keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 195/04.06.2020 Privind aprobarea folosinţei cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive, situată în Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscrisă în CF 409218 Timişoara, de către Biserica Creştină Baptistă nr. 1 BETEL Timişoara pentru desfăşurarea serviciilor divine, pe perioada stării de alertă

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 195/04.06.2020
Privind aprobarea folosinţei cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive, situată în Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscrisă în CF 409218 Timişoara, de către Biserica Creştină Baptistă nr. 1 BETEL Timişoara pentru desfăşurarea serviciilor divine, pe perioada stării de alertă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-11016/20.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-11016/20.05.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.05.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-11016/20.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa cu nr. 65/14.05.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2020-10641/14.05.2020 a Bisericii Crestine Baptistă nr. 1 BETEL Timişoara situată în Str. Ady Endre nr. 2;
Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3, lit. a) şi la art. 45 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Având în vedere art. 1, pct. 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), alin. (6), lit. a), alin. (8), lit. a) şi a art. 362, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3), lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă folosinţa cu titlu gratuit a terenului de sport, din incita Bazei Sportive, situată în Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscrisă în CF 409218 Timişoara, aflată în proprietatea privată a Municipiului Timişoara, către Biserica Crestină Baptistă nr. 1 BETEL Timişoara pentru desfăşurarea serviciilor divine în fiecare dumininică între orele 17-20, pe perioada stării de alertă. Predarea primire se va face în baza unui proces verbal de predare- primire.

Art. 2: Biserica Crestină Baptistă nr. 1 BETEL Timişoara va folosi incinta bazei sportive pentru a desfăşura serviciile divine în fiecare dumininică între orele 17-20, pe perioada stării de alertă, condiţionat de limitarea numărului de persoane astfel încât să fie respectate regulile de protecţie sanitară ce vor fi stabilite, prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în conform prevederilor art. 1, pct. 4 din Anexa 3- "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc" la HG 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi în temeiul art. 45 şi art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 3: Terenul de sport din incinta bazei sportive va fi utilizat pentru desfăşurarea serviciilor divine doar de la data emiterii avizului secretarului de stat pentru culte şi a Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, până la încetarea stării de alertă.

Art. 4: Serviciile divine se vor desfăşura în incinta imobilului prevăzut la art. 1, doar de la data emiterii avizului secretarului de stat pentru culte şi a ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, până la încetarea stării de alertă.

Art. 5: Prezenta hotărâre constituie aprobarea folosinţei terenului de sport din incinta bazei sportive şi nu are valoarea unui aviz din partea Municipiului Timişoara pentru desfăşurarea serviciului divin pe perioada stării de alertă.

Art: 6: Prezenta hotărâre îşi va înceta efectul odată cu încetarea stării de alertă, respectiv a restricţiilor impuse prin actele normative în contextul situaţiei epidemiologice generată de pandemia de COVID-19.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice - Biroul Evidenţă Patrimoniu;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Bisericii Creştină Baptistă nr. 1 BETEL Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE Nr. SC2020-11016/20.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea folosinței cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive,

situate în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscris în CF 409218 Timișoara, către Biserica Creștină Baptistă nr. 1 BETEL Timișoara pentru desfășurarea serviciilor

divine, pe perioada stării de alertă.

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr. SC2020- 11016/20.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea folosinței cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive, situate în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscris în CF 409218 Timișoara, către Biserica Creștină Baptistă nr. 1 BETEL Timișoara pentru desfășurarea serviciilor divine, pe perioada stării de alertă. Facem următoarele precizări: Imobilul constând în construcții și teren construit și neconstruit în suprafață de 4280,00 mp, situat în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscris în CF 409218 Timișoara cu nr. top 17293 Timișoara are destinația de bază sportivă și se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara. La această dată această bază sportivă nu funcționează, întrucât necesită executarea unor lucrări de reabilitare și refuncționalizare, pentru a putea fi adusă în stare de funcționare și este cuprinsă în programul de investiții pe anul 2020. În contextul situaţiei generate de pandemia de COVID-19, conducerea Biserici Creștine Baptistă nr. 1 BETEL Timișoara, situată în Str. Ady Endre nr. 2, prin adresa cu nr. 65/14.05.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2020-10641/14.05.2020, a solicitat aprobarea folosirii terenului de sport din incinta bazei sportive din Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, care se află vis-à-vis de biserică, pentru a desfășura servicii divine pe toată perioada starii de alertă, în fiecare duminică între orele 17-20.

La art. 5, alin 3, lit. a) la art. 45 alin 1 și 2 și la art. 71 alin 2 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se prevede;

”Art.5 (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt: a)restrângerea sau interzicerea organizării şi desfăşurării unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise, precum şi a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise; Art 45 (1) Pe durata stării de alertă, activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite, la propunerea CNSSU şi cu avizul secretarului de stat pentru culte, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. (2)Regulile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde măsuri privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă. Art.71 (2) În vederea aplicării măsurilor prevăzute de prezenta lege, ministerele şi celelalte autorităţi responsabile, la propunerea CNSSU, după caz, emit ordine şi instrucţiuni.”

La art. 1, pct. 4 din Anexa 3- ”Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc” la HG 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 se prevede; ”Art.1 În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri: 4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfăşoară cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. ” Conform art. 362 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. Întrucât Biserica Creștină Baptistă nr.1 BETEL Timișoara a solicitat folosința terenului din incinta bazei sportive pentru a desfășura serviciile divine pe perioada stării de alertă, în fiecare dumininică între orele 17-20, hotărârea ce se va adopta va fi condiționată de limitarea numărului de persoane astfel încât să fie respectate regulile de protecţie sanitară ce vor fi stabilite, prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în conformitate cu prevederilor art. 1, pct. 4 din Anexa 3- ”Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc” la HG 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și în temeiul art. 45 şi art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Terenul de sport din incinta bazei sportive va fi utilizat pentru desfășurarea serviciilor divine doar de la data emiterii avizului secretarului de stat pentru culte și a Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, până la încetarea stării de alertă. Hotărârea ce se va adopta, va constitui aprobarea folosinței terenului de sport din incinta bazei sportive , nu va avea valoarea unui aviz din partea Municipiului Timișoara pentru desfășurarea serviciului divin pe perioada stării de alertă și își va înceta efectul odată cu încetarea stării de alertă, respectiv cu a restricțiilor impuse prin actele normative în contextul situaţiei generată de pandemia de COVID-19. Având în vedere cele prezentate mai sus prevederile și ținând cont că incinta lacașului de cult nu dispune de un spațiu pentru desfășurarea serviciilor divine în aer liber apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea folosinței cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive, situate în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscris în CF 409218 Timișoara, către Biserica Creștină Baptistă nr. 1 BETEL Timișoara pentru desfășurarea serviciilor divine, pe perioada stării de alertă, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Anca Lăudatu Ciucur Ioana

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr.SC2020-11016/20.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea folosinței cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive, situate

în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscris în CF 409218 Timișoara, către Biserica Creștină Baptistă nr. 1 BETEL Timișoara pentru desfășurarea serviciilor divine, pe perioada stării

de alertă.

1. Descrierea situaţiei actuale. Imobilul constând în construcții și teren construit și neconstruit în suprafață de 4280,00 mp, situat în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscris în CF 409218 Timișoara cu nr. top 17293 Timișoara are destinația de bază sportivă și se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara. La această dată această bază sportivă nu funcționează, întrucât necesită executarea unor lucrări de reabilitare și refuncționalizare, pentru a putea fi adusă în stare de funcționare și este cuprinsă în programul de investiții pe anul 2020. În contextul situaţiei generate de pandemia de COVID-19, conducerea Biserici Creștine Baptistă nr. 1 BETEL Timișoara, situată în Str. Ady Endre nr. 2, prin adresa cu nr. 65/14.05.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2020-10641/14.05.2020, a solicitat aprobarea folosirii terenului de sport din incinta bazei sportive din Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, care se află vis-à-vis de biserică, pentru a desfășura servicii divine pe toată perioada starii de alertă, în fiecare duminică între orele 17-20. Conform art. 362 alin 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. Întrucât Biserica Creștină Baptistă nr.1 BETEL Timișoara a solicitat folosința terenului din incinta bazei sportive pentru a desfășura serviciile divine pe perioada stării de alertă, în fiecare dumininică între orele 17- 20, hotărârea ce se va adopta va fi condiționată de limitarea numărului de persoane astfel încât să fie respectate regulile de protecţie sanitară ce vor fi stabilite, prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în conformitate cu prevederilor art. 1, pct. 4 din Anexa 3- ”Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc” la HG 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și în temeiul art. 45 şi art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Terenul de sport din incinta bazei sportive va fi utilizat pentru desfășurarea serviciilor divine doar de la data emiterii avizului secretarului de stat pentru culte și a Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, până la încetarea stării de alertă. Hotărârea ce se va adopta, va constitui aprobarea folosinței terenului de sport din incinta bazei sportive , nu va avea valoarea unui aviz din partea Municipiului Timișoara pentru desfășurarea serviciului divin pe perioada stării de alertă și își va înceta efectul odată cu încetarea stării de alertă, respectiv cu a restricțiilor impuse prin actele normative în contextul situaţiei generată de pandemia de COVID-19. 2. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea folosinței cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive, situate în Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscris în CF 409218 Timișoara, către Biserica Creștină Baptistă nr. 1 BETEL Timișoara pentru desfășurarea serviciilor divine, pe perioada stării de alertă. PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu

ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

1