keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

27.04.2020

Hotararea Consiliului Local 142/27.04.2020
privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 9285/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 9285/27.04.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9285/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea din fondul de rezervă bugetară al Municipiului Timisoara a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 2: Suma de 1.000.000 lei reprezentând fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, beneficiar al sumei.

Art. 3: Alocarea sumei de 1.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, Cap. 54 "Alte servicii publice generale", subcapitol "Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale".

Art. 4: Modificările aprobate vor fi adaptate în Bugetul local al Municipiului Timisoara aprobat pentru anul 2020, respectiv în Bugetul general consolidat al Unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Timisoara pe anul 2020.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica a Municipiului Timisoara si Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat_de_aprobare_proiect_hotarare_fond_rezerva_2020.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 – 9285/27.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara Avand in vedere: - Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nr. _______/27.04.2020. - Raportul de specialitate nr.SC2020-9285/27.04.2020 la proiectul de hotărâre privind

aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea alocarii din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_FOND_REZERVA_2020.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC2020 – 9285/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent

Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Având in vedere:

- solicitarea Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nr.________________ privind acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei,

Ţinând cont de cresterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu CORONAVIRUS

Covid-19, În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, În baza prevederilor art. 15 alin. 1 şi 2 şi ale art. 36 alin. 1 din Legea nr.273/2006, actualizată

privind finanţele publice locale, În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale

actualizată, În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.11/2020 privind stocurile de urgenta

medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă

urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 4 din 29.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea măsurii de

carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 7 din 04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

In conformitate cu Ordonanta militara nr. 9 din 16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Având în vedere declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie

2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional, din cauza infecţiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză si, luând în considerare recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22-23 ianuarie 2020, în sensul că toate ţările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecţiilor cu noul virus,

inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea şi tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor şi prevenirea răspândirii continue a infecţiei,

Ţinând cont de faptul că prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, Întrucât din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, consiliul local poate aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă, Municipiul Timisoara poate constitui un fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de hotărâri ale consiliilor locale, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Suma de 1.000.000 lei din fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, beneficiar al sumei.

Alocarea sumei de 1.000.000 lei se va face din fondul de rezerva al Municipiului Timisoara, Cap. 54 „Alte servicii publice generale", subcapitol „Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale", prin virament bancar în contul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara suma de 1.000.000 lei.

Justificarea alocarii sumelor acordate se va face in baza documentelor jusitificative de achizitionare de teste diagnostic pentru COVID-19 prin contracte, facturi, ordine de plata si alte documente in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza carora se va face decontarea sumelor.

Având la bază cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta de teste diagnostic pentru COVID-19 in suma de 1.000.000 lei.

DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1