keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 149/30.04.2020 Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat în favoarea Societăţii de Caritate Blythswood România, Filiala Banat înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafaţă de 900 mp, atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/29.07.2003

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 149/30.04.2020
Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat în favoarea Societăţii de Caritate Blythswood România, Filiala Banat înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafaţă de 900 mp, atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/29.07.2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2019 23994/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-23994 din data de 31.03.2020 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. CT2019 - 23994/09.04.2020, Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2019-23994/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr.SC2019-030761 din 29.11.2019 a Societăţii de Caritate Blythswood România, filiala Banat şi hotararea A.G.A. nr.1 din 12.03.2020 prin care se renunţă la dreptul de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 900 m.p., înscris în CF nr.432098 Timişoara, nr.top.4544/1/b;
Conform prevederilor art.874, alin.(3) Cod Civil;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/29.07.2003 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren situat în Timişoara, str. Spitalul Nou nr. 13, către Societatea de Caritate Blythswood România, filiala Banat;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.297 lit.d) şi art.353 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se retrage dreptul de folosinţă gratuită acordat Societăţii de Caritate Blythswood România, filiala Banat asupra terenului situat în municipiul Timişoara, înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafaţă de 900 mp, atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/29.07.2003.

Art.2 : Imobilul-teren rămâne proprietatea Municipiului Timişoara, domeniul public în administrarea Spitalul Clinic nr.4 Victor Babes Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Caritate Blythswood România, filiala Banat;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI