keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 189/04.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 189/04.06.2020
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, Nr.SC2020-10313/11.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10313 din data de 11.05.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate Nr.SC2020-10313/11.05.2020.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.59 alin.(1), lit.a),h),i) şi alin.(2) din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art.2,alin.(2) şi art.15,alin.(2) din Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7) , lit.1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă punctul 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 157/24.04.2012.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţia Locală.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Generală Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
-Direcţiei Generală de Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Locală;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Juridic;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

ANEXĂ LA HCL nr.______________________

Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

CAPITOLUL I SECŢIUNEA 1

DISPOZIŢII GENERALE

ART.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranţă şi protecţie a mediului, creşterea gradului de valorificare şi reciclare a acestora, precum şi reducerea cantităţii şi gradului de periculozitate a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii şi demolări.

(2) Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile rezultate din activităţile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcţiilor civile, a construcţiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum şi a activităţilor de dragare şi decolmatare.

(3) Deşeurile care rezultă din lucrările de construcţii şi demolări sunt: betoane de ciment armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub formă de cărămidă, blocuri ceramice, ţiglă , moloz, elemente din betoane uşoare, piatră spartă şi balast amestecate sau nu cu pământ, lemn, sticlă, metale, mase plastice, etc.

Toate aceste materiale pot fi recuperate, reciclate şi refolosite prin tehnologii specifice. (4) În municipiul Timişoara colectarea, transportul, valorificarea şi depozitarea acestor

tipuri de deşeuri se realizează numai de către operatori economici autorizaţi. (5) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare

privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări. ART.2 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum

urmează: - colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în

vederea transportării la o instalaţie de tratare; - colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;

-colector – orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

- deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;

- deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase; - deşeuri din construcţii şi desfiinţări – deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare; - deşeuri municipale:

a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila; b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.

Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări;

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora; - depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

– spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor la locul de producere; – o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor, dar exclusiv: – instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte; – stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

- eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

- gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker; - pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare; - prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc: a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora; b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor; - producător de deşeuri – producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri; - producător iniţial de deşeuri – orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri; - rambleiere - operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deşeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile menţionate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri; - reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere; - reutilizare - orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

- tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării; - trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate; - titularul activităţii de construcţii – persoană fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare, care desfăşoară activităţi de construcţii; - valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă; - operator economic autorizat – operatorul economic autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului care desfăşoară activităţi de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare, depozitare finală sau incinerare; - sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi.

SECŢIUNEA 2 TIPURI DE DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

ART.3 Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură, construcţia şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând include: a) materiale rezultate din construcţii şi demolări clădiri - ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcţii cu termen de valabilitate expirat, etc. b) materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea drumurilor - smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, covor asfaltic rezultat în urma lucrărilor de decapare/frezare; c) materiale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. - sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

ART.4 Deşeurile periculoase din deşeurile de construcţii şi demolări pot include: a) materiale periculoase - azbest, gudroane şi vopsele, metale grele (crom, plumb,

mercur), lacuri, vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenţi, compuşi bifenili policloruraţi, diverse tipuri de răşini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc.; b) materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale periculoase (ex. materiale de construcţii amestecate cu substanţe periculoase, materiale amestecate rezultate în urma activităţii de demolare neselectivă, etc.); c) soluri şi pietrişuri contaminate cu substanţe periculoase.

ART.5 Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile corespunzătoare codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE. Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL II SECŢIUNEA 3

GESTIONAREA DEŞEURILOR DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

ART.6 (1) Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări cuprinde următoarele etape: colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reciclarea, valorificarea, depozitarea finală sau tratarea/eliminarea în cazul deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări.

(2)Deţinătorul/generatorul de deşeuri cu orice titlu legal al unei cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări poartă întreaga responsabilitate privind efectele negative potenţiale.

(3)Titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

ART.7 Colectarea deşeurilor din construcţii şi demolări (1) În faza de colectare a deşeurilor, la sursa de producere, este obligatorie depunerea

separată a deşeurilor reciclabile de deşeurile nereciclabile în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării finale, valorificării şi reintroducerii în circuitul economic a deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor ca sursă de materii secundare sau ca sursă de energie.

(2) Producătorii de deşeuri – persoane fizice şi juridice – sunt obligaţi să asigure sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, stabilite prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, pe tipuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări. Deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc.) se vor colecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului economic autorizat sau valorificate la unităţile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deşeuri rezultate din reparaţii, construcţii şi demolări.

(3) Producătorii şi deţinătorii (persoane fizice sau juridice) de deşeuri periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări au obligaţia de a preda aceste tipuri de deşeuri unor societăţi specializate în tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri.

(4) În Municipiul Timişoara colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacităţi.

(5) Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi refolosite, prin reutilizare directă sau indirectă tot ca materiale de construcţie pe acelaşi amplasament, sau valorificate prin reciclare/valorificare energetic, caz în care se face dovada trasabilităţii acestora.

(6) Deşeurile nereciclabile sau cele periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări vor fi predate operatorilor economici autorizaţi şi vor fi gestionate conform legislaţiei în vigoare.

ART.8 Colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi demolări (1) Deşeurile din construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe

sau spaţii comerciale, şi anexele gospodăreşti, sunt de asemenea deşeuri solide (moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte materiale sau din excavaţii, materiale din lemn, metale etc.) care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile acestora.

(2) Deşeurile din construcţii şi demolări se vor colecta de către operatori economici autorizaţi, la solicitarea şi pe cheltuiala producătorilor/ deţinătorilor de deşeuri.

(3) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri care solicită colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări de către operatori economici autorizaţi, au obligaţia de a nu depozita aceste deşeuri în stradă, pe domeniul public, înainte de punerea la dispoziţie a recipientelor standardizate, de tip containere, solicitate operatorului economic autorizat.

(4) Persoanele fizice care intenţionează să se debaraseze de deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitarea interioară şi/sau exterioară a acestora(exclus materiale izolante/hidroizolante, deşeuri periculoase), în cantitate de sub 1 mc, au obligaţia de a sorta aceste deşeuri, pe tipuri de deşeuri, în vederea transportării şi predării, gratuit, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timişoara, special amenajate în următoarele locaţii:

- Al. Avram Imbroane nr. 70; - Calea Torontalului nr.94; - Str. Torac, Nr.2-4. (5) Tipurile de deşeuri rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1

mc, care se preiau de la persoanele fizice, cu titlu gratuit, prin punctele de colectare sunt: resturi de materiale de construcţii, care se pot concasa, urmând a fi folosite ulterior pentru acoperiri/aducere teren la nivel, materiale inerte. (6) Deşeurile rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc, se preiau de la cetăţeni pe baza buletinului sau a cărţii de identitate şi se înregistrează în registrul la punctul de operare a operatorului economic autorizat.

(7) Colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se vor realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de colectare, în funcţie de tipul, cantitatea şi originea deşeurilor.

(8) Transportul deşeurilor din construcţii şi demolări trebuie făcut cu personal instruit pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente. Este interzisă abandonarea deşeurilor pe traseu.

(9) Transportul trebuie însoţit de toate documentele necesare, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri transportată, codificarea acestora, precum şi de existenţa unui document încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor (existenţa formularelor de încărcare-descărcare a deşeurilor nepericuloase, completate de către expeditor, potrivit anexei 3 din HG 1061 din 2008).Este interzisă abandonarea deşeurilor pe traseu.

(10) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii deşeurilor pe căile publice. Operatorii, agenţii economici şi persoanele fizice, sunt obligaţi să asigure acoperirea cu prelată sau cu plasă a deşeurilor din construcţii şi demolări transportate cu benă deschisă. Încărcarea deşeurilor în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conţinutului recipientelor pe stradă, trotuare, sau zone verzi în vederea reîncărcării manuale.

(11) Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara.

(12) În cazul în care abandonările de deşeuri sau depozitările necontrolate de materiale de construcţii,în afara spaţiului de unde au fost generate, deteriorează spaţiul verde şi/sau

materialul dendro-floricol existent, afectează negativ imaginea zonei, titularul autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare va suporta aducerea terenului la starea iniţială, prin salubrizare, refacere spaţiu verde şi plantare material dendro-floricol.

CAPITOLUL III SECŢIUNEA 4

PLAN ELIMINARE DEŞEURI

ART.9 (1) A. Pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare, beneficiarii lucrărilor de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.

B. Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, este valabil numai însoţit de Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul), precum şi de Planul de situaţie propus al investiţiei vizat spre neschimbare. Urmărirea punerii în aplicare şi respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia. C. Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:

- pentru lucrările deja finalizate – intrare în legalitate; - pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale; - pentru branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi; - pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare

firmă/reclamă/copertină/marchize pe faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii);

- PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate; - pentru lucrări care prin natura construcţiei nu se generează deşeuri, însoţite de

declaraţia pe propria răspundere, în acest sens, a beneficiarului. D. Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor de construire şi/sau demolare vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii: - pentru toate lucrările, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, inclusiv demolări; - extinderi de reţele la utilităţi publice (gaz, apă, energie electrică,etc.), întrucât se generează surplus de pământ,pietre,asfalt,beton,etc…,pentru care se impune eliminarea/valorificarea lor.

(2) Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare este următorul:

a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei);

c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare;

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – colectare, transport, valorificare, eliminare finală;

e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se va face dovada trasabilităţii deşeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deşeurilor cu societăţi economice autorizate; h) numele, prenumele şi numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul investiţiei; i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

(3)Modelele de completare a Planurilor de eliminare a deşeurilor (2A, 2B, 2C, 2D) sunt prezentate în anexa nr.2 la prezentul regulament. (4) Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a respecta prevederile Planului de eliminare a deşeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara. (5) La finalizarea investiţiei, beneficiarii şi/ sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a întocmi un Raport final la Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei, avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara. (6)Raportul final se va prezenta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, în termen de 10 zile, de la finalizarea investiţiei.

(7)Conţinutul Raportului final este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ART.10 (1) Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar –

gospodăreşti, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le-a desfăşurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara.

(2) Planul de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar-gospodăreşti va avea următorul conţinut:

a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei);

c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE)- exprimate în tone;

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate – colectare, transport, valorificare, eliminare finală;

e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se va face dovada trasabilităţii deşeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deşeurilor cu societăţi economice autorizate; h) numele, prenumele şi numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii; i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR DE DEŞEURI

ART.11 Persoanele juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti au următoarele obligaţii:

a) să nu depoziteze pământul rezultat din lucrările de construcţii pe un alt amplasament fără acordul scris al proprietarului/titularului de drept al terenului/amplasamentului, decât în cazul în care pământul va fi folosit la aducerea terenului la nivel;

b) să nu murdărească căile publice (străzi, trotuare, alei, curţi) ca urmare a activităţilor de încărcare – descărcare a mijloacelor de transport;

c) să nu desfăşoare activităţi de preparare a mortarelor, betoanelor sau amestecurilor de materiale de construcţie direct pe sol;

d) să nu aştearnă, pe traseul lucrărilor edilitar-gospodăreşti, care se execută în zonele verzi şi care vor fi supuse refacerii prin readucere la starea iniţială, pământ care are în compoziţie resturi materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare – rezultat din excavaţii, săpături;

e) să efectueze lucrări de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor cât şi la finalizarea lor;

f) să ia toate măsurile pentru împiedicarea producerii şi răspândirii prafului în şi din incinta organizărilor de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti şi pe amplasamentele de lucrări de demolare/construcţii, prin realizarea stropirii şi pulverizare cu apă, etc.;

g) să amenajeze căile de acces din organizările de şantier până la căile şi drumurile publice, înainte de începerea lucrărilor pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieşirea din zona construibilă;

h) să ia măsuri de asigurare a unei rampe de spălare sau de curăţare a roţilor autovehiculelor /utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de şantier pentru a preveni murdărirea căilor publice;

i) să ia măsuri de asigurare a recipientelor de colectare a deşeurilor menajere la punctele de lucru, organizările de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti, pentru personalul propriu;

j) să asigure în incinta punctelor de lucru, organizărilor de şantier, grupuri sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu;

Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă şi se vor goli şi dezinfecta periodic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute.

k) să împrejmuiască cu panouri de protecţie organizările de şantier şi amplasamentele lucrărilor;

l) să nu depoziteze sau să nu abandoneze pe domeniul public al municipiului Timişoara rulote, tonete, chioşcuri, construcţii metalice, construcţii provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

m) să nu depoziteze direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor şi să nu ocupe domeniul public cu materiale de construcţie (vrac sau ambalate): mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, paleţi/recipiente/ containere care conţin materiale de construcţii, schele, barăci, macarale sau alte utilaje pentru construcţii fără aprobarea serviciilor de specialitate şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a domeniului public, stabilită prin hotărâre de consiliu local.Orice ocupare a domeniului public, în vederea realizării de investiţii, se va face cu plata anticipată a

suprafeţei de teren propusă spre ocupare, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local de stabilire a impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara şi cu acordul Direcţiei de Mediu.

Depozitarea temporară a materialelor de construcţii/deşeuri se va face în recipiente standardizate de tip container, iar depozitarea temporară pe sol a materialelor de construcţie în vrac ce pot fi împrăştiate de vânt se va realiza pe material de protecţie pe sol şi cu acoperirea acestora împotriva spulberărilor/împrăştierii.

Amplasarea schelelor se va realiza cu plasă de protecţie şi cu respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă. În acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulaţiei pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulaţia pietonală, cu aprobarea Comisiei de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara;

n) să nu amplaseze, să nu monteze şi să nu ocupe domeniului public cu construcţii improvizate (scene, corturi şi alte construcţii) fără aprobare şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii şi fără respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă;

o) să nu amestece deşeurile din construcţii şi demolări cu alte tipuri de deşeuri; p) persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare

au obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale:

- minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.

Notă: Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.

r) să amplaseze la loc vizibil, panoul de identificare a investiţiei (conform anexei/formularului 8 din Normele Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii);

s) să aducă la starea iniţală zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti.

CAPITOLUL V DISPOZIŢII FINALE

ART.12 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru

persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 7, alin.2 – 4, art.8, alin. 2 – 3, 7 - 12, art.9, alin.4, 6, art.10, alin.1.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 – 1500 lei pentru persoane fizice nerespectarea prevederilor art.8, alin.4.

(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000- 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 11, lit.a – s.

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.

(6) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului –verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(7) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

(8) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(9) Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezentul regulament. ART.13 Cadrul legislativ 1) Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări este reglementată de numeroase

documente legislative atât la nivel european cât şi la nivel naţional. Cadrul legislativ naţional prin care este reglementată gestionarea deşeurilor din

construcţii şi demolări cuprinde următoarele acte: - Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată; - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată; - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare; - Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată; - Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată; - Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; - Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi

nepericuloase pe teritoriul României. - Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a

unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 2) La nivel local gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, este reglementată în

următoarele acte normative: - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012 privind completarea

Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M. ADRIAN BERE-SEMEREDI ALEXANDRU GHIULAI

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

ANEXA NR.1

Tipurile de deşeuri din construcţii şi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

17 01 beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice 17 01 01 Beton 17 01 02 Cărămizi 17 01 03 ţigle şi produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conținut de

substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât cele

specificate la 17 01 06 17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice 17 02 01 Lemn 17 02 02 Sticlă 17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe

periculoase 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate 17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 01 cupru, bronz, alamă 17 04 02 Aluminiu 17 04 03 Plumb 17 04 04 Zinc 17 04 05 Fier şi oțel 17 04 06 Staniu 17 04 07 Amestecuri metalice 17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase 17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş și

nămoluri de dragare 17 05 03* pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 17 05 05* nămoluri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase 17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase 17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 17 06 materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de azbest 17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest 17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe periculoase 17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 17 06 05* materiale de construcţie cu conținut de azbest 17 08 materiale de construcţii pe bază de ghips 17 08 01* materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase 17 08 02 materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 17 09 alte deşeuri de la construcții și demolări

17 09 01* deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02* deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente

cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu

conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la

17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

ANEXA NR.2

A. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ ÎN

REGIE PROPRIE (MODEL)

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona numele beneficiarului investiţiei) ………………………………………………

b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei) ……………………………………………………………………............................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezulta din lucrare

Cod deșeu Denumire Cantitatea estimată (t)

17 01 beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice 17 01 01 Beton 17 01 02 Cărămizi 17 01 03 ţigle şi produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu

conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât

cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice 17 02 01 Lemn 17 02 02 Sticlă 17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu

substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate 17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 01 cupru, bronz, alamă 17 04 02 Aluminiu 17 04 03 Plumb 17 04 04 Zinc 17 04 05 Fier şi oțel 17 04 06 Staniu 17 04 07 Amestecuri metalice 17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase 17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş

și nămoluri de dragare

17 05 03* pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 17 05 05* nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase 17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 17 06 materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de azbest 17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe

periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 17 06 05* materiale de construcţie cu conținut de azbest 17 08 materiale de construcţii pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe

periculoase

17 08 02 materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la

17 08 01

17 09 alte deşeuri de la construcții și demolări 17 09 01* deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut

de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de

deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele

specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate: - deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se

vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

- pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat şi alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor. Responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este beneficiarul lucrării.

i) Data întocmirii planului.

B. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ DE CATRE SOCIETĂŢI DE CONSTRUCŢII (MODEL)

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona

societatea care executa lucrarea ……………………………………………………………....... b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei)

……………………………………………………………………............................................... c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt

prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare

Cod deşeu Denumire Cantitatea estimată (t)

17 01 beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice 17 01 01 Beton 17 01 02 Cărămizi 17 01 03 ţigle şi produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu

conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât

cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice 17 02 01 Lemn 17 02 02 Sticlă 17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu

substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate 17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 01 cupru, bronz, alamă 17 04 02 Aluminiu 17 04 03 Plumb 17 04 04 Zinc 17 04 05 Fier şi oțel 17 04 06 Staniu 17 04 07 Amestecuri metalice 17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase 17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş

și nămoluri de dragare

17 05 03* pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 17 05 05* nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase 17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase 17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de azbest 17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe

periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 17 06 05* materiale de construcţie cu conținut de azbest 17 08 materiale de construcţii pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe

periculoase

17 08 02 materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la

17 08 01

17 09 alte deşeuri de la construcții și demolări 17 09 01* deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut

de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de

deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele

specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate: - deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se

vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

- pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii. e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse

capacităţi. f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat şi

alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor. Responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este o persoană din cadrul societăţii de construcţii care va executa lucrarea.

i) Data întocmirii planului.

NOTĂ: În cazul în care lucrarea se efectuează de către o societate de construcţii se prezintă copia contractului/avizului favorabil încheiat cu operatorul economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deşeurilor rezultate din investiţie, precum şi copia contractului încheiat între societatea de construcţii şi beneficiarul lucrării, din care să rezulte obligativitatea societăţii de a elimina deşeurile din lucrare. De asemenea,titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

C. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE BENEFICIARUL INVESTIŢIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI CU O SOCIETATE DE CONSTRUCŢII, DOAR DUPĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE) (MODEL)

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona

numele beneficiarului investiţiei) …………………………………………………………....... b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei)

……………………………………………………………………............................................... c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt

prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare

Cod deşeu

Denumire Cantitatea estimată (t)

17 01 beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice 17 01 01 Beton 17 01 02 Cărămizi 17 01 03 ţigle şi produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu

conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele

decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice 17 02 01 Lemn 17 02 02 Sticlă 17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu

substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate 17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 01 cupru, bronz, alamă 17 04 02 Aluminiu 17 04 03 Plumb 17 04 04 Zinc 17 04 05 Fier şi oțel 17 04 06 Staniu 17 04 07 Amestecuri metalice 17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase 17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate),

pietriş și nămoluri de dragare

17 05 03* pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 17 05 05* nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase 17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase 17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de

azbest

17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe

periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06

03

17 06 05* materiale de construcţie cu conținut de azbest 17 08 materiale de construcţii pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu

substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele

specificate la 17 08 01

17 09 alte deşeuri de la construcții și demolări 17 09 01* deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu

conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de

deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele

specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate: - deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se

vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

- pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii. e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse

capacităţi. f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat şi

alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor. Până la desemnarea constructorului, responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este beneficiarul investiţiei.

i) Data întocmirii planului. Notă: În situaţia în care beneficiarul lucrării deleagă executantului investiţiei responsabilitatea gestionării deşeurilor rezultate din investiţie, acesta din urmă este obligat să respecte prevederile Planului de eliminare a deşeurilor întocmit de beneficiar şi să încheie contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deşeurilor rezultate din lucrare. Beneficiarul investiţiei va menţiona cele expuse mai sus, în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din investiţie. De asemenea, titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

D. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITĂŢI DE REAMENAJAREA ŞI REABILITAREA INTERIOARĂ ŞI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA, EFECTUATE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE, DIN CARE REZULTĂ DEŞEURI ÎN CANTITATE DE SUB 1 MC (MODEL) a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona

numele beneficiarului investiţiei): ............................................................................................... b) Locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei): ………………………………..... c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate conform codurilor de deșeuri care sunt

prevăzute la cap. 17 din Anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare

Cod deșeu

Denumire Cantitatea estimată (t)

17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice 17 01 01 Beton 17 01 02 Cărămizi 17 01 03 țigle și produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu

conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele

decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă și materiale plastice 17 02 01 Lemn 17 02 02 Sticlă 17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu

substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate 17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 01 cupru, bronz, alamă 17 04 02 Aluminiu 17 04 03 Plumb 17 04 04 Zinc 17 04 05 Fier și oțel 17 04 06 Staniu 17 04 07 Amestecuri metalice 17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase 17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase 17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate),

pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase 17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 17 05 05* nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase 17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase 17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de

azbest

17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe

periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06

03

17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest 17 08 materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu

substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele

specificate la 17 08 01

17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări 17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu

conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de

deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele

specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate: - deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se

vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil.

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in saci, containere, etc. care se vor depozita temporar in interiorul apartamentului până la transportul acestora la punctul de colectare;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia.

e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor - saci de rafie, recipienţi pentru materiale reciclabile.

f) Denumirea şi adresa transportatorului: transportul deşeurilor se va face cu autoturismul proprietate personală - se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport; - pentru materialele izolante/hidroizolante se va menţiona denumirea operatorului autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale – punctul de colectare situat în municipiul Timişoara - se va menţiona unul din cele 4 centre

 Calea Torontalului, nr. 94  Al. Avram Imbroane, nr.70  Str.Torac, Nr.2-4 - incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri)

h) Numele, prenumele, nr. telefon si semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor (beneficiarul lucrării)

i) Data întocmirii planului.

ANEXA NR.3

RAPORT FINAL la Planul de eliminare a deşeurilor avizat cu numărul______ din data de______**

1. Denumirea şi adresa/producătorului de deşeuri; 2. Locaţia investiţiei; 3. Responsabilul cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie; 4. Tipul şi cantitatea reală a deşeurilor rezultate din investiţie - se vor anexa

chitanţele/facturile de la operatorul economic autorizat care a preluat deşeurile rezultate din investiţie, conform legislaţiei în vigoare, precum şi documentul justificativ în cazul excepţiei.

Cod deşeu

Denumire Cantitate

reală (kg/tone)

Nr. chitanţă/factură de la operatorul economic autorizat

care a preluat deșeurile 17 01 beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice 17 01 01 Beton 17 01 02 Cărămizi 17 01 03 ţigle şi produse ceramice

17 01 06* amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice 17 02 01 Lemn 17 02 02 Sticlă 17 02 03 Materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate 17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 17 04 01 cupru, bronz, alamă 17 04 02 Aluminiu 17 04 03 Plumb 17 04 04 Zinc 17 04 05 Fier şi oțel 17 04 06 Staniu 17 04 07 Amestecuri metalice

17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş și nămoluri de dragare

17 05 03* pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase

17 05 06 nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante şi materiale de construcţii cu conținut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

17 06 05* materiale de construcţie cu conținut de azbest 17 08 materiale de construcţii pe bază de ghips

17 08 01* materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02 materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deşeuri de la construcţii și demolări

17 09 01* deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03* alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04 deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

Excepţii Se va ataşa un document separat prin care se justifică contextul de încadrare ca și excepție

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

Notă: **se va înscrie numărul şi data avizului gestiune deşeuri eliberat

ÎNTOCMIT

(nume, prenume şi semnătură)

Atasament: Anexa_Raport.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10313/11.05.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 11.05.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din

construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10313/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului

privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara întocmit de către Direcţia de Mediu, însoţit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului ,

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile administraţiei publice

locale elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor, asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor;

În considerarea competenţelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) şi i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-10313/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara.

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport.pdf

1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2020-10313/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara Facem următoarele precizări:

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări,cu modificările şi completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări ale legislaţie în vigoare, privind modul în care sunt gestionate deşeurile din construcţii şi/sau demolări, potrivit legislaţiei în vigoare.

Astfel, se impune abrogarea hotărârii mai sus menţionate şi emiterea unui alt act normativ local cu privire la modul de gestiune a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu.

În conformitate cu prevederile art.17, alin.3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, ”Titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din legea menţionată mai sus, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h şi alin.2 din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului şi aprobă prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

Direcţia de Mediu prin compartimentul de specialitate eliberează aviz de principiu mediu urban şi gestiune deşeuri pentru lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire sau desfiinţare, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.

Pentru a urmări modul de gestionare a deşeurilor, la finalizarea investiţiei beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor vor întocmi un raport final care să conţină tipurile şi cantităţile reale rezultate din lucrare, conform legislaţiei în vigoare, precum şi documente justificative privind eliminarea acestor deşeuri.

Având în vedere cele menţionate mai sus, titularii autorizaţiei de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia gestionării acestor deşeuri, precum şi să facă dovada trasabilităţii deşeurilor de la locul generării până la eliminarea/valorificarea acestora.

2

De asemenea, deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar-gospodăresţi, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile desfăşurate în anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara.

Pentru deşeurile generate în anul precedent, producătorul/generatorul de deşeuri de la lucrările menţionate mai sus, se obligă să facă dovada trasabilităţii acestora, după caz, eliminare/valorificare cu societăţi autorizate. Pentru o evidenţiere clară a trasabilităţii deşeurilor, transportul acestora trebuie să fie însoţit de toate documentele necesare, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri transportată, codificarea acestora, precum şi de existenţa unui document încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Conform art.6, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Prin Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012, s-a introdus obligativitatea beneficiarului de a întocmi Declaraţia de metodologie pentru şantierele cu risc ridicat o dată cu anunţul de începere a lucrărilor, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor, precum şi în alte acte normative locale.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, abrogarea vechiului regulament, precum şi abrogarea punctului 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local nr.157/24.04.2012, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M. ADRIAN BERE-SEMEREDI ALEXANDRU GHIULAI CONSILIER CLAUDIA DOBRE

CodFO53-01,Ver.2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-10313/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din

construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări,cu modificările şi completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări cu privire la modul în care sunt gestionate deşeurile din construcţii şi/sau demolări, potrivit legislaţiei în vigoare.

Astfel, se impune abrogarea hotărârii mai sus menţionate şi emiterea unui alt act normativ local cu privire la modul de gestiune a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu.

În conformitate cu prevederile art.17, alin.3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, ”Titularii (Persoanele juridice)pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din legea menţionată mai sus, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h şi alin.2 din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului şi aprobă prin hotărâri ale consiliului local , măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

Direcţia de Mediu prin compartimentul de specialitate eliberează aviz de principiu mediu urban şi gestiune deşeuri pentru lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire sau desfiinţare, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.

Pentru a urmări modul de gestionare a deşeurilor, la finalizarea investiţiei beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor vor întocmi un raport final care să conţină tipurile şi cantităţile reale rezultate din lucrare, conform legislaţiei în vigoare, precum şi documente justificative privind eliminarea acestor deşeuri.

Având în vedere cele menţionate mai sus, titularii autorizaţiei de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia gestionării acestor deşeuri, precum şi să facă dovada trasabilităţii deşeurilor de la locul generării până la eliminarea/valorificarea acestora.

De asemenea, deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar- gospodăresţi, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurile pentru activităţile desfăşurate în anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara.

Pentru deşeurile generate în anul precedent, producătorul/generatorul de deşeuri de la lucrările menţionate mai sus, se obligă să facă dovada trasabilităţii acestora, după caz, eliminare/valorificare cu societăţi autorizate. Pentru o evidenţiere clară a trasabilităţii deşeurilor, transportul acestora trebuie să fie însoţit de toate documentele necesare, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri transportată, codificarea acestora, precum şi de existenţa unui document încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Conform art.6, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Prin Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012, s-a introdus obligativitatea beneficiarului de a întocmi Declaraţia de metodologie pentru şantierele cu risc ridicat o dată cu anunţul de începere a lucrărilor, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor, precum şi în alte acte normative locale. Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună, aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, abrogarea vechiului regulament, precum şi abrogarea punctului 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 157/24.04.2012.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

ADRIAN BERE-SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.3