keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 218/04.06.2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 10999/20.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020- 10999 / 20.05.2020 - al Directiei Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 10999 / 20.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/ 19.04.2011 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/ 28.09.2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/29.07.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 63/21.02.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 183/ 08.05.2017 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere solicitărea Ordinului Arhitecţilor din România - filiala Timiş cu nr. CDU2020-000057/20.05.2020 cu privire la dezvoltarea şi implementarea infrastructurii digitale;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

Nr. SC2020- 10999 / 20.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat

„Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. SC2020-10999/

20.05.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare.

Facem următoarele precizări: Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;

Ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbansim;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/ 28.09.2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 43/ 29.07.2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 63/ 21.02.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 183/ 08.05.2017 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

Modificarile prezentului regulament se impun: - în contextul unor situații deosebite (stări de urgență, stări de alertă, etc.), in care nu se poate

asigura accesul publicului în sediul municipiului Timișoara, respectiv în urma solicitării Ordinului Arhitecților din România – filiala Timiș cu nr. CDU2020-000057/20.05.2020 cu privire la dezvoltarea și implementarea infrastructurii digitale este nesesară asigurarea posibilității participării cetățenilor și prin platforme online, la întâlniri cu proiectanții documentațiilor de urbanism PUD/ PUZ, la dezbaterile publice organizate în conformitate cu H.C.L nr. 140/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- în vederea actualizării conform Hotărârii Consiliului Local cu nr. 599/10.12.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

PROPUNEM:

1. Emiterea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe modificarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul Consiliului Local al municipiului Timisoara.

ARHITECT ȘEF, EMILIAN SORIN CIURARIU

ȘEF SERVICIU GABRIELA BORCSI

CONSILIER LILIANA IOVAN

Red/dact – L.I.

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. SC2020- 10999 / 20.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de

urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare Proiect emis la solicitarea Direcției Generale de Urbanism, de înaintare în Plenul Consiliului

Local al Municipiului Timişoara a modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Descrierea situaţiei actuale Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost

aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare prin care se detaliază procedurile de informare si consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism PUD/PUZ, conform H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 (Etapa 1 PUZ, Etapa 2 PUZ, Etapa 1 PUD) care presupun:

- acordarea posibilității consultării documentațiilor PUZ/ PUD de către cetățenii interesați la sediul Primăriei Municipiului Timișoara;

- organizarea întâlnirilor dintre cetățeni și proiectantul documentațiilor la sediul Primăriei Municipiului Timișoara;

- organizarea dezbaterilor publice la sediul Primăriei Municipiului Timișoara; 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Modificarile prezentului regulament se impun: - în contextul unor situații deosebite (stări de urgență, stări de alertă, etc.) in care nu se

poate asigura accesul publicului în sediul municipiului Timișoara, respectiv în urma solicitării Ordinului Arhitecților din România – filiala Timiș cu nr. CDU2020-000057/20.05.2020 cu privire la dezvoltarea și implementarea infrastructurii digitale este necesară asigurarea posibilității participării cetățenilor și prin platforme online, la întâlniri cu proiectanții documentațiilor de urbanism PUD/ PUZ, la dezbaterile publice organizate în conformitate cu H.C.L nr. 140/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- în vederea actualizării conform Hotărârii Consiliului Local cu nr. 599/10.12.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

3. Alte informaţii - 

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului

Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii

Cod FO53-03,Ver.3

Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul Consiliului Local al municipiului Timisoara.

PRIMAR Pentru conformitate date tehnice NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Regulament_Local_ANEXE.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 1/22

REGULAMENTUL LOCAL

DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM ŞI AMENAJARE A TERITORIULUI

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului stabileşte componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Informarea şi consultarea publicului se va efectua în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi utilizatorilor planurilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), a avizatorilor, precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu de la nivelul administraţiei publice locale.

Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului înregistrate vor parcurge etapele cu privire la informarea şi consultarea publicului prin grija Direcţiei Generale de Urbanism în baza prezentului Regulament. Procesul de informare şi consultare a publicului pentru fiecare documentaţie se va finaliza cu Raportul informării şi consultării publicului, raport ce se va supune atenţiei autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului, împreună cu documentaţia completă.

După aprobare, prezentul Regulament este act de autoritate al administraţiei publice a municipiului Timişoara, parcurgerea tuturor etapelor fiind obligatorie, şi care conferă documentaţiilor de urbanism legitimitate de aplicare, constituindu-se astfel temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de construire a obiectivelor de investiţii, corelate cu strategia de dezvoltare.

1.1. SCOP

Scopul prezentului Regulament este creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin: ▪ includerea proceselor participative (participarea cetăţenească) în configurarea, planificarea şi

implementarea intervenţiilor, în corelare cu priorităţile şi necesităţile semnalate de comunităţile locale, bazate pe nevoile, preferinţele şi sugestiile comunităţii;

▪ stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 2/22

1.2. LEGISLAŢIE Activitatea de informare şi consultare a publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în

parte se face va face cu respectarea şi în conformitate cu: ▪ Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat prin Ordinul nr. 835/2014;

▪ Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; ▪ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată; ▪ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; ▪ Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; ▪ H.G. nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, actualizată; ▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/N/1999 - „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general” - indicativ GP038/99; ▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 - „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal” - indicativ GM-010-2000; ▪ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 - „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu” - indicativ GM 009-2000; ▪ Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată; ▪ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; ▪ H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;

▪ întreaga legislaţie specifică şi conexă din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriale.

CAPITOLUL 2 STRUCTURA ŞI PERSOANELE CU ATRIBUŢII ÎN COORDONAREA INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE URBANISM ŞI/SAU AMENAJARE A TERITORIULUI

Articolul 1. Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de

urbanism şi amenajarea teritoriului revine, în conformitate cu atribuţiile stabilite prin prezentul Regulament:

▪ Direcţiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; ▪ Serviciului Certificări și Autorizări; ▪ consilierului responsabil de zonă - persoana desemnată cu coordonarea dosarului.

Articolul 2. (1) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului este consilierul din

cadrul Serviciului Certificări și Autorizări, în zona căruia se află documentaţia solicitată. Privitor la P.U.G., responsabilitatea informării şi consultării publicului revine persoanelor desemnate de către Arhitectul-Şef. Persoana responsabilă va întocmi Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului pentru fiecare documentaţie, la intrarea acesteia la Direcţia Generală de Urbanism, în baza

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 3/22

prezentului Regulament. (2) Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului are următoarele atribuţii:

a) coordonează redactarea Documentului de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului, pe baza prezentului Regulament adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale; c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice; d) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare; e) este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.

Articolul 3. În funcţie de complexitatea documentaţiei de urbanism, persoana desemnată ca responsabilă cu informarea şi consultarea publicului poate fi sprijinită de un grup de lucru permanent, din care pot face parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi de reprezentanţi ai cetăţenilor.

Articolul 4. Grupul de lucru permanent va fi numit prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara în baza referatului întocmit de Direcţia Generală de Urbanism.

Articolul 5. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului, în baza căruia se desfăşoară procesul de participare a publicului trebuie să cuprindă următoarele informaţii obligatorii: a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului; b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la iniţierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse; c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi cu proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme pertinente legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente; d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului; e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului.

Articolul 6. (1) Raportul informării şi consultării publicului, întocmit de persoana desemnată cu coordonarea dosarului, va cuprinde următoarele informaţii:

a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa si consulta publicul:

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 4/22

▪ datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;

▪ conţinutul, datele de transmitere prin poştă, numărul trimiterilor poştale, sau invitaţii, buletine informative, publicaţii (unde este cazul);

▪ localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, sau buletine informative si alte materiale scrise;

▪ numărul persoanelor care au participat la procesul de consultare şi informare; b) rezumatul problemelor, observaţiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de

informare si consultare: ▪ modul în care solicitantul a rezolvat sau intenţionează să rezolve observaţiile şi rezervele

exprimate de public; ▪ observaţiile şi rezervele pe care iniţiatorul planului de urbanism nu poate sau nu este dispus să le

rezolve, în baza motivaţiei scrise de iniţiator şi/sau elaboratorul documentaţiei; ▪ orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea

propunerilor. (2) Raportul informării si consultării publicului însoţit de punctul de vedere al proiectantului

referitor la sesizările formulate de public vor fi postate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii, pentru fiecare în parte (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”).

Articolul 7. Raportul informării şi consultării publicului, însoţit de Raportul de specialitate al

Direcţiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, fundamentează decizia Consiliului Local al Municipiului Timişoara de aprobare sau respingere a planurilor de urbanism. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau asociaţii profesionale din domeniu.

CAPITOLUL 3 MODALITĂŢILE DE FINANŢARE A ACTIVITĂŢILOR DE INFORMARE ŞI CONSULTARE

Articolul 8. Pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de către autoritatea publică locală,

activităţile de informare şi consultare vor fi suportate din bugetul local. Articolul 9. Pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de persoane fizice sau juridice interesate,

se va percepe o taxă stabilită anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozite şi taxe locale, Capitolul VIII - Taxe speciale, art. 484 alin. (1).

Articolul 10. Taxa va fi achitată în avans, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, odată cu

înregistrarea documentaţiei pentru informarea şi consultarea publicului. Articolul 11. Cuantumul taxelor pentru activitatea de informare şi consultare a publicului se vor

stabili anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 5/22

Articolul 12. Venitul obţinut din perceperea acestei taxe va fi folosit pentru cheltuielile aferente informării şi consultării publicului.

CAPITOLUL 4 PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR ŢINTĂ PENTRU

INFORMARE ŞI CONSULTARE, PENTRU FIECARE CATEGORIE DE PLAN

Articolul 13. Pentru Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent, procedura de informare şi consultare a publicului se adresează tuturor cetăţenilor oraşului, precum şi autorităţii competente în ceea ce priveşte protecţia mediului, precum şi tuturor autorităţilor interesate.

Articolul 14. Pentru Planurile Urbanistice Zonale şi Regulamentele Locale de Urbanism aferente, procedura de informare şi consultare se adresează:

a) persoanelor cu drept patrimonial: iniţiatorii documentaţiei, proprietarii direct afectaţi, proprietarii parcelelor vecine zonei afectate;

b) persoanelor cu relevanţă funcţională: rezidenţi şi deţinători de activităţi identice sau complementare etc.;

c) persoanelor cu caracter asociativ: organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri;

d) altor grupuri-ţintă care se vor identifica pe parcursul procedurii de informare şi consultare a publicului, împreună cu toţi cetăţenii interesaţi.

Articolul 15. Pentru Planurile Urbanistice de Detaliu, procedura de informare şi consultare se adresează grupului-ţintă constituit din proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei care a generat P.U.D.-ul, precum şi proprietarilor parcelelor situate peste drum de parcela beneficiarului P.U.D.

CAPITOLUL 5 MODUL ŞI LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA INFORMAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

Articolul 16. Se va asigura un spaţiu dedicat schimbului de informaţii cu privire la activitatea de

urbanism şi amenajare a teritoriului la sediul Primăriei Municipiului Timişoara (situată la adresa Bulevardul C.D. Loga nr. 1).

Articolul 17. Orarul şi locul unde se va putea face consultarea documentaţiilor de urbanism se va

stabili pentru fiecare documentaţie în parte şi va fi specificat atât în anunţul de informare afişat pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Anunţuri” „Documente publice – Planuri urbanistice – Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publice), cât şi pe panourile de informare.

Articolul 18. Caracterul public al documentaţiilor se asigură fără a se aduce atingere restricţiilor

impuse de legislaţia în vigoare privind secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 6/22

la viaţă intimă, familială şi privată conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată şi a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată.

CAPITOLUL 6

DEFINIREA SITUAŢIILOR ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ REGULAMENTUL LOCAL A FOST ÎNCĂLCAT ŞI MĂSURILE ADMINISTRATIVE DE SANCŢIONARE

Articolul 19. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, se vor aplica

prevederile legislaţiei în vigoare, iar în cazul funcţionarilor publici se vor aplica sancţiunile stabilite prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată.

Articolul 20. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de către iniţiatorii

documentaţiilor urbanistice va duce la imposibilitatea întocmirii Raportului de informare şi consultare a publicului şi implicit la restituirea documentaţiei iniţiatorului şi nepromovarea acesteia în comisiile de specialitate, respectiv în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL 7 MODUL ÎN CARE SE VA FACE EVALUAREA PROCEDEELOR DE PARTICIPARE PUBLICĂ

ŞI ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL ÎN CONSECINŢĂ

Articolul 21. Evaluarea eficacităţii procesului de consultare şi informare a publicului se va face anual prin analiza reclamaţiilor şi recomandărilor de îmbunătăţire şi a modificărilor legislative. În urma analizei se încheie un proces verbal care poate să stea la baza modificării prezentului Regulament.

CAPITOLUL 8 DESFĂŞURAREA ETAPELOR METODOLOGICE DIFERENŢIATE PE CATEGORII

DE PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

SUBCAPITOLUL 8.1 PLANUL URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT

Articolul 22. Implicarea şi consultarea publicului pentru Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism aferent se va face în cinci etape:

▪ Etapa 1 - etapa pregătitoare P.U.G. şi R.L.U. aferent.; ▪ Etapa 2 - etapa de documentare şi de elaborare a studiilor de fundamentare; ▪ Etapa 3 - etapa elaborării propunerilor P.U.G. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 4 - etapa aprobării P.U.G. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 5 - etapa monitorizării implementării P.U.G. şi R.L.U. aferent.

8.1.1. ETAPA 1 ‐ ETAPA PREGĂTITOARE P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 7/22

Articolul 23. Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Generală de Urbanism, în calitate de iniţiator, informează publicul cu privire la intenţia de elaborare sau de revizuire a P.U.G., înainte de elaborarea documentelor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

Articolul 24. Informarea cu privire la intenţia de elaborare a P.U.G. se face simultan, prin următoarele metode:

a) anunţuri afişate la sediul autorităţii publice în spaţiile accesibile tuturor cetăţenilor; b) anunţ cu vizibilitate imediată publicat pe pagina proprie de internet şi în publicaţia proprie;

Articolul 25. Anunţurile prevăzute la Art. 24 vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin

următoarele: a) prezentarea succintă a argumentării intenţiei de elaborare/revizuire a P.U.G. şi a obiectivelor; b) numele şi datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului,

către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri; c) perioada (maximum 25 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a intenţiei) în care pot

fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate nevoi; d) modul în care va fi pus la dispoziţia publicului răspunsul la observaţiile transmise în această

perioadă. Articolul 26. Anunţurile publicate pe pagina proprie de internet a Primăriei Municipiului

Timişoara (www.primariatm.ro) şi cele afişate la sediul Primăriei Municipiului Timişoara trebuie menţinute pe toată perioada în care pot fi transmise observaţii şi propuneri.

Articolul 27. Primarul Municipiului Timişoara, prin Serviciul Certificări și Autorizări din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism, aduce la cunoştinţa publicului intenţia sa de elaborare sau revizuire a P.U.G. şi prin anunţuri publicate în presa locală, cel puţin două anunţuri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la staţii de radio şi televiziune, conferinţe, afişe, interviuri, organizarea unor evenimente şi/sau expoziţii cu hărţi, planuri, schiţe, tabele, grafice, orice alte materiale.

Articolul 28. Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Generală de Urbanism primeşte de la

public observaţii, sugestii sau propuneri cu privire la intenţia de elaborare sau revizuire a P.U.G. şi la informaţiile furnizate prin anunţ şi pune la dispoziţia publicului sinteza acestora şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limită stabilită pentru primirea lor.

Articolul 29. Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a P.U.G.

Articolul 30. Elementele de temă incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de

elaborare sau revizuire a P.U.G. privind obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 8/22

elaborării sau revizuirii P.U.G. se redactează de către Serviciul Certificări și Autorizări din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanţi ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorităţii competente cu protecţia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local şi altor instituţii/organisme interesate de la nivel central, judeţean sau local, precum şi de către persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a nevoilor la care P.U.G. trebuie să răspundă.

Articolul 31. Documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a P.U.G. include în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor de informare şi consultare a publicului.

8.1.2. ETAPA 2 ‐ ETAPA DE DOCUMENTARE ŞI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Articolul 32. În etapa elaborării studiilor de fundamentare a propunerilor, cerinţele şi opţiunile publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă sunt obţinute de elaboratorul documentaţiei de urbanism prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse.

Articolul 33. Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea,

derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

8.1.3. ETAPA 3 ‐ ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 34. (1) Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului sau a anumitor factori interesaţi, precum organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a altemativelor şi opţiunii preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

(2) În vederea reducerii birocratizării şi a costurilor se recomandă ca această consultare să fie organizată în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile din domeniul mediului.

Articolul 35. Informarea şi consultarea publicului asupra propunerilor de P.U.G. se face astfel: a) Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Generală de Urbanism ca iniţiator al planului

informează publicul prin următoarele activităţi simultan: ▪ publică pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara (www.primariatm.ro), în varianta online a

Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara, publică pe panourile de afişaj ale Primăriei Municipiului Timişoara, în locaţiile de afişaj stradal disponibile de pe teritoriul municipiului Timişoara, aflate în momentul de faţă în concesionarea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara şi prin alte mijloace de informare disponibile, anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor şi pot transmite observaţii la sediul autorităţii competente pentru aprobarea finală a P.U.G. în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data anunţului de încadrare a Etapei 3 - Etapa elaborării propunerilor P.U.G. şi R.L.U. aferent, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată a dezbaterilor publice care vor

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 9/22

avea loc la minimum 20 de zile de la data anunţului de încadrare a Etapei 3 - etapa elaborării propunerilor P.U.G. şi R.L.U. aferent; se vor organiza 4 dezbateri publice la care vor fi invitaţi cetăţenii domiciliaţi în partea de nord-est, sud-est, sud-vest, respectiv în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, prin adrese transmise Forurilor de conducere ale Consiliilor Consultative de Cartier din Municipiul Timişoara;

▪ afişează anunţul de mai sus şi propunerile însoţite de explicaţii succinte, scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile, la sediul propriu, pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara (www.primariatm.ro) şi în alte locuri disponibile care vor fi făcute publice în anunţ;

▪ trimite în scris către factorii interesaţi identificaţi anunţul publicat, cu cel puţin 15 zile înainte de data dezbaterilor publice;

b) Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Generală de Urbanism consultă publicul asupra propunerilor prin cel puţin următoarele activităţi:

▪ pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel puţin 45 de zile;

▪ expune materialele grafice cu explicaţii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel puţin 45 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării în scris a observaţiilor cetăţenilor;

▪ pregăteşte, organizează şi conduce cele patru dezbateri publică cu privire la propuneri; c) Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Generală de Urbanism informează publicul cu

privire la rezultatele consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterilor publice;

d) Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare.

Articolul 36. Pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care afectează un număr mare de persoane, Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Generală de Urbanism:

a) informează publicul prin expoziţii în cartiere, emisiuni radio sau TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc., prin afişe pliante disponibile la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, instituţii de învăţământ, panouri informative în oraş, sediile Consiliilor Consultative de Cartier, pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara (www.primariatm.ro), în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara, www.pugtm.ro şi alte domenii online;

b) consultă publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public etc. - toate acestea se vor organiza în urma unor solicitări scrise, cu participarea colectivului de elaborare P.U.G.;

c) consultă publicul şi asupra altor documente referitoare la planificare spatiala: studii de fezabilitate, studii de circulaţie, planuri de mobilitate, strategii de dezvoltare etc.;

d) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea propunerilor alternative şi ideilor iniţiate de public prin interacţiune cu echipele de lucru, punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea interese mutuale etc.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 10/22

Articolul 37. Elaboratorul P.U.G.-ului desemnat în urma licitaţiei va prezenta detaliat propuneri de desfăşurare a fiecarei etape descrisă în acest capitol, înaintea iniţierii acesteia de către Direcţia Generală de Urbanism.

Articolul 38. (1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G., Primarul Municipiului Timişoara prin Direcţia Generală de Urbanism asigură realizarea Raportului informării şi consultării publicului.

(2) Raportul informării şi consultării publicului însoţit de Raportul de specialitate al Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara se prezintă Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre însuşire sau respingere. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, Primarul Municipiului Timişoara poate solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.

8.1.4. ETAPA 4 ‐ ETAPA APROBĂRII PROPUNERILOR P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 39. Etapa 4 se va face în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 92 din 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată.

8.1.5. ETAPA 5 ‐ ETAPA MONITORIZĂRII IMPLEMENTĂRII P.U.G. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 40. Informaţiile cuprinse în P.U.G. şi R.L.U. aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

Articolul 41. Informaţiile cuprinse în P.U.G. şi R.L.U. aferent vor fi puse la dispozitia celor interesaţi prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara (www.primariatm.ro).

SUBCAPITOLUL 8.2 PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT

Articolul 42. Implicarea şi consultarea publicului pentru Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul

Local de Urbanism aferent se va face în patru etape: ▪ Etapa 1 - etapa pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 3 - etapa aprobării P.U.Z. şi R.L.U. aferent; ▪ Etapa 4 - etapa monitorizării implementării P.U.Z. şi R.L.U. aferent.

8.2.1. ETAPA 1 ‐ ETAPA PREGĂTITOARE P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT P.U.Z.

Articolul 43. În situaţia documentaţiilor de urbanism de tip P.U.Z. iniţiate de Primarul Municipiului

Timişoara, Etapa 1 va fi elaborarea „Temei de proiectare” şi a „Caietului de Sarcini”. Acestea se vor face cu

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 11/22

sprijinul unui grup cu rol consultativ, astfel încât să se asigure identificarea prealabilă a tuturor nevoilor la care documentaţiile de urbanism (P.U.Z.) trebuie să răspundă.

Articolul 44. În situaţia documentaţiilor de urbanism de tip P.U.Z. iniţiate de persoane fizice sau

juridice interesate, Etapa 1 începe în momentul înregistrării cererii însoţită de Certificatul de urbanism prin care se solicită datele de anunţ pentru informarea şi consultarea a publicului aferentă Etapei 1 - etapa pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent.

Cererea însoţită de Certificatul de urbanism se va înregistra la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, împreună cu o documentaţie ce va cuprinde:

a) piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde: prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse; indicatorii propuşi; modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă; prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă; categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;

b) piese desenate: încadrarea în zonă; plan topografic/cadastral cu zona de studiu (actualizat); conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor; împreună cu piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete etc.).

Articolul 45. (1) În termen de 5 zile lucrătoare, persoana responsabilă cu informarea şi

consultarea publicului din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism pune la dispoziţia iniţiatorului datele necesare a fi înscrise pe panoul model, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, iar data publicării anunţului se va stabili de comun acord.

(2) Data înscrisă în anunţul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu privire la demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent.

(3) În situaţia în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă pentru stabilirea datei publicarii anunţului conform alin. (1), documentaţia va fi restituită.

Articolul 46. (1) Se acordă iniţiatorului un termen de 5 zile lucrătoare în care să facă dovada afişării panoului model conform Anexei 1 la prezentul Regulament completat cu datele puse la dispoziţie de către Directia Generală de Urbanism.

(2) În situaţia în care iniţiatorul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă pentru a face dovada afişării panoului model, documentaţia va fi restituită şi procedura se va relua.

Articolul 47. Serviciul Certificări și Autorizări, prin persoana responsabilă cu informarea şi

consultarea publicului (inspectorul de zonă), la data la care iniţiatorul face dovada afişării panoului menţionat la Art. 46, va afişa şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara documentaţia privitoare la demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare P.U.Z. şi R.L.U. aferent, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Aviz de oportunitate”).

Articolul 48. La depunerea documentaţiei pentru Avizul de oportunitate, iniţiatorul documentaţiei va anexa dovada amplasării pe proprietate a panoului model completat conform Anexei 1 la prezentul Regulament şi având dimensiunile 90x120 cm, prin fotografii datate. Panoul va rămâne pe parcelă până

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 12/22

la declanşarea etapei următoare (Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent P.U.Z.). Articolul 49. De la data amplasării panoului pe parcela beneficiarului, respectiv de la data afişării

documentaţiei pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, se va acorda o perioadă de 10 zile calendaristice în care proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de intenţiile de elaborare P.U.Z. sau asociaţii legal constituite pot face observaţii în scris înregistrate la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii.

Articolul 50. Observaţiile depuse în acest termen vor însoţi documentaţia înaintată în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) în vederea analizării pentru emiterea Avizului de oportunitate.

Articolul 51. Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise (conform Anexei 1 la Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, formularul F4 - „Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate”), cuprinzând următoarele elemente: a) certificatul de urbanism (copie); b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie); c) dovada amplasării pe proprietate a panoului model completat conform Anexei 1 la prezentul Regulament, prin fotografii datate; d) studiul de oportunitate compus din:

▪ piese scrise: memoriu tehnic explicativ, care cuprinde: prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse; indicatorii propuşi; modul de integrare a investiţiei/operaţiunii propuse în zonă; prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă; categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale;

▪ piese desenate: încadrarea în zonă; plan topografic/cadastral cu zona de studiu (actualizat); conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor; împreună cu piese desenate prezentate într-un limbaj nontehnic (volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale, machete etc.); e) chitanţa de plată a taxei de emitere a avizului de oportunitate. Articolul 52. Avizul de oportunitate stabileşte următoarele (conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată, art. 32, alin. (4)): a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z.; b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi; c) reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare; d) reglementări privind asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor; e) capacităţi şi indicatori maximali pentru volumele de marfă vehiculate, emisii de noxe.

Articolul 53. Avizul de oportunitate favorabil, nefavorabil sau cu condiţii, împreună cu studiul de oportunitate compus din piese scrise şi piese desenate, vor fi afişate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 13/22

„Aviz de oportunitate”). Articolul 54. La recomandarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism

(C.T.A.T.U.), pentru documentaţiile care pot avea un impact major asupra comunităţii, Direcţia Generală de Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara poate organiza consultări cu Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş, Registrul Urbaniştilor din România - Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest Timişoara şi Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara înainte de emiterea Avizului de oportunitate.

Articolul 55. Etapa 1 se va finaliza prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Avizului de oportunitate favorabil, nefavorabil sau cu condiţii, împreună cu studiul de oportunitate aferent compus din piese scrise şi piese desenate, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Aviz de oportunitate”).

8.2.2. ETAPA 2 ‐ ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 56. Etapa 2 începe în momentul înregistrării cererii însoţită de Certificatul de urbanismul pentru informarea şi consultarea publicului, cerere înregistrată la Serviciul Relaționare Directă cu Cetăţenii, împreună cu o documentaţie ce va cuprinde:

a) date de identificare a imobilului - teren şi/sau construcţii - conform Certificatului de urbanism emis în vederea obţinerii avizului de oportunitate (copie) şi Avizul de oportunitate favorabil sau cu condiţii obţinut în prealabil (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie);

c) partea tehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) - documentaţia de P.U.Z. întocmită conform Ordinului M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 - „Ghid privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al planului urbanistic zonal” - indicativ GM-010-2000, mai puţin avizele;

d) partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf); e) afişele completate conform Anexei 2 la prezentul Regulament, afişe imprimate astfel: ▪ 4 afişe cu dimensiunea 60x90 cm care vor fi amplasate prin grija Direcţiei Generale de Urbanism:

3 afişe în locuri vizibile în spaţiile de afişaj ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara şi 1 afiş la sediul Primăriei Municipiului Timişoara;

▪ 1 afiş imprimat pe panou rezistent la intemperii cu dimensiunea 90x120 cm care va fi amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat P.U.Z.-ul.

Articolul 57. (1) Partea tehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din: a) partea scrisă ce cuprinde memoriul general având următorul conţinut-cadru: ▪ descrierea situaţiei existente; ▪ concluziile studiilor de fundamentare privind disfuncţionalităţile rezultate din analiza critică a

situaţiei existente; ▪ soluţiile propuse pentru eliminarea sau diminuarea acestora. ▪ planul de acţiune pentru implementarea investiţiilor propuse prin P.U.Z., conform Avizului de

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 14/22

oportunitate prevăzut la art. 32 alin. (3) din Lege, plan de acţiune ce evidenţiază categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale, precum şi etapizarea realizării investiţiilor;

▪ regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. care detaliază sub formă de prescripţii (permisivităţi şi restricţii) reglementările P.U.Z.;

b) partea desenată formată din planşe realizate pe suport topografic actualizat, astfel: ▪ încadrarea în localitate a zonei ce face obiectul P.U.Z. (relaţionarea cu prevederile P.U.G.), stabilită

după caz, prin Avizul de oportunitate; scara recomandată este 1:2.000 sau 1:5.000; ▪ analiza situaţiei existente, pentru zona ce face obiectul P.U.Z., cu evidenţierea disfuncţionalităţilor

din punct de vedere al funcţiunilor, fondului construit, circulaţiilor, sistemului de spaţii publice, regimului juridic, echipării tehnico-edilitare; scara recomandată este 1:500 sau 1:1000, fiind aleasă în raport cu teritoriul studiat;

▪ propuneri de reglementări urbanistice, zonificare funcţională şi echipare edilitară pentru zona ce face obiectul P.U.Z., la aceeaşi scară cu planşa analizei situaţiei existente;

▪ propuneri privind circulaţia juridică a terenurilor şi obiectivele de utilitate publică; ▪ propuneri de ilustrare urbanistică a zonei studiate, la aceeaşi scară cu planşa situaţiei existente

sau la scară redusă. Piesele desenate pot fi completate cu cartograme, scheme, grafice etc. editate în format A2, A3 sau

A4, care însoţesc părţile scrise şi care au rol de susţinere a propunerilor din P.U.Z. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce stau la baza propunerilor de reglementare pentru dezvoltarea zonei studiate.

(2) Partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din: a) partea scrisă: un scurt memoriu de prezentare. b) partea desenată: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale,

machete şi altele asemenea. Articolul 58. (1) În termen de 5 zile lucrătoare, persoana responsabilă cu informarea şi

consultarea publicului din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism pune la dispoziţia iniţiatorului datele necesar a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 la prezentul Regulament, iar data publicării anunţului se va stabili de comun acord.

(2) Data înscrisă în anunţul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu privire la demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent P.U.Z.

(3) În situţia în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă pentru stabilirea datei publicării anunţului conform alin. (2), documentaţia va fi restituită.

(4) Data înscrisă în anunţul publicat pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Timişoara pentru demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului.

(5) Iniţiatorul documentaţiei va face dovada amplasării panoului model Anexa 2 la prezentul Regulament completat cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru publicarea anunţului, astfel încât inspectorul de zonă să aibă posibilitatea de a solicita Compartimentului Comunicare Electronică din cadrul Direcţiei Comunicare – Relaționare, publicarea anunţului pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 15/22

(6) În cazul nerespectării de către iniţiator a termenelor prevăzute la alin. (5), documentaţia va fi restituită, urmând a se relua procedura.

Articolul 59. Serviciul Certificări și Autorizări, prin persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă), în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei de către iniţiator, va afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara documentaţia în format digital şi anunţul cu posibilitatea, modul, locul, perioada şi orarul în care se poate consulta respectiva documentaţie de urbanism, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”).

Articolul 60. Serviciul Certificări și Autorizări, prin persoana responsabilă cu informarea şi

consultarea publicului (inspectorul de zonă), în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei de către iniţiator va identifica şi notifica cetăţenii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de propunerile P.U.Z., aducându-li-se la cunoştinţă posibilitatea, modul, locul, perioada şi orarul în care se pot consulta documentele.

Articolul 61. (1) Observaţiile, sugestiile şi propunerile celor interesaţi pot fi transmise la sediul

Primăriei Municipiului Timişoara, prin intermediul Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii sau online, în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului.

(2) În această perioadă se va organiza o întâlnire între proiectant şi persoanele identificate la Capitolul 4, Art. 14, aceasta putându-se desfășura și prin platforme online, data şi locul acesteia fiind anunţate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Anunţuri” „Documente publice – Planuri urbanistice – Planuri urbanistice supuse informarii si consultarii publice), conform Art. 59, şi prin notificările trimise cetăţenilor conform Art. 60 din prezentul Regulament.

Cetăţenii care doresc să participe la întâlnirile dintre proiectant şi persoanele identificate la Capitolul 4, Art. 14, desfășurate prin platforme online, vor anunţa intenţia de participare la aceastea, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a dezbaterii publice, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Articolul 62. După expirarea acestei perioade, în termen de 15 zile calendaristice, Serviciul

Certificări și Autorizări, va informa publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării publicului, a observaţiilor şi sugestiilor acestora (dacă este cazul) şi a răspunsului argumentat şi motivat a iniţiatorului documentaţiei de urbanism (dacă este cazul). Aceste informări şi răspunsuri se vor afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru fiecare documentaţie în parte, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”) şi se vor transmite şi în scris celor interesaţi care au formulat sesizări şi care au transmis opinii (dacă este cazul).

Articolul 63. (1) În cazul în care iniţiatorul documentaţiei nu răspunde în termen de 10 zile

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 16/22

calendaristice dupa expirarea perioadei de informare si consultare la observaţiile şi sugestiile publicului, printr-o adresă înregistrată la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, documentaţia va fi restituită, intrucât procedura prevăzută la Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent nu a fost respectată, urmând ca iniţiatorul documentaţiei să reia întreaga procedură prevăzută la Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent.

(2) Astfel, iniţiatorul documentaţiei va reveni cu o nouă cerere pentru informare şi consultare a publicului înregistrată la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii, împreună cu documentaţia si răspunsul la observaţiile, propunerile si sugestiile publicului făcute în perioada iniţială de informare şi consultare a publicului Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent.

Articolul 64. Se va acorda o perioadă de 10 zile calendaristice în care proprietarii ale căror imobile

sunt direct afectate de propunerile P.U.Z. sau asociaţiile legal constituite pot face solicitări în scris, înregistrate la Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, în vederea organizării unei dezbateri publice.

Articolul 65. Dezbaterea publică se va organiza în maxim 30 de zile de la data înregistrării

solicitării de dezbatere publică. Articolul 66. (1) Dezbaterea publică va fi organizată la sediul municipalităţii (aceasta putându-se

desfășura și prin platforme online) prin grija Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism, data şi ora fiind anunţate pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Anunţuri”), precum şi în scris celor care au solicitat dezbaterea. Fiecare documentaţie de urbanism supusă dezbaterii publice se va afişa în format digital pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice supuse dezbaterilor publice”).

(2) La dezbateri participă obligatoriu iniţiatorul şi elaboratorul documentaţiei de urbanism supusă dezbaterii. Cetăţenii care doresc să ia cuvântul în cadrul dezbaterii publice organizată la sediul municipalităţii, se vor înscrie înaintea începerii acesteia, pe baza cărţii de identitate, la persoana responsabilă de conducerea dezbaterii, menţionând documentaţia de urbanism pentru care doresc să-şi expună punctul de vedere. Cetăţenii care doresc să participe la dezbaterile publice desfășurate prin platforme online, vor anunţa intenţia de participare la aceastea, până cel târziu la ora 12,00 din ziua premergătoare datei de desfășurare a dezbaterii publice, prin e-mail la [email protected] – unde vor preciza: numele, număr de telefon, adresa de e-mail pentru trimiterea invitaţiei online, prin care vor accesa intalnirea de pe platforma online.

Propunerile, sugestiile şi opiniile participanţilor la dezbatere se consemnează într-un proces verbal şi se înregistrează cel puţin audio/video.

Articolul 67. Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent se va finaliza prin

afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii, pentru fiecare documentaţie în parte (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”), ocazie cu care se va putea începe circuitul legal de avizare.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 17/22

8.2.3. ETAPA 3 ‐ ETAPA APROBĂRII P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 68. Etapa 3 - etapa aprobării P.U.Z. şi R.L.U. aferent se va face în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 92 din 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată.

8.2.4. ETAPA 4 ‐ ETAPA MONITORIZĂRII IMPLEMENTĂRII P.U.Z. ŞI R.L.U. AFERENT

Articolul 69. Informaţiile cuprinse în P.U.Z. şi R.L.U. aferent reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.

Articolul 70. Informaţiile cuprinse în P.U.Z. şi R.L.U. aferent vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi

prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice aprobate” - „P.U.Z.”).

SUBCAPITOLUL 8.3 PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

Articolul 71. Implicarea şi consultarea publicului pentru Planul Urbanistic de Detaliu se va face

în trei etape: ▪ Etapa 1 - etapa pregătitoare P.U.D.; ▪ Etapa 2 - etapa aprobării P.U.D.; ▪ Etapa 3 - etapa monitorizării implementării P.U.D.

8.3.1. ETAPA 1 ‐ ETAPA PREGĂTITOARE P.U.D.

Articolul 72. Etapa 1 începe în momentul înregistrării cererii însoţită de certificatul de urbanismul

pentru informarea şi consultarea publicului, cerere înregistrată la Serviciului Relaționare Directă cu Cetățenii, împreună cu o documentaţie ce va cuprinde:

a) certificatul de urbanism (copie); b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat

la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi (copie); c) partea tehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) - documentaţia de P.U.D. întocmită conform

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 - „Ghid privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu” - indicativ GM 009-2000, mai puţin avizele;

d) partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf); e) afişul completat conform Anexei 2 la prezentul Regulament, afiş imprimat pe panou rezistent la

intemperii astfel: 1 afiş cu dimensiunea 90x120 cm care va fi amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat P.U.D.;

f) datele de identificare ale vecinilor direct afectaţi: proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei care a generat P.U.D., precum şi a celor de peste drum de parcela care a generat P.U.D.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 18/22

Articolul 73. (1) Partea tehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din: a) partea scrisă ce cuprinde memoriul tehnic; b) partea desenată formată din planşe realizate pe suport topografic actualizat, astfel: ▪ planul de încadrare în zonă; ▪ planul de situaţie existent; ▪ planşa de reglementări urbanistice; ▪ planşa de obiective de utilitate publică; ▪ posibilitaţi de mobilare. (2) Partea nontehnică (inclusiv în format digital tip .pdf) este cuprinsă din: a) partea scrisă: un scurt memoriu de prezentare. b) partea desenată: volumetrii, perspective, axonometrii, schiţe logice, scheme funcţionale,

machete şi altele asemenea. Articolul 74. (1) În termen de 5 zile lucrătoare, persoana responsabilă cu informarea şi

consultarea publicului din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism pune la dispoziţia iniţiatorului datele necesar a fi înscrise pe panoul model Anexa 2 la prezentul Regulament, iar data publicării anunţului se va stabili de comun acord.

(2) Data înscrisă în anunţul de pe panou va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului cu privire la demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare P.U.D.

(3) In situţia în care solicitantul nu ia legătura în termen de 5 zile lucrătoare cu inspectorul de zonă pentru stabilirea datei publicării anunţului, conform alin. (1), documentaţia va fi restituită.

(4) Data înscrisă în anunţul publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare P.U.D. va fi şi prima zi de consultare şi informare a publicului pentru documentaţia P.U.D.

(5) Iniţiatorul documentaţiei va face dovada amplasării panoului model Anexa 2 la prezentul Regulament completat cu datele puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Urbanism cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru publicarea anunţului, astfel încât inspectorul de zonă să aibă posibilitatea de a solicita Compartimentului Comunicare Electronică din cadrul Direcţiei Comunicare – Relaționare, publicarea anunţului pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara.

(6) În cazul nerespectării de către iniţiator a termenelor prevăzute la alin. (5), documentaţia va fi restituită, urmând a se relua procedura.

Articolul 75. (1) Serviciul Certificări și Autorizări, prin persoana responsabilă cu informarea şi

consultarea publicului (inspectorul de zonă), în termen de maxim 10 zile de la înregistrarea documentaţiei de către iniţiator, va afişa pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara documentaţia în format digital, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”) şi va notifica proprietarii parcelelor vecine cu privire la intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observaţiilor de maxim 20 zile calendaristice.

(2) Dacă nu se înregistrează observaţii în termenul de 20 zile calendaristice acordat, se consideră acord favorabil, fără obiecţii sau propuneri.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 19/22

Articolul 76. În situaţia în care iniţiatorul P.U.D. este o persoană fizică sau juridică interesată, în

termen de 5 zile lucrătoare de la primirea tuturor observaţiilor, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă) notifică iniţiatorul P.U.D. cu privire la eventualele obiecţii primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum 10 zile calendaristice.

Articolul 77. În termen de 10 zile lucrătoare de la răspunsul argumentat al iniţiatorului P.U.D.,

persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului (inspectorul de zonă) informează în scris proprietarii care au trimis opinii şi/sau sesizări, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea din partea iniţiatorului P.U.D..

Articolul 78. Etapa 1 - etapa pregătitoare P.U.D. se va finaliza prin afişarea pe site-ul Primăriei

Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii, pentru fiecare documentaţie în parte (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice supuse informării şi consultării publicului”), ocazie cu care se va putea începe circuitul legal de avizare.

8.3.2. ETAPA 2 ‐ ETAPA APROBĂRII P.U.D.

Articolul 79. Etapa 2 - etapa aprobării P.U.D. se va face în baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 92 din 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată.

8.3.3. ETAPA 3 ‐ ETAPA MONITORIZĂRII IMPLEMENTĂRII P.U.D.

Articolul 80. Informaţiile cuprinse în P.U.D. reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, actualizată.

Articolul 81. Informaţiile cuprinse în P.U.D. vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi prin afişarea

documentaţiei pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, într-o secţiune special dedicată acestor documentaţii (la adresa www.primariatm.ro, secţiunea „Planuri urbanistice” - „Planuri urbanistice aprobate” - „P.U.D.”).

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 20/22

CAPITOLUL 9 DISPOZIŢII FINALE

Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Ordinului nr.

2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificat prin Ordinul nr. 834/2014 şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Arhitect Şef, Emilian Sorin Ciurariu

Șef Serviciu Gabriela Borcsi

Consilier, Liliana Iovan

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 21/22

ANEXA 1 LA REGULAMENT MODEL DE PANOU PENTRU ANUNŢURILE AFIŞATE

PE TERITORIUL ZONEI TRATATE DE PLANURI DE URBANISM

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MUNICIPIUL TIMIŞOARA, DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: ...........(2) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ REPREZENTARE │ │ │ INTENŢIE DE ELABORARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC .....................(1) │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A INTENŢIEI │ │ │ │ ŞI PLAN DE │ │ │ │ SITUAŢIE PROPUS │ │ │ │ │ │ │ Argumentare: ..........................(1) │ (1)│ │ │ ......................................... └──────────────────────┘ │ │ Iniţiator: ............................(1) │ │ (numele şi prenumele/denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI │ │ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic ...............(1) │ │ (general, zonal, de detaliu) │ │ în perioada ................(2)-................(2) │ │ (ziua/luna/anul) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: .........(2)│ │ (numele şi prenumele, funcţia) │ │ adresa ....................., telefon ..........., e-mail ................ │ │ Observaţiile sunt necesare în vederea .................................(1) │ │ (de exemplu: stabilirii cerinţelor de elaborare/eliberării avizului de │ │ oportunitate) │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi ..............................(2)│ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea │ │ planului:(2) │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ ● ........................................................................ │ │ (metoda/scopul/perioada) │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▪ Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu în panouri cu dimensiunile 90x120 cm, confecţionate din materiale rezistente la intemperii şi afişate la loc vizibil pe toată perioada.

▪ Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru „Intenţie [...]”, „Publicul este [...]”. ▪ Câmpurile marcate cu (1) se vor completa de către iniţiatorul documentaţiei, iar câmpurile marcate cu (2) se vor

completa de către Direcţia Generală de Urbanism.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M

S E V I C I U L C E R T I F I C Ă R I Ș I A U T O R I Z Ă R I

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e - m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM PAGINA 22/22

ANEXA 2 MODEL DE PANOU PENTRU ANUNŢURILE AFIŞATE

PE TERITORIUL ZONEI TRATATE DE PLANURI DE URBANISM

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MUNICIPIUL TIMIŞOARA, DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM │ │ (denumirea administraţiei publice locale) ┌──────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ Data anunţului: ...........(2) (ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ │ │ CONSULTARE ASUPRA │ REPREZENTARE │ │ │ PROPUNERILOR PRELIMINARE │ VIZUALĂ SUGESTIVĂ │ │ │ PLAN URBANISTIC .....................(1) │ (SCHEMATICĂ) │ │ │ (general, zonal, de detaliu) │ A PROPUNERILOR │ │ │ │ ŞI PLAN DE │ │ │ │ SITUAŢIE PROPUS │ │ │ │ │ │ │ Iniţiator: ..............................(1) │ (1)│ │ │ (numele şi prenumele/denumirea) └──────────────────────┘ │ │ │ │ Elaborator: .............................(1) │ │ (denumirea) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII │ │ asupra documentelor expuse/disponibile la sediul ......................(2)│ │ (denumirea, adresa, camera/sala) │ │ în perioada .............(2)-.............(2) între orele: .........(2) │ │ (ziua/luna/anul)-(ziua/luna/anul) │ │ │ │ │ │ PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA (2) │ │ ● .......................................................................; │ │ ● .......................................................................; │ │ ● ...................................................................... . │ │ (metoda/scopul/data, ora/locul, durata) │ │ │ │ Răspunsul la observaţiile transmise va fi .............................(2) │ │ (modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) │ │ │ │ Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: .......(2) │ │ (numele şi prenumele, funcţia) │ │ │ │ adresa ......................(2), telefon .......(2), e-mail ..........(2) │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

▪ Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu în panouri cu dimensiuni conform Art. 56 (pentru P.U.Z.), respectiv Art. 72 (pentru P.U.D.), confecţionate din materiale rezistente la intemperii şi afişate la loc vizibil pe toată perioada.

▪ Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru „Consultare asupra [...]”. ▪ Câmpurile marcate cu (1) se vor completa de către iniţiatorul documentaţiei, iar câmpurile marcate cu (2) se vor

completa de către Direcţia Generală de Urbanism.

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10999/20.05.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 21.05.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare « În considerarea adresci înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. SC2020-10999/20.05.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare Având în vedere Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea. sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Referatul Primarului Municipiului Timişoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul şef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Faţă de împrejurările generate de apariția unor situații deosebite (stare de urgență, stare de alertă ş.a.a.), dar şi de modificările intervenite în organigrama autorității publice locale, impuse şi de prevederile Legii nr. 350/2001, respectiv ale Legii nr. 50/1991, împrejurări care impun necesitatea adaptării în mod corespunzător a Regulamentului local de implicate a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, În temeiul dispozițiilor art. 7(1) din Ordinul nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism , conform cărora “Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului revine autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea planurilor.” În considerarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, potrivit cărora “Autorităţile administrației publice centrale şi locale au responsabilitatea organizării, desfăşurării şi finanțării procesului de participare a publicului în cadrul activităților de amenajare a teritoriului şi de urbanism.” Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit, c) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităților”), Se avizează raportul de specialitate nr. SC2020-10999/20.05.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nt. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”

| . Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. . Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adrian: E doi Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Solicitare_OAR_Timis_CDU2020_57.pdf

Na: 57/30,05,0020 57 | 23.03.2020 | Solicitare i | ORDINUL | ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA TIMIȘ Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1 300055 Timișoara, jud. Timiș T: +40 (0) 356 405 912 E: secretariatQoartimis.ro W: www.oartimis.ro Către: Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Consiliul Județean Caraș-Severin, Instituţiile avizatoare în cadrul procesului de autorizare a lucrărilor de construcții, Referitor la: Procedurile de predare/avizare/dezbateri publice și înregistrare a documentațiilor tehnice În acest context cu totul particular în care ne aflăm, este necesar un efort comun din partea tuturor actorilor implicați în domeniul proiectării construcțiilor, deopotrivă proiectanți și avizatori pentru ca mediul de afaceri să rămână activ. Vă invităm să colaborăm la dezvoltarea și implementarea infrastructurii digitale pentru predarea/analizarea și înregistrarea documentațiilor tehnice privind autorizarea lucrărilor de construcții. Mulţumim instituțiilor care deja au implementat primirea documentațiilor pe mail, deblocând în acest fel procesul de avizare/autorizare și care astfel susțin ideea digitalizării și încurajează mersul economic al orașului. Rugăm insistent instituțiile avizatoare care nu aplică aceste proceduri să găsească soluții pentru redeschiderea primirii documentaților și avizărilor. *OAR Național a început demersul către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei pentru recunoașterea semnăturii electronice ca alternativă la parafa profesională **Și în alte județe Filialele teritoriale au început demersurile de digitalizare împreună cu primăriile și avizatorii ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ TIMIȘ Întocmit/ redactat de. Sediu: Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1, 300055 Timișoara, jud. Timiș, România Arh. Cristina Paralescu Secretar e ti Cod fiscal: 14265687 | Banca: Banca Romanească | IBAN: RO13BRMA0300020260600000 EI 03.20 | Pagina 1

57 | 23.03.2020 | Solicitare ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA TIMIȘ Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1 300055 Timișoara, jud. Timiș T: +40 (0) 356 405 912 E: secretariatQoartimis.ro W: www.oartimis.ro OAR Timiș își dorește o abordare actuală a contextului prin care trecem și își oferă suportul și consultanța în serviciul găsirii de soluții prin care să ne continuăm într-un mod cât mai aproape de normal activitățile. Semnează, Ordinul Arhitecţilor din România — Filiala Teritorială Timiș | Registrul Urbaniștilor din România — Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest — Timişoara, ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TERITORIALĂ TIMIȘ Întocmit / redactat de: Sediu: Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1, 300055 Timișoara, jud. Timiș, România O d e Cod fiscal: 14265687 | Banca: Banca Romanească | IBAN: RO138RMA0300020260600000 Data: 24.03.20 | Pagina 2