keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/07.07.2020 Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 251/07.07.2020
Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu nr. SC2020 - 14315/29.06.2020 , al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14315 din data de 29.06.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr.SC2020 - 14315/29.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.461/13.09.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.78/2020 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.79/2020 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al şedinţei Comisiei de locuinţe din data de 14.05.2020;
În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 - legea locuinţei;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) si (3) art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă repartizarea apartamentului 4 din str.Titel Petrescu nr.13 către Bisi Codruţa, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.2 : Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str.I. Grozescu nr.2 către Deak Maria Magdalena, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.3 : Se aprobă repartizarea apartamentului 16 din str. Polonă nr.19 către Ardelean Gheorghe, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.4 : Se aprobă repartizarea apartamentului 97 din str. Polonă nr.19 către Ursei Francisc, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.5 : Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str. Tigrului nr.46 către Tomuţa Valentin, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Numiţilor Bisi Codruţa, Deak Maria Magdalena, Ardelean Gheorghe, Ursei Francisc, Tomuţa Valentin;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE DIN DATA DE 14.05.2020

Nr. crt.

ADRESA STRUCTURA LOCUINŢEI

OBSERAVȚII HOTĂRÂREA COMISIEI

4 C-tin Titel Petrescu nr.13 ap.4 -naţionalizat

1cam.-20 mp. dep.- 15 mp. WC comun

Apartament predat la data de 22.11.2019. Sol. Bisi Codruța Iuliana (4 pers.), listă evacuați poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020 ………………………..

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Bisi Codruța, poziția 41 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

6 Grozescu nr.2 ap.5 -naționalizat -Dispoziție nr.340/2017 –măsuri reparatorii -din evidențele Serviciului Juridic nu apare ca fiind atacată dispoziția

1 cam. 17 mp dep. 8 mp

..................................................... Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020 .....................................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Deak Maria Magdalena, poziția 24 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/ familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

8 Polonă nr.19 ap.16 parter -boc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp baie 4 mp.

.................................................. Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020. ............................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Ardelean Gheorghe, poziția 37 pe Lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea

2

privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.79/2020.

11 Polonă nr.19 ap.97 -bloc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp baie 4 mp.

............................................ Sol. Ardelean Gheorghe (1 pers.), listă priorități poz.37/2020. CT2020-18/13.01.2020. Sol. Ursei Francisc (1 pers.), listă priorități poz.75/2020. CT2020-153/16.01.2020. .......................................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Ursei Francisc, poziția 75 pe Lista de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.79/2020. Persoanei înscrisă la poziția 37 i s-a repartizat ap.16 din str. Polonă nr.19. (nr. crt.8)

15 Tigrului nr.46 ap.5 -naționalizat -cota de 3/16 Statul Român

1 cam. 12 mp dep. 22 mp

Apartament predat. Sol. Deak Maria Magdalena (1 pers.), listă evacuați poz.24/2020. CT2020-79/14.01.2020 Sol. Bisi Codruța Iuliana (4 pers.), listă evacuați poz.41/2020. CT2020-25/13.01.2020 Sol. Tomuța Valentin (2 pers.), listă evacuați poz.51/2020. CT2020-624/06.02.2020 ......................................................

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Tomuța Valentin, poziția 51 pe Lista de priorități pe anul 2020 pentru persoanele/ familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020. Persoanei înscrisă la poziția 24 i s-a repartizat ap.5 din str. Grozescu nr.2. (nr. crt.6) Persoanei înscrisă la poziția 41 i s-a repartizat ap.4 din str. T. Petrescu nr.13. (nr. crt.4)

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 62- 05 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE Nr. SC2020-14315/29.06.2020 _________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere; Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.78/2020 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.79/2020 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar.

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite pe anul 2020, în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019, în vederea depunerii de către persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală. Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020, au fost repartizate:

- Ap. 4 din str.Titel Petrescu nr.13 către Bisi Codruța, înscrisă la poziția 41 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

- Ap.5 din str. I. Grozescu nr.2 către Deak Maria Magdalena, înscrisă la poziția 24 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 62- 05 ver.2

urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

- Ap.16 din str. Polonă nr.19 către Ardelean Gheorghe, înscris la poz.37 pe lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.79/2020.

- Ap.97 din str. Polonă nr.19 către Ursei Francisc, înscris la poz.75 pe lista de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.79/2020.

- Ap. 5 din str.Tigrului nr.46 către Tomuța Valentin, înscris la poziția 51 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.78/2020.

Beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuinţă, acceptând apartamentele solicitate,

astfel: - D-na Bisi Codruța prin adresa CT2020-001725/27.05.2020; - D-na Deak Maria Magdalena prin adresa nr. CT2020-2274/23.06.2020; - D-nul Ardelean Gheorghe prin adresa nr. CT2020-1674/25.05.2020; - D-nul Ursei Francisc prin adresa nr.CT2020-1804/29.05.2020; - D-nul Tomuța Valentin Simion prin adresa nr.CT2020-1703/26.05.2020; Având în vedere prevederile legale şi opţiunea exprimată în scris de către solicitanți, precum

și reconfirmarea de către aceștia a criteriilor de acces la locuință, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53 - 03 ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020-14315/29.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020 către persoanele înscrise pe listele

de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 14.05.2020 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 și H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local, în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Capitală Europeană a Culturii