keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 240/25.06.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 240/25.06.2020
privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Iniţiativa de proiect de hotărâre a consilierilor locali afiliaţi grupului Partidului Naţional Liberal, SC2020-13652/22.06.2020;
Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.10871/23.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.10872/23.06.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 10872/23.06.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr.35/2020 privind acordarea unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
Având în vedere prevederile Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;
Având în vedere prevederile Legii nr.292/2011 - Legea Asistenţei Sociale;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. d) şi e), art. 129 alin. (7) , lit. d), alin. 9 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) şi art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acordarea unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în condiţiile Legii nr.35/2020.

Art.2: Se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara să întocmească şi să supună spre aprobare Consiliului Local metodologia de aplicare, în termen de 7 zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art.3: Se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă a Municipiului Timişoara să întocmească şi să supună spre aprobare Consiliului Local alocarea sumelor estimate pentru acordarea sprijinului financiar şi eventuala propunere de rectificare a bugetului local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL ADMINISTRATIV ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr.10872/23.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10871/23.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin care se propune acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Având în vedere prevederile Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, după cum urmează: ”Art. 1 Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal de acordare de către autorităţile administraţiei publice locale a unui ajutor familiilor cu copii de vârstă preşcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Art. 2 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumit în continuare ajutor financiar, prevăzut de prezenta lege, persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una dintre următoarele situaţii: a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic; b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia; c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 16 Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul local. Art. 17 Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale aprobă prin hotărâre a consiliului local metodologia de aplicare, în funcţie de specificul local, hotărârea fiind emisă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol. Art. 18 Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 17, care intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.” Prin Legea nr.35/2020, legiuitorul a dat posibilitatea autoritățiilor publice locale, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, de a acorda un ajutor financiar familiilor cu copii de vărstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr.167/2014 privind exercitatrea profesiei de bonă. Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă din bugetul local al Municipiului Timișoara prin Direcția de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL ADMINISTRATIV ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Asistență Socială a Municipiului Timișoara este nevoie de aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. Propunem aprobarea proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Jr. Rodica SURDUCAN Gheorghe Florin VOICHESCU

ȘEF SERVICIU Beneficii Sociale Constanța-Steliana Althamer

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Nr. 10871/23.06.2020 REFERAT DE APROBARE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, este un serviciu public, subordonat Consiliului Local al Municipiului Timișoara cf. H.C.L.M.T. nr. 579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și Regulamentele de Organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Având în vedere: 1. Numărul insuficient de locuri în creșe la nivelul Municipiului Timișoara și ținând cont de

numărul mare de cereri pentru ocuparea acestor locuri, pentru îmbunătățirea acestei situații de înteres public, Primăria Municipiului Timișoara prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara încearcă îdentificarea unor soluții alternative prin acordarea unui suport financiar familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Timișoara care poate fi folosit pentru plata bonelor.

2. Apariția Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, prin care legiuitorul a dat posibilitatea autoritățiilor publice locale, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, de a acorda un ajutor financiar familiilor cu copii de vărstă preșcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr.167/2014 privind exercitatrea profesiei de bonă.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: Acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Reîntoarcerea pe piața forței de muncă a persoanelor ce desfășurau anterior activitate casnică de îngrijire a copilului este potențial aducătoare de dezvoltare pentru sectorul economic, în Municipiul Timișoara, unde ne confruntăm cu un deficit în acest sector.

3. Alte informatii - nu este cazul 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul referat, apreciez că proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. Propun promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, Jr. SURDUCAN RODICA

Cod FO53-03,Ver.1