keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 248/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA şi IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr. 422927 în suprafaţă de 967 mp, teren intravilan destinat drumului public

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 248/07.07.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA şi IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr. 422927 în suprafaţă de 967 mp, teren intravilan destinat drumului public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-001990/15.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-001990/15.06.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-001990/17.06.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001990/15.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. CT2020-001990/11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Sencu Adriana Cosmina şi Iftimiciuc -Sencu Daciana, prin care ne înştiinţeaza cu privire la renunţarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren, situat în Timişoara, înscris în CF nr. 422927, în suprafaţă de 967 mp, reprezentând teren destinat drumului public;
Având în vedere Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 423/13.05.2020, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Societatea Profesională Notarială SICHIM-IOANA-NOŢINGHER TEODORA, de către Notar Public NOŢINGHER TEODORA;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin. (2), art. 562, alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129 , alin. (2), lit. c) şi art. 296, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA şi IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr. 422927 în suprafaţă de 967 mp, teren intravilan destinat drumului public.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Economică-Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- D-nei. Sencu Adriana Cosmina;
- D-nei. Iftimiciuc - Sencu Daciana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020-001990/15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA și

IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr.422927 în suprafaţă de 967mp, teren intravilan destinat drumului public

Având în vedere adresa nr.CT2020-001990/11.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc-Sencu Daciana, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara , înscris în C.F. nr.422927, în suprafaţă de 967 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum . Având în vedere, “Declaraţiade renunțare la dreptul de proprietate” autentificate sub nr.423 din 13.05.2020, la Uniunea Națională a Notarilor Publici ”Societatea Profesională SICHIM IOANA-NOȚINGHER TEODORA, de către Notar Public, Noțingher Teodora, prin care proprietarii imobilului-teren menţionat mai sus, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.422927-Timişoara, a fost notată declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate. În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţiile proprietarilor şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că imobilele-teren mai sus menţionate nu sunt grevat de alte sarcini ,destinaţia imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.296, alin.2 din Codul Administrativ – privind bunurile proprietate public:

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA și IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr.422927 în suprafaţă de 967mp, teren intravilan destinat drumului public.

  DIRECTOR, ŞEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

GABRIELA SUCINEANŢU

                                 

0 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020- 001990/15.06.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA și IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr.422927 în suprafaţă de 967mp, teren intravilan destinat

drumului public

Descrierea situaţiei actuale :

Având în vedere adresa nr.CT2020-001990/11.06.2020 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Sencu Adriana Cosmina și Iftimiciuc- Sencu Daciana, prin care ne înştiinţează renunţarea dreptului de proprietate asupra imobilului –teren , situat în Timişoara , înscris în C.F. nr.422927-Timişoara, în suprafaţă de 967 m.p., reprezentând teren destinat drumului public . Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate” autentificate sub nr.423 din 13.05.2020, la Uniunea Națională a Notarilor Publici , Societatea Profesională Notarială SICHIM IOANA-NOȚINGHER TEODORA, de către Notar Public NOȚINGHER TEODORA, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.422927 Timişoara,a fost notată declaraţia de renunţare. În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Conform art.296 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Concluzii: Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA și IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr.422927 în suprafaţă de 967mp, teren intravilan destinat drumului public.  

PRIMAR VICEPRIMAR     NICOLAE ROBU IMRE FARKAS                                                                                

                             DIRECTOR                                                                                                                          EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                                                                                                                                                      Cod FO53‐03,Ver.2