keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 261/07.07.2020 Privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea analizării/negocierii cumpărării imobilului- construcţii, situat în Timişoara, Intrarea Doinei nr. 2 în scopul mutării Secţiei de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara din imobilul din str. Mărăşeşti nr. 5

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 261/07.07.2020
Privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea analizării/negocierii cumpărării imobilului- construcţii, situat în Timişoara, Intrarea Doinei nr. 2 în scopul mutării Secţiei de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara din imobilul din str. Mărăşeşti nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-14858/06.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14858/06.07.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-14858/06.07.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-14858/06.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresele Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă cu numerele E-1766/24.04.2020 şi E-2098/21.05.2020, înregistrate la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-9263/27.04.2020, respectiv nr. SC2020-11220/22.05.2020;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere art. 199, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată:
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să analizeze/negocieze cumpărarea construcţiilor, situate în Timişoara, Intrarea Doinei nr. 2, înscrise în CF nr. 404092 Timişoara, nr. cad. 404092, în scopul mutării Secţiei de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara din imobilul din str. Mărăşeşti nr. 5.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive, Direcţia Ecomomică, şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est ;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest ;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Societăţii de Transport Public Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI