keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 154/30.04.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 154/30.04.2020
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020 - 8679/13.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8679/13.04.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate SC2020 - 8679/13.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere solicitarea nr. 162/06.04.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. HORTICULTURA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a criteriilor de performanţă pentru anul 2020, însoţită de anexele nr. 1-5 de fundamentare;
Având în vedere Decizia nr. 4/02.04.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. HORTICULTURA S.A., privind avizarea bugetului şi criteriilor de performanţă pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) şi lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A, prevăzute în Anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. HORTICULTURA S.A.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. HORTICULTURA S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate_proietc_BVC_SC_HORTICULTURA_SA.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA DE MEDIU NR. SC2020- 8679 / 13.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli şi criterii de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 8679/13.04.2020

al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi criterii de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A., Facem următoarele precizări:

S.C. HORTICULTURA S.A. solicită, prin adresa nr. 162/06.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020.

La stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi criteriilor de performanţă s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2019. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Bugetul de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă pentru anul 2020 au fost aprobate prin Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. HORTICULTURA S.A. nr. 4 / 02.04.2020 .

Având în vedere solicitarea S.C. HORTICULTURA S.A. nr. 162/06.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi criteriilor de performanţă pentru anul 2020, însoţită de anexele nr.1 - 5;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; Având în vedere prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020; Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și

completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi

completată; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, judeţean,

Cod FO53-01,Ver.1 1

o oara 2021 2 Capa Europeană a Culturi

respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) și lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139, alin.(1) și (3) și art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă pentru anul 2020 al S.C.HORTICULTURA S.A. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Red. Dac. DMN 07.04.2020

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ȘEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ

Diana Mihaela NICA

SEF SERVICIU, Cristian-Gabriel CĂRĂBAȘ

CONSILIER Carmen DĂNEŢ

Cod FO53-01,Ver.1 2

o oara 2021 2 Capa Europeană a Culturi

Atasament: Referat_aprobare_proiect_HCL.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2020 – 8679 /13.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi criteriilor de performanţă pentru

anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă însoţite de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri şi cheltuieli şi criteriile de performanţă ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În concluzie, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre şi criteriilor de performanţă privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

PRIMAR Nicolae ROBU

VICEPRIMAR Dan DIACONU

SEF SERVICIU, Cristian-Gabriel CĂRĂBAȘ

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.3

o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: adresa_SC_Horticultura_SA.pdf

SC HORTICULTURA SA Romania. Timisoara, Timis Str. Emanuil Ungureanu Nr. 5 Cod postal: 300079 Tel/Fax: 0256 - 498667 E-mail: contact www.horticultura.ro TUV TV | IX STITI AUSTRIA ESI SII) TOV AUSTRIA CERT GMBH TU AUSTRIA CERT GMBH TUY AUSTRIA CERT GMBH Nr.162 /06.04.2020 CATRE Municipiul Timisoara Directia de Mediu Alaturat transmitem BVC si Criterii performanta pe anul 2020 pentru aprobare. La stabilirea BVC si criterii performanta an 2020 s-au avut in vedere realizarile preliminata aferent anului 2019 in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr.3818/2019 privind formatului Bugetului de Venituri si Cheltuieli ale operatorilor economici. Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Criteriile de performanta pe anul 2020 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie al SC Horticultura SA nr.4/02.04.2020. Director General Director Economic Ec.Branzei Felicia

Atasament: Anexele_1-5.pdf

HORTICULTURA SA Timisoara, str. E.Ungureanu nr.5 CUI RO 1816890 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020 ANEXA Nr.1 INDICATORI Propuneri an curent (2020) Nr. rd. precedent (2019) Estimări % an 2021 Estimări an 2022 10=8/7 3 4 5 i VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 13.551 Venituri totale din exploatare,din care: 13.547 13,818 a) subvertii, cf prevederilor legale in vigoare b)transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare N Venituri financiare Venituri extraordinare CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18) 13240 Cheltuieli de exploatare, din care: = = sf vi ol-lo 13109 cu bunuri si servic 9 4.418 4,506 cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 135| 200| <|alo cheltuieli cu personalul, din care: 8407| CO ch.natura salariala(Rd13+Rd14) 7.419 C1 ch. Cu salariile 7357| 8,600 C2 -tichete de masa 338| 113| C3 cu personalul, din care: cu plaţi compensatorii aferente izărilor de personal C4 aferente contractului de mandat 17 1.068 1,068j C5 cu asigurările si protectla socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale -2,25% fond special an 2018 18 187| 163 alte cheltuieli de exploatare 19 o 0 6 = 5/4 13,956 4,551 202 8,686 114| 1,068 189 8 14,096| 4,597 204 8,772 115 1,068 191 10

N Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) _31 317 IMPOZIT PE PROFIT 31 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 280 Rezerve legale 32 Alte rezerve reprezentând fac aţi fiscale prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele [cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi 10, Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29. 280 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul r autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăților/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 140 143| a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz b) dividende cuvenite bugetului local e) ende cuvenite altor actionari Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finanţare 140 143 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE o VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale = [<] 320 32 OO 205 == [<] 144 oo 323 32 207 145 o

cheltuieli cu salariile 39 privind prestările de servicii 40 cheltuieli cu reclama si publicitate 41 alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 Alocaţii de la buget 44 0[o]o|o alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |45 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 200, DATE DE FUNDAMENTARE 47 _— Nr. de personal prognozat la finele anului 48 221 196| de salariaţi total 49 215 [Castigul mediu lunar pe Salariat(lei/persoana) determinat pe 50 baza cheltuielilor de natura Salariala(Rd12/Rd48)/12*1000) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 51 baza cheltuielilor cu salariile(l /persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu [52 (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 60 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu |53 (cantitate produse finite/ persoana) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000 [54 981 Plati restante 55 Creanțe rpstante, în preţuri curente 56 ector-C eneral, dr.ing." SILA ANDREI 176 Director eca ec.BRANZ FELICIA 198 178 o 200 180

HORTICULTURASA Timisoara, str.E.Ungureanu nr.5 CUI RO 1816890 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020 ANEXA Nr. 2 mii lei Nr. Crt ÎNDICATORI Nr Propuneri an curent (2020) Trim | Trim Il Trim Il Trim IV 1 Venituri din exploatare Rd. a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: a1) jdin vânzarea produselor a2) prestate a3) din redevente şi chirii a4) |alte venituri b) din vânzarea mărfurilor m c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: 10 cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 2 alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd 20+Rd 21 +Rd.22), din care: 14 fi) [din amenzi şi penalități 15 pi are: 16 active corporale 17, H active necorporale 18 2 3 15 4 5 6 23; 23. 23 1,391 4,737 4,636) 2,000) IE 1 1 11 11 11 11 47, 4 4

19 20 1 anciare (Rd 23+Rd 21 RIDSTRI ZORI ZT] din a 22 a) _|din imobilizări finan 23 rea ei ET 24 101 101 10| 10 c) _|din diferențe de curs 25 d) _|din dobânzi 26 e) lalte venituri financiare 27 _ enituri extraordinare | Cheltuieli de exploatare (Rd: PREST TES A. Cheltuieli unuri şi se e StOCUTii a) heltuieli cu materiile prime (601) 28 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabil e, din care: 34 lb1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 EEE 39 39: 39: cheltuieli cu combustibi 36 c) heltuieli privind materialele de natura obiectelor de înventar 37 cheltuieli privind energia şi apa 38 cheltuieli privind mărfurile 39 41 cheltuieli cu întreținerea Şi reparațiile cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 43 b1) | către operatori cu capital integral/majoritar de stat b2) | către operatori cu capital privat e) rime de asigurare 48 D+Rd. d.63+Rd.67+Rd RO a) cheltuieli cu colaboratorii 45 47 b)__ |eheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 1) cheltuieli privind consultanța juridică 49 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 c1)_kcheltuieli de protocol, din care: 51 | tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52 10| 140) 10[ 150| 10 22) 14 100| 10 140) 10 100| 10 140) 10 150| 10 _

c2) cheltuieli de reclamă şi pubi itate, din care: 53 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă Şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, romovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare 55 p ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 d1) |ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult 59 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 d4) lalte cheltuieli cu sponsorizarea 61 cheltuieli cu transportul de bunuri Şi persoane 62 heltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 heltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66, din care) 64 -interna 65 30| 30) -externa 66 cheltuieli poştale şi taxe de telecomunica 67 _ heltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 i1) jcheltuieli de asigurare şi pază 70 NS i2) |cheltu d întreţinerea şi funcţionarea tehni 71 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din are: 73 aferente bunurilor de natura domeniului public 74 SETE cu prestațiile efectuate de filiale 75 privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) [cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 a) alte cheltuieli simila 5), di h. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 78 30

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 81 ch, cu taxa de licenţă 82 ch. cu taxa de autorizare 83 ch. cu taxa de mediu 84 heltu eltuieli cu u EEE E Salarii de baza CAN alte bonificaţii (conform CCM onusuri (Rd.9: îl a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 85 89 90 91 93 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare; 95 21 1,35 2,94. 2,94. 21 1,35: ) tichete de masă; 96 c) tichete de vacanța; 97 28) 29 28 d) ch, privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent 98 alte cheltuieli conform CCM. te cl ) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 99 101 lb) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 ) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, dministrator special, alte comisii si comitete 103 Ss SI

= contractului de n e a C comitete „a a : 267 267| 29 267| a) pentru directori/directorat 105 componenta fixa 106 componenta variabila 107 108 componenta fixa 109 componenta variabila 110 C) pentru AGA şi cenzori 111 ) ch. privind contribuția la asigurări sociale 112 ) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ic) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate d) ch, privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salai le) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii 1) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 1+Rd.124+Rd.125+Ra i B, din e heltuieli cu majorări şi penalități (Rd.122+Rd.123), din care- 17 22 22 22 229 121 - către bugetul general consolidat 122 către alţi creditori 123 cheltuieli privind activele imobilizate 124 heltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 lte cheltui 126 h, cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 STITI ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare Şi provizioane , din care: 128 11) privind ajustările şi provizioanele 129 SSE ES STEI SS SSE FT

1.1 |provizioane privind participarea la profit a salariatilor 130 f1.2 lprovizioan in legatura cu contractul de mandat 130a 72) enituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de aloare , din care: 131 f2.1) |din anularea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care: - din participarea salariaților la profit - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante EEE EEE E rivind d 35) din care, a1)_laferente creditelor pentru investiții a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 b1) aferente creditelor pentru investi 141 b2) Jeferente creditelor pentru activitatea curentă 142 SISESTI TITI TITS c) _lalte cheltuieli financiare 143 3 Cheltuieli extraordinare 144 31 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 17 19i Director economic, ec.Branzei Felicia

HORTICULTURA SA E.Ungureanu nr.5 Ti RO 1816890 Anexa 3 GRADUL de REALIZARE a VENITURILOR TOTALE in anii precedenti 2018 si 2019 Nr. INDICATORI AN 2018 % An 22019 % Aprobat | Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/5) crt. 1 Venituri totale(Rd.1+rd.2+rd.3), din care: -venituri din exploatare 2 Z 4 5 6 12,418 11,783 13,547 12,458, venituri financiare 4 4 4 3 -venituri extraordinare 0 0 0 0 Director General, Dr.ing, pe Anei Director economic,

HORTICULTURA SA E.Ungureanu nr.5 Timisoara RO 1816890 PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE pe anul 2020 ANEXA N 4 mii lei INDICATORI Data An 2019 Valoare finalizării EET] investiţiei Aprobat Po E 0 1 2 3 4 urse proprii, din care: ) amortizare o b) - profit 200 2 |Alocaţii de la buget 3 |Credite bancare, din care: laj-interne o An 2020 || An 2021 || An 2022 100 200 100 lb) - externe , o 11 12| 15 ) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: us | enumire obiectiv 17 denumire obiectiv 18| nităţii administrativ-teritoriale: 19, denumire obiectiv 20| denumire obiectiv

21 ) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului au al unităţii administrativ-teritoriale 22| denumire obiectiv 23 denumire obiectiv 24, d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în ocaţie de gestiune. excusiv cele domeniul public sau privat al stalului sau al unităţi administrativ teritoriale: 25| denumire obiectiv 28| denumire obiectiv 27| 28| ) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: denumire obiectiv 30 denumire obiectiv 31 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a 32 __ iata Soarelui 33 denumire obiectiv c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului au al unității administrativ-teritoriale 35 denumire obiectiv 36 denumire obiectiv d) pentru bunurile luate în concesiune ocaţie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0, denumire obiectiv (denumire obiectiv ) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: lenumire obiectiv denumire obiectiv ) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a nităţii administrativ-teritoriale: denumire obiectiv denumire obiectiv au al unităţii administrativ-teritoriale

48| denumire obiectiv 49| lenumire obiectiv 5i denumire obiectiv ) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau rivat al stalului sau al unităţii administrativ teritoriale: 52 denumire obiectiv denumire obiectiv )-interne 9 o o o o 57|. |b)- externe o o o 0 o Director Gereral Director Economic e E E N Dragila Andrei Ec.Branzei Felicia DE we 7 os a ri

HORTICULTURA SA Timisoara, str. E Ungureanu nr.5 ANEXA iR 5 CUI RO 1816890 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere aplatilor restante an 2020 Nr. crt] Măsuri Termen|_an precedent 2019 an curent 2020 2021 2022 de Preliminat / Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-) realizar "Rezultat Plati | Rezultat! Plati || Rezultat | Plati | Rezultat] Plafi e brut (+/-) | restante brut [restante brut jrestanti brut restante o 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 Pct. | |Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi 0 0 q educere a platilor restante 1lMăsura 1 AMăsura 2 lte măsuri X RR RX x [Pot 1l [cauze care d revăzute la Pct. | inuează efectul măsurilor Cauza 1....... Cauza 2........ xxx lte cauze TOTAL GENERAL Pct. | + Pct. îl Mentiune: SC Horticultura SA nu este in situatia de a inreplati restante i. ai "e FI Director General N Director economic, = adie a RE Dr.ing Dragită.Adfirei IE A, )

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-8679/13.04.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 13.04.2020 AVIZ la Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi criterii de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A. Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-8679/13.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi criterii de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A., întocmit de către Direcţia de Mediu, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului; Având în vedere solicitarea S.C. HORTICULTURA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1171/07.04.2020; Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată; Conform art.4 alin.1 lit.c) din 0.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ”Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară”. Potrivit art.6 alin.1 din 0.G. nr. 26/2013 "Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz”. În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (3), lit. d ), exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte procedura de elaborare, fundamentare şi verificare a bugetul de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al SC HORTICULTURA SA şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoișa Cod FOS3-13,Ver.1

Atasament: Decizia_nr.4_din_02.04.2020.pdf

ȘCHORTICULTURASA = 7 mr 271 d Er a sr TV, TU, TV | AUSTRIA |; AUSTRIA | AUSTRIA EEST 1 bt Vll e lat IL, CUT: RO1816890., ORC :.135/939:1991 CONSILIU DE ADMINISTRATIE DECIZIA Nr.4 din 02.04.2020 privind aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi criterii performanţă an 2020 Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa din data de 02.04.2020, având în vedere: - prevederile CAP.5 — atribuții — alin.10 din Actul Constitutiv al SC Horticultura SA Timişoara Analizează şi Aprobă Art.] — Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi criterii performanţă an 2020; Preşedinte iliul de Administraţie / Ionuţ Sorinel f f V'S e iz Ă NS » 4