keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 273/31.07.2020 Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului din spl. Tudor Vladimirescu nr.32

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 273/31.07.2020
Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului din spl. Tudor Vladimirescu nr.32


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. CT2020 - 2481/13.07.2020 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020-2481 / 13.07.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic NR. CT2020 - 2481/14.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2020-2481 / 13.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32, înscris în CF 413089 Timişoara (CF vechi 8465 Timişoara ) cu nr. top. 413089 (nr. top. vechi 16928) şi suprafaţa de 896 mp.

Art. 2: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.474/31.10.2006 prin radierea poziţiei nr. 4583, corespunzătoare poziţiei nr. 4583 din Anexa nr.2 la H.G.849/2009 în care este înscris terenul cu datele de identificare de la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş, în original, pentru a fi transmisă Guvernului României;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI