keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 207/04.06.2020 privind aprobarea menţinerii pe poziţie a celor 20 de containere sociale în vederea continuării activităţii sociale pentru persoanele fără adăpost

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 207/04.06.2020
privind aprobarea menţinerii pe poziţie a celor 20 de containere sociale în vederea continuării activităţii sociale pentru persoanele fără adăpost


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9098/20.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9099/20.05.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 9099/20.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19 şi Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 - legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) şi alin. (7), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă menţinerea pe poziţie a celor 20 de containere sociale amplasate la "Pădurea Verde", strada Avram Imbroane, în vederea continuării activităţii sociale pentru persoanele fără adăpost şi/sau a persoanelor aflate în situaţie de urgenţă/criză, până la data de 31.12.2020, începând cu data prezentei hotărâri.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ Str.Telegrafului nr.8, Tel.: 0256-433645

www.socialtm.ro; e-mail:[email protected] ,,In slujba oamenilor”

Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE cu privire la aprobarea menţinerii pe poziţie a celor 20 de containere sociale în

vederea continuării activităţii sociale pentru persoanele fără adăpost

Având în vedere Legea nr.55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi

combaterea efectelor pandemiei de COVID19 şi Hotărârea de Guvern nr.394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

Facem următoarele precizări: Ţinând cont de priorităţile de siguranţă a cetăţenilor din cominutate Având în vedere faptul că migraţia persoanelor fără adăpost în comunitate duce la

periclitarea siguranţei medicale a cetăţenilor, aceştia fiind vectori importanţi de transmitere a infectării cu COVID 19.

Necesitatea venirii în întâmpinarea celor 2 spitale (Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu ” Timişoara) cu spaţii de cazare până la venirea rezultatelor în urma testării.

Degrevarea celor 2 spitale de persoanele fără adăpost. Dispariţia persoanelor fără adăpost din stradă - diminuarea riscului de infectarea a acestora cu COVID19 şi răspândire a bolii la persoanele din comunitate. Persoanele fără adăpost fiind testate şi cazate în cele 20 de containere sociale, astfel nu se vor consuma un număr mare de teste pentru aceeaşi persoană care dacă ar fi în stradă ar ajunge de nenumărate ori la Serviciul triaj a celor 2 spitale

PROPUNEM:

Aprobarea menţinerii pe poziţie a celor 20 de containere sociale amplasate la „Pădurea Verde”, strada Avram Imbrone, în vederea continuării activităţii sociale pentru persoanele fără adăpost şi/sau a persoanelor aflate în situaţie de urgenţă/criză. DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECTOR GENERAL, JR.RODICA SURDUCAN

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ

ŞEF CENTRU, MIHAI NEDELEA

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583  e-mail: [email protected]

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ Str.Telegrafului nr.8, Tel.: 0256-433645

www.socialtm.ro; e-mail:[email protected] ,,In slujba oamenilor”

Nr.

REFERAT DE APROBARE

Secţiunea 1 Tipul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea menţinerii pe poziţie a celor 20 de containere sociale în vederea continuării activităţii sociale pentru

persoanele fără adăpost

Secţiuneaa 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale ConformLegii nr.55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19 şi Hotărârea de Guvern nr.394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. Ţinând cont de priorităţile de siguranţă a cetăţenilor din cominutate Având în vedere faptul că migraţia persoanelor fără adăpost în comunitate duce la periclitarea siguranţei medicale a cetăţenilor, aceştia fiind vectori importanţi de transmitere a infectării cu COVID 19. Necesitatea venirii în întâmpinarea celor 2 spitale (Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu ” Timişoara) cu spaţii de cazare până la venirea rezultatelor în urma testării.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate:

 Degrevarea celor 2 spitale de persoanele fără adăpost  Dispariţia persoanelor fără adăpost din stradă - diminuarea riscului de

infectarea a acestora cu COVID19 şi răspândire a bolii la persoanele din comunitate

 Persoanele fără adăpost fiind testate şi cazate în cele 20 de containere sociale, astfel nu se vor consuma un număr mare de teste pentru

aceeaşi persoană care dacă ar fi în stradă ar ajunge de nenumărate ori la Serviciul triaj a celor 2 spitale

3. Alte informaţii Servicii oferite beneficiarilor

 cazare  igienizare/echipare  hrana 3 mese/zi  paza  servicii medicale (zilnic la sediul adapostului se va prezenta un cadru

medical pentru a verifica daca sunt persoane care prezinta probleme de sanatate)

 Orarul - non-stop 4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus propunem aprobarea menţinerii pe poziţie a celor 20 de containere sociale amplasate la „Pădurea Verde”, strada Avram Imbrone, în vederea continuării activităţii sociale pentru persoanele fără adăpost şi/sau a persoanelor aflate în situaţie de urgenţă/criză..

PRIMAR, NICOLAE ROBU VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21, Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax. 0256/220583 

e-mail: [email protected]