keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 166/30.04.2020 Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a unui număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 166/30.04.2020
Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a unui număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-001352/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-001352/27.04.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-001352/28.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001352/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune cât şi art. 302 - 331 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În conformitate cu art. 297 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ şi a art. 868 şi art. 869 Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara S.A. cu sediul în Timişoara, B-dul Dâmboviţa nr. 67, a unui număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 4018/2020 , întocmit de S.C. FIDOX S.R.L. Braşov, a mijloacelor fixe-Refugii de călători şi se stabileşte redevenţa anuală la preţul de 93.264,00/an.

Art. 3: Contractul de concesiune pentru refugiile menţionate la art.1 se încheie pe o durată de 25 de ani.

Art. 4: Se aprobă modelul de contract de concesiune conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: CONTRACT_DE_CONCESIUNE_MODEL.pdf

page 1 of 5

Anexa nr. la HCL nr..... din data de .......

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr.... din ........

În conformitate cu prevederile art. 302-331 ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 - privind Codul

administrativ, prevederile art. 871-873 ale Codului Civil și Hotărârea nr.58 din 18.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, se încheie prezentul contract de concesiune. I. PARŢILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul.C.D. Loga nr.1, telefon nr. 0256- 408300, cod fiscal RO 32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentat prin Primar – dl. Nicolae Robu, în calitate de CONCEDENT

și

..................................................., cu sediul în localitatea ............ nr....., tel. ........, e-mail ........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr…….., CUI RO…….., având cont IBAN nr. …………. deschis la ……………. deschis la………….., reprezentată prin……..–………………, în calitate de CONCESIONAR. II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.1. (1) Obiectul contractului de concesiune, îl constituie transmiterea, respectiv preluarea în concesiune, fără licitaţie publică, a imobilului - teren proprietatea Municipiului Timișoara, situat în Timişoara, str ..............., în suprafaţă de ......... m.p., înscris în C.F. nr.......... -Timişoara(conversie a C.F. nr.........), nr. topo............., în conformitate cu obiectul de activitate al concendentului. (2) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur, bunurile care fac obiectul concesiunii. b) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii. III. TERMENUL Art.2. (1) Durata concesiunii este de .......... ani, începând de la data de ....... până la data de ........., dar nu mai târziu de finalizarea privatizării societății, conform prevederilor art.315 alin.1 din OUG nr.57/2019. (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială. (3) Cererea de prelungire se înaintează cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei iniţiale a contractului. Prelungirea duratei de valabilitate a contractului se face prin act adiţional semnat şi parafat de către reprezentanţii legali ai părţilor. IV. REDEVENȚA CONCESIUNII Art.3.(1) Redevența este de .........., respectiv, ..........lei/m.p./an, stabilită la art...... din HCL nr......., ținând cont de Raportul de evaluare întocmit de către ..........., la data de ............ (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la începutul fiecărui an calendaristic, reprezentând rata inflaţiei, conform datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică. (3) Valoarea redevenței neindexate, poate fi modificată unilateral, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. (4) Plata se efectuează în două rate anuale.

page 2 of 5

(5) Termenul scadent pentru plata primei rate a redevenței este 31 martie, aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (6) In situaţia în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadente, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiaşi an. Art.4. (1) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisă de către concedent în forma electronică, în format pdf. (2) Factura se va comunica concesionarului prin mijloace electronice, de pe adresa de e-mail [email protected], pe adresa de e-mail validă, securizată si comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică, se va efectua cu cel puţin 20 de zile inainte de împlinirea termenului scadent. (3) Părţile au obligaţia să întreţină funcţionarea continuă a adreselor de e-mail, pe toată durata executării contractului. (4) Orice modificare sau nefuncţionare a adresei de e-mail, se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5) Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicării. (6) In cazul neprimirii facturii în termenul prevazut la art 4 alin.(2), concesionarul va informa concedentul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care a expirat termenul menţionat. (7) În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către concesionar în termenul prevăzut la alin. 5, factura va fi considerată comunicată şi acceptată. (8) Pe cale de excepţie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul concedentului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut la art. 4. alin. (2). În acest caz, comunicarea se considera îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată, sub semnătură, factura emisă pe suport de hârtie. (9) În caz de neîndeplinire de către concesionar a obligaţiei prevăzută la alin. 8, factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 4 alin.(2), cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt. (10) - Plata redevenței se face prin conturile: - contul concedentului nr.RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara; - contul concesionarului nr.RO89TREZ6215069XXX002394, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara. (11) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară, se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziţie de părţile implicate. Art.5. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. (1) În cazul neplăţii redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalităţi de întârziere, care se vor calcula în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale. (2) La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. (3) În cazul neachitării redevenței, în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. (4) Concesionarul este obligat la plata redevenței prevazută în contract până la data eliberării efective a terenului, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate concedentului până la data eliberării efective a terenului. (5) Redevența prevazută la cap.IV se va factura de către concedent în condiţiile prevăzute la art 4.(1), art. 4(2), din contract, până la eliberarea efectivă a terenului de către concesionar, constatată prin proces-verbal întocmit de concedent.

page 3 of 5

V. DREPTURILE PĂRŢILOR Art.6. Drepturile concesionarului a) concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, bunul ce face obiectul prezentului contract; b) concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părti, numai în scopul prevăzut la Cap.II. Art.7. Drepturile concedentului a) concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, precum şi modul în care concesionarul îşi respectă obligaţiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului, în termen de 15 zile, de către reprezentanţii concedentului; b) concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. c) concedentul îşi rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul contract în funcţie de prevederile legale viitoare privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică/privată. VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Obligaţiile concesionarului Art.8. (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului care face obiectul concesiunii, potrivit clauzelor prezentului contract. (2) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii. (3) Concesionarul este obligat să plătească redevența. (4) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunului (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, etc) (5) Concesionarul este obligat să nu închirieze şi să nu constituie garanţii reale asupra bunului ce fac obiectul concesiunii; (6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini. (7) În termen de 90 de zile de la data semnării şi intrării în posesia contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o suma de 90.800 lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului, cu titlu de redevență, pentru primul an de activitate. Aceasta va fi achitată în favoarea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, CUI 21666630, cont IBAN : RO75 TREZ 6215 059X XX01 7211, deschis la Trezoreria Timişoara. (8) Concedentul are dreptul de a executa garanția ori de câte ori concesionarul nu își îndeplinește obligația de plată a redevenței, în termen de maxim 90 de zile de la data scadenței. (9) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către concedent a garanției, concesionarul, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie o nouă garanție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la art.8, alin.7. (10) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent. (11) Concesionarul se obligă să respecte reglementările de mediu cu privire la bunurile ce fac obiectul contractului. Obligaţiile concedentului Art.9. (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege precum și de art.7 lit. b) din prezentul contract. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

page 4 of 5

(4) Concedentul este obligat să predea terenul ce constituie obiectul concesiunii liber de orice sarcini, în termen de 5 zile de la încheierea contractului. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.10. (1) Prezentul contract de concesiune înceteaza în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă parţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, fără despăgubiri c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri, în sarcina concesionarului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea de către concesionar; e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor si condiţiilor reglementate de lege. (2) În situația prevăzută la art. 10 (1) lit. b, concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publică şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură. (3) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii, vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur : concedent b) bunuri proprii : concesionar (3) În cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, acesta se derulează în condițiile stabilite inițial. VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.11. Nerespectarea de către parţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. IX. CLAUZE SPECIALE Art.12. Prin semnarea prezentului contract, concesionarul confirmă că a luat cunoştinţă despre toate condiţiile impuse de concedent aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi le acceptă fără obiecţiuni. Art.13. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului. Art.14. Neplata redevenței (inclusiv a penalităţilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile precum şi, neacceptarea de către concesionar a redevenței reactualizate conform art.3 alin.(2), conduce la rezilierea unilaterală a contractului şi dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri. Art.15. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legale în vigoare. X. LITIGII Art.16. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenţa instantei judecătoreşti de drept comun. XI. DEFINIŢII Art.17. (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Prin caz fortuit se intelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. XII. DISPOZIŢII FINALE

page 5 of 5

Art.18. Orice modificare a clauzelor prezentului contract (cu excepția celor care contravin clauzelor legale) se va face prin act adiţional semnat de ambele părţi. Art.19. Prezentul contract constituie un instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor litigii între părţi, prin acţiune în justiţie, adresată instanţei competente. Art.20. Dacă o anumită clauză, va fi anulată de instanţă, contractul rămâne valabil cu privire la celelalte prevederi. Art.21. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat, azi 16.03.2020, în 3 exemplare, din care 1 exemplar a fost înmânat concesionarului şi 2 exemplare au rămas la concedent.

CONCEDENT CONCESIONAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA ……………………………………… P R I M A R, DIRECTOR GENERAL, NICOLAE ROBU .......................................

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR GENERAL ADJ., STELIANA STANCIU ................................ DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE I EST, FLORIN RĂVĂȘILĂ DIRECTOR ECONOMIC,

..............................

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE I EST CĂLIN NICUŞOR PÎRVA Pt. SERVICIUL JURIDIC, ADRIANA ȘEITAN ȘEF SERVICIUL TEHNIC și INVESTIȚII, ……………………….. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR CONSILIER JURIDIC,

CONSILIER, ................................

Atasament: Anexa_1_la_hcl_166-2020.pdf

ANEXA 1 LA HCLMT…

Lista refugilor pentru călătorii care ffolosesc mijloacele de transport în comun Nr.

crt. STATIE LINIA LOCAŢIA STAREA STATIEI

1 A Șaguna

L16

Str. 20 Decembrie 1989 intersectie cu Bd.

V. Parvan sens T.Grozavescu Borduri sparte

2 A. Guttenbrun

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A.

Guttenbrun sens Ronat -

3 A. Guttenbrun

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A.

Guttenbrun spre Piata 700 Lipsa peron betonat

4 A. Lăpușneanu

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A.

Lapusnenau sens Ronat Lipsa peron betonat

5 A. Lăpușneanu

L5

Cal. Bogdanestilor intersectie cu str. A.

Lapusnenau sens Piata 700 Lipsa peron betonat

6 A. Popovici L11 L17

L46 E4

Bd. Take Ionesc intersectie cu str. A.

Popovici sens Punctele Cardinale Graffiti pe copertina

7 Aeroport Civil E4, E4B Parcare Aeroport Civil -

8 AGIL

E6 Calea Torontalului in fata la Agil SRL

Lipsa stalp cu tabla de

statie

9 Agronomie E1 Calea Aradului in fata la USAMVBT Lipsa peron betonat

10 Agronomie

L17, E1

Calea Aradului in fata la Gr. Sc. Agricol

"Iulian Dracea''

Lipsa panoul lateral alb

copertina

11 Agronomie

L17 Calea Aradului in fata la USAMVBT

Lipsa panoul lateral alb

copertina

12 Albastrelelor

E8

Calea Mosnitei intersectie cu str.

Albastrelelor sens Scoala Plopi Lipsa peron betonat

13 Albăstrelelor

L21

Str. Albastrelelor intersectie cu str. Canalul

Bega sens Cimitir Buziasului

Peron cu denivelari; Lipsa

acoperis copertina

14 Albăstrelelor

L21

Str. Albastrelelor intersectie cu str. Canalul

Bega sens Scoala Plopii Lipsa peron betonat

15 Albăstrelelor

E8

Calea Mosnitei intersectie cu str.

Albastrelelor sens Pod C. Sagului Lipsa peron betonat

16 Aleea Ghirodei

L28, M29

Alea Ghirodei, intersectie cu strada

Bobalna sens Ghiroda -

17 Aleea Padurea Verde

M35

Interescria Aleea Padurea Verde cu DJ 64

sens Timisoara Lipsa peron betonat

18 Aleea Padurea Verde

M35

Interescria Aleea Padurea Verde cu DJ 64

sens Giarmata Vii Lipsa peron betonat

19 Amforei

L4, L7

Bd. Cetatii intersectie cu str. Amforei sens

C.Torontalului -

20 Amforei

L4, L7

Bd. Cetatii intersectie cu str. Amforei sens

Piata 700 Lipsa 2 borduri

21 Ap. Petru și Pavel

E2

Str. Sf Ap. Petru si Pavel intersectie cu

Cal. Sever Bocu sens Stuparilor -

22 Ap. Petru și Pavel

L14

Cal. Sever Bocu intersectie cu str. Sf. Ap.

Petru si Pavel sens I.I.Brad -

23 Ap. Petru și Pavel

L14, L40

Cal. Sever Bocu intersectie cu str. Sf. Ap.

Petru si Pavel sens Div.9 Cavalerie

1 panou acoperis copertina

desprins

24 Apateu

E8

Str. Campului intersectie cu str. Apateu

sens Scoala Plopi -

25 Apateu

E8

Str. Campului intersectie cu str. Apateu

sens Pod C. Sagului -

26 Apicultorilor

E3

Calea Martirilor intersectie cu str.

Apicultorilor iesire din sensul Giratoriu -

27 Arena Aqua

E4, E4B

C.Dorobantilor inainte de hotel 2000 sens

Ghiroda

Lipsa panoul lateral alb

copertina

28 Arena Aqua

L11

C.Dorobantilor inainte de hotel 2000 sens

Ghiroda Lipsa peron betonat

29 Arena Aqua M11 Strada Stradului in fata la Aqua Arena -

30 Arena Electrica

L1

Strada Avram Imbroane intersectia cu Str.

Renasteri sens Gara de Est -

31

Arena Electrica

L2

Strada Avram Imbroane intersectia cu Str.

Renasteri sens Gara de Est

1 panou lateral sticla

copertina lipsa si 1 panou

lateral desprins

32 Auchan L33B In parcarea Auchan Sagului -

33 Azur E8 Inainte de sensul Giratoriu Lipsa peron betonat

34 B.A.T.M.A. L33B In fata Petromului sens Catedrala -

35

B.A.T.M.A.

L33B vis a-vis Petrom sens Catedrala

1 panou lateral sticla

copertina lipsa; panou

lateral alb lipsa

36 Baader

L17 Str.Baader inainte de Pompieri

Lipsa panoul lateral alb

copertina

37 Baba Dochia L21, E8 dupa sensul giratoriu spre ciclop -

38 Balta Verde

L5, L4, L7

intersectie Bd.Cetatii cu Str. Bogdanestilor

sens Torontalului

Lipsa panoul lateral alb

copertina

39 Balta Verde

L4, L7

intersectie Bd.Cetatii cu Str. Bogdanestilor

sens Piata 700

Lipsa panoul lateral alb

copertina

40 Balta Verde

L5

intersectie Bd.Cetatii cu Str. Bogdanestilor

sens Piata 700 Lipsa peron betonat

41 Banat Car M11 C.Lugojului -

42 Banatim

L6

1 Decembrie intersectie cu Stan Vidrighin

sens Traian -

43 Banatim

L6

1 Decembrie intersectie cu Stan Vidrighin

sens Olimpia -

44 Banatul

L7, L9

Intersectie Banatul cu Dambovita sens

AURORA Peron cu denivelari

45 Banatul

L7, L9

Intersectie Banatul cu Dambovita sens

ALFA -

46 Bastion

M30, M35 In sensul Giratoriu

Lipsa panoul lateral alb

copertina; Gropi peron

47

Bastion L11, L17,

E4, E4B,

L46 Take Ionescu sens Politie

Graffiti pe copertina

48 Bd. 3 August 1919 L1, L2, L4,

L6 Parcul Poporului sens Traian Graffiti pe copertina

49 Bd. 3 August 1919 L1, L2, L4,

L6 Parcul Poporului sens Prefectura Graffiti pe copertina

50 Bd. Cetății

L4, L7

Intersectia Cetatii cu Ghe. Lazar sens

Torontal

Lipsa panou lateral alb

copertina

51 Bd. Cetății

L4, L7

Intersectia Cetatii cu Ghe. Lazar sens Piata

700

Lipsa panoul lateral alb

copertina; Gropi peron

52 Bd. Cetății L13 dupa intersectia Ghe Lazar cu Cetatii -

53

Bd. Cetății

L13

intersectia Ghe. Lazar cu Cetatii sens Piata

700

Graffiti pe copertina; Lipsa

panou banca; 1 panou

acoperis copertina desprins

54 Bd. Dâmbovița

L1, L2, L8 la intrare in bucla

1 panou gard protectie

lipsa

55 Bd. Dâmbovița

L1, L2, L8 la iesire din bucla

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

56 Bd. Dâmbovița L7, L9 in bucla -

57 Bd. Dâmbovița L3 in bucla sens Banatul -

58 Bd. Dâmbovița

L3 in bucla sens Ardealul

Lipsa stalp cu tabla de

statie

59 Bd. Dâmbovița

L3

Intersectie Banatul cu Dambovita sens

Alfa -

60 Bd. Dâmbovița

E7, L3

Strada Banatul cu Dambovita sens I.

Maniu -

61 Bd. Dâmbovița E7 Banatul cu Dambovita sens Freidorf -

62 Bd. L. Rebreanu

L9

intersectia Dambovita cu C. Sagului sens

AEM Borduri lipsa; Gropi peron

63 Bd. L. Rebreanu

L9

Intersectia L.Rebreanu cu C.Sagului sens

Dambovita -

64

Bd. L. Rebreanu L32, L33,

L33B, E1,

E8 in fata la PROFI

Graffiti copertina; Panouri

lateral copertina sparte;

Panou acoperis crapat

65

Bd. L. Rebreanu L32, L33,

L33B, E1,

E8

Intersectie C.Sagului cu Bd. Dambovita

sens Pod C. Sagului

-

66 Bd. Sudului

L9

Bv. L.Rebreanu cu Bv.Sudului sens

Dambovita 1 bordura peron lipsa

67

Bd. Sudului

L9 Bv. L.Rebreanu cu Bv.Sudului sens AEM

1 bordura peron lipsa; 2

panouri gard siguranta

lipsa

68 Bd. Sudului

L16

Bv Sudului cu Aleea M.Istvan Andrei sens

Vama Lipsa panou alb copertina

69 Bd. Sudului (buclă)

E2, L16 capat Bv. Sudului Lipsa panou alb copertina

70 Bd. V. Pârvan E8 dupa sensul giratoriu sens C.Sagului Graffiti pe copertina

71 Bd.L.Rebreanu

L32

Bv Constantin Brancoveanu cu

Bv.L.Rebreanu sens Gara Sud -

72 Bd.L.Rebreanu

L32

Bv Constantin Brancoveanu cu

Bv.L.Rebreanu sens Piata Mocioni -

73 Bobalna M29,M11,

L28

Alea Ghirodei, intersectie cu strada

Bobalna sens Timisoara -

74 Brâncoveanu L9 L.Rebreanu cu Brancoveanu sens AEM Gropi peron

75 Brâncoveanu

L9

L.Rebreanu cu Brancoveanu sens

Dambovita Gropi peron; Borduri lipsa

76 Brâncoveanu

L32

Bv. C. Brancoveanu intersectie cu

C.Porumbescu sens Piata Mocioni -

77 Brâncoveanu L32, L33,

L33B, E7

Bv.16 Decembrie intersectie cu C.

Brancoveanu sens Piata Mocioni -

78 Brâncoveanu L33, L33B,

E7

Bv.16 Decembrie intersectie cu

Gen.Dragalina sens Piata I.Maniu -

79 Brâncoveanu

E8

C. Porumbescu intersectie cu Brancoveanu

sens Scoala Plopii Borduri sparte

80 Brâncoveanu

E8

C. Porumbescu intersectie cu Brancoveanu

sens C.Sagului -

81 Brediceanu

L7

Nemoianu cu Brediceanu sens

C.Torontalului -

82 Brediceanu

L7

Nemoianu cu Brediceanu sens

Bv.Dambovita -

83 Bujorilor

L32

Emil Zola la intersectia cu Bujorilor sens

Gara de Sud Peron cu denivelari

84 Bujorilor

E8

Strada Bujorilor intersectie cu intrarea

Peru sens Scoala Plopi Lipsa peron

85 C. Popescu

L21

Strada Martir C.Popescu intersectie cu

N.Tincu Velea sens Scoala Plopi Lipsa peron betonat

86 C.A.Rosseti L5 str. Rosiori cu str. C.A.Rosetti Peron cu gropi

87 C.D LOGA S1, S2, S3,

S4 in fata Lic. Loga -

88 C.I. Nottara

L3, E7

str.Ioan Slavici intersectie cu C.I.Nottara

sens Contim -

89 C.I. Nottara

L3, E7

str.Ioan Slavici intersectie cu C.I.Nottara

sens T.Grozavescu -

90 C.P. Solventul L18 bucla Solventul -

91 Calistrat Hogas

L21

strada Martir C.Popescu intersectie cu

C.Hogas sens Scoala Plopi -

92 Camping E4, E4B C.Dorobantilor in fata la Camping Lipsa peron betonat

93 Canton C.F.R.

L3

Strada Ardealului cu str C.Silvestrei sens

ELBA Peron cu denivelari

94 Canton C.F.R.

L3

Strada Ardealului cu str Lamaitei sens

Gara de Nord Peron cu denvelari

95 Căprioarei E8 Str Campului sens Plopii -

96 Căprioarei E8 Str.Campului sens I .Vulcan -

97 CARABUSULUI

M29, 28

Aleea Ghirodei cu str Carabusului sens

Ghiroda Lipsa peron

98 CARMEN SYLVA S1, S2, S3,

S4 in fata la Lic C. Sylva statie neamenajata

99 Cartier Aeroport E4 C.Aviatorilor intersectie cu C.Aeroport Borduri smulse

100 Cartier Aeroport II

E4

Strada Aeroport intersectie cu

C.Aviatorilor

Panouri laterale sticla

sparte; peron cu denivelari

101 Catedrala Mit. L1, L2, L6,

L7 Bv.Regele Ferdinad sens Sfanta Maria -

102 Catedrala Mit. L1, L2, L6,

L7 Bv 16 Decembrie sens piata 700 -

103

Catedrala Mit. L33, L33B,

E3 Bv.Regele Ferdinad in fata Catedrala

Gaffiti pe copertina; 1

geam chiosc vanzare bilet

lipsa

104

Chișodei

L7

Str.V.Hugo interesctie cu Chisodei sens

C.Torontalului

Lipsa panou alb copertina;

Gropi in peron; Borduri

sparte

105 Chișodei

L7

Str.V.Hugo interesctie cu Chisodei sens

Dambovita

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

106 Chișodei

L32

Emil Zola cu str.Chisodei sens Gara de

Sud Lipsa peron

107 Chișodei L32 Emil Zola cu str.Chisodei sens Mocioni -

108 Ciarda Roșie L4 Bucla capat linia 4 Borduri sparte

109 Ciarda Roșie L4 Bucla capat linia 4 Lipsa panou alb copertina

110 Ciarda Roșie E2 Strada Simens -

111 Cimitir Buziaș

L4, L8 Calea S.Vidrighin sens Domoseanu

1 panou lateral copertina

lipsa

112 Cimitir Buziaș L4, L8 Calea S.Vidrighin sens Piata Traian -

113 Cimitir Buziaș L21 Curte Garaj Auto -

114 Cimitirul Eroilor

L14

C.Sever Bocu vis-à-vis Cimitirul Eroilor

sens I.I.Brad Graffiti pe copertina

115 Cimitirul Eroilor

L14

C.Sever Bocu in fata la Cimitirul Eroilor

sens Ghe.Baritiu -

116 Circumvalațiunii

L4,L5, L7

Bogdanestilor cu Circumvalatiuni sens

Piata 700 Graffiti pe copertina

117 Circumvalațiunii

L4, L5, L7

C. Bredicieanu cu Circumvalatiuni sens

Torontal

Graffiti pe copertina; 2

panouri acoperis lipsa

118 Circumvalațiunii

L13 Ghe.Lazar cu Circumvalatiuni sens Cetatii Borduri sparte

119 Circumvalațiunii

L13

Ghe.Lazar cu Circumvalatiuni sens Piata

700 Graffiti pe copertina

120 Circumvalațiunii

E1

Circumvalatiunii cu Burebista sens

C.Europei -

121 Circumvalațiunii

E1

Circumvalatiunii cu Burebista sens Gara

de Nord -

122 Ciresului_1 L5 Ciresului cu A.N.Necrasov sens Raneti -

123 Ciresului_2 L5 Ciresului cu A.N.Necrasov sens Ronat Lipsa peron betonat

124 Cl. Martirilor

L9 L.Rebreanu cu Martirilor sens Dambovita -

125 Cl. Martirilor L9 L.Rebreanu cu Martirilor sens AEM -

126 Cl. Martirilor

E3, L15

Calea Martirilor cu Bv.L.Rebreanu sens

Apicultorilor Borduri sparte

127 Cl. Martirilor

E3, L15

Calea Martirilor cu Bv.L.Rebreanu sens

str.Cluj

Borduri sparte; Peroni cu

gropi

128 Cl. Torontalului L4, L7 Bucla C.Torontalului Borduri cazute

129 Cl. Torontalului

L4, L7 Bucla C.Torontalului

Graffiti pe copertina; 2

panouri acoperis lipsa

130 Cl. Torontalului

E1, L18 C.Torontalului cu Liege sens Cons.Europei Peron cu denivelari

131 Cl. Torontalului

E1 Liege cu C.Torontalului sens Piata Verde

Sticla panou publicitar

crapata

132 Cluj

L6, L8

Strada 1 Decembrie 1918 cu Str Cluj sens

Balcescu 1 bordura lipsa

133 Cluj

L6, L8

Strada 1 Decembrie 1918 cu Str Cluj sens

Olimpia -

134 Cluj E2, E3, L15,

L16

Strada Aries cu str.1 Decembrie 1918 sens

Sp.Judeteanu -

136 Cocorilor L21 Str.Cocorilor Lipsa peron betonat

137

COLEGIU

BANATEAN S2, S5 in fata Colegiului Banatean statie neamenajata

138

COLEGIU

BANATEAN S2, S5 Gen. Dragalina cu 16 Decembrie 1918 statie neamenajata

139 Cometei

L28

Aleea Ghirodei cu str.Cometei sens

Ghiroda -

140 COMETEI

M29, M30

Aleea Ghirodei cu str.Cometei sens

Timisoara Lipsa peron betonat

141 COMETEI

M29, M11

Aleea Ghirodei cu str.Cometei sens

Timisoara Lipsa peron betonat

142 Complex Studențesc E2, E3, L15,

L16

Str. Cluj cu V.Parvan sens Spitalul

Judetean

Graffiti pe copertina;

Borduri ciobite

143 Complex Studențesc E2, E3, L15,

L16 Str. Cluj cu V.Parvan sens T.Grozavescu

Borduri ciobite plus 1

lipsa; Graffiti copertina

144 Complex Terra L40 in fata la DEDEMAN -

145 Comtim s E7 parcare Comtim -

146

Continental

E2 In fata la Continental

Lipsa panouri acoperis;

Panouri publicitare

desprinse

147 Corbului

E8

C.Porumbescu intersectie cu str.Corbului

sens C. Sagului -

148 Crizantemelor

L1, L2, L8 Prayer cu Crizantemelor sens Dambovita

Graffiti pe copertina;

Borduri ciobite

149 Crizantemelor

L1, L2, L8 Prayer cu Crizantemelor sens Piata Iosefin

Graffiti pe copertina;

Borduri ciobite

150 Crizantemelor L3, E7 in fata Lidl Lipsa peron betonat

151 Cvartal Sudului E2, L16 Bv.Sudului (parc) -

152 Cvartal Sudului

E2, L16 Bv.Sudului (parc)

Graffiti pe copertina; Lipsa

1bucata panou lateral

153 Cvartal U.M.T.

L46

Str Avram Imbroane cu Str.Dobrogei sens

Continental Lipsa peron betonat

154 Cvartal U.M.T.

L46

Str Avram Imbroane cu Str.Dobrogei sens

Muzeu Lipsa peron betonat

155 D. DINICU M22 Str.D.Dinicu cu Str Pavel Stoica -

156 DACIA S1 in fata Cinema statie neamenajata

157 Dacia Service

E2, L17 in fata la Dacia Service sens Cons Europei -

158 Dacia Service E2 langa Cimitirul Eroilor -

159 Dedeman E2 in fata la DEDEMAN -

160 Deliblata

L6, L8 1 Decembrie cu Deliblata sens Domoseanu Graffiti pe copertina

161 Deliblata

L6, L8 1 Decembrie cu Deliblata sens Olimpia

Borduri lipsa; Graffiti pe

copertina

162 Div 9 Cavalerie L40 in fata la C.KAPPA -

163 Div 9 Cavalerie L14, L40 langa Cimitirul Eroilor Lipsa panou alb copertina

164 Div 9 Cavalerie E2, L14 in fata OMV -

165 DN6

E4, E4B

inainte de semaforul de pe C.Lugojului,

Ghiroda Lipsa peron betonat

166 DN6

E4, E4B

dupa de semaforul de pe C.Lugojului,

Ghiroda -

167

Drubeta

L7

Str.Drubeta intersectie cu Bv.L.Rebreanu

sens Balcescu

Graffiti pe copertina;

Gropi peron; 1 bordura

sparta

168 Drubeta

L7

Str.Drubeta intersectie cu Bv.L.Rebreanu

sens Dambovita Lipsa panou alb copertina

169 Drubeta L9 Bv.L.Rebreanu cu Drubeta sens AEM Borduri crepate

170

Drubeta

L9

Bv.L.Rebreanu cu Drubeta sens

Dambovita

Gropi peron; 1 bordura

lipsa; 1 panou gard

protectie lipsa

171 E. Zola

L7

V.Hugo intersectie cu E.Zola sens

Dambovita Peron cu denivelari

172 E. Zola

L32

E.Zola intersectie cu Bujorilor sens

Mocioni Peron cu denivelari

173 E.Zola

L7

V.Hugo intersectie cu E.Zola sens

Balcescu Peron cu denivelari

174 Elba L3 Capat ELBA -

175 Elbromplast E2 str.Simens -

176

Electrotimiș

L4 C.Buziasului sens giratoriou AEM

4 panouri gard de protectie

lipsa; 1 placa acoperis

desprinsa

177 Electrotimiș L4 C.Buziasului sens Ciarda Rosie -

178 Electrotimiș E2 in fata la PROFI -

179 Electrotimiș M22 in sensul Giratoriu AEM Lipsa peron betonat

180 Eternității

L32 Eternitatii cu E.Zola sens Gara de Sud

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

181 Eternității

L32 Eternitatii cu E.Zola sens Mocioni

Peron cu denivelari;

Borduri ciobite

182 F.Z.B. E7 str.Polona vis-à-vis de fabrica de zahar Lipsa peron

183 F.Z.B. E7 str.Polona in fata la fabrica de zahar Peron cu denivelari

184

Fac. de

Electrotehnică E7, E8, L16

Bv.V.Parvan intersectie cu Bv.Mihai

Viteazu

Gropi in peron, 3 panouri

lipsa la acoperis, graffiti pe

copertina

185 Fac. de Mecanică

E8

Str.Miahi Viteazu intersectie cu Victor

Babes sens Scoala Plopi -

186 Fac. de Mecanică

E8

Str.Miahi Viteazu intersectie cu Victor

Babes sens C.Sagului -

187 F-ca de Bere

L4, L6

Str. Stefan cel Mare la fabrica de bere sens

AEM Grafiiti pe copertina

188 F-ca de Bere

L4, L6

Str. Stefan cel Mare la fabrica de bere sens

Piata Traian boruri sparte

189 F-ca de Detergenți

L4, L8 S.Vidrighin vis-à-vis Dalli sens AEM -

190 F-ca de Detergenți

L4, L8

S.Vidrighin vis-à-vis Dalli sens Piata

Traian -

191 G. Alexandrescu

L5 Bogdanestilor cu Alexandrescu sens Ronat Lipsa peron betonat

192 G. Alexandrescu

L5

Bogdanestilor cu Alexandrescu sens Piata

700 Lipsa peron betonat

193 G. Alexandrescu

L13

Str.O.Balea intersectie cu Alexandrescu

sens Pasaj CF -

194 G. Alexandrescu

L13

Str.Closca intersectie cu Alexandrescu

sens Piata 700 -

195 G. Alexandrescu

E6

C.Torontalului inainte de Grigore

Alexandrescu sens PITT -

196 G. Alexandrescu

E6

C.Torontalului dupa de Grigore

Alexandrescu sens C. Europei -

197

G. MOISIL

(Balcescu) S5 In fata la Liceului Grigore Moisil statie neamenajata

198 Galeria 1 L40 str.Antenei vis -a-vis Galeria 1 -

199 Gara de Est

L1

Avram Imbroane intersectie cu

M.Kogalniceanu Sens Piata Traian Graffiti pe copertina

200 Gara de Est

L2

Avram Imbroane intersectie cu

M.Kogalniceanu Sens Meteo -

201 Gara de Est

L40 str.Aristide Demetriade sens Stuparilor

Borduri sparte si peron cu

denivelari

202 Gara de Est E2 str.Aristide Demetriade sens Dedeman -

203 Gara de Est

L46

M.Kogalniceanu intersectie cu Avram

Imbroane sens Muzeu -

204 Gara de Est

L46

M.Kogalniceanu intersectie cu Avram

Imbroane in fata la Gara de Est Lipsa peron betonat

205 Gara de Nord L1, L2, L9 In fata la Gara de Nord -

206 Gara de Nord L1, L2, L9 In fata la Gara de Nord -

207 Gara de Nord

E3

Gen. Dragalina inainte de intersectia cu

str.Garii -

208

Gara de Nord L3, E1, E3,

E4B, L11,

L14, L18 vis-à-vis de Gara de Nord

Borduri lipsa, graffiti pe

copertina

209

Gara de Nord E1, E4B,

L11, L14,

L18 staie vis-à-vis Gara de Nord sens Baritiu

Borduri sparte, panou

lateral alb spart

210 Gara de Sud L32 in fata la Gara de Sud Lipsa peron

211 Gelu

L18 str.Garii intersectie cu Gelu sens Solventu Peron cu gropi

212 Gelu

L18 str.Garii intersectie cu Gelu sens Baritiu

Grafiiti pe copertina,

borduri sparte

213 Ghe. Barițiu E4B, L11,

L14 Bucla str .Ghe Baritiu -

214 Ghe. Domășnean

L4, L8

Stan.V.inainte de sens AEM sens Ciarda

Rosie Borduri sparte

215 Ghe. Domășnean

L4, L8 Stan.V.inainte de sens AEM sens Traian Borduri lipsa si sparte

216 Ghe. Domășnean

L9

Bv.L.Rebreanu iesire din sensul AEM sens

Dambovita -

217 Ghe. Domășnean L9 Bv.L.Rebreanu intrare in sensul AEM Graffiti pe copertina

218 Ghe. Domășnean E2 sens AEM Graffiti pe copertina

219 Ghe. Lazăr

E1 in fata la Kaufland sens Cons.Europei

Graffiti pe copertina,

groapa in peron

220 Ghe. Lazăr

E1 in fata la Carrefour sens Gara de Nord

Graffiti pe copertina,

bordura sparta

221 Ghe. Ranetti

L9

L.Rebreanu intersectia cu Ranetti sens

Dambovita

2 panouri laterale mici

lipsa

222 Ghe. Ranetti

L9

L.Rebreanu intersectia cu Ranetti sens

AEM

Gropi peron, borduri

crapate

223 GRADINITA M22 Calea Urseni/pepiniera Horticultura -

224 Hateganu

L32

str Bujorilor intersectie cu Hateganu sens

Gara de SUD Lipsa peron betonat

225 Hateganu_

L32

str Bujorilor intersectie cu Hateganu sens

Mocioni -

226 Hector

E2, M44

str Hector inainte de Bastion sens Punctele

Cardinale -

227 Hella E4 in parcarea Hella -

228 Herculane

L32

Emil Zola intersectie cu Herculane sens

Gara de Sud -

229 Herculane

L32

Emil Zola intersectie cu Herculane sens

Mocioni -

230 Holdelor

L40

Str. Sf Ap. Petru si Pavel intersectie cu

Hodelor sens Posta Centrala -

231 Holdelor

E2

Str. Sf Ap. Petru si Pavel intersectie cu

Hodelor sens Stuparilor -

232 Hotel Continental L1, L2, L4,

L6 In fata la hotel Continental sens Prefectura Graffiti pe copertina

233 Hotel Continental L1, L2, L4,

L6 in fata la Posta Centrala sens Piata 700 -

234 Hotel Continental E2 Bv I.Bratianu langa hotel Continental -

235 I.C. Brătianu

L16

Bv.I.Bratianu intersectie cu str 20

Decembrie 1989

Graffiti pe copertina, lipsa

panou banca

236 I.I. DE LA BRAD M14 Bucla I.I de la Brad sens Dumbravita Borduri sparte

237 I.I.de la Brad L14 Bucla I.I de la Brad sens Timisoara -

238 I.M.L. L5 str. Ciresului cu Str.C.A.Rosetti Lipsa peron betonat

239 I.O.T.

L4

Calea Buziasului intersectie cu Str.Simens

sens Ciarda Rosie -

240 I.O.T.

L4

Calea Buziasului intersectie cu Str.Simens

sens AEM

Panou publicitar interior

crapat

241 Iepurelui

L21, E8

str.Iepurelui cu str. Comanesti sens Scoala

Plopi -

242 Iepurelui

L21, E8

str.Iepurelui cu str. Comanesti sens C.

Sagului -

243 Incontro L33B in fata la INCONTRO -

244 Incontro facultativa

L33B

C.Sagului dupa iesirea de la platforma

INCOTRO -

245 Incontro iesire L33B platforma industriala INCOTRO -

246 Incontro intrare L33B platforma industriala INCOTRO -

247 Iokai Mor

L21

str.Canalul Bega intersectie cu str.Iokai

Mor Lipsa peron betonat

248 Iosif Vucan

L21, E8

str.Iosif Vulcan cu Andrei Saguna sens

Scoala Plopi Borduri sparte

249 Iosif Vulcan

L21, E8

str.Iosif Vulcan cu Andrei Saguna sens

Pod Sagului -

250 Ismail L28 Str Ismail cu Str Luncani Lipsa peron betonat

251 Iulius Mall L40 Bv. Antenei langa Iulius Mall -

252 Izlaz L7 Str.V.Hugo cu str.Izlaz sens Dambovita Peron cu denivelari

253 Izlaz

L7

Str.V.Hugo cu str.Izlaz sens

C.Torontalului Peron cu denivelari

254 Izlaz

E8 Str. Izlaz sens Scoala Plopi

Peron cu denivelari,

bordura lipsa

255 Jiul E3, L11,

L14, L18

Republicii intersectia cu str.Jiul sens

Centru -

256 Jiul L11, L14,

L18

Republicii intersectia cu str.Jiul sens

Baritiu -

257 Jiul

E3

N.Titulescu dupa intersectia cu Jiul spre

Gara de Nord -

258 Jumbo E4, E4B parcare JUMBO -

259 Jumbo E4, E4B parcare JUMBO -

260 Kromberg L3 parcul industrial Kromberg Lipsa peron betonat

261 Kromberg L3 parcul industrial Kromberg Lipsa peron betonat

262 L. Merlin L33B C.Sagului langa L.Merlin -

263 Lalelelor

L1

C.Dorobanitlor intersectie cu Lalelelor

sens Economu -

264 Lalelelor

L2

C.Dorobanitlor intersectie cu Lalelelor

sens Piata Traian

Panou lateral alb lipsa,

borduri sparte

265 Levănțica

E8

str.Campului cu Levantica sens Scoala

Plopi -

266 Levănțica E8 str.Campului cu Levantica sens Sagului -

267 Lic. Calderon E8 Pestalozzi sens C.sagului -

268 Lic. Calderon

E8 Pestalozzi sens Plopii

Graffiti pe copertina,

panouri acoperis ridicate

269 Liceul Auto

L3 in fata Lic Auto sens ELBA

2 panouri acoperis lipsa,

graffiti pe copertina

270 Liceul Auto L3 in fata Lic Auto sens Gara de Nord -

271 Liceul Auto

E7 str.N.Andreescu cu str.Ardealu sens ELBA -

272 Liceul Auto

E7

str.N.Andreescu cu str.Ardealu sens

T.Grozavescu -

273

Lidia

L7

str.Drubeta cu Maresal.Averescu sens

Balcescu

Gropi in peron, borduri

sparte, lipsa panou alb

lateral

274 Lidia

L7

str.Drubeta cu Maresal.Averescu sens

Dambovita

Gropi in peron, graffiti pe

copertina

275 Liege E1, L17 C.Aradului sens Agronomie Borduri lipsa

276 Liege E6 C.Torontalului cu Liege -

277 Liege

L17 Liege cu C.Aradului

Borduri sparte, o bucata

panou acoperis cazut

278 Linar L33B in fata la Linar -

279 Luncani L28 str Luncani cu N.Ursu Lipsa peron betonat

280 M. Basarab

L4, L7 C.Cetatii cu Matei Basarab sens Torontal -

281 M. Basarab

L4, L7 C.Cetatii cu Matei Basarab sens Piata 700 Graffiti pe copertina

282 Macilor L5 Bogdanestilor cu Macilor sens Ronat Lipsa peron betonat

283 Macilor

L5 Bogdanestilor cu Macilor sens Piata 700 -

284 Madona L5 Bogdanestilor cu Madona sens Ronat Lipsa peron betonat

285 Madona

L5 Bogdanestilor cu Madona sens Piata 700 Lipsa peron betonat

286 MAGNOLIEI M22 C.Buziasului cu Magnoliei -

287 M-șal C-tin Prezan

E3, L15

Prezan cu intersectia C.Martirilor sens

L.Rebreanu

Lipsa panou lateral alb

copertina

288 M-șal C-tin Prezan

L15

Prezan cu intersectia C.Martirilor sens

Baricada -

289 Mangalia L1, L2, L8 Prayer cu Mangalia sens Dambovita Borduri sparte

290 Mangalia L1, L2, L8 Prayer cu Mangalia sens Piata Mocioni Borduri sparte

291 Martir I. Stanciu E3, L15 Martirilor I.Stanciu sens L.Rebreanu Borduri sparte

292 Martir I. Stanciu E3, L15 Martirilor I.Stanciu sens Giroc Borduri sparte

293 MATASARILOR

L29 Matasarior cu Aleea Ghirodei

Statie dezafectata (fosta

statie L29)

294 Mătăsarilor L28, M29 Matasarilor sens spre Bega Lipsa peron betonat

295 Mecatim

L4, L8 S.Vidrighin cu Constructorilor sens AEM -

296 Mecatim

L4, L8

S.Vidrighin cu Constructorilor sens

Banatim -

297 Memorandului

L7

Independentei cu Memorandului sens

Balcescu Graffiti pe copertina

298 Memorandului

L7

Independentei cu Memorandului sens

L.Rebreanu Graffiti pe copertina

299 Mendeleev

L4, L5, L7

C.Bogdanestilor cu Mendeleev sens Piata

700 Graffiti pe copertina

300 Mendeleev

L4, L5, L7

C.Bogdanestilor cu Mendeleev sens

C.Torontal

Lipsa panou lateral alb

copertina, bordura lipsa

301 MART. C RADU M22 str.MART.C.Radu sens Electrotimis -

302 MART. C RADU M22 str.MART.C.Radu sens Urseni -

303 Metro L33B parcare Metro 1 -

304 Metro E6 parcare Metro 2 -

305 Mihai Viteazu E8 Mihai Viteazu cu Vladimirescu -

306

Mihai Viteazu

L16

Bv.I.Bratianu intersectie cu str

Michelangelo

Statie dezafectata (fosta

statie L16),graffiti pe

coperta

307 Miresei E1, E6, L18 Miresei cu Cetatii sens C.Europei -

308 Miresei E1, E6 C.Torontalului cu Miresei sens Metro 2 -

309 Monlandys L33B Parcare Monlandys Fara peron betonat

310 MOTICICA M11 C.Lugojului hotel Moticica -

311 Mureș

L7 Drubeta cu Mures sens Dambovita

Graffiti pe copertina, peron

cu gropi

312 Mureș

L7 Drubeta cu Mures sens Balcescu

Lipsa panou lateral alb

copertina, bordura lipsa

313 Mureș

L32 Brancoveanu cu Mures sens Gara de Sud -

314 Mureș

L32 Brancoveanu cu Mures sens Piata Mocioni Peron cu denivelari

315 Mureș E3 Martirilor cu Mures sens Apicultorilor Lipsa peron betonat

316 Mureș E3 Martirilor cu Mures sens L.Rebreanu -

317 Muzeul Satului L46 in fata la Muzeul Satului Peron cu denivelari

318 N.Titulescu E3 Spl.N.Titulescu langa Timpark -

319 O. Codruș L33B C.Sagului cu O.Codrus sens Metro Lipsa peron betonat

320 O. Codruș L33B C.Sagului cu O.Codrus sens C.Sagului -

321 Oituz L11, L17,

E4, E4B Punctele Cardinale sens Marasti -

322 Olimpia L6, L8 Olimpia sens Cluj Graffiti pe copertina

323 Olimpia L6, L8 Olimpia sens Abator Lipsa bordura

324 Opre Gogu

L3

Ardealul intersectie cu Opre Gogu sens Lic

Auto Lipsa peron betonat

325 Opre Gogu

L3

Ardealul intersectie cu Opre Gogu sens

ALFA Lipsa peron betonat

326 Opre Gogu

E7 Andreescu cu Opre Gogu sens Lic Auto -

327 Opre Gogu E7 Andreescu cu Opre Gogu sens I.Maniu -

328 P-ța 700 L1, L2, L4,

L5, L6 Piata 700 Graffiti pe copertina

329 P-ța 700 L1, L2, L4,

L5, L6 Piata 700 Gropi in peron

330 P-ța 700 L13 Piata 700 Graffiti pe copertina

331 P-ța 700 L13 Piata 700 Graffiti pe copertina

332

P-ța 700 L11, L14,

L18, L4B Spital Militar

1 Panou acoperis spart, 1

panou acoperis lipsa,

graffiti pe copertina,

borduri lipsa

333 P-ța 700 L11, L14,

L18, L4B Piata 700

Graffiti pe copertina,

borduri lipsa si sparte

334 P-ța A. Iancu L13 Mehala Biserica sens Piata degross Lipsa panoul lateral alb

335 P-ța A. Iancu L13 Mehala Biserica sens Piata 700 Peron cu denivelari

336 P-ța Badea Cârțan

L1 Badea Cartan -

337 P-ța Badea Cârțan

L2 Badea Cartan Bordura lipsa

338 P-ța Badea Cârțan L46, E4,

E4B, L11 Badea Cartan Graffiti pe copertina

339 P-ța Badea Cârțan E4, E4B,

L11 Badea Cartan Graffiti pe copertina

340 P-ța Bălcescu L6, L7, L8 Piata Balcescu Graffiti pe copertina

341 P-ța Bălcescu L6, L7, L8 Piata Balcescu Graffiti pe copertina

342 P-ța Bălcescu E8 Piata Balcescu -

343 P-ța Bălcescu E8 Piata Balcescu -

344 P-ța C. Europei E1 C.Torontalului sens Liege -

345 P-ța C. Europei E1 C.Torontalului sens Circumvalatiuni -

346 P-ța C. Europei E2, E6, L17,

L18 Motu

Graffiti pe copertina,

panouri acoperis ridicate

347 P-ța C. Europei L14 Piata C.Europei sens Lipovei -

348

P-ța C. Europei E2, L18,

L17 Poligrafie

Borduri sparte, graffiti pe

copertina, panouri laterale

sparte

349 P-ța Crucii L6, L8 Piata Crucii sens Olimpia Borduri sparte

350 P-ța Crucii

L6, L8 Piata Crucii sens Balcescu

Borduri lipsa, graffiti pe

copertina

351 P-ța de Gros L13 in fata piata de gros sens Pasaj CFR Peron cu denivelari

352 P-ța de Gros L13 in fata piata de gros sens Piata 700 Peron cu denivelari

353 P-ța Huniade L16 langa muzeu -

354 P-ța I. Maniu L1, L2, L8 Prayer cu I.Maniu sens Mocioni Bordura sparta

355 P-ța I. Maniu

L1, L2, L8 Prayer cu I.Maniu sens Dambovita

Graffiti pe copertina,

borduri lipsa si sparte

356 P-ța I. Maniu L3,E1 Piata.I.Maniu sens Fabrica de tigari Borduri sparte

357 P-ța I. Maniu L3, E7 Piata.I.Maniu sens Budai Deleanu -

358 P-ța I. Maniu L33, L33B,

E8, E1 Piata I.Maniu colt cimitir -

359 P-ța I. Maniu L33, L33B,

E7 Piata I.Maaniu spre Brancoveanu -

360 P-ța Libertății L1, L2, L4,

L6 Piata Libertatii spre Piata 700 -

361 P-ța Libertății L1, L2, L4,

L6 Piata Libertatii spre Piata Traian -

362 P-ța Mărăști L13, L11,

L14, L18 Piata Marasti -

363 P-ța Mărăști L17 Str.Oituz spre Pct. Cardinale -

364 P-ța Maria L1,L2, L8 Piata Maria spre Catedrala -

365 P-ța Maria

L6, L7, L8 Ghe.Doja spre Catedrala

Lipsa panou alb lateral,

graffiti pe copertina

366 P-ța Mocioni

L1, L2, L8 Piata Mocioni sens Dambovita

Borduri lipsa, peron cu

denivelari

367

P-ța Mocioni

L1, L2, L8 Piata Mocioni sens Centru

Borduri lipsa,graffiti pe

copertina, peron cu

denivelari

368 P-ța Mocioni L32, L33,

L33B, E7 Piata Mocioni sens I.Maniu Graffiti pe copertina

369 P-ța Mocioni L32, L33,

L33B, E7 Piata Mocioni in fata bisericii -

370 P-ța R. Maria E3 Regele Ferdinand I cu Republicii Lipsa bordura

371 P-ța R. Maria L11, L14,

L18 Republicii spre Gara de Nord -

372 P-ța R. Maria L11, L14,

L18 Electro vechi

Graffiti pe copertina,

bordura lipsa

373

P-ța Sarmisegetusa

L1 A.Saguna cu I.Vulcan

2 panouri laterale lipsa,

panouri metalice indoite,

banca indoita

374 P-ța Sarmisegetusa

L2 A.Saguna cu I.Vulcan -

375 P-ța Traian

L1, L2, L4, L6 Piata Traian spre Libertatii

1 Panou acoperis spart, borduri

lipsa

376 P-ța Traian

L1, L2, L4, L6 Piata Traian chiosc STPT -

377 P-ța V. Economu L1 Dorobantilor cu Simion Barnutiu Graffiti pe copertina

378 P-ța V. Economu L2 Ghe.Adam cu Simion Barnutiu -

379 P-ța V. Economu L28, E4, E4B,

L11 Boch Service

Graffiti pe copertina, panou

copertina spart

380 P-ța V. Economu

E4, E4B, L11 Simion Barnutiu in fata B.T -

381 P-ța V. Economu M29 Calea Dorobantilor spre P-ta Traian -

382 P-ța Verde E1, L18 Liege / Piata Verde -

383 P-ța Veteranilor

L7

C.Sagului / Ana Ipatescu sens

Dambovita -

384 P-ța Veteranilor

L7

C.Sagului / Ana Ipatescu sens

Balcescu -

385 P-ța Veteranilor L33, L33B, E1,

E8

C.Sagului / Ana Ipatescu sens

P.C.Sagului

Lipsa panou lateral alb,

Graffiti pe copertina

386 P-ța Veteranilor L33, L33B, E1,

E8 C.Sagului / Ana Ipatescu sens I.Maniu

Panouri laterale sparte ,

graffiti pe copertina

387 Păcii L3 Ardealul/Pacii -

388 Păcii L3 Ardealul/Pacii -

389 Păcii E7 Andreescu/Pacii Peron cu denivelari

390 Păcii E7 Andreescu/Pacii Peron cu denivelari

391 Parc Doina

L6, L7, L8 Ghe.Doja spre Balcescu

Borduri lipsa, panou lateral

desprins

392 Parc Doina

L6, L7, L8 Ghe.Doja spre Maria

Graffiti pe copertina, o

bordura lipsa

393 Parcul Copiilor

E2, E7, L15

Parcul Copiilor spre Compex

Studentesc -

394 Parcul Copiilor E2, E7, L15 Parcul Copiilor spre Posta Lipsa peron betonat

395 Parcului L21 str Parcului/Plopi Lipsa peron betonat

396 Pasaj C.F. L13 Pasaj C.F Peron cu denivelari

397 Pasaj Michelangelo

E7, E8, L16 V.Parvan/UVT Placi acoperis ridicate

398 Pasaj Michelangelo

E8 C.Coposu/BRD Graffiti pe copertina

399 Pavlov

L7 Alunis cu Pavlov sens Balcescu

Graffiti pe copertina, peron cu

gropi, borduri sparte

400 Pavlov L7 Pavlov sens Dambovita Peron cu denivelari

401 Pestalozzi

E8 in fata hotelului NH

Graffiti pe copertina; Panou

acoperis crapat

402 PITT E6 parcare PITT Lipsa panou lateral

403 PITT E6 parcare PITT Canal in fata la copertina

404 Plastique Forme

E8

C.Mosnitei la RETIM sens Scoala

Plopi -

405 Plastique Forme E8 C.Mosnitei la RETIM sens Campului -

406 Pod A. Șaguna

L16

Regele Ferdinand inainte de pod

Andrei Saguna Borduri sparte

407 Pod Cl. Șagului

L33, E1 Pod C.Sagului

Graffiti pe coprtina, 2 panouri

laterale lipsa

408 Pod Cl. Șagului E8 Pod C.Sagului -

409 Pod Mit. Șaguna E3, E7 Sp.T.Vladimirescu -

410 Pod Uzina de Apa L28 Str.Uzinei cu str. Garofitei sens Titeica -

411 Pod Uzina de Apă

L28

Str.Uzinei cu str. Garofitei sens

V.Economu -

412 Podgoriei

L3, E7

Ioan Slavici cu Podgoriei sens Fabrica

de Zahar -

413 Podgoriei

L3, E7

Ioan Slavici cu Podgoriei sens

Dambovita -

414 Poliția Jud. Timiș

L11, L17, L46 In fata la Pol.Jud.Timis Lipsa panou alb

415 Poliția Jud. Timiș

L11, L17, L46 In fata la Pol.Jud.Timis Graffiti pe coprtina

416 Polonă L3, E7 Str.Polona sens Dambovita Peron cu denivelari

417 Polonă E7 Str.Polona sens Fabrica de Zahar -

418 Pomiculturii

L40, L14

Sever Bocu/Pomiculturi sens Iulius

Mall Lipsa panou alb

419 Pomiculturii

E2, L14

Sever Bocu/Pomiculturi sens I.I de la

Brad Lipsa panou alb

420 Pop de Băsești

E1, L3

Pop de Basesti cu str Garii sens Gara

de Nord -

421 Pop de Băsești

E1, L3

Pop de Basesti cu str Garii sens Iuliu

Maniu -

422 Pop de Băsești

L11, L14, L18 Str.Garii cu Pop de Basesti sens Baritiu Peron cu denivelari

423 Pop de Băsești

L11, L14, L18

Str.Garii cu Pop de Basesti sens Gara

de Nord -

424 Popa Șapcă L40 Str.Popa Sapca spre Iulius Mall -

425 Popa Șapcă L40 Str.Popa Sapca spre T.Grozavescu -

426 Porumbescu

L32

Brancoveanu cu Porumbescu sens

Mocioni -

427 Porumbescu E8 Porumbescu cu Vadu Calugareni -

428 Practiker L33B iesirea din sens -

429 Prefatim L32 la Prefatim spre Gara de Sud -

430 Prefatim L32 la Prefatim spre Mocioni -

431 PREFECTURA M44 Prefectura -

432 Prefectură

L1, L2, L4, L6 Prefectura

2 panouri gard protectie fara

placi

433 Prefectură

L1, L2, L4, L6 Prefectura Graffiti pe coprtina

434

Prefectura(N.

Filipescu) M44 Nicolae Filipescu langa Medicina Lipsa peron betonat

435 PREZAN S5 Martirilor cu Prezan statie neamenajata

436 Prezan (buclă) L15 bucla C.Prezan Graffiti pe copertina

437 PRIETENIEI

M29, M30, M28 Aleea Ghirodei intersectie cu Prieteniei fara peron betonat

438 PRIETENIEI

M11, L28, M29 Aleea Ghirodei intersectie cu Prieteniei -

439 Prințul Turcesc

L1 Printul Turcesc

Graffiti pe copertina, fara

banca calatori

440 Prințul Turcesc L2, L21 Printul Turcesc Lipsa 2 panouri laterale

441 Prințul Turcesc L21,E8 Printul Turcesc/ str.Tigrului -

442 Progresul L7 str.Alunis/ Progresu sens Balcescu Borduri sparte

443 Progresul L7 str.Alunis/ Progresu sens Dambovita -

444 P-ta Maria 2

L1, L2, L6, L7 str 16 Decembrie/ Apele Romane -

445 Răscoala din 1907

L3, E7

Ioan Slavici/ Rascoala 1907 sens

Fabrica de Zahar Peron cu denivelari

446 Răscoala din 1907

L3, E7

Ioan Slavici/ Rascoala 1907 sens

Dambovita -

447 RATT L11, L46 Take Ionescu/RATT dezafectata

448 Războieni

L5

C.Bogdanestilor/Razboieni sens Piata

700 Lipsa peron betonat

449 Războieni L5 C.Bogdanestilor/Razboieni sens Ronat Lipsa peron betonat

450 Regele Carol L1, L2, L8 Regele Carol/ Dragalina -

451 Regele Carol L1, L2, L9 Regele Carol/ Dragalina Graffiti pe copertina

452 Regele Carol

L1, L2, L8 Regele Carol/ Dragalina

1 Panou lateral alb lipsa,

peron cu denivelari

453 Regele Carol

E1, L3 I.Maniu/Regele Carol sens C.Sagului

Borduri sparte, panouri

acoperis ridicate

454 Regele Carol

E1, L3

I.Maniu/Regele Carol sens Gara de

Nord

Borduri sparte, panouri

acoperis ridicate

455

Remus Răduleț

L17, L18 C.Aradului / Amurgului

Borduri lipsa, graffiti pe

copertina, lipsa panou lateral

alb

456 Renașterii

L11

Simion Barnuitiu/ Renasteri sens Piata

Badea Cartan -

457 Renașterii

L11

Simion Barnuitiu/ Renasteri sens

V.Economu -

458 ROMTRANS M11 C.Lugojului in fata la ROMTRANS -

459 Ronaț L5 C.Bogdanestilor Lipsa peron betonat

460 Ronaț L5 C.Bogdanestilor Lipsa peron betonat

461 Rudolf Walter L21 In fata la Rudolf Walter -

462 Rudolf Walter L21 In fata la Rudolf Walter -

463 Salcâmilor

L9 L.Rebreanu cu Salcamilor sens AEM

Graffiti pe copertina, groapa

in peron

464 Salcâmilor

L9

L.Rebreanu cu Salcamilor sens

Dambovita Gropi in peron

465 Samuil Micu L11 Simion Barnutiu / Samuil Micu Lipsa panou alb

466 Samuil Micu

L11 Simion Barnutiu / Samuil Micu

Graffiti in peron, lipsa panou

lateral alb

467 Scalini E6 In fata la Scalini -

468 Scoala Plopi L21 Tata Oancea -

469 Scoala Plopi E8 Scoala Plopi Peron inclinat

470 Selgros E1 Ianga benzinaria OMV -

471 Shopping City L33, E1, E8 dupa giratoriu spre pod -

472 Shopping City L33, E1 inainte de sens spre Veteranilor -

473 Shopping City S L33B in parcare Shopping City -

474 SIEMENS M22 C.Buziasului Lipsa peron betonat

475 Snagov L32 Brancoveanu / Porumbescu -

476 SPARTACUS

M29, L28,M11 Aleea Ghirodei / Spartacus -

477 Spitalul de Copii

L1, L2, L6, L7 Spitalul de Copii -

478 Spitalul de Copii

L1, L2, L6, L7 Spitalul de Copii -

479 Spitalul Județean L9 L.Rebreanu sens AEM Bordura sparta

480 Spitalul Județean

L9 L.Rebreanu spre Dambovita

Graffiti pe copertina, lipsa

bordura

481 Spitalul Județean

E2, L16 McDonalds

Graffiti pe copertina, 2

panouri acoperis lipsa

482 Spitalul Județean E2, L16 Casa Austria -

483 Spitalul V. Babeș L1 Padurea Verde Peron cu denivelari

484 Spitalul V. Babeș L2 Padurea Verde Peron cu denivelari

485 Spumotim L4, L8 S.Vidrighin sens AEM -

486 Spumotim L4, L8 S.Vidrighin sens Traian Borduri sparte

487

Stația Meteo

L1 Padurea Verde/Meteo

Peron cu denivelari, lipsa 2

panouri laterale albe, lipsa

panou de sticla

488 Stația Meteo L2 Padurea Verde/Meteo Peron cu denivelari

489 Stuparilor L40 Sf.Ap.Petru si Pavel/Stuparilor -

490 Stuparilor E2 Sf.Ap.Petru si Pavel/Stuparilor -

491 Swoboda

E4, E4B parcare Swoboda

Stalp sustinere tabla de statie

cazut

492 Swoboda_ E4, E4B parcare Swoboda -

493 T. Grozăvescu L40 Posta Centrala -

494 T. Grozăvescu E7 Posta Centrala Borduri sparte

495 T. Grozăvescu

L15, L16 Posta Centrala

Graffiti pe copertina, borduri

sparte, peron cu denivelari

496 T.Demetrescu E8 Albastrelelor/T.Demetrescu Lipsa peron betonat

497 T.Demetrescu E8 Albastrelelor/T.Demetrescu -

498 Telegrafului L46 Kogalniceanu/Gara de Est Lipsa peron betonat

499 Tițeica L28 Str.Titeica -

500 Timiș L13 Ghe.Lazar/Timis -

501 Timiș L13 Ghe.Lazar/Timis -

502 Transilvania

L7, L9 Aurora

Borduri lipsa, graffiti pe

coperta, gropi in peron

503 Transilvania

L7 Aurora

Graffiti pe copertan, peron cu

denivelari

504 Transilvania L9 Aurora -

505 Transilvania L3, E7 Budai Deleanu / Transilvania -

506 Turda M11 str.Turda/Aqua Arena -

507 Tzara E1 in spate la Selgros, la sensul giratoriu Lipsa peron betonat

Tzara M45 in spate la Selgros, la sensul giratoriu

508 U.M.T.

L1 in fata la UMT

Peron cu denivelari, lipsa

panou lateral alb

509 U.M.T. L2 in fata la UMT -

510 U.M.T. L46 in fata la UMT fara peron betonat

511 U.M.T. L46 in fata la UMT fara peron betonat

512 U.T.T.

E1, L17 Calea Aradului/U.T.T

Borduri sparte, lipsa panou

lateral alb

513 U.T.T. E1, L17 Calea Aradului/U.T.T Lipsa panou alb lateral

514 UM Aeroport E4 Unitatea Militara Aeroport -

515 Univ. de Vest E3, E7, E8, L16 U.V.T Graffiti pe copertina

516 Univ. de Vest E3, E7, E8, L16 U.V.T -

517 Uzinei L28 Str Uzinei cu Matasarilor Lipsa peron betonat

518 Uzinei L28 Str Uzinei cu Matasarilor -

519 UZINEI M29, L28 Str Uzinei cu Matasarilor Peron cu denivelari

520 V. Cârlova L21, E8 I.Vulcan/ V.Carlova -

521 V. Cârlova L21, E8 I.Vulcan/ V.Carlova -

522 V. Simionescu E7 Andreescu cu V.Simionescu -

523 V. Simionescu E7 Andreescu cu V.Simionescu -

524 Vălișoara L28 Valisoara/Titeica Lipsa stalp cu tabla de statie

525 Vălișoara L28 Valisoara/Titeica Lipsa peron betonat

526 Venus E2 Str Venus/ Ciarda Rosie Lipsa peron betonat

527 VGP PARK E4 parcare VGP PARK -

528 Victor Hugo L32 E.Zola / V. Hugo Peron cu denivelari

529 Victor Hugo

L32 E.Zola / V. Hugo

Lipsa panou sticla lateral,

peron cu denivelari

530 Vox Park E6 C.Torontalului/Petrom -

531 Vox Park_ E6 C.Torontalului/Petrom -

532 Vuk Karadjic L13 str. Closca/Karadjic -

533 Vuk Karadjic L13 str. Closca/Karadjic -

534 Zalău L5 C.Bogdanestilor / Zalau Lipsa peron betonat

535 Zalău L5 C.Bogdanestilor / Zalau -

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST CT2020-001352/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport

Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.RE2019-002184 al

Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun facem următoarele precizări:

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timişoara care a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerţ sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931- Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acţiuni cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Prin adresa CT2020-001352 din 03.04.2020 Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate şi deteriorate periodic şi ţinând cont de faptul că exploatarea staţiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare şi întreţinere a acestora este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

IT TTX LOST IT IT TI

Având în vedere faptul că refugiile pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun fac parte din domeniul public al Municipiului Timișoara și că dreptul de administrare asupra stațiilor a fost transmis Regiei Autonome de Transport Timișoara (actual Societatea de Transport Public Timisoara) prin HCL 51/2009 conform dispozițiilor Legii 215/2001 privind administrația publică locala, abrogate in prezent de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru o bună administrare și întreținere a stațiilor este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a stațiilor pentru transportul în comun, in temeiul dispozițiilor legale în vigoare si emiterea unei hotarari de Consiliu Local în acest sens.

Lista refugiilor pentru călătorii care folosesc mijloacele de transport în comun se regăsește în anexa la hotărăre .

Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Valoarea redevenței este de 174,00 lei/refugiu/an, conform Raportului de evaluare nr.4051/2020 întocmit de SC FIDOX SRL Brașov.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv –Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

Responsabilitatea identificării corecte a imobilelor revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI.

În concluzie, propunem spre analiză și aprobare Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local . DIRECTOR, ȘEF BIROU, Florin Răvășilă Călin N.Pîrva ÎNTOCMIT, Dumitrașcu Viorel

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST CT2020-001352/27.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc

mijloacele de transport în comun

1. Descrierea situației actuale: Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate

publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timişoara care a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome si prin Decizia Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerţ sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931- Transporturi.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara s-a reorganizat în societate pe acțiuni, cu Acționar Unic Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara blv. Dâmbovița nr.67 este o societate comercială pe acţiuni cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931 exercitând astfel un serviciu de interes public. Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, STPT și-a schimbat forma juridică .

Având în vedere adresa CT2020-001352 din 03.04.2020 prin care Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a solicitat efectuarea demersurilor pentru trecerea tuturor 536 de stații pentru transportul în comun în administrarea acestora.

2.Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Acestă solicitare este motivată de faptul că exploatarea stațiilor este făcută de către

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. care are obligația de a asigura și de a menține curățenia în stații și integritatea elementelor componente ale refugiilor. Având în vedere că aceste refugii pentru călători sunt vandalizate şi deteriorate periodic şi ţinând cont de faptul că exploatarea staţiilor unde sunt montate aceste refugii pentru călători se face de către Societatea de Transport Public Timișoara S.A, pentru o bună administrare şi întreţinere a acestora este necesară concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

Prin Măsura 1.6 din Decizia nr.74/2014, Curtea de Conturi a României a solicitat luarea măsurilor referitoare la realizarea veniturilor aferente contractelor de asociere în sensul stabilirii

IT TTX LOST IT IT TI

și transmiterii acestora Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea evidențierii și urmăririi acestora spre încasare. Acționarea pe căi legale în vederea intrării în proprietate a bunurilor de natură mijloace fixe și obiecte de inventar.

3.Alte informații: Ordonanța de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome specifică la

art.4, alin.(2) În capitalul social al societăților comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome nu se include bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, iar în alin. (3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se atribuie societăților comerciale rezultate, în baza unor contracte de concesiune, pe un termen ce se stabilește prin actul administrativ individual de reorganizare.

Raportul de evaluare nr.4018/2020 a fost întocmit de către SC FIDOX SRL Brașov pentru mijloacele fixe-refugii de călători în vederea concesionării prin atribuire directă către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A.

În temeiul art. 315 referitor la atribuirea directă a unui contract de concesiune din Ordonanța de Urgență nr.57/2019-privind Codul Administartiv –Bunurile proprietate publică pot fi concesionate prin atribuire directă companiilor naționale, societățiilor naționale sau societățiilor aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea entitășiilor prevazute la art.303, alin.(3)-(5) care au fost înființate prin reorganizarea regiilor autonome și care au ca obiect principal de activitate gestionarea, întreținerea, repararea și dezvoltarea respectivelor bunuri .

4.Concluzii: Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea

proiectului de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 536 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun .

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, FLORIN RĂVĂŞILĂ