keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 226/25.06.2020 Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, str. Herculane, nr. 139

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 226/25.06.2020
Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, str. Herculane, nr. 139


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a priectului de hotarare, nr. SC2020 -13136/17.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13136/17.06.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri-Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-13136/17.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13136/17.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Dima Elisabeta;
Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia Civila nr. 621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2) şi art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de prevederile Sentinţei Civile nr. 1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia Civila nr. 621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara.

Art. 2: Se aprobă vânzarea terenului situat în Timişoara, str. Herculane nr.139, înscris în C.F. nr. 408440-Timişoara (conversie a C.F. nr. 142619), nr. top.1527/635-637/a, în suprafaţă de 348 m.p., la preţul total de 238728,00 lei+TVA rezultat din Raportul de evaluare Anexa 1şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare, conform modelului Anexa 2, la prezenta hotărâre.

Art. 3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către Dima Elisabeta.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, Seviciul Juric şi Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
-Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Dima Elisabeta;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: hcl_226_Anexa_2.pdf

Anexă la HCL nr. 226 EEE afli 25.06.2020 CONTRACT DE VÂN ZARE-CUMPĂRARE Dr. mmm În conformitate cu prevederile Codului Civil şi a Sentinfei Civile DE Lt toba reintra sase rămasă definitivă prin Decizia Civilă nm se încheie prezentul contract. IL. PĂRȚILE CON TRACTANTE: şi dn iti toane nt en eee fiica/fiul lui ....,..,., ŞI iei născut(ă) la data de Peri en cae ÎN iile jud, CNP PERETE RITA IRI e Enna Ce na domiciliat(ă) în Timişoara, Str... n. .... jud. Timiş, posesor a C.L/BI seria nene BE. lili... GMisă de Mun. Timişoara, cetăţean român, care declară că este CUL ,„ CNP DESESTI ANR e ÎN Calitate de cumpărător pe de altă parte. H, OBIECTUL CONTRACTULUI Subscrisul vânzător, în calitate de proprietar asupra suprafeței de ,....... mp. teren, vinde ie ie iat rien rest razna CĂSĂTOrit CU » suprafața de ........ m.p. teren intravilan, respectiv cota de ........... Părţi teren, cu categoria de folosinţă , situat în Timişoara, > ÎI... jud. Timiș, cu nr, top/ nr. cadastral » în suprafață totală de .......... mp înscris în C.F, ia... Timișoara (C.F. vechi nr.............., Timișoara) şi consimte ca dreptul de proprietate asupra cotei de PENE reni reia parte teren mai sus descris să se înscrie în cartea funciară în favoarea cumpărătorului de mai sus. ÎL aie iei aere sonete eta , situată în Timişoara, str. IEEE E TITS + jud. Timiș, iar - terenul ce face obiectul prezentului act, în fapt este teren învecinat casei, pe care l-am folosit de o perioadă îndelungată de timp, fiind situat la aceeaşi adresă. II. PREŢUL CONTRACTULUI Preţul stabilit de noi părțile contractante este de lei, sumă pe care vânzătorul recunoaşte că a primit-o în întregime de la cumpărător, înaintea semnării prezentului act, iar eu

Subscrisul vânzător recunosc că am primit de la cumpărător în întregime preţul mai sus descris, înaintea semnării prezentului act. Totodată noi, părțile, am luat la cunoştinţă prevederile art.1660 din Noul Cod Civil potrivit căruia preţul vânzării trebuie să fie serios şi sincer determinat, iar conform art.1665 vânzarea este anulabilă dacă preţul este fictiv ori derizoriu, față de care condiţii declarăm pe propria noastră răspundere că preţul de vânzare sus arătat corespunde valorii bunului vândut, aşa cum am stabilit noi, asumându-ne răspunderea în acest sens, inclusiv din punct de vedere fiscal. De asemenea, noi părțile, declarăm că am luat la cunoştinţă de prevederile Codului Fiscal și ale Legii pentru Prevenirea şi Combaterea Evaziunii Fiscale nr.241/2005 cu modificări ulterioare, precum şi ale Legii nr.656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. IV. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE Dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul prezentului contract se transmite cumpărătorului la momentul autentificării contractului în fața notarului public. Cumpărătorul se obligă să achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, să înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară şi costurile notariale. V. DECLARAŢII ŞI GARANȚII Subscrisul vânzător declară că nu există nici o piedică pentru vânzare întrucât imobilul ce se vinde este în domeniul privat al municipiului Timişoara, se află în circuitul civil, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu este inalienabil, nici insesizabil, nu este în litigiu, nu este revendicat, nu are sarcini și nici interdicții, nu este constituit vreun drept real în favoarea altor persoane, nu a fost promis spre vânzare nici unei alte persoane fizice sau juridice, este în stăpânirea sa continuă şi legală de la data dobândirii, potrivit încheierii de carte funciară NF. cec sii ee eine Vânzătorul declară că imobilul nu este grevat de sarcini şi nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de cartea funciară pentru informare la cererea NI. ................. din data de „ eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş. Subscrisul vânzător garantez pe cumpărător contra evicţiunii şi a viciilor imobilului conform prevederilor art. 1695 şi art. 1707 din Noul Cod Civil, A fost îndeplinită de către cumpărător obligaţia de verificare a stării în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligaţia să le remedieze de îndată, precum şi eventualele vicii ascunse. Subsemnatul(a) cumpărător(e) precizez că sunt căsătorit(ă) cu rana no rent eat TATE ae , sub regimul comunităţii legale și în consecinţă imobilul dobândit prin prezentul contract va fi stăpânit de noi ca bun comun în devălmăşie şi consimt la înscrierea ca atare în cartea funciară. Subsemnatul cumpărător declar că am luat la cunoştinţă de situaţia de drept şi de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de vânzător şi nu am descoperit vicii aparente pe care vânzătorul are obligaţia să le remedieze de îndată. Subsemnatul cumpărător cumpăr, în condiţiile stabilite prin acest contract, imobilul descris mai sus, pe care l-am inspectat, am luat la cunoştinţă că acesta este liber de sarcini şi ştiu că este în proprietatea vânzătorului de mai sus şi am cunoştinţă de situaţia de drept şi de fapt a imobilului. Subsemnatele părţi declarăm că nici unul dintre noi nu se află în vreuna din situațiile de incapacitate de a vinde sau cumpăra, prevăzute în art.1654 şi 1655 din Noul Cod Civil

Noi, părţile contractante, ne obligăm să facem înregistrările în evidenţele fiscale în termenul cerut de lege, la autorităţile financiar-fiscale competente. Noi, părțile prezentului contract, declarăm că am luat la cunoştinţă de prevederile Codului fiscal, potrivit cărora orice persoană care dobândeşte sau înstrăinează un imobil are obligația de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 30(treizeci) de zile de la data dobândirii sau înstrăinării, V. CHELTUIELI Cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, în sarcina căruia se află şi cheltuielile de înscriere în cartea funciară. VII. DISPOZIŢII FINALE Prezentul contract prin care se transmite un drept real imobiliar, se va înscrie în cartea funciară prin grija notarului public, conform art.54 din Legea nr.7/1996. Subsemnatele părți declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal şi am înţeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi părțile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos, fiind de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.677/2001. Prezentul contract este încheiat în 4(patru) exemplare originale, câte 2(două) pentru fiecare parte. VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTOR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA reprezentat prin PRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE | EST, ȘEF SERVICIU JURIDIC, CONSILIER JURIDIC, AVIZAT C.F.P.

Atasament: Raport.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI I EST Nr.

   

RAPORT de SPECIALITATE,  privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în

Timişoara str. Herculane 139

Având în vedere adresa nr.CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Dima Elisabeta , cu domiciliul în Timişoara str. Herculane nr.139 în calitate de proprietari a imobilului-construcție situat la adresa menţionată, prin care solicită să ii vindem terenul excedentar construcţiilor, cumpărate inițial, în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere H.C.L. nr.301 din 26.06.2014, prin care s-a aprobat trecerea terenului, în suprafață de 993 m.p., din Domeniul Public al Municipiului Timisoara în proprietatea privată a municipiului Timișoara;

Având în vedere C.F. nr.408440-Timișoara, poz.B10, rezultă că, prin Ordinul nr.828 din 13.10.2014, emis de Instituția Prefectului – Timiș, cota de 67/993 mp, a fost atribuită în proprietatea numitei Dima Elisabeta ;

Conform mentiunilor din evidenta funciara din intregul teren de 993mp din curte ,suprafata de 134 mp se afla sub constructie,iar diferenta de 859mp se afla in proprietate comuna si egala a Municipiului Timisoara si a coproprietarei SZELM.

Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, primită de la Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timişoara, prin care ne solicită punerea în executare a Sentinţei Civile nr.1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia civila nr.621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara, privind vânzarea terenului în suprafață de 348 m.p., situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619)nr. top.1527/635-637/a, aflat în proprietatea municipiului Timișoara și care excede construcțiilor cumpărate , în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere Decizia nr.30/2016 a Camerei de Conturi Timiș și Decizia civilă nr.2393 din 13.12.2018, a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a stabilit ca, sumele rezultate din vânzarea terenurilor menționate mai sus, nu pot fi asimilate veniturilor proprii ale unități administrative teritoriale(în speță Municipiul Timișoara), ci ar trebui virate în fondul extrabugetar creat la nivelul Ministerului de Finanțe, potrivit art.13, din Legea nr.112/1995, referitor la constituirea fondului extrabugetar, după deducerea comisionului de 1%;

Având în vedere Contractul de vânzare-cumpărare – model, care constituie Anexă nr. 1, la Proiectul de hotărâre ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr.4044/2020 intocmit de SC Fidox SRL la data de 26.03.2020,și înregistrat cu nr.SC2020-008104/02.04.2020 care constituie Anexă nr.2, la Proiectul de hotărâre ;

Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind vânzarea terenului situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619), nr. top.1527/635-637/a, în suprafaţă de 348 m.p., la preţul total de 238728,00 lei+TVA. DIRECTOR, ȘEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN PIRVA ÎNTOCMIT GH.BUZĂRNESCU

Atasament: Referat.pdf

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR NR.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE ,

privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara str. Herculane 139

  Având în vedere adresa nr.CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria

Municipiului Timişoara, de către Dima Elisabeta , cu domiciliul în Timişoara str. Herculane nr.139 în calitate de proprietari a imobilului-construcție situat la adresa menţionată, prin care solicită să ii vindem terenul excedentar construcţiilor, cumpărate inițial, în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere H.C.L. nr.301 din 26.06.2014, prin care s-a aprobat trecerea terenului, în suprafață de 993 m.p., din Domeniul Public al Municipiului Timisoara în proprietatea privată a municipiului Timișoara;

Având în vedere C.F. nr.408440-Timișoara, poz.B10, rezultă că, prin Ordinul nr.828 din 13.10.2014, emis de Instituția Prefectului – Timiș, cota de 67/993 mp, a fost atribuită în proprietatea numitei Dima Elisabeta ;

Conform mentiunilor din evidenta funciara din intregul teren de 993mp din curte ,suprafata de 134 mp se afla sub constructie,iar diferenta de 859mp se afla in proprietate comuna si egala a Municipiului Timisoara si a coproprietarei SZELM.

Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, primită de la Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timişoara, prin care ne solicită punerea în executare a Sentinţei Civile nr.1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia civila nr.621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara, privind vânzarea terenului în suprafață de 348 m.p., situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619)nr. top.1527/635-637/a, aflat în proprietatea municipiului Timișoara și care excede construcțiilor cumpărate , în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere Decizia nr.30/2016 a Camerei de Conturi Timiș și Decizia civilă nr.2393 din 13.12.2018, a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a stabilit ca, sumele rezultate din vânzarea terenurilor menționate mai sus, nu pot fi asimilate veniturilor proprii ale unități administrative teritoriale(în speță Municipiul Timișoara), ci ar trebui virate în fondul extrabugetar creat la nivelul Ministerului de Finanțe, potrivit art.13, din Legea nr.112/1995, referitor la constituirea fondului extrabugetar, după deducerea comisionului de 1%; Având în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Legii nr.7/1996 - a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată și a prevederilor art.129, alin.1, alin.2 lit.c, din O.U.G. nr.57/2019 - privind Codul administrativ, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre privind vânzarea terenului menţionat mai sus, conform prevederilor hotărârilor judecătoreşti. PRIMAR, VICEPRIMAR, Nicolae Robu Farkas Imre DITRCTOR Florin Răvășilă