keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 243/25.06.2020 privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii"

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 243/25.06.2020
privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020-13604/22.06.2020 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13604 /22.06.2020 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 13604/22.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 24.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.42/ 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ,,Timişoara- Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
În conformitate cu 129 alin. (1), art. 129 alin.(2), lit. d) coroborat cu alin.(7) lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi (3) , art. 196 alin. (1), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actiunile pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" , prezentate în Anexă.

Art.2: Se aproba încheierea contractului de finanţare cu Asociaţia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii" in vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020, în sumă de 6.800.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/18.05.2020.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Casa de Cultură a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: anexa.pdf

21
Pe Nae RA RANA ATA TA CN e ura vs rr m e
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII Bugetul înaintat de Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii este o versiune revizuită ce poate suferi modificări de-a lungul anului 2020 ca urmare a consecințelor pandemiei SARS-CoVID-19 (consecințe financiare, mobilitatea artiştilor la nivel internaţional, condițiile de desfăşurare a evenimentelor în spaţii publice etc.). Prezentul buget a fost elaborat luând în calcul posibilitatea desfăşurării de evenimente cu acces limitat pentru public şi o componentă digitală ranforsată. I. UNITATEA DE MANAGAMENT (ADMINISTRATIV) Responsabil: Directorul executiv/Manager de operațiuni DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Scop 2020: continuarea procesului de reformare şi consolidare organizațională la nivel de guvernanță și management, în scopul operaţionalizării judicioase şi eficiente a proiectului, în acord cu principiile şi angajamentele dosarului final de candidatură, precum şi cu recomandările atât ale Jurtului de selecţie, cât şi ale celui de monitorizare. Cost unitatea de management: 2.050.000 lei Consolidarea Asociaţiei la nivel de management La nivel de management, Asociaţia continuă implementarea strategiei de atragere, menţinere şi dezvoltare talente, cuprinsă în dosarul final de candidatură, în acord cu nevoile specifice fiecărei etape de implementare. Astfel, în plan executiv, administrativ şi operaţional, pentru etapa de start-up, în primul an Asociaţia și-a propus şi a realizat consolidarea, dezvoltarea şi atragerea în echipa de management, în 2017, a următoarelor poziții cheie: director/consultant artistic, coordonator Teritoriu, coordonator Power Station şi director de producţie, alături de echipa executivă existentă, formată din: directorul executiv, asistent manager, contabil, jurişti, cenzori, responsabil achiziții publice, specialist marketing, specialist comunicare, specialist turism cultural, resnonsahil implicarea publicului şi voluntariat, responsabil relația cu sectorul cultural independent, designeri, coordonator monitorizare şi evaluare. În anul 2018 echipa executivă s-a extins cu cel puţin următoarele poziţii: coordonator unitatea de implicare a publicului, coordonator Teritoriu, coordonator proiect MultipleXity. In anul 2019 echipa executivă s-a extins cu următoarele poziții: manager de operațiuni, manageri de teritoriu, director de comunicare, specialist comunicare, responsabili deconturi, economist,

21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii coordonator Power Station şi voluntariat, coordonator strategie şi promovare turistică, precum şi extinderea departamentului juridic, prin cooptarea unui nou consilier juridic. În anul 2020, ne propunem extinderea echipei cu următoarele poziții necesare implementării programului cultural descris în dosarul de candidatură, având în vedere necesităţile generate de amploarea proiectului: director de program, consultant artistic internațional, manageri de teritoriu, ofiţeri de teritoriu, specialiști marketing, specialişti comunicare şi PR, director economic, recrutarea unui nou director de producție, manager de tranzacții şi operațiuni, ofițer de producţie, specialist IT. Completarea echipei operaționale este necesară pentru derularea în condiții optime a programului cultural, având în vedere subdimensionarea echipei actuale în raport cu numărul mare de proiecte pe care ne propunem să le implementăm. Menţionăm că numai în anul 2019, Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii a organizat un număr de aproximativ 400 de evenimente, iar în anul 2020 ne propunem atât creşterea numărului, cât şi a dimensiunii lor. II. MONITORIZARE Perioada de desfăşurare: iunie 2020 iunie 2022, Responsabil: Liliana Cîra-Niculescu Parteneri: Institutul Naţional de Statistică Direcţia Regională de Statistică T îmiş, Timişoara, Bd.V. Babeş nr.14; Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, Bucureşti, Bd Unirii nr.22; Buget: 150.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Monitorizarea unui proiect de asemenea importanță şi amploare pentru Timişoara trebuie să fie multidimensională cuprinzând toţi actorii implicaţi şi toate fațetele proiectului. Conce tul de monitorizare Principalul scop al monitorizării este reglajul fin al acţiunilor pe parcursul derulării proiectului, adică în intervalul rămas 2020 — 2021. Monitorizarea poate fi un element de early warning, care să permită adecvarea proiectului şi răspunsul rapid la potențiale probleme: corectarea din mers a greşelilor, identificarea întârzierilor, eliminarea punctelor slabe sau adresarea corectă a amenințărilor. Scopuri secundare vor fi: - evaluarea succesului acțiunii; - crearea unui fond de cunoştinţe şi bune practici pentru agenda culturală viitoare a Timişoarei; crearea unui fond de cunoştinţe şi bune practici pentru alte oraşe. Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii doreşte realizarea unei cercetări ex-ante ce va include: Studiu privind aşteptările populației față de Programul Timişoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

“red .... red use “st . dd i.
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Verificarea şi rafinarea indicatorilor de evaluare a impactului Programului; Elaborarea a două chestionare, a) privind percepţia locuitorilor asupra a ce înseamnă a fi european şi la conştientizarea şi aprecierea diversităţii culturilor europene, pentru a vedea care sunt aprecierile subiective ale localnicilor cu privire la sentimentul europenităţii şi la conştientizarea culturilor din Europa, şi b) activitatea operatorilor culturali din Timişoara din perspectiva pregătirilor pentru Programul Timişoara Capitală Europeană a Culturii în 2021. Iar ulterior anului 2021 va urma o evaluare post-eveniment, anul 2022. o studiu sociologic pe un eşantion reprezentativ; o raport final de evaluare de impact, ce va conține toate rezultatele, inclusiv un narativ descriptiv, exemple de bune practici şi calcule de impact economic. IMI. TURISM ŞI CONFERINŢE Perioada de desfăşurare: iunie-decembrie 2020 Responsabil: Simion Giurcă Buget: 363.000 lei. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Misiunea noastră este de a face cunoscută Timişoara atât pe plan naţional, cât și internațional, iar promovarea acestei destinații să rămână nu doar în anul 2021 — anul capitalei Europene a culturii, ci şi în perioada de după, ca şi moştenirea pe care o vom lăsa. Așadar, în acest an vizăm consolidarea poziției destinaţiei Timișoara ca o destinație culturală şi creşterea vizibilității pe piața turistică internă internațională. Un rol esențial, în acest an, este popularizarea Programului Cultural, atât pentru 2020, dar și pentru 2021, pentru a reuşi să atragă public pentru evenimentele culturale din 2021. Public țintă: mass media, agenții de turism, HORECA, public general Acţiuni propuse: 1. 2. Participări la târguri de turism: internaţionale (Londra -noiembrie 2020, Barcelona-decembrie 2020) şi naționale cu materiale şi prezentări în cazul în care nu va fi posibilă deplasarea efectivă în locaţiile menţionate(Bucureşti-noimebrie 2020); 3. Realizarea de materiale promoţionale TM2021 (în limbile RO, GE, EN, SB, HU, ISR, IT, FR), editarea unui Manual pentru vânzarea destinaţiei (SALES MANUAL) „Timişoara 2021“), realizarea unei aplicaţii TM 2021, realizarea unor broşuri destinate turismului de business, realizarea de materiale video de promovare; 1 i nai 1 Fir iz gr 4. Organizarea Bursei de incoming, cu participarea factorilor de decizic din firme de turism internaţionale interesate în aducerea unui număr mare de turişti, pentru a participa la evenimente culturale incluse în agenda “CEaC'2021?”; 5. Organizarea unor evenimente pentru mass media internaţională; 6. Achiziţionarea de materiale pentru distribuirea informațiilor (infopoint, distribuitor de pliante ete); 7. Realizarea de materiale de comunicare/marketing online şi outdoor;

Pun VISE N ATA CR EI UT TR FI SU IA re TR EI A = PE m na at ” -
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 8. Program special pentru pregătirea unitară a unor ghizi de oraş, ei vor avea parte de un training realizat în spiritul programului Timişoara 2021, în privinţa mesajelor şi poveştilor (Storytelling) transmise turiştilor; Dezvoltarea programelor de cooperare pe baza unor concepte de Relationship Marketing cu diferite societăți comerciale pentru a valorifica impreună experienţele reuşite ale partenerilor, pentru a beneficia de asocierea fericită cu aceştia şi alte posibile avantaje în domeniul comunicării şi fidelizării turiştilor. IV. BETHE LIGHT, BE DELIGHT! Perioada de desfăşurare: pe tot parcursul anului 2020 Responsabili proiect: Nicoleta Trifan, Răzvan Laichici Buget total: 1.200.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiect de comunicare si marketin a brandului TM2021 2020 este anul în care pregătim publicul şi dăm semnalul că Timişoara devine capitala culturală a întregii ţări şi a întregii Europe. Be the light! este proiectul prin care vom atrage atenția asupra Timişoarei, ajungând în oraşele mari din toată țara, prin intermediul voluntarilor din comunitățile locale. Be the Light! va fi programul prin care publicul din toată ţara va conştientiza că Timişoara este nu doar a timişorenilor, ci a întregii țări. Scopul proiectului este de a implica un număr cât mai mare de oameni, voluntari şi nu numai, care să devină conştienţi de rolul Timişoarei în anul Capitalei Culturale şi de modul în care se pot ei implica. Proiectul presupune activităţi de conştientizare a publicului timişorean: angrenarea studenților în activități tip picnic urban, un pretext pentru a cunoaşte şi de a înțelege mai bine activitățile Timişoara 2021 şi de a se identifica cu ele. De asemenea, proicctul va angrena, la nivel naţional, ONG-uri care să ducă ”Timişoara” mai departe, în mai multe oraşe să fie organizate flashmob-uri care să susțină Timişoara, capitală culturală, să dea un semnal în oraşul lor, iar toate aceste intervenții vor fi filmate şi puse într-un film de prezentare. În plus, aproximativ 10 jurnalişti din toată țara vor fi aduşi la Timişoara pentru a promova evenimentele din oraş şi deschiderea din 2021, dar şi pentru a se informa despre suita de evenimente culturale pregătite pentru 2021. Activităţi punctuale: Realizarea unui film de prezentare; Acţiuni de implicare a voluntarilor din țară pentru realizarea de fiashmob şi de susţinere a Thvi 2021; Realizarea de materiale de promovare a evenimentelor culturale 2020 şi 2021; Public ţintă: tineri 14-30 ani Locaţii: campusuri universitare, Timişoara, oraşe din România. Publicul ţintă: publicul tânăr din Timişoara, vestul României şi din întreaga ţară.

21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Timişoara înseamnă istorie, viziune, creativitate, multiculturalitate. Povestea Timişoarei este povestea unui spaţiu multicultural şi a unor comunităţi de oameni care au învăţat să convieţuiască, în ciuda contextului de dezvoltare atât de atipic - nemaiîntâlnit în întreaga Europă şi poate chiar în lume. Oamenii sunt sufletul comunitatii. Timisoara a înflorit ca centru multietnic, multicultural şi multiconfesional, tocmai pentru că aceşti oameni au învăţat să se respecte reciproc, să respecte religia, cultura, obiceiurile şi tradiţiile celorlalți, creând o coeziune la nivel social. Prin moştenirea lăsată de comunitățile care au conturat reperele economico-sociale ale cetății, prin curajul de care au dat dovadă, prin firea creativă şi mai ales prin dorința de a trăi frumos şi autentic, timişorenii au ştiut întotdeauna să lumineze oraşul prin ei. Lumina a pornit din Timişoara. Mai întâi, lumina armoniei dintre oameni, apoi lumina de pe străzile oraşului, Timişoara fiind primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric, iar mai apoi, lumina libertății. Oraşul de pe Bega a ştiut, la momentul potrivit, să transforme suferința în revoltă şi a dat scânteia unei revoluții care, în decembrie 1989, a transformat România. Astfel că focusul nostru va fi comunitatea. Când le arătam poveştile celor care fac parte din această comunitate, le dăm încredere în ei şi devin sursă de insirație. Pentru că lumina pleacă din oameni, din fiecare dintre noi, am gândit o campanie astfel: e 20 filme portret cu timişoreni, mai ales artişti care povestesc despre ei, despre visul lor, despre modelele lor,ce iubesc la oraş şi care e locul de care îi leagă o poveste. Se pune accent pe uman şi pe mediul antreprenorial care va produce un răsunet în țară. Vom identifica poveşti şi vom lega parteneriate media. e Campania va fi atât in ONLINE cât şi în OFFLINE cu răsunet în ţară şi cu un boost masiv la nivel de judeţ, atingând 2M vizualizări; e Toate materialele vor fi strănse pe o platformă care apoi va putea fi folosită şi de alţi artisti pentru a se promova; e 5 poveşti de mare impact; e Campanie media de comunicare pentru lansare cu viralizare masivă; e Video "making of” cu acoperire media; e 15 poveşti despre obiective din Timişoara cu viralizare masivă; e 60 de postări pentru Facebook; e Construcţie și populare platformă de concurs pentru Instagram & Facebook; e Ads pentru postări pe Facebook, Instagram, Twitter; e Poveşti internaţionale care să inspire; e 200+ videouri de câte 1 minut create de cei din comunitatea locală; e Poveşti de încheiere campanie; e Video-ul de final care va cuprinde "Best of”; e Acoperire media pentru platforma Inspir Timişoara. Parteneri:

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii a) publici: Univestitatea de Vest din Timişoara; Universitatea Politehnică din Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Universitatea de Ştiinţe Agricole ale Banatului; b) privaţi: asociaţii studenţeşti, ONG-uri din țară care doresc să se alăture proiectului TM 2021.

21
Eni e = si tutun ba e. .r.....
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii V. PROGRAMUL CULTURAL Declarată în 2016 Capitală europeană a culturii 2021, Timişoara propune un Program Cultural centrat pe punerea în mişcare a energiei civice. Bazându-se pe puternica metaforă a luminii, TM2021 vrea să răspândească şi în alte orașe din Europa valorile în care crede, pentru a stimula o atitudine deschisă şi vizionară. Ne imaginăm o Călătorie extraordinară de la singurătate la apartenență, de la lumină prin întuneric şi înapoi, parcurgând trei Teritorii ce abordează provocările cu care se confrunta Europa astăzi: Oameni, Locuri şi Conexiuni. Începând cu luna martie a acestui an, Europa se confruntă cu o criză epidemiologică cu care nu s- a mai confruntat din anii '20 ai secolului trecut. Fără îndoială, această criză pe care o traversează continentul nu va rămâne fără urmări. Ne aflăm în plin proces de reflecţie, într-o tranziție spre alte paradigme, dar viziunea pe care este construit Programul Cultural, şi transpusă prin programele cuprinse în Dosarul de candidatură, trebuie dusă mai departe. În acest context, 2020 este un an de reflecţie şi un punct de inflexiune în creşterea organică a programelor. Toate programele culturale încearcă să întrezărească zorii acestei noi lumi şi să lanseze comunității întrebările oportune, să identifice acele elemente şi resurse prin care momentul de criză să se transforme în oportunitate pentru oraş. Tiparele de consum cultural vor fi condiționate de prefacerile economice şi sociale pe care le traversează umanitatea, iar dezvoltarea componentei digitale va căpăta un nou impuls, desigur, dar esenţial pentru acest program va rămâne contactul direct între locuitorii din oraş şi cei din regiune, între locuitori şi cetățenii veniți de peste tot din Europa. Prezenta versiune a Programului Cultural, cea de-a treia, înaintată Consiliului Local al Primăriei Timişoara este ajustată la o treime din ceea ce ar fi trebuit să se dezvolte în 2020. Astfel, în contextul post-pandemie şi a incertitudinii referitoare la anul de celebrare a titlului, programele sunt diminuate financiar, conceptele sunt ajustate astfel încât să includă noi maniere de relaţionare cu publicul, componenta digitală nu este doar un instrument de promovare, ci, în multe situații, condiționează însuşi conceptul programului. În reajustarea Programului Cultural s-a ţinut cont de următoarele criterii: - Respectarea programării din Dosarul de candidatură şi dezvoltarea programelor împreună cu gazdele menționate la fiecare stație și traseu; - Respectarea obligațiilor internaționale asumate (cotă-parte de participare la programele cu finanțare europeană, continuarea dezvoltării programelor internaţionale care se vor încheia în anul titlului, având în vedere că peste două treimi din programele dezvoltate trebuie să aibă o componentă internaţională, conform Dosarului de candidatură); ma ITI 1 frate morman 10âitC Anularea acelor evenimente care implică mobilizarea unui public Ş acelora a căror programare depinde în mare parte de mobilitatea artiştilor internaționali, nesigură la momentul de faţă. Criza pe care o traversează sectorul cultural impune un mod de lucru tot mai deschis către mediul cultural asociativ local. Astfel, Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii va deschide tot mai multe programe către soluţii şi propuneri de proiecte venite din partea asociațiilor culturale, a grupurilor de artişti, înlocuind curatorierea, acolo unde va fi posibil pentru asigurarea dezvoltării coerente a programului, cu apeluri publice. Va pe &
“du

21
1... Lis .ri se ..
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii POWER STATION & ENGAGEMENT 1. POWER STATION: Dezvoltarea de competențe culturale Aflată în etapa de producţie, componenta de consolidare a competențelor şi capacității organizațiilor culturale cu care ATCEC dezvoltă Programul Cultural, va continua prin implementarea directă a programelor. Formatele sunt: vizite de studiu organizate, atât la Timişoara, cât în afara oraşului şi în străinătate, seminarii de scurtă durată pe teme specifice - seminarii TMGenerators, care vor fi realizate direct de echipa TM2021 program adresat sectorului de world music: schimburi între profesionişti, program de formare pentru managementul festivalurilor, program de export muzical, program de politici publice etc. (MOST) 1.1.Vizite de studiu Perioada de desfăşurare: septembrie noiembrie 2020 Responsabil proiect: Maria Vulcan Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII În vederea realizării conţinutului artistic pentru unele trasee din programul cultural şi pentru includerea componentei europene, precum şi pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor cu partenerii europeni, sunt necesare vizite de studiu la diverse festivaluri, conferinţe, târguri şi showcase-uri în ţară şi străinătate pentru echipa de proiect şi echipele partenerilor din program. 1.2. Proiectul cu co-finanţare europeană MOST Perioadă de desfăşurare: iunie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Parteneri: Hangvet6 (Ungaria), Piranha (Germania), BOZAR (Belgia); Fundația EXIT (Serbia), Consiliul European al Muzicii, Fusion Embassy (Bulgaria), Centrul Cultural Remont Capital din (Albania). Partener local: Festivalul Plai Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 4 ani, are 8 parteneri şi beneficiază de o finanțare totală (contribuție UE şi contribuţie proprie) de 4 milioane de euro. Primele activități vor demara în anul 2020, iar participarea ATCEC se ridică la nivelul de 396000 EUR, din care 50% reprezintă contribuție nroprie pe perioada 2020-2023, Proiectul a identificat principalele dificultăți cu care se confruntă muzica din Balcani (Balkan world music) în atingerea unor categorii de public internaţionale şi le adresează prin acest proiect structurat pe patru piloni strategici: l. Schimburi pentru profesionişti (Festival Exchange programme). Obiectivul este a deconecta programatorii şi profesioniștii din domeniul world music din Balcani cu omologi din festivaluri consacrate din țările occidentale.

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 2. Program de formare în domeniul managementului de festival. Prin apel public vor fi selectaţi 40 de profesionişti din domeniu care vor fi formați printr-un program de mentoring. Vor avea loc mai multe runde, Timişoara urmând să fie inclusă în runda 4, în anul 2021, Festivalul Plai fiind propus pentru a găzdui mentoratul. 3. Programul de export de muzică din Balcani. Vor avea loc mai multe showcase-uri regionale de muzică din Balcani, însoţite de programe de training pe perioada verii. Încă nu au fost stabilite locurile şi ordinea de desfăşurare a acestor programe de formare, cu excepţia celor de la Budapesta: Womex 2020, Budapest Ritmo (ce se vor desfăşura pe perioada Budapest Ritmo în anii 2020/2022). Celelalte programe de formare ar trebui să se desfășoare în trimestrul 3 al anilor 2020, 2021 şi 2022. 4. Programul de politici urbane — cel de-al patrulea pilon se adresează autorităţilor locale şi își propune să creeze un mediu propice proiectelor muzicale prin politici la nivelul oraşelor, În cadrul programului, Timișoara va găzdui două întâlniri internaţionale: Şcoala de Vară, în perioada 7-13 septembrie 2020, şi Şcoala de Management în luna septembrie 2021. Astfel, la Școala de Vară vor participa profesionişti din domeniul world music (organizatori de festivaluri, agenți, distribuitori, producători etc.), selectaţi la nivel european. Calendarul evenimentelor ce vor avea loc la Timişoara va fi actualizat în funcţie de evoluţia pandemiei COVID-19, dar și de anul de celebrare a titlului. Această decizie urmează a fi luată împreună cu partenerii internaționali ai proiectului. 2. ENGAGEMENT: Dezvoltarea şi implementarea strategiei de implicare a Programul urmăreşte dezvoltarea unor evenimente de informare, conştientizare şi de asumare a Programului Cultural Timişoara 2021 de întreaga comunitate din Timişoara, dar şi din restul ţării. Evenimentele vor angrena forțe locale (ONG-uri) partenere şi din alte oraşe mari, nu doar din Timişoara, voluntari şi practicieni. În plus, vor include evenimente de mediere culturală adresate diverselor categorii de public (copii, adolescenţi, persoane cu deficiențe, persoane în vârstă etc.), dar şi evenimente de co-creere. Formatele sunt: Ateliere de mediere culturală desfăşurate în cadrul diverselor programe culturale, dar și independent; Activităţi în care publicul este invitat să-şi aducă aportul creativ sesiuni de formare şi practică, dezbateri şi întâlniri, sondare a audienței pentru a determina preferinţele şi impactul, campanii de conştientizare şi de dezvoltare a publicului, programe de educație culturală alternativă. 2.1. VolTM2021 Perioadă de desfășurare: iunie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Maria Vulcan Parteneri: FITT, Pro Vobis Buget: 27.000 lei
publicului

21
«. WU srone tb us d fr LĂ i ... » sr viza. .
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Dezvoltarea programului de voluntariat transgenerațional şi multietnic pentru a sprijini partenerii culturali în faza de implementare a programului cultural, dar şi pentru a creşte gradul de implicare a comunității timişorene în proiect, contribuind la creşterea gradului de asumare a proiectului din partea comunității şi la creşterea responsabilității civice şi sociale. În 2020, se va dezvolta platforma online de management al resurselor umane în contextul Timişoara 2021. Aceasta va asigura funcțiuni de recrutare, training, matchmaking, monitorizare, raportare şi eliberare a documentelor aferente serviciului de voluntariat. 2.2. Acţiuni de implicare a publicului Perioadă de desfăşurare: iunie— decembrie 2020. Responsabil proiect: Maria Vulcan, Mateea Marin Parteneri: FITI, Unfold Motion Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII În contextul actual, majoritatea evenimentelor derulate în oraş se desfăşoară în zona centrală, locuitorii cartierelor mărginaşe având un acces limitat la acestea. Prin acest proiect ne propunem să încurajăm accesul cetățenilor la cultură printr-o abordare a publicului în proximitate. Asttel, în 2019, FITT, cu sprijinul ATCEC a activat 5 puncte termice din Timişoara (Steaua- Fratelia, Girocului, Şagului, Aradului, Lipovei) unde s-au desfăşurat activități culturale variate, cu acces liber, dedicate locuitorilor acestora. Pentru anul 2020, FITT, Unfold Motion şi ATCEC îşi propun să activeze aceste centre culturale de cartier prin organizarea de ateliere şi activități adresate publicului din proximitate. O mare parte din aceste proiecte vor fi dezvoltate prin apel la idei de proiecte. 2.3. Cultură civică și cooperare Perioadă de desfășurare: august — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Asociaţia Diogene Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Un important proiect de implicare a publicului este Cultura civică în cartiere. Proiectul îşi propune să desfăşoare activități culturale online, dar şi, în măsura în care evoluţia pandemiei SARS- CaVID-2 a va permite, în spații publice r ne-centrale, reanimate si reconvertite în zone culturale şi a dai LaLa VEL dA DI ALUN civice. Acestea: au scopul de a contribui la creşterea gradului de implicare civică a cetăţenilor, prin încurajarea lor să îşi exprime, în primul rând, nemulţumirile, şi să identifice, în al doilea rând, modalităţi de rezolvare a acestor probleme, atât prin cooperarea cu autoritățile, cât şi la nivel individual. Organizat împreună cu Asociaţia Diogene, acesta va implica studenți şi actori profesionişti şi amatori care vor realiza un spectacol despre problemele ridicate de cetăţeni şi soluţiile identificate. Cetăţenii vor putea să asume rolul de actori, iar spectacolul va fi realizat simultan în mai multe cartiere şi transmis prin proiecție video în cartierele vizate. Pe lângă actorii 10

—_— Tr er a viran > ».. +. “e. ankune ne i E = m er eee un esa bone Una Pe
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii trupei de teatru studențesc Thespis, vor participa studenți de la alte trupe din ţară care vor avea repetiții cu publicul în zilele premergătoare spectacolului. 2.4. Kids21 Perioadă de desfăşurare: iulie octombrie 2020 Responsabil proiect: Mateea Marin Buget: 10.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Kids 21 este un proiect de implicare a copiilor şi şcolarilor care are două componente: o componentă este aceea de mediere culturală, care se desfășoară în cadrul diverselor programe de- a lungul anului, iar a doua componentă este cea a unor proiecte concrete în domeniul artelor performative în colaborare cu instituţii şcolare din oraş şi organizaţii care organizează în mod curent activităţi dedicate copiilor și elevilor. Programul a fost demarat de echipa Timişoara 2021 ca urmare a unor focus grupuri făcute de-a lungul anului 2018, din care a reieşit necesitatea realizării unor evenimente culturale dedicate copiilor, această componentă nefiind prezentă ca atare în Dosarul de candidatură. Activitățile vor demara în cursul verii şi vor continua pe parcursul toamnei, în funcție de calendarul măsurilor de distanţare socială care va exista la momentul respectiv şi de reluarea cursurilor şcolare. I. TERITORIU: OAMENI 1 STAȚIA: REFLECȚII 1.1. Dezvoltarea platformei digitale de date culturale Timişoara 2021 Perioadă de desfășurare: iunie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: UPT Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul Dezvoltarea inițială a platformei digitale a datelor culturale Timişoara 2021 se regăseşte în Programul cultural, Teritoriul Oameni, Staţia Reflecţii din Dosarul de candidatură. Această componentă a Programului cultural îşi propune, pe de o parte, să adune amintirile locuitorilor din momentele tumultoase din trecut, amintiri care aduc în discuţie istoria, memoria + 4 colectivă, arhive, istorii ale comunităților, Aceste amintiri din straturi multiple (autobiografice, transgeneraționale, urbane sau regionale) vor fi strânse cu ajutorul platformei digitale, a cărei dezvoltare face obiectul prezentului proiect, contribuind la sedimentarea memoriei colective şi transmiterii ei către generațiile viitoare. Pe de altă parte, Platforma digitală va reuni informaţii despre toate proiectele culturale ce se vor desfăşura ca parte a Programului Cultural al Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii şi va permite tuturor operatorilor culturali parteneri să publice informații referitoare la activitatea şi proiectele care contribuie la Programul Cultural. 11

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Dezvoltarea versiunii beta a Platformei digitale a datelor culturale Timişoara 2021 a avut loc în 2019, cu două componente: data.timisoara2021.ro (interfaţă cu acces pe bază de nume de utilizator şi parola care permite încărcarea datelor de către operatorii culturali) și digital.timisoara2021.ro, site-ul care prezintă public informațiile încărcate pe şi curatoriate. De-a lungul anului 2020, şi în contextul în care s-a dovedit că instrumentele digitale sunt vitale în situații de criză, se va accelera finalizarea şi actualizarea Platformei digitale cu următoarele activități: realizarea versiunii definitive a aplicației, agregarea şi centralizarea datelor, curatorierea şi generarea conținutului, finalizarea componentei publice a platformei, realizarea de sesiuni de formare şi întâlniri cu operatorii culturali şi partenerii care vor avea rolul de contributori, promovarea în rândul publicului larg, etape ce vor continua şi în perioada de după 2021, în faza de moştenire a proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii. 1.2. Heritage Contact Zone/Teatru ca rezistență Perioadă de desfășurare: mai — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Teatrul Auăleu, Sinagoga Etz Hayyim (Hania, Grecia), Culture Action Europe (Bruxelles, Belgia), European University Institute (Bologna, Italia), The Human Platform (Budapesta, Ungaria), Goethe-Institut România Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul Heritage Contact Zone (2018-2020), cu subtitlul Teatru ca rezistență, este implementat cu finanțare europeană prin Programul Europa Creativă. Liderul proiectului este organizaţia H401 din Amsterdam, iar partenerii proiectului sunt: Sinagoga Etz Hayyim din Hania, Grecia, Culture Action Europe din Bruxelles, Belgia, European University Institute, Bologna, Italia, The Human Platform Budapesta, Ungaria şi Goethe-Institut România şi ATCEC. Prin acest proiect, artişti şi mediatori culturali vor să dea vizibilitate unor perspective minoritare asupra unor evenimente tensionate din trecut şi să creeze „zone de contact” între perspectivele dominante şi cele mai puţin reprezentate. Timişoara 2021 participă cu proiectul Teatru ca rezidenţă, curatoriat de criticul de teatru Cristina Modreanu, care îşi propune să testeze ipoteza că a existat o rezistenţă prin cultură, şi în particular prin teatru, în timpul comunismului în Timişoara. Proiectul este realizat în parteneriat cu Auăleu Teatru și cu colaborarea tuturor instituţiilor teatrale din oraş. Activităţile proiectului au presupus în 2019: - O expoziție pop-up cu titlul Cum să scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marionetă, ce s-a desfăşurat în perioada 20-23 iunie la parterul clădirii Teatrului Naţional din Timişoara; - O dezbatere cu titlul: Rezistență prin teatru: a fost sau n-a fost? desfăşurată în Bastionul Theresia în data de 15 decembrie, la care au participat directori de teatru, regizori, scriitori, actori etc. - O expoziție performativă cu titlul Kir de supravieţuire în comunism desfăşurată într-un tramvai istoric, în perioada 15-20 decembrie. La această expoziție performativă au participat şi reprezentanți de la toţi partenerii europeni ai proiectului. 12

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii De asemenea, au fost realizate 3 interviuri cu personalități ale teatrului timişorean (de la cele trei teatre: român, maghiar şi german) şi două numere ale fanzine-ului Teatru ca rezistență. În 2020, activitățile au fost revizuite astfel încât o mare parte din acestea să poată să se desfăşoare online: - Realizarea unui atelier de testare a toolkit-ului adresat operatorilor culturali realizat de partenerii proiectului ca principal rezultat al proiectului Heritage Contact Zone. Acest toolkit va folosi ca ghid operatorilor culturali care doresc să abordeze proiecte cu potențial conflictual (în luna mai). Atelierul va avea forma unui webinar în luna mai. - Publicarea a încă două numere din fanzine-ul Teatru ca rezistență (mai şi noiembrie), în versiune digitală, în luna mai, şi în versiune tipărită în noiembrie. - Participarea la conferința finală de diseminare a rezultatelor proiectului. - Continuarea cercetării în arhivele instituţiilor teatrale din Timişoara. - Realizarea unci expoziții virtuale care să constituie nucleul expoziției din 2021 cu concluziile proiectului Teatru ca rezistenţă. - Continuarea realizării de interviuri cu personalități ale culturii timişorene. 1.3. Memoriile cetății Perioadă de desfăşurare: septembrie 2020 Responsabil proiect: Ionuţ Suciu, Melinda Terek; Partener: Asociaţii și organizaţii civice din Timișoara Buget: 500.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Cea de-a III-a ediție a programului îşi propune să consolideze legăturile dintre oameni şi poveştile oraşului. Fie că suntem conştienţi sau nu, împărţim fragmente de memorie cu străzile pe care le străbatem, cu porţile pe sub care trecem, cu oamenii pe care îi cunoaştem sau chiar cu cei care ne sunt străini. În luna septembrie, vom aduce cultura în cartiere şi vom descoperi hărțile intime ale comunităţii. Timişorenii vor avea astfel ocazia să descopere — alături de artişti, personalități ale oraşului şi turişti — tipuri de intervenții artistice în spațiul public, aflate chiar sub ferestrele lor. Pentru că trecutul istoric este o componentă importantă a identităţii culturale, ne propunem să redăm istoria Timişoarei, cu ajutorul mai multor forme de exprimare artistică: teatru, muzică, arte vizuale, literatură etc. O componentă importantă pe care o vom dezvolta şi în acest an va fi legată de domeniul artei stradale. După impactul avut de lucrările de artă murală, cu tematica „Revoluţie” realizate în 2019 în cartierele Timişoarei, în 2020 ne propunem realizarea unui traseu de-a lungul râului Bega, care să spună istoria oraşuiui printr-o serie de picturi muraie reaiizate de artişti selectaţi prin apei pubiic. Odată creat, acesta va putea fi parcurs atât independent, cât şi prin tururi ghidate organizate special în acest scop, cunoscut fiind faptul că în oraşele importante ale lumii există deja tururi de artă stradală, lucru care poate fi exploatat şi de viitoarea capitală culturală a Europei. În paralel, ne propunem să continuăm implicarea generaţiilor viitoare, prin ateliere şi spectacole realizate în şcolile din oraş, dar şi organizarea unor evenimente în cartierele Timişoarei. 13

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 1.4. Lumini captivante - activităţi colaterale Festivalului Simultan Perioadă de desfăşurare: 09 — 20 noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Asociaţia Simultan Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Pentru anul 2020 se are în vedere realizarea unei serii de activități colaterale care să prelungească programul festivalului de tradiție Simultan, care, începând cu ediția din 2019, are loc la MultipleXity, viitorul Centru de Artă, Tehnologie și Experimental al orașului. Activităţile colaterale, implementate în colaborare cu Festivalul Simultan, gazda traseului din Dosarul de candidatură, vor consta în amplasarea unor instalații de new media, în luna noiembrie, în zilele ulterioare festivalului, a unor instalaţii în spaţii închise şi deschise, care vor transpune legendele urbane şi poveştile personale în lucrări de artă coproduse de artişti străini şi români, prin abordări interdisciplinare, folosind noile medii. În eventualitatea în care evenimentele nu vor putea avea loc în spațiul public, acestea se pot desfăşura integral online. 2. STAȚIA: ACTORII SCHIMBĂRII _ 21. InvizibiVVizibil Perioadă de desfăşurare: august — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Institutul Intercultural din Timișoara și Asociaţia Solidart Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Traseul al cărui gazdă este Institutul Intercultural din Timişoara, în colaborare cu ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture) este un program complex ce Îşi propune să expună şi să lupte cu stereotipurile referitoare la grupuri marginale din societate (persoane vulnerabile din punct de vedere social, economic, persoane cu discapacități) şi, în mod deosebit, referitoare la comunitatea romă. Activităţile organizate se vor adresa atât majorității, cât şi comunităților vizate. Pentru anul 2020 este prevăzută continuarea festivalului in: v z b l în colaborare cu Institutul Intercultural și Asociaţia Solidart şi a activităților următoare: - rezidențe pentru artişti străini, care vor lucra cu comunitatea din cartierul Fabric. În eventualitatea în care acestea nu vor mai putea avea loc în spaţiul public, vor fi organizate online, adaptându-se conceptul. - producție proprie de teatru forum. În eventualitatea în care condițiile nu vor permite prezentarea producției în spaţiul public, aceasta se va putea înregistra şi transmite online, urmând să fie prezentată public ulterior. - producţii invitate. Acestea vor fi înlocuite cu transmisii online, dacă perioada de izolare se va prelungi. 2.2. Perspective fluide - Her City - „Timişoara LA FEMININ: şoapte-voci-strigăte” 14

21
“re e er ne = ui rr ie e hori un up UE, e TE Fe Sr hi n Ser Se nr nun dna E avu n uree
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Perioada de desfășurare: octombrie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Odetie Pârvulescu Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul LA FEMININ pentru anul 2020, al doilea capitol al expoziției, Timișoara LA FEMININ: șoapte-voci-strigăte propune un traseu explorator care se va concentra pe valorificarea poveştilor de viață ale femeilor obişnuite. Vor fi realizate interviuri cu 15 femei din Timişoara, accentul fiind pus pe relația cu oraşul și cu alți timişoreni, narator devenind femeia care a reuşit, care se confruntă cu provocări și dificultăți în viața de zi cu zi, care a depăşit anumite obstacole. Având în vedere contextul actual, cel al pandemiei SARS-CoVID-l9, o parte dintre întrebări va fi dedicată înțelegerii experiențelor de viață ale femeilor, în perioada pandemiei (cât de solicitant e rolul de mamă și angajat, desfăşurând activitatea de acasă, cum se modifică dinamica vieţii de familie, etc.). Experienţele-cheie din viaţa femeilor vor fi prezentate în cadrul unei expoziții multimedia (disponibilă fizic şi online) şi a unui traseu urban ale cărui obiective vor fi reprezentate de locaţiile acestor experienţe. Acest traseu va fi accesibil printr-o aplicație digitală interactivă (format Ouesto htt s:/www. uestoa .com/ ) pentru Android/IoS. În cadrul etapei pilot se va prezenta aplicaţia către publicul local pentru aportul personal şi feedback, promovarea traseului urban se va face pe toate paginile de social media şi se vor aplica stickere pe clădiri şi QR Code cu trimitere pe paginile de Facebook a proiectului. Punctul de plecare al acestui traseu va fi un spaţiu expozițional, unde printr-o expoziţie de obiecte personale, fotografii, elemente multimedia, vor fi prezentate poveştile celor 15 femei din proiect, ca apoi să se parcurgă traseul (un tur de aproximativ o oră, accesibil unei parcurgeri la pas). 2.3 Actorii Schimbării - Rezidențe Perioada de desfăşurare: august — decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionuţ Suciu, Melinda Terek Partener: Festivalul de Literatură Timișoara Buget: 30.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Pentru că rezistenţa culturală poate lua multiple forme, iar staţia îşi propune să aducă sub reflectoare actorii schimbării din societatea de azi, ne propunem organizarea unui eveniment de literatură, prin care să aducem la Timişoara nume importante de pe scena internaţională, ţinta pentru acest an fiind unul dintre laureații Premiului Nobel. Evenimentul va fi unul complex și va cuprinde o lansare de carte, o sesiune de autografe şi o conferinţă publică. Având în vedere profilul evenimentului şi posibilitatea de a atrage o asistență cât mai largă atât din Timişoara, cât şi din A nnto min rând ua tă la afara oraşului şi chiar a țării, nE propunicm organizarea evonimentului în luna octom TIC, CâNă va avea loc şi Festivalul Internaţional de Literatură FILTM. ŞI în cadrul acestui program, avem opțiunea de a adapta evenimentele pentru mediul online, în cazul în care situația la nivel naţional nu va permite organizarea de evenimente în spaţiul public. Astfel, am gândit un sistem de rezidențe „online”, cu materialele rezultate - publicate pe platforma Timişoara2021, dezvoltarea unui concept de videopoetry, podcast-uri, dar şi maratoane de poezie online. 15
E

4 «sr
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 2.4. Identity Education Perioada de desfăşurare: iunie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Partener: Asociaţia Identity Education Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Programul, implementat în parteneriat cu Asociaţia Identity Education, urmăreşte recunoaşterea şi integrarea incluzivă a comunității LGBTQ + în toate aspectele sociale ale vieții, ca parte integrantă şi activă a unei comunităţi mai largi din Timişoara. Pentru anul 2020 sunt planificate două evenimente mari: a) Pride TM Week: evenimente concentrate pe cultura gueer, evenimente ce vor avea loc timp de o săptămână în Timişoara, cu ajutorul partenerilor locali şi naţionali, expoziţie de artă documentară -definiții ale diferiților termeni şi acronime, istoria comunității LGBTQI+ în România (drepturi şi activism), expoziție foto şi poveşti, o hartă a oraşului Timişoara văzut prin ochii comunităţii LGBTQI+, campanii legate de tematici şi/sau comunitatea LGBTQI+ făcute de organizaţii LGBTQI + şi alte entități, proiecţie de filme documentare în parteneriat cu One World Romania, piesă de teatru „Negreșită”, conferință pe tema drepturilor comunității LGBTQI+ în România în contextul EU, storytelling. b) LUNA ISTORIEI LGBTQ + — este un festival cultural celebrat la nivel național de către toate organizațiile LGBTQI+ din România (Bucureşti, Cluj, laşi, Timişoara) şi grupuri informale (Braşov, Sibiu). Activitățile culturale se vor desfășura online şi, în măsura în care evoluţia pandemiei SARS- CoVID-l19 o va permite, în spațiul public. Il. TERITORIU: LOCURI 1. STAȚIA: ÎNDRĂZNEȘTE 1.1. Dante 21 Perioada de desfăşurare: septembrie- noiembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Partener: Teatro Delle Albe și Festivalul din Ravena, Srpsko Novgorod Pozoriste, Fondacija Novi Sad 2021 Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiect realizat împreună cu Teatro Delle Albe şi Festivalul din Ravenna. Proiectul a fost demarat în anul 2018 şi își propune realizarea unei coproducții în anul 2021 între Timişoara 2021, Teatro Delle Albe şi Festivalul din Ravenna, Srpsko Novgorod Pozoriste, Fondacija Novi Sad 2021 a întregii piese Divina Comedie a lui Dante Alighieri. În anul 2019, un grup de coordonatori din Timişoara a participat la punerea în scenă a unor părţi din spectacol în Ravenna. Continuând, se vor realiza ateliere de lucru de către compania Teatro delle Albe cu aceşti coordonatori şi actori 16

21
* ar E e i VP e EEE LE ADS BLA ESI A PDA SARE nat Kana Aura » + 1% r— A pa nn ta
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii din Timişoara, implicând astfel sute de cetățeni, grupurile țintă fiind copii, tineretul, minoritățile etnice, persoane cu dizabilități etc. 1.2. Impuls 2020 Perioada de desfășurare: 27-30 august 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Unfold Motion, Asociaţia Noi Re-Creăm Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Impuls este un festival de artă de stradă ce îşi propune să revendice spaţiul public din cartierele din afara centrului, intens populate, şi să contribuie la coeziunea socială şi la încurajarea participării colective. Ediţia planificată inițial în perioada 8-13 iunie a fost amânată pentru sfârșitul 27-30 august, iar în ce cele din urmă evenimentele de stradă prevăzute pentru sfârșitul lunii august au fost anulate. Pe de o parte, întrucât nu există o certitudine referitoare la numărul de persoane ce ar putea lua parte la evenimentele stradale şi evoluţia nefavorabilă a pandemiei ar putea reactiva măsuri de strictă izolare socială. Pe de altă parte pentru că o mare parte din programare depinde de companii străine invitate, a căror mobilitate este redusă pentru moment şi incertă în viitor. Din acest motiv, pentru 2020 s-a decis doar păstrarea unei componente care implică participarea unui public redus: atelierele de dans Cadre și forme, realizate de asociațiile Unfold Motion şi Noi Re-Creăm. 1.3. Vocile oraşului (Central Park) Perioada de desfășurare: octombrie 2020 Responsabil proiect: Mateea Marin Partener: Teatrul Naţional din Timișoara, Centrul de Teatru Educaţional Replika Bucureşti, Asociaţia Simultan, Universitatea de Vest Timişoara, Asociaţia Noi Re-Creăm, Fundaţia Rubin, Compagnie Pal Frenak, Asociaţia Naţională a Surzilor Filiala Timiș Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII a. Atelier Identitate Atelierul Identitate, care face parte din proiectul Teatrului Naţional din Timişoara pentru anul 2021, îşi propune să promoveze folclorul autentic şi să-l integreze în viaţa omului citadin. Atelierul este coordonat de Marius Andrei Alexe — Bean MC, fiind programat la finalul lunii octombrie , început de noiembrie în foaierul Sălii 2 a Teatrului Naţional. Atelierul Identitate vizează întâlnirea omului citadin cu tradiţia, precuun şi recuperarea individuală şi în comuniune cu identitatea spațiului în care trăieşte. Marius Andrei Alexe (Subcarpaţi) va redescoperi, împreună cu participanții la seria de ateliere Identitate, valorile creative ale tradiției în societatea contemporană; împreună vor reconecta prin muzică trecutul la prezent şi vor disemina conceptul şi rezultatul atelierului în cadrul unor concerte publice în aer liber. b. Vocile Orașului Proiectul vizează transformarea Sălii 2 a Teatrului Naţional Timişoara şi a Parcului Civic într-un epicentru civic şi cultural al Timişoarei prin realizarea unei serii de instalaţii, ateliere şi evenimente 17

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii aflate sub semnul conceptului ,„, Construieşte democraţia trăieşte pozitiv” în colaborare cu artiști din toate domeniile cu participarea directă a cetățenilor. Se preconizează coagularea cetățenilor în jurul unor teme cum ar fi memoria colectivă versus memoria individuală, valorile pozitive ale civismului, capacitatea de evoluție prin participarea la actul creator, transcenderea prin actul artistic a unor handicapuri de ordin fizic, etc. Realizarea unei instalaţii complexe, în colaborare cu un scenograf/ artist plastic. Acesta va imagina mai multe trasee în Parcul Civic, mărginite cu fotografii din viaţa cotidiană, pe care se vor construi „puncte de comunicare” — locuri în care trecătorii vor fi încurajați să se exprime în scris, în funcţie de punctul în care s-au oprit, asupra unor terme cum ar fi: „spune-mi ceva bun despre oraşul în care trăieşti”, spune-mi ceva bun despre vecinul tău”, „spune-mi cum doreşti să fie oraşul tău următorii 10 ani” etc. Proiectul presupune, de asemenea, o instalație video care va proiecta imagini şi secvențe live şi înregistrate din proces, precum şi alte imagini referitoare la subiectele abordate. Realizarea unui workshop de scriere creativă hibridă, intitulat Subiect/ Obiect. Atelierul este axat pe confluența dintre diferitele arte şi se adresează tinerilor artişti din diverse domenii: teatru, arte vizuale, muzică, dans, etc. Workshop-ul cercetează felul în care ne putem deschide imaginația şi folosi pe noi înşine pentru a crea structuri narative. În cadrul atelierului se vor explora posibilitățile de a uni diferite elemente din artele vizuale, din muzică, dans, performance, gamification (aplicarea conceptelor şi structurile din jocurile video în narativitate) pentru a crea o structură dramatică, profund teatrală în esența ei, în care contractul dintre spectacol şi spectatori este inclus în premisă. Rezultatele workshop-ului vor fi făcute publice în cadrul unei instalaţii interactive, deschise publicului la Sala 2/ Parcul Civic. Realizarea la Sala 2 a unui atelier de dans pentru persoane hipoacuzice, susţinut de coregraful Pal Frenak. Atelierul se va finaliza printr-o reprezentație publică. 1.4. La Pas Perioada de desfăşurare: mai decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionuţ Suciu, Melinda Terek Partener: Asociaţia CRIES Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII La Pas/Slowing down este conceptul sub care redescoperim complexitatea relației dintre cultură şi hrană, ca parte a patrimoniului nostru identitar. La Pas/Slowing down este un proiect cu o dezvoltare graduală, prin care propunem comunității un model responsabil de consum şi producţie alimentară. Publicul programului este unul complex, trans-generațional, format din consumatori, producători artizanali şi fermieri, organizatori de evenimente culturale, restaurante și cafenele interesate să introducă în oferta lor produse locale. Ne propunem tmplicarea unor grupuri ţintă diverse, după cum urmează: l. Elevi şi profesori — prin dezvoltarea unui program educaţional de promovare a consumului responsabil şi a voluntariatului pentru o comunitate sustenabilă; 2. Organizatori de evenimente cultural-artistice; 3. Mici producători locali din județul Timiş — prin colaborarea cu aceştia în vederea organizării Festivalului La Pas, dar şi printr-o activitate de promovare a acestora în relația cu reprezentanţi din sectorul HORECA, interesați de achiziționarea unor materii prime și produse locale; 18

21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 4. Cetățenii —prin creşterea accesului la evenimente culturale referitoare la prezervarea hranei şi a accesului la produse și rețete din ingrediente locale. În anul 2020, programul LA PAS este compus din 3 componente principale: I. Programul educațional de promovare a consumului responsabil în şcoli: * Sute de elevi de liceu şi şcoli profesionale participă la activităţi educaţionale legate de promovarea consumului responsabil; - 20 cadre didactice vor fi formate pe teme legate de consumul responsabil; + 10% dintotalulelevilor implicați în program, se vor implica în activităţi de voluntariat în cadrul Festivalului LA PAS; II. Organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului LA PAS, 05-06 Septembrie 2020 - Public ţintă vizat: 5.000 de persoane; - 20 de acţiuni organizate pe perioada Festivalului: ateliere culinare şi demonstrative, ateliere educaționale, dezbateri, evenimente culturale, lansare de carte; - 30 de colaboratori implicați: mici producători şi artizani care vor fi invitați să își prezinte şi să îşi vândă produsele. HI. Consultanţă pentru organizarea de evenimente culturale responsabile În cazul în care, din cauza prelungirii perioadei de izolare, nu vom putea organiza evenimente în spațiul public, ne vom concentra atenția pe următoarele activități: EDUCAȚIE PENTRU CONSUM RESPONSABIL: - cursuri de formare online pentru profesori pe tema consumului responsabil; - realizarea unui Manual online&interactiv al elevului pentru promovarea consumului responsabil; GASTRONOMIE: - dezvoltarea pe o platformă online a unei secţiuni în care să fie prezentate reţete tradiționale (putem colabora cu Laura Laurenţiu şi relua concursul de rețete şi nu numai), dar şi informații despre anumite soiuri româneşti de vinuri, soiuri tradiţionale de legume şi fructe. Ideea este de a pune în evidenţă patrimoniu cultural gastronomic românesc. RECOMANDARE PARTICIPATIVĂ A PRODUSELOR LOCALE: - dezvoltarea unei echipe de voluntari care vor participa la organizarea unor degustări de produse locale şi vor realiza o evaluare a acestora pe baza unor criterii prestabilite. Informațiile vor fi făcute public pentru a ajuta consumatorii în alegerea produselor locale. Este şi o componentă importantă de educație care ne încurajează să ne uităm la un produs din perspectiva mai multor criterii, CONSULTANȚĂ PENTRU EVENIMENTE RESPONSABILE: - dezvoltarea unor fişe de lucru cu recomandări de furnizori şi soluții responsabile social și față de mediu, care vor fi prezentate online. ALTELE - realizarea unor materiale specifice pe baza celor două Ghiduri — de popularizare a temelor, care să fie nublicate pe site şi ne pagina Facehook dedicată, 4 STAȚIA: ORAȘUL LUMINILOR 2.1. Patrimoniul sub reflectoare Perioada de desfășurare: octombrie-noiembrie Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: UPT, Muzeul Naţional al Banatului, 19
*u—_ ti bah n pre Se pe En PE Ur pre sau” cp Fe re ri Ve une eh

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Este un traseu inclus în Dosarul de candidatură cu care Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană a câştigat titlul, în teritoriul Locuri, staţia Oraşul luminilor. Acesta face parte dintr-un program mai amplu demarat în 2019 ce urmează să se dezvolte şi în anii 2020 şi 2021, organizat Universitatea Politehnica din Timişoara în colaborare cu Muzeul Național al Banatului. Proiectul şi-a propus să implice populația Timişoarei şi vizitatorii într-o lume complexă reală- virtuală care combină istoria veche a Timişoarei, prezentată ca o poveste digitală şi expoziție muzeografică. Proiectul reprezintă o îmbinare între expoziţii fizice despre patrimoniul din cartierele istorice ale orașului (losefin -2019, Elisabetin — 2020, Fabric — 2021), expoziţii stradale şi o componentă digitală care face legătura dintre patrimoniul istoric şi poveştile locuitorilor de astăzi. Componenta digitală, realizată împreună cu UPT constă într-o platforma web ce va fi actualizată de-a lungul celor 3 ani de proicct, ht s://s otli ht-timisoara.eu, precum şi o aplicație ce poate fi descărcată atât de pe sistemele de operare iOS, cât și de pe Android. Proiectul a fost lansat în data de 8 noiembrie 2019 în cadrul vernisajului expoziţiei de la Bastionul Theresa “Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Iosefin şi Valeria dr. Pintea — un roman într-o expoziție”. În anul 2020, va fi organizată o expoziție la sediul Muzeului Național al Banatului despre lumea cartierului Elisabetin plecând de la colecţiile donate de Pia Brânzeu. Activităţile prevăzute sunt următoarele: - identificarea poveştilor, descrierilor și fotografiilor existente pentru 16 staţii (puncte de interes) din cartierul Elisabetin, închiriere materialelor interactive, lansarea dezvoltării aplicațiilor; actualizarea unei (1) aplicațiii web şi a 2 aplicații mobile (pentru telefoane inteligente, una pentru sistemul de operare Android şi una pentru i0S) - crearea de experiențe de realitate augmentată și virtuală (dezvoltarea tehnico-artistică de scenarii multimedia, pe baza a minimum 200 de fotografii vechi, 16 clipuri video şi alte materiale grafice 2D, modele 3D şi secvenţe audio, în care utilizatorul este parțial sau complet imersat) pentru stațiile propuse; realizarea şi amplasarea panourilor fizice în cele 16 stații şi pregătirea expoziției; 5 vizite ghidate realizate de voluntari dintr-o varietate de medii şi categorii de vârstă ce vor împărtăşi istoriile cartierului folosind tehnologia creată; - organizarea unei expoziții virtual - reale în cadrul Muzeului Naţional al Banatului care va permite, pe lângă obiectele fizice istorice şi interacţiunea directă şi supervizată cu aplicațiile interactive mobile, web şi de realitate augmentată. 2.2. Spaţii vii — Priveşte orașul Perioaaa de desfășurare: iunie-— octombrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: OAR Timiș Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 20

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Proiectul este implementat în colaborare cu ordinul Arhitecţilor din România, filiala Timiş. Campania Priveşte Oraşul are la bază conceptul de proiect descris în Traseul Spaţii vii din dosarul de candidatură al Timişoara 2021: pornind de la premisa că spaţiul public este o noţiune prea abstractă pentru a putea fi apropriată în mod cotidian de către locuitorii unui oraş şi că acest fapt este unul dintre motivele pentru care spațiul public nu este asumat, îngrijit şi luat în stăpânire, campania îşi propune ca prin antropomorfizarea unei serii de locuri din oraş în personaje cu trăsături umane (defecte, calități, trecut, viitor, credinţe, speranțe, temeri etc.) să se producă o schimbare în modul în care locuitorii oraşului se raportează la aceste locuri, implicit la spaţiul public pe termen lung (moştenire). În anul 2020, activitățile vor include cercetare, actualizarea cu rezultatele cercetării şi sondajelor apaginiiht s:/Wwww. rivesteorasul.com, ateliere cu cetăţeni, intervenții la scară redusă în zonele identificate. 2.3. MultipleXity Perioada de desfăşurare: iunie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Dan Bugariu Buget: 200.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII O secţiune centrală a dosarului de candidatură, comună cu cea din Strategia Culturală a Municipiului Timişoara, este dezvoltarea Centrului de arte, ştiinţe și inovare. MultipleXity este moștenirea pe care TM2021 va lăsa orașului. Acesta marchează începutul unui laborator deschis şi permanent pentru experimente şi inovații interdisciplinare. Aici, cercetarea urbană şi socială se vor metamorfoza în prezentări multimedia, expoziții, instalaţii şi spectacole interactive. Timişoara 2021 va prelua provocarea de a dezvolta tot ce este necesar pentru a lăsa în urmă o moştenire de valoare pentru oraş. Ne vom îndrepta atenția spre modele europene de centre de învățare, muzee și centre de cooperare, pentru a ne gândi la nevoile specifice ale Timişoarei, Ne propunem ca această iniţiativă să crească în concordanţă cu planurile administrației în ceea ce priveşte dezvoltarea oraşului. Vizitele de studiu ale experților din alte orașe vor fi organizate pentru a stimula discuția. Facem acest lucru împreună cu segmentele active ale sectoarelor IT, artă, inovare antreprenorială, educaţie. IN. TERITORIU: CONEXIUNI 1, STAȚIA: LUMINĂ PESTE GRANIȚE 1.1, Cămine în mişcare Perioada de desfășurare: iunie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionuţ Suciu, Melinda Terek Partener: Asociaţia Prin Banat; Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
= -<vp e “pie

21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Cămine în Mișcare (Moving Fireplaces) se desfăşoară în jurul Timişoarei, în regiunea Banatului istoric, fiind gândit pentru a încuraja oamenii să-şi împărtășească moştenirea culturală şi poveştile personale cu cei din jur. Abordând teme precum migraţia, mobilitatea, dislocările de populație, programul îşi propune să pună oamenii aflaţi în mişcare în contact cu comunităţile locale pe care le întâlnesc în drumul lor, promovând arta povestirii (storytelling) ca o metodă de a aduce oamenii laolaltă şi de a le reda sentimentul de apartenenţă la un spaţiu. Cămine în Mişcare este un important promotor al Banatului către turiştii internaţionali, naţionali şi către localnici, care îşi propune promovarea zonei ca întreg în sfera internațională, în scopul creşterii vizibilităţii diversităţii formelor de turism care se pot practica aici, prin crearea unor evenimente care să pună în valoare potențialul cultural al ruralului bănăţean, și să ofere satelor bănăţene un punct de dezvoltare prin cultură. În 2020, programul va continua documentarea poveştilor despre migrația în regiunea Banatului istoric. Desfăşurându-se pe durata a 6 luni, programul va avea loc în mai multe localități din județul Timiş, în special în orăşele și sate de la granița româno-sârbă şi româno-maghiară: Jimbolia, Sânnicolau Mare, Teremia Mare, Lenauheim, Dudeştii Vechi etc. Implementarea proiectului va presupune mai multe etape distincte, care vor consta atât în realizarea unor studii și cercetări în domeniul patrimoniului cultural, precum şi în organizarea şi producția mai multor evenimente adresate publicului larg: desfăşurarea unei cercetări antropologice şi realizarea unor studii în domenii precum turism, istorie, socio-economie, precum şi realizarea de interviuri şi colectarea de poveşti ale comunității locale pe tema fenomenului migrației, rezultatele urmând a fi convertite într-o carte (ex. volumul Cămine în mişcare 2020). De asemenea, concomitent cu partea de cercetare, vor fi realizate şi alte produse culturale (piese de teatru, film documentar, instalații de artă etc.) inspirate din poveştile de viață documentate în cadrul proiectului, ce vor fi prezentate în cadrul unor evenimente cu public, în Timişoara, dar şi în alte localităţi, pentru promovarea proiectului Timişoara2021. Aceste evenimente vor mai presupune și concerte de muzică clasică şi de fanfară, ateliere de creație, târg de bunătăți locale ş.a.m.d.. La fel ca în cazul altor programe, şi acesta va putea migra în mediul online, în cazul în care situația o va cere. În acest caz, ne vom concentra atenția asupra următoarelor componente: 1. Editarea, traducerea şi publicarea în mediul online a bazei de date a proiectul Cămine în mişcare. Materialele rezultate vor fi publicate la adresa www.camineinmiscare.ro (www.movingfireplaces.ro), în română şi engleză. Modul de lucru va fi exclusiv online, membrii echipei putând opta să lucreze atât de acasă, cât şi de la birou; 2. Desfăşurarea campaniei “Cămine în mişcare”, ce presupune deschiderea unui apel pentru artişti vizuali, multimedia, scriitori, jurnalişti etc., care să creeze noi produse cultural-artistice pornind de la arhiva proiectului Cămine în mişcare. Ținând cont de situaţia curentă provocată de pandemia de coronavirus, restricțiile de liberă circulație impuse ce au ca scop oprirea răspândirii virusului, precum şi previziunile specialiştilor conform cărora, indiferent de modul în care se va încheia acest episod o recesiune economică este inevitabilă, pentru a veni în sprijinul sectorului cultural (în special în sprijinul artiştilor independenţi), propunerile înscrise vor trebuie să fie realizate folosind exclusiv soluţii inovatoare şi mijloace online, artă digitală şi noile tehnologii. Propunerile înscrise vor fi votate de către un juriu format din reprezentanți ai Asociaţiei Prin Banat şi Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Rezultatele campanici (de ex. filme documentare, scurtmetraje, colaje, scrieri, reportaje jurnalistice, podcasturi etc.) vor fi publicate pe siteul www.camineinmiscare.ro, pe platforma digital.timisoara2021.ro, iar în funcţie de felul în care vor evolua lucrurile la nivel local, 22

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii național şi internaţional, este prevăzut şi un eveniment public de vernisare a proiectelor campaniei. 1.2. Baroque Reloaded (Contur) Perioada de desfășurare: septembrie decembrie 2020. Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Galeria Anca Poterașu și Muzeul de Artă Timișoara Buget: 150.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Traseul îşi propune să utilizeze arta contemporană ca un vehicul de revalorizare a moşteniri baroce a oraşului Timişoara. Pentru anul 2020, sunt prevăzute mai multe activități. Astfel, artistul Robert Kăteles, inspirat de lucrările grupului Sigma , va realiza o instalaţie exterioară pe faţada Palatului Baroc, sediul Muzeului de Artă Timişoara, în perioada octombrie — decembrie 2020. Proiectul este realizat în colaborare cu Galeria Anca Poteraşu din Bucureşti. O componentă nouă, care va fi dezvoltată începând cu anul 2020 şi finalizată în 2021, va fi aceea de creare a unui traseu de realitate augmentată în colecţia permanentă a Muzeului de Artă. Astfel, utilizatorii vor avea oportunitatea ca, apropiind tablete sau telefoane inteligente de anumite lucrări de artă, să asculte povestea respectivei lucrări, să vizioneze o lucrare digitală creată special pornind de la respectiva lucrare etc. În anul 2020, va fi selectată echipa de curatoriere a acestui proiect, va fi stabilit traseul şi lucrările asupra cărora urmează să se facă intervenţia urmând ca, în 2021 să fie generat conţinutul, să se intervină în colecţie şi traseul să fie deschis publicului. 1.3. ENCOUNTERS 1.3.1. Art Encounters Perioada de desfășurare: septembrie decembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Partener: Fundaţia Art Encounters, Centrul Georges Pompidou, Centrul Cultural German din Timișoara, Neuer Berliner Kunstverein Buget: 220.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII O componentă a traseului Encounters este cea găzduită de Fundaţia Art Encounters. În anul 2020, în parteneriat cu Fundația Art Encounters, Asociaţia Timişoara 2021 va realiza două programe: a) Expoziţia Gherasim Luca și al doilea val suprarealist — curatoriată de Mica Gherghescu în colaborare cu Centrul Georges Pompidou (expoziție de grup la sediul Fundației Art Encounters curatoriată de Mica Gherghescu şi programul conex, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: conferinţă Bernard Biistene, director iusee National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris, workshop literar cu un scriitor timişorean, proiecția unui film din arhiva Pompidou, atelier pentru adulți, introducere în arta contemporană şi atelier pentru copii. b) Expoziţia Harun Farocki — curator Diana Marincu, în colaborare cu Centrul Cultural German şi Neuer Berliner Kunstverein, expoziție instalații video la sediul Fundației Art Encounters, program conex octombrie-decembrie, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: proiecţie şi lansarea cărții Harun Farocki: zece, douăzeci, treizeci, patruzeci, conferință despre 23

ne sa ... ve ur -SE n Pa SA va ho 7 Ph at PPE
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Harun Farocki şi influența sa asupra producţiei actuale de artă video, workshop de film pentru studenți și liceeni şi adulți. 1.3.2. Triade Encounters Perioada de desfăşurare: mai decembrie 2020. Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Partener: Fundația Interart Triade Buget: 75.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII O altă componentă a traseului Encounters este găzduită de Fundaţia Interart Triade. Expoziţiile care vor fi prezentate în Timişoara vor oferi o analiză complexă a artei din Estul Europei, din secolul XX până în prezent şi o investigaţie a artiştilor români în acceaşi situație cu colegii lor internaționali, navigând prin paradigma aceleiași epoci. Temele principale ale proiectului sunt conectate cu anii 70, 80, 90 şi 2000 în Europa de Est. Această perioadă este foarte importantă pentru dezvoltarea şi schimbările sociale. Topica proiectului va urma influenţa neo-avangardristă asupra artei contemporane. Fundaţia Interart Triade va desfăşura în parteneriat cu Timişoara 2021 expoziţia The Eastern Art Context in the 60-70 years, la Muzeul de Artă Timişoara, curator Maria Rus Bojan, septembrie- octombrie 2020; În cadrul acestui proiect avem opțiunea de a adapta fiecare eveniment în parte pentru mediul online, în cazul în care evoluţia pandemiei SARS-CoVID-19 nu ne va permite organizarea evenimentelor culturale în spațiul public, creându-se astfel o galerie de artă online. 1.4 Bega! Perioada de desfășurare: 07 — 12 octombrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Centrul Cultural Plai Buget: 400.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Programul BEGA! a început în anul 2018 cu spectacolul “Lumen” angrenând peste 200 de amatori pentru crearea unui spectacol personalizat pentru Timişoara într-un spaţiu uitat de conştiinţa publică, fostul port al orașului. A continuat în 2019 cu “The Lightning Project”, o serie de evenimente pop-up în cartierele dens populate. Proiectul a avut menirea de a descoperi reacţia și puterea de diseminare a persoanelor când întâlnesc un eveniment în afara oricăror tipare chiar în fața biocului lor, Pentru a spori implicarea locuitorilor oraşului în crearea de conținut , în toamna anului 2019, au fost amplasate 3 instalaţii interactive care au oferit trecătorilor puterea de a se exprima liber prin cuvinte sau pixel art. Înaintea izbucnirii pandemiei SARS-CoVID-19, BEGA! îşi propunea să ducă mai departe implicarea cetăţenilor prin primul proiect transfrontalier, sub egida “Lumină peste granițe” (BEGA! fiind programul principal al acestei staţii) prin aducerea celor 7 Luminarii existente în lume în regiunea noastră. Luminariile, opere ale lui Alan Parkinson (toate diferite între ele) sunt structuri gonflabile de mari dimensiuni care cu ajutorul luminii naturale creează ambianțe şi 24

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii senzații de inundare în culoare similare vitraliilor dintr-o catedrală [htt s:/'www.architects-of- air.com/]. Aşa cum se menţionează în Dosarul de candidatură, proiectul urma să aibă o dimensiune regională, din cele 7 luminarii, unul urma să fie amplasat la Arad, altul la Szeged şi al treilea la Novi Sad în perioada 7-11 octombrie 2020. În Timişoara fuseseră identificate zonele pentru amplasarea cele 4 luminarii: Bucovina, Lipovei, Lunei şi Soarelui. Spațiile din Timişoara au fost alese deoarece sunt pe terenuri împrejmuite de blocuri, în cartiere în care nu se întâmplă proiecte artistice/culturale iar terenurile în sine sunt neîngrijite, fiind în unele cazuri, spaţii unde se aruncă gunoiul. Unul dintre Luminarii, va fi special construit pentru Timişoara şi va purta numele Temesiensis. După prezentarea lui la Timişoara, acesta va intra în circuitul mondial de turneu pentru o perioadă cuprinsă între 5-7 ani fiind un excelent caz de moştenire pentru TM2021. În contextul efectelor pandemiei de coronavirus (restrângerea mobilității internaţionale, accesul limitat al publicului, context financiar incert), proiectul va fi redus la maximum 4 lumin“arii, accesul publicului urmând a fi controlat în funcţie de recomandările care vor f în vigoare la momentul respectiv. 2. STAȚIA: PEISAJE DE LUMINĂ 2.1. In căutarea luminii Perioada de desfăşurare: iunie noiembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu, Ionuţ Suciu Partener: Filarmonica de Stat „Banatul” din Timișoara, Asociaţia Trib Art Buget: 60.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Traseul are ca gazdă Filarmonica de Stat „Banatul” din Timişoara, instituţie ce a propus pentru anul 2020 o serie de evenimente în colaborare cu Opera Naţională Română Timișoara şi Liceul de muzică „lon Vidu”, din cadrul Festivalului de Operă și Operetă în aer liber şi sub tutela instituţiei proprii, care vor fi organizate cu ocazia a 250 de ani de la naşterea marelui compozitor Ludwig van Beethoven, sărbătorit în acest an în întreaga lume. În cadrul acestui program, evenimentul organizat de Filarmonica Banatul Timişoara pentru mediul va putea fi adaptat pentru mediul online în cazul în care evoluţia pandemiei SARS-CoVID-l19 şi situația la nivel naţional nu va permite organizarea de evenimente în spaţiul public. Tot în cadrul acestui traseu, propunem o serie de concerte captivante cu artişti internaționali care să scoată în evidenţă locaţiile religioase din zona de vest a României. Fiecare locație va fi amenajată cu o instalație de lumini arhitecturale, pentru a sublinia detaliile deosebite din fiecare clădire. În aceste concerte, va exista o comunicare cu publicul, artiştii sau directorul artistic al festivalului povestind detalii interesante despre instrumente sau despre lucrările interpretate. Împreună cu organizatorii festivalului Eufonia, vom organiza o serie de evenimente menite să demonstreze că muzica nu cunoaşte granițe şi naționalități, este universală şi reuşeşte să scoată cel mai bine în evidență spiritul multicultural al regiunii de vest a României. Proiectul aduce împreună oameni cu confesiuni diferite, de naționalități diferite şi de condiție socială diferită. Cursuri de măiestrie online: se va pregăti o platformă unde vor fi selectați tineri muzicieni pe bază de înregistrare video. Aceştia vor avea apoi ocazia să aibă 3 sesiuni online cu profesorul dorit. Aceste sesiuni vor fi apoi făcute publice, pentru a fi folositoare tuturor muzicienilor care nu au fost 25

21
Terra nn e nb ura robie Imber CITI IERI ERA IEI, TIP TR UIT Ie SEPI INTRA IL TIR II pp Tar ETA Na
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii selectaţi. De asemenea, vor fi filmate interviuri, discuţii, explicații şi curiozități despre lumea muzicii clasice pentru a dezvolta cunoştinţele publicului. 2.2. Ecouri europene Perioada de desfăşurare: iunie noiembrie 2020. Responsabil proiect: Odette Pârvulescu, Ionuţ Suciu, Ovidiu Miron Parteneri: Centrul Cultural German Timișoara, Institutul Francez Timișoara, Balkan Trafiă, Festivalul de film Central — European, Diplomatic Art Buget: 275.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectele incluse în acest teritoriu îşi propun promovarea şi integrarea în circuitul internaţional a creației contemporane a artiştilor profesionişti, cetăţeni ai ţărilor reprezentate prin instituţiile consulare în Timişoara, alături de artiştii profesionişti din Timişoara şi din România. Traseul include mai multe direcţii de acţiune: a) evenimente organizate în Timişoara, ca rezultat al colaborării dintre artiști locali şi internaționali; b) proiecte de promovare a artiştilor români în străinătate. Astfel, o primă componentă este proiectul Consulart, care urmăreşte punerea în valoare şi includerea în circuitul cultural al unor spaţii neconvenţionale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfăşoară activitatea consulatele generale şi onorifice din Timişoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, vor găzdui temporar proiecte colaborative, interdisciplinare şi interculturale. Fiecare proiect va implica un duo format dintr-un artist vizual timişorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) şi unul provenit din țara al cărei consulat găzduieşte evenimentul. Rezultatul colaborării va fi câte o instalație comună, concepută în funcţie de locație (site specific — adaptată spaţiului în care va avea loc fiecare eveniment în parte) şi care să aibă o componentă preponderent vizuală. Vor fi avute în vedere şi alte iniţiative de promovare a colaborării dintre artiștii din Timişoara şi cei străini. O a doua componentă este prezentarea artiștilor din Timişoara în oraşe foste, actuale sau viitoare capitale europene (Balkan Trafik, Bruxelles, dar și alte evenimente similare). Tot în cadrul acestui traseu, ne propunem organizarea unei serii de proiecții de film european, în colaborare cu Festivalul de Film Central European. După ce în 2019 am abordat tematica revoluțiilor anticomuniste din Europa, în acest an ne propunem să aducem la Timişoara filme inspirate din literatură. Proiecţiile vor avea loc în spaţii publice şi vor fi însoţite de dezbateri la care vor lua parte oameni de film şi literatură, dar şi sociologi, antropologi, profesori universitari ete. Proiccţiile și dezbaterile se pot muta şi în mediul oriine, dacă situaţia o va cere. Festivalul CafeKultour a fost creat în 2005 de Institutul Cultural Francez şi Centrul Cultural German Timişoara, în colaborare cu consulatele din Timişoara (Italia, Spania, Serbia etc) şi alte centre culturale străine din Bucureşti (Polonia, Cehia etc), cu scopul de a prezenta concerte, expoziții, filme, spectacole de teatru şi dans contemporan, în diverse spaţii neconvenționale şi cafenele din oraş. Festivalul şi-a propus să exploreze spații culturale alternative. Săptămâna cafenelelor este în egală măsură o sărbătoare a multiculturalității, ilustrând, timp de șapte seri, diversitatea culturilor din Timişoara. Cafekultour este, în acest sens, un festival care seamănă 26

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii oraşului, creând pentru locuitorii săi pretexte de întâlnire cu forme artistice variate, provenind din diverse ţări (Spania, Franța, Germania, România, Austria, Cehia, Polonia). Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţile culturale în spaţiul public, dar în cazul în care evoluţia pandemiei SARS-CoVID-l19 nu va permite organizarea de evenimente în spaţiul public, o parte din acestea va migra mediul online. 2.3. Networking Europe — Conferințe culturale Perioada de desfășurare: mai-octombrie 2020. Responsabil proiect: Liliana Cîra Parteneri: Rețeaua Capitalelor Culturale Europene Buget: 20.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Ca parte a seriei de conferinţe cu privire la problematica capitalelor culturale europene, în perioada 9-11 septembrie era planificată a se desfăşura la Timişoara întâlnirea reţelei ECoC la care participă reprezentanți de la foste, prezente şi viitoare capitale culturale europene. Având în vedere contextul post-pandemic, sc va discuta cu asociaţiile omoloage din Novi Sad şi Elefsina transferarea întâlnirii în mediul online. Vor fi discutate chestiuni legate de infrastructură, programare şi programele de voluntariat. Aceste întâlniri sunt o constantă în reţeaua capitalelor culturale europene, organizându-sc în oraşelor care urmează să asume acest statut în anul următor.
27

Atasament: Raport.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Nr. SC2020-13604 /22.06. 2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara –

Capitala Europeana a Culturii”.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii”. Nr. SC2020-13604/22.06. 2020 al Primarului Municipiului Timișoara

prin care se propune aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii”.

Facem următoarele precizări: Începând din 1985, Uniunea Europeană desemnează unul sau două oraşe, din ţări candidate sau pre-

candidate, drept Capitală Europeană a Culturii. Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020-2033.

La sfârşitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi independenţi responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 oraşe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internaţional delegat de Uniunea Europeană, prezent în Bucureşti pentru a decide ce oraş din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele căştigătorului acestei competiţii, municipiul Timişoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, oraşul Timişoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii în anul 2021.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 33/ 2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015- 2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural natural, prin O.U.G. nr.42/ 2019 a fost reglementat modul de finanțare a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

Potrivit art.1.alin.2 din O.U.G. nr.42/2019 ,, Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea Programului revine Asociaţiei „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii“, denumită în continuare Asociaţia, organizaţie neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, apolitică şi

FO53-01,Ver.1

independentă, cu caracter cultural şi educativ, având statut de utilitate publică, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Consiliului Judeţean Timiş.

iar la art. 3 se arată că ,,În perioada 2019-2022, Programul se implementează, în limita sumei de 52.900 mii lei, pentru proiectele şi acţiunile finanţate prin Asociaţie. Alocările anuale destinate Programului se stabilesc în limita sumelor aprobate în bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.”

Sume ce pot fi completate prin hotărâre a autorităților deliberative, conform art. 4 alin. 3 din același act normativ: “În completarea sumelor prevăzute la art. 3 în vederea susţinerii organizării şi desfăşurării Programului, prin hotărâre a autorităţilor deliberative, municipiul Timişoara şi, după caz, judeţul Timiş pot încheia contracte de finanţare cu Asociaţia, în baza cărora vor acorda acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.”

Conform art. 4 alin. 4 din O.U.G. 42/ 2019, alocarea sumelor solicitate de catre Asociatia,, Timisoara - Capitala Europeana a Culturii “ este conditionata de ,,prezentarea de catre asociatie a unui raport de activitate si a unui raport financiar detaliat in legatura cu utilizarea sumelor alocate in anul precedent si numai dupa aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului local al municipiului Timisoara, a bugetului judetului Timis, pe baza documentelor justificative prezentate de catre Asociatie” .

Având în vedere prevederile legale antemenționate, Asociatia a depus catre Casa de Cultura Timisoara urmatoarele documente:

- Raportul narativ - Raportul financiar aferent anului 2019.

De asemenea, specificam faptul ca fondurile necesare derularii in anul 2020 a programului cultural ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii” se regasesc in fila de buget aprobată prin HCL 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al municipiului Timișoara pe anul 2020.

Acțiunile pe care Asociația solicit a le organiza în cursul anului 2020 în cadrul programului cultural “Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2021” sunt prezentate in annexă la prezentul raport.

Având în vedere cele menţionate mai sus, fiind îndeplinite cerințele legale,

PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe: - actiunile pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii

2021” – anexa la raportul de specialitate - incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii” in

vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020, în sumă de 6.800.000 lei, sumă prevăzută în bugetul local aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020 .

Anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea acestui proiect de hotărâre. Director Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean Alina Iliescu

Birou Organizare Evenimente Avizat juridic Codruta Magurean Hetea Octavia

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. SC2020-13604 /22.06. 2020

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotarare privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural

,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii”.

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 2020- 2033. La sfârşitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi independenţi responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 oraşe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internaţional delegat de Uniunea Europeană, prezent în Bucureşti pentru a decide ce oraş din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele căştigătorului acestei competiţii, municipiul Timişoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 33/ 2015 privind aprobarea

Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015- 2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural natural, prin O.U.G. nr.42/ 2019 a fost reglementat modul de finanțare a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului

nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara, prin Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană, al cărui membru fondator este.

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaţionale, pentru a extinde accesul şi participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural şi legăturile acestuia cu alte sectoare şi pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia, prin intermediul culturii.

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare, este firesc să fie şi principalii contributori la bugetul operaţional al acestei acțiuni.

Susținerea programului ,,Timişoara - Capitală Europeanã a Culturii 2021” ca program cultural național, conținând un portofoliu de proiecte și acțiuni multianuale ( art.1.al.1 -O.U.G. 42/ 2019) va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

3. Alte informaţii

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 395 din data de 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în anul 2017, 1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019, 5.400.000 euro în anul 2020, 6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022.

Potrivit art.1.al.2 din O.U.G. nr.42/2019 ,,Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea programului revine Asociației ,,Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” și Consiliului Local Timișoara, iar la art. 3 se arată că ,,în vederea susținerii și organizării și desfășurării Programului, prin hotărâre a autorităților deliberative, municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș, pot încheia contracte de finanțare cu Asociația, in baza cărora vor acordă acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.”

4. Concluzii

Se consideră oportună aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021” si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara – Capitala Europeana a Culturii” in vederea alocarii fondurilor necesare derularii actiunilor in anul 2020.

VICEPRIMAR PRIMAR

DAN DIACONU NICOLAE ROBU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

Atasament: 28.05.2020_depunere_in_completare_cerere_finantare_2020_(8_milioane).pdf

INTE 2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Nr. înreg.4 15 /28.05.2020 Către: Primăria Municipiului Timişoara În atenția: Domnului Prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu Primar Referitor la: Cererea de finanțare pentru anul 2020 — Program Cultural Prioritar Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, depunere buget program cultural si narativ ; Stimate domnule Primar, Prin prezenta vă înaintăm anexa la cererea de finanțare pentru anul 2020 — Program Cultural Prioritar Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii la care se anexează bugetul Programului Cultural pentru anul 2020 si narativul, aratam ca la cererea depusa in data de 20.05.2020 (inregistrata la registratura PMT cu nr. SC2020-010963 din 20.05.2020), din eroare am omis sa depunem bugetul programului cultural si narativul. Cu deosebită considerație, Simona Neumann Director Executiv Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii 1 Asociaţia Timisoara 2021 -Capitali Europeană a Culturii Bastionul Theresia - Str. Popa Sapcă Nr. 4. Traveea. Al.15 - 300054, Timişoara contact Etimisoara2021.ro - www.timisoara2021.ro

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII Bugetul înaintat de Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii este o versiune revizuită ce poate suferi modificări de-a lungul anului 2020 ca urmare a consecințelor pandemiei SARS-CoVID-19 (consecințe financiare, mobilitatea artiştilor la nivel internaţional, condițiile de desfăşurare a evenimentelor în spații publice etc.). Prezentul buget a fost elaborat luând în calcul posibilitatea desfăşurării de evenimente cu acces limitat pentru public și o componentă digitală ranforsată. IL UNITATEA DE MANAGAMENT (ADM NISTRATIV) Responsabil: Directorul executiv/Manager de operațiuni DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Scop 2020: continuarea procesului de reformare şi consolidare rganizațională la nivel de Buvernanţă și management, în scopul operaționalizării judicioase şi eficiente a proiectului, în acord cu principiile şi angajamentele dosarului final de candidatură, precum şi cu recomandările atât ale juriului de selecție, cât şi ale celui de monitorizare. Cost unitatea de management: 2.050.000 lei Consolidarea Asociaţiei la nivel de management La nivel de management, Asociaţia continuă implementarea strategiei de atragere, menţinere şi dezvoltare talente, cuprinsă în dosarul final de candidatură, în acord cu nevoile specifice fiecărei etape de implementare. Astfel, în plan executiv, administrativ şi operațional. pentru etapa de start-up, în primul an Asociaţia şi-a propus și a realizat consolidarea. dezvoltarea şi atragerea în echipa de management, în 2017, a următoarelor poziții cheie: director/consultant artistic, coordonator Teritoriu. coordonator Power Station şi director de producţie, alături de echipa executivă existentă, formată din: directorul executiv, asistent manager, contabil, jurişti, cenzori, responsabil achiziții publice, specialist marketing, specialist comunicare, specialist turism cultural, responsabil implicarea publicului și voluntariat, responsabil relația cu sectorul cultural independent. designeri, coordonator monitorizare şi evaluare. În anul 2018 echipa executivă s-a extins cu cel puțin următoarele poziții: coordonator unitatea de implicare a publicului, coordonator Teritoriu, coordonator proiect MultipleXity. În anul 2019 echipa executivă s-a extins cu următoarele poziții: manager de operațiuni, manageri de teritoriu, director de comunicare, specialist comunicare, responsabili deconturi, economist,

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii coordonator Power Station şi voluntariat, coordonator Strategie și promovare turistică, precum şi extinderea departamentului juridic, prin cooptarea unui nou consilier juridic. În anul 2020, ne propunem extinderea echipei cu următoarele poziții necesare implementării programului cultural descris în dosarul de candidatură. având în vedere necesitățile generate de amploarea proiectului: director de program, consultant artistic internațional. manageri de teritoriu. ofițeri de teritoriu, specialişti marketing, specialişti comunicare şi PR. director economic, recrutarea unui nou director de producție. manager de tranzacții şi operațiuni. ofițer de producție. specialist IT. Completarea echipei operaționale este necesară pentru derularea în condiţii optime a programului cultural, având în vedere subdimensionarea echipei actuale în raport cu numărul mare de proiecte pe care ne propunem să le implementăm. Menţionăm că numai în anul 2019. Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii a organizat un număr de aproximativ 400 de evenimente. iar în anul 2020 ne propunem atât creşterea numărului. cât şi a dimensiunii lor. II. MONITORIZARE Perioada de desfăşurare: iunie 2020 — iunie 2022; Responsabil: Liliana Cîra-Niculescu Parteneri: Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Regională de Statistică Timiş, Timişoara, Bd.V. Babeş nr. 14; Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, Bucureşti, Bd. Unirii nr.22: Buget: 150.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Monitorizarea unui proiect de asemenea importanță și amploare pentru Timişoara trebuie să fie multidimensională cuprinzând toţi actorii implicați și toate fațetele proiectului. Conceptul de monitorizare Principalul scop al monitorizării este reglajul fin al acţiunilor pe parcursul derulării proiectului, adică în intervalul rămas 2020 — 2021. Monitorizarea poate fi un element de early warning care să permită adecvarea proiectului și răspunsul rapid la potențiale probleme: corectarea din mers a areșelilor, identificarea întârzierilor, eliminarea punctelor slabe sau adresarea corectă a amenințărilor. Scopuri secundare vor fi: - evaluarea succesului acţiunii: - crearea unui fond de cunoştinţe şi bune practici pentru agenda culturală viitoare a Timişoarei: - crearea unui fond de cunoştinţe și bune practici pentru alte oraşe. Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii doreşte realizarea unei cercetări ex-ante ce va include: * Studiu privind aşteptările populației față de Programul Timişoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2021;

2 21 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii e Verificarea şi rafinarea indicatorilor de evaluare a impactului Programului: e Elaborarea a două chestionare, a) privind percepţia locuitorilor asupra a ce înseamnă a fi european şi la conştientizarea şi aprecierea diversităţii culturilor europene, pentru a vedea care sunt aprecierile subiective ale localnicilor cu privire la sentimentul europenităţii și la conştientizarea culturilor din Europa, şi b) activitatea operatorilor culturali din Timişoara din perspectiva pregătirilor pentru Programul Timişoara Capitală Europeană a Culturii în 2021. Iar ulterior anului 2021 va urma o evaluare post-eveniment, anul 2022. o studiu sociologic pe un eșantion reprezentativ; o raport final de evaluare de impact, ce va conține toate rezultatele. inclusiv un narativ descriptiv, exemple de bune practici şi calcule de impact economic. HI. TURISM ȘI CONFERINŢE Perioada de desfăşurare: iunie-decembrie 2020 Responsabil: Simion Giurcă Buget: 363.000 lei. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Misiunea noastră este de a face cunoscută Timişoara atât pe plan naţional, cât şi internaţional, iar promovarea acestei destinații să rămână nu doar în anul 2021 — anul capitalei Europene a culturii, ci și în perioada de după, ca şi moştenirea pe care o vom lăsa. Aşadar, în acest an vizăm consolidarea poziției destinaţiei Timişoara ca o destinație culturală și creşterea vizibilit ţii pe piaţa turistică internă internațională. Un rol esențial, în acest an, este popularizarea Programului Cultural, atât pentru 2020, dar şi pentru 2021, pentru a reuşi să atragă public pentru evenimentele culturale din 2021. Public țintă: mass media, agenții de turism, HOREC 'A, public general Acţiuni propuse: 1. 2. Participări la târguri de turism: internaţionale (Londra -noiembrie 2020, Barcelona-decembrie 2020) și naţionale cu materiale şi prezentări în cazul în care nu va fi posibilă deplasarea efectivă în locațiile menționate(Bucureşti-noimebrie 2020); 3. Realizarea de materiale promoționale TM2021 (în limbile RO. GE. EN. SB. HU, ISR, IT, FR), editarea unui Manual pentru vânzarea destinaţiei (SALES MANUAL) „Timişoara 2021*), realizarea unei aplicații TM 2021, realizarea unor broşuri destinate turismului de business. realizarea de materiale video de promovare; 4. Organizarea Bursei de incoming, cu participarea factorilor de decizie din firme de turism internaționale interesate în aducerea unui număr mare de turişti, pentru a participa la evenimente culturale incluse în agenda “CEaC'2021'; 5. Organizarea unor evenimente pentru mass media internațională: 6. Achiziţionarea de materiale pentru distribuirea informațiilor (infopoint, distribuitor de pliante etc); 7. Realizarea de materiale de comunicare/marketing online și outdoor:

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 8. Program special pentru pregătirea unitară a unor ghizi de oraş. ei vor avea parte de un training realizat în spiritul programului Timişoara 2021, în privința mesajelor şi poveştilor (Storytelling) transmise turiştilor; Dezvoltarea programelor de cooperare pe baza unor concepte de Relationship Marketing cu diferite societăți comerciale pentru a valorifica impreună experiențele reușite ale partenerilor. pentru a beneficia de asocierea fericită cu aceştia și alte posibile avantaje în domeniul comunicării şi fidelizării turiştilor. IV. BETHE LIGHT, BE DELIGHT! Perioada de desfăşurare: pe tot parcursul anului 2020 Responsabili proiect: Nicoleta Trifan, Răzvan Laichici Buget total: 1.200.006 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiect de comunicare şi marketing a brandului TM2021 2020 este anul în care pregătim publicul şi dăm semnalul că Timişoara devine capitala culturală a întregii țări și a întregii Europe. Be the light! este proiectul prin care vom atrage atenția asupra Timișoarei, ajungând în oraşele mari din toată țara, prin intermediul voluntarilor din comunităţile locale. Be the Light! va fi programul prin care publicul din toată țara va conştientiza că Timişoara este nu doar a timişorenilor, ci a întregii țări. Scopul proiectului este de a implica un număr cât mai mare de oameni, voluntari şi nu numai, care să devină conştienţi de rolul Timişoarei în anul Capitalei Culturale şi de modul în care se pot ei implica. Proiectul presupune activități de conştientizare a publicului timișorean: angrenarea studenților în activități tip picnic urban, un pretext pentru a cunoaşte şi de a înțelege mai bine activitățile Timișoara 2021 și de a se identifica cu ele. De asemenea, proiectul va angrena, la nivel național, ONG-uri care să ducă “Timişoara” mai departe, în mai multe orașe să fie organizate flashmob-uri care să susțină Timișoara, capitală culturală. să dea un semnal în oraşul lor. iar toate aceste intervenții vor fi filmate şi puse într-un film de prezentare. În plus, aproximativ 10 jurnalişti din toată țara vor fi aduși la Timişoara pentru a promova evenimentele din oraş şi deschiderea din 2021, dar şi pentru a se informa despre suita de evenimente culturale pregătite pentru 2021, Activităţi punctuale: e Realizarea unui film de prezentare; e Acţiuni de implicare a voluntarilor din ară pentru realizarea de flashmob şi de susținere a TM 2021; e Realizarea de materiale de promovare a evenimentelor culturale 2020 şi 2021: Public țintă: tineri 14-30 ani Locaţii: campusuri universitare, Timişoara, oraşe din România. Publicul ţintă: publicul tânăr din Timişoara, vestul României şi din Întreaga țară.

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Timişoara înseamnă istorie, viziune. creativitate. multiculturalitate. Povestea Timişoarei este povestea unui spațiu multicultural şi a unor comunități de oameni care au învățat să convieţuiască, în ciuda contextului de dezvoltare atât de atipic - nemaiîntâlnit în întreaga Europă şi poate chiar în lume. Oamenii sunt sufletul comunitatii. Timisoara a înflorit ca centru multietnic, multicultural şi multiconfesional, tocmai pentru că aceşti oameni au învățat să se respecte reciproc, să respecte religia, cultura, obiceiurile şi tradițiile celorlalți, creând o coeziune la nivel social. Prin moştenirea lăsată de comunitățile care au conturat reperele economico-sociale ale cetății. prin curajul de care au dat dovadă. prin firea creativă și mai ales prin dorinţa de a trăi frumos şi autentic, timişorenii au ştiut întotdeauna să lumineze oraşul prin ei. Lumina a pornit din Timişoara. Mai întâi, lumina armoniei dintre oameni, apoi lumina de pe străzile orașului, Timişoara fiind primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric, iar mai apoi, lumina libertății. Oraşul de pe Bega a ştiut, la momentul potrivit, să transforme suferința în revoltă și a dat scânteia unei revoluții care, în decembrie 1989. a transformat România. Astfel că focusul nostru va fi comunitatea. Când le arătam poveştile celor care fac parte din această comunitate. le dăm încredere în ei și devin sursă de insirație. Pentru că lumina pleacă din oameni. din fiecare dintre noi, am gândit o campanie astfel: * 20 filme portret cu timişoreni, mai ales artişti care povestesc despre ei, despre visul lor, despre modelele lor,ce iubesc la oraş şi care e locul de care îi leagă o poveste. Se pune accent pe uman şi pe mediul antreprenorial care va produce un răsunet în ţară. Vom identifica poveşti şi vom lega parteneriate media. e Campania va fi atât in ONLINE cât şi în OFFLINE cu răsunet în țară şi cu un boost masiv la nivel de județ, atingând 2M vizualizări; e Toate materialele vor fi strănse pe o platformă care apoi va putea fi folosită şi de alți artisti pentru a se promova; * 5 povești de mare impact; * Campanie media de comunicare pentru lansare cu viralizare masivă: * Video "making of” cu acoperire media: * 15 poveşti despre obiective din Timişoara cu viralizare masivă: e 60 de postări pentru Facebook: + Construcţie și populare platformă de concurs pentru ÎInstagram & Facebook; e Ads pentru postări pe Facebook, Înstagram, Twitter; e Poveşti internaţionale care să inspire; * 200+ videouri de câte | minut create de cei din comunitatea locală; * Poveşti de încheiere campanie; e Video-ul de final care va cuprinde "Best of”; e Acoperire media pentru platforma Inspir Timişoara.

2 21 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii a) publici: Univestitatea de Vest din Timișoara; Universitatea Politehnică din Timişoara, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeş", Universitatea de Ştiinţe Agricole ale Banatului; b) privați: asociaţii studenţeşti. ONG-uri din țară care doresc să se alăture proiectului TM 2021.

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii V. PROGRAMUL CULTURAL Declarată în 2016 Capitală europeană a culturii 2021. Timișoara propune un Program Cultural centrat pe punerea în mişcare a energiei civice. Bazându-se pe puternica metaforă a luminii, TM2021 vrea să răspândească şi în alte orașe din Europa valorile în care crede. pentru a stimula o atitudine deschisă şi vizionară. Ne imaginăm o Călătorie extraordinară de la singurătate la apartenență, de la lumină prin întuneric și înapoi, parcurgând trei Teritorii ce abordează provocările cu care se confrunta Europa astăzi: Oameni. Locuri şi Conexiuni. Începând cu luna martie a acestui an, Europa se confruntă cu o criză epidemiologică cu care nu s- a mai confruntat din anii '20 ai secolului trecut. Fără îndoială. această Criză pe care o traversează continentul nu va rămâne fără urmări. Ne aflăm în plin proces de reflecţie, într-o tranziție spre alte paradigme, dar viziunea pe care este construit Programul Cultural, şi transpusă prin programele cuprinse în Dosarul de candidatură, trebuie dusă mai departe. În acest context, 2020 este un an de reflecţie și un punct de inflexiune în creşterea organică a programelor. Toate programele culturale încearcă să Întrezărească zorii acestei noi lumi şi să lanseze comunității întrebările oportune, să identifice acele elemente şi resurse prin care momentul de criză să se transforme în oportunitate pentru oraș. Tiparele de consum cultural vor fi condiționate de prefacerile economice şi sociale pe care le traversează umanitatea, iar dezvoltarea componentei digitale va căpăta un nou impuls, desigur, dar esențial pentru acest program va rămâne contactul direct între locuitorii din oraş şi cei din regiune, între locuitori şi cetăţenii veniţi de peste tot din Europa. Prezenta versiune a Programului Cultural, cea de-a treia. înaintată Consiliului Local al Primăriei Timișoara este ajustată la o treime din ceea ce ar fi trebuit să se dezvolte în 2020. Astfel, în contextul post-pandemie și a incertitudinii referitoare la anul de celebrare a titlului, programele sunt diminuate financiar, conceptele sunt ajustate astfel încât să includă noi maniere de relaționare cu publicul, componenta digitală nu este doar un instrument de promovare, ci, în multe situații, condiționează însuşi conceptul programului. În reajustarea Programului Cultural s-a ținut cont de următoarele criterii: - Respectarea programării din Dosarul de candidatură și dezvoltarea programelor împreună cu gazdele menționate la fiecare stație şi traseu: - Respectarea obligaţiilor internaționale asumate (cotă-parte de participare la programele cu finanțare europeană, continuarea dezvoltării programelor internaționale care se vor încheia în anul titlului. având în vedere că peste două treimi din programele dezvoltate trebuie să aibă o componentă internațională, conform Dosarului de candidatură): - Anularea acelor evenimente care implică mobilizarea unui public foarte numeros şi a acelora a căror programare depinde în mare parte de mobilitatea artiştilor internaționali. nesigură la momentul de față. Criza pe care o traversează sectorul cultural impune un mod de lucru tot mai deschis către mediul cultural asociativ local. Astfel, Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii va deschide tot mai multe programe către soluţii și propuneri de proiecte venite din partea asociațiilor culturale, a grupurilor de artişti, înlocuind curatorierea, acolo unde va fi posibil pentru asigurarea dezvoltării coerente a programului, cu apeluri publice.

2 21 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii POWER STATION & ENGAGEMENT 1. POWER STATION: Dezvoltarea de competențe culturale Aflată în etapa de producţie, componenta de consolidare a competențelor şi capacității organizațiilor culturale cu care ATCEC dezvoltă Programul Cultural, va continua prin implementarea directă a programelor. Formatele sunt: e vizite de studiu organizate, atât la Timişoara. cât în afara oraşului şi în străinătate, e seminarii de scurtă durată pe teme specifice - seminarii TMGenerators, care vor fi realizate direct de echipa TM2021 e program adresat sectorului de world music: schimburi între profesioniști. program de formare pentru managementul festivalurilor, program de export muzical, program de politici publice etc. (MOST) 1.1.Vizite de studiu Perioada de desfășurare: septembrie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Maria Vulcan Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII În vederea realizării conținutului artistic pentru unele trasee din programul cultural şi pentru includerea componentei europene, precum și pentru dezvoltarea şi întărirea relațiilor cu partenerii europeni, sunt necesare vizite de studiu la diverse festivaluri, conferințe. târguri și showcase-uri în țară și străinătate pentru echipa de proiect şi echipele partenerilor din program. 1.2. Proiectul cu co-finanţare europeană MOST Perioadă de desfășurare: iunie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Parteneri: Hangvetă (Ungaria). Piranha (Germania), BOZAR (Belgia); Fundația EXIT (Serbia), Consiliul European al Muzicii, Fusion Embassy (Bulgaria), Centrul Cultural Remont Capital din (Albania). Partener local: Festivalul Plai Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 4 ani. are 8 parteneri şi beneficiază de o finanţare totală (contribuție UE şi contribuție proprie) de 4 milioane de euro. Primele activități vor demara în anul 2020, iar participarea ATCEC se ridică la nivelul de 396000 EUR, din care 50% reprezintă contribuție proprie pe perioada 2020-2023. Proiectul a identificat principalele dificultăți cu care se confruntă muzica din Balcani (Balkan world music) în atingerea unor categorii de public internaţionale și le adresează prin acest proiect structurat pe patru piloni strategici: 1. Schimburi pentru profesionişti (Festival Exchange programme). Obiectivul este a deconecta programatorii şi profesioniștii din domeniul wor/d music din Balcani cu omologi din festivaluri consacrate din țările occidentale.

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 2. Program de formare în domeniul managementului de festival. Prin apel public vor fi selectați 40 de profesionişti din domeniu care vor fi formați printr-un program de mentoring. Vor avea loc mai multe runde, Timișoara urmând să fie inclusă în runda 4. în anul 2021, Festivalul Plai fiind propus pentru a găzdui mentoratul, 3. Programul de export de muzică din Balcani. Vor avea loc mai multe showcase-uri regionale de muzică din Balcani, însoţite de programe de training pe perioada verii. Încă nu au fost stabilite locurile şi ordinea de desfăşurare a acestor programe de formare. cu excepția celor de la Budapesta: Womex 2020, Budapest Ritmo (ce se vor desfăşura pe perioada Budapest Ritmo în anii 2020/2022), Celelalte programe de formare ar trebui să se desfăşoare în trimestrul 3 al anilor 2020, 2021 și 2022, 4. Programul de politici urbane — cel de-al patrulea pilon se adresează autorităților locale și îşi propune să creeze un mediu propice proiectelor muzicale prin politici la nivelul oraşelor, În cadrul programului, Timişoara va găzdui două întâlniri internaționale: Şcoala de Vară, în perioada 7-13 septembrie 2020, şi Şcoala de Management în luna septembrie 2021. Astfel, la Şcoala de Vară vor participa profesionişti din domeniul world music (organizatori de festivaluri, agenți, distribuitori, producători etc.), selectați la nivel european. Calendarul evenimentelor ce Vor avea loc la Timişoara va fi actualizat în funcție de evoluția pandemiei COVID-l9, dar şi de anul de celebrare a titlului. Această decizie urmează a fi luată împreună cu partenerii internaționali ai proiectului. 2. ENGAGEMENT: Dezvoltarea şi implementarea strategiei de implicare a publicului Programul urmăreşte dezvoltarea unor evenimente de informare, conştientizare şi de asumare a Programului Cultural Timişoara 2021 de întreaga comunitate din Timişoara, dar şi din restul țării. Evenimentele vor angrena forțe locale (ONG-uri) partenere şi din alte orașe mari, nu doar din Timişoara, voluntari şi practicieni. În plus. vor include evenimente de mediere culturală adresate diverselor categorii de public (copii, adolescenți. persoane cu deficiențe, persoane în vârstă etc.), dar şi evenimente de co-creere. Formatele sunt: e Ateliere de mediere culturală desfășurate în cadrul diverselor programe culturale, dar şi independent; Activități în care publicul este invitat să-și aducă aportul creativ. sesiuni de formare şi practică, dezbateri și întâlniri, sondare a audienței pentru a determina preferințele şi impactul. campanii de conştientizare şi de dezvoltare a publicului, programe de educație culturală alternativă. 2.1. VolTM2021 Perioadă de desfăşurare: iunie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Maria Vulcan Parteneri: FITT, Pro Vobis Buget: 27.000 lei

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Dezvoltarea programului de voluntariat transgenerațional şi multietnice pentru a sprijini partenerii culturali în faza de implementare a programului cultural, dar şi pentru a creşte gradul de implicare a comunității timişorene în proiect, contribuind la creşterea gradului de asumare a proiectului din partea comunității şi la creşterea responsabilității civice şi sociale. În 2020, se va dezvolta platforma online de management al resurselor umane în contextul Timişoara 2021. Aceasta va asigura funcțiuni de recrutare, training, matchmaking. monitorizare, raportare şi eliberare a documentelor aferente serviciului de voluntariat. 2.2. Acţiuni de implicare a publicului Perioadă de desfăşurare: iunie— decembrie 2020, Responsabil proiect: Maria Vulcan, Mateea Marin Parteneri: FITT, Unfold Motion Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂȚII În contextul actual, majoritatea evenimentelor derulate în oraș se desfăşoară în zona centrală, locuitorii cartierelor mărginașe având un acces limitat la acestea. Prin acest proiect ne propunem să încurajăm accesul cetățenilor la cultură printr-o abordare a publicului în proximitate. Astfel, în 2019, FITT, cu sprijinul ATCEC a activat 5 puncte termice din Timişoara (Steaua- Fratelia, Girocului, Șagului, Aradului, Lipovei) unde s-au desfăşurat activități culturale Variate, cu acces liber, dedicate locuitorilor acestora. Pentru anul 2020, FITT, Unfold Motion și ATCEC îşi propun să activeze aceste centre culturale de cartier prin organizarea de ateliere şi activități adresate publicului din proximitate. O mare parte din aceste proiecte vor fi dezvoltate prin apel la idei de proiecte. 2.3. Cultură civică şi cooperare Perioadă de desfăşurare: august — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Asociaţia Diogene Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Un important proiect de implicare a publicului este Culura civică în cartiere. Proiectul îşi propune să desfăşoare activități culturale online, dar şi, în măsura în care evoluția pandemiei SARS- CoVID-2 o va permite, în spații publice ne-centrale, reanimate şi reconvertite în zone culturale şi civice. Acestea au scopul de a contribui la creşterea gradului de implicare civică a cetățenilor, prin încurajarea lor să îşi exprime, în primul rând. nemulțumirile, şi să identifice, în al doilea rând, modalități de rezolvare a acestor probleme, atât prin cooperarea cu autoritățile, cât şi la nivel individual. Organizat împreună cu Asociaţia Diogene, acesta va implica studenți şi actori profesionişti şi amatori care vor realiza un spectacol despre problemele ridicate de cetățeni şi soluțiile identificate. Cetățenii vor putea să asume rolul de actori, iar spectacolul va fi realizat simultan în mai multe cartiere și transmis prin proiecţie video în cartierele vizate. Pe lângă actorii 10

Sef Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii trupei de teatru studențesc Thespis. vor participa studenți de la alte trupe din ţară care vor avea repetiții cu publicul în zilele premergătoare spectacolului. 2.4. Kids21 Perioadă de desfășurare: iulie — octombrie 2020 Responsabil proiect: Mateea Marin Buget: 10.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Kids 21 este un proiect de implicare a copiilor şi şcolarilor care are două componente: o componentă este aceea de mediere culturală, care se desfăşoară în cadrul diverselor programe de- a lungul anului, iar a doua componentă este cea a unor proiecte concrete în domeniul artelor performative în colaborare cu instituţii şcolare din oraș şi organizații care organizează în mod curent activități dedicate copiilor şi elevilor. Programul a fost demarat de echipa Timişoara 2021 ca urmare a unor focus grupuri făcute de-a lungul anului 2018, din care a Teieşit necesitatea realizării unor evenimente culturale dedicate copiilor. această componentă nefiind prezentă ca atare în Dosarul de candidatură. Activităţile vor demara în cursul verii şi vor continua pe parcursul toamnei, în funcție de calendarul măsurilor de distanțare socială care va exista la momentul respectiv şi de reluarea cursurilor şcolare. I. TERITORIU: OAMENI 1. STAȚIA: REFLECŢII 1.1. Dezvoltarea platformei digitale de date culturale Timişoara 2021 Perioadă de desfăşurare: iunie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: UPT Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul Dezvoltarea iniţială a platformei digitale a datelor culturale Timişoara 2021 se regăsește în Programul cultural, Teritoriul Oameni, Stația Reflecţii din Dosarul de candidatură. Această componentă a Programului cultural îşi propune, pe de o parte, să adune amintirile locuitorilor din momentele tumultoase din trecut, amintiri care aduc în discuție istoria, memoria colectivă, arhive, istorii ale comunităţilor. Aceste amintiri din straturi multiple (autobiografice, transgeneraționale. urbane sau regionale) vor fi strânse cu ajutorul platformei digitale, a cărei dezvoltare face obiectul prezentului proiect, contribuind la sedimentarea memoriei colective şi transmiterii ei către generațiile viitoare. Pe de altă parte. Platforma digitală va reuni informații despre toate proiectele culturale ce se Vor desfășura ca parte a Programului Cultural al Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii şi va permite tuturor operatorilor culturali parteneri să publice informații referitoare la activitatea şi proiectele care contribuie la Programul Cultural. i

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Dezvoltarea versiunii beta a Platformei digitale a datelor culturale Timişoara 2021 a avut loc în 2019, cu două componente: data.timisoara202|.ro (interfață cu acces pe bază de nume de utilizator și parola care permite încărcarea datelor de către operatorii culturali) şi digital.timisoara2021.ro, site-ul care prezintă public informațiile încărcate pe data.timisoara202 1 -ro şi curatoriate. De-a lungul anului 2020, şi în contextul în care s-a dovedit că instrumentele digitale sunt vitale în Situaţii de criză, se va accelera finalizarea şi actualizarea Platformei digitale cu următoarele activități: realizarea versiunii definitive a aplicaţiei, agregarea și centralizarea datelor. curatorierea şi generarea conţinutului. finalizarea componentei publice a platformei, realizarea de sesiuni de formare şi întâlniri cu operatorii culturali şi partenerii care vor avea rolul de contributori, promovarea în rândul publicului larg, etape ce vor continua şi în perioada de după 2021, în faza de moştenire a proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii. 1.2. Heritage Contact Zone/Teatru ca rezistență Perioadă de de. rare: mai — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Teatrul Auăleu, Sinagoga Erz Hayyim (Hania, Grecia), Culture Action Europe (Bruxelles, Belgia), European University Institute (Bologna, Italia), The Human Platform (Budapesta, Ungaria), Goethe-Institut România Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul Heritage Contact Zone (2018-2020), cu subtitlul Teatru ca rezistență, este implementat cu finanțare europeană prin Programul Europa Creativă. Liderul proiectului este organizația H401 din Amsterdam, iar partenerii proiectului sunt: Sinagoga Etz Hayyim din Hania, Grecia, Culture Action Europe din Bruxelles, Belgia, European University Institute, Bologna, Italia, The Human Platform Budapesta, Ungaria şi Goethe-Institut România şi ATCEC. Prin acest proiect, artişti şi mediatori culturali vor să dea vizibilitate unor perspective minoritare asupra unor evenimente tensionate din trecut şi să creeze „zone de contact" între perspectivele dominante şi cele mai puţin reprezentate. Timişoara 2021 participă cu proiectul Teatru ca rezidență, curatoriat de criticul de teatru Cristina Modreanu, care Își propune să testeze ipoteza că a existat o rezistență prin cultură, şi în particular prin teatru, în timpul comunismului în Timişoara. Proiectul este realizat în parteneriat cu Auăleu Teatru și cu colaborarea tuturor instituțiilor teatrale din oraș. Activitățile proiectului au presupus în 2019: - O expoziţie pop-up cu titlul Cum să scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marionetă, ce s-a desfăşurat în perioada 20-23 iunie la parterul clădirii Teatrului Naţional din Timişoara: - O dezbatere cu titlul: Rezistență prin teatru: a fost sau n-a fost? desfășurată în Bastionul Theresia în data de 15 decembrie, la care au participat directori de teatru, regizori, scriitori, actori etc. - O expoziție performativă cu titlul Kir de supraviețuire în comunism desfășurată într-un tramvai istoric, în perioada 15-20 decembrie. La această expoziție performativă au participat şi reprezentanți de la toţi partenerii europeni ai proiectului.

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii De asemenea, au fost realizate 3 interviuri cu personalități ale teatrului timişorean (de la cele trei teatre: român, maghiar şi german) şi două numere ale fanzine-ului Teatru ca rezistență. În 2020, activitățile au fost revizuite astfel încât o mare parte din acestea să poată să se desfăşoare online: - Realizarea unui atelier de testare a toolkit-ului adresat operatorilor culturali realizat de partenerii proiectului ca principal rezultat al proiectului Heritage Contact Zone. Acest toolkit va folosi ca ghid operatorilor culturali care doresc să abordeze proiecte cu potențial conflictual (în luna mai). Atelierul va avea forma unui Webinar în luna mai. - Publicarea a încă două numere din fanzine-ul Teatru ca rezistență (mai şi noiembrie), în versiune digitală, în luna mai, şi în versiune tipărită în noiembrie. - Participarea la conferința finală de diseminare a rezultatelor proiectului. - Continuarea cercetării în arhivele instituțiilor teatrale din Timişoara. - Realizarea unei expoziții virtuale care să constituie nucleul expoziției din 2021 cu concluziile proiectului Teatru ca rezistență. - Continuarea realizării de interviuri cu personalități ale culturii timişorene. 1.3. Memoriile cetății Perioadă de desfăşurare: septembrie 2020 Responsabil proiect: Ionuţ Suciu. Melinda Terek: Partener: Asociaţii ȘT organizaţii civice din Timișoara Buget: 500.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Cea de-a III-a ediție a programului îşi propune să consolideze legăturile dintre oameni şi poveştile orașului. Fie că suntem conştienţi sau nu. Împărțim fragmente de memorie cu străzile pe care le străbatem, cu porţile pe sub care trecem, cu oamenii pe care îi cunoaştem sau chiar cu cei care ne sunt străini. În luna septembrie, vom aduce cultura în cartiere şi vom descoperi hărţile intime ale comunității. Timişorenii vor avea astfel ocazia să descopere — alături de artişti, personalități ale oraşului și turiști — tipuri de intervenții artistice în spațiul public. aflate chiar sub ferestrele lor. Pentru că trecutul istoric este o componentă importantă a identității culturale. ne propunem să redăm istoria Timişoarei, cu ajutorul mai multor forme de exprimare artistică: teatru, muzică, arte Vizuale, literatură etc. O componentă importantă pe care o vom dezvolta şi în acest an va fi legată de domeniul artei stradale. După impactul avut de lucrările de artă murală, cu tematica „Revoluție” realizate în 2019 în cartierele Timişoarei, în 2020 ne propunem realizarea unui traseu de-a lungul râului Bega, care să spună istoria oraşului printr-o serie de picturi murale realizate de artişti selectați prin apel public. Odată creat. acesta va putea fi parcurs atât independent, cât și prin tururi hidate organizate special în acest scop, cunoscut fiind faptul că în oraşele importante ale lumii există deja tururi de artă stradală, lucru care poate fi exploatat și de viitoarea capitală culturală a Europei. În paralel. ne propunem să continuăm implicarea generațiilor viitoare. prin ateliere şi spectacole realizate în şcolile din oraş, dar $i organizarea unor evenimente în cartierele Timişoarei. 13

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 14. Lumini captivante - activități colaterale Festivalului Simultan Perioadă de desfăşurare: 09 — 20 noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Asociaţia Simultan Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Pentru anul 2020 se are în vedere realizarea unei serii de activităţi colaterale care să prelungească programul festivalului de tradiție Simultan, care, începând cu ediția din 2019, are loc la MultipleXity, viitorul Centru de Artă. Tehnologie şi Experimental al oraşului. Activităţile colaterale, implementate în colaborare cu Festivalul Simultan, gazda traseului din Dosarul de candidatură, vor consta în amplasarea unor instalații de new: media, în luna noiembrie, în zilele ulterioare festivalului, a unor instalații în spații închise şi deschise, care vor transpune legendele urbane şi poveştile personale în lucrări de artă coproduse de artişti străini şi români, prin abordări interdisciplinare, folosind noile medii. În eventualitatea în care evenimentele nu vor putea avea loc în spaţiul public, acestea se pot desfăşura integral online. 2. STAȚIA: ACTORII SCHIMBĂRII WVVizibil 2.1. Invizi Perioadă de desfăşurare: august — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Institutul Intercultural din Timişoara și Asociaţia Solidart Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Traseul Invizibil/Vizibil, al cărui gazdă este Institutul Intercultural din Timişoara, în colaborare cu ERIAC (European Roma Institute for Arts and Culture) este un program complex ce îşi propune să expună şi să lupte cu stereotipurile referitoare la grupuri marginale din societate (persoane vulnerabile din punct de vedere social. economic, persoane cu discapacități) și, în mod deosebit. referitoare la comunitatea romă. Activitățile organizate se vor adresa atât majorității. cât şi comunităților vizate. Pentru anul 2020 este prevăzută continuarea festivalului in: v z b | în colaborare cu Institutul Intercultural şi Asociaţia Solidart şi a activităților următoare: - rezidențe pentru artişti străini, care vor lucra cu comunitatea din cartierul Fabric. În eventualitatea în care acestea nu vor mai putea avea loc în spațiul public. vor fi organizate online, adaptându-se conceptul. - producţie proprie de teatru forum. În eventualitatea în care condițiile nu vor permite prezentarea producției în spațiul public, aceasta se va putea înregistra şi transmite online, urmând să fie prezentată public ulterior. - producții invitate. Acestea vor fi înlocuite cu transmisii online, dacă perioada de izolare se va prelungi. 2.2. Perspective fluide - Her City - „Timişoara LA FEMININ: şoapte-voci-strigăte” 14

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Perioada de desfăşurare: octombrie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectul LA FEMININ pentru anul 2020, al doilea capitol al expoziției, Timișoara LA FEMININ: Șoaple-voci-strigăte propune un traseu explorator care se va concentra pe valorificarea poveştilor de viață ale femeilor obişnuite. Vor fi realizate interviuri cu 15 femei din Timişoara, accentul fiind pus pe relația cu oraşul şi cu alți timişoreni, narator devenind femeia care a reușit, care se confruntă cu provocări și dificultăți în viața de zi cu zi, care a depăşit anumite obstacole. Având în vedere contextul actual, cel al pandemiei SARS-CoVID-19, o parte dintre întrebări va fi dedicată înțelegerii experiențelor de viață ale femeilor. în perioada pandemiei (cât de solicitant e rolul de mamă și angajat, desfăşurând activitatea de acasă. cum se modifică dinamica vieţii de familie. etc.). Experienţele-cheie din viaţa femeilor vor fi prezentate în cadrul unei expoziții multimedia (disponibilă fizic şi online) şi a unui traseu urban ale cărui obiective vor fi reprezentate de locaţiile acestor experienţe. Acest traseu va fi accesibil printr-o aplicaţie digitală interactivă (format Ouesto https:/www.questoapp.com/ ) pentru Android/loS. În cadrul etapei pilot se va prezenta aplicația către publicul local pentru aportul personal și feedback, promovarea traseului urban se va face pe toate paginile de social media şi se vor aplica stickere pe clădiri și QR Code cu trimitere pe paginile de Facebook a proiectului. Punctul de plecare al acestui traseu va fi un spațiu expozițional. unde printr-o expoziție de obiecte personale, fotografii, elemente multimedia, vor fi prezentate poveştile celor 15 femei din proiect, ca apoi să se parcurgă traseul (un tur de aproximativ o oră, accesibil unei parcurgeri la pas). 2.3 Actori Perioada de desfăşurare: august — decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionuţ Suciu, Melinda Terek Partener: Festivalul de Literatură Timişoara Buget: 50.000 lei chimbării - Rezidențe DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Pentru că rezistenţa culturală poate lua multiple forme, iar stația îşi propune să aducă sub reflectoare actorii schimbării din societatea de azi. ne propunem organizarea unui eveniment de literatură, prin care să aducem la Timişoara nume importante de pe scena internațională. ținta pentru acest an fiind unul dintre laureați Premiului Nobel. Evenimentul va fi unul complex şi va cuprinde o lansare de carte, o sesiune de autografe și o conferință publică. Având în vedere profilul evenimentului şi posibilitatea de a atrage o asistență cât mai largă atât din Timişoara, cât şi din afara oraşului și chiar a țării, ne propunem organizarea evenimentului în luna octombrie. când va avea loc şi Festivalul Internaţional de Literatură FILTM. Şi în cadrul acestui program, avem opțiunea de a adapta evenimentele pentru mediul online, în cazul în care situația la nivel național nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public. Astfel, am gândit un sistem de rezidențe „online“. cu materialele rezultate - publicate pe platforma Timișoara2021, dezvoltarea unui concept de videopoetry. podcast-uri, dar şi maratoane de poezie online. 15

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 2.4. Identity Education Perioada de desfăşurare: iunie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Partener: Asociaţia Identity Education Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Programul, implementat în parteneriat cu Asociaţia Identity Education, urmăreşte recunoaşterea şi integrarea incluzivă a comunității LGBTQ + în toate aspectele sociale ale vieții, ca parte integrantă şi activă a unei comunități mai largi din Timişoara. Pentru anul 2020 sunt planificate două evenimente mari: a) Pride TM Week: evenimente concentrate pe cultura gueer, evenimente ce vor avea loc timp de O săptămână în Timişoara, cu ajutorul partenerilor locali și naționali. expoziție de artă documentară definiții ale diferiților termeni şi acronime, istoria comunității LGBTQI+ în România (drepturi şi activism), expoziție foto şi poveşti. o hartă a oraşului Timişoara văzut prin ochii comunității LGBTQI+, campanii legate de tematici şi/sau comunitatea LGBTQI+ făcute de organizaţii LGBTQI + și alte entități proiecţie de filme documentare în parteneriat cu OneWorld Romania, piesă de teatru „Negreşită”, conferință pe tema drepturilor comunităţii LGBTQI+ în România în contextul EU, storytelling. b) LUNA ISTORIEI LGBTQ + —este un festival cultural celebrat la nivel național de către toate organizațiile LGBTQI+ din România (Bucureşti, Cluj. laşi. Timişoara) şi grupuri informale (Braşov, Sibiu). Activităţile culturale se vor desfășura online şi, în măsura în care evoluţia pandemiei SARS- CoVID-19 o va permite, în spațiul public. ll. TERITORIU: LOCURI 1. STAȚIA: ÎNDRĂZNEȘTE 1.1. Dante 21 Perioada de desfășurare: septembrie- noiembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Partener: Teatro Delle Albe și Festivalul din Ravena, Srpsko Novgorod Pozoriste, Fondacija Novi Sad 2021 Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiect realizat împreună cu Teatro Delle Albe şi Festivalul din Ravenna. Proiectul a fost demarat în anul 2018 şi îşi propune realizarea unei coproducții în anul 2021 între Timișoara 2021, Teatro Delle Albe şi Festivalul din Ravenna, Srpsko Novgorod Pozoriste, Fondacija Novi Sad 2021 a întregii piese Divina Comedie a lui Dante Alighieri. În anul 2019, un grup de coordonatori din Timişoara a participat la punerea în scenă a unor părți din spectacol în Ravenna. Continuând, se vor realiza ateliere de lucru de către compania Teatro delle Albe cu aceşti coordonatori şi actori 16

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii din Timişoara, implicând astfel sute de cetățeni. grupurile țintă fiind copi etnice, persoane cu dizabilități etc. tineretul, minoritățile 1.2. Impuls 2020 Perioada de desfăşurare: 27-30 august 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Unfold Motion, Asociaţia Noi Re-Creăm Buget: 50.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Impuls este un festival de artă de stradă ce îşi propune să revendice spațiul public din cartierele din afara centrului, intens populate, și să contribuie la coeziunea socială şi la încurajarea participării colective. Ediţia planificată inițial în perioada 8-13 iunie a fost amânată pentru sfârşitul 27-30 august, iar în ce cele din urmă evenimentele de stradă prevăzute pentru sfârşitul lunii august măsuri de strictă izolare socială. Pe de altă Parte pentru că o mare parte din programare depinde de companii străine invitate. a căror mobilitate este redusă pentru moment și incertă în viitor. Din acest motiv, pentru 2020 s-a decis doar păstrarea unei componente care implică participarea unui public redus: atelierele de dans Cadre și forme, realizate de asociațiile Unfold Motion şi Noi Re-Creăm. 1.3. Vocile oraşului (Central Park) Perioada de desfăşurare: octombrie 2020 Responsabil proiect: Mateea Marin Partener: Teatrul Naţional din Timişoara, Centrul de Teatru Educaţional Replika Bucureşti, Asociaţia Simultan, Universitatea de Vest Timişoara, Asociaţia Noi Re-Creăm, Fundația Rubin, Compagnie Pal Frenak, Asociaţia Națională a Surzilor — Filiala Timiş Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII a. Atelier Identitate Atelierul Identitate, care face parte din proiectul Teatrului Naţional din Timişoara pentru anul 2021, îşi propune să promoveze folclorul autentic și să-l integreze în viața omului citadin. Atelierul este coordonat de Marius Andrei Alexe — Bean MC, fiind programat la finalul lunii octombrie , început de noiembrie în foaierul Sălii 2 a Teatrului Național. Atelierul Identitate vizează întâlnirea omului citadin cu tradiția, precum şi recuperarea individuală Şi în comuniune cu identitatea spațiului în care trăieşte. Marius Andrei Alexe (Subcarpați) va redescoperi, împreună cu Participanții la seria de ateliere Identitate. Valorile creative ale tradiției în societatea contemporană: împreună vor reconecta prin muzică trecutul la prezent şi vor disemina conceptul şi rezultatul atelierului în cadrul unor concerte publice în aer liber, b. Vocile Orașului Proiectul vizează transformarea Sălii 2 a Teatrului Naţional Timişoara şi a Parcului Civic într-un epicentru civic și cultural al Timişoarei prin realizarea unei serii de instalații, ateliere şi evenimente 17

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii aflate sub semnul conceptului ., Construieşte democrația trăieşte pozitiv” —în colaborare cu artişti din toate domeniile cu participarea directă a cetăţenilor. Se preconizează coagularea cetăţenilor în jurul unor teme cum ar fi memoria colectivă versus memoria individuală, Valorile pozitive ale civismului, capacitatea de evoluție prin participarea la actul creator. transcenderea prin actul artistic a unor handicapuri de ordin fizic. etc. Realizarea unci instalații complexe. în colaborare cu un scenograf artist plastic. Acesta va imagina mai multe trasee în Parcul Civic. mărginite cu fotografii din viața cotidiană. Pe care se vor construi „puncte de comunicare” — locuri în care trecătorii vor fi încurajați să se exprime în scris, în funcţie de punctul în care s-au oprit, asupra unor teme cum ar fi: „spune-mi ceva bun despre orașul în care trăieşti”, spune-mi ceva bun despre vecinul tău”, „spune-mi cum doreşti să fie oraşul tău următorii 10 ani” etc. Proiectul presupune, de asemenea, o instalație video care va proiecta imagini şi secvenţe live Și înregistrate din proces, precum și alte imagini referitoare la subiectele abordate. Realizarea unui workshop de scriere creativă hibridă, intitulat Subiect/ Obiect, Atelierul este axat pe confluența dintre diferitele arte şi se adresează tinerilor artişti din diverse domenii: teatru, arte vizuale, muzică, dans, etc. Workshop-ul cercetează felul în care ne putem deschide imaginația și folosi pe noi înşine pentru a crea structuri narative. În cadrul atelierului se vor explora posibilitățile de a uni diferite elemente din artele vizuale, din muzică, dans, performance, gamification (aplicarea conceptelor şi structurile din jocurile video în narativitate) pentru a crea o structură dramatică, profund teatrală în esența ei, în care contractul dintre spectacol şi spectatori este inclus în premisă. Rezultatele workshop-ului vor fi făcute publice în cadrul unei instalații interactive, deschise publicului la Sala 2/ Parcul Civic. Realizarea la Sala 2 a unui atelier de dans pentru persoane hipoacuzice, susținut de coregraful Pal Frenak. Atelierul se va finaliza printr-o reprezentație publică. 1.4. La Pas Perioada de desfăşurare: mai — decembrie 2020 Responsabil proiect: Ionuţ Suciu, Melinda Terek Partener: Asociaţia CRIES Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII La Pas/Slowing down este conceptul sub care redescoperim complexitatea relaţiei dintre cultură şi hrană, ca parte a patrimoniului nostru identitar. La Pas/Slowing down este un proiect cu o dezvoltare graduală, prin care Propunem comunității un model responsabil de consum şi producţie alimentară. Publicul programului este unul complex, trans-generațional, format din consumatori. producători artizanali și fermieri. organizatori de evenimente culturale. restaurante şi cafenele interesate să introducă în oferta lor produse locale. Ne propunem implicarea unor țintă diverse, după cum urmează: 1. Elevi şi profesori — prin dezvoltarea unui program educațional de promovare a consumului responsabil și a voluntariatului pentru o comunitate sustenabilă; 2. Organizatori de evenimente cultural-artistice; 3. Mici producători locali din judeţul Timiş — prin colaborarea cu aceştia în vederea organizării Festivalului La Pas, dar şi printr-o activitate de promovare a acestora în relaţia cu reprezentanți din sectorul HORECA, interesaţi de achiziționarea unor materii prime şi produse locale: 18

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 4. Cetățenii — prin creşterea accesului la evenimente culturale referitoare la prezervarea hranei şi a accesului la produse şi rețete din ingrediente locale. În anul 2020, programul LA PAS este compus din 3 componente principale: I. Programul educaţional de promovare a consumului responsabil în şcoli: Sute de elevi de liceu şi şcoli profesionale participă la activități educaţionale legate de promovarea consumului responsabil; 20 cadre didactice vor fi formate pe teme legate de consumul responsabil; 10% din totalul elevilor implicați în program, se vor implica în activități de voluntariat în cadrul Festivalului LA PAS; Il. Organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului LA PAS, 05-06 Septembrie 2020 Public țintă vizat: 5.000 de persoane; 20 de acţiuni organizate pe perioada Festivalului: ateliere culinare şi demonstrative, ateliere educaționale, dezbateri, evenimente culturale. lansare de carte: 30 de colaboratori implicaţi: mici producători şi artizani care vor fi invitați să îşi prezinte şi să îşi vândă produsele. UI. Consultanţă pentru organizarea de evenimente culturale responsabile În cazul în care, din cauza prelungirii perioadei de izolare, nu vom putea organiza evenimente în spațiul public, ne vom concentra atenția pe următoarele activități: e EDUCAȚIE PENTRU CONSUM RESPONSABIL: - cursuri de formare online pentru profesori pe tema consumului responsabil; - realizarea unui Manual onlineinteractiv al elevului pentru promovarea consumului responsabil; GASTRONOMIE: - dezvoltarea pe o platformă online a unei secţiuni în care să fie prezentate rețete tradiționale (putem colabora cu Laura Laurenţiu şi relua concursul de rețete și nu numai), dar şi informații despre anumite soiuri româneşti de vinuri. soiuri tradiționale de legume şi fructe. Ideea este de a pune în evidență patrimoniu cultural gastronomic românesc. RECOMANDARE PARTICIPATIVĂ A PRODUSELOR LOCALE: - dezvoltarea unei echipe de voluntari care vor participa la organizarea unor degustări de produse locale şi vor realiza o evaluare a acestora pe baza unor criterii prestabilite. Informațiile vor fi făcute public pentru a ajuta consumatorii în alegerea produselor locale. Este și o componentă importantă de educaţie care ne încurajează să ne uităm la un produs din perspectiva mai multor criterii. CONSULTANȚĂ PENTRU EVENIMENTE RESPONSABILE: - dezvoltarea unor fişe de lucru cu recomandări de furnizori şi soluții responsabile social şi față de mediu, care vor fi prezentate online. ALTELE - realizarea unor materiale specifice pe baza celor două Ghiduri — de popularizare a temelor, care să fie publicate pe site şi pe pagina Facebook dedicată. 2. STAȚIA: ORAȘUL LUMINILOR 2.1. Patrimoniul sub reflectoare Perioada de des rare: octombrie-noiembrie Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: UPT, Muzeul Naţional al Banatului: 19

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Este un traseu inclus în Dosarul de candidatură cu care Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Culturală Europeană a câştigat titlul. în teritoriul Locuri, stația Orașul luminilor. Acesta face parte dintr-un program mai amplu demarat în 2019 ce urmează să se dezvolte şi în anii 2020 şi 2021, organizat Universitatea Politehnica din Timişoara în colaborare cu Muzeul Naţional al Banatului. Proiectul şi-a propus să implice populația Timişoarei şi vizitatorii într-o lume complexă reală- virtuală care combină istoria veche a Timişoarei, prezentată ca o poveste digitală şi expoziție muzeografică. Proiectul reprezintă o îmbinare între expoziții fizice despre patrimoniul din cartierele istorice ale oraşului (Iosefin -2019, Elisabetin — 2020, Fabric — 2021 ). expoziții stradale și o componentă digitală care face legătura dintre patrimoniul istoric și poveştile locuitorilor de astăzi. Componenta digitală, realizată împreună cu UPT constă într-o platforma web ce va fi actualizată de-a lungul celor 3 ani de proiect, https:/spotlight-timisoara.eu. precum şi o aplicație ce poate fi descărcată atât de pe sistemele de operare iOS, cât și de pe Android. Proiectul a fost lansat în data de 8 noiembrie 2019 în cadrul vernisajului expoziției de la Bastionul Theresa “Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul losefin şi Valeria dr. Pintea — un roman într-o expoziție”. În anul 2020, va fi organizată o expoziție la sediul Muzeului Naţional al Banatului despre lumea cartierului Elisabetin plecând de la colecţiile donate de Pia Brânzeu. Activităţile prevăzute sunt următoarele: - identificarea poveştilor, descrierilor si fotografiilor existente pentru 16 Stații (puncte de interes) din cartierul Elisabetin, închiriere materialelor interactive, lansarea dezvoltării aplicațiilor: - actualizarea unei (1) aplicațiii web şi a 2 aplicații mobile (pentru telefoane inteligente, una pentru sistemul de operare Android şi una pentru i0S) - crearea de experiențe de realitate augmentată şi virtuală (dezvoltarea tehnico-artistică de scenarii multimedia, pe baza a minimum 200 de fotografii vechi, 16 clipuri video și alte materiale grafice 2D, modele 3D şi secvențe audio, în care utilizatorul este parțial sau complet imersat) pentru staţiile propuse; - realizarea și amplasarea panourilor fizice în cele 16 stații și pregătirea expoziției: - 5 vizite ghidate realizate de voluntari dintr-o varietate de medii şi categorii de vârstă ce vor împărtăşi istoriile cartierului folosind tehnologia creată; - organizarea unei expoziții virtual - reale în cadrul Muzeului Național al Banatului care va permite, pe lângă obiectele fizice istorice și interacţiunea directă şi supervizată cu aplicațiile interactive mobile, web şi de realitate augmentată. 2.2. Spaţii vii — Priveşte oraşul Perioada de desfășurare: iunie— octombrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: OAR Timiş Buget: 100.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Proiectul este implementat în colaborare cu ordinul Arhitecţilor din Români filiala Timiş. Campania Priveşte Oraşul are la bază conceptul de proiect descris în Traseul Spaţii vii din dosarul de candidatură al Timişoara 2021: pornind de la premisa că spațiul public este o noțiune prea abstractă pentru a putea fi apropriată în mod cotidian de către locuitorii unui oraș şi că acest fapt este unul dintre motivele pentru care spațiul public nu este asumat. îngrijit şi luat în stăpânire, campania își propune ca prin antropomortfizarea unei serii de locuri din oraş în personaje cu trăsături umane (defecte, calităţi. trecut, viitor, credințe, speranțe, temeri etc.) să se producă o schimbare în modul în care locuitorii orașului se raportează la aceste locuri. implicit la spațiul public pe termen lung (moştenire). În anul 2020, activitățile vor include cercetare. actualizarea cu rezultatele cercetării şi sondajelor a paginii https://www.privesteorasul.com. ateliere cu cetățeni, intervenții la scară redusă în zonele identificate. 2.3. MultipleXity Perioada de desfăşurare: iunie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Dan Bugariu Buget: 200.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII O secţiune centrală a dosarului de candidatură, comună cu cea din Strategia Culturală a Municipiului Timişoara, este dezvoltarea Centrului de arte, ştiinţe şi inovare. MultipleXity este moștenirea pe care TM2021 va lăsa orașului. Acesta marchea: neeputul unui laborator deschis şi permanent pentru experimente și inovații interdisciplinare. Aici, cercetarea urbană şi socială se vor metamorfoza în prezentări multimedia. expoziții, instalații şi spectacole interactive, Timişoara 2021 va prelua provocarea de a dezvolta tot ce este necesar pentru a lăsa în urmă o moştenire de valoare pentru oraș. Ne vom îndrepta atenția spre modele europene de centre de învățare, muzee și centre de cooperare, pentru a ne gândi la nevoile specifice ale Timişoarei. Ne propunem ca această inițiativă să crească în concordanță cu planurile administrației în ceea ce priveşte dezvoltarea oraşului. Vizitele de studiu ale experților din alte oraşe vor fi organizate pentru a stimula discuţia, Facem acest lucru împreună cu segmentele active ale sectoarelor IT, artă, inovare antreprenorială, educație. II. TERITORIU: CONEXIUNI 1. STAȚIA: LUMINĂ PESTE GRANIȚE 1.1. Cămine în mişcare Perioada de desfăşurare: iunie — decembrie 2024) Responsabil proiect: Ionuţ Suciu, Melinda Terek Partener: Asociaţia Prin Banat- Buget: 300.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Cămine în Mișcare (Moving Fireplaces) se desfășoară în jurul Timişoarei. în regiunea Banatului istoric, fiind gândit pentru a încuraja oamenii să-şi Împărtăşească moştenirea culturală şi poveştile personale cu cei din jur. Abordând teme precum migraţia, mobilitatea, dislocările de populație, programul își propune să pună oamenii aflaţi în mişcare în contact cu comunităţile locale pe care le întâlnesc în drumul lor, promovând arta povesti (storytelling) ca o metodă de a aduce oamenii laolaltă şi de a le reda sentimentul de apartenență la un spaţiu. Cămine în Mișcare este un important promotor al Banatului către turiştii internaționali. naţionali și către localnici, care îşi propune promovarea zonei ca întreg în sfera internaţională, în scopul creşterii vizibilității diversității formelor de turism care se pot practica aici, prin crearea unor evenimente care să pună în valoare potențialul cultural al ruralului bănățean. și să ofere satelor bănăţene un punct de dezvoltare prin cultură. istoric. Desfăşurându-se pe durata a 6 luni, programul va avea loc în mai multe localități din județul Timiș, în special în orăşele şi sate de la granița româno-sârbă şi româno-maghiară: Jimbolia. Sânnicolau Mare, Teremia Mare, Lenauheim, Dudeştii Vechi etc. Implementarea proiectului va presupune mai multe etape distincte, care vor consta atât în realizarea unor studii Şi cercetări în domeniul patrimoniului cultural, precum şi în organizarea și producția mai multor evenimente adresate publicului larg: desfăşurarea unei cercetări antropologice şi realizarea unor studii în domenii precum turism, istorie, socio-economie, precum şi realizarea de interviuri şi colectarea de poveşti ale comunității locale pe tema fenomenului migrației, rezultatele urmând a fi convertite într-o carte (ex. volumul Cămine în mişcare 2020). De asemenea. concomitent cu partea de cercetare, vor fi realizate şi alte produse culturale (piese de teatru, film documentar. instalații de artă ete.) inspirate din poveştile de Viață documentate în cadrul proiectului, ce vor fi prezentate în cadrul unor evenimente cu public, în Timişoara, dar şi în alte localități. pentru promovarea proiectului Timişoara2021. Aceste evenimente vor mai presupune și concerte de muzică clasică şi de fanfară, ateliere de creație, târg de bunătăți locale ş.a.m.d.. La fel ca în cazul altor programe, și acesta va putea migra în mediul online, în cazul în care situația O va cere. În acest caz, ne vom concentra atenția asupra următoarelor componente: 1. Editarea, traducerea şi publicarea în mediul online a bazei de date a proiectul Cămine în mişcare. Materialele rezultate vor fi publicate la adresa WWwW.camineinmiscare.ro (Www.movingfireplaces.ro), în română și engleză. Modul de lucru va fi exclusiv online, membrii echipei putând opta să lucreze atât de acasă, cât şi de la birou; 2. Desfăşurarea campaniei “Cămine în mişcare”, ce presupune deschiderea unui apel pentru artişti Vizuali, multimedia, scriitori, jurnalişti etc., care să creeze noi produse cultural-artistice pornind de la arhiva proiectului Cămine în mişcare. Ținând cont de Situația curentă provocată de pandemia de coronavirus, restricțiile de liberă circulație impuse ce au ca scop oprirea răspândirii virusului. precum Și previziunile specialiştilor conform cărora, indiferent de modul În care se va încheia acest episod o recesiune economică este inevitabilă, pentru a veni în sprijinul sectorului cultural (în special în sprijinul artiştilor independenți), propunerile înscrise vor trebuie să fie realizate folosind exclusiv soluții inovatoare şi mijloace online, artă digitală și noile tehnologii. Propunerile înscrise vor fi votate de către un juriu format din reprezentanţi ai Asociaţiei Prin Banat și Asociaţia Timişoara 202] - Capitală Europeană a Culturii. Rezultatele campaniei (de ex. filme documentare, scurtmetraje, colaje, scrieri, reportaje jurnalistice, podcasturi ete.) vor fi publicate pe siteul WWw.camineinmiscare.ro, pe platforma digital.timisoara2021.ro, iar în funcţie de felul în care vor evolua lucrurile la nivel local. 22

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii național şi internațional, este prevăzut și un eveniment public de vernisare a proiectelor campaniei. 1.2. Baroque Reloaded (Contur) Perioada de de. rare: septembrie — decembrie 2020. Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Galeria Anca Poterașu și Muzeul de Artă Timişoara Buget: 150.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂȚII Traseul își propune să utilizeze arta contemporană ca un vehicul de revalorizare a moşteniri baroce a oraşului Timişoara. Pentru anul 2020, sunt prevăzute mai multe activități. Astfel, artistul Robert Kăteles, inspirat de lucrările grupului Sigma , va realiza o instalație exterioară pe fațada Palatului Baroc, sediul Muzeului de Artă Timişoara, în perioada octombrie — decembrie 2020. Proiectul este realizat în colaborare cu Galeria Anca Poteraşu din Bucureşti. O componentă nouă, care va fi dezvoltată începând cu anul 2020 și finalizată în 2021, va fi aceea de creare a unui traseu de realitate augmentată în colecţia permanentă a Muzeului de Artă. Astfel, utilizatorii vor avea oportunitatea ca. apropiind tablete sau telefoane inteligente de anumite lucrări de artă. să asculte povestea respectivei lucrări, să vizioneze o lucrare digitală creată special pornind de la respectiva lucrare etc. În anul 2020, va fi selectată echipa de curatoriere a acestui proiect, va fi stabilit traseul şi lucrările asupra cărora urmează să se facă intervenția urmând ca, în 2021 să fie generat conținutul, să se intervină în colecție și traseul să fie deschis publicului. 1.3. ENCOUNTERS 1.3.1. Art Encounters Perioada de desfăşurare: septembrie — decembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pâry 'ulescu Partener: Fundația Art Encounters, Centrul Georges Pompidou, Centrul Cultural German din Timişoara, Neuer Berliner Kunstverein Buget: 220.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂȚII O componentă a traseului Encounters este cea găzduită de Fundația Art Encounters. În anul 2020, în parteneriat cu Fundaţia Art Encounters, Asociaţia T imișoara 2021 va realiza două programe: a) Expoziţia Gherasim Luca și al doilea val suprarealist — curatoriată de Mica Gherghescu în colaborare cu Centrul Georges Pompidou (expoziție de grup la sediul Fundației Art Encounters curatoriată de Mica Gherghescu şi programul conex, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: conferință Bernard Blistâne, director Musce National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris, workshop literar cu un scriitor timișorean, proiecția unui film din arhiva Pompidou, atelier pentru adulți, introducere în arta contemporană și atelier pentru copii. b) Expoziția Harun Farocki — curator Diana Marincu, în colaborare cu Centrul Cultural German şi Neuer Berliner Kunstverein. expoziție instalații video la sediul Fundației Art Encounters. program conex octombrie-decembrie, conceput de Diana Marincu în colaborare cu ATCEC: proiecție și lansarea cărţii Harun Fi urocki: zece, douăzeci, treizeci, Datruzeci, conferință despre o

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Harun Farocki şi influența sa asupra producției actuale de artă video. workshop de film pentru studenți și liceeni şi adulți. 1.3.2. Triade Encounters Perioada de desfăşurare: mai — decembrie 2020, Responsabil proiect: Odette Pârvulescu Partener: Fundaţia Interart T, riade Buget: 75.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII O altă componentă a traseului Encounters este găzduită de Fundația Interart Triade. Expozițiile care vor fi prezentate în Timişoara vor oferi o analiză complexă a artei din Estul Europei. din secolul XX până în prezent şi o investigație a artiștilor români în aceeași situație cu colegii lor internaționali, navigând prin paradigma aceleiaşi epoci. Temele principale ale proiectului sunt conectate cu anii 70, 80, 90 și 2000 în Europa de Est. Această perioadă este foarte importantă pentru dezvoltarea şi schimbările sociale. Topica proiectului va urma influența neo-avangardristă asupra artei contemporane. Fundația Interart Triade va desfăşura în parteneriat cu Timişoara 2021 expoziția The Eastern Art Context in the 60-70 years, la Muzeul de Artă Timişoara, curator Maria Rus Bojan. septembrie- octombrie 2020; online, în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-I9 nu ne va permite organizarea evenimentelor culturale în spațiul public. creându-se astfel o galerie de artă online. 1.4 Bega! Perioada de desfășurare: 07 — 12 octombrie 2020 Responsabil proiect: Ovidiu Miron Partener: Centrul Cultural Plai Buget: 400.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Programul BEGA! a început în anul 2018 cu spectacolul “Lumen” angrenând peste 200 de amatori pentru crearea unui spectacol personalizat pentru Timişoara într-un spațiu uitat de conştiinţa publică. fostul port al orașului. A continuat în 2019 cu “The Lightning Project”, o serie de evenimente pop-up în cartierele dens populate. Proiectul a avut menirea de a descoperi reacţia şi puterea de diseminare a persoanelor când întâlnesc un eveniment în afara oricăror tipare chiar în fața blocului lor. Pentru a spori implicarea locuitorilor orașului în crearea de conţinut , în toamna anului 2019, au fost amplasate 3 instalații interactive care au oferit trecătorilor puterea de a se exprima liber prin cuvinte sau pixel art. Înaintea izbucnirii pandemiei SARS-CoVID-19, BEGA! Îşi propunea să ducă mai departe implicarea cetățenilor prin primul proiect transfrontalier, sub egida “Lumină peste granițe” (BEGA! fiind programul principal al acestei stații) prin aducerea celor 7 Luminarii existente în lume în regiunea noastră. Luminariile, opere ale lui Alan Parkinson (toate diferite între ele) sunt structuri gonflabile de mari dimensiuni care cu ajutorul luminii naturale creează ambianțe şi 24

Tii 2 21 Capitală Europeană a Culturii senzaţii de inundare în culoare similare Vitraliilor dintr-o catedrală [https://www.architects-of. air.com/]. Așa cum se menționează în Dosarul de candidatură. proiectul urma să aibă o dimensiune regională, din cele 7 luminarii, unul urma să fie amplasat la Arad, altul la Szeged şi al treilea la Novi Sad în perioada 7-11 octombrie 2020. În Timişoara fuseseră identificate zonele pentru amplasarea cele 4 luminarii: Bucovina, Lipovei, Lunei și Soarelui. Spațiile din Timişoara au fost alese deoarece sunt pe terenuri împrejmuite de blocuri, în cartiere în care nu se întâmplă proiecte artistice/culturale iar terenurile în sine sunt neîngrijite, fiind în unele cazuri, spaţii unde se aruncă gunoiul. Unul dintre Luminarii, va fi special construit pentru Timişoara şi va purta numele Temesiensis. După prezentarea lui la Timişoara, acesta va intra în circuitul mondial de turneu pentru o perioadă cuprinsă între 5-7 ani fiind un excelent caz de moştenire pentru TM2021. În contextul efectelor pandemiei de coronavirus (restrângerea mobilității internaţionale. accesul limitat al publicului, context financiar incert), proiectul va fi redus la maximum 4 lumin'a accesul publicului urmând a fi controlat în funcție de recomandările care vor f în Vigoare la momentul respectiv. 2. STAȚIA: PEISAJE DE LUMIN 2.1. În căutarea luminii Perioada de desfăşurare: iunie — noiembrie 2020 Responsabil proiect: Odette Pârvulescu, Tonuţ Suciu Partener: Filarmonica de Stat _. Banatul” din Timişoara, Asociaţia Trib Art Buget: 60.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Traseul are ca gazdă Filarmonica de Stat Banatul” din Timişoara, instituție ce a propus pentru anul 2020 o serie de evenimente în colaborare cu Opera Naţională Română Timişoara şi Liceul de muzică „lon Vidu”, din cadrul Festivalului de Operă și Operetă în aer liber şi sub tutela instituției proprii, care vor fi organizate cu ocazia a 250 de ani de la nașterea marelui compozitor Ludwig Van Beethoven, sărbătorit în acest an în întreaga lume. În cadrul acestui program, evenimentul organizat de Filarmonica Banatul Timişoara pentru mediul va putea fi adaptat pentru mediul online în cazul în care evoluția pandemiei SARS-CoVID-19 şi situația la nivel naţional nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public. Tot în cadrul acestui traseu, propunem o serie de concerte captivante cu artiști internaţionali care să scoată în evidență locațiile religioase din zona de vest a României. Fiecare locaţie va fi amenajată cu o instalație de lumini arhitecturale, pentru a sublinia detaliile deosebite din fiecare clădire. În aceste concerte, va exista o comunicare cu publicul, artiştii sau directorul artistic al festivalului povestind detalii interesante despre instrumente sau despre lucrările interpretate. Împreună cu organizatorii festivalului Eufonia, vom organiza o serie de evenimente menite să demonstreze că muzica nu cunoaște granițe și naționalități, este universală Şi reuşeşte să scoată cel mai bine în evidență spiritul multicultural al regiunii de vest a României. Proiectul aduce împreună oameni cu confesiuni diferite, de naționalități diferite și de condiție socială diferită. Cursuri de măiestrie online: se va pregăti o platformă unde vor fi selectați tineri muzicieni pe bază de înregistrare video. Aceştia vor avea apoi ocazia să aibă 3 sesiuni online cu profesorul dorit. Aceste sesiuni vor fi apoi făcute publice. pentru a fi folositoare tuturor muzicienilor care nu au fost 25

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii selectați. De asemenea, vor fi filmate interviuri, discuţii ţii, explicații şi curiozități despre lumea muzicii clasice pentru a dezvolta cunoştinţele publicului. 2.2. Ecouri europene Perioada de desfăşurare: iunie — noiembrie 2020. Responsabil proiect: Odette Pârvulescu, lonuţ Suciu. Ovidiu Miron Parteneri: Centrul Cultural German Timișoara, Institutul Francez Timişoara. Balkan Trafik, Festivalul de film Central — European, Diplomatic Art Buget: 275.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Proiectele incluse în acest teritoriu Îşi propun promovarea şi integrarea în circuitul internaţional a creației contemporane a artiştilor profesioniști, cetăţeni ai țărilor reprezentate prin instituţiile consulare în Timişoara, alături de artiştii profesionişti din Timişoara şi din România. Traseul include mai multe direcţii de acţiune: a) evenimente organizate în Timişoara, ca rezultat al colaborării dintre artişti locali şi internaţionali: b) proiecte de promovare a arti lor români în străinătate. Astfel, o primă componentă este proiectul Consulart, care urmăreşte punerea în valoare şi includerea în circuitul cultural al unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice. în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăţilor acestora) în care își desfăşoară activitatea consulatele generale şi onorifice din Timişoara. Aceste spații, destinate în mod obişnuit activităților de business. de locuit sau în particular activităților consulare, vor găzdui temporar proiecte colaborative, interdisciplinare şi interculturale. Fiecare proiect va implica un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) și unul provenit din țara al cărei consulat găzduieşte evenimentul. Rezultatul colaborării va fi câte o instalație comună. concepută în funcție de locație (site specific — adaptată spațiului în care va avea loc fiecare eveniment în parte) şi care să aibă o componentă preponderent vizuală. Vor fi avute în vedere şi alte inițiative de promovare a colaborării dintre artiştii din Timișoara şi cei străini. O a doua componentă este prezentarea artiștilor din Timişoara în oraşe foste, actuale sau viitoare capitale europene (Balkan Trafik, Bruxelles. dar şi alte evenimente similare). Tot în cadrul acestui traseu, ne propunem organizarea unei serii de proiecții de film european, în colaborare cu Festivalul de Film Central European. După ce în 2019 am abordat tematica revoluțiilor anticomuniste din Europa, în acest an ne propunem să aducem la Timișoara filme inspirate din literatură. Proiecţiile vor avea loc în spații publice și vor fi însoțite de dezbateri la care vor lua parte oameni de film şi literatură. dar şi sociologi, antropologi, profesori universitari etc. Proiecțiile şi dezbaterile se pot muta şi în mediul online, dacă situaţia o va cere. Festivalul CafeKultour a fost creat în 2005 de Institutul Cultural Francez şi Centrul Cultural German Timişoara, în colaborare cu consulatele din Timişoara (Italia, Spania, Serbia etc) și alte centre culturale străine din Bucureşti (Polonia, Cehia etc), cu scopul de a prezenta concerte, expoziții. filme, spectacole de teatru şi dans contemporan, în diverse spații neconvenționale şi cafenele din oraș. Festivalul şi-a propus să exploreze spaţii culturale alternative. Săptămâna cafenelelor este în egală măsură o sărbătoare a multiculturalității. ilustrând. timp de șapte seri. diversitatea culturilor din Timişoara. Caf&kultour este, în acest sens. un festival care seamănă 26

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii oraşului, creând pentru locuitorii săi pretexte de întâlnire cu forme artistice variate. provenind din diverse țări (Spania, Franța. Germania, România. Austria, Cehia, Polonia). Proiectul își propune să desfăşoare activitățile culturale în spaţiul public, dar în cazul în care evoluţia pandemiei SARS-CoVID-l9 nu va permite organizarea de evenimente în spațiul public, o parte din acestea va migra mediul online. 2.3. Networking Europe — Conferințe culturale Perioada de desfășurare: mai-octombrie 2020. Responsabil proiect: Liliana Cîra Parteneri: Rețeaua Capitalelor Culturale Europene Buget: 20.000 lei DESCRIEREA ACTIVITĂŢII Ca parte a seriei de conferințe cu privire la problematica capitalelor culturale europene, în perioada 9-1 | septembrie era planificată a se desfăşura la Timișoara întâlnirea rețelei ECoC la care participă reprezentanți de la foste, prezente şi viitoare capitale culturale europene. Având în vedere contextul post-pandemie, se va discuta cu asociațiile omoloage din Novi Sad și Elefsina transferarea întâlnirii în mediul online. Vor fi discutate chestiuni legate de infrastructură, programare şi programele de voluntariat. Aceste întâlniri sunt o constantă în rețeaua capitalelor culturale europene, organizându-se în oraşelor care urmează să asume acest Statut în anul următor.

VENITURI PREVIZIONATE 2020 CATEGORII DE VENITURI 1-1 Venituri membri ie PM.T, - patru tranșe trimest izație CT. — patru transe trimestr Finanţare Ca 29%,600.00) 19.500, 374.500. Per 1-1 Venituri 1.5. Venituri din sume/bunuri sponsorizate 77 96000.00, 1.6. Resurse obținute de la bug, statului/bug; Tocale 0.00| 1.7. Venituri din donații si subvenții pri 050) TOTAL VENITURI ESTIMATE 10.140.600.00, * - 55 de persoane fizice 1200: 26x 2400 : 17% 12.000 *** E-DISTRIBUTIE BANAT S-A. 96.000LEI m
-RON- DENUMIRE PROIECT [PARTENER entru 1.2,.15..16.17. |Cotă medie fiscalitate (32 Total, exclusiv taxe si în 1. Cheltuieli de realizare a programului cultural 1.1 Costuri materiale estimate cu programele în lesfasurare. 1.2. Servicii 1.3. Costuri de producție 14 Închirieri de spatii si 15 Onorarii ATI 6. Prestări servicii - echipa PFA + contabilitate +juridi 7 Premii Alte cheltuieli (neprevazite) . Dotări necesare derulării programului cultural (în imita a 20% din totalul finanțării nerambursabile 1. Dotări de birou. . Cazare și trans 1. Cazare 2. Transport înter 3. Transport internațional Alte cheltuieli specifice programului cultural 1. Realizarea de studii i cercetări 2, Consultanţă de specialitate 3-Tiptrituri 4. Organizare seminarii 5 Organizare ateliere de ucr 6. Organizare conferințe 3.6.1, Conferințe de guvernanti culturală 3.6.2. Conferințe de monitorizare & evaluare 1.63. Conferința privind turismul cultural 3.63. Conferința anuală Culture Action Europe 7 Acţiuni promoționale 17.1. Concept brand & mater 372 Design web & elaborare conținut media E participanți / invitați de promoționale UNITATEA DE MANAGEMENT (INCLUSIV CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE) TURISM 1.800:006.00 000 050 000 0.00 000 1.800.000,00 000 0.00 20000.00 2000000 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 000 000 060 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 CONFERINTE) BE DELIGHT-BE |BUGET TOTAL PROGRAM THE LIGHT! CULTURAL 2020 Î.1. Vizite de studiu

4773. Producție materiale promoționale outdoor & indoor e 7 Producție materia promoționale video audio, 00 175. Producție instrumente mobile de comunicare 0.00 [TE Publicitate 0.00 35.1. Partenere media 000 18.2. Campanii comunicare radio tvonline 000 Acţiuni de informare și conștientizare 00 publicului 5. Cheltuieli de masă participanți invitați = 0.00 5-1. Cheltuieli de masă 0.00 |6. Diurna pentru participanți == 60000.00 6.1. Diura. transport. cazare pt personalul înterm 60000.00 7. Cheltuieli de personal (aferente perioadei de |desfăsurare a programului caltural) _ 7. Cheltuieli de personal (ATI |. Cheltuieli administrative (aferente portoadei de desfășurare a programului cultural) Frege 8.1. Cheltuieli administrative 170:006:00 &1.1. Servicii de curatenie 15000.00 8.1.2. Consumabile igiena 10000.00 &1.5. Mentenanta spatii 15000.00 1 Birotica 30.0000 8.1.5. Utilitati spatii spori Bastion (parter) 25.000.00 $.1.6. Cheltuieli cu protocolul intern 35000.00 8.1.7. Cheltuieli administrative - spatiu Alba Tula 30.000.00 Alte cheltuieli administrative neprevazute 0.00 [52 Cheltuieli de guvernanță 000 * CHELTUIELILE DE MASA ALE [PARTICIPANTILOR INVITATILOR NU POATE [DEPASI LIMITA MAXIMA DE 1S0LEVZV/PERSOANA CF. 0G.51/1998 PENTRU INVITATII SECRETARILOR GENERALI Al MINISTERELOR (MESE DE PROTOCOL) * DIURNA ACOPERA CHELTUIFTITE DE NAST SI DE TRANSPORT IN INTERIORUL LOCALITATII IN CARE ANGAJATUL ESTE DELEGAT SI NU |POATE FI MAI MARE DE 20LEIZ/PERSOANA. Se |acorda numai în situatia în care nu s-au acordat sume |pentru cheltuielile de masa |CHELTUIELILE DE MASA ALE [PARTICIPANTILOR INVITATILOR IMPREUNA CU |CHELTUIELILE DE PERSONAL SI CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE NU POT DEPASI 20% DIN TOTALUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ACORDATE, ao
VENITURI PREVIZIONATE 2020 CATEGORII DE VENITURI [SUME PREVIZIONATE 291.60 19500.00) 000) 96000.00) în sumebunuri sponsorizate 77 .6. Resurse obținute de la bug, statului/bug, ocale 000| 1.7. Venituri din donații si subvenții primite 00| TOTAL VENITURI ESTIMATE 10.140.600.00, * 55 de persoane fizice x 1.200 5 26x 2.400 : 17% 12.000 *** E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. 96.000LEI

-RON- DENUMIRE PROIECT d pentru 1.2, 1.5..1.6,17, te 1. Cheltuieli de realizare a programului cultural 11 Costuri materiale estimate cu programele În 1.2. Serviei 1.3. Costuri de productie 14, Închirieri de spatii sia 5. Onorarii E 6. Prestări servicii - echipa PFA + contabilitate: jurii 7_Prerii Alte cheltuie (neprevazite) Dotări necesare derulării programului cultural (i imita a 20% din totalul finanțării nerambursabile 1. Dotări de birou . Cazare şi transport participanți / invitați 1. Cazare 2 Transport înterm 3, Transport internațional Alte cheltuieli specifice programului cultural 1, Realizarea de studii şi cercetări 2. Consultanţă de specialitate 3. Tipărituri 4. Organizare seminarii S.Organizare ateliere de lucru Organizare conferințe 3.6.1. Conferințe de guvernanță culturală 4.6.2. Conferințe de monitorizare & evaluare 3.6.3. Conferința privind turismul cultural 4.6.4. Conferința muală Culture Action Euro 17. Acțiuni promoționale 47.1, Concept brand £ Trateriale promoționale 1.7.2 Design web & elaborate conținut media UNITATEA DE MANAGEMENT (INCLUSIV. CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE) 1.800.000.00 000 000 0.00 000 000 1.800.000.00 Ta 000 20000.00 2000000 0.00 000 0.00 000 0.00 000 00 0.00, 000 0.00 000 000 0.00 0.00) 0.00 000 0.00 000 IMONITORIZARE| TURISM |CONFERINTE| BE DELIGHT-BE |BUGET TOTAL PROGRAM THE LIGHT! CULTURAL 2020 1.1. Vizite de studiu
4773 Producţie materiale promoționale outdoor indoor a 37 Producție materii promoționale video sudic] Ta 375, Producție instrumente mobile de comunicare 006 TE 0.00 +81. Parteneriate media 000 382. Campanii comunicare radio tvonline 000 E As d frane și FT 5. Cheltuieli de masă parti Învitați 0.00 5. Cheltuieli de masă 0.00 (6. Diurna pentru participanți / invitați “= 60000.00 6.1. Diurma. transpor. cazare pt personalul înter 60.00.00 7. Cheltuieli de personal (aferent pericadei de n [desfășurare a programului cultural) 7.1. Cheltuieli de personal (ITI |. Cheltuieli administrative perioadei de desfășurare a programului cultural) 1. Cheltuieli administrative &.11. Servicii de curatenie 15000.00 Consumabile igiena 10000.00 &1.5. Mentenanta spatii 15.006.00 &.1.4. Birotica 30.000.00 8.15. Utilitati pati? —spariu Boston (parter) 25000.00 8-1 6- Cheltuieli cu protocolul intern 5000.00 8.1.7. Cheltuieli - spatiu ATea Turia 50.000.00 &.1.8- Alle cheltuieli administraive neprevazute 000 [$2. Cheltuieli de guvermană 0.00 * CHELTUIELILE DE MASA ALE INVITATILOR NU POATE [DEPASI LIMITA MAXIMA DE PERSOANA CF. 0G.51/1998 PENTRU INVITATII SECRETARILOR GENERALI Al MINISTERELOR (MESE DE PROTOCOL) ** DIURNA ACOPERA CHELTUIELILE DE NAST |SI DE TRANSPORT IN INTERIORUL LOCALITATII [IN CARE ANGAJATUL ESTE DELEGAT SINU [POATE FI MAI MARE DE 20LEI/ZI/PERSOANA. Se [acorda numai în situatia în care nu s-au acordat sume pentru cheltuielile de masa. |CHELTUIELILE DE MASA ALE [PARTICIPANTILORINVITATILOR IMPREUNA CU |CHELTUIELILE DE PERSONAL SI CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE NU POT DEPASI 20% DIN TOTALUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ACORDATE Tao

12 Proiectul cu co- 3 VoITM2OI - finanțare europeană | MOST. Program voluntari Haneveto (HU), PLAI FESTIVAL 1.4. Acţiuni de implicare a publicului FITE, Asoe. Unfold Motion 1.5. Cultură civică şi cooperare. Asociația Diogene 1.1. Dezvoltarea platformei digitale de | 12, Heritage Contact date culturale Timișoara |Zone/Teatru ca rezist 2021 FDI (Olanda)TEATRI AUALEU. 1.4, Lumini captivante 1.3. Memoriile cetății | (Activități colaterale Festivalului Simultan) Asociații și oreanizații civice din Timişoara _]_ASOC: SIMULTAN

ASOCIAȚIA 22. Perspective fluide - Her City - „Timişoara |23. Actori schimbarii LA FEMININ: soapte- Rezidențe voci-strigăte FUNDAȚIA AQUATII 2.4, Identity Education ASOCIAȚIA IDENTI: EDUCATION 1. Dante 21 TEATRO DELLE ALBI 'UNFOLD MOTION, ASOC. NOI RE-CREA! 13. Vocile orașului (Central Park) TEATRUL NATIONAI TM MUZEUL BANATULUI

22. Spaţii vii (Priveşte orașul) OARTIMIS 23. Multiplexity 1.1. Cămine în mișcare AS. PRIN BANAT 1.2. Baroque Re-loaded (Contur) MUZEUL DE ARTA 1.3. Encounters: Art Encounters ART ENCOUNTERS 1.3.1. Encounters: Triade Encounters FUNDAȚIA INTERAI TRIADE. CENTRUL CULT. PI 22. Feouri europene eranițe - Balkan Trafik. Diplomatic art, CEFF, KafeKoultur 2.1. În căutarea luminii FILARMONICA DE | DIPLOMATIC ART. STAT BANATUL, _ | FESTIVALUL

CHELTUIELI PREVIZIONATE 23. Networking Europe Conferinte culturale |(ECOC meeting, Linked Culture) Rețeaua Capitalelor “Culturale Europene, B. 1.500:000.00 000 [ATI 000 000, 0.00 1.800.000.00 Tao 040 20000.00 2000000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 090 TI 000 TI 000 000 0.00 000 0.00 000 000 EVENIMENTE SUSŢINUTE “EA 2020 Awards - 19- 31 martie 2020 “Festivalul International de Chitară 30 martie - 1 aprilie 2020 Conferința anuafă IBCV (congres medical) - 23-24 octombrie
aa 000 0.00 000 000 0.00 00 0.00 000 60000.00 60.00.00 0.00 00 170.000,00 170:000,00 15.00.00 10000.00, 15.000.00 0.000,00, 25000.00 25000.00 30000.00 000, 0.0,

Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturi S-a înregistrat cu numărul: SC2020-011681 din 28.05.2020 Cod validare: 1E65A6 SC31 Corespondenta Viceprimar 1 la Viceprimar 1 Am preluat de la Firma: TIMISOARA 2021 CAPITALA EUROPEANA A CULTURII Cu adresa: Timişoara, POPA SAPCA NR.4 Total 39 file Termen de rezolvare: 27.06.2020 Obs. COMPLETARE LA ADRESA SC2020-01096320.05.2020-FINANTARE 2020 Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite Timişoara, la 28.05.2020 Consilier/Referent, Maria Rujescu Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primariatm.ro.| Informaţii telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin serviciul Call Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri, în timpul programului PMT. Cod FO-24-01, ver. weBni PA 0Z0Z'60'8z şi "SAJ PBIUIPUL aUeosJa 'B 'aLaastub LI IULIA NN4 QNOI / NOD 1 / = VUVOSINIL „PL

Atasament: Fila_buget.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Casa de Cultura 2483475 FILA BUGET INITIAL 2020 - HCL 70/28.02.2020 Raport buget Sursa de finantare: 02A IOVEIIPUL Denumirea indicatorului bugetar (WL+EL +TL+TI) 10[ne Ia aseunsap N AIE UI UIL £ UNI, z WȚIL T UWLIL SECTIUNEA FUNCTIONARE 10 Soo 10.01.01 10.02.06 10.03 OEI DR 20.01 _ TOTAL CHELTUIELI 47.069. .950, 00 7.801.94 8,00 17.111.360,00, 11.860.860,00 9.591.300,00 8.506.430,00 47.069.950,00 7.801.948,00 17.111.360,00 11.860.860,00 9.591.300,00| 8.506. 430, 00| CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.552.000,00 0,00 822.860,00 772.110.00 756.550,00| 209.480, 00| tit E "Cheltuieli salariale in bani | 2.470.130,00 0,00 756.550,00 _756.550,00 756.550,00 200. 480, 00| "Salarii de] baza 2.043.930,00 0,00 650.000,00 650.000,00) 650.000,00 93.930,00 Sporuri pentru conditii de munca 207.400,00 0,00 51.850,00 5185000 51.850,00, 51.850,00 Alte sporuri 8.200,00 0,00 2. 050, 00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 Indemnizatie de hrana 145.600,00 0,00 36.400,00| 3640000 36.400,00 36.400,00, 65.000,00| 0,00 16.250,00 16.250,00| 16.250,00| 16.250,00 |Alte d drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale in natura | 50.750,00 0,00 50.750,00 0,00 0,00 0,00 (Tichete de v de vacanta 50.750,00; 0,00 50.750,00 0,00 0,00 0,00 Contributii Contributia : asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii 31.120,00 31.120,00 44.517. 950,00 7. 801. 948, 00, 16. 288. 500,00 0,00 0,00 15.560,0 00 15.560,0 560, 00 15.560,00 15.560,00 8.305.950,00 15.130.250,00| 1.989.99: 5,70 7.010.750,00 3.410.000,00 2.353.000,00| 2.356.500,00 Pagina 1/6

| Denumirea indicatorului bugetar +2) one HR N Mpa aL UIT WI, z UNII £ UWIIL 20.01.01 20.01.02 |20.01.04 20.01.03 Furnituri de birou |Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica 18.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 460.000,00 7,34 300.000,00 90.000,00 35.000,00 35.000,00 Apa, canal si salubritate 18.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 |20. 01. 05 |20. 01. 06 20.01. 07. 20.01.09 20.01.30 20.01.08 Carburanti si lubrifianti 21.750,00 0,00 6.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 Piese de schimb „Transport (Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 407.000,00 52.620,30 101.750,00 101.750,00 101.750,00 101, 750, 00 _76.000,00 6.605,98 20.000,00 20.000,00| 18.000,00 18.000,00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7.843.500,00 | 967.423,33 3.760.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00| 1.363.500,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 6.260.000,00 963.338,75 2.800.000,00 1.820.000,00| 820.000,00 820.000,00 Reparatii curente 300.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00| Bunuri de natura obiectelor de înventar 20.05.30 Uniforme si echipament 135.000,00 4.158,00 65.000,00 50.000,00/ 20.000,00 0,00 35.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 0,00 0,00 |Alte obiecte de inventar 100.000,00 4.158,00 50.000,00 30.000,00 20. 000, 00 0,00 20.06 |20.06.01 |20.06.02 20.30.02 20.30.01 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari |Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare „Pregatire profesionala Alte cheltuieli _240.000,00 180.000,00 60.000,00 12.344,30 | 12.344,30 0,00 180.000,00 _150.000,00 60.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00, 0,00 30.000, 00). 207. 000, 00, 9.000, 00 28.496. 700,00 5.763.450,00 _32.000,00 0,00 51. 750, 00|. 5.000,00 8.776.000,0( „00| | 30.000,00| _51.750,00, 3.000,00 | 7.414.000,00) 6.409. 000, 00| 0,00 51. 750, „00| 1.000,00| | 51.750,00| 0,00 |5.897. 700, 00 Reclama si publicitate - 421.000,00 80.071,54 250.000,00 | 57.000,00 57.000,00 57.000,00 Protocol si reprezentare 11.000,00 15.772,26 11.000,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2/6

| Denumirea indicatorului bugetar ++) 10me| ae) n aIEI UI UL UL 20.30.03 Prime de asigurare non-viata 8.000,00 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 | 0,00 20.30.04 Chirii 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii | _1.686.000,00 26.370.700,00 122.196,64 682.000,00 352.000,00| 352.000,00 300.000,00 |5.545.409,56 7.830.000,00 7.000.000,00 | 6.000.000,00 5.540.700,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 47.069.950,00 7.801.948,00 |17.111.360,00 11.860.860,00 9.591.300,00 8.506.430,00 Cultura, recreere si religie |47.069.950,00 7.801.948,00 10.01.01 10.01.05 10.01.06 |10.01.17 10.02 10.02.06 10.03 10.03.07. 20 20.01 20.01.02 10.01.30 CHELTUIELI CURENTE Cheltuieli salariale in bani [Salarii de baza Sporuri pentru conditi Alte sporuri Indemnizatie de hrana Alte drepturi salariale in bani de munca TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 47.069.950,0 .801.948,00 17.111.360,00 11.860.860,00 9.591.300,00 8.506.430,00 17.111.360,00 11.860.860,00 |9.591.300,00 8.506.430,00 2.552.000,00 0,00 822.860,00 712.110,00| 756.550,00 __200.480,00| 2.470.130,00 0,00 756.550,00 756.550,00| 756.550,00 | 200.480,00 2.043.930,00 0,00 650.000,00 650.000,00, 650.000,00 93.930,00| _207.400,00 0,00 51.850,00 51.850,00| 51.850,00 __51.850,00 8.200,00 0,00 2.050,00 2.050,00| 2.050,00 2.050,00 145.600,00 65.000,00 Cheltuieli salariale in natura 50.750,00 "Tichete de vacanta Contributii 20.01.01 "Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servic II Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica 50.750,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400,00 36.400,00| 36.400,00 36.400,00 16.250,00 _16.250,00| 16.250,00 16.250,00 50.750,00 50.750,00 0,00 0,00 0,00 0.00, 0,00| 0,00 | 31.120,00 0,00 15.560,00 15.560,00 0,00 31.120,00 0,00 15.560,00 15.560,00 _0,00| 0,00 44.517.950,00 7.801.948,00| 16.288.500,00 11.088.750,00 8.834.750,00, 8.305.950,00 15.130.250,00 1.989.995,70| 7.010.750,00 3.410.000,00 2.353.000,00|2.356.500,00 6.000,00 | 1800000) 0,00 4.000,00 400000, 4.000,00 16.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 | 460.000,00 7,34, 300.000,00, 90.000,00 35.000,00| 35.000,00 Pagina 3/6

Iejo8nq J0JEIIPUL Denumirea indicatorului bugetar TEL 10me atei A nd pod o1eI UI WII WU 20.01.04 20.01.05 Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti 18.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 21.750,00 0,00 6.000,00 5.250,00 5.250,00 4.500,00) 4.500,00 5.250,00 20.01.06 20.01.07 Piese de schimb 10.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00| Transport 407.000,00 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 76.000,00 20.01.09 20.01.30 20.02 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 7.843.500,00 52.620,30 101.750,00 101.750,00 101.750,00 101.750,00 6.605,98 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 967.423,33 3.760.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 1.363.500,00 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si |functionare 6.260.000,00 963.338,75 2.800.000,00 1.820.000,00 820.000,00 820.000,00 Reparatii curente 300.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 135.000,00 20.05.01 35.000,00 4.158,00 65.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 0,00 20.05.30 20.06 20.06.01 20.06.02 Uniforme si echipament 100.000,00 4.158,00 50.000,00 30.000,00, 20.000,00 Alte obiecte de inventar | Deplasari, detasari, transferari 240.000,00 12.344,30 180.000,00 60.000,00 0,00 _180.000,00 12.344,30 150.000,00 Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 3.000,00 0,00 20.11 20.13 20.30 Carti, publicatii si materiale documentare 207.000,00 32.000,00 51.750,00 51.750,00 9.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 Alte cheltuieli |28.496.700,00 5.763.450,00 8.776.000,00 7.414.000,00, 20.30.02. 20.30.03 20.30.30 20.30.04 Reclama si publicitate 421.000,00 80.071,54 250.000,00 57.000,00 Protocol si reprezentare ___11.000,00 15.772,26 11.000,00 0,00 Prime de asigurare non-viata alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 8.000,00 1.686.000,00 122.196,64 3.000,00 682.000,00 26.370.700,00 5.545.409,56 5.000,00 352.000,00 1.000,00 6.409.000,00 57.000,00 352.000,00 0,00 51.750,00| 5.897.700,00 57.000,00 0,00| 0,00| 7.830.000,00, 7.000.000,00 6.000.000,00 5.540.700,00 Pagina 4/6

IeaÎnq Denumirea indicatorului bugetar (FL+EL ++) TEI0L 10rnei N nd BIBI UIT WIIL UWIIL WII UL 67.02.03 657.024.03.06 Servicii culturale 47.069.950,00 7.801.948,00 17.111.360,00 11.860.860,00 9.591.300,00 8.506.430,00 Case de cultura '47.069.950,00 7.801.948,00 17.111.360,00 11.860.860,00 9.591.300,00 8.506.430,00 |SECTIUNEA DEZVOLTARE 70 " |TOTAL CHELTUIELI - 277.410,00 0,00 277.410,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 277.410,00 0,00 277.410,00 0,00 _277.410,00 0,00 277.410,00 0,00, 7101 Active fixe 277.410,00 0,00 277.410,00 0,00 71.01.01 71.01.30 Alte active fixe Constructii 211.580,00 0,00| 211.580,00 0,00, 65.830,00 0,00 65.830,00 0,00 64.02A Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 277.410,00 0,00 277.410,00 0,00 Cultura, recreere si religie 277.410,00 0,00 277.410,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 277.410,00 0,00 271.410,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 277.410,00 0,00 277.410,00 0,00 7101. Active fixe 277.410,00 0,00 277.410,00| 0,00 [0102 — 710130 |67.02A.03 67.024.03.06 Constructii 211.580,00/ 0,00 211.580,00 0,00 Alte active fixe 65.830,00 0,00 65.830,00, 0,00 SerYicii culturale se de cultura 277.410,00 0,00 277.410,00 0,00 | 277.410,00 0,00, 277.410,00 0,00 TREIA Vicor Pagina 5/6 7 SING

Atasament: Raport_-_pagina_1.pdf

fl avu 020 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 7 RAPORT DE ACTIVITATE 1 ianuarie — 31 decembrie 2019 PREAMBUL Asociaţia Timișoara — Capitală Culturală Europeană a fost înființată în anul 20 a reprezentanților societății civile, având la înfiinţare un i independenți, univi , jurnalişti, lideri FT, la mitiativa sectorului cultural local şi umăr de 63 de fondatori, operatori culturali publici ș de opinie, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, cetățeni Din data de 19.12.2018, denumirea nouă a Asoci iației este ASOCIAŢIA TIMISOARA 2021 — CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII. 23.05.2619 privind ANĂ A CULTURII ca 1 al României cu nr. irârea nr, 3 În data de 23 mai 201 9, Guvernul României a adoptat Hotă SOCIAȚIEI TIMIŞOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPI fiind de utilitate publică. Documentul a fost publicat în Monilorul Ofi 8053.2019, de 18.06.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de 1 Guvernului nr. 42 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării național “Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”, Prin Ă S-a stabilit cuantumul de 52.900.000 lei (în perioada 2019 - 2022) ca finanțare din partea Ministerului Culturii și Identității Naţionale. În 7 noiembrie 26019 a apărut Legea - publicată în Monitorul Oficial nr. 901 din 7 noiembrie 2019, priu care se aprobă abilirea unor măsuri E nr.9 Ordonanța de argență a Guvernului nr. 42 din 12 iunie 2019 privind st crea desfășurării Programului cultural național „Timişoara n Monitorul Oficial al României, Partea ], nr. 492 Capitală financiare pentru susţ ană a Culturii în anul 2021“, publicată din 18 iunie 2019, cu completări. pect lepat de datele de identificare ale Asociaţiei este faptul că începând cu data de 4 iulie 2019, Asociația Timișoara 2021 Capitală Buropeană a Culturii are codul unic de înregistare 29217769 fără atribuire RO și din 08.07.2019. Asociația are un cod fiscul RO 11366417 ce se va utiliza pentru operațiunile intracomunitare. Ambele documente fiind eliberate NAF - Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara Un alt asi 2019, către AN de Misiunea Asociaţiei Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii esic de a contribui Usynerea ŞI promovarea unui spațiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile ale comunității şi să valorizeze identitatea, activ la creare multiculturale aţionale. istorice şi civice tatea şi avangarda culturală timişcană ca motor pentru dezvollarea edu diversita comunitară sustenabilă/durabilă. Pagina 1 din 77 Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveca A.1 15, parter, 300054 centsct E timisoaro2021.ro. vww.timisoara2021.ro

Atasament: SKM_22720062214040.pdf

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii RAPORT DE ACTIVITATE 1 ianuarie — 31 decembrie 2019 PREAMBUL Asociaţia Timișoara — Capitală Culturală Europeană a fost înființată în anul 2011, la inițiativa sectorului cultural local şi a reprezentanților societății civile, având la înființare un număr de 63 de fondatori, operatori culturali publici şi independenți, universitari, jurnalişti, lideri de opinie, reprezentanți ai societății civile şi ai mediului de afaceri, cetățeni. Din data de 19.12.2018, denumirea nouă a Asociaţiei este ASOCIAŢIA TIMIȘOARA 2021 — CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII. În data de 23 mai 2019, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 330/23.05.2019 privind recunoaşterea ASOCIAŢIEI TIMIŞOARA 2021 - CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII ca fiind de utilitate publică. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu nr. 418/28.05.2019. În data de 18.06.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 42 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfăşurării Programului cultural național “Timişoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”. Prin această ordonanţă s-a stabilit cuantumul de 52.900.000 lei (în perioada 2019 - 2022) ca finanțare din partea Ministerului Culturii şi Identității Naționale. În 7 noiembrie 2019 a apărut Legea nr.198/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 901 din 7 noiembrie 2019, prin care se aprobă Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 42 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfăşurării Programului cultural național „Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea [, nr. 492 din 18 iunie 2019, cu completări. Un alt aspect legat de datele de identificare ale Asociaţiei este faptul că începând cu data de 4 iulie 2019, Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii are codul unic de înregistare 29217769 fără atribuire RO şi din 08.07.2019, Asociaţia are un cod fiscal RO 41366417 ce se va utiliza pentru operațiunile intracomunitare. Ambele documente fiind eliberate de către ANAF — Direcţia Generală Regională a F inanțelor Publice Timişoara. Misiunea Asociaţiei Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii este de a contribui activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers şi incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunității şi să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană ca motor pentru dezvoltarea comunitară sustenabilă/durabilă. Pagina 1 din 77 Asociația Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Carp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

2 21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Direcţiile strategice ale Asociaţiei Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii sunt: Să contribuie activ la stimularea participării, implicării, deschiderii spre dialog şi responsabilizării actorilor culturali, economici şi sociali, a factorilor de decizie şi a cetăţenilor pentru susţinerea Timişoarei în implementarea programului propus prin proiectul Capitală Europeană a Culturii; Să acţioneze astfel încât cultura să devină o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locale, regionale şi naţionale; Să contribuie la asigurarea unui climat favorabil dezvoltării culturale şi economico-sociale a comunităţii prin încurajarea creativităţii şi inovației artistice; Să militeze constant pentru protecţia, promovarea şi restaurarea patrimoniului cultural ca factor fundamental al afirmării identităţii noastre interculturale; Să faciliteze participarea la cultură a tuturor categoriilor sociale contribuind astfel la creşterea calității vieţii cetăţenilor, a coeziunii sociale şi a respectului pentru diversitate; Să sprijine educaţia culturală şi consumul cultural colectiv prin promovarea unei vieţi culturale incluzive, active în cartiere sau în comunităţi dezavantajate; Să devină o platformă ce va asigura vizibilitatea naţională şi internaţională a artiştilor şi a creaţiei timişene. În spectrul obiectivului strategic inițial propus şi realizat între timp, şi anume câştigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, precum şi gestionarea situaţiei post- desemnare şi toate etapele ce presupun aceasta, Asociaţia a parcurs de la înființare până în prezent etape csențiale în acest sens, pe următoarele nivele concomitente de intervenție: Acces la know-how, experiențe și bune practici la ceea ce înseamnă titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru un oraş, din perspectiva implementării programului cultural propus; Comunicarea, informarea şi conştientizarea atât a comunității, în general, cât şi a diverselor părți interesate, cu privire la procesul implementării, potențialul acesteia pentru oraș şi comunitate, cerințele tehnice şi etapele necesare a fi parcurse; Implicarea, participarea şi angajarea comunității, pe multiple şi diverse paliere, în procesul de dezvoltare a întregului program cultural propus spre implementare; Coordonarea procesului de concepere, dezvoltare, implementare şi gestionare a patrimoniului proiectului Timişoarei — Capitală Europeană a Culturii în anul 2021; Gestionarea situaţiei post-2021 a programului propus în dosarul de candidatură, conform graficului din dosarul de candidatură în care au fost trasate proiectele întregului program cultural pentru perioada 2017 — 2022. Pagina 2 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021,ro

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii ISTORICUL COMPETIȚIEI ÎN ROMÂNIA Lansată în 1985, la inițiativa ministrului grec al culturii, Melina Mercouri, competiția „Capitale Europene ale Culturii” s-a dezvoltat într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale din Europa și a devenit una dintre cele mai cunoscute şi mai apreciate acţiuni ale Uniunii Europene. De-a lungul timpului, competiția a contribuit la dezvoltarea culturală, socială şi economică a multor orașe şi regiuni din Europa. Criteriile de selecție precizează că oraşele participante trebuie să pregătească un program cultural cu o puternică dimensiune europeană, care să favorizeze participarea tuturor actorilor-cheie şi să atragă vizitatori din țară şi din Europa. Programul trebuie să aibă un impact de durată și o contribuţie la dezvoltarea pe termen lung a oraşului. Oraşele trebuie să demonstreze, de asemenea, că beneficiază de sprijin din partea autorităţilor locale şi că au capacitatea de a duce la îndeplinire proiectul. În conformitate cu schema actuală de desemnare a Capitalelor Europene ale Culturii. selectia are două etape: o rundă de preselecție, în urma căreia se întocmeşte o listă scurtă a oraşelor candidate, şi selecţia finală, nouă luni mai târziu, în urma căreia un oraş este recomandat pentru titlu. Oraşele selectate sunt apoi desemnate în mod oficial de către statele membre în cauză. România a invitat oraşele interesate să-şi depună candidaturile în decembrie 2014. Au fost primite 14 aplicații din partea oraşelor: Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Sfântu-Gheorghe, Suceava, Târgu-Mureș şi Timişoara. Reuniunea de preselecție a avut loc în decembrie 2015, în urma ei fiind alese patru oraşe (Baia Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara). Acestora li s-a oferit timp până în august 2016 pentru a-şi revizui candidaturile, urmând ca în septembrie 2016 să aibă loc atât vizita juriului în cele 4 oraşe candidate, cât şi susținerea dosarelor de candidatură în fața juriului de selecție — în Bucureşti, la Ministerul Culturii din România (15 şi 16 septembrie 2016) şi desemnarea oraşului câştigător. Dintre cele 4 oraşe finaliste: Baia Mare, Bucureşti, Cluj Napoca şi Timişoara, juriul de experţi independenţi responsabil cu evaluarea candidaturilor pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, prin Preşedintele juriului, domnul Steve Green, a recomandat ca acesta să-i revină Timişoarei. Aşadar, în 24 octombrie 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 oraşe ce au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021 în România şi începând cu această dată, oficial, Timişoara este una dintre capitalele europene ale culturii în anul 2021, alături de Novi Sad şi Eleusis. În baza atât a recomandării Juriului, cât şi a raportului final de selecție a acesluia, Minislerul Culturii a nominalizat, prin Ordinul nr. 3867 din 25.10.2016, oraşul Timișoara Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 în România, desemnarea oficială permițând oraşului Pagina 3 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Carp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Timişoara să utilizeze titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. 1. PROGRAMUL CULTURAL Programul cultural propus în dosarul de candidatură din anul 2016 a rămas în continuare reperul de bază pentru Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Structura narativă a Călătoriei prin lumină şi întuneric, cu Stațiile şi Traseele sale, continuă să reprezinte motorul demersului TM2021. Proiectele realizate şi implementate în anul 2019 au fost: ELECTRO-CULTUR4A/POWER STATION POWER STATION WorkCafe21 - Întâlnire de lucru pentru anul 2021 între producătorii și operatorii din România şi cei din Timişoara Asociaţia Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii a organizat, în perioada 22-23 martie 2019, o întâlnire între producători şi directori de evenimente culturale din România și operatori culturali din Timişoara pentru a creşte şi dezvolta echipele de lucru pentru momentul 2021, Reprezentanți ai Electric Castle, TIFF, Overground Music, ARTmania Festival, East European Music Conference, GNB Agency, Bad Unicorn, Street Food Festival, Emagic, Awake Festival sau Enescu Festival au venit timp de două zile la Timişoara pentru a discuta şi forma echipe de lucru cu operatori culturali din Timişoara. Echipele de lucru s-au aflat vineri şi sâmbătă (22 şi 23 martie 2019) la AMBASADA, alături de operatori ca Asociaţia Contrasens, Marele Ecran, Centrul Cultural PLAI, Sabotage, Simultan, Prin Banat, FITT, ArtEncounters și mulți alţii. WorkCafe21 a fost primul eveniment dintr-o serie dezvoltată de Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii pentru a eficientiza procesul de lucru şi comunicare pentru evenimentele anului 2021, anul în care Timișoara va deține, alături de Novi Sad (Serbia) şi Eleusis (Grecia), titlul de Capitală Europeană a Culturii. Pagina 4 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

21
Seminar TMwork £5: Producţie (Art Production) Pagina S din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii WorkCafe 21, Arhiva TM2021 Seminar TMwork 5: Produc ie Art Production Atelierul TMwork 5: Producţie (Art Production) a avut loc în perioada 28-29 Martie 2019, în urma unui apel public de înscriere la Seminariile TMwork dedicate dezvoltării de noi competențe pentru operatorii culturali, şi s-a desfăşurat la Ambasada (str. Anton Seiller nr.2), în limba engleză, iar participarea a fost gratuită. Această sesiune a analizat rolul Producţiei și a Managementului de Proiect precum şi modul în care aceste procese pot sprijini cel mai bine practica şi produsul artistic. S-a discutat despre dezvoltarea de competenţe, despre comunicare şi despre livrare, precum şi despre: > cum să înţelegem şi să analizăm ceea ce artistul (sau organizația) încearcă să realizeze; > cum să integrăm activitatea artiştilor într-un context mai larg (şi felul în care experienţa producătorilor sprijină acest lucru); > cum să interpretăm ideile conceptuale ale artistului într-un cadru tehnic sau într-un limbaj al domeniului de producţie (conceptual, tehnic şi juridic); > modul în care procesul de producţie poate să sprijine, să consolideze şi să livreze publicului munca artiştilor; > metodele prin care procesul de producţie ia în considerare o serie de nevoi ale părţilor implicate. Lector în cadrul acestui seminar a fost Justin O'Shaughnessy, producător şi profesor cu o experienţă de 30 de ani în livrarea de proiecte pentru organizații precum Tate, Institute of Contemporary Arts, Serpentine Gallery, Frieze Art Fair, Rich Mix, Shoreditch Trust, City University şi Guildhall School of Music and Drama. Activitatea lui cuprinde spectacole, teatru, dans, film, artă plastică, site-specific, festivaluri şi activităţi în cadrul comunității. El este, de asemenea, preşedinte al Open School East şi membru al comitetului consultativ al Tate Britain. Cei interesaţi s-au putut înscrie prin completarea formularului de înscriere online. Mai multe detalii despre acest eveniment se pot găsi accesând următorul link htt s:// oo. VE2Hsor.

2 21 PP NS lalea
Pagina 6 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Arhiva TM2021 TERITORIUL: OAMENI STATIA: REFLECTIV/REFLECTIONS Retracing Bartok — Pe urmele lui Bartâk - Un proiect ce şi-a propus să identifice şi să aducă alături muzicieni, etnomuzicologi, antropologi, artişti vizuali, operatori culturali şi instituții într- un proces participativ deschis exploatării patrimoniului cultural, prin forme contemporane multidisciplinare de cunoaştere, facilitare şi consolidare a mecanismelor de producție culturală în vederea pregătirii scenei locale pentru anul 2021. Proiectul Retracing Bartâk — Pe urmele lui Bartok este conceput ca o celebrare a extraordinarei diversități şi bogății a muzicii româneşti tradiționale, fiind în acelaşi timp o reflecţie artistică asupra transformării cântului popular în cultura contemporană şi o reconstituire a poveştii lui Bela Bartâk în România şi a dragostei lui pentru muzica din această parte a lumii, Este proiect multidisciplinar de arheologie culturală dezvoltat de-a lungul mai multor ani începând cu anul 2018 şi face parte din programul Timişoara 2021 Capitala Europeană a Culturii. Proiectul este co-produs de Asociaţia Jazz Updates și Timişoara 2021 şi este curatoriat de pianistul newyorkez de origine română Lucian Ban împreună cu Jazz Updates. Evenimentul Retracing Bartok: Folk Legacy “Romanian Folk Music from Banat in Bartâk's works” a avut loc în data de 7 mai 2019, la Sala Multifuncţională a Consiliului Județean Timiş, şi a constat dintr-o componentă de lectură şi interpretare alături de Nâmeth Istvân Csaba cercetator la Institutul de Muzicologie al Academiei Ştiinţifice Maghiare si profesor la Universiatea de Muzică Franz Liszt - Departamentul pentru Muzica Populară (htt :/zti.hu/findex. h /en, htt :/zeneakademia.hu/ne zene-tanszek ) şi un recital cu Elena Popa, pian. Evenimentul 'Retracing Bartok: Ghostophonia' a avut loc în data de 1 iunie 2019, la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timişoara, și a propus o călătorie în lumea gadget-urilor electronice, a experimentului inocent şi a bucuriei de a descoperi utopii sonore captive în montagne-russe-ul noilor tehnologii. Cântecele culese acum 100 de ani de Bâla Bartok din satele din Banat au fost riguros aranjate în "cutia Japoneză pentru prânz" şi distilate în experimentul electroacustic "Retracing Bartok: Ghostophonia".
Silent

2 21
Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Retracing Bartok — Pagina evenimentului pe Facebook Platforma di itală - UPT Prin dezvoltarea platformei digitale de date culturale ale Timişoarei au fost atinse: crearea versiunii beta a platformei digitale, ce reprezintă principala moştenire digitală a proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii în 2021, şi dezvoltarea aplicațiilor pentru telefoane mobile inteligente. Etapa inițială de implementare a Platformei digitale a datelor culturale TM2021 a avut loc în 2019 şi a cuprins realizarea studiilor privind profilul de utilizator, elaborarea specificațiilor tehnice, eloborarea metodologiei de dipitizare, indexare, culegere, arhivare şi distribuție a datelor culturale realizate în cadrul Programului cultural, dezvoltarea tehnică necesară conectării cu Colecţiile Europeana. Tot în această etapă au fost integrate o primă versiune a aplicației (data.timisoara2021.ro), precum şi o primă interfaţă pentru operatorii culturali (digital.timisoara2021.ro). Traseul: Lumini Ca tivante/Addictive Li hts Naraţiuni Sonore - SIMULTAN FESTIVAL XIV,, 8-10 noiembrie 2019, Timişoara Lumea pe care o cunoaştem şi o înțelegem acum nu va mai exista în viitorul apropiat. Deşi viteza schimbării alimentată de ştiinţă şi tehnologie este remarcabilă, ea trece adesea neobservată, deoarece schimbările structurale cele mai profunde se întâmplă aproape imperceptibil şi devin repede norme. Festivalul SIMULTAN 2019, prin motto-ul There will be a time when it will not be, şi-a propus să exploreze şi să chestioneze diferite aspecte ale societății şi ale vieții individuale influențate de tehnologie, să exploreze situații speculative, să perturbe imaginea standardizată a viitorului, cultul progresului şi dezvoltării infinite. De la personal la politic şi social, filosofic şi existențial, festivalul a urmărit să puncteze modul în care artiştii răspund la provocările majore ale zilelor noastre, cum înregistrează schimbarea şi cum îşi imaginează viitorul. Festivalul SIMULTAN a abordat noi estetici şi a prezentat arta video și evenimente live în care unele teme şi metode au fost: eclectism stilistic, relația dintre om şi automatizare, reciclare sau teme ecologiste, lirismul sec — dia gital, fuziunea instrumentelor acustice si electronice, cinema-ul expandat, colajul jovial sonor live, precum şi reflectarea asupra valențelor politice ale sunetului. Menționăm că anul acesta, acest traseu nu a avut un sprijin financiar din partea asociației.
Pagina 7 din 77

vq tp, Iy tp
Festivalul Simultan, Preluare Facebook STATIE: ACTORII SCHIMBĂRIVPLAYERS OF CHANGE REZIDENȚE PENTRU JURNALIȘTI CULTURALI În cadrul proiectului de Rezidențe pentru jurnalişti culturali dezvoltat de Timişoara 2021 au fost invitaţi la Timişoara: Matei Martin şi Adela Martin (RFI/Dilema), Andrei Crăciun (Metropolis), Monica Stoica (Hotnews), Ionuţ Sociu (Scena 9), Iulia Popovici (Observatorul Cultural), Radu Cucuteanu (Suplimentul de Cultură), Bogdan Dincă (Documentaria), Cosmin Dragomir (GastroArt), Oana Vasiliu (Business Review). În link-ul de mai Jos este prezentat un articol scris de Andrei Crăciun de la Metropolis. ht s://viitorulromaniei.ro/2019/05/07/timisoara-ca itala-euro eana-a- culturii/?fbclid=IwARO4ZEIWKUUcEN4CY16sU26wRo J CwkmPhXLuUkTr4FIEX2J6m29L (OofE În săptămîna 15-19 aprilie 2019, Radio România Cultural a transmis de la Timişoara ediții dedicate pregătirilor pentru anul TM2021, a urmărit scena artistică locală şi a stat de vorbă cu manageri şi operatori culturali, artişti, scriitori, profesori, la “GPS Cultural“ şi la “Timpul prezent". Invitații edițiilor din 15 aprilie au fost: Nicoleta Ciocov, organizatoarea festivalului de film european Ceau Cinema!, Victor Dragoș de la Solidart, spațiu dedicat teatrului social, şi Simona Neumann, directoare executivă a Asociaţiei Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii. ht s://radioromaniacultural.ro/EF%BB%BFcum-se- re ateste-timisoara- entru- 2021/?fbclid=IwAR2C7FJ O0YCWNluWE kVGHC5ccx35HY zF k7BO Kn V45az49ULMcJIf4. Invitaţii edițiilor din 16 aprilie au fost: Robert Șerban, scriitor şi jurnalist cultural, Sorin Predescu, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiș, inițiator al spațiului Casa Artelor, şi Daniel Vighi, scriitor şi profesor. ht s://radioromaniacultural.ro)EF%XBB%BFcum-se- re ateste-timisoara- entru-2021-2/. Invitaţii edițiilor din 17 aprilie au fost: Alina Cristescu, inițiatoare a proiectului Kunsthalle Bega, Ovidiu Mihăiţă, inițiatorul Teatrului Auăleu, al Muzeului Consumatorului Comunist și al spațiului Scârţ Loc Lejer, şi scriitorul şi profesorul Mircea Mihăieş. Pagina 8 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ore RE
ar e E portarii
STADE UVAMSTWIL
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii bt re ateste-timisoara- entru-2021-3/ Invitaţii edițiilor din 18 aprilie au fost: Lia Pfeiffer, de la “Prin Banat“, un proiect de istorie orală care adună poveşti din întreaga zonă, Bogdan Danciu, care se ocupă de spațiul Aethernativ, Diana Marincu, curatoare la Art Encounters, şi Dana Sarmeş, de la Asociaţia Culturală Contrasens. hit s://radioromaniacultural.ro/%EF%4BB%BFcum-se- re ateste-timisoara- entru-2021-4/ Invitaţii edițiilor din 19 aprilie au fost: Oana Doboşi-Potcoavă şi Raluca Selejan, fondatoarele librăriei La Două Bufniţe, Flavia Buzgar, care se ocupă de proiectul de artă performativă BEGAI, și scriitorul și editorul Viorel Marineasa. ht s:/radioromaniacultural.ro/4EFXBB%BFcum-se- re ateste-timisoara- entra-2021-5/ În perioada 25-28 august 2019, dl Ralf Blomer a fost invitatul asociației, cunoscut colaborator al Revistei de Lifestyle Schwulissimo ce apare în Germania, în Hamburg şi Kăln. Relatările, interviurile, părerile şi fotografiile despre Timișoara, despre viața artistică şi culturală a oraşului, au apărut în numărul din octombrie al revistei, cu 132.000 de exemplare tipărite şi un număr de cca. 300.000 cititori la nivel federal. Revista Schwulissimo articolul Timișoara 2021 următorul obiectiv REZIDENȚE PENTRU ARTIȘTI În cadrul proiectului „Rezidențe pentru artişti” dezvoltat de Timişoara 2021, a fost invitată la Timişoara, în luna septembrie, Carmien Michels (Belgia), cunoscută scriitoare flamandă, care echilibrează arta între scriere și performanță, între urban şi clasic. A studiat dicţia la Conservatorul Regal din Anvers. Ca proiect de absolvire, ea şi-a scris romanul de debut We zijn water, publicat de De Bezige Bij în 2013. Un an mai târziu, a făcut preselecția pentru De Debuutprijs şi De Bronzen Uil. Cel de-al doilea roman al său, Vraag het aan de bliksem (Uitgeverij Polis) a apărut în septembric 2015. În 2011, a câștigat Premiul Radio NTR olandez. În cadrul finalei Campionatului belgian de poczie din 2014, ea a obținut premiul publicului. În ianuarie 2016, a câştigat campionatul olandez Poctry Slam şi în acelaşi an, a Pagina 9 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
EEE Oa E iii ie nani E Tir ra ma nare "SEE E TI Mălai mediana manta aia tar RISE anii ră rost a Br mot IN DIE REGIO aa at m a Ur aa EA n ea a rata a a Pap Def N ir SE TE SETE | SET Area ei ra a aie retea rr JI
%

<C
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii câştigat bronzul la Campionatul Mondial de la Paris. În 2017, şi-a scris debutul în poezie în timp ce se afla în străinătate. În plus, predă şi colaborează cu artişti de tot felul. În Timişoara, s-a bucurat de un real interes din partea elevilor din clasele bilingve română- franceză IX-XII din cadrul Liceului Teoretic Jean-Louis Calderon, dar totodată a captat atenția Bibliotecii Județene Timiş, având invitaţia de a se prezenta în viitor la LitVest — festival literar organizat aceştia. Este de remarcat și colaborarea foarte bună cu Librăria La 2 Bufhițe, scriitorul Alex Potcoavă având un rol important în această legătură, prin prezentarea scenei literare locale. Arhiva TM2021 — Foto Tibi Novak Doamna Carmien Michels a avut o prezentare publică asupra rezidenței sale literare în Timişoara 2021 prin Europalia, Bruxelles 2019, pe care a susținut-o în 12 decembrie 2019, la Bruxelles, la Muntpunt - o bibliotecă precum o casă plină de informații, un punct de întâlnire şi o fereastră către Bruxelles, una dintre inițiativele comunității flamande, a Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) şi a guvernului flamand. Carmien Michels va fi acompaniată de scriitoarele Simona Popescu şi Andreea Răsuceanu, ajutată de translator Cătălina Oslobanu. ht s:/www.facebook.com/events/525958637947767/ h s:/euro alia.eu/en/events/carmien-michels-and- ests Tot în cadrul proiectului „REZIDENȚE PENTRU ARTIȘTI” dezvoltat de Timişoara 2021, a fost invitat la Timişoara în luna octombrie, jurnalistul belgian Terry (Jacques) Verbiest (Tienen, 17 noiembrie 1955), antreprenor şi prezentator de radio și televiziune. După ce a studiat Ştiinţele Comunicării la KU Leuven, Verbiest a început să lucreze ca manager de distribuție la VUM, a fost jurnalist cu serviciul de ştiri BRT timp de patru ani. În 1989, a devenit asistentul redactorului-şef Jan Schodts la VTM. Terry Verbiest: Timişoara, 30 de ani mai târziu - o prezentare publică asupra rezidenței sale literare în Timişoara 2021 prin Europalia, Bruxelles 2019, ce a susținut-o în 13 decembrie 2019, la Muntpunt - o bibliotecă precum o casă plină de informații, un punct de întâlnire şi o fereastră către Bruxelles, una dintre inițiativele comunității flamande, a Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) şi a guvernului flamand. În timpul Revoluției din 1989 din România, jurnalistul Danny Huws, colegul lui Terry, a filmat pentru VIM în România desfăşurarea revoluției. În dimineața Crăciunului din 1989, un lunctist l-a ucis pe loc. Este singurul jurnalist belgian de război ucis în timpul revoluției, iar Terry Verbiest se întoarce, ca urmare a evenimentelor, la rădăcinile Revoluției Române, la Timişoara. Pagina 10 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

2 tip
Timișoara 2021 Capitată Europeană a Culturii În timpul şederii sale la Timişoara a avut întâlniri de documentare la Librăria La 2 Bufnițe, cu scriitorul Alex Potcoavă prin prezentarea scenei literare locale, la Biblioteca Județeană Timiş, Filarmonica Banatului şi Muzeul Revoluției. Această vizită s-a realizat cu sprijinul EUROPALIA ROMÂNIA, ht s:/euro alia.eufenfevents/te -verbiest h s/'www. outube.comwatch?s=I WsABRcO0&fbclid=IwARO'eiduiT -T'M- 33411b5z17E M Zs4I9ZLIPX vXLfL82ZUXGE hC8 Pagină de Eveniment Facebook Traseu: Pers ective Fluide/Fluid Views Q.Talks: LOVE “If Music Be the Blood of Love” — Traseul Perspective Fluide (depășirea vechilor mentalități prin puterea culturii) “If Music Be the Blood of Love” a fost un performance dansant propus de coregraful Răzvan Mazilu, însoțit de un mix Armies şi visuals by flo'. De asemenea, au fost implicați în realizarea evenimentului: Lavinia Urcan (Unfold Motion), Oana Vidoni (Teatrul German de Stat Timişoara, Unfold Motion), Olga Diana Tărăk (Teatrul German de Stat Timişoara), Sebastian Teodorovici (Unfold Motion), Cătălin Ursu (Teatrul Naţional Timişoara). Evenimentul a fost organizat de TM2021 în colaborare cu Asociaţia Identity.Education Timişoara ce oferă contextul pentru întâlniri şi comunicare printr-o serie de evenimente regulate - Q.Talks. Formatul acestor întalniri a fost un eveniment artistic şi cultural urmat de o discuție moderată asupra unui subiect ce ţine de cultura şi viaţa queer, dar nu numai. Evenimentul a avut loc în data de 18 ianuarie 2019 la Ambasada (str. Anton Seiller nr. 2 Timişoara), iar tema acestuia a fost Iubirea/Love. Pagina 11 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
PE e TRI E ae E a Sp nt dt ţia El bit Mentiune CA, m ma RD TA SR cl, ve E pa ERE. Pete mer ro ate vene 0 dA 2 Bataia 3 AR FE Sa AG Sf 0 BEREA IA KI Sat, — cati onorata ÎL ee ar re se E A fn BE Se ap a DI VI d Pata La DI ae etate ACE SG na d A ANETA n SEP SA Ci MEG a AEZ a a tar Barat TR E PY 73, m ora stire i)

Q.Talks: LOVE “If Music Be the Blood of Love” Photo: Dana Moica (Facebook) Dezbaterea Touch Me Not - Politicile Cor ului Un alt eveniment în cadrul Traseului Perspective fluide a avut loc pe 27 septembrie 2019, când au fost invitaţi la Timişoara, în Aula Universității de Vest, în cadrul Săptămânii de inițiere la UVT, echipa controversatului film TOUCH ME NOT - câştigătorul Ursului de Aur la Berlinale - Berlin International Film Festival, unde a participat publicul tânăr din mediul universitar într-o călătorie de auto-cunoaştere: despre intimitate, relația cu propriul corp şi modul în care ne raportăm la Celălalt, despre capacitatea noastră de empatie. Alături de protagoniştii-cheie ai filmului, pasionați activiști pentru drepturile omului din Europa şi regizoarea filmului Adina Pintilie, s-a dezvoltat un dialog cu subiecte acute precum: corpul devenit "câmp de luptă" pentru ideologii, intimitatea şi dizabilitatea, drepturile femeii şi egalitatea de gen, libertatea personală şi curajul de fi tu însuți, frumusețea diferită de norme. Dezbaterea a fost moderată de Mugur Daniel Ciumageanu, psihoterapeut si lector univ. dr. la Universitatea de Vest din Timişoara, Director Programe de Formare la Asociaţia Română de Terapie Comportamentală şi Cognitivă (ARTCC), A fost o întâlnire transformativă între studenți si comunitățile vulnerabile vizate de film: despre diversitate, incluziune, despre respectul pentru Celălalt și posibilitatea schimbării de mentalități. Touch Me Not- Preluare Facebook Pagina 12 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

21
Asociația Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 330054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii TERITORIUL: LOCURI STATIA: ÎNDRĂZNESTEVDARE! Traseu: Im ulsIm ulse - Timisoara în Re Constructie Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii în parteneriat cu Sezonul România- Franța (partener principal) şi Institutul Francez din Timişoara au organizat în perioada 10-14 iulie 2019 evenimentul IMPULS: Timişoara în (Re)Construcție, o serie de spectacole de teatru şi dans şi întâlniri față în față cu artiștii. Piața Victoriei, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sfântu Gheorghe au fost, timp de 4 zile, scena unor momente inedite. Dansuri şi jonglerii surprinzătoare, teatru experimental au provocat timişorenii să urmărească spectacole ieşite din comun. Tema aleasă, Timişoara în (Re)Construcție, este o temă actuală pentru că oraşul este viu şi în continuă transformare. Şi, alături de el, şi noi ne transformăm, mental şi spiritual. Arhiva TM2021 — preluare Facebook Compania franceză G. Bistaki este una dintre cele mai originale companii de teatru outdoor din Europa, iar cei cinci artişti-dansatori au susținut două spectacole în Piaţa Sfântul Gheorghe în zilele de 10 iulie şi 11 iulie 2019. Artiştii de la G. Bistaki susţin la ora actuală spectacole în toată lumea, iar la Timişoara au venit cu Baina(na), un spectacol amuzant şi postmodernist ce experimentează cu curaj obiecte comune: saci şi lopeți pentru a da o valență artistică obiectelor uzuale. Cie Beau Geste din Franța a propus un dans inedit — Transports Exceptionnels, în Piaţa Victoriei, în zilele de 11 iulie şi 12 iulie 2019. Artistul Dominique Boivin are câteva creații emblematice pentru stilul său ce se caracterizează prin mecanică şi dans. Transports Exceptionnels a fost deja jucat în peste 50 de ţări şi a ajuns acum în Timişoara.
Pagina 13 din 77

Pagina 14 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Arhiva TM2021 — Preluare Facebook Teatrul Osmego Dnia este unul dintre cele mai renumite teatre din Polonia si a venit la Timişoara cu spectacolul Copiii Revoluției, ce s-a jucat în zilele de sâmbătă, 13 iulie 2019, şi duminică, 14 iulie 2019, în Piaţa Libertăţii.
Arhiva TM2021 — Preluare Facebook Şcoala de Vară de Dans Contemporan a susținut un spectacol — Cadre şi Forme - 14 iulie 2019, în Piata Sf. Gheorghe. Şcoala de vară a fost organizată de asociațiile Noi Re-Creăm şi Unfold Motion, în parteneriat cu Asociaţia Timisoara 2021 - Capitala Europeană a Culturii.
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

| _v A a
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
Arhiva TM2021 — Preluare Facebook Toţi actorii şi dansatorii acestor evenimente au invitat publicul la discuții libere, la o Cafea cu Artiştii ce a avut loc în fiecare zi după spectacol, pe strada Alba Iulia nr. 2 parter, pe colț cu Piaţa Victoriei. În acest mod spectatorii au putut cunoaşte artiştii, le-au pus întrebări şi au intrat în contact, putând afla mai multe despre arta şi ideile lor. Impuls: Fabric Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii și Institutul Francez Timisoara - Institut Frangais de Timisoara au organizat în perioada 1-6 octombrie 2019 - Impuls Fabric. Evenimentul a adus în prim-plan spectacole de acrobație și dans ale unor artişti din Franța, Germania şi România, precum şi două seri cu muzică de excepţie: jazz manouche cu Manushan (FR) şi un recital extraordinar de muzică lăutărească - Taraf de Caliu (RO). Gândită ca o serie de evenimente de dans și artă desfăşurate în fiecare dintre cartierele oraşului, seria IMPULS a ajuns în luna octombrie în cartierul istoric Fabric. Locul de desfăşurare a fost Parcul Regina Maria (fostul Parcul Poporului), zonă verde ce a fost transformată în loc de întâlnire, zonă de spectacole şi acrobații. Primele zile, de marți până vineri, 1-4 octombrie 2019, au fost dedicate atelierelor de mişcare și dans destinate grupurilor vulnerabile: vârstnici, copii cu deficiențe de vedere, tineri cu dizabilități, dar şi elevilor de la școlile din cartierul Fabric și profesioniştilor din următoarele domenii: dans, teatru, circ, sport. Atelierele au fost coordonate de artiştii companiei franceze UN LOUP POUR L'HOMME şi s-au desfășurat în colaborare cu: Direcţia de Asistenţă Socială, Primăria Municipiului Timişoara, Liceul Teoretic Iris Timisoara, Asociaţia Ceva De Spus și Liceul Teoretic "William Shakespeare" Pagina 15 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
2 21

Arhiva TM2021 — preluare Facebook - Foto Cornel Putan Traseu: Vocile Orasului/Ci Voices Central Park Alături de Teatrul Naţional ne-am propus să ne auzim, să ne înțelegem unul pe celălalt. Este ceva ce ar putea face fiecare pentru Europa - şi poate ar trebui să facă. Să începem prin a fi atenţi la oamenii de lângă noi, pe care îi întâlnim, să le acordăm girul propriului sens. Central Park, un performance - un spectacol de teatru-dans, în care evoluează împreună persoane cu deficienţe de auz și actori, oferă un răspuns posibil la această întrebare. Am gândit acest proiect de comunicare prin dans (într-un limbaj al semnelor) între persoane cu deficiențe de auz şi minunaţii actori ai Teatrului Naţional sub bagheta extraordinarului coregraf Pal Frenak ce și-a dorit să inspire la o decizie: să începem, cu hotărâre, o eră a păcii, a înțelegerii, şi să refuzăm capcana urii ce a distrus civilizații și macină devastator. Din sălile teatrului au început multe revoluţii, de data aceasta am propus o eră a păcii, acest spectacol a avut loc în 26 octombrie 2019, la Teatrul Național din Timişoara. Central Park — Preluare Facebook Pagina 16 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

2 21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Traseu: La Pas/Slowin Down Festival de gastronomie artizanală Acest proiect, demarat din august, şi dezvoltat în ultimul trimestru al anului 2019, facilitează schimbul de cunoştinţe şi practici ce promovează o abordare sustenabilă a hranei, încurajând o cultură critică a consumului de masă, precum şi crearea de oportunități pentru o dezvoltare locală durabilă. Prima ediție a festivalului a avut loc între 4-6 octombrie 2019, în Parcul Rozelor din Timişoara, a fost organizată în jurul câtorva focusuri precum: gastronomie, educație pentru consum responsabil, artă, turism sustenabil și promovare colaborativă. Arhiva TM2021: Fotografii din cadrul festivalului La Pas STATIA: MULTIPLEXITY - Centrul entru Artă Tehnolo ie si Ex eriment - Timisoara (ORAŞUL LUMINILOR/ BRIGHT CITY) Multiplexity - Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment din Timişoara prinde contur. Primăria a desemnat consultantul pentru organizarea unui concurs de soluții pentru amenajarea Centrului pentru Artă, Tehnologie şi Experiment. Este vorba despre Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), ce va realiza concursul pentru proiectul în baza căruia vor fi demarate procedurile şi lucrările de construcție a centrului. MultipleXity 2021, Centrul de Artă, Tehnologie și Experiment, este cea mai mare investiție asumată de Primăria Timişoara prin dosarul de candidatură şi va consta dintr-o clădire de 6500 mp, construită în două etape. Prima etapă va fi realizată şi finalizată în 2020 — 2500 mp, iar a doua etapă va fi terminată în 2021 — de 4000 mp. Spațiile vor deveni centre multifuncţionale, laboratoare interactive pentru copii şi adulți, zone de experimentare şi zone expoziționale. Joi, 1 august 2019, primarul Timişoarei, domnul Nicolae Robu, doamna Simona Neumann, directorul executiv al Asociaţiei Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, preşedintele OAR, domnul Alexandru Găvozdea și domnul Dan Bugariu, coordonatorul echipei de proiect şi colaborator al Asociaţiei, s-au întâlnit cu presa și au vizitat spațiul ce urmează să devină Multiplexity - Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment. Pagina 17 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Traseu: Incubatoare de Ener ie/Ener Incubators Pagina 18 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Arhiva TM2021 — Preluare Facebook O parte centrală a dosarului de candidatură şi un criteriu esențial ce a contat la obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii a fost înființarea și dezvoltarea acestui centru de arte, tehnologie şi experiment. Centrul va exista fizic în oraş, dar va însemna şi un întreg viitor ecosistem pentru dezlănţuirea potențialului creator individual și colectiv. Centrul se va numi MultipleXity sau, pe scurt, MX. MX va urmări să exploreze viitorul prin artă şi tehnologie, cu intenţia de a servi progresul societății. Pe data de 9 noiembrie 2019, a avut loc una dintre numeroasele întâlniri cu organizații culturale din oraş, iar între 28-29 noiembrie 2019 a avut loc o consultare cu sectoarele educațional şi privat, în vederea stabilirii unor parteneriate. Educația este o parte consistentă din misiunea MX. Probabil principala componentă. Am vrut să identificăm şi să armonizam nevoile şi aşteptările profesorilor şi învăţătorilor, cercetătorilor şi coordonatorilor unor organizații educaționale, cu misiunea, obiectivele şi funcțiunile MX. MultipleXity Arhiva TM2021 — Preluare Facebook
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

2 21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii HARABABURA Acest proiect realizat în parteneriat cu Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar „Timişoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, organizat de Harababura Vintage, în colaborare cu Launmomentdat şi The SecretGarden, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019, a avut loc între 6 şi 8 decembrie 2019, la Bastionul Maria Therezia (lângă Galeria Calpe), alături de colecționarii de vintage şi designerii locali. Au fost cadouri alternative, etice, cu zero-waste şi fără plastic, ce încurajează un stil de viață sustenabil, conectat cu natura şi cu noi înşine, selecţii de piese vintage, design contemporan, plăci de vinil, reviste, aparate foto pe film. Harababura Vintage Fair, Preluare Facebook Traseu: Patrimoniul sub Reflectoare/S otli ht Herita e Patrimoniul sub reflectoare Timişoara / Spotlight Heritage Timisoara este produs de Universitatea Politehnica Timisoara şi Muzeul Naţional al Banatului în parteneriat cu Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii şi cofinanțat de Primăria Municipiului Timişoara. Prima ediție a proiectului Patrimoniul sub reflectoare Timişoara, demarată în 2019, este dedicată cartierului IOSEFIN, prin expoziţia deschisă în bastionul Theresia „Cartierul Iosefin şi Valeria dr. Pintea - un roman într-o expoziție”, în perioada 8 noiembrie 2019 — 31 ianuarie 2020. Romanul Valeria dr. Pintea (Timişoara, Editura Marineasa, 2013) ilustrează viaţa cotidiană a cartierului Iosefin prin poveştile Valeriei dr. Pintea (1893-1984, născută Chiriţa. Lugojancă la origine, căsătorită cu medicul Vasile Pintea (1913) şi devenită locuitoare a Iosefinului, Valeria este o fină observatoare a vieţii cotidiene şi o bună povestitoare, amintirile ei despre cartier şi oamenii săi răzbătând până la noi prin peniţa nepoatei sale — Liana Maria Gomboşiu, autoarea romanului. Cetăţean al Imperiului Austro-Ungar, apoi al României, Valeria este mai presus de toate unul dintre cei mulţi locuitori ai Iosefinului. În expoziție, vizitatorii au putut explora pagina web htt s://s otli t-timisoara.eu/ şi aplicația mobilă şi de realitate augmentată Spotlight Heritage (disponibilă atât pentru Android, cât și pentru 105), pe o masă digitală inteligentă şi tablete digitale. Pagina 19 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

RSA N EARL E) totlectoare Timişoara
Reprogramming the City, Preluare Facebook Pagina 20 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Patrimoniul sub reflectoare, Preluare Facebook Traseu: Priveste orasul (Spaţii vii/Breathing Spaces) Workshop: Reprogramming the City Reprogramming the City a fost un eveniment conex al expoziției omonime (24-26.10.2019), al cărui obiectiv a fost de a oferi inspirație oraşelor pentru a fi mai ingenioase în folosirea propriei infrastructuri. Sub îndrumarea lui Scott Burnham, curatorul expoziției Reprogramming the City, participanții la workshop au „reprogramat” elemente urbane din cele 5 locaţii ale campaniei Priveşte Oraşul - Piaţa Libertăţii, Piaţa Sinaia, Piaţa 700, Piaţa Flavia şi Sala Olimpia - cu nevoile, provocările şi oportunitățile pe care le au locuitorii din vecinătatea acestor zone. În mod concret, participanții au desfăşurat vizite de studiu în fiecare locaţie, au documentat situația existentă prin intermediul discuţiilor cu rezidenții şi trecătorii, fotografiilor şi notelor luate la fața locului, au dezvoltat idei ce au explorat modalitățile prin care condițiile şi infrastructura existente ar putea fi reprogramate / reimaginate / refolosite şi transforma aceste idei în planuri concrete de acţiune şi în intervenții (fizice) propriu-zise. Propunerile rezultate în urma acestui workshop au fost incluse şi prezentate în cadrul expoziției Reprogramming the City. Workshopul s-a desfășurat în mai multe etape şi a cuprins: conferință publică, vizite de studiu în cele 5 locații, prezentări şi discuţii pe echipe pentru dezvoltarea proiectelor de reprogramare şi amplasarea lor în cele 5 locații, între 25-27 octombrie 2019, 7
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
lâc „6
nada ET DT

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii TERITORIUL: CONEXIUNI STATIE: BEGA! (LUMINĂ PESTE GRANIȚE/LIGHT OVER BORDERS) Asociaţia Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii în parteneriat cu Centrul Cultural Plai şi comunitatea creativă a orașului a organizat, în perioada 18-22 martie 2019, evenimentul BEGA! prezintă The Lightning Project, un spectacol electrizant în care tehnologia întâlneşte creativitatea, iar rezultatul devine o experiență magică. Evenimentul a fost prezentat timp de 5 zile, în 5 cartiere diferite, iar cartierul a fost anunțat cu 10 ore înainte. În stil pop-up, conținutul nu a fost comunicat de organizatori, lăsând acest aspect în mâinile publicului prezent la fața locului. Cartierele (Complex Studențesc, Soarelui, Freidorf, Bucovina, Cetate) în care au avut loc spectacolele au fost anunțate cu 10 ore înainte de desfăşurarea lor, fără a se specifica locul exact. Ca şi în cazul Lumen (2018), spectacolul a fost o co-producţie între artiști locali şi străini, mai exact între Lords of Lightning (UK) şi Armies (RO). Spectacolele, 10 în total, au durat 10 minute fiecare, între 18-22 martie 2019, iar coregrafia celor de la Lords of Lightning a fost făcută în mod special pe coloana sonoră creată de Armies. Fiecare spectacol a generat artificial peste 4 milioane de volți şi s-au produs aproximativ 90.000 de fulgere. Conform estimărilor Jandarmeriei Române — Timişoara, la evenimente au participat peste 5.000 persoane. Spre deosebire de un format clasic, BEGA! nu îşi propune să importe producții artistice, în schimb se axează pe colaborări cu organizații cu expertiza de a crea şi de a facilita un proces de creație colaborativ, specific unei comunități şi cu implicarea acesteia. BEGA! este un program, cu scopul de a activa malurile râului Bega și de a atrage locuitorii orașului spre acestea implicându-i în activități artistice coordonate de organizații locale şi parteneri cu expertiză internațională. 2821 2% BEGA!, Sursa foto: htt s:/www.facebook.com/ »/ ro'ectBEGA/ hotos/Ptab=album&album id=1592624164214934 Pagina 21 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
2>21
_ 4

2 21 tc
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Traseu: Cămine în Miscare/Movins Fire laces Cămine în mişcare / Moving Fireplaces, unul dintre proiectele programului cultural Timişoara 2021 ce se desfăşoară în jurul Timişoarei, în regiunea Banatului istoric, a continuat anul acesta cu o serie de evenimente menite să ofere publicului ocazii de a redescoperi arta povestitului, poveşti despre fenomenul migraţiei din această zonă și să observe cum o comunitate diversă şi interculturală poate fi reinventată prin cultură. Pentru anul 2019, proiectul şi-a propus să continue documentarea aşa-numitelor Cămine (localități) din regiunea Banatului istoric, colectarea poveştilor ce au ca subiecte centrale migraţia, mobilitatea şi relocările de populație şi transpunerea acestora în forme de artă. În paralel, s-a continuat organizarea de evenimente culturale, în localitățile documentate. Tematica pentru anul 2019 a fost unirea Banatului cu România, după aproape un an de ocupație sârbească și modul cum granițele apărute „peste noapte” au influențat viețile familiilor de români şi sârbi, precum și consecințele acestor schimbări teritoriale. Anul acesta, cu ediţia a doua, în perioada 23 — 25 august, la Comloşu Mare, Comloșu Mic, Lunga şi Lenauheim — patru sate vestice ale Judeţului Timiș, situate la graniţa cu Serbia şi încărcate cu istorie, au fost poveşti de viață şi amintiri. Captură Facebook - Foto Andreea Săsăran Astfel, 23 august 2019 ni l-am petrecut în Comloşu Mare, am organizat o expoziție cu imagini din regiune, Comloşu Mic, Lenauheim, Lunga şi Comloşu Mare în PARCUL CENTRAL, unde am servit o cafea la discuții privind proiecția unui material privind localitatea din anii '70-'80 şi Solidaritatea internațională a perioadei. După prânz, am continuat cu poveşti locale ale oamenilor locului, cu ansambluri, fanfare şi teatru în Comloşu Mare şi Lunga. În 24 august am căutat să captăm atenția locuitorilor din Lenauheim cu o expoziția itinerantă cu fotografii din regiune, "DIM" — o instalație interactivă a artistului Teodor Tudorică în grădina fostului C.A.P., cu Poveşti locale, teatru şi un concert de muzică clasică cu TM Chamber Orchestra la Casa Memorială Nikolaus Lenau. Iar în 25 august ne-am prezentat cu expoziția de fotografie, Poveşti în Hambar cu copiii și teatrul EXODUS // Asphalt Theater (Israel). În septembrie 2019, Cămine în Mișcare / Moving Fireplaces a continuat seria evenimentelor de anul acesta, revenind în 21 septembrie la Margina (jud. Timiş), un loc special, de unde a pornit prima dată la drum povestea acestui proiect. Pagina 22 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Pagina 25 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Art Encounters, 2019 Preluare Facebook
MultipleXity — Foto: Art Encounters O altă componentă puternică a bienalei a fost cea de mediere culturală, prin intermediul căreia peste 3.300 de copii, adolescenți şi adulți au trăit experiența bienalei Art Encounters, luând parte la 40 de ateliere de Artful Thinking în şcoli din Timişoara şi din județ sau în spațiile bienalei, participând la cele peste 70 de vizite de grup și parcurgând cele 40 de itinerarii din cadrul programului, În premieră, anul acesta trei şcoli din oraș au găzduit lucrări ale artiştilor invitați. Pe lângă activitățile de mediere culturală, bienala din acest an a cuprins şi activități educaționale adresate în mod special şi studenților, artiştii aflați în oraş fiind invitați să susțină prezentări, dar şi ateliere de lucru la Facultatea de Arte şi Facultatea de Arhitectură din Timişoara.
221
LL
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
Expoziţia Abakanovicz — Muzeul de Artă Timişoara, Foto: Art Encounters

2
Art Encounters, 2019 — Preluare Facebook Traseu: În căutarea luminii/Li ht Search Concertul de colinde a fost parte din programul cultural Timişoara 2021 din anul 2019, în traseul În căutarea luminii. Acesta a avut loc în Sala Barocă a Muzeului de Artă Timişoara și a fost susținut de corul „Ion Român” al Filarmonicii Banatul, dirijor losif Todea, solişti Alina Todea (soprană) şi Lucian Oniţă (bas), pian — Radu Zaharia. Concert de colinde, Preluare Facebook Traseu: Ecouri euro ene/Euro ean Echoes - CONSULART Proiectul Ecouri Europene: Consulart a urmărit punerea în valoare şi includerea în circuitul cultural a unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care îşi desfăşoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timişoara. Aceste spații, destinate în mod obişnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, au găzduit temporar proiecte colaborative, interdisciplinare şi interculturale. Fiecare proiect a implicat un duo format dintr-un artist vizual timişorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) şi unul provenit din ţara al cărei consulat a găzduit evenimentul. Rezultatul colaborării a fost o instalație comună, concepută în funcție de locaţie Pagina 26 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str, Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.35, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Va 2 21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii (site-specific, adaptată spațiului în care a avut loc fiecare eveniment în parte) şi care a avut o componentă preponderent vizuală. Pe 30 septembrie 2019 a avut loc la Consulatul Onorific al Macedoniei de Nord primul eveniment din cadrul acestui proiect. Acest consulat se află într-o clădire din vechea cetate a Timişoarei. Construită în 1716, ea a aparținut guvernatorului Banatului, Claudius Florimund Mercy (1666-1734), aici funcționând şi fostul penitenciar civil (1907-1952). Mercy a dorit să se mute în ea (1720) pentru că era singura casă cu balcon din acea vreme. Conceptul intitulat “Balcon /Bankon” îmbină generic abordări artistice aflate la granița dintre public/privat, interior/exterior, micro-/macro-cosmos, fizic/metafizic. Ecouri Europene: Consulart — Macedonia de Nord — Preluare Facebook Pe 29 octombrie a.c. a avut loc la Consulatul Republicii Serbia al doilea eveniment din cadrul acestui proiect. CONSULART — SERBIA: Proiectul “TRANS-BORDER” a prezentat experiențe culturale comune celor două țări prin filiera senzitivă a artei de tip site specific, ce a reflectat activitatea artiştilor Nicolae Velciov (Timişoara) şi Branislav (Belgrad) ca expresie personală, ori a comunităților din care provin, dar și ca problematizare creativă a istoriei pornind de la specificitatea unui loc dat, Parcul Gheorghe Doja situat în proximitatea Consulatului Serbiei. Deşi separate de o graniță fizică, cele două comunități, română şi sârbă, împart evenimente istorice comune cum ar fi Răscoala țărănească multietnică condusă de Gheorghe Doja/13514, ce a condus, printr-un efort comun la nivel european (Revoluția Copernicană/ 1543), la îndepărtarea de un ev mediu întunecat în favoarea formării societății moderne. Lucrările propuse, Confessional / Branislav Nikolic (sculptură din materiale reciclabile) şi Selfitis / Nicolae Velciov (instalație cu oglinzi), printr-un caracter participativ, au adus în discuție granița dintre lumea învechită a preconcepțiilor și cea a unei realități extinse tehnologic la nivel global. Dar totodată, prin faptul că relevă dimensiunea europeană a patrimoniului existent în această regiune (pornind de la cel arhitectural / Casa cu păuni — proprietar sârb, Casa cu păuni şi bufnițe — proprietar german, Casa cu poarta frumoasă — arhitect maghiar, până la cel al obiceiurilor de zi cu zi), lucrările au devenit importante în măsura în care ne fac să devenim conştienţi de o adevărată Pagina 27 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr, 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii geografie culturală ce aboleşte orice graniță. Curator a fost Aura Bălănescu, artist vizual din Timişoara. ConsulArt, Republica Serbia — Preluare Facebook CONSULART — GERMANIA: „Permutări” a fost un proiect colaborativ ce a fost realizat în Biblioteca Centrului Cultural German de Silvia Lorenz, artistă din Berlin, şi Arnold Schlachter, artist și poet ce trăieşte în Timişoara. Versurile publicate de Arnold Schlachter în 2018, în volumul Cercului Literar „Stafette” din Timişoara au stat la baza reflecţiilor inițiale ale Silviei Lorenz asupra senzaţiilor subiective pe care oraşul le generează. Ulterior, o reevaluare comună a reprezentat punctul de întâlnire a două perspective distincte. Perspectiva celui ce interacționează zilnic cu oraşul, îi cunoaşte în detaliu problemele, frumusețile şi oscilaţiile şi perspectiva celei ce primeşte pentru prima dată vibraţiile sale vii şi profunde. Acest punct de întâlnire a născut schiţe şi adnotări comune, dar şi o “colecţie” de forme prelucrate de Silvia Lorenz şi transpuse în limbaj sculptural. Silvia Lorenz, născută în 1978 în Dresda (RDG), trăieşte la Berlin începând din anul 2003. Înainte de a termina studiile de istoria artei şi literatură cu o disertaţie despre Ilya Kabakov la Universitatea Tehnică din Dresda, s-a reorientat spre sculptură, absolvind în 2010 în cadrul Kunsthochschule Berlin-WeiBensee. A fost distinsă cu premiul Mart Stam Award în 2009, premiul pentru cea mai bună disertaţie, iar în 2010 a câştigat grantul Elsa Neumann. De atunci a fost implicată şi a expus în numeroase expoziții, festivaluri şi proiecte, la nivel național şi internațional. Este membră a Berlin Artist Association (BBK), Landart Eisenberg (Austria) şi a grupului artistic Psihoterapija (SRB/GER). Arnold Schlatcher (n. 1975) a debutat ca artist la sfârşitul anilor 2000, însă ultimii ani i-a dedicat creației literare. Este preocupată de problemele sociale legate de locuire și mediu, de funcţionalitatea spațiului urban şi de oamenii și animalele ce îl populează. Gentrificarea, migrația, sustenabilitatea, criza ecologică, condiția locală şi cea globală, istoria sunt temele sale predilecte. A folosit ca medii de expresie în special pictura şi desenul, într-o manieră specifică strategiilor artei conceptuale. Între 2009 şi 2012 a participat în diverse proiecte expoziționale și publicistice la Bucureşti, Sibiu şi Timişoara. Printre acestea se numără expoziţia personală intitulată „Noi suntem câinii”, ce a avut loc la Atelier 35 din Bucureşti în 2010 sau expoziția de grup „Târgul Instituţiilor Spectrale” de la Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Brukenthal din Sibiu. A publicat desene în reviste şi Tanzine precum: „Bezna”, „Escape from Timisoara”, „strada”. Poezia sa transferă stări subiective asupra unor situații extrase din realitatea imediată. Curator, Maria Orosan Telea, critic de artă, Timişoara. Pagina 28 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Şapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Pagina 29 din 77 Asociația Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
ConsulArt, Germania — Preluare Facebook CONSULART —- MOLDOVA: Proiectul “RE: PUBLIC” a demonstrat prin paralelism multimedia că tema spațiului public este comună oraşelor Timişoara şi Chişinău, trecând peste influenţele culturale distincte. Instalaţia arhitecturală, rezultatul îmbinării practicii în domeniul instalațiilor arhitecturale a artiştilor din Republica Moldova şi în domeniul artelor vizuale ale artistului timişorean, a fost realizată în duplex (una montată în piațeta adiacentă Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timişoara şi alta montată în fața Consulatului României de la Chişinău - str. Vlaicu Pârcălab) a pus în oglindă răspunsuri la necesități comune legate de obiectele de mobilier urban ce apar în spațiul public a celor două oraşe. Ilustrând instantanee comune ale vieții publice cotidiene, sub formă auditivă şi vizuală, dar şi prin invitația la interacţiune şi asocierea cu social media, instalațiile comune apropie cele două realități distincte şi le integrează în paleta comună a răspunsurilor la necesitățile urbane curente: comunicarea, informarea, socializarea sau pluralismul cultural. Din Chişinău au participat Constanța Dohotaru şi Cătălina Bucos — arhitecţi, iar din Timişoara Radu Popovici - artist vizual. Curator Mihai Danciu — arhitect, Timişoara.
ConsulArt, Republica Moldova Preluare Facebook
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii OPEN CALL - SEARCHLIGHT Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii (TM2021) a organizat la începutul anului o sesiune de propunere de idei de proiecte cu rolul de a completa programul cultural Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii în anul 2019. Aceasta a fost o iniţiativă culturală de implicare participativă a publicului. Ariile tematice pentru care participanţii şi-au prezentat propunerile de idei de proiecte au fost corelate cu teritoriile programului cultural — LOCURI, OAMENI, CONEXIUNI (descrise în dosarul de candidatură) şi au răspuns criteriilor noutate, inovare și sustenabilitate. Ideile de proiecte au fost evaluate de către cele trei grupuri interdisciplinare de consultanţă, cu rol de juriu, fiecare grup reprezentând câte un teritoriu din programul cultural. În urma apelului deschis „SEARCHLIGHT” au fost depuse și evaluate 72 de idei de proiecte, din care 23 au fost declarate câştigătoare, 6 proiecte s-au retras fie pentru că finanțarea a sosit prea târziu, fie pentru că nu au avut resursa umană disponibilă implementării: Asociatia In cap — In Vest2021; Asociaţia Solidart — Rezidenţe Solidart; Asociaţia Română de Artă Contemporană — Contur; Fundația Bega — Giganti Clandestini şi Asociaţia Festivalului Baroc — Baroque Watermusic. Proiectele declarate câştigătoare pentru teritoriul OAMENI: FITT — COOLitura Urbană; Asociaţia Memoria Culturii&Brumar Publishing House — Festival de Poezie Ion Monoran; Asociaţia Trib — Art Bazar Cultural; Asociaţia pentru tine — Timkult; Asociaţia the Serious Road — Împreună la Murani. Membrii juriului pentru teritoriul OAMENI: Flavius Bunoiu, Robert Şerban, Oana Simionescu, Florin Lobonţ şi Ionuţ Suciu. Proiectele declarate câştigătoare pentru teritoriul LOCURI: Asociaţia DOCUMENTOR — Trans Europa Film Express; Asociaţia Unfold Motion — Punct termic; Asociaţia Meta Spaţiu — Remix ID; Asociaţia Hoinart — Zile roşii, nopţi albe; Organizaţia ANA — ANA şi Asociaţia T-Act — In vitro veritas. Membrii juriului pentru teritoriul LOCURI: Diana Marincu, Ionel Bota, Andrei Ando, Adriana Lucaciu şi Florentina Fekete Miiller. Proiectele declarate câștigătoare pentru teritoriul CONEXIUNI: Asociaţia Noi Re-Creăm — Cadre și Forme / Şcoala de vară de dans contemporan; Asociaţia Culturala Terpischore — Homolrbanis; Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România; Asociaţia Solidart Festivalul Invizibil; Asociaţia Solidart -ICTFR; Asociaţia Culturala Embargo —Culto — Cort şi Asociaţia Culturala Diogene — Civicultura. Membrii juriului pentru teritoriul CONEXIUNI: Ştefan Teişanu, Bogdan Raţă, Radu Cătălin Ticiu, Silviu Vert şi Bogdan Cotfîrţă. Pagina 30 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

2 21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii TERITORIUL OAMENI SEARCHLIGHT: COOLtura urbană COOLtura urbană Atelierul a făcut parte din proiectul COOLtura Urbană si s-a desfășurat în Centrele Urbane de Tineret din cartierele din Timişoara. Acestea au avut scopul de a aduce o doză de cultură mai aproape de tinerii timişoreni, prin organizarea de activități diverse: culturale, de recreere sau educaționale. “ SEARCHLIGHT: Festivalul de oezie Ion Monoran Prima ediție a Festivalului Internaţional de Poezie Ion Monoran, organizat de Asociaţia Memoria Culturii, cu sprijinul Asociaţiei 2021 - Timişoara Capitala Culturală Europeană, s-a desfăşurat în perioada 14-16 decembrie 2019, Festivalul a propus un program de revizitare culturală dedicat Revoluției la împlinirea a 30 de ani de la desfășurarea ei. Trei zile de manifestări culturale: lecturi publice de poezie, muzică, film, lansare de carte, evenimente ce au avut loc în oraș la Muzeul Banatului Mansai, Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, Tramvaiul istoric al Revoluției, Muzeul Consumatorului Comunist. Au avut loc evenimentele: Expoziție Corneliu Baba, lansare de carte „MonoLog”, „Timişorela” de Adrian Bodnaru „Poezii” şi "Sfânta Doime Neagră”, de Miroslav Sosoi, un recital de poezie, proiecția filmului „Omul care a oprit tramvaiele”, un film de Daniela Rațiu. Imagine/edit Alexandru Manderseit şi un concert de chitară şi pian cu Victor Miclăuş, Szekerecs Ferencz şi Ion Dorobanţu. Au prezentat: Robert Șerban, Mircea Dan Duţă şi Marcel Tolcea. Pagina 31 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
COOLtura urbană, Preluare Facebook
a)

aerian -a vizat ai APR Ai E i și anti, $ A mi Dna fil asi At e Ti meta Peativatul Întersaționai de Foezia Asist, SI AnTrarta liră E m ss i ra
Bazar Cultural — Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Timkult Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia Teatru pentru Tine, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local. Povestea proiectului TimKult a început când o mână de tineri şi-a dorit să ducă teatrul dincolo de porțile spațiilor culturale clasice. Aceşti tineri şi-au propus apoi să folosească teatrul, muzica şi dansul ca punte de legătură între comunități și între oameni. Pentru acest realizarea acestui proiect, am lucrat cu tineri din cinci țări: România, Lituania, Bulgaria, Italia și Portugalia. Am format un grup care, prin experiența teatrului, au avut Pagina 32 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Festivalul de poezie Ion Monoran, Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Bazar Cultural Acest proiect a propus o întâlnire cu publicul timişorean în Parcul Lidia (Pădurice), unde timp de trei zile, între 11-13 octombrie 2019, au avut loc spectacole şi intervenții/ improvizații de teatru, concerte de jazz şi recitaluri de muzică clasică, activități şi ateliere educative, ce au transformat spațiul într-un hub cultural în aer liber. : mal
dez 22
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
Ba aastier

2 21
Pagina 33 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timkult, Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Îm reună la Murani Proiect realizat în parteneriat cu Asociaţia The Serious Road Trip — România, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local. Au fost realizate o mulțime de activități pentru şi împreună cu locuitorii din Murani: ateliere, intervenții de teatru, spectacole de circ, concert folk, un program vesel dedicat tuturor indiferent de vârstă.
Împreună la Murani, Foto: Horea Preja
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii parte de 10 zile memorabile. Ulterior, am căutat comunitățile din jurul nostru şi am mers la Fibiş şi Timişoara, unde am format alte echipe. În acest proiect, am lucrat cu adolescenți curajoşi, uneori fragili, dar creativi și dornici să facă ceva diferit, dornici să învețe şi să experimenteze alături de noi lumea teatrului, a muzicii şi a dansului.

TRANS EUROPA FILM EXPRES ' şt
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii TERITORIUL OAMENI SEARCHLIGHT: Trans Euro a Film Ex ress Proiect realizat în parteneriat cu Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local, organizat de Asociaţia Documentor, Trans Europa Express a fost un proiect care, prin procesul de deconstrucție al conceptului de film documentar de autor, propune reinventarea acestui gen din perspectiva democratizării creației. Versiunea Beta în proiecție, vineri 13. Atena antica ne propune democrația, Melina Mercouri ne propune capitale culturale si Acropolis ne propune o vizită. Acceptăm şi aflăm că nişte englezi au furat statui de acolo, că democrația în Europa e aşa și aşa, că diferența între musulmani şi hispanici nu e clară, că Isus ne va salva pe toți, că migrația popoarelor continuă sub forma de turişti sau refugiați, dar mai ales aflăm că viața e frumoasă. Cu mici ajustări. Trăim într-o lume în care datorită accesului la tehnologie sute de milioane de oameni au devenit creatori de conținut şi martori ai unor evenimente din imediata realitate: acest conținut multimedia seamănă cel mai bine cu un film documentar fluviu, un documentar hibrid ce conţine o varietate de secvențe în funcție de câţi creatori/receptori sunt implicaţi. E Trans Europa Film Express, Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Punct Termic Punct Termic 1 - Arta în cartier PUNCT TERMIC a fost un proiect realizat în colaborare cu Asociaţia Unfold Motion şi sprijinul FITT Timisoara. Proiectul a avut scopul de a promova cultura în cartierele timișorene şi de a o contextualiza în spații şi comunități periferice. În același timp, proiectul şi-a propus reciclarea unor spații tehnice, denumite puncte termice, modificându-le scopul şi oferindu-le sensul de a deveni centre culturale active. Spațiul punctelor termice a fost folosit ca platformă de lucru şi suport de intervenție artistică, proiectul prevăzând o colaborare între artişti locali, artiști din diasporă, artişti europeni şi public. Punctele termice au devenit ateliere cu rol educativ, ce au avut ca finalitate lucrări artistice, rezultat al colaborării dintre artişti şi comunitate. Aceste ateliere s-au adresat copiilor, adulților şi persoanelor în vârstă. Primul eveniment al acestui proiect a avut loc în perioada 24-27 octombrie 2019, în punctul termic PT29 situat pe Calea Lipovei, pe Intrarea Iasomici nr 4. Pagina 34 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
= TI UROPA NCEPE AICI

Punct Termic, Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Remix ID Silagiu Asociaţia Timișoara 2021, alături de META Spațiu, a dat startul seriei de intervenții culturale REMIX ID, ce s-au desfăşurat în patru localități bănățene importante din punct de vedere al diversității etnice. Scopul evenimentului a fost reîntoarcerea la rădăcini, la poveştile bunicilor din Banat şi la recuperarea patrimoniului străbun, pentru a-l dărui generațiilor urbane, dezrădăcinate de tradiția rurală — de la profunzimea doinei, de la simbolurile sculptate cu însuflețire în miezul lemnului de către meştegugari, de la primul cântec de leagăn, de la veşnicia satului — către agitația urbană ce amestecă oamenii, maşinile, sunetele, luminile, ansamblurile arhitecturale masive şi care, într-un final, îngroapă memoria ancestrală şi o face uitată până a doua zi. Cu alte cuvinte, Remix ID înseamnă remixarea tradițiilor minorităților din Banat, a muzicii străbunicilor, recompusă de producători muzicali şi de compozitori, a artei tradiționale recombinată cu arta contemporană, a dansurilor folclorice îmbinate cu mişcări din zona dansului contemporan, a imaginilor animate de artişti vizuali. Prin urmare, Casa de Cultură din Silagiu a găzduit o expoziție de artă contemporană semnată de Andreea Medar, Cătălin Marius Petrişor şi Silvia Moldovan, proiecția unui documentar video realizat de Mihai Pinti, workshopuri de muzică electronică pentru copii şi un show de lasere şi muzică susținut de compozitorul Alex Halka Turcin, completat de o instalație video, produsă de artista vizuală Jos&pha Blanchet. Remix ID la Silagiu — Preluare Facebook Pagina 35 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timisoara 2021 n Capitală Europeană a Culturii

2 21
Remix ID la Deta — Preluare Facebook Pagina 36 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Remix ID la Dudeştii Vechi — Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Remix ID Deta În data de 24 octombrie 2019, Centrul Cultural din Deta a găzduit o expoziție de artă contemporană semnată de Andreea Medar, Cătălin Marius Petrişor şi Silvia Moldovan, proiecția unui documentar video realizat de Mihai Pinti, workshopuri de muzică electronică pentru copii şi un show de lasere şi muzică susținut de compozitorul Alex Halka Turcin, completat de o instalație video, produsă de artista vizuală Josepha Blanchet. Mai mult, Ansamblul Edelweiss Deta şi Ansamblul De Dansuri Populare Romanesti Al Centrului Cultural Deta au interpretat dansuri populare, remixate după o coregrafie coordonată de actrița Olga Diana Tărăk. Muzica remixată poate fi ascultată pe pagina de Soundcloud, iar pe pagina de Youtube se pot viziona documentarele şi clipurile video remixate de către artiştii vizuali. Soundcloud: https://soundcloud.com/remixid Youtube: hit s:/www. outube.com/channe/JUCDH'1Hm1J5iwT6M 9rVISs ?view as=subscriber
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii SEARCHLIGHT: Remix ID Sânmartinu Sârbesc Ultimul eveniment Remix ID a avut loc la Sânmartinu Sârbesc, unde am fost găzduiți la Uniunea Sârbilor de către Ansamblul Sârbesc Kud Kruna Srpski Semarton, ce a interpretat o serie de dansuri populare, remixate după o coregrafie coordonată de actrița Olga Diana Tărăk. Tot la Uniunea Sârbilor am organizat un tur ghidat de artă contemporană, cu lucrările artiştilor Cătălin Marius Petrişor, Silvia Moldovan şi Andreea Medar. Vizitatorii au putut să urmărească și un documentar video despre etniile din Banat, realizat de Mihai Pinti. Apoi, în curtea Uniunii Sârbilor, compozitorul Alex Halka Turcin a susținut un atelier de muzică electronică, la care au participat o mulțime de copii şi de tineri. Concertul ce a urmat a fost animat de proiecția video creată de artista vizuală Josepha Blanchet. RemixID, Sânmartinu Sârbesc, Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Zile rosii no ti albe Alături de Teatrul Portabil Timişoara şi de Asociaţia Memorialul Revoluţiei, am realizat proiectul „Zile Roşii, Nopți Albe”, în memoria eroilor din sângeroasele zile ale lui decembrie 1989. Dorinţa noastră a fost aceea de a crea o punte între tinerii de atunci ce au ieşit în stradă şi cei de astăzi, pentru care cele întâmplate atunci par un lucru greu de închipuit, de care mulţi nici nu au auzit, pentru unii fiind chiar lipsite de importanţă. Noi credem că poate nu întâmplător, mulți tineri nu se implică în viaţa politică a ţării sau în cea locală, fiindu-le străin spiritul civic, şi doresc să arate, mai degrabă prin artă decât prin informație brută, cât de actuale sunt evenimentele de acum trei decenii ce au dus la numeroase tragedii. Potrivit coordonatorului proiectului, am dorit să scoatem în evidență destine individuale de la sfârşitul unui deceniu de mizerie, impusă de un regim dictatorial, deoarece „în faţa morţii şi a absurdului suntem, până la urmă, singuri, izolaţi. Unii s-au eliberat prin moarte. Sacrificiul lor e cu atât mai însemnat cu cât ei nu au fost extremitățile unei mase amorfe, ci indivizi singuri într-o mare de indivizi la fel de singuri. «Zile Roşii Nopți Albe» este dedicat acestor oameni”. Proiectul a cuprins un spectacol de teatru-labirint bazat pe un text dramatic inspirat din mărturiile răniților, a rudelor morţilor şi a celor ce au fost în prima linie a revoltei anticomuniste din decembrie '89. Pagina 37 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
2.2 _ 1

2 21 tc
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Spectacolul a fost realizat sub îndrumarea regizorală a lui Mihai Lungeanu, laureat în mai multe rânduri cu premiul UNITER, pe un scenariu de Alexandru Maniu, iar din distribuţie au făcut parte Alina Fabri, Raluca Grumăzescu, Denisa Cocoroveanu, Marko Adzic, Alexandru Maniu, Vlad Ilie, Ernest Slach, Vlad Todea şi Denis Halasz. Momente din spectacol, interviuri filmate cu victimele acelor zile şi scurte conferinţe despre cele întâmplate au fost prezentate şi în liceele timişorene, căci proiectul a dorit să aibă și o puternică tentă educativă. Totodată au fost puse în valoare trei din cele 15 monumente închinate eroilor acelor zile —
i
ANA — Captură Facebook Pagina 38 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Zile rosii no ti albe Preluare Facebook SEARCHLIGHT: ANA Un inventar vizual al regiunii Banat — ANA, o expoziție de fotografii, a fost un proiect realizat împreună cu artistul Gottfried Binder. Obiectul studiului a fost Banatul, o zonă de frontieră multietnică în sud-estul Europei, care, datorită istoriei, politicii şi migraţiei, reflectă în mod unic influențele numeroaselor culturi europene. Titlul ANA este o prescurtare a numelui Banat, şi în acelaşi timp un nume uşor, accesibil şi transnațional a unei persoane. Au avut loc proiecții video şi discuții cu publicul în vernisaj - 21 noiembrie 2019 şi desigur expoziția între 21.11-12.12.2019.

2 21
Pagina 39 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii SEARCHLIGHT: In vitro veritas Expoziția "In vitro veritas” a invitat publicul la o meditație asupra ambivalenței şi a naturii realităților falsificate. Lipsa de echivoc a expresiei "in vino veritas" este substituită în titlul propus de o construcție sintactică contradictorie. "In vitro veritas" sugerează dubla interpretare a noțiunii de adevăr: adevărul-corespondență, ca rezultat al concordanței vizibile cu realitatea obiectivă, sau adevărul-coerență care, deşi fabricat în mod artificial, poate primi valoare absolută atâta timp cât nu intră în contradicție cu sistemul căruia îi aparţine. Prin urmare, In vitro veritas se referă la adevărul din spatele sticlei transparente, dar şi la adevărul “de laborator”. Proiectând această dualitate asupra contextului mediatic contemporan, dominat de manipulare şi strategii, de fake news şi hoax-uri, revine mereu întrebarea dacă transparentizarea discursului public este reglementabilă prin norme. Sistemul democratic a abolit cenzura, dar autocenzurarea micro sistemelor mediatice rămâne prezentă. Afirmațiile demonstrabile sau informațiile verificabile pot constitui baza dezbaterii, însă aruncarea în arenă a conceptelor slabe, discutabile sau ambigue este tot o strategie de manipulare. Adevărul devine vizibil atâta timp cât serveşte unor scopuri precise, Conținutul ideatic al expoziției s-a reflectat nu doar în lucrările propuse de artiști, ci şi în infrastructura pe care aceasta se bazează, în alegerile legate de asimilarea întocmai a spațiului pe care îl populează. Încăperea de la etajul Gării de Nord beneficiază de o vitrină a cărei vizibilitate oferă prima cheie de lectură pentru conceptul expozițional. In vitro veritas a urmărit acelaşi principiu al incorporării asumate a elementelor preexistente, cum ar fi instalația luminoasă realizată de artiştii Neil Musson şi Jono Retallick în 2018, devenită componentă decorativă permanentă a încăperii, sau lucrarea de modelism feroviar aflată în proces de finisare. Construirea unui discurs în jurul intervențiilor de estetizare programată a acestei încăperi a reprezentat o formă de dialog onest cu o realitate deja existentă.

Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str, Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii In vitro veritas, Gara de Nord — Preluare Facebook TERITORIUL CONEXIUNI SEARCHLIGHT: Cadre si forme / Scoala de vară de dans contem oran Cadre şi forme / Şcoala de vară de dans contemporan a fost un proiect ce s-a încheiat cu un spectacol în Timişoara. Alături de asociațiile Unfold Motion şi Noi Re-Creăm, ne-am unit forțele să facem o şcoală de vară de dans contemporan din Timișoara - Frames and Shapes! Coregrafe: Louise Kelsey din Marea Britanie şi Lavinia Urcan. Şcoala s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni şi a cuprins ateliere de dans de cinci ore pe zi. Atelierele au avut rolul de a dezvolta tehnica cursanților, dar şi de a pregăti împreună un spectacol de dans contemporan participativ. Participanții au fost împărțiti în două grupe: profesionişti şi amatori şi împreună au creat un show memorabil, ce a fost prezentat publicului în Piaţa Sf. Gheorghe. Cadre şi forme Preluare Facebook SEARCHLIGHT: HomoUrbanis Proiectul a propus un spectacol coregrafic cu cinci reprezentații în diferite clădiri aflate în stare de degradare din Timişoara. Prin aceste reprezentații, s-a urmărit aducerea în prim planul societății problemele legate de istoria locală a orașului şi încurajarea acţiunilor de consolidare şi renovare a clădirilor cu substrat istoric. Din echipa proiectului au făcut parte balerini, coregraf, violoncelist și inginer lumini. Spectacolul s-a adresat tinerilor între 20-30 ani. Proiectul Homo Urbanis a adus la cunoştinţa publicului timişorean problema pierderii istoriei locale prin evidențierea relațiilor individului în cadrul comunității.
Pagina 40 din 77

Pagina 41 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Homo Urbanis, Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Timisoara Refu ee Art Festival În cadrul ediției a III-a Timișoara Refugee Art Festival ce a avut loc între 15-20 Iunie 2019, am avut invitați străini şi români, prezentarea a fost realizată de către Flavius Ilioni Looa. Conferinta cu tema în domeniul migrației a fost organizată de Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente la Camera de Comerţ şi Industrie Timiş în cadrul proiectului Rights, duties, solidarity: European constitutions and muslim iminigration. Prezentarea cu tema “Sărbătorirea diferențelor şi creerea de comunităţi primitoare pentru refugiați — Timisoara Refugee Art Festival, Ediţia a III - a” a stârnit interesul participanților internaționali.
TRAF, Preluare Facebook
SEARCHLIGHT: Festivalul In: v z bl
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

21 2
Festival In: v z bl — Preluare Facebook Festivalul In: v z b 1 - InternSunetul Revelaţiei & Insignele Acceptării cu Vlad Gheorghe Cadar şi Mersid Ramiăevic - o indexare a Posibilului, dar Impalpabilului, o instalaţie de sunet interactivă — un prototip de costum spaţial pentru un posibil program spaţial, InternSunetul Revelaţiei este o instalaţie de sunet interactivă realizată de către Mersid Ramitevic, reprezentând un set de date compus din fragmente, transmise prin intermediul unor obiecte gata făcute, folosind formaturi ce examinează felul în care percepem absenţa, vizibilitatea şi solidaritatea prin prisma etnografiei şi a modului relaţional în care se întâmplă ascultarea. Instalaţia explorează Pagina 42 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Un festival pe care l-am realizat în 2019, împreună cu Asociaţia Solidart, ce şi-a propus să facă vizibil ceea ce este invizibil, promovând valori ca dialogul, înțelegerea, respectul şi solidaritatea. Vocile diferitelor grupuri vulnerabile, „invizibile”, sunt adesea neauzite sau chiar nerostite. Prin acest festival, ne-am dorit să dăm acestor grupuri o voce şi contextul pentru a se autoreprezenta şi a-şi face această voce mai puternică în comunitate. Diversitatea este o bogăție prea puțin exploatată. Culturile diferite şi perspectivele diferite asupra realității sunt o oportunitate de învățare pentru noi toți, câtă vreme reuşim să punem în centrul interacțiunilor noastre valorile şi principiile pe care festivalul le afirmă. În ceea ce privește conținutul, festivalul a realizat spectacole de teatru, performance, muzică, proiecții de film, arte vizuale, instalații şi expoziții, dar şi dezbateri, conferințe, workshopuri, ateliere, mâncare şi întâlniri. Festival In: v z bl — Preluare Facebook

21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii urmele ascunse şi impalpabile ale clasei muncitoare, a comunităţii de refugiați şi a xenofobiei dintr-un punct de vedere aflat în permanent flux, aparţinând unor grupuri lingvistice diverse. Scopul acestei instalaţii de sunet este acela de a fi oferit spre folosire, pe post de recipient conceptual, facilitând participarea cetăţenilor, dându-le acestora ocazia de a răspunde întrebărilor iscate prin sunet. /nsignele acceptării are la bază o serie de insigne concepute de către Vlad Cadar, reprezentând un posibil Program Spaţial Românesc ce are în spate o filozofie aflată la curent cu explorarea spaţială. Este o filozofie ce vorbeşte despre actele comise de ftinţa umană, despre atrocitățile săvârşite împotriva altor fiinţe umane, împotriva minorităţilor etnice şi sexuale, dar şi împotriva altor specii şi eco-sisteme, contextualizând mesajul în vederea unor posibile viitoare misiuni de explorare spaţială. Insignele ne vor permite să ne imaginăm un posibil viitor cu oportunităţi egale, cât şi oportunități în cadrul Explorării Spațiale, un viitor unde fiecare entitate are drepturi egale de participare, fiind reprezentat în mod corect de către entitatea mai mare din care face parte. Festival In: v z bl — Preluare Facebook Festivalul In: v z bl - Corp Urban Pentru unele, corpul este propria identitate, pentru altele, corpul este un vehicul. Pentru unele, corpul este cel ce ne aduce la un numitor comun, pentru altele, corpul este tocmai ceea ce ne diferenţiază. Despre relaţia dintre o femeie şi corpul ei se vorbeşte încă foarte puţin, deşi reprezentările sale sunt peste tot în jurul nostru. Relația dintre femeie şi corpul său este un subiect, cu atât mai tabu, cu cât coborâm anatomic mai jos, şi sute de ani de practică a tăcerii consimțite l-au transformat într-un fel de teren minat. „Cop URBAN” ficționalizează poveştile a patru femei de etnie romă şi investighează relaţia dintre acestea şi propriul corp, printr-o lentilă personală, dar şi în context social: corpul ca mijloc de producţie, corpul ca proprietate, corpul ca un leagăn al maternității; corpul sănătos, corpul bolnav, corpul ruşinos, corpul fizic ca oglindă a vieţii sociale şi ca unică posesie personală. Am făcut o incursiune în universul marginalilor, explorând zonele gri ale moralei şi ale societăţii şi am deschis spre dezbatere subiectul controversat al drepturilor sexuale şi reproductive, într-un spectacol muzical, tandru, asumat şi curajos, despre sex, supravieţuire şi identitate, în România secolulului 21, Pagina 43 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

2 tc
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii În 19 octombrie 2019, tot în cadrul festivalului Invizibil, cu sprijinul Asociaţiei Solidart, am avut spectacolele trupei Giuvlipen, compania de teatru feminist rom, denumită de Agenţia Reuters „avangarda revoluției rome, un contra-atac prin artă și activism la secole de opresiune”, dezbate teme sociale contemporane, controversate şi provocatoare. Spectacolele Giuvlipen vorbesc, prin mecanisme comice, despre teme serioase ca rasismul structural, inegalitatea de gen, căsătoria timpurie în cadrul comunităților rome tradiţionale, hiper-sexualizarea şi stereotipizarea femeii rome sau lipsa accesului la educație şi discriminarea rasială din cadrul sistemului medical sau de învăţământ. Corp Urban, In: v z bl, Captură Facebook Festivalul In: vzb 1 Să se facă Teatru forum Teatrul forum este o formă de teatru participativ în care actorii și publicul lucrează împreună la problema ce le-a fost prezentată, stârnind dezbaterea şi încercând să găsească posibile soluţii pentru problema în cauză. Spectacolul de teatru forum „Să se facă” a fost prilejuit de întâlnirea cu grupul Zephyr şi proiectul său Sugestia Zilei (Următoare). Acest spectacol a fost posibil cu contribuția Asociaţiei Ceva de Spus. Forumul pune în discuție două subiecte din păcate prea puţin vizibile în societate: discriminarea față de persoanele cu dizabilități și încălcarea dreptului la aer curat. Propunerea grupului este Sugestia Zilei (Următoare), un proiect activist de artă ce problematizează calitatea aerului din Timişoara şi cuprinde mai multe etape: o dezbatere în jurul unei mese rotunde cu specialişti, reprezentanți ai instituţiilor, ai mediului de afaceri şi cu membri ai societăţii civile, un spațiu de documentare la Muzeul Transporturilor „Corneliu Miklosi”, o serie de postere informative expuse în tramvaie şi această sesiune de teatru forum ce se bazează pe cercetarea desfăşurată în timpul procesului de realizare a proiectului şi pe discuțiile purtate cu reprezentanți ai Asociaţiei CevaDeSpus. Pagina 44 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

DA
In: spectacol pentru un singur spectator — Cover Facebook Festivalul In: v z b 1 - Dezbatere: political theatre and community building Ce înseamnă comunitate? Ce este teatrul politic? De ce avem nevoie de teatru politic? Cum construim comunități în jurul unor proiecte de teatru? A fost o discuție cu Mayada Darwiche, Ahmed Shah - Theater X / JugendtheaterBiiro Berlin şi David Schwartz - MACAZ - Bar Teatru Pagina 45 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
In: vzb 1, Să se facă — teatru forum, Preluare Facebook Festivalul In: vzbl Invizibilii: spectacol pentru un singur spectator Spectacolul „Invizibilii” a pornit de la constatarea că persoanele din categoriile vulnerabile sunt fie absente din memoria colectivă, fie prezente prin reprezentări exclusiv negative. Ca „titulari ai memoriei”, am propus redescoperirea unor oameni invizibili de lângă noi şi împărtăşirea memoriei cu aceştia. Situațiile de discriminare cu care aceşti oameni se confruntă sunt de cele mai multe ori ascunse, băgate sub preş sau tabu. Prin expunerea acestor situații în 10 scene de teatru pentru un singur spectator, am urmărit să aducem comunitatea mai aproape de realitatea de zi cu zi a membrilor ei invizibili. Participarea la acest performance a fost în acelaşi timp o redescoperire a memoriei și un exercițiu de empatie pentru fiecare participant. „Invizibilii” propune 10 scene de discriminare inspirate din poveşti adevărate pe care spectatorii le-au putut trăi pe propria piele pentru aproximativ cinci minute.
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
CAPITALĂ EUROPEANĂ
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Coop., deschisă tuturor, nu doar oamenilor de teatru. Multe păreri, suficiente convingeri, multe orgolii, totuşi nu construim comunități, nu inventăm nimic, de fapt ne inspirăm din viața de zi- cu-zi în orice interpretare scenică.
In:vzbl Tabu, Preluare Facebook Festivalul In: v z b l- Complet alb “Complet alb” a fost un proiect experimental de creație artistică performativă conceput de artişti ce-și definesc un statement din a intra într-o strânsă relaţie cu comunitatea din care fac parte, pentru a provoca un dialog real pe o problemă acută cu relevanță socială. Pagina 46 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Dezbatere: political theatre and community building — Preluare Facebook Festivalul In: vz b1- TABU Care sunt condițiile de muncă într-un domeniu considerat ilegal şi, de aceea, complet nereglementat? Cum se negociază prețurile, concurența şi relațiile cu clienţii? Există vreo metodă de protecție a muncii sau vreo plasă socială? Cum ajung şi cum aleg diverse persoane să practice sex comercial? Și cum le influențează munca relațiile cu partenerii, relațiile cu copiii şi viaţa de zi cu zi? Spectacolul ficționalizează, pornind de la o documentare aplicată, povestea lui Nicol şi a Gianinei, două femei din Bucureşti ce practică sexul comercial stradal. Spectacolul şi-a propus să nuanțeze, completeze şi contrazică percepțiile uzuale despre „prostituție” şi să transmită fragmente din viețile personale, atât din familie cât şi de la muncă, ale celor două protagoniste.
- _
sita

21
Pagina 47 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Spectacolul a lansat o platformă de dialog care să exprime şi să reprezinte nevoile și aşteptările reale pe care le au persoanele cu cecitate, fiind un experiment teatral inedit în peisajul artistic național. Proiectul porneşte de la dramatizarea unui roman de referință al literaturii universale - “Eseu despre orbire”, aparținând scriitorului portughez, laureat al premiului Nobel, Jose Saramago. Preţ de o oră şi jumătate, spectatorii au fost martorii unei poveşti incredibile despre lumea celor ce nu văd, despre felul în care se modifică individul în raport cu semenii şi cu sine însuşi atunci când i se refuză bunul cel mai de preţ: vederea. Spectatorii au putut recepta întreaga poveste fără a vedea efectiv, decât la începutul şi la finalul spectacolului. Altfel spus, au încercat să conştientizeze adevărata libertate interioară dincolo de cele cinci simţuri. In: vzbl- Completalb, Preluare Facebook Festivalul In: v zb1- Ură și pisoi Crezi că eşti imun/ă la manipulare? Consideri că nu poţi fi condiţionat/ă? De câte ori ţi-ai verificat azi pagina de Facebook? Ai impresia că ştii ce se-ntâmplă? Te simţi în control? De câte păreri din afară ai nevoie pentru a-ţi crea o părere personală? Ai văzut pe Internet vreo poză cu pisici azi? Simţi ceva în aer? Te-ai prins care-i faza? Spectacolul „Ură şi pisoi” a fost un spectacol de teatru experimental, cu un grup de persoane vulnerabile din comunitate, în care s-a exploatat manifestarea urii în societate şi mecanismele din spatele acesteia.

tC
Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
In: vzbl-Ură şi pisoi, Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Culto-Cort Prin proiectul Culto Cort şi Embargo Fest, am propus intrarea într-o lume a culturii şi a diversității, alături şi cu acţiunile partenerilor noştri: Asociaţia Teatru pentru Tine - Marea Unire în Banat / Călătorie în timp / Strada nr. 4; Teatrul pentru Copii şi Tineret Merlin — Scufița Roșie / Ariciul; Şcoala de Circ Timişoara — Ateliere de circ / Maidan; Auăleu — Ferma Animalelor / Huooo; Proiecţii de film; yoLga - un concept al actriței Olga Diana Torok, produs de galeria de artă contemporană META Spaţiu; Dezbateri pe teme ecologice. Întreg programul festivalului se poate consulta pe www.embar ofest.com.
CultoCort — Preluare Facebook
SEARCHLIGHT: CiviCultura
Pagina 48 din 77
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

2
CEI asa
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii O comunitate sănătoasă este o comunitate implicată, cu capacitatea de a identifica şi ameliora problemele cu care se confruntă, prin implicare directă. Evenimentele culturale CiviCultura au adus publicul față în față cu posibilitatea de a-şi rezolva singur problema cu care se confruntă în cartier, într-un mod interactiv şi educativ. CiviCultura a fost organizat de Asociaţia Culturală Diogene şi Teatrul Studențesc Thespis în colaborare cu BIS Teatru, şi constă în acţiuni socio- culturale ce promovează implicarea civică a locuitorilor Timişoarei, ajutându-i să-şi găsească curajul de a se transforma, din beneficiari ai proiectelor locale în voluntari şi chiar inițiatori. d Civicultura — Preluare Facebook SEARCHLIGHT: Co ART Co(Art) — un eveniment ințiat de programatori şi specialiști IT pentru artişti. În perioada 10-13 octombrie 2019, la Timişoara s-a desfăşurat evenimentul Co(Art), ce a adus împreună artişti, programatori, electronişti, precum şi doi artişti din Marea Britanie: Anna Dumitriu - bioartist și Alex May - artist specializat în geometrie proiectivă, În cele patru zile de desfășurare, au avut loc şase ateliere, prezentări teoretice şi un hakathon, în care participanții au dezvoltat ideile într-un proiect prezentat la finalul evenimentului Co(Art). Co(Art) a făcut parte din seria de evenimente organizate de Banat IT, o asociație timişoreană fondată de câțiva oameni de afaceri, tineri şi foarte tineri, ce au decis să creeze un spațiu educațional în societatea civilă pentru a o apropia de domeniul IT și aplicațiile informatizate ce ne invadează viața din ce în ce mai mult. Aşa a apărut acum şapte ani Hack TM (un hakaton la care participă sute de elevi din toată țara), apoi Coder Dojo (o inițiativă de educație în domeniul tehnologiei, adresată elevilor de gimnaziu) şi anul acesta Co(Art). Pagina 49 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
CIVICU).

cc
PRODUCTII PROPRII SPORT 21 Sportul este un element al culturii, deoarece performanța sportivului este o formă de creație. La fel ca literatura, teatrul sau cinematografia, sportul este creator de mituri, de legende şi eroi. Și pentru că sportul nu este doar o simplă manifestare, ci un fenomen de amploare ce pune în mişcare imaginația și fantezia, am organizat o primă ediție ce îmbină sportul şi cultura și arată frumusețea și colaborarea din spatele scenei. Pagina 50 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.35, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Co(ART) — Preluare Facebook SEARCHLIGHT: INSPIR „Inspiră. Inspiră bucurie celor din jurul tău sau lasă-te inspirat de comunitatea din Murani și participă la evenimentele planificate în acest weekend!” — acesta a fost mesajul transmis de partenerii noştri pentru petrecerea unei zile alături de comunitatea din Murani. Unde au fost pregătite ateliere, intervenții de teatru, spectacole de circ cu Şcoala de Circe TM, „Monoloagele vecinului” cu Teatrul Auăleu, „Trei” - spectacol de foc cu „The circus” şi Charlie Chaplin - > 3 proiecție de film.
Inspir, Murani, Foto Horea Preja
„_ÎNSPIR 2 a
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

i SPIRT ZI
SPORT 21
Pagina 51 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Am adus în faţa timişorenilor personalități sportive, a căror viață include cultura, dar şi personalități artistice practicante sau iubitoare de sport. Competițiile şi activitățile rezervate copiilor şi amatorilor au fost completate de expoziții, dezbateri şi filme ce abordează sportul ca demers socio-cultural. SPORT 21 2019 a inclus un eveniment pentru a celebra 120 de ani de la organizarea, la Timişoara, a primului meci de fotbal. Arhiva TM2021 — Foto Seba Tătaru Între 29 august și 1 septembrie 2019, au fost zilele SPORT 21, am avut patru zile în care sportul şi cultura şi-au unit forțele în competiții sportive, dezbateri, proiecții de film, o expoziție de fotografie și o tură nocturnă de biciclete. Toate evenimentele realizate, în special dezbaterile alături de Horia Colibăşanu şi Toma Coconea, cu viaţa La limită; despre bicicleta în centrul atenției, "pe două roţi", alături de Grosu Eduard Michael, Mihai Băbăiţa și Ana Munteanu (Verde pentru Biciclete), dar şi cea despre În ringul de box cu regizorulul filmului „Caisă”, România, 2018 - Alexandru Mavrodineanu şi boxerul Flavius Biea, s-au bucurat de atenția tuturor spectatorilor — tineri şi adulți.
Arhiva TM2021 — Foto Cornel Putan
DANTE 21
i SPORT ZI
) San 21
a

21 2
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii În 2021 se vor împlini 700 de ani de la moartea marelui scriitor italian, Dante Alighieri, unul dintre cei mai importanți poeți ai literaturii universale. Tot atunci, în anul Capitalei Culturale Europene, la Timişoara va fi pusă în scenă lucrarea emblematică a acestui poet: Divina Comedie. Împărțită î în 3 etape, Infernul, Purgatoriul şi Paradisul, este o adevărată provocare pentru orice trupă de teatru de atunci şi până în ziua de astăzi. Începând cu 2018, s-au organizat întâlniri de lucru cu publicul interesat, nu doar actori profesionişti, ci şi cu pasionați ai teatrului, dornici să urce pe scenă şi să înveţe de la profesionişti - coordonatorii italieni, Marco Martinelli şi Ermanna Montanari, directorii artistici ai Teatro delle Albe din Italia. Aceştia au montat prima scenă: Infernul, iar 2019 a fost dedicat Purgatoriului. În 2020, ei au repetat pentru Paradisul, urmând ca în anul Capitalei Culturale Europene - 2021, să realizeze un spectacol de mari dimensiuni cu implicarea directă a timişorenilor. Echipa artistică a TM2021 a organizat în data de 4 aprilie 2019, la sediul Fundației Județene de Tineret Timiş, str. Arieş, nr.19, al doilea atelier de lucru „Către Divina Comedie”, din cadrul programului DANTE 21 — Staţia Îndrăzneşte!. Acesta a fost condus de Marco Martinelli şi Ermanna Montanari, au mai participat şi Silvia Pagliano şi Franco Belletti. Arhiva TM 2021 Apoi, echipa de aproximativ 30 actori profesionişti şi amatori din Timişoara, formată în cadrul proiectului inițiat de Timişoara 2021, a fost la Ravenna între 9 şi 15 iulie 2019. Acolo, ei s-au alăturat Teatrului delle Albe pentru a prezenta împreună Purgatoriul pe scena Festivalului de Teatru. Teatro delle Albe este o companie de teatru a cărei activitate este recunoscută prin câștigarea a numeroase premii şi care are o abordare diferită asupra implicării active a publicului, concentrată pe comunitate, co-creare, cu accent pe tineri. În luna noiembrie 2019, în cadrul programului Dante 21, a fost lansat volumul ”A-şi face loc” Dante 21, în Sala Baroc a Muzeului de Artă Timișoara a avut loc proiecția filmului în 7 noiembrie, iar între 8-9 noiembrie a avut loc un Workshop cu ghizii şi participanții de la Ravenna, în spațiul Fundației pentru Tineret. Pe de altă parte, s-a căutat o finanțare nerambursabilă europeană pentru acest proiect. Pagina 52 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Arhiva TM2021: Fotografii din Ravenna — Dante21 LUMINA UNIRII În perioada 27-29 septembrie 2019, a avut loc în Piaţa Unirii din Timişoara, spectacolul în trei acte LUMINA UNIRII, ce ilustrează istoria Timişoarei de la începuturile oraşului și până la Unirea din 1919. Lumina Unirii a fost un spectacol de muzică, arte vizuale şi instalații de lumină, creat pe structura arhitecturală a Pieței Unirii din Timişoara ce spune povestea oraşului, cu toate momentele sale importante, de la începuturile sale până la Unirea cu România, din 1919. Lumina Unirii, actul 1 se opreşte asupra serii în care Timişoara “a luat naştere”: la început, un zgomot ce ducea cu gândul la baltă, broaște, mlaștină, apoi proiecția zidului ce creştea şi transmițând imaginea cetăți care devenea realitate, apoi perioada sub Imperiul Otoman şi cea a orașului măcinat de epidemia de ciumă. Lumina Unirii, actul Il reflectă o altă etapă din istoria cetății Timişoara, cea sub Imperiul austro- ungar, care începe cu o caleaşcă trasă de doi cai, în care se află un bărbat ce se ridică în dreptul Palatului și dirijează o orchestră cu muzicieni la toate ferestrele, nimeni altul decât Franz Liszt (1811-1886), unul din cei mai mari pianiști ai tuturor timpurilor, compozitor ce a vizitat Timişoara în 1846, susținând câteva concerte în această regiune (Sânnicolau Mare — Castelul Contelui Nako, Remetea Mare la Castelul Ambrozy şi Banloc în Castelul Karacsony). Artiştii internaționali, prezenți la festivalul Eufonia, şi apoi artiştii Operei Naționale Române din Timișoara (dirijor: Wolfgang Groehs) au interpretat muzica din această seară. Pagina 53 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054. contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Arhiva TM2021 — Foto Cornel Putan
â apr.
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Arhiva TM2021 — Foto Cornel Putan Lumina Unirii, actul II este dedicat momentului Unirii cu România din 1919. Muzica a fost asigurată de Tymes Orchestra alături de Lucian Nagy Quartet, sub bagheta dirijorului Radu Zaharia. Arhiva TM2021 Foto Cornel Putan MEMORIILE CETĂTII În 2019, Memoriile Cetății a consolidat legăturile dintre oameni şi poveştile cartierelor din Timișoara. În perioada 14-20 octombrie, am dus cultura în cartierele oraşului şi am parcurs împreună cu oamenii din aceste cartiere hărțile intime ale comunității. Locuitorii au avut astfel ocazia să descopere — alături de artişti, personalități ale orașului şi turişti — tipuri de intervenții artistice în spațiul public. Pentru că trecutul istoric este o componentă importantă a identității culturale, cei 30 de ani de la Revoluție au fost comemorați în cadrul ediției din acest an. Pornind de la premiza că istoriile se completează una pe cealaltă, bazându-se pe martori şi pe mărturii directe, artişti şi localnici au încercat să contureze perspective personale asupra evenimentelor din '89. Fragmente ale memoriei colective ce au supraviețuit timpului au fost transmise mai departe prin acțiuni ce corespund nevoilor actuale şi care leagă noua generație de istoria comună. Pagina 54 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
n
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Memoriile cetății, Stație de Tramvai și Intervenţia murală FISART, Cerealcom, Foto Seba Tătaru XTENSII EXTENSIE Timişoara 2021 la Festivalul Internațional de Chitară de la Timișoara Secţiunea Timișoara Guitar Connection În perioada 1-8 martie 2019, a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului Internaţional de Chitară de la Timişoara ce a găzduit cursuri de măiestrie şi conferințe la Sala Orpheum a Facultății de Muzică și Teatru a Universității de Vest Timişoara, recitaluri şi concerte desfăşurate la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul şi la Reflektor Venue. Au fost invitați să concerteze artiști de renume internațional ai chitarei clasice precum Anicllo Desiderio, Thomas Miiller-Pering, Amadeus Guitar Duo (Thomas Kirchhoff & Dale Kavanagh), Antal Pusztai, David Pavlovits, Bojan Ivanovski, Duo Kitharsis (Alexandra Petrişor & Dragoş Horghidan), în recitaluri solistice şi camerale. Noutatea aceastei ediții a constituit-o GUITAR CONNECTIONS — Extensie Timişoara 2021, o serie de evenimente constând în trei seri de recitaluri cu caracter transfrontalier, dedicate chitariştilor din Timişoara, Szeged şi Belgrad, după următorul program: 1. Timișoara Guitar Connection vineri, 1 martie 2019, Reflektor Venue - realizare şi producție concert Horea Crişovan & Friends; 2. Belgrad Guitar Connection duminică, 3 martie 2019 - realizare conferință “Guitar Art Festival — Twenty years of Production”, susținută de Bosko Radojkovic, director artistic şi fondator Guitar Art Festival, Sala Orpheum a Facultății de Muzică şi Teatru a UVT. Cu susținerea unui recital de chitară acustică Bojan Ivanovski Joby — “A Whole New World”, finger style guitar, Reflektor Venue şi realizarea unui masterclass de chitară; 3. Szeged Guitar Connection luni, 4 martie 2019, Sala Capitol a Filarmonicii Banatul Timişoara - recital David Pavlovits, classic guitar originals, - recital Antal Pusztai, classic& Jazz guitar arrangements, conferința despre Festivalul Internațional de Chitară Szeged 2019 şi Pagina 55 din 77 Asociația Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
ri

2)
Horea Crișovan & Ion Dorobanțu, TIMIȘOARA GUITAR CONNECTION Sursa foto: htt s:/www.facebook.com/tm itarfestival/?tn-str-k*F Evenimentele intitulate GUITAR CONNECTIONS — Extensie Timişoara 2021 au fost organizate de către TM2021 în colaborare cu Asociaţia Memoria Culturii. Printr-un parteneriat de colaborare, cea de-a XX-a ediție a Guitar Art Festival din Belgrad s-a încheiat cu o seară dedicată lui Joaquin Rodrigo, marcând aniversarea a 20 de ani de la prima ediție a festivalului şi totodată comemorarea a tot atâtor ani de la trecerea în neființă a marelui compozitor spaniol. Au fost organizate două concerte simfonice, având în program același repertoriu şi anume duminică, 17 martie 2019, la Belgrad (Serbia) - Kombank Dvorana şi luni, 18 martie 2019, la Timişoara (România) — Sala Capitol. Orchestra Filarmonicii Banatul Timişoara, dirijată de maestrul Tiberiu Dragoş Oprea, a prezentat publicului lucrările lui Joaquin Rodrigo: Concierto de Aranjuez pentru chitară şi orchestră, solist Vojin Kocic (Serbia), Fantasia para un Gentilhombre, pentru chitară şi orchestră, solistă Ema Kapor (Serbia); Concierto Andaluz, pentru patru chitare şi orchestră; solişti: Alexander Swete (Austria), Zoran Krajisnik (Bosnia şi Herţegovina), Nemanja Ostojit (Muntenegru), Maroje Briic (Croația). Acest eveniment a fost organizat de Guitar Art Festival Beograd, Filarmonica Banatul Timișoara, Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, Institutul Cultural Român, Asociaţia Memoria Culturii, sub patronajul doamnei Cecilia Rodrigo, fiica marelui Joaquin Rodrigo. TEH Balkan Hub Scopul conferinței TEH BALKAN HUB a fost să exploreze noi modalități de creştere a cooperării regionale între actorii culturali independenți în regiunea balcanică. Evenimentul a avut loc în perioada 7 - 9 martie 2019 la Ambasada (str. Anton Seiller nr. 2 Timişoara), fiind organizat de TM2021 în colaborare cu Centrul Cultural Plai. Pagina 56 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii realizarea unui masterclass de chitară.

Sursa foto: ht s:/www.facebook.com/events/ 1962527157386743/ TEH Camp Meeting 88 - Grow? AMBASADA -— organizație și centru cultural multi-funcțional din Timișoara. Din 2016, este membră a Trans Europe Halles (TEH), o reţea de centre culturale auto-organizate, cu peste 100 de membri din 37 de țări. În perioada 16-20 octombrie 2019, AMBASADA a găzduit una dintre reuniunile anuale de tabără ale TEH, o ocazie unică de a conecta, de a face schimb de idei şi de a construi noi cooperări, TEH Camp Meeting 88 şi-a propus să discute idei în jurul noţiunii de creștere - personal, organizațional şi legat de comunitate. Creşterea este întotdeauna percepută ca ceva ce trebuie să urmărim pentru a evolua şi a reuşi. Dar, cu toate acestea, nu este întotdeauna necesar să vizăm creşterea. TEH Camp Mecting 88 - Grow?, Ambasada — Preluare Facebook XTENSII — Caf&kultour - Săptămâna cafenelelor 2019 Tânăra creație contemporană a fost din nou prezentă în cafenelele şi spațiile alternative din Timişoara din 15 până în 21 aprilie 2019. O adevărată sărbătoare a Europei şi a multiculturalității în oraş, CAFEKULTOUR a propus o săptămână întreagă de spectacole cu artişti din Belgia, Polonia, Austria, Germania, România, Franța şi Spania. Evenimentul a fost co-organizat cu Centrul Cultural German şi Institutul Francez din Timişoara, ca extensie a programului Asociaţiei Timişoara 2021, a Ambasadei Franței în România şi a Goethe Institut. Pagina 37 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
z 23

2 21
Flamenco & painting, Preluare Facebook XTENSII — Teatrul ca Rezistență (Heritage contact Zones) Evenimentul public al proiectului Teatrul ca Rezistență, Rezistenţa prin inocență, a avut loc în zilele de 21, 22 şi 23 iunie la parterul clădirii Operei, cu intrare din strada Alba-lulia, începând cu ora 21.30. Participanților li s-a oferit șansa de a afla "Cum să scapi de maturitate timp de zece minute asistat de o marionetă", o interacțiune one-to-one imaginată de Ovidiu Mihăiţă (Teatrul Auăleu) şi Cuța Gornic (Teatrul Merlin). Cu această ocazie a fost lansat şi cel de-al doilea număr al Fanzinului Teatrul ca Rezistență, ce a inclus texte de Alina Nelega, Andrei Ujică, Marcel Tolcea, Cristina Modreanu şi Ovidiu Mihăiţă, precum și desenele lui Lucian Popovici. Proiectul Teatrul ca rezistență/Theater as Resistance, ce urmează să se desfăşoare până în 2021, curatoriat de Cristina Modreanu, îşi propune să cerceteze arhivele teatrelor din Timişoara, precum și colecții private pentru a analiza viața cotidiană a timişorenilor în timpul regimului Pagina 58 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Deschiderea Cafe Ito ;, 15 aprilie 201“ re are Facebook
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii O noutate a celei de-a 15-a ediții a fost că seara franceză a fost ocazia de a marca deschiderea Sezonului România-Franța la Timişoara, cu trei reprezentanți emblematici ai noii scene muzicale din Hexagon. Creat în 2005, la inițiativa Institutul Francez Timisoara - Institut frangais de Timişoara şi a Deutsches Kulturzentrum Temeswar - Centrul Cultural German Timişoara, festivalul şi-a construit o identitate ce seamănă orașului, oferind locuitorilor săi pretexte de întâlnire cu forme artistice variate. Programul a inclus spectacole de teatru, flamenco & painting, proiecții, concerte şi show-uri de improvizație.
EL marea st ana pri EST Br

(C 2 21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii comunist (1960-1990), dar și după Revoluția din 1989 (1990-2019) din perspectiva relației lor cu teatrul, Vor rezulta în faza finală o expoziție multimedia şi un film documentar, precum şi — pe parcurs — o serie de mijloace populare de comunicare a rezultatelor cercetării ca evenimente publice, un fanzin cu apariție regulată, video instalații în spații publice. Toate pentru a reaminti şi sublinia una dintre cele mai relevante misiuni ale teatrului într-o societate, aceea de a încuraja gândirea critică, indiferent de regimul politic şi social. Proiectul Teatrul ca Rezistență este o inițiativă a Timişoara 2021 - Capitala Culturală Europeană şi Auăleu (Timişoara), care lucrează în strânsă asociere cu instituțiile teatrale majore ale oraşului: Teatrul National Timisoara, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timisoara, Teatrul German de Stat Timișoara, Thespis Student Theatre, Teatrul pentru copii şi tineret Merlin. Este un proiect inclus în Heritage Contact Zones, un proiect co-finanțat din fonduri europene prin Programul Europa Creativă. XTENSII— Revolutii rin film — The Sin in Revolution/Revolu ia cântată Central European Film Festival Timişoara şi Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a continuat seria de proiecţii din cadrul programului Xtensii-Revoluții prin film - cu documentarul The Singing Revolution/Revoluția cântată, creat de americanii James Tusty şi Maureen Castle Tusty. Acesta a fost proiectat joi, 25 iulie, pe terasa Bastionului Theresia (str. Martin Luther 4, aripa Bl, et. 1). Invitat a fost prof.univ.dr. Radu Carp. The Singing Revolution/Revoluția cântată este povestea sutelor de mii de estonieni ce s-au adunat în stradă între 1987 şi 1991 în încercarea de a pune capăt deceniilor de ocupație sovietică prin cântece patriotice interzise şi discursuri. vehemente la adresa conducerii. În timp ce în alte țări mişcările împotriva comunismului s-au sfârşit cu vărsare de sânge, în Estonia cântecele au fost adevărate ancore ale libertății, aceasta fiind câştigată fără pierderi de vieţi omeneşti. The Singing Revolution/Revoluția cântată este o istorisire plină de inspirație a renașterii dramatice a unei națiuni, a dorinței de libertate de nestăvilit şi a determinării ei în cucerirea acesteia. The Singing Revolution/Revoluția cântată este primul film ce relatează aceste fapte istorice vitale ce nu au trecut dincolo de granițele Estoniei. „Am simțit că e timpul ca restul lumii să afle despre evenimentele surprinzătoare ce au avut loc aici”. (James Tusty, regizorul filmului). Pagina 59 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054. contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Pagina 60 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Arhiva TM2021 — Preluare Facebook EXTENSII - Eufonia Festivalul Eufonia, Ediția a II-a, 2019, s-a născut din dorința de a contribui la dezvoltarea unci dimensiuni cultural-educative a regiunii Banat prin includerea muzicii clasice de cameră în circuitul cultural regional. La început de octombrie au fost concerte la Liceul de Muzică „Sabin Păuţa” din Reșița și la Memorialul din Sighet în memoria victimelor comunismului şi marcarea celor 30 ani de la Revoluție, precum şi concerte educaționale dedicate elevilor şcolilor din Timişoara — la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Merlin”, la Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” din Sighetul Marmaţiei şi la Reşiţa, la Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Festivalul Eufonia, la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet şi la Teatrul Merlin Timişoara — Preluare Facebook Proiectul a continuat cu concerte pline de măiestrie dedicate tinerilor muzicieni, susținute de artişti internaționali în cadrul evenimentelor Masterclass de vioară, violă, violoncel, pian, flaut, oboi, coarde, Muzicoterapie, Training mental şi fizic pentru artişti, Concerte cu cei peste 50 artiști invitați în diferite spații din oraş și din țară, precum: Muzeul de Artă din Timişoara, Filarmonica Banatul, Liceul Ion Vidu, Sala Oglinzilor din Sibiu, în Caransebeş, Reşiţa, Sighet, Jimbolia, Lipova, Lugoj, Băile Herculane, Beregsăul Mare, Săcălaz şi Concerte educaționale dedicate elevilor şcolilor din Moşniţa Nouă, Şag, Urseni, Sighetu Marmaţiei și Reşiţa.
a >

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii EUFONIA - Școala din Beregsău Mare EUFONIA — Concert BRD — The sound Preluare Facebook of Classics — Preluare Facebook
Pagina 61 din 77 Asociația Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1. 15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

2 21 best, ad E A A CC
Toți utilizatorii
Pagina 62 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Toţi utilizatorii iat be Google Analytics Timisoarazozi Prăzentara generată a publicul Tați utilizatorii 1 tan 2013 - 31 der, 2019 VIGO la) cica * Arde Ca mutate 2 2010 215 BOTE MN Now Vaitar E Retumiri Valor ; st Sestri | 22.806 | 22.409 | 30.065 | brd dr | net ete | j diam | Nichi rio sestuni pe + de pagiră Sectie 132 | 57.850 192 te | | motan tr tea str Dutots coeibe o nasi | Ratâ du respire 00:01:30 70,88% dmat | Meat nr
Vizitatori site Utilizatori 22.806 din care: Utilizatori noi 22.4 Afişări de pagină Durata medie a sesiunii Afişări de pagină 57.830 (total afişări)
00:01:30 (minute/vizitator)
raport
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
2. COMUNICARE ȘI MARKETING
Site-ul TM2021 www.timisoara2021.ro (vezi Anexa 1.)
Overview // monitorizare timisoara2021.ro
Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

C
activi pa a perinadă de O 2i Utilizatori activi pe o porigadă de 7 zile 7 Utilizatori activi pe a perioadă de 14 zile i TEEN ETER
Timisoara ZOZI „sl Google Analytics Timisoara2021
Pagina 63 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
A FOI Prezenta; Dn toti TIBLI & (43) it total: *% 2015 ZOE din intai: (507) oieri 2315 Pracenta| din tatat (1587)
litilizatori activipa o perioadă de o Utilizatori activi pe operioată de zile Utilizatori activi pas perivadă de 1A zile Utilizatori activi pe a de PR de zile
& 2070 Google
1.582
607
280
43
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
Utilizatori activi
raportul *£
"Utliizatori activi Toţi utilizatorii AP OB da, Stii stra
Tian. 1018 «31 dec. 2019
A Utizatari activi pe o perioadă de 28 de zile
îilizatori

Utitizatori
Trmsoara ML! i] Goagie Analytics Timisoar ra2021
***Nota explicativă: Afişare de pagină O situație în care o pagină este încărcată (sau reîncărcată) într-un browser. Valoarea 4fișări de pagină este definită ca numărul total de pagini consultate. Sesiune Perioada de timp pentru care este activ un utilizator pe site sau într-o aplicație. Dacă un utilizator este inactiv timp de minimum 30 de minute, toate activitățile viitoare vor fi atribuite automat unei noi sesiuni. Utilizatorii care părăsesc site-ul şi revin în termen de 30 de minute sunt contorizați în cadrul sesiunii inițiale. Pagina 64 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
1, Nes 2 Rebra Visitor 2 mass Teze) 242 IE 12.45%), 22420 1 RY DR 30065 Biata” “600, Ia 20 AI) 7.65 12548”) 088% Maia patra AI A 3. satex D701 +2 Set pentru ATS 175. a pleci OI BL Do 3j art 0 petit 2 abs 806% am ACU BI a“ din : am = A) 1800 GG USD Protan din ax rara vs) 0005 „0 33 OM USD fasa) Bindurie T- Ida 2
Tipul EEE ra a + Sextură Rata db sati n Pita cps a d . Valois
524) 3.478 BIB)
e 2020 doogia
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
Segmentul de public
Accesăți raportul
Noi vsrecurenți O! Toţi utiizotorii EA as a
1 ian. 2019-31 dec. 1015
n 7013
mart 15
sn

2 21
Pe a ina Facebook: au fost promovate evenimente culturale din Timișoara şi acţiunile TM2021, pagina înregistrând 35.649 likes (aprecieri) la data de 31.12.2019
Pagina 65 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Insta ram: pagina înregistrează 2188 followers (urmăritori) la 31.12.2019 htt s:/www.insta am.com/timisoara2021/
PRET m eta N PI PE Sa _ RE PRET de îi Rae vo e d E ura ont RE ini ta —z tri
Twitter: înregistrează 1084 postări şi 643 persoane care urmăresc pagina, la 31.12.2019 htt s://twitter.com/timisoara2021?lan —en
1071
m cr Aga
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
ai
Iu de
ATA n

Ce
aricii n torte ran Ze
Monitorizare articole presă Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 3005 prezențe în mass-media, 92 comunicate de presă şi 4 conferințe de presă. În perioada raportată nu am avut solicitări pe Legea 544/2001. Pe perioada 1 - 31 decembrie 2019, au fost monitorizate expresiile Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii și Timişoara 2021, iar mai jos sunt aparițiile pentru fiecare expresie în parte: e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii: Total general apariții: 4425; Distribuția pe mediile monitorizate: Presa: 3100; Social media: 1323; 97,5% pozitiv şi neutru; e Timișoara 2021: Total general apariții: 9494; Distributia pe mediile monitorizate: Presa: 2897; Social media: 6597; 96,8% pozitiv şi neutru. A se vedea Anexele penru monitorizarea presei. 3. PROMOVARE TURISTICĂ Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat în 19 MARTIE 2019, Conferința „Industria ospitalităţii din Banat. Mobilizare generală pentru 2021”, eveniment dedicat întocmirii primului referat de necesitate pentru toţi operatorii de servicii din turism, în vederea pregătirii acestora pentru anului 2021. A fost un prim pas concret pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă industria ospitalităţii din zona de vest a României, în pregătirea anului 2021 şi a perioadei pre şi post Capitală Europeană a Culturii. Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii şi Asociaţia Patronală HORETIM, în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, au fost față în faţă cu actorii principali din turism şi industria ospitalităţii, cu participarea Ministerului Turismului și a reprezentanților Pagina 66 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
3 ea

2 21 DD
Pagina 67 din 77 Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Conferința Industria ospitalităţii din Banat, Arhiva TM2021 TM 2021 a fost prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente specializate de turism din lume: IMEX Frankfurt, 21-23.05.2019. Cu sprijinul Ministerului Turismului, proiectul Timişoara 2021 a fost inclus în standul României. S-a realizat o excelentă colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, Centrul de Informare Turistică, pentru promovarea oraşului, a proiectelor 2021 şi a oportunităţilor turistice. Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat mai multe întâlniri dedicate Industriei ospitalităţii din Banat în următoarele date: 22 aprilie 2019 la SKY restaurant din Timişoara; 9 mai 2019 la Pensiunea Nora din Timişoara; 29 mai 2019 la NH Hotel din Timişoara. Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a organizat o întâlnire dedicată Industriei ospitalităţii din Banat în 2 iulie 2019 cu agenți de turism, şefi de firme şi presă din domeniul turistic din Timișoara. În luna septembrie a avut loc o întâlnire foarte importantă cu jurnalişti de la Radio Group Frankfurt, reprezentanții a 17 posturi de radio, printre cele mai asculate din Germania, ce însumează peste 2 milioane auditori. În 12 iulie am primit vizita unor cunoscuți bloggeri și vloggeri din Europa, dar şi din Africa de Sud şi Australia.
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii consiliilor județene Arad şi Caraş-Severin.

"u Arhivă ATCEC — Întâlnirea bloggerilor (Preluare Facebook) Oraşul Linz a fost una dintre capitalele culturale europene ce s-au bucurat de succes. Începând din 2009, oferta culturală si turistică a orasului de la Dunăre s-a diversificat continuu, astfel încât în 2018 orasul a înregistrat peste 507 mii de turişti şi 822 mii de înnoptări, două noi recorduri turistice (economice). O mare parte din succesul de astăzi al orasului Linz se datorează elvețianului Martin Heller, fost director al proiectului Linz'2009. În septembrie, preşedintele asociației — Horaţiu Rada, împreună cu Simion Giurcă — reprezentantul nostru în turism, au avut o întâlnire focusată pe proiectul Timişoara 2021. Preluare Facebook de la întâlnirea cu Martin Heller În 8 septembrie a avut loc întâlnirea cu Claudiu Florian — directorul ICR Berlin, laureat al Premiului Uniunii Europene pentru literatură în 2016. Delegația Asociaţiei TM2021 a fost foarte bine primită şi întâmpinată cu intenția de cooperare pe proiecte concrete în acest sens. În 15 septembrie a avut loc întâlnirea la Viena cu Robert Dornhelm, renumit regizor, veritabil om de cultură, cetățean de onoare al Timişoarei şi desemnat cu această dată, de către Consiliul Director, ambasador cultural al Asociaţiei Timişoara 2021. În această calitate va promova Timişoara peste granițe şi va susține evenimentele culturale ale Timişoarei 2021. De asemenea, am fost prezenți, la început de decembrie 2019, prin reprezentantul nostru, Pagina 68 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii specialistul în turism la deschiderea cursurilor agenților de turism din Oberăsterreich, alături de Ingo Hagedorn, șeful departamentului de Marketing al aeroportului, organizate cu sprijinul Aeroportului din Linz. Au fost prezente Birourile Naționale ale Cehiei, Elveţiei, Franței, Poloniei şi Ungariei.
Preluare Facebook În 13 decembrie 2019, a avut loc conferinţa „Patrimoniul Cultural Regional, oportunitate pentru dezvoltarea economică durabilă”, un eveniment organizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, la Palatul Culturii din laşi. Evenimentul, moderat de Prof. Mihai Bulai, Prodecan al F acultății de Geografie din Iaşi, a atras reprezentanți ai administrației publice locale şi regionale, ai unor centre şi instituții de cultură, organizații și asociații ce activează în domeniul turismului și patrimoniului cultural, ai mediului Pagina 69 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Cursurile agenților de turism, Oberăsterreich — Preluare Facebook La cea de-a 12 Gală a Corpului Turistic - Asociaţia Birourilor Naționale de Turism, ce operează în piața austriacă, desfășurată în 11 noiembrie 2019, în Palatul Ferstel din Viena, au fost prezenți şi reprezentanți ai Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. Începând cu 2019, TM2021 a devenit membru asociat al Corpului Turistic din Austria. Spotul video cu care Timişoara s-a promovat în cadrul evenimentului s-a clasat pe locul doi în topul preferințelor celor peste 250 participanți la gală, după cel al companiei Austrian Airlines şi în fața celui al concernului german TUL conform buletinelor de vot completate de oaspeți.

2 21 CC
Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa $apcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Preluare Facebook În 20 decembrie 2019 a fost deschis oficial Punctul internațional naval (bac) pentru trecerea frontierei din oraşul Moldova Nouă (Caraş-Severin), ce face legătura, peste Dunăre, cu Vinci- Usje (Golubac) din Serbia. Începând din 30 decembrie 2019 s-a pus în circulație efectivă feribotul (bacul) "Bazias4", ce face, de două ori pe zi, conexiunea cu Serbia. Punctul de trecere este deschis traficului de persoane, bunuri şi autovehicole de până la 3,5 t. Feribotul oferă locuri pentru 20 autovehicole şi 50 pasageri, pentru fiecare traversare a Dunării. Aceasta este deschiderea unei noi porți de acces spre Banat şi spre Timişoara, viitoarea Capitală Europeană a Culturii 2021, şi totodată o oportunitate a localităților din Clisura Dunării în dezvoltarea unui turism local şi regional sustenabil si profitabil.
Preluare Facebook
Informatii feribot: htt s://www.facebook.com/baziast/
Pagina 70 din 77
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii academic şi ai mass-mediei. In cadrul acestui eveniment a fost prezentă Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii şi oportunități de colaborare cu noi, promovare reciprocă şi de vizitate a oraşului şi programului cultural.

<a 2 21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Fotografii: htt s:/www.facebook.com/FantasticulBanat/ si htt s:/www.facebook.com/adi.torma? 4. MONITORIZARE ȘI EVALUARE Conform scrisorii primite de către Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii în data de 26 martie 2019 de la Comisia Europeană (Direcţia Generală pentru Educație, Tineret, Sport şi Cultură), TM 2021 a trimis raportul pentru perioada octombrie 2017 — aprilie 2019 conform indicațiilor menționate în documentul de mai sus până la data de 6 mai 2019. De asemenea, în scrisoarea primită de la Comisia Europeană în data de 26 martie 2019 se menționează că în perioada 3-5 iunie 2019 va avea loc la Timişoara vizita juriului şi sesiunea de monitorizare pentru oraşele: Timişoara, Novi Sad, Eleusis în urma rapoartelor depuse de oraşele amintite. În perioada 3. 5 iunie 2019, a avut loc vizita de monitorizare a Juriului de experți europeni şi reprezentanți ai Comisiei Europene. Aceştia au dorit organizarea unui eveniment comun ca locaţie, cu prezentarea rapoartelor de monitorizare privind stadiul implementării proiectelor 2021 — Novi Sad, Elefsina şi Timişoara, precum şi Esch-sur-Alzette 2022. Aşadar, în perioada respectivă am organizat acest eveniment comun, o vizită a unor obiective importante din oraş: Muzeul de Transport Corneliu Miklosi — o proiecție a Centrului MultipleXity - viitor spațiu cultural, Muzeul Memorialul Revoluției din Decembrie 1989 — o prezentare a evenimentelor din primul oraş liber de comunism din România, Muzeul de Artă din Timişoara — prezentarea expozițiilor permanente și temporare; și bineînțeles sesiunile de repetiții şi prezentările în fața Juriului a echipelor Elefsina 2021, Novi Sad 2021, Esch-sur-Alzette 2022 şi Timişoara 2021, Din delegația comună prezentă la prezentarea Raportului de monitorizare privind stadiul implementării proiectului Timişoara — Capitală Europeană a Culturii pentru 2021, între octombrie 2017 — aprilie 2019 prezentat de echipa TM2021, au făcut parte: Membrii Comisiei Euro ene: Sylvain Pasqua şi Gerald Colleaux; Membrii ECOC Panel: Cristina Farinha, Suzana Zilid F iser, Pierre Sauvageot, Sylvia Amann, Agnieszka Wlazel, Paulina Florjanowicz, Dessislaya Gavrilova, Jifi Suchânek, Beatriz Garcia şi Alin Adrian Nica; Membrii din artea Ministerului Culturii si Identitătii Nationale: Ioan Ardeal Ieremia, Irina Ouatu-Paraschiv, Andrea Reisz, Cristiana Vlad; Re rezentanti din artea Consiliului Director al asociatiei: Consiliul Județean Timiş — Adrian Negoiță, Primăria Municipiului Timişoara — Nicolae Robu, Primar şi Dan Diaconu, Viceprimar şi Preşedintele TM2021 — Horaţiu Rada. Pagina 71 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

2 21
Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Din artea Asociatiei TM2021 au rezentat: Simona Neumann - director executiv, Christopher Torch — consultant artistic, Bogdan Cotârță — director de producţie, Ionuţ Suciu - Creative Producer/Territory Manager, Dl. Horaţiu Rada — preşedinte al Consiliului Director. Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii a trimis în perioada septembrie 2017 până în prezent câteva scrisori şi rapoarte punctuale. Însă cea mai importantă prezentare a fost cea intermediară din iunie 2019, în urma căreia Juriul a trimis asociației şi a publicat pe site-ul Comisiei Europene raportul său cu privire la vizita realizată, prezentarea şi discuţiile avute cu asociația TM2021, precum şi viitoare recomandări adresate Asociaţiei Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii pentru proiectul TM2021 privind următorul raport: ht s://ec.euro a.eu/ ro rammes/creative-euro e/actions/ca itals-culture en ht :/www.timisoara2021.r0/2019/07/19/a-doua-intalnire-de-monitorizare-iunie-2019/ Comisia Europeană va efectua a treia vizită de monitorizare în toamna anului 2020, conform planificării inițiale. Conform procedurii standard, la sfârșitul acestei vizite, grupul de experți va face recomandarea către Comisie în legătură cu acordarea premiului Melina Mercouri Timişoarei 2021. Timişoara 2021 va informa Comisia şi grupul de experți despre situația finanțării pentru anul 2019, respectiv va trimite un raport despre stadiul implementării prezentelor recomandări până la finalul lunii februarie 2020, așa cum cere grupul de experți. 3. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Prin Încheierea civilă nr.14387 din data 12.12.2018, pronunțată la Judecătoria Timişoara, la solicitarea Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană s-a obținut, modificarea denumirii asociației în Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii, denumire ce o va înlocui pe precedenta, și va fi înscrisă în toate actele Asociației, ulterior datei de 12.12.2018, Aşadar, începând cu 12.12.2018, sediul Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, a fost în Timişoara, str.Alba Iulia nr.2, parter, cod poştal 300077, până în 26.11.2019, când adresa oficială şi spațiul în care îşi desfăşoară activitatea departamentele Artistic şi Comunicare, a devenit Bastionul Maria Theresia, strada Popa Şapcă, Corp A, Traveea A.1.15. Activitatea operațională se desfăşoară încă din luna septembrie 2014 în spațiul oferit de Consiliul Judeţean Timiş, situat la adresa: Bastionul Maria Theresia, strada Popa Șapcă nr.4, Corp Bl, etajul 1, Timișoara, cod poştal 300054. A. Membrii TM2021 Asociaţia Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii are la 31 decembrie 2019, 106 membri, cuprinzând instituții administrative, de cultură, universități, firme, ONG-uri, asociații şi Pagina 72 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii fundaţii, precum şi persoane fizice, iar 5 cereri de adeziune au fost validate sub condiția suspensivă, cu condiția de a plăti cotizaţia în termen de 30 zile de la data Adunării Generale în care s-a validat cererea. B. Consiliul Director Consiliului Director a avut loc în acest an întâlniri, după cum urmează: e 21 ianuarie 2019, cu următoarea ordine de zi: i. Stabilire tipuri de documente necesare a fi solicitate de la persoanele fizice/juridice conform art. 2.2.1, art. 2.22, art. 223 şi art. 5.23 lit.l din actul constitutiv al asociației în vederea analizării de către Consiliul Director a cererilor de adeziune depuse. ii. Stabilire calendar termene de solutionare cereri de adeziune și convocare Adunare Generală. iii. Discutarea situației financiare a Asociaţiei Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii. iv. Diverse. e 14 februarie 2019 prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 25 februarie a.c. (h ://www.timisoara2021.ro/2019/02/14/convocator-adunare- enerala-25-02-2019- asociatia-timisoara-2021-ca itala-euro eana-a-culturii/) > În luna martie a fost organizat concursul deschis pentru ocuparea următoarelor poziţii, în cadrul Consiliului Director: reprezentant al sectorului cultural instituţional şi reprezentant al scenei culturale independente şi al sectorului Industriilor Culturale şi Creative. Pentru cele două poziții au putut să aplice toate persoanele fizice ce îndeplinesc criteriile specifice în vederea atingerii obiectivelor proiectului Timişoara 2021, în acord cu principiile unui management responsabil, vizionar şi sustenabil în procesul de implementare şi al gestionării moştenirii proiectului Timişoara 2021. Reprezentant al sectorului cultural instituţional — a fost declarat validat dl. Claudiu Ilaş, iar reprezentant al scenei culturale independente şi al sectorului Industriilor Culturale şi Creative a fost declarat validat dl, Mihai Gafencu. + 4aprilie, prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 15 aprilie 2019. » 19 septembrie 2019, au fost prezenţi: Primăria Municipiului Timişoara, reprezentată prin primar Nicolae Robu, Consiliul Judeţean Timiş, representat prin consilier Adrian Negoiță, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, reprezentat prin Secretar de stat Ion Ardeal Ieremia (prin skype), Rada Horaţiu, Claudiu Ilaș, Ulrich Fuchs (prin skype), Lia Lucia Epure şi Claudiu Ţaga. + 8 octombrie, prin care a fost convocată Adunarea Generală din data de 29 octombrie 2019. C. Adunarea Generală Conform Statutului, Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară. Adunarea Generală ordinară se desfăşoară cel puțin o dată pe an, iar cea extraordinară are loc ori de câte ori este nevoie. Pagina 73 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021,ro

21
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii În 2019 au avut loc Adunări Generale în data de 25 februarie 2019, convocată în urma şedinţei Consiliului Director din data de 14 februarie 2019, în 15 aprilie 2019, convocată în urma Consiliului Director din 5 aprilie 2019 şi în 29 octombrie 2019, convocată în urma şedinţei Consiliului Director din 8 octombrie 2019, 6. RELAȚII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE În anul 2019 menţionăm cele mai importante întâlniri şi vizite de lucru/deplasări: — întâlnire şi vizită de lucru în Italia la Bari şi Matera, pentru deschiderea anului Capitală Europeană a Culturii Matera 2019 şi pentru posibile colaborări cu TM 2021, între 14 —20 ianuarie 2019; vizita şi întâlnirea de lucru la Timişoara în 25 ianuarie 2019 a secretarului general al FU- Japan Fest, domnul Shuji Kogi şi a doamnei Mayumi Taniguchi cu echipa TM2021; întâlnire şi vizită de lucru la Bucureşti, în cadrul Sezonului Cultural România — Franța, între 27 şi 28 ianuarie 2019; întâlnire şi vizită de lucru în Elveţia la Verbier Art Summit 2019 www.verbierartsummit.org) între 30 ianuarie — 4 februarie 2019; — vizita domnului Imanol Galdos — Imanol Galdos Irazabal, reprezentant al Departamenului Cultură din Primăria oraşului Donostia/San Sebastian (ce cuprinde aprox.250 angajați). Dumnealui a fost implicat activ şi în proiectul Donostia/San Sebastian - Capitală Europeană a Culturii în 2016, între 6 — 9 februarie 2019; întâlnire şi vizită de lucru la Arad, în 7 februarie 2019, Conferința anuală de management a organizației internaționale LIKE (în care asociația TM2021 este membră); întâlnire şi vizită de lucru în Spania, între 17 februarie — 20 februarie 2019, participare la Conferința Disorderly Women în Barcelona; întâlnire şi vizită de lucru la Bruxelles pentru şedinţa de Consiliu Director şi Forumul Anual al Membrilor din rețeaua Culture Action Europe (21-23 martie 2019) şi participare la Forum “Proposals and Recommendations for EU-LAC Cultural Initiatives” la Lisabona în perioada 24-27 martie 2019); întâlnire şi vizită de lucru a doamnei în Ungaria (Budapesta) cu Delegația Comisiei Europene la Budapesta şi Ambasada României la Budapesta în perioada 11-13 martie 2019; întâlnire şi vizită de lucru la Dublin cu începere în data de 31 martie 2019; — întâlnire şi vizită de lucru la Galway Capitală Europeană a Culturii 2020. întâlnire şi vizită de lucru a Directorului Bogdan Cotîrţă la Ministerul Culturii şi Identităţii Naționale în data de 20 februarie 2019. întâlnire şi vizită de lucru a la Dublin cu începere în data de 31 martie până în 2 aprilie 2019; Pagina 74 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Şapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii IM2021 a participat în 3 aprilie ac. la Reuniunea Directorilor Generali pentru Învăţământul Preuniversitar/DGIP (HDGSchools) cu tema „Deschiderea şcolilor către Europa” şi a prezentat proiectele axate pe educație ale Programului cultural pentru anul 2019. Rolul programului Erasmus-+ în procesul de dezvoltare a sistemelor de educație din Uniunea Europeană, iar promovarea valorilor europene comune și contribuția culturii la construirea identității au fost doar câteva din punctele de discuție ale acestei întâlniri; Timişoara 2021 a participat prin directorul de producție, în 4 aprilie 2019, la Bruxelles, la proiectul Cultural and Creative Spaces and Cities - CCSC, organizat de Trans Europe Halles, unde reprezentanți ai societății civile şi ai autorităților locale discută posibilitățile de a transforma oraşele şi spațiile publice prin creativitate, artă şi cultură. întâlnire şi vizită de lucru a la Budapesta, între 26 aprilie — 28 aprilie 2019; vizita şi întâlnirea de lucru la Timişoara între 6 — 8 mai a.c. a secretarului general al EU- Japan Fest, domnul Shuji Kogi şi a doamnei Mayumi Taniguchi cu echipa TM2021; întâlnire şi vizită de lucru la Bucureşti, între 10 mai — 12 mai 2019; participarea la International Workshop „Sense of Belonging”, organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, în 16 mai 2019 întâlnire şi vizită de lucru la Florenţa — Euroepan University Institute -între 20 - 24 mai 2019; întâlnire şi vizită de lucru la Skopje, între 1 —3 iunie 2019; întâlnire şi semnarea parteneriatului cu echipa Novi Sad 2021, la Timişoara în 4 iunie 2019; întâlnire şi vizită de lucru la Bucureşti, între 13 14 iunie 2019; întâlnire şi vizită de lucru la Bruxelles, între 15 — 19 iunie 2019; cu ocazia Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2019, Timişoara 2021 a fost invitată să ia parte la discuțiile din cadrul Bursei de Spectacole de la Sibiu alături de Matera 2019, Plovdiv 2019 ECOC, Rijeka 2020 şi Novi Sad 2021. S-a discutat despre arte, cultură şi comunitate, despre aportul voluntarilor în evenimentele culturale dar şi despre crearea unor noi oportunități pentru schimbul de experiență internațional al voluntarilor implicați în programele capitalelor europene ale culturii. Programul de Voluntariat din Cadrul FITS, devenit faimos la nivel internațional în urma titlului de Capitală Europeană a Culturii Sibiu 2007, reprezintă unul din pilonii de bază al organizării festivalului şi este un exemplu activ al moştenirii și al impactului voluntariatului în domeniul cultural. Alături de TM 2021 a participat şi Universitatea de Vest din Timisoara, aceasta fiind unul din partenerii cheie al viitorului program de voluntariat pentru Timişoara 2021. Din partea TM 2021 a participat Tibor Novak; întâlmre și vizită de lucru la Praga cu Excelența Sa, Ambasadorul României în Republica Cehă. Domnia Sa a facilitat o serie de evenimente de prezentare a asociației şi de informare cu privire la programul pentru perioada 2019-2021. O întâlnire extrem de utilă a avut loc la primăria orașului Pilsen, Capitală Europeană a Culturii în anul 2015, şi la centrul cultural DEPO2015, inițiat în perioada de implementare a programului capitalei şi Pagina 75 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054. contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

21 Cc
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii considerat astăzi un adevărat model de succes. Nu în ultimul rând, la primăria oraşului Karlovy Vary a avut loc un schimb de idei despre cum se poate iniția și dezvolta un proiect cu miză strategică în turismul internaţional. Din partea TM 2021 a participat domnul Horaţiu Rada, preşedintele Consiliului Director; întâlnire şi vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la Lisabona cu începere în data de 5 iulie până în 7 iulie 2019; întâlnire şi vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la Bucureşti între 16-17 septembrie 2019; întâlnire şi vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) în orasul Kreuzlingen (Elveţia/ Germania) la sedinta de bord Culture Action Europe între 22-26 octombrie 2019; întâlmre şi vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la Bucureşti între 11-12 noiembrie 2019; întâlnire şi vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) în Italia între 12-15 noiembrie 2019; întâlnire şi vizită de lucru a doamnei Simona Neumann (director executiv) la Bucureşti între 27 noiembrie — 2 decembrie 2019, 7. RECRUTARE RESURSE UMANE Asociaţia Timişoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii a recrutat în anul 2019 persoane pentru următoarele posturi: > > Vw VVYYyYv Reprezentant al sectorului cultural instituţional — a fost declarat validat dl. Claudiu llaş, in Consiliul Director; Reprezentant al scenei culturale independente şi al sectorului Industriilor Culturale şi Creative — a fost declarat validat dl. Mihai Gafencu, in Consiliul Director Director de comunicare — a fost declarat validat Daniel Kozak; Manageri de Program / Manageri de Teritoriu, aşa cum sunt definiţi în dosarul de candidatură — Ioana Anghel, Ovidiu Miron Dajbog, Odette Pârvulescu; Manager Operațiuni — George Baron noiembrie 2019; Cosmin Pleşa din decembrie 2019; Contabil — Astrid Bajcsi; Responsabil Raportări Financiare — Alin-Cristian Ambruş; Consultant artistic internațional — Martin Heller; Director de program — Ana Berlogea-Boariu recrutată în decembrie 2019; Consilier juridic — Ionuţ Bobu. Pagina 76 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str. Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro

21
N
Pagina 77 din 77 Asociaţia Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii Bastionul Theresia, Str, Popa Șapcă Nr. 4, Corp.A, traveea A.1.15, parter, 300054 contact timisoara2021.ro www.timisoara2021.ro
Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii 8. ACTIVITĂȚI PRECONIZATE A SE REALIZA ÎN ANUL 2020 Activităţi preconizate a se realiza în anul 2020: > Vv încheierea procesului de recrutare a resursei umane pentru implementarea programului cultural: extinderea echipei Timisoara 2021 pentru implementarea cu succes a programului TM2021; implementarea Programului Cultural Timisoara 2021 — anul 2020; continuarea campaniei de comunicare în mass media şi social media Programului Cultural şi al evenimentelor planificate (website, facebook — pagini de eveniment, Instagram); prezența la cele mai importante evenimente în domeniul turismului: Conferința pe probleme de INCOMING 31 ianuarie — 2 februarie 2020; realizarea de întâlniri şi vizite de lucru cu operatori culturali locali, regionali şi internaționali în vederea implementării proiectelor propuse pentru anul 2020. conform

“e