keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 148/30.04.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare de 155.000 euro

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 148/30.04.2020
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare de 155.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr.SC2020-8240/06.04.2020,al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020- 8240/06.04.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8240/06.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 767/05.03.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş prin care ni se comunică faptul că nu îsi exercită dreptul de preemtiune, conform art.4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice aceasta transferând dreptul de preemtiune către autoritătile publice locale;
Imobilul mentionat mai sus ,este inclus în Situl urban vechiul Cartier Iosefin Cod TM-II-s-B-06098, poz. 63 in Lista monumentelor istorice 2015;
Conform solicitarilor înregistrate cu nr.SC2020-007490/24.03.2020 şi CV22020-000010/31.03.2020 de AUGUSTIN ROXANA IOANA prin împuternicit Cosma Oana, în calitate de proprietară a spaţiului cu altă destinaţie -ap.SAD2, etaj parter, B-du. 16 Decembrie 1989 nr.12,evidenţiat în CF nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII ,cu suprafaţa utilă de aproximativ 240.02 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la preţul de 155.000 euro;
Tinând cont de adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest -Compartimentul SAD ,Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul mentionat anterior,nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata şi actualizata;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2015;
In conformitate cu art.129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, etaj parter, înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII, la preţul de vânzare de 155.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Augustin Roxana Ioana prin împuternicit av.Oana Cosma;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-8240/06.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -

ap.SAD2, parter,aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 , înscris în C.F.nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare de 155.000 euro

Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, la preţul de vânzare de 155.000 euro, repectiv de 645,77 euro/mp; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr.SC2020-7490/23.04.2020 şi CV22020- 000010/31.03.2020 de la AUGUSTIN ROXANA IOANA prin împuternicit Cosma Oana, în calitate de proprietară a spaţiului cu altă destinaţie –ap.SAD2,etaj parter, evidenţiat în CF nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII ,cu suprafaţa utilă totala de 240.02 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare; Având în vedere adresa cu nr 767/05.03.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş prin care ni se comunică faptul că nu îsi exercită dreptul de preemtiune , conform art. 4 alin. 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ,aceasta transferând dreptul de preemtiune către autoritătile publice locale; Imobilul mentionat mai sus , este inclus în Situl urban vechiul Cartier Iosefin Cod TM-II- s-B-06098, poz 63 în Lista monumentelor istorice 2015. Conform documentaţiei anexate, spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ap. SAD2 are o suprafaţă totală utilă de aproximativ 240.02 mp şi este compartimentat astfel : -subsol –cu 3 boxe -parter-format din sală de vanzare şi spaţiu de depozitare -mezanin-format din 2 încăperi, grup sanitar şi spaţiu de depozitare Prin adresele anexate prezentului raport de specialitate Direcţia Generală de Urbanism- Compartimentul Disciplină în Construcţii ne comunică următoarele: ,, Imobilul se prezintă într-o stare de degradare vizibilă la stradă atât în ceea ce priveşte tâmplăria de lemn a unor ferestre cât şi la nivelul tencuielii şi zugrăvelii, putând fi observate inclusive deteriorări legate de elementele decorative.

IT TTX LOST IT IT TI

Totodată au fost identificate vitrine şi uşi acces cu tâmplărie din PVC, material inadecvat monumentelor istorice protejate.Imobilul necesită inclusiv asanarea instalaţiilor parazitare (cabluri de electricitate şi de date ).,, DCTDD II Vest - Compartiment SAD , Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive si Serviciul U.I.P de Infrastructură pentru Cultură , D.C.T.D.D II Vest-Biroul Spaţii cu altă Destinaţie ne comunică faptul că spaţiul cu altă destinaţie mentionat mai sus , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile art 129 alin 2 lit d , alin 7 lit n si art 139 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ , Ca urmare a situţiei prezentate mai sus, a prevederilor legale cât şi a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem că prezentul proiect de hotarare , privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, cu C.F.nr. 402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare de 155.000 euro, îndeplineste condiţiile pentru a fi supus spre dezbatere şi aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CONSILIER, LUMINITA MIRICA

Cod F053-01, Ver.2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-8240/06.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare

de 155.000 euro

Având în vedere solicitările transmise si înregistrate cu nr. SC2020-7490/23.04.2020 şi CV22020-000010/31.03.2020 de la la AUGUSTIN ROXANA IOANA prin împuternicit Cosma Oana, în calitate de proprietară a spaţiului cu altă destinaţie ap.SAD2,parter ,aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 , jud Timis, cu suprafata utila totala de 240.02 mp, având C.F nr.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare la preţul de 155.000 euro; Având în vedere adresa cu nr 767/05.03.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş prin care ni se comunică faptul că nu îsi exercită dreptul de preemtiune , conform art. 4 alin. 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice ,aceasta transferând dreptul de preemtiune către autoritătile publice locale; Imobilul mentionat mai sus , este inclus in Situl urban vechiul Cartier Iosefin Cod TM- II-s-B-06098, poz 63 in Lista monumentelor istorice 2015. Având în vedere adresele emise de către Direcţia Generală de Urbanism-Compartimentul Disciplină în constructii , Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest Compartimentul SAD, Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultură, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior,nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.d , alin. 7 lit. n şi art. 139 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate şi actualizate şi cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015; Apreciem că prezentul proiect de hotărâre , îndeplineste condiţiile pentru a fi supus spre dezbatere şi aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE codFO53-03,ver2

IT TTX LOST IT IT TI