keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 206/04.06.2020 Privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 206/04.06.2020
Privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-11271/25.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2020-022721 din data de 25.05.2020 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. IF2020-022722/25.05.2020 - Anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 26.05.2020 -Anexa la Raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara nr.IF2020-22721/25.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.V din Ordonanta de Urgenta nr.69 din 14 mai 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;
Tinand seama de prevederile Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si ale Decretului nr.240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
Avand in vedere Ordinul nr.791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2;
Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, Titlul IX;
Avand in vedere prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timişoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, se aprobă acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art.2:: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
(2) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin.(1) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(3) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(1) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:
a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;
b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.
(4) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin.(3) lit.b) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.
(5) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin.(1) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin.(3) lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.
(6) În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit.a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


Art.3: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit.b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.
(2) În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


Art.4: În cazul contribuabililor persoane fizice, care beneficiază de prevederile art.1 lit.a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de 10% stabilită pentru anul 2020 prin art.2 al Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timişoara nr.542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2020.


Art.5: Facilităţile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la art.2 şi art.3 din prezenta, vizează doar obligaţii aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020.


Art.6: Cererile de acordare a facilităţilor la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la art.2 şi art.3 din prezenta se soluţionează de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.


Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.


Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREGŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. i PR AIR 20-20 RAPORT DE SPECIALITATE Privind Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, Nr. a al Primarului Municipiului Timişoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara, prin care se propune, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timișoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, în condițiile şi în conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.69/2020, Facem următoarele precizări: La data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393, Ordonanța de Urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (QUG nr.69/2020). Conform art. V din OUG nr.69/2020: „Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri 1 Cod FO53-01, Ver.2

(1) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS -CoV- 2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situații de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. (2) În situaţia în care autorităţile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. (3) Proprietarii care deţin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. (4) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situații: a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă; b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. (5) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosință pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020. (6) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul 2 Cod FO53-01,Ver.2

Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care Şi-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz. (7) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (8) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperi totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă. (9) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (10) În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10% prevăzută la art. 462 alin, (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.” În concluzie, prin alin.1 al art.V din QUG nr.69/2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, consiliilor locale li s-au stabilit competenţe în acordarea facilităților prevăzute la art.V alin.1 lit.a și b, în condiţiile prevăzute la art.V alin.2-10, prin posibilitatea de a adopta hotărâri în acest sens până la data de 14 august 2020 . Facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, vizează doar obligații aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020. Cererile de acordare a facilităţilor la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, soluţionează de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, ținând cont de atribuțiile și specificul activității Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, apreciem că Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara, îndeplineşte condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO OF Cod FO53-01,Ver.2

Atasament: Nota_de_fundamentare.pdf

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr.IF2020- JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 724 220 Privind: Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara Secţiunea 1 Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU 1.Mediului macro-economic NU (Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele macro-economice produse în urma aplicării actului normativ) 1. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat NU (Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat produse în urma aplicării actului normativ) 2. Mediului de afaceri DA Prin acordarea facilităților prevăzute la art.V din OUG nr.69/2020 se are în vedere: evitarea unui blocaj financiar în cazul contribuabililor care deţin în proprietate/folosință clădiri nerezidențiale, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a instituirii Stării de urgenţă, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activității cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local; necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV- 2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente; susţinerea resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, prin conformarea la plată a obligațiilor bugetare. 2! Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi NU (Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra sarcinilor administrative produse în irma aplicării actului normativ) 22 Intreprinderilor mici şi mijlocii (Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse În ra aplicării actului normativ) 3. Mediului social NU (Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele sociale produse în urma aplicării normativ) Cod FOS3-12,Ver.1

4. Mediului natural NU (Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra medii produse în irma aplicării actului normativ) S.Altor domenii NU (Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea mor informații în plus față dE cale prezeni tate la pet. 1-4 supra ) 1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării in Vigoare a proiectului de hotărâre) NU acesta ) (Se vor preciza actele normative înscrise şi în cuprinsul proiectului de hotărâre, care sunt modificate sau abrogate prin Secţiunea a 3-a Impactul financiar asupra bugetului general con atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen solidat, lung (pe 5 ani) Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? DA Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos: Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul - in mii lei (RON) - Indicatori Am Urmatorii Media pe curent atru ani Cinci ani 1 2 3|4|5]6 7 I.Modificări ale veniturilor bugetare,minus 2020 - 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: i.cheltuieli de personal - ii. bunuri şi servicii - 3. Impact financiar,minus asupra bugetului 2528,93 - |-|- local: 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Cod FO53-12,Ver.1

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 7. Alte informații Secţiunea a 6-a Măsuri de implementare 1. Măsurile de punere în aplicare a administraţiei publice centrale şi/sau locali competențelor instituţillor existente - Proiectul de hotarare nu se referă la acest subiect. proiectului de hotărâre de către autorităţile e - înființarea unor noi organisme sau extinderea 2. Alte informaţii - Nu este cazul. DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO Se Cod FO53-12,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC 2020- 1[23//27:0f 2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Proiect de hotărâre privind privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara Sectiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale La data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393, Ordonanța de Urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (QUG nr.69/2020). Dintre motivele care au stat la baza promovării acestui act normativ, reținem următoarele: „Având în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României decretate potrivit legii, C..) având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi de măsurile adoptate prin care se restrâng unele drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care libera circulaţie în vederea evitării aglomerației, (.) având în atenţie necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic şi prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci şi încredere şi spirit mobilizator, loialitate contractuală şi disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările şi dificultăţile severe pe care întreaga naţiune le traversează, ţinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători și societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene, în condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activității, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, având în vedere necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum şi faptul că în perioada stării de urgenţă mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidităţi financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată, (.) luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de 1 Cod FO53-03,Ver.3

criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente, ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că: () - neintroducerea competenţei consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri şi scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă ”. Conform art. V din 0UG nr.69/2020: „Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri (1) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS -CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionar, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică. (2) În situaţia în care autorităţile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. (3) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menţiona fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activității economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. (4) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidențiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii: 2 Cod FO53-03, Ver.3

a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă; b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. (5) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020. (6) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz. (7) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (8) În situaţia în care autorităţile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă. (9) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (10) În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.” Astfel, prin alin.1 al art. V din OQUG nr.69/2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, consiliilor locale li s-au stabilit competențe în acordarea facilităţilor prevăzute la art.V alin.1 lit.a și b, în condițiile prevăzute la art.V alin.2-10, prin posibilitatea de a adopta hotărâri în acest sens până la data de 14 august 2020 . În ceea ce priveşte facilitatea prevăzută la art.V alin.1 lit.a), se propune reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de la 50%. 2. Schimbări preconizate și rezultate aşteptate: 3 Cod FO53-03,Ver.3

Prin acordarea facilităților prevăzute la art.V din OUG nr.69/2020 se are în vedere: evitarea unui blocaj financiar în cazul contribuabililor care deţin în proprietate/folosință clădiri nerezidențiale, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local; necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente; susţinerea resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, prin conformarea la plată a obligațiilor bugetare. 3. Alte informații : - 4. Concluzii: Având în vedere cele expuse, propunem emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a hotărârii privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara, prin care, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timişoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, să se aprobe acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel: a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice; b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică, în condițiile şi în conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.69/2020. Facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, vizează doar obligații aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020. Cererile de acordare a facilităţilor la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, se soluţionează de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO LE N CO Cod FO53-03, Ver.3