keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/18.05.2020 Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 181/18.05.2020
Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarâre nr. SC2020 - 9103/22.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 9104/22.04.2020, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC2020 - 9104/23.04.2020 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9104/22.04.2020;
Având în vedere Adresa nr. SC2020 - 9104/23.04.2020 a Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 -9104/22.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedre Hotărârea Consiliului Local nr. 637/28.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi
reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6 cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 224/2019;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi a Instrucţiunii AM POR 112/08.03.2019;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. e), alin. (4) lit. d) şi alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 637/28.11.2018, care va avea următorul conţinut:
" Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza P.T., actualizată cu rata inflaţiei şi conform OUG114/2018 pentru investiţia: "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.4."

Art. 2: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 637/28.11.2018, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizaţi cu rata inflaţiei şi conform OUG114/2018, ai investiţiei: "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, conform Anexei 1, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.4. " Anexa 2 - Descrierea investiţiei rămâne neschimbată."

Art. 3: Se aprobă asumarea integral de la bugetul local a diferenţei de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art. 3, alin. 3 din Contractul de Finanţare nr. 4481/25.06.2019.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 )

Pentru obiectivul de investiţii "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, a fost întocmita documentaţia tehnico-economica de către proiectantul - SC PRODAO-ING SRL. cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice în baza contractului de prestări servicii de proiectare nr. 312/11.11.2015.

Prin HCL nr. 224/23.04.2019 a fost aprobată modificărea Hotărârii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 prin actualizarea manoperei.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014- 2020, apelul “POR/4/2017/4.4/4.4/1/Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/Creşterea creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” cu nr. de inregistrare V/TM/4/2017/4.4/4.4/1/887/21.12.2018, cod SMIS 121232 și în data de 25.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4481 în valoare de 3.894.963,18 lei ( TVA inclusă ) din care cofinanțarea Municipiului Timișoara este de 77.899,26 lei lei ( TVA inclusă ).

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

În acest sens procedura de achiziție execuție lucrări a fost derulată de 3 ori după cum urmează:

• Anunț de participare simplificat nr. SCN1052771/10.09.2019; Procedura simplificata; Data limita depunere: 07.10.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

• Anunț de participare simplificat nr. SCN1056347/21.10.2019; Procedura simplificata;Data limita depunere: 14.11.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

• Anunț de participare simplificat nr. SCN1061144/07.01.2020; Procedura simplificata;Data limita depunere: 29.01.2020 15:00; Stare procedura: Anulata

Întrucât la niciuna dintre postările în SEAP nu au fost depuse oferte, dar nu au fost depuse nici solicitări de clarificări din care să rezulte că există probleme de natură tehnică în data de 11.02.2020, Municipiul Timișoara a transmis către proiectant adresa cu nr.SC2020- 3247/11.02.2020, în vederea obținerii unui punct de vedere privind necesitatea actualizarii devizelor. Prin adresa cu nr.1182/15.04.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.CDD2020- 383/16.04.2020, SC PRODAO ING SRL – în calitate de proiectant, a transmis documentația economică aferentă investiției actualizată cu rata inflației pentru materiale, servicii, transport și funcționare utilaje ( perioada august 2018-martie 2020 ) utilizând formula de calcul a Institutului Național de Statistică:

Suma inițială de actualizat x Rata inflației + Suma inițială de actualizat 100 Rata Inflației = IPC-100.

În cazul de față Rata inflației a fost calculată la 6,32%. Deasemenea manopera a fost actualizată conform OUG 114/2018 de la 17,93 lei/oră ( în aprilei 2019 ) la 20,00 lei/oră ( în martie 2020 ). În urma actualizării transmise de SC PRODAO ING SRL, indicatorii tehnico-economici pentru obiectul de investiţii "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 s-au modificat astfel:

Valoarea totala a investiţiei conform devizului general, inclusiv TVA, devine 4.233.424,62 lei față de 3.864.023,18 lei ( creștere de 9,56% )

din care C+M devine: 3.706.935,56 lei față de 3.340.917,48 lei ( creștere de 10,96% ) În această situație se va modifica valoarea Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019 de la 3.894.963,18 lei la 4.264.364,62 lei , iar diferența de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, va reprezenta cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de la bugetul local, conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare mai sus menționat.

În concluzie având în vedere cele mai sus menționate precum și prevedrile Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019, în temeiul căruia toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare sunt obligatorii sub sancțiunea pierderii finanțării

PROPUNEM:

(1) Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent" conform Anexei 1 “Indicatori tehnico-economici la faza PT”.

(2) Asumarea integral de la bugetul local a diferenței de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019.

Manager proiect Responsabil tehnic Dana Neacșu Adina Şuiu

Atasament: referat_de_aprobare.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 )

1. Descrierea situatiei actuale

Prin HCL nr. 224/23.04.2019 a fost aprobată modificărea Hotărârii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 prin actualizarea manoperei.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/4/2017/4.4/4.4/1/Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/Creşterea creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” cu nr. de inregistrare V/TM/4/2017/4.4/4.4/1/887/21.12.2018, cod SMIS 121232 și în data de 25.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4481 în valoare de 3.894.963,18 lei ( TVA inclusă ) din care cofinanțarea Municipiului Timișoara este de 77.899,26 lei lei ( TVA inclusă ).

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

În acest sens procedura de achiziție execuție lucrări a fost derulată de 3 ori după cum urmează: • Anunț de participare simplificat nr. SCN1052771/10.09.2019; Procedura simplificata;

Data limita depunere: 07.10.2019 15:00; Stare procedura: Anulata • Anunț de participare simplificat nr. SCN1056347/21.10.2019; Procedura

simplificata;Data limita depunere: 14.11.2019 15:00; Stare procedura: Anulata • Anunț de participare simplificat nr. SCN1061144/07.01.2020; Procedura

simplificata;Data limita depunere: 29.01.2020 15:00; Stare procedura: Anulata

2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate Întrucât la niciuna dintre postările în SEAP nu au fost depuse oferte, dar nu au fost depuse nici solicitări de clarificări din care să rezulte că există probleme de natură tehnică în data de 11.02.2020, Municipiul Timișoara a transmis către proiectant adresa cu nr.SC2020-11.02.2020, în vederea obținerii unui punct de vedere privind necesitatea actualizarii devizelor. În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

3. Alte informatii

În urma actualizării transmise de SC PRODAO ING SRL, indicatorii tehnico-economici pentru obiectul de investiţii "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 s-au modificat astfel:

Valoarea totala a investiţiei conform devizului general, inclusiv TVA, devine 4.233.424,62 lei față de 3.864.023,18 lei ( creștere de 9,56% )

din care C+M devine: 3.706.935,56 lei față de 3.340.917,48 lei ( creștere de 10,96% )

În această situație se va modifica valoarea Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019 de la 3.894.963,18 lei la 4.264.364,62 lei , iar diferența de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, va reprezenta cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de la bugetul local, conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare mai sus menționat.

4. Concluzii Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Extindere grădiniţă în

regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 conform Anexei 1 “Indicatori tehnico-economici la faza PT.

Se aprobă asumarea integral de la bugetul local a diferenței de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA

DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si,

dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. [ INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI — FAZA PT actualizaţi DENUMIRE PROIECT "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+I1E+M, reparații şi reabilitare termică corp existent" AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 TITULARUL INVESTIŢIEI: Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Grădiniţa PP 33 NUMĂR PROIECT 449/2015 DATE TEHNICE Regim de înălțime extindere : P+IE+M Suprafața construită extindere: 207,95 mp Capacitate extindere: Parter:cabinet medical cu izolator si grup sanitar, birouri, bucătărie cu spații pentru alimente; Etaj: 2 săli de grupă, sal ă multifuncţională cu funcțiunea principală de sală de sport şi joc sportiv, grupuri sanitare; Mansardă: sală clasă, dormitor, spălătorie cu anexe, grup sanitar, birou şi cabinet metodic. INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 4.233.424,62 lei Din care C+M: 3.706.935,56 lei Durata de realizare a investiţiei este de 14 luni. Proiectant, SC PRODAO SSB SI