keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 167/30.04.2020 Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului din str. Iancu Văcărescu nr. 18 (Cinematograf ARTA)

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 167/30.04.2020
Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului din str. Iancu Văcărescu nr. 18 (Cinematograf ARTA)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 -5140/27.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020 -5140/27.04.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. UR2020-5140/29.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020 -5140/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 18, înscris în C.F. nr. 448798-C1 Timişoara , cu nr. top. 448798 (top. vechi 17080,17081), conform documentaţiei de apartamentare întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Proiect nr. 2777A/2018, Referat de admitere nr. 66671/02.04.2020 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Documentaţia de apartamentare va fi înaintată către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş însoţită de Declaraţiile încheiate în formă autentică a proprietarilor apartamentelor prin care îsi exprimă acordul cu privire la apartamentare.

Art. 3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat_HCL_Vacarescu_18.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR UR2020 -5140 / 27.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18

1. Descrierea situaţiei actuale: Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a solicitat prin adresa SC2018-14549/2018, respectiv Referatul nr. SC2018-14548/2018 întocmirea documentației de apartamentare și de actualizare a datelor imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, având în vedere faptul că prin HCLMT 559/20.12.2017 s-a aprobat asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Protocolului de predare – primire înregistrat cu nr. SC2017 – 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm” şi Municipiul Timişoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic, situate în Municipiul Timișoara, ținând cont de Sentința Civilă nr. 58/27.02.2015, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării-primirii imobilelor cu destinația de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara. Imobilul din str. Iancu Văcărescu nr.18, ”Cinematograf și grădină de vară ARTA”, se află pe parcelele cu nr. top.vechi 17080 și top. vechi 17081, înscrise în CF 411593 și CF 402181 Timișoara. Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, pe care este situată o construcție cu un etaj și șapte unități individuale neîntabulate. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Documentația de dezmembrare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii unitățiilor individuale în cartea funciară a imobilului cu nr. top.nou 448798, înscris în CF 448798 Timișoara, situat în str. Iancu Văcărescu nr.18 și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar. 3. Alte informații: Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., transmisă prin

adresa nr. 361/22.04.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 66671/02.04.2020. 4. Concluzii: Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, înscris în CF 448798 Timișoara, conform documentației anexate. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST UR2020 -5140 / 27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. UR2020 -5140 / 27.04.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, facem următoarele precizări: Biroul Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a solicitat prin adresa SC2018- 14549/2018, respectiv Referatul nr. SC2018-14548/2018 întocmirea documentației de apartamentare și de actualizare a datelor imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, având în vedere faptul că prin HCLMT 559/20.12.2017 s-a aprobat asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Protocolului de predare – primire înregistrat cu nr. SC2017 – 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm” şi Municipiul Timişoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic situate în Municipiul Timișoara, ținând cont de Sentința Civilă nr. 58/27.02.2015, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării-primirii imobilelor cu destinația de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara. Imobilul din str. Iancu Văcărescu nr.18, ”Cinematograf și grădină de vară ARTA”, se află pe parcelele cu nr. top.vechi 17080 și top. vechi 17081, înscrise în CF 411593 și CF 402181 Timișoara. Terenul aferent construcției cu un etaj este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, în imobil existând șapte unități individuale neîntabulate. Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii unitățiilor individuale în cartea funciară a imobilului cu nr. top.nou 448798, înscris în CF 448798 Timișoara, situat în str. Iancu Văcărescu nr.18 și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar. Documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., transmisă prin adresa nr. 361/22.04.2020, a fost avizată de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 66671/02.04.2020. În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Iancu Văcărescu nr.18, înscris în CF 448798 Timișoara, conform documentației anexate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

Atasament: Vacarescu_18_referat_admitere_OCPI.pdf

i iad ul Nr. [66671 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS DEE 02 r Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Luna | 04 Adresa: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 | Anul | 2020 | AGENTIA NAȚIDNALA 3 IMDBLEI EA REFERAT DE ADMITERE (Apartamentare) Domnului/Doamnei MUNICIPIUL TIMIŞOARA Domiciliul Loc. Timisoara, Bdul C.D. Loga, Nr. 1, Jud. Timis Referitor la cererea inregistrată sub numărul 66671 din data 02-04-2020, vă informăm: Imobilul situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand numarul cadastral 448798-C1 a fost dezmembrat in urmatoarele unitati individuale: 1) 448798-C1-Ul situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafata utila 676.8 mp; 2) 448798-C1-U2 situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafata utila 220.4 mp; 3) 448798-C1-U3 situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafata utila 128.2 mp; 4) 448798-C1-U4 situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafata utila 119.1 mp; 5) 448798-C1-U5 situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafata utila 58.1 mp; 6) 448798-C1-U6 situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafata utila 27.4 mp; 7) 448798-C1-U7 situat in Loc. Timisoara, Str IANCU VACARESCU, Nr. 18, Jud. Timis, UAT Timisoara avand suprafata utila 53.4 mp; Certific că informaţiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIS la data: 16-04-2020. Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Inspector SRDAN RANKOV S rdj d n Digitally signed by Srdjan Rankov Date: 2020.04.16 Ra n kov 14:58:15 +03'00' Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din1

(e ) BLACK | LIGHT" Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA În atenţia: DIRECŢIA URBANISM BIROUL BANCA DE DATE URBANĂ ADRESĂ Referitor la solicitarea dvs. cu nr. UR2018-12296/24.07.2018, privind "întomcirea documentaţiei de apartamentare și actualizare date imobil cu destinaţia de cinematograf, pentru imobilele cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic” — cinematograf și grădină de vară ARTA, situat în Timișoara, str. lancu Văcărescu nr. 18, prin prezenta vă înaintăm documentația cadastrală în vederea emiterii Hotărârii Consiliului Local în scopul apartamentare imobil înscris în CF nr. 448798 Timişoara, conform documentaţiei anexate, recepționată de către OCPI Timiș cu nr. înreg. 66671/02.04.2020. Cu stimă, BLACK LIGHT : SRL * Lasa o ae Timişoara, Strada Virtuţii, nr. 1, cod 300126, tel.: 0356 808 870, fax: 0356 808 871; office Eblacklight.ro Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982; www.blacklight.ro Bucureşti, str. Piața Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, sect. 1, tel.: 0745252583; BL-5.5.3.-PS.01 p. 1/1

e BLACK LIG ed NI 192 Carte Funciară Colectivă Nr. 448798-C1 / U.A.T. Timişoara Descrierea condominiul Adresa construcţiei: str. Văcărescu, Nr. topografic: 448798 Suprafaţa teren: 2720 mp : casă cu 1 etaj r. 18, Municipiul Timişoara Foaia colectivă BEZNOSZKA LOREDAN Nr. Scara tronson Nivel Nr. apartam spaţiu altă destina Cod Unitate individuală (UI)* ent/ Nr. CF cu individuală* Suprafaţa utilă UI -Suap- (mp) Cote părţi comune (Cpc) % Cotă parte teren aferent UI (Cpt) (mp) Obs. (nr. încăp.) - P+E SAD 435445-C1-U.. 676,8 53,91 1466 2 435445-C1-U... 220,4 17,55 477 2-3 435445-C1-U... 100,3 7,99 217 4 435445-C1-U... 119,1 9,49 258 6-8 435445-C1-U... 58,1 4,63 126 9 435445-C1-U... 27,4 2,18 60 wu|w|a|alal|a ' 10 435445-C1-U... 53,4 4,25 116 TOTAL 1255,5 100 2720/2720 Descriere părţi comune Terenul construit şi neconstruit, intrarea uscată, faţada, fundaţia, instalaţiile necesare exploatării clădirii, casa scării, acoperişul şi podul, alte spa folosite la comun Connie Sera E a n Întocmit CK ueHT Ding Timişoara, Strada Virtuţii, nr. 1, cod 300126, Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, București, str. Piața Montreal, nr. 10, clădire TIS tel.: 0356 808 870, fax: 0356 808 871; d 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982; a WTC, intrarea F, etaj 1, sect. 1, tel.: 0745252583; Recepţionat Digitally signed by Srdjan Rankov 14:54:02 +03'00' office Eblacklight.ro BL-5.5.3.-PS.01 p. 1/1 Semnat digital de BEZNOSZKA LOREDANA Data: 2020.04.15 14:24:55 +03'00'

PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 6-8 sc.: 1:100 Nr. cadastral Suprafata (mp) Adresa imobilului (UI) 448798 2720 Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara Cartea Funciara colectiva nr. 448798-C1 UAT Timisoara Cod unitate individuala (U) C.F. individuala 504 —_ 21 ap. 6-8 - A Sa i Camera [la 8 «i S=13.0mp 3350 p 1.63 ZE El | ap. 6-8 Camera o “85 S=12.9mp o 8 8315 UML) & _e all 3.28 4.98 ap. 6-8 Boxa > S=15.1mp ŞI Acces a Demisol | [ e Semnat digital de BEZNOSZK BEZNOSZKA A LOREDANA Data: 2020.04.02 LOREDANA 13:05:11 +0300' Pe „N Denumire incapere | Supraf. temari uta Data incapere utila , S.C.'BLACK LIGHTS.R.L. E ap. 6-8 - demisol VA ing Loredana Beznoszka | SN 1 camera 129 | Zi „| 2020 2 camera 13.0 hr În RO B., 3 bucatarie 38 MN “06 4 bucatarie 39 N ZE LI 5 boxa 15.1 RE br 6 boxa 45 A 7 boxa 24 Receptionat, Data 8 boxa 25 Suprafata utila = 58.1 mp Digitally signețl Suprafata totala = 58.1 mp S dj a n by Stelian yYo>fi Rankov Ran kov Date: 14:45:02 +0300

PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 8 sc.: 1:100 Nr. cadastral Suprafata (mp) Adresa imobilului (UI) 448798 2720 Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara Cartea Funciara colectiva nr. 448798-C1 UAT Timisoara Cod unitate individuala (U) C.F. individuala ap.9 P a rter Magazie zidita _— S=1.2mp TITI = 3.19 + 2.19 s 0.33 0.2071, a e O] LO o INT 2.22 ap.9 5 Camera o * S=15.8mp ap.9 Bucatarie e C S=7.8mp BEZNOSZKA LOREDANA Semnat digital de BEZNOSZKA LOREDANA Data: 2020.04.02 13:05:52 +03'00' Nr. ai Supraf. Executant, incapere] Denumire incapere | -ufia SC BLACK LIGHT SRL ap.9 - parter “ing. na Beznoszka' “rii l 1 camera 15.8 | pol A Un E 2 bucatarie 7.8 | e E 3 WC 26 N , 4 magazie zidita 12 : Suprafata utila = 27.4 mp Suprafata totala = 27.4 mp — Receptionat, Data . Digitally signed Srdjan bysraan Rankov 6 Rankov Pate:2020:041 14:43:00 +03'0

PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 10 sc.: 1:100 Nr. cadastral Suprafata (mp) Adresa imobilului (Ul) 448798 2720 Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara Cartea Funciara colectiva nr. 448798-C1 UAT Timisoara Cod unitate individuala (U) C.F. individuala LI 1.80 261 8 e H 0.20 asa 0.33 ap. 10 ap. 10 I Bucatarie 8 Camera o 0.20 S=12.împ S=12.0mp - ap. 10 o Camera 5 a a S=129mp <« o ap. 10 s 5 3 Cam. ] Ct nl alim. [= ap. 10 [ S=6.7mp < Antreu N e S=9.7mp e 2.60 IE 3.55 no da <|< BEZNOSZK digital de A BEZNOSZKA LOREDANA Data: 2020.04.02 LOREDANA 13:02:48 +03'00' Nr. i Supraf. Executant, Data Moi SG BLACKLIGHT SRI — | ap. 10 - parter „ing. Loredana Beznoszka ", E 1 camera 12.9 pi CA i - "| 726 2 camera 12.0 - 2 bucatarie 12.1 n li 3 camara alimente 6.7 Ă El 4 antreu 97 ret Suprafata utila = 53.4 mp „e Suprafata totala = 53.4 mp Receptionat, Data : Digitally signed S rdj all by Srdjan Rankov Ra n kov Date: 2020.04.16 14:45:46 +03'00'

Atasament: Vacarescu_18_relevee.pdf

PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 2 sc.: 1:100 Sem nat d ig ital d e Nr. cadastral Suprafata (mp) Adresa imobilului (UI) B EZ N O S Z K 448798 2720 Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara B EZNOSZKA Cartea Funciara colectiva nr. 448798-C1 UAT Timisoara A LO RE DANA Cod unitate individuala (U) C.F. individuala LO RE DANA Data: 2020.04.02 13:03:22 +03'00' ap.2 Cam. alim. 4 SERE Etaj Demisol 0.96 e TI „A Denumire incapere Suprat n, LILI. 1 3 incapere utila OS iii 9 A E TI ap. 2 - etaj si demisol f 5.49 3 1 camera 19.6 Terasa - a 7 2 camera 35.2 —L | ap.2 ap. 2 3 camera 34.8 FA ap. 2 2 ap. 2 a Bora Bora 4 camera 25.1 = o Bucatarie S a Camera a S=11.2mp S=6.8mp E S=22.3mp SI S=25.1mp n 5 bucatarie 22.3 şa GB 6 camara alimente 2.0 8 8 _ 7 baie 7.8 o + TF La 8 WC 75 sro E TA FĂ - ap.2 9 antreu 5.4 L A N “e - —_ E) 4 10 coridor 8.3 11 debara 1.1 E == XR 4,62 12 boxa 13.6 FIA 1 71 S=8.3mp = o 13 boxa 13.7 3 ap. 2 N ap. 2 14 boxa 6.8 | Camera a Ba 5 15 boxa 112 S=34.8mp 1] e 16 boxa 6.0 3.25 500 Suprafata utila = 220.4 mp 1 ap.2 o 143 : Suprafata totala = 220.4 mp a n 5 _ Executant, Data G & s | S.C BLACK LIGHT SRL Ss — 5.08 OI SSL E _ A LT „ing, Loredană Beznoszka “' 325 ap. 2 (E EEPTIEICAȚ "EN fe i n : fa 2020 ap.2 i NE 3 3 se (A [85 Parter * S=7.8mp E) 2.48 [ Lia O : 5.06 8 ED 3 | Receptionat, Data S=35.2mp ap.2 Camera $ o ._ . b S=15.6mp > S rdj a n Digitally signed o by Srdjan Rankov 0.50 5.52 1 asa — R k Date: 2020.04.16 ANMKOV 14:43:53 +03'00

PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 4 EEE TE sc.: 1:100 Nr. cadastral Suprafata (mp) Adresa imobilului (UI) B EZ N OSZ K Semnat digital 148798 2720 Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara de BEZNOSZKA Cartea Funciara colectiva nr. 448798-C1 UAT Timisoara A LOREDANA Cod unitate individuala (U) C.F. individuala 13:04:32 +03'00' Parter — : iz af || E NI 8 € : ja Om _ it 3 e incapere Denumire incapere utila apt | ap. 4 - parter si demisol g LAJ 1 camera 18.5 5 = e camera 30.9 ă i 3 camera 13.6 o 4 bucatarie 118 o ap. 4 5 baie 5.4 5 8 Camera e m o e S=30.9mp 2 6 debara 31 & S=11.9p 7 coridor 13.7 Ţ 8 intrare uscata 2.6 9 boxa 1.98 3.28 10 boxa 20.5 e si] za Suprafata utila = 119.1 mp ! AI Suprafata totala = 119.1 mp Executant, Data | ap. 4 | BEACKLIGHT S.S n IN o Camera 5 x “ing, Loredăna Beznoszka ' | sr ON S=15.5mp ? E m fi E sort N - 5.34 E TI X LU “a SSI, ap.4 m 1 , mn 7 Intrare 8 = uscata <|* S=2.6mp Receptionat, Data Demisol Digitally signea Srdian by Srdian LA Rankov oi! Rankov Pate:2020.0416 S=20.5mp I 1 14:47:20 +03 00 4.99

ap. 2-3 Cam. alim. Semnat digital de BEZNOSZKA BEZNOSZKA LOREDANA LOREDANA Data: 2020.04.15 14:26:33 +03'00' Q ap. 2-3 Bucatarie S=15.5mp o 14.5mp Antreu s 10.94 11.26 6.00 4.07 Boxa S=15.3mp PLAN RELEVEU APARTAMENT NR. 2-3 __sc.: 1:100 Nr. cadastral Suprafata (mp) Adresa imobilului (UI) 448798 2720 Str. Vacarescu, nr. 18, MunicipiulTimisoara Cartea Funciara colectiva nr. 448798-C1 UAT Timisoara Cod unitate individuala (U) C.F. individuala rr Denumire incapere Sr ap. 2-3 - etaj 1 camera 164 2 camera 31.9 3 camera 149 4 bucatarie 15.5 5 camara alimente 3.0 6 debara 41 7 antreu 14.5 Suprafata utila = 100.3 mp 8 boxa 158 9 boxa 8.5 10 boxa 3.1 3.76 Acces Ap. 2-3 547 ap.3 Camera S=16.4mp 3.00 E ES e —Ţ 0.49 Suprafata totala = 128.2 mp Executant, Data A S.C. ing. Login ră a DE 2020 Receptionat, Data D O Srdjan Ranko atoa- UTtL V 2020.04.16 14:53:08 +03'00'

Semnat digital de BEZNOSZKA BEZNOSZKA LOREDANA LOREDANA Data: 2020.04.02 13:09:02 +03'00' Parter 56 RT 21 SAD O = Magazie | S=5.6mp JET + pu ȚIN N 31.21 o SAD Sala cinematograf S=377.4mp 5.78 Scena V —_ 3.46 ra 27, Etaj 2.73 TT8 1.59 SAD SAD Magazie Hol S=4.2mp o S=5.2mp 3.26 SAD Magazie 3 2.72 — 1.53 —3 e) SAD ml & Camera de proiectie MI S=22.4mp Demisol 4.49 MI L Magazie i n 6 S=4.5mp i 4.39 | 2.62 | o o | ci S=6.9mp 3.10 3.13 201 SAD Boxa S=30.8mp 0.52 —1 4.54 ppt Acces Demisol

SAD PLAN RELEVEU SAD Nr. cadastral Suprafata (mp) Adresa imobilului (UI) 448798 2720 Str. Vacarescu, nr. 18, Munii Cartea Funciara colectiva nr. 448798-C1 UAT Timisoara Cod unitate individuala (U) C.F, individuala SAD Boxa sl» S=1.5mp E 8 zl? i ati i 141 LE ZX 5 e m 5-18 '60 R RA AD = a SO Birou a 1 8 S=17.2mp e ni DI 74 186 = — — 1.86 2.07 SAD Toaleta S=3.7mp o E Acces Cinematograf 223 al = Acces der Suprafata utila = 676,8 mp Suprafata totala = 676.8 mp S=0.9mp b E +9 SAI s Hol ar = O S=128.3mp Cinematograf | 5 Acces o Cinematograf a a -0.70+ | 448 Cinematograf 11.35 ] 5,54 5 — 0.53 e IT 0/40 IT ta pd pu a 5.00 4.82 [] 5.39 | Nr. îre i Supraf. Executant, _— Etaj incapere Denumire incapere utila E GATE RI SAD - parter, etaj si demisol dana Beznoszka 1 sala cinematograf 377.4 A 2 hol 128.3 3 birou 17.2 4 hol 3.3 5 toaleta 3.7 6 caserie 21 7 toaleta 7.3 Receptionat, Data 8 toaleta 7.9 9 magazie 5.6 10 magazie 8.2 11 hol 5.2 12 magazie 42 13 magazie 42 PL 14 camera de proiectie 224 o Dig Ita Ily o Camera de proiectie 15 magazie 45 e LL + : Ţ 16 magazie 69 siUI ICUT 17 hol 34 a Srdjan Ranko 19 camera de proiectie 18.2 LR Ranko bete 21 magazie 31 a E 2020.04.16 23 boxa 3.8 a 24 boxa 30.8 1 4:49:26 +03'00'

PLAN RELE' scara Semnat digital de B EZ N OSZ KA BEZNOSZKA LOREDANA Data: 2020.04.02 13:07:54 LOREDANA 0300 ŢI 40 m»OQO3 " 5? 33 ST Da NT ȚIN N dai S=8.2mp 1 n Srdian Digitally signed J by Srdjan Rankov Date: 2020.04.16 RanKOV 11:51:08 40300

U PARTER 100 ap.9 Magazie zidi S=1.2mp 8 s 1304 2.60 : 5 Li 0.20 + 0.33 E 0.20 „ap. se A we S=2.6mp = 22 ap. 10 ap. 9 BB 5 5 Camera T S=12.9 E F 8 MP | ap. 9 E Ss Bucatarie < Ss a ap.4 d S=78mp | pi 5 Camera 8 s = S=30.9m : a Bucatarie p & S=11.9mp 5 Vo 8 a 3.28 fs 4 38] + <|* 0.5 5.16 1781 LAT d Acces ap.2 d Demisol _] 06 ap. 4 RI PE II Camera & ș S=15.5mp Se Boxa m <i S=6.0mp 5.34 2.28 DI 1.06 Y -TY mreana ap.4 Intrare | uscata <l|* S=2.6 SAD Intrare uscata Boxa Sl» S=1.5mp 3 > NL TE T 141 Boxa SAD s TR S=3.8mp XI > 7 n) L 141 1141 deo 518 < RIN RA so e TIN 9 ] EL 8 Birou 9 8 Ss 8 L— & S=17.2mp E 3 Iti Î SAD A SAD Toaleta e| |? Toaleta n 4 [ : S-7omp <| |- S-7. - 4 1 p S=7.3mp "A E Su Sa | ei 1 si : _ Z td it pi 1 Toaleta & Hol A 6.01 S S=3.7mp 3.3mp SAD _ 223 | Cinematograf [Beboa i S=0.9mp 4.90 i n, si 0 Cinematograf = s a s Cinematograf 6 R | a -0.70+ 448 | Cinematograf 11.35 ] 5.54 Acces demisol = A -0.70+ — 0.53 ni Cinematograf HA 0,40 li —— r 5.00 4.82 5.39 LIGHT SRI AGAT Timisoara, str. Virtutii nr. 1 | Denumire proiect: Documentaţie pentru apartamentare casă |. Nr proi e BLACK LICGFIT” 74: 0356 - 808 870 |cu 1 etaj, situată în ul Timişoara, str. lancu r. proiect a inca ma FOX) 0356 - 808 871 | Văcărescu, nr. 18 2777A/2018 e-mail: officeQblacklight.ro | Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara Şef proiect |ing. Loredana BEZNOSZKA Faza: Întocmit |ing. Loredana BEZNOSZKA , AP dia Planse: Desenat |ing. Loredana BEZNOSZKA | Plan releveu parter , Planşa Nr. 3

BEZNOSZKA LOREDANA N SAD Magazie S=4.2mp SAD Camera de proiectie S=22.4mp E 4.99 4.49 Carina Magazie Ap S=4.5mp 1.02 4.39 2.62 Ţ 5 SAD 2 Magazie | n S=6.9mp 201 a Semnat digital de BEZNOSZKA LOREDANA Data: 2020.04.02 13:07:18 +03'00' PLAN REL scare Srdja n Digitally signed by Srdjan Rankov Ra n kov Date: 2020.04.16 14:46:34 +03'00'

EVEU ETAJ A 1:100 1 ap. 2-3 551 Cam. alim. 23 ap. 2- e 15| Camera - = S=14.9mp «i 3 ș IP | E | — 5 ap. 2-3 n px Camera N, <b S=31.9mp 8 ap. 2-3 a s < N Bucatarie a = S=15.5mp UI ap. 2-3| 3.62 —a 5.32 Acces lui ap.2 a Cam. alim. Ap. 2 5 S=2.0m ap. [ Camera 8 S=16.4mp 0.96 < 8 s N F 5.49 a = I= 145— += l Terasa — 1.46 T e 8 pi 5 2 Bucatarie Camera = — S=22.3mp S=25.1mp — 1.46 =8 E 36 0.81] 5.52 SAD SAD ap.2 d ap. 2 Debara S—== i IN > a S=T.împ ST Coridor că S=83mp - 7 5 ap. 2 e 6 s Camera S S=34.8mp for 3.25 5 ap. 2 1.43 2 WC se S=7.5mp «< SAD - 5.08 Camera de proiectie 4 ap. 2 Î HŞ S=18.2mp 5.25 1 ap.2 a - E s Baie a 3 N S=7.8mp <% ae 2.48 = 1437] 2053 Î Magazie = LAN = = o < 5.06 CA Ss 5 ap.2 ap.2 Camera n Camera £ S=35.2mp S=19.6mp n“ 0.50 | 5.52 4.88 —/ Timisoara, str. Virtutii nr, 1 |Denumire proiect: Documentație pentru apartamentare casă |. pr E BL ACIE LICETT Tel.: 0356 - 808 870 |cu 1 etaj, situată în Municipiul Timişoara, str. lancu 2777A/201 E ENE Fax: 0356 - 808 871 | Văcărescu, nr. 18 e-mail: officeQblacklight.ro | Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara Şef proiect |ing. Loredana BEZNOSZKE Faza: Scara AP Întocmit ing. Loredana BEZNOSZKA 1:100 Planse: Desenat _ ing. Loredana BEZNOSZKA |“ n Plan releveu etaj Planşa N ata 4