keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/22.07.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019

22.07.2020

Hotararea Consiliului Local 269/22.07.2020
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-16536/21.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-16536/21.07.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-16536/21.07.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 16536/21.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. SC2020-016535 din data de 21.07.2020 transmisă de către arhitect Adina-Marilena Szitar în calitate de elaborator al proiectului realizat în cadrul S.C. ATELIER 21 S.R.L.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil cinematograf "STUDIO" DALI + PT";
Având în vedere Dispoziţia nr. 1.468/4.12.2019 a Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. b) din Legea 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), pct. b), alin. (4), pct. d), alin. (7), pct. f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ
În temeiul art. 139, alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 prin care se modifică valoarea devizului general din 17.784.639,40 lei (TVA inclus) în 17.777.622,65 lei (TVA inclus).

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEst;
- Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020-16536/21.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de

10.12.2019 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre şi Proiectul de hotărâre pentru

modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019,

Facem următoarele precizari:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT”, Municipiul Timișoara și-a asumat investiția în valoare de 17.784.639,40 lei (TVA inclus), valoare cuprinsă în devizul general care este parte integrantă a proiectului în faza DALI și anexă la Hotărârea mai sus menționată.

Având în vedere adresa SC2020-016535 din data de 21.07.2020 transmisă de către arhitect Adina- Marilena Szitar în calitate de elaborator al proiectului nr. 271 „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT” realizat în cadrul S.C. ATELIER21 S.R.L., devizul general al obiectivului se modifică, astfel noua valoare totală a investiției este de 17.777.622,65 lei (TVA inclus).

Menționăm că aceste modificări au apărut ca urmare a avansării și detalierii proiectului în special a sumei alocate pentru dirigenția de șantier (cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică) și pentru echipamente ce nu necesită montaj (cap. 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază).

Propunem aprobarea valorii noului deviz general aferent obiectivului „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT” prin modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.

ŞEF SERVICIU U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ ANDREEA PĂTROI

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020-16536/21.07.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin HCL 395 din 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timișoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România. În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021 iar unul din obiectivele de investiții propuse privind modernizarea infrastructurii și punerii în valoare a patrimoniului municipiului Timișoara este revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Pe partea de infrastructură culturală şi de turism, municipalitatea şi-a asumat realizarea unor centre culturale: studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă, reprezintă obiective cuprinse în Manualul de licitaţie – candidatură Timişoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bid Book TM 2021), la capitolul ”Intervenţii de infrastructură culturală”, devenind obiective asumate în calitate de oraş - Capitală Europeană a Culturii 2021. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT”, Municipiul Timișoara și-a asumat investiția în valoare de 17.784.639,40 lei (TVA inclus), valoare cuprinsă în devizul general care este parte integrantă a proiectului în faza DALI și anexă la Hotărârea mai sus menționată. Ca urmare a avansării proiectului în faza de Proiect tehnic, devizul general a suferit modificări la unele articole, astfel valoarea totală devenind 17.777.622,65 lei (TVA inclus). 3. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU Șef Serviciu U.I.P.I.C. Sanda Greblă

COD FO53-03, Ver.1