keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 256/07.07.2020 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 256/07.07.2020
privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-13791/23.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13791/23.06.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13791/23.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13791/23.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (4), lit. c), h), i) şi m), art. 17, alin. (1), lit. i) şi o), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. d) şi alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, completat şi modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018, după cum urmează:
- Modificarea Protocolului în ceea ce priveşte facilităţile acordate elevilor, respectiv acordarea unei reduceri de 50% pentru elevii din învăţământul preuniversitar pe raza teritorială a unităţii de învăţământ. Ca atare de la Sectiunea I - Gratuităţi se elimină lit. e), f) şi g) şi se vor regăsi la Secţiunea 2 - Reduceri. Secţiunea 1 -Gratuităţi se va renumerota.
- Art. 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, se completează cu o nouă literă, litera s) - după renumerotare, care va avea următorul conţinut: ,,s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverinţă eliberată de entităţile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.
- Art. 1, Secţiunea 2 - REDUCERI, se completează cu trei noi litere, literele d), e) şi f), astfel:
d) Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
e) Reducere pentru copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
f) Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe.
În cazurile d), e) şi f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.
- Articolul 6 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", beneficiaza de gratuitate.
Conform Hotararii Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal şi Hotararii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", STPT are calitatea de operator al acestui sistem.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora".
- Articolul 8 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 260 /26.05.2015 modificata si completata de Hotărârea Consiliului Local nr. 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:
- va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie;
- va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:
Compensatie = Cheltuieli de exploatare - venituri asociate transportului public naval cu vaporete
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora."
- După art. 8 se introduce un nou articol, art. 9, care va avea următorul conţinut:,,Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora".

Art. 2: (1) În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conţinutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Protocolul este valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Art. 3: Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea tuturor datelor prezentate la decontare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

Page 1

Anexa la HCL nr. ........./.......................... PROTOCOLUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL ÎN COMUN

UNOR CATEGORII DE CETĂȚENI AI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȘI OPERATORULUI DE TRANSPORT, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. 192/23.11.2012, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ

,,Art. 1. Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiaza de facilitaţi la transportul in comun catre operatorul de transport SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). Gratuitaţile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru liniile de transport – urban şi metropolitan, după cum urmează:

Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI a) Gratuitate pentru pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul

Timişoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de STPT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3. Cardurile benficiarilor de pensie de urmaş vor fi valabile până la finele anului pentru care a fost încărcat.

b) Gratuitate pentru cetăţenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile STPT, pe baza CI/BI.

c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza cardului eliberat de către STPT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la STPT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit;

d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

e) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

f) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

g) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru activiştii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Entităţile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte entităţi de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite

Page 2

tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

i) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte entităţi de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entităţile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru entităţile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entităţile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte entităţi cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi” pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original.

p) Gratuitate pentru entităţile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, sportive, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original

q) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Timiş Caraş Severin pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

r) Gratuitate pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverinţă eliberată de entităţile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.

Secţiunea 2 - REDUCERI a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în

Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile STPT.

Page 3

b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către STPT în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

c) Reducere de 50% la costul abonamentelor pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani, reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenţilor pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetulului de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate.

Cardurile de calatorie STPT vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) STPT. Entităţile menţioante în prezentul Protocol pot fi cu sau fără personalitate juridică.

d) Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

e) Reducere pentru copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

f) Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe.

În cazurile d), e) şi f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare. Art. 2: Pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, pentru care universităţile din Municipiul Timişoara si entităţile studenţesti incheie contracte si protocoale cu SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA si Municipiul Timisoara se acorda diferenta de reducere 50%.

Studentii si doctoranzii beneficiază astfel de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Dacă universităţile epuizează fondurile alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin care asigură 50% din valoarea abonamentului cu titlu de cheltuieli de transport pentru transportul în comun, Consiliul Local al Municipiului Timişoara preia şi partea de facilitate asigurată din aceste fonduri, asigurând astfel gratuitate pentru toţi studenţii universitatilor cu care au incheiate contracte, până la finele anului calendaristic în curs.

Universităţile sunt obligate să comunice către SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA şi Municipiului Timişoara cu 30 zile înainte despre epuizarea fondurilor alocate cu titlu de cheltuieli de transport. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, in aceleasi conditii ca la art.1 Sect.2 ,c . Art. 3: Pensionarii şi cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a

Page 4

Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenţiei încheiate de STPT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceştia vor circula în baza cardului emis de STPT. Pentru aceste categorii STPT va ţine o evidenţă separată şi nu se vor deconta de la bugetul local. Art. 4: (1) Municipiul Timişoara acordă gratuitate pentru: a) Persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. STPT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Referatul original se reţine de STPT. b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau STPT, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne şi internaţionale pentru instituţii publice şi alte entităţi, pentru activităţi de interes public/comunitar/servicii publice, pe baza unui protocol aprobat de primărie, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii, la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei. c) Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau STPT sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; d) Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau STPT sunt coparticipante. e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. (2) Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Edilitare şi se acordă până la valoarea de 2.200.000 lei/an. Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari şi cetăţenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalţi beneficiari de gratuităţi cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane. Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis. Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timişoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme şi echipamente de apărare, cu atribuţii de verificare a titlurilor şi drept de legitimare

Page 5

a călătorilor, precum şi asigurarea securităţii şi siguranţei călătorilor în mijloacele de transport, agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, şi prin alte organe de control. Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entităţile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte. Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmboviţa nr. 1-3.

Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal şi Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, STPT are calitatea de operator al acestui sistem. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel: -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră; -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

Art.7. Facilităţile şi compensaţiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” de către Municipiul Timişoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” în baza prestaţiei de transport realizate. Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timişoara. Tarifele titlurilor de călătorie şi a prestaţiei operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creştere al preţurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea CLMT nr. 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel: - va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie; - va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel: Compensatie = Cheltuieli de exploatare – venituri asociate transportului public naval cu vaporete

Page 6

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel: -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră; -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

Atasament: Raport.pdf

Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2020-13791/23.06.2020 TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun

unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015,

nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-13791/23.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018. Facem următoarele precizări: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr.2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 şi HCLMT nr. 468/13.09.2018.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i, o din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi compensaţii ca diferenţă de tarif pentru unele categorii de populaţie, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ori prin lege.

Conform art. 129 alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Traficul urban este o sursă crescândă de poluare a aerului — în special ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și de dioxid de azot. Deseori, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a elabora strategii de transport urban care să corespundă cererii de mobilitate, să asigure protecția mediului, să amelioreze calitatea aerului și să sporească atractivitatea oraşelor din punctul de vedere al calității vieţii.

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduc la apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări şi poluare. Oportunitatea oferită

=

Page 2

cetăţenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale precum şi accelerarea acestei tendinţe în urma investiţiilor străine în aceste ţări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative

Urmând tendinţele generale din toate ţările dezvoltate, soluţia pentru o strategie eficientă de transport o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă transportul în comun, calitatea vieţii şi protejarea mediului. Scopul final este acelaşi: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport, în special transport public.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În decembrie 2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timişoara conform HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa cu nr. 10635/15.05.2020, solicită modificarea Protocolului în ceea ce priveşte termenele facilităţilor acordate pentru utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara şi prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

Astfel, în data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Proiectul urmăreşte dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timişoara prin prisma introducerii transportului public naval pe Canalul Bega, în vederea creşterii mobilităţii persoanelor şi eficientizării timpului de călătorie în oraş. Acest obiectiv specific al proiectului este atins prin realizarea de acţiuni complexe non-agresive, reversibile şi în relaţie cu apa:  Realizarea a 9 staţii de vaporetto şi închirieri biciclete pe canalul Bega;  Achiziţionarea a 7 vaporetto;  Achiziţionarea a 140 de biciclete.

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timişoara, inclusiv bunurile rezultate în urma finalizării proiectului sus menţionat, în baza HCL nr. 260/26.05.2015, în vederea asigurării funcţionării întregului sistem municipal de transport public astfel rezultat, în perioada de implementare şi de operare a acestuia.

De asemenea, prin adresa cu nr, 10635/15.05.2020, solicită reglementarea, prin Protocolul de acordare a facilităţilor, gratuităţilor pentru utilizatorii sistemului de transport cu trotinete şi modul de finanţare a cheltuielilor. Astfel, se impune introducerea unui nou articol în ceea ce priveşte soluţionarea acestei facilităţi.

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. Operatorul de transport continua eliberarea cardurilor pentru transportul de persoane care beneficiază de aceste facilităţi, primul card fiind atribui gratuit.

Page 3

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea de facilităţi utilizatorilor bicicletelor şi vaporetelor achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, întrucât perioada de implementare a acestui proiect s-a finalizat.

De asemenea se impune completarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea gratuităţilor, ţinând cont de prevederile OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Art. 81 din OUG nr. 82/2006, la alin. (1), lit. i), precizează că personalul armatei aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

Se impune modificarea Protocolului tinând cont şi de HG nr. 435/28..05.2020. Potrivit art. 2 din HG nr. 435/2020, elevii din învaţământul preuniversitar beneficiază de gratuitate după cum urmează: ,,Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unităţii de învăţământ”.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV; c) învăţământul secundar, care cuprinde: (i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII; (ii) învăţământul secundar superior care poate fi: - învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică,

vocaţională şi tehnologică; - învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani; d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal. Protocolul va fi valabil până la încheierea contractului de servicii publice. Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea Protocolului de

acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 şi HCLMT nr. 468/13.09.2018, după cum urmează:

- Modificarea Protocolului în ceea ce priveşte facilităţile acordate elevilor, respectiv acordarea unei reduceri de 50% pentru elevii din învăţământul preuniversitar pentru unitatea administrativ- teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Ca atare de la Sectiunea I – Gratuităţi se elimină lit. e), f) şi g) şi se vor regăsi la Secţiunea 2 – Reduceri. Secţiunea 1 –Gratuităţi se va renumerota.

- Art. 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, se completează cu o nouă literă, litera s – după renumerotare, care va avea următorul conţinut: ,,s) Gratuitate pentru persoanele prevăzute prin legi speciale, pe baza cardului eliberat de către STPT. Persoanele vor prezenta o adeverinţă eliberată de entităţile competente, iar cardul va fi emis în baza BI/CI în original.”

- Art. 1, Secţiunea 2 – REDUCERI, se completează cu trei noi litere, litera d), e) şi f), astfel: d) Reducere pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează

instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare

Page 4

e) Reducere pentru copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

f) Reducere pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. În cazurile d), e) şi f), operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50%

din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza teritorială a unităţii de învăţământ care o frecventează elevul. Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.

- Articolul 6 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal şi Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, STPT are calitatea de operator al acestui sistem. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel: -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră; -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

- Articolul 8 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din Hotararea CLMT nr. 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel: - va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie; - va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel: Compensatie = Cheltuieli de exploatare – venituri asociate transportului public naval cu vaporete Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

- După art. 8 se introduce un nou articol, art. 9, care va avea următorul conţinut: ,,Art. 9: Utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, beneficiaza de gratuitate.

Page 5

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local cu trotinete va fi asigurata din bugetul local. STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel: -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră; -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

- Celelalte prevederi ale Protocolului rămân nemodificate. În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conţinutul prevăzut în Anexa.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU,

ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în

comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018,

nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018

1. Descrierea situatiei actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018, HCLMT nr. 166/03.04.2018 şi HCLMT nr. 468/13.09.2018.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea de facilităţi utilizatorilor bicicletelor şi vaporetelor achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, întrucât perioada de implementare a acestui proiect s-a finalizat.

De asemenea se impune completarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea gratuităţilor, ţinând cont de prevederile OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. Art. 81 din OUG nr. 82/2006, la alin. (1), lit. i), precizează că personalul armatei aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c), d) şi g), precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun locale de suprafaţă şi subteran.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Proiectul propune modifcarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea facilităţilor utilizatorilor bicicletelor de către cetăţenii municipiului Timişoara achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, acordarea gratuităţilor pentru utilizatorii sistemului de transport cu trotinete, introducerea le secţiunea de gratuităţi a Protocolului a unor persoane prevăzute prin legi speciale, precum şi respectarea HG nr. 435/2020.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea

Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport.

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020-13791/23.06.2020

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro