keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 135/31.03.2020 Privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timis a unor suprafeţe de terenuri: din CF nr. 425270 Timişoara, Piaţa Tebea, nr. top. 514/1, suprafaţa de 299 mp din totalul suprafeţei de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timişoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafaţa de 140 mp din totalul suprafeţei măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timişoara, B-dul 23 August, nr. top. 141, suprafaţa de 287 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 26663 mp. înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în Timişoara , B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 135/31.03.2020
Privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timis a unor suprafeţe de terenuri: din CF nr. 425270 Timişoara, Piaţa Tebea, nr. top. 514/1, suprafaţa de 299 mp din totalul suprafeţei de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timişoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafaţa de 140 mp din totalul suprafeţei măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timişoara, B-dul 23 August, nr. top. 141, suprafaţa de 287 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 26663 mp. înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în Timişoara , B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-007117/26.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020 -007117 din data de 26.03.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-007117/30.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 007117/24.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 4918/13.03.2020 înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-007117/18.03.2020, a Consiliului Judeţean Timiş, prin care solicită transmiterea unui drept real de administrare asupra terenului din perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş, proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea realizării proiectului de investiţii: "Recondiţionare/Reabilitare faţade şi amenajări exterioare pe teren proprietatea Consiliului Judeţean Timiş" , Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.
Având în vedere prevederile art.867 - 870 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.108 a) şi 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.196,alin.(1), lit.a) şi art.298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timis a unor suprafeţe de terenuri: din CF nr. 425270 Timişoara, Piaţa Tebea, nr. top. 514/1, suprafaţa de 299 mp. din totalul suprafeţei de 7164 mp. înscrisă în cartea funciară, conform Anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timişoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafaţa de 140 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 5993 mp. înscrisă în cartea funciară, conform Anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timişoara, B-dul 23 August, nr..top. 141, suprafaţa de 287 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 26663 mp înscrisă în cartea funciară, conform Anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.

Art.2: Contractul de administrare asupra terenurilor se va întocmi în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri.

Art.3: Procesul verbal de predare-primire se va face în termen de 10 zile de la întocmirea Contractului de administrare.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.SC 2020-007117/26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea unui drept real de administrare cãtre Consiliul Județean Timisoara a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din

totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în

cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17

Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020- 007117/24.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind darea în administrare către Consiliul Judeţean Timiş a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC 2020-007117/18.03.2020 prin care ConsiliulJudeţean Timiş ne solicită transmiterea unui drept real de administrare asupra terenului din perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş, proprietatea Municipiului Timişoara, în vederea realizării proiectului de investiţii: “Recondiţionare/Reabilitare faţade şi amenajări exterioare pe teren proprietatea Consiliului Județean Timiș” , Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.

Acest proiect vizează reabilitarea faţadei Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean Timiş, precum şi amenajări exterioare pe terenul din jurul Palatului Administrativ, conform Autorizației de Construcție nr.934/19.07.2017.

Planşele nr. 1, 2 și 3 întocmite de SC PROMETER M&G SRL, privind identificarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de reabilitare a clădirii înscrise în CF nr. 411179 situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, este parte integrantă din proiectul privind Recondiţionare/Reabilitare faţade şi amenajări extarioare la Consiliul Judeţean Timiş.

Conform adresei Serviciului juridic nr. 7117/30.03.2020 nu figurează litigii în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare. Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2019-4687/14.05.2019 precizăm că imobilele nu au fost revendicate conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

IT TTX LOST IT IT TI

Predarea – primirea se va face în termen de 10 zile de la întocmirea Contractului de administrare asupra terenurilor. Scopul prezentei, este acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timiş a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind acordarea unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

PROPUNEM: Aprobarea privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timiş a unor suprafețe de terenuri: din CF nr. 425270 Timișoara, Piața Tebea, nr. top. 514/1, suprafața de 299 mp din totalul suprafeței de 7164 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timișoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafața de 140 mp din totalul suprafeței mãsurate de 5993 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timișoara, B-dul 23 August, nr.. top. 141, suprafața de 287 mp din totalul suprafeței mãsurate de 26663 mp înscrisã în cartea funciarã, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Județean situate în Timișoara , B-dul Revoluției din 1989, nr. 17.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: anexa_3.pdf

UE VL Lot 1 STR. HENRI COANDA Nr.cad.nou Lot 2 S=299 mp Lot 1 Nr.cad.nou 411179 Nr.cad.404791 B-DUL REVOLUTIEI 1989 B-DUL REVOLUTIEI Trotuar 415747 1989 5 Trotuar : "Nr. top.127 Nr.top. 516/2. Anexa 1.35 Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500 Nr.cad.nou Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa irmnobilului 299 Timisoara,Piata Tebea,jud.Timis Nr. Cartea Funciara Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) TIMISOARA A. Date referitoare la teren Nr. Categorie de iuni parcela folosinta Suprafete împ) Mentiuni Lot 2 CC 299 Teren imprejmuit partial Total 299 B. Date referitoare la constructii Code. Destinatia Suprafata “Om e la sol Mentiuni C1 Total Suprafata totala masurata a imobilului = 299 mp Suprafata din act = 299 mp Executant: S.C. PROMETER M&G S.R.L., CLASA 1, Inspector Confirm executarea masuratorilor fete corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din tere Certificat de autorizare Seria RO—B-J, nr. 1550/03.06.2019 GALICIU ADRIAN ZENO, CATEGORLI Certificat de autorizare Seria nr. 1501/2012 2079 Imobiliara A CADASTRU = = UD & 3 za de date integrata astral i si atribuirța num Confirm introducerea Data: 2019 Data:

Atasament: anexa_2.pdf

ÎTCELIT NE 2 Anexa 1.35 Plan de amplasament si delimitare a imobilului STR. HENRI COANDA = 1 Scara 1:500 Nr.cad.nou Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa irmobilului Nr.top. 516/2 | 140 [imisoara, Str. Nicu Filipescu top. | rr Nr. Cartea Funciara Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) 753205 TIMISOARA Consiliul Judetean Timis Nr.cad.nou Lot 2 400054 B-DUL REVOLUTIEI 1989 A. Date referitoare la teren Nr. Categorie de iuni parcela fofosinta Suprafata (mp) Mentiuni Lot 2 DR 140 Teren imprejmuit partial Total 140 TIEI 1989 B. Date referitoare la constructii B-DUL REVOLU edr Destinatia Suprafata construita la sol Wentiuni (mp) Ss“ Ca n at aug E IE Total | Nr. top.129 Suprafata totala masurata a imobilului =140 mp | Suprafata din act = 140 mp Nr. Nr. top.132 | Executant: S.C. PROMETER M&G S.R.L., CLASA 1, | Certificat de autorizare Seria nr. 1550/03.06.2019 GALICIU ADRIAN ZENO, CATEGORIA D, Certificat de autorizare Seria RO-B<ț, A nr. 1501/2012 ră S citate Imobiliară Timis 6 Csi OANA << m NSIL[E ADASTRU 1 N RI SSE 17 e 108 Confirm executarea masuratorilor la teren, introducerea imobilului in baza de date integrata corectitudinea intocmirii documentatiei cadastra si atribuirea numarului cadastral corespondenta acesteia cu realitatea din teren. Data: 2019 Data:

Atasament: anexa_1.pdf

MUFA 1 Anexa 1.35 Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500 Nr.cad.nou Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa irnobilului gard de beton stalp beton - stalp metal limita nr. top. 287 Timisoara, Bdul 23 August Nr. Cartea Funciara //6 la Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT) TIS TIMISOARA | e | O | m i ul a | = 3 & LI 5 Ă | n o 79800 | i 5 473800 | a Nr.cad.nou 41117 d e 1 | pe — 1633185 FA -3 | — Z __ 18.29 _ Nrcad-._— —--————-- FIE =10 i anis nr 55 m m m mm m Ne 8 e / _0 __ S=287mp__ 6 as 32567 76 iti iri 35.98 q Nr.cad. B-DUL REVOLUTIEI 1989 Lot 1 Ă mii a 7 dp dl totale, Pt ddd d td bd bt n bb td A SA A A A A AA IS tt A A fb m ră : clu Ss“ pp pp ATTA 3; III | B-DUL REVOLUTIEI 1989 O a o o Trotuar s“ TI Nr. top.129 Trotuar le o Nr. top.132 = i T | 479750|& O SSI, o Nr. top.127 | | ci Nr. top.129 | — A. Date referitoare la teren a Î AT. Categorie de iuni 3 | | i parcela Suprafata (mp) Mentiuni - E —_ lot 2 DR 287 Teren imprejmuit partial e _F Total 287 B. Date referitoare la constructii Ser. Destinatia Suprafata MSN la sol Mentiuni a NBA: Total _ tructi Suprafata totala masurata a imobilului = 287 mp Suprafata din act > 287 mp — — gard metal — — gard de plasa Executant: S.C. PROMETER M&G S.R.L., CLA Inspector Certificat de autorizare Seria [ROXB+ nr. 1550/03.08.2019 GALICIU ADRIAN ZENO, Certificat de autorizare Seria RO— nr. 1501/2012 4 “Tate LMI „INA Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren nâțului câda a Data: 2019 Data: