keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 133/31.03.2020 privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1/17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 133/31.03.2020
privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1/17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre cu nr. SC2020- 7683/26.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-7683/26.03.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 26.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 7683/26.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020, Ordonanta Militara nr. 1/17.03.2020 şi nr. 2/21.03.2020, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare.
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1), lit.a), art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se dispune amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art.1 din
Ordonanţa Militară nr. 1 /17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020.
Această măsură se dispune şi se menţine pe întreaga perioadă a menţinerii măsurii de suspendare a activităţilor astfel cum aceasta a fost dispusă prin dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Militară nr 1/2020, art.2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21.03.2020.

Art.2: Pentru amânarea la plată a chiriei prevăzută la art.1, operatorii economici au obligaţia de-a solicita amânarea şi de-a transmite aceasta prin orice mijloc de comunicare către compartimentele abilitate ale Primăriei Municipiului Timişoara, împreună cu toate documentele justificative prevăzute imperativ la art X din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST Nr. SC2020-7683/26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin

contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1

/17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020 În prezent, ne confruntăm cu o situaţie epidemiologică natională si internațională determinată de

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11.03.2020, situaţie ce a determinat instituirea stării de urgenţă şi adoptarea unor măsuri excepţionale, restrictive, privind drepturile cetăţeneşti şi drepturi de natură economică.

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 si ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în toate domeniile de activitate dar in special in mediul public, social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor, a fost declarată stare de urgenţă conform Decretului -Lege nr.195 din data de 16.03.2020 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.212/16.03.2020., pe teritoriul României.

Ca urmare a instituirii stării de urgenţă, potrivit art. 2 din Decret, “pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4): libera circulație; dreptul la viață intimă, familială și privată; inviolabilitatea domiciliului; dreptul la învățătură; libertatea întrunirilor; dreptul de proprietate privată; dreptul la grevă; libertatea economică.”

Cu privire la libertatea economică, au fost adoptate o serie de măsuri restrictive, cum sunt cele prevăzute la art. 1 din ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 prin care s-a dispus suspendarea activităţilor de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

Din cauza răspândirii masive a virusului, măsurile restrictive privind libertatea economică au fost înăsprite prin ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 care prevede la “art. 1 (1)Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.” şi la art. 2 “ (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.”

Având în vedere că pe raza municipiului Timişoara există numeroase persoane juridice sau persoane

fizice care desfăşoara activități suspendate conform Ordonanţa Militară nr. 1/17.03.2020 şi Ordonanţa

Cod FO 53-01,ver.1

Militară nr. 2/21.03.2020 în imobile/locaţii/spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea publică şi/sau privată a Municipiului Timişoara, în proprietatea Statului Român şi administrarea/folosinţa Municipiului Timişoara şi care au fost închiriate sau concesionate acestora pentru desfăşurarea activităţilor precizate, dar care, datorită măsurilor excepţionale dispuse sunt, independent de voinţa lor, în imposibilitatea executării prevederilor contractelor de închiriere/concesiune vizând aceste spaţii;

În vederea diminuării efectelor negative economice la care aceşti operatori economici ar putea fi supuşi ca urmare a măsurilor luate în regim de stare de urgenţă prin dispoziţiile Ordonanţelor militare precizate, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a asigura măsurile obligatorii de prevenire a răspândirii COVID 19 dispuse de autorităţile competente;

Pentru diminuarea impactului negativ asupra stării economice a operatorilor menţionati dar şi asupra bugetului local în sensul că lipsa unor asemenea măsuri poate conduce la sistarea activităţilor economice pe termen lung sau chiar definitiv, aspect care, pe termen mediu şi lung, este de natură a afecta însăşi bugetul local în privinţa veniturilor realizate;

De asemenea se impune aplicarea imperativă a art. X din OUG 29/2020 - privind unele măsuri economice și fiscal bugetare „(1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. (9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (10) De dispozițiile alin. (1) beneficiază federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Apreciem ca fiind oportun şi chiar necesar supunerea spre dezbatere şi aprobare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a proiectului privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1 /17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020

DIRECTOR BONCEA MIHAI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST Nr. SC2020-7683/25.03.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile cu destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror

activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1 /17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică

pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 si ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în toate domeniile de activitate dar in special in mediul public, social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor, a fost declarată stare de urgenţă conform Decretului -Lege nr.195 din data de 16.03.2020 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.212/16.03.2020., pe teritoriul României. Ca urmare a instituirii stării de urgenţă au fost adoptate o serie de măsuri restrictive, cum sunt cele prevăzute la art. 1 din ORDONANŢĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020, şi art 1, art.2 din ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020.

Având în vedere că pe raza municipiului Timişoara există numeroase persoane juridice sau persoane fizice care desfăşoara activități suspendate conform Ordinului Militar nr. 1/17.03.2020 şi Ordinului Militar nr. 2/21.03.2020 în imobile/locaţii/spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea publică şi/sau privată a Municipiului Timişoara, în proprietatea Statului Român şi administrarea/folosinţa Municipiului Timişoara şi care au fost închiriate sau concesionate acestora pentru desfăşurarea activităţilor precizate, dar care, datorită măsurilor excepţionale dispuse sunt, independent de voinţa lor, în imposibilitatea executării prevederilor contractelor de închiriere/concesiune vizând aceste spaţii;

În vederea diminuării efectelor negative economice la care aceşti operatori economici ar putea fi supuşi ca urmare a măsurilor luate în regim de stare de urgenţă prin dispoziţiile Ordonanţelor militare precizate, în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru a asigura măsurile obligatorii de prevenire a răspândirii COVID 19 dispuse de autorităţile competente;

Pentru diminuarea impactului negativ asupra stării economice a operatorilor menţionati dar şi asupra bugetului local în sensul că lipsa unor asemenea măsuri poate conduce la sistarea activităţilor economice pe termen lung sau chiar definitiv, aspect care, pe termen mediu şi lung, este de natură a afecta însăşi bugetul local în privinţa veniturilor realizate,

Cu aplicarea imperativă a art. X din OUG 29/2020 - privind unele măsuri economice și fiscal bugetare; Considerăm oportună şi chiar necesară iniţierea proiectului de hotărâre privind amânarea la plată a

chiriei pentru imobile cu destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1 /17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020. PRIMAR, NICOLAE ROBU VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

DIRECTOR, BONCEA MIHAI