keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 158/30.04.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.14/14.01.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 158/30.04.2020
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.14/14.01.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 7004/08.04.2020 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.14/14.01.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7004/08.04.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul juridic din data de 09.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 612 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.14/14.01.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_de_specialitate_HCL.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

Nr.7004/08.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind revocarea HCLMT NR. 14/14.01.2020

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobat Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta. Ținând cont de prevederilor art. 612, alin. (1) din OUG 57/2019 Codul Administrativ “prin excepţie de la prevederile art. 464, până la data de 1 ianuarie 2020, calitatea de funcţionar public se poate dobândi şi prin transformarea posturilor de natură contractuală în posturi aferente funcţiilor publice, în condiţiile prevăzute la art. 406“, Pe cale de consecință, se revocă HCLMT nr. 14 din data 14.01.2020 privind modificarea și aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT COMPARTIMENT JURIDIC VOICHESCU GHEORGHE FLORIN ERCEANU CIPRIAN SEF SERVICIU RESURSE UMANE STOIA LAURA

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]