keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 213/04.06.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020 -9602/03.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9602/03.06.2020,al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 9602/03.06.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC9602/14.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa SC Colterm SA Timişoara SA nr. RE2020-634/07.04.2020;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. CTE2020-nr.12/16.04.2020 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) şi prevederile art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)", întocmit de S.C.Colterm SA.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei: ,,Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)", conform Anexei 1.

Art.3: Obiectivul de investiţie ,,Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local/bugetul de stat/alte fonduri.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri ,Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generala Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1pdf.pdf

Anexa 1 la Hotărârea nr. ............………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare) Amplasament: zona centrală și zona Constantin cel Mare - Timisoara Beneficiar: Municipiul Timişoara

Finanţarea investiţiei: Bugetul local al Municipiului Timișoara/bugetul de stat/alte fonduri.

Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală a investiţiei este: • inclusiv TVA : 27.077.598,59 lei - din care C+M: 12.582.550,31 lei • fără TVA: 22.772.950,72 lei - din care C+M : 10.573.571,69 lei Capacităţi (în unităţi fizice): Instalaţii tehnologice termomecanice:

Lungimea de traseu a rețelelor de transport reabilitate este de 3,693 km. In tabelul de mai jos sunt prezentate tronsoanele de conducte ce vor fi reabilitate prin prezentul proiect, cu precizarea diametrelor și a lungimilor fiecărui tronson.

Obiect Tronson magistrală Lungime de traseu (m)

Diametru nominal

(mm)

Obiect 1

2xDN600: Pod Michelangelo - str. Col. Enescu

1402 2xDN600

2xDN125: Racord la PT2 15 2xDN125

2xDN150: Racord la PT4 190 2xDN150

2xDN100: Racord la PT4A 40 2xDN100 2xDN125: Prelungire PT7C 96 2xDN125

Obiect 2

2xDN600: Tronson 1 str.Constantin Cel Mare

430 2xDN600

2xDN500: Tronson 2 str. Constantin cel Mare între str.Pomiculturii şi str.Volta

100 2xDN500

2xDN150: Tronson 3 str.Volta – PT38 255 2xDN150

2xDN500:Tronson 4 str. Constantin cel Mare între str.Volta şi str.Brazilor

183 2xDN500

2xDN350: Tronson 5 str.Brazilor – str. Holdelor

324 2xDN350

2xDN150: Tronson 6 str.Holdelor – PT39

114 2xDN150

2xDN350: Tronson 7 str.Holdelor – str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

139 2xDN350

2xDN300: Tronson 8 str. Constantin cel Mare între str.Brazilor şi str.Ecoului

122 2xDN300

2xDN200: Tronson 9 str.Perlei – PT27 283 2xDN200 Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 14 luni

DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U., CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Raport.pdf

Cod FO53-03, Ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa

1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)” prin care se propune realizarea investiţiei şi aprobarea devizului general aferent investiţiei în valoare de 27.077.598,59 lei (TVA inclus),

Facem următoarele precizări: Sursele principale de producere a energiei termice aflate în exploatare sunt: CT Centru Timișoara

și CET Sud Timișoara, care funcționează interconectat. Schema normală de funcționare presupune alimentarea separată din fiecare dintre cele două

centrale a unei părți din rețea primară, rețea care este secționată conform încărcărilor prestabilite de dispecerul unității, fiind posibilă trecerea la funcționarea interconectată.

Alimentarea cu energie termică a orașului poate fi realizată în mai multe moduri, existând posibilitatea trecerii unor zone de pe o sursă pe alta, prin manevre ale vanelor în căminele de secționare. Căminele de secționare în număr de 21 sunt amplasate în rețeaua primară de transport a agentului termic la punctele de racord ale diferitelor magistrale și ramificații.

Scenariul are la bază strategia de perspectivă a sistemului de termoficare a Municipiului Timişoara, care urmăreşte maximizarea puterii termice livrate din CET Sud în detrimentul celei livrate din CT Centru, din considerente economice impuse de preţul combustibililor respectiv de costurile de producere a energiei, si anume:

 preţul în funcţie de combustibil:

- gaz natural: 1MWhi = 128 lei; - cărbune: 1MWhi = 50 lei (pentru Hi = 1800 kcal/kg).

 preţul energiei termice în funcţie de combustibilul utilizat:

- CT Centru (gaz): 1 Gcal = 218.64 lei; - CET Sud (cărbune): 1Gcal = 182.7 lei. În situaţia actuală de funcţionare alimentarea zonei de nord a Municipiului Timişoara cu agent termic produs în CET Sud, nu este posibilă datorită incapacităţii de transfer debit în zona de nord, cauzate de pierderile mari de presiune în reţeaua primară de termoficare, care vizează tronsonul nereabilitat aferent obiectului 1. In viitor se urmăreşte transferul unui debit de agent termic de 1910 t/h din CET Sud în zona de nord a Municipiului, prin reţeaua de conducte aferentă obiectului 1, rezultând o viteză de 2.85 m/s prin traseul existent de DN500, valoare mult peste intervalul de viteze optim recomandat cuprins între 0.5 şi 2.0 m/s. Altfel spus, tronsoul de conducte aferent obiectului 1 nu poate transfera un debit mai mare de agent termic decât cel preconizat în situaţia actuală de funcţionare.

Cod FO53-03, Ver.3

Pentru eliminarea acestui inconvenient se impune mărirea diametrului de conductă aferent obiectului 1 de la cel existent 2xDN500 la 2xDN600, astfel viteza de circulaţie prin reteaua de conducte aferentă obiectului 1 va fi de 1.98 m/s.

Traseul magistralei de reabilitat 2xDN600 porneste de la Podul Michelangelo, traversează zona verde paralelă cu Bdul Michelangelo până în colţul parcului, intră pe carosabil până la căminul C16 (intersecţie Bdul Michelangelo cu Bdul M.Eminescu); traversează o portiune din zona verde a parcului I.C. Brătianu – str.M.Robespierre – Pta. Iancu Huniade – Bdul. 20 Decembrie – Str. Nicolaus Lenau – Pta. Victoriei – Str.Dr. Nicolae Paulescu – Str. Paris – până la intersecţia cu str. Col. Enescu (camin Pta. 700).

Circuitul de conducte aferent obiectului nr.1 cuprinde: magistrala 2xDN600; racord PT 2 2xDN125; racord PT 4 2xDN150; racord PT 4 2xDN100; racord PT7C 2xDN125 (prelungire traseu).

Lucrarile prevazute pentru execuţie sunt: demontarea conductelor existente (2xDN500) si montarea conductelor noi preizolate (2xDN600), traseul va fi cel existent până la caminul C16. De la C16 se va face o abatere de la traseul existent cu scopul de a reduce costurile cu refacerile stradale, de terasamente asfaltate şi betonate, precum şi pentru a evita demolarea unor construcţii auxiliare (bateria de garaje). Noul traseu va fi prin parcul I.C Brătianu (zonă verde) până la strada Robespierre.

Această deviere de traseu a condus la prelungirea branşamentului de conectare PT 7C cu 96m. Prelungirea se va realiza prin utilizarea canalului existent aferent magistralei vechi (2xDN500). Prelungirea traseului aferent branşamentului de conectare PT 7C este în zona traseului existent din zona verde aferentă bulevardului M.Eminescu.

Obiectul 2 cuprinde reabilitarea traseului de termoficare cuprins intre caminul de la intersectia

dintre strada Constantin cel Mare si strada Divizia 9 de Cavalerie pana la caminul de la intersectia dintre strada Constantin cel Mare si strada Ecoului, racordurile catre PT38 si PT 39 pana la caminul de la intersectia dintre strada Holdelor si strada Sf. Apostoli Petru si Pavel. Tot in obiectul 2 este cuprins si traseul dintre caminul situat pe strada Perlei (in fata PT 28) si PT27. Obiectul este compus dintr-un număr de 9 tronsoane.

Lungimea de traseu a rețelelor de transport ce se preconizează a fi reabilitată este de 3,693 km.

Obiect Tronson magistrală Lungime de traseu (m)

Diametru nominal (mm)

Obiect 1

2xDN600: Pod Michelangelo - str. Col. Enescu

1402 2xDN600

2xDN125: Racord la PT2 15 2xDN125

2xDN150: Racord la PT4 190 2xDN150

2xDN100: Racord la PT4A 40 2xDN100 2xDN125: Prelungire PT7C 96 2xDN125

Obiect 2

2xDN600: Tronson 1 str.Constantin Cel Mare

430 2xDN600

2xDN500: Tronson 2 str. Constantin cel Mare între str.Pomiculturii şi str.Volta

100 2xDN500

2xDN150: Tronson 3 str.Volta – PT38 255 2xDN150 2xDN500:Tronson 4 str. Constantin cel Mare între str.Volta şi str.Brazilor

183 2xDN500

2xDN350: Tronson 5 str.Brazilor – str. Holdelor

324 2xDN350

2xDN150: Tronson 6 str.Holdelor – PT39 114 2xDN150

Cod FO53-03, Ver.3

2xDN350: Tronson 7 str.Holdelor – str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

139 2xDN350

2xDN300: Tronson 8 str. Constantin cel Mare între str.Brazilor şi str.Ecoului

122 2xDN300

2xDN200: Tronson 9 str.Perlei – PT27 283 2xDN200

De-a lungul traseului se vor înlocui toate vanele de secționare, racord și golire. Vanele noi vor

fi performante, cu corp din oțel, cu sertar pană, rezistente la PN25 și la temperatura de 150oC. Funcție de spațiile existente în cămine, vanele noi care se vor monta vor fi în sistem preizolat

sau în sistem clasic, izolate cu vată minerală protejate în carcase speciale de tablă zincată. Conductele preizolate vor fi prevăzute cu fire de semnalizare înglobate în izolația conductei conform SR EN 14419: 2009.

La alegerea tronsoanelor/porțiunilor/ramurilor de rețele termice propuse pentru reabilitare s-a avut în vedere următoarele elemente:  numărul de avarii înregistrate pe tronsoanele/ramurile de rețea primară, respectiv secundară ce nu

au fost reabilitate până în prezent.  numărul consumatorilor afectați de avariile produse în tronsoanele de rețea primară și secundară

nereabilitate până în prezent. Gradul de conectare a consumatorilor la ramurile de rețele secundare nereabilitate până în prezent și care trebuie să fie de minim 50%.

Cele mai mari probleme legate de funcționarea defectuoasă a rețelelor primare se datorează gradului avansat de corodare exterioară a conductelor, cu numeroase spargeri care produc pierderi însemnate de agent termic sub formă de apă fierbinte, cheltuieli pentru remedieri. Pierderile de căldură sunt mari datorită deteriorării izolației termice depreciată în zona conductelor amplasate subteran, ca urmare a pierderii calității de izolare datorită perioadei lungi de exploatare, dar în principal datorită umidității excesive din canalele termice, umiditate cauzată de infiltrații de apă din rețeaua de canalizare, din rețeaua de apă potabilă (în zonele în care se intersectează rețele termice cu rețele de apă), precum și datorită spărturilor pe conductele de agent termic primar în fazele incipiente când nu pot fi depistate pentru remedieri de către operator, rețelele nefiind echipate cu sistem de monitorizare.

S-au efectuat reabilitări care au constat în înlocuiri de conducte montându-se țevi preizolate pe anumite tronsoane de magistrale și racorduri termice la mai multe puncte termice, unde au avut loc avarii frecvente și pierderi mari de agent termic. Cu toate aceste reabilitări, datorită vechimii sistemului de transport, conductele nereabilitate prezintă coroziuni majore exterioare și o stare avansată de degradare fizică și calitativă a izolației termice, ceea ce face ca nivelul pierderilor de fluid și căldură să aibă valori ridicate; începând cu anul 2012, pierderile au tendința de creștere, ceea ce conduce la necesitatea continuării lucrărilor de reabilitare. Principalele probleme care afectează funcționarea rețelelor de transport nereabilitate sunt următoarele:

- epuizarea/reducerea duratei de viață a conductelor și în mod special a izolației termice. Urmare a stării tehnice a conductelor s-a coborât treptat presiunea în rețeaua de transport, astfel că în prezent, față de o presiune de plecare din centrale de 10 bar, pentru realizarea căreia s-au efectuat în etapa I a proiectului lucrări de reabilitare a stațiilor de pompe de termoficare din ambele centrale, SUD și Centru, aceasta este de numai 6 bar. Consecința acestei reduceri de presiune o constituie reducerea disponibilul de presiune la punctele termice și ca urmare a debitului preluat de fiecare punct termic, in mod deosebit a celor din extremitatile sistemului primar, precum și imposibilitatea distribuției debitului total redus, proporțional pe fiecare punct termic. Pentru compensarea lipsei de debit, s-a mărit temperatura agentului primar, astfel că pierderile de căldură în rețelele termice au crescut.

 conductele sunt afectate de coroziune exterioară, fisurile/spărturile conducând la pierderi de agent termic;

Cod FO53-03, Ver.3

 izolația termică necorespunzătoare (umedă, tasată) cauzează pierderi mari de căldură și corodarea exterioară a conductelor;

 în canalele termice există multă umiditate sau chiar sunt parțial inundate, apa provenind din avarii sau infiltrații care nu se evacuează la canalizare sau chiar din canalizări care refulează în canalele de termoficare.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

În prioritizarea lucrărilor propuse și analizate în studiu s-a ținut seama de următoarele considerente:  Realizarea lucrărilor prevăzute în Master Plan pentru atingerea performanțelor stabilite în acesta, în principal starea normală de confort a consumatorilor, prin asigurarea nivelului normal de presiune în sistemul primar pentru asigurarea debitelor de agent primar și deci a cantității de căldură și la punctele termice situate în zonele de margine a sistemului primar de rețele termice.  Reducerea pierderilor de căldură din rețele termice la valoarea minim posibil tehnic, ținând seama de configurația și dimensiunea sistemului.  Reducerea consumului de energie electrică al echipamentelor din SACET (pompele de termoficare și a echipamentelor de dedurizare și adaos în rețeaua primară de conducte).  Crearea condițiilor pentru creșterea numărului de consumatori racordați la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, prin asigurarea unui serviciu de calitate consumatorilor și creșterea competitivității SACET.  Reducerea impactului execuției lucrărilor asupra infrastructurii municipiului;  Posibilitățile de circulație in oraș pe perioada execuției lucrărilor;.  Creșterea siguranței SACET și diminuarea costurilor de mentenanță.

Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 14 luni. Finanțarea obiectivului de investiții se va face de la bugetul local /bugetul de stat/alte fonduri. Studiul de Fezabilitate și Tema de proiectare pentru obiectivul ,,Retehnologizare/reabilitare rețea

primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)” a fost realizat de către SC „Colterm” SA și înaintat prin adresa nr.322/09.01.2020 către Primăria Municipiului Timişoara - Direcţiei Generale de Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi având nr.RE2020-9/10.01.2020.

Prin adresa nr.1496/27.01.2020 înregistrată la Direcția G.D.P.P.R.U. cu nr.CDE2020-81/2020 SE 572/28.01.2020 SC „Colterm” pune la dispoziția Municipiului Timișoara cu titlu gratuit studiul de fezabilitate ,,Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)” și tema de proiectare.

În urma verificării documentației și a observațiilor efectuate de către Serviciul E.M.S.U.P.- Compartimentul T.R.G. din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, studiul de Fezabilitate a fost revizuit de SC Colterm SA și retransmis cu adresa nr.RE2020-634/07.04.2020 Primăriei Municipiului Timișoara. Studiul de Fezabilitate revizuit, a fost însușit de Serviciul E.M.S.U.P.- Compartimentul T.R.G. pentru promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acestei documentații de către Consiliul Local și realizarea obiectivului de investiții.

Documentația a fost verificată și avizată condiționat de Comisia Tehnico-Economică din cadrul Primăriei Timișoara. Documentația a fost completată cu documentele solicitate de CTE conform Fișei Tehnice nr.12/16.04.2020.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)” nu se suprapune cu obiectivul de investitii ,,Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” aprobat prin HCL nr.489/2018 sau cu un alt obiectiv de investiții.

Cod FO53-03, Ver.3

Potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr.325/2006 – Legea serviciului public de

alimentare cu energie termică, lucrările de investiții în domeniul energiei termice pot fi finanțate din fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii.

Potrivit art.14 din Contractul de Concesiune nr.216/2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice încheiat între Municipiul Timișoara și Compania de Termoficare „Colterm”, concedentul/Municipiul Timișoara are obligația de a susține dezvoltarea capacităților de producție, transport și distribuție a energiei termice, inclusiv prin investiții directe și prin atragerea unor fonduri nerambursabile în vederea ridicării calității serviciului concesionat.

Entitatea care finanțează investiția este Municipiul Timișoara iar după finalizarea lucrărilor obiectul de investiție va fi cuprins în patrimoniul Municipiului Timișoara.

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane existente.

Articolul 4 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, stipulează: “sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale.”

Autoritățile administrației publice locale au competenta exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU ENERGETIC MSUP CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. Nr.

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru

obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)”

I. Descrierea situatiei actuale Operarea sistemului centralizat de alimentare cu căldură, până la nivelul consumatorilor (clădirile

acestora), a fost concesionată către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. în baza Contractului de Concesiune aprobat prin HCL nr.216 / 30.05.2006 a Consiliului Local Timișoara.

În prezent, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara este operatorul întregului sistem centralizat de alimentare cu căldură din Municipiul Timișoara - producere, transport, distribuție în conformitate cu prevederile Legii 325/2006 activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică, supunându-se reglementării și monitorizării de către autoritatea de reglementare în domeniu.

Sursele principale de producere a energiei termice aflate în exploatare sunt: CT Centru Timișoara și CET Sud Timișoara, care funcționează interconectat.

În situaţia actuală de funcţionare alimentarea zonei de nord a Municipiului Timişoara cu agent termic produs în CET Sud, nu este posibilă datorită incapacităţii de transfer debit în zona de nord, cauzate de pierderile mari de presiune în reţeaua primară de termoficare, care vizează tronsonul nereabilitat aferent obiectului 1. In viitor se urmăreşte transferul unui debit de agent termic de 1910 t/h din CET Sud în zona de nord a Municipiului, prin reţeaua de conducte aferentă obiectului 1, rezultând o viteză de 2.85 m/s prin traseul existent de DN500, valoare mult peste intervalul de viteze optim recomandat cuprins între 0.5 şi 2.0 m/s. Altfel spus, tronsoul de conducte aferent obiectului 1 nu poate transfera un debit mai mare de agent termic decât cel preconizat în situaţia actuală de funcţionare.

Pentru eliminarea acestui inconvenient se impune mărirea diametrului de conductă aferent obiectului 1 de la cel existent 2xDN500 la 2xDN600, astfel viteza de circulaţie prin reteaua de conducte aferentă obiectului 1 va fi de 1.98 m/s.

Obiectul 2 cuprinde reabilitarea traseului de termoficare cuprins intre caminul de la intersectia dintre strada Constantin cel Mare si strada Divizia 9 de Cavalerie pana la caminul de la intersectia dintre strada Constantin cel Mare si strada Ecoului, racordurile catre PT38 si PT 39 pana la caminul de la intersectia dintre strada Holdelor si strada Sf. Apostoli Petru si Pavel. Tot in obiectul 2 este cuprins si traseul dintre caminul situat pe strada Perlei (in fata PT 28) si PT27. Obiectul este compus dintr-un număr de 9 tronsoane.

Lungimea de traseu a rețelelor de transport ce se preconizează a fi reabilitată este de 3,693 km. La alegerea tronsoanelor/porțiunilor/ramurilor de rețele termice propuse pentru reabilitare s-a avut

în vedere următoarele elemente:  numărul de avarii înregistrate pe tronsoanele/ramurile de rețea primară, respectiv secundară ce nu

au fost reabilitate până în prezent.

Cod FO53-03, Ver.3

 numărul consumatorilor afectați de avariile produse în tronsoanele de rețea primară și secundară

nereabilitate până în prezent. Gradul de conectare a consumatorilor la ramurile de rețele secundare nereabilitate până în prezent și care trebuie să fie de minim 50%.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul ,, Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare

în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)” a fost realizat de către SC „Colterm” SA și înaintat revizuit prin adresa nr.RE2020-634/07.04.2020 către Primăria Municipiului Timişoara - Direcţiei Generale de Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi, în vederea aprobării acestuia în plenul Consiliului Local şi demararea investiţiei.

II. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice În prioritizarea lucrărilor propuse și analizate în studiu s-a ținut seama de următoarele

considerente:  Realizarea lucrărilor prevăzute în Master Plan pentru atingerea performanțelor stabilite în acesta,

în principal starea normală de confort a consumatorilor, prin asigurarea nivelului normal de presiune în sistemul primar pentru asigurarea debitelor de agent primar și deci a cantității de căldură și la punctele termice situate în zonele de margine a sistemului primar de rețele termice.

 Reducerea pierderilor de căldură din rețele termice la valoarea minim posibil tehnic, ținând seama de configurația și dimensiunea sistemului.

 Reducerea consumului de energie electrică al echipamentelor din SACET (pompele de termoficare și a echipamentelor de dedurizare și adaos în rețeaua primară de conducte).

 Crearea condițiilor pentru creșterea numărului de consumatori racordați la sistemul centralizat de alimentare cu căldură, prin asigurarea unui serviciu de calitate consumatorilor și creșterea competitivității SACET.

 Reducerea impactului execuției lucrărilor asupra infrastructurii municipiului;  Posibilitățile de circulație in oraș pe perioada execuției lucrărilor;.  Creșterea siguranței SACET și diminuarea costurilor de mentenanță.

III. Alte informatii - Nu este cazul.

IV. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art.139 și art.196 alin. 1 lit. a) din OUG nr.57/03.07.2019

privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 (republicata) a serviciilor comunitare de utilități publice, cu completările şi modificările în vigoare, și a Legii nr. 241/2006 (republicată), cu completările şi modificările în vigoare, a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, care stabilește cadrul instituțional și unitățile legale precum și obiectivele specifice, competente și instrumente pentru stabilirea, organizarea, administrarea, finanțarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, inclusiv serviciul public de furnizare agent termic supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ