keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

19.06.2020

Hotararea Consiliului Local 223/19.06.2020
Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC 2020 - 12873/17.06.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2020 - 12873/15.06.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice nr. SC2020-12837/15.06.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC 2020 - 12873/15.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 471/26.09.2019;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 19.06.2020;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Dan Diaconu;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit.c) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Caietul de sarcini şi anexele 1-4 pentru servicii de "Întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara", către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexat la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Anexa cu preţurile unitare, cantităţile maxime estimate pentru acordul cadru de 4 ani şi pentru cel mai mare contract subsecvent şi închiderea de deviz pentru Zona Centrală, către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Cheltuielile indirecte 5% şi Profitul 5%.

Art. 4: Se aprobă Acordul cadru şi Contractul subsecvent pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexate la prezenta hotărâre.

Art. 5: Tarifele, cheltuielile indirecte şi profitul vor putea fi modificate prin hotărâre a Consiliului Local după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi SC Horticultura SA.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Horticultura SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_preturi_unitare,_cantitati_zona_centrala.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMARIA DIRECTIA DE MEDIU SERVICIUL SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA ZONA CENTRALA PRETURI UNITARE, CANTITATE ANUALE ŞI PE 4 ANI Denumire operatie UM [Material [PRET UNITAR ZONA Manopera la1 Cantitati Valoarea Manopera pe 4 Cantitati Valoarea CENTRALA (media an contract estimate serviciilor pe un ani estimate serviciilor pe 4 celor 3 zone) pentru un an an pentru 4 ani i mp |Matrial ] 0.000 0,000 _1.000.000,00| __55.000,000| 0,000] _4.000.000,00| 352.000,000| Manopera |____0.079| 79.000,000[ | __0000| Utilaj | _0.000| 0,000| [| 0.000| | Transport | 0,009) 0,000[ | 0000| 0,000] 000) 0,000) [Desfindat solul la 30 cm cu mp [Material | _0,000[ 0,664 0,000| __30.000,00[ __19.920,000[ 0,000] 120.000,00| 79.680,000| bârlețul Manopera | _0,664| 19.920,000| | 0000 79.680,000| 0,007 0,000| Utilaj __|__0,000) 0000| 1 0000 _0000| 000| 0.000| (Transport | 0,009) 0,090| _________] _ 0000[ 0,000] 000) 0,000) [Extragerea pământului de me [variat [ 0000] 6249 0,000[ __10000| 6249007 0,000] 400,00) 2.499,600 surplus [Manopera | _5,869| 586933| | 0000] 25347733] 000| 0,000 utilaj [0,000] 0,000) 1 0000) 0,000| 000| 0,000| Transport |____0,380| 0000] 0.000] 0,000] 000) 0,000) N Mărunțit solul mp |Materia! | 000| 0,437 0,000[ __20.000,00[ __8.746,667| 0,000 80.000,00) 34.986,667| Degajarea terenului de corpuri 0,088 străine |Manopera |____0418| 8366667 | 0000] 33.466,667| 000| 0,000/ utili _[__0,000| 0,000| 1 0000| _0,000| 000| 0.000) Transport |____0,019 0,000) 1 0000) __ _ 0,000| 000| 0,000 mp [Material | 0,000] 0,452 0,000] __20.000,00] __9.053,353| 0,000] 80.000,00| 36.153,333| Manopera | ___0,452| 9.033,333| | 0000] 36133533] 000| 0,000 Utilaj __|__0,000| 0,000| 000| 0,000 000| 0,000 Transport | __0,000| 0000) | 000| 0000] 000) 0,000 Material | 0.000] 0,000[ __30.000,00[ 12.860.000] _0,000[ _120.000,00] 51.440,000| Mobilizarea mecanizată a

9.930,000| | 39.720,000 0,00 0,000] 00000 0,000) 7 o,00f 0,000 0000| | 0,000) 0,000] 000| 0,000 0,000] ____3.00000[7 36454000)” 0,000] 145.816,000| 5.633,000[ | 0.000) 22532.000| 000| 0.0001 0,000[ | _0000[ _0000[ 000] 0.000| Transport | 2,299] 0,000| | 0,000] 0,000] 0,00] 0,000] me |Material [242] 13,292 0,000[ 100000] 13291,667] 0,000] 4.000,00] 53.166,667| [Manopera | 0,644] 644333| | 0000) 2577333) 000| 0,000| Utilaj [0.000 | 0,000| 0,000 000] 0,000| Transport | 0235] 0,000) |. 0000] 0,000] 000| 0,000] Săpat gropi 20x20x20 cm buc [Material | 0,000] 0,512 0,000[ 3.000,00] 1.535,000| 0,000] 6.140,000| [Manopera | 0512 1535000) | 0000] 6140,000| 000| 0,000) Utilaj [0,000] 0000 | 0000 7 0,000) 000| 0,000 Transport | 0,000| 0,000) | 0000] 0000[ 000| 0,000) buc [Material | 0000[ 0,984 0,000| 2.000,00] 1967533] _0000| 800000] 7.869,333| (Manopera | 0,984] 1.967333| | 0000] 000| 0,000| Utilaj [0.000] 0,000[ | 0000 0000[ 000| 0,000] [Transport | 0,000 0,000| | 0,000] 000| 000| 0,000) Săpat gropi 60x60x50 cm buc [Material | 0,000 2,801 0,000[ 3.000,00] ____8704,000] 0,000 1200000] 33.616,000) [Manopera | 2,801) 8404000) | 0000| 33.616000| 000| 0,000) îlaj 0,000 0,000[ | 0000) 0000| 000| 0,000) 0,00 0000) | 0,000) 000| 000) 0,000) 0,00 6,892 _13.784,667) _____0000| 800000] 55.138,667| Manopera 6,892 13.784,667| | 0,000) 55,138,667| 000| 0,000| ilaj 0,000 0,000| | 0,0003 0000 000) 0,000) Trans 0,00 0000| | 0000) 0,000] 000| 0,000) Săpat gropi 100x100x80 cm buc [Ma 0,00 8,526 0,000[ __140000[ ___3410,533] 0000] 160000] 13.642,133| Manopera 8,526 3410533) | 0.000) 13642,133| 000| 0.000) Utilaj 0,000! 0,000| | 0000] _ 0,000| 0.00 0,000| [Transport | 0,000) 0,000) | 0000] 0000[ 000| 0,000| mc [Material | 0,000[ 3,212 0,000| ___ 1.000,00| 3211667 _0,000| 1.000,00] 12.846,667| [Manopera | 3.212| 3211,667) | 0,000] 12846667] 000| 0.000) Utilaj |___0,000| 0,000[ | 0,000] 0,000| 000| 0,000 Transport | 0,000) 0000 | 0,000] 0000] 000| 0,000 buc [Material | 1103] 48,209 0,000) ___5.000,00| __241.046,667] 0,000] _20.000,00) 964.186,667| [Manopera | 47,062| 235.308,333| | 0,000] 941233333| 000| 0.000) Utilaj | _0,000| 0,000 | 0000) 0000, 000| 0,000| Transport | 0,045] 0,000| | 0000] 0,000] 000| 0,000| solului cu utilaj 7 /Aşternere pământ vegetal mc 12,151 |Manopera | utilaj [0.000] /Aşternere turbă vegetală < BI 2 Săpat gropi 40x40x30 cm ca ans Săpat gropi 80x80x60 cm buc Sl al SS SBE 5 E 3 S = > Săpat şanţ pentru plantat gard VIU B Plantare arbori foioşi/rășinoşi diverse specii

B 0,00 10,087 10,042 0,000| 5.000,00] 50.433,333| 0,000| 2000000] _201.733,333 50.210,000| | 0,000] 200.840,000| 0,00] 0,00 0000| | 0,000| 0,000| 0,00] 0,00 0,000| |... 0.000] 0,000[______0,00| 0,000 0,000| 1.000,00] 2.322,333| 0,000, 4.000,00 9.289.333 2271,667| | 0,000] 9110,667| 0,00) 0,000[ | 0,000 0.000|__0,00| 0,00 0,000 [0000 0,00 0,000 0,000) __500.000,00| 5.166,67] 0,000| _2.000.00000| _220.666,667 51.333,333| | _0,000| 205.333,333| 0,00] 0,000 | 0,00| 0,00 0,00 0,000 198.600,000 0,00 0.000 0,00 36.453,33 0.000 0,000 0,000 150.666,667 Plantare arbuşti foioşi/răşinoşi buc |Material diverse specii Manopera Utilaj 0,00 Transport 0,045 Plantare gard viu ml |Material | 0,000| 2,322 Manopera |___2,278| Utilaj Transport | buc [Material | _0,000| [Manopera |_____0,103| Utilaj | 0,000| [Transport |____0,003| BI1 |Plantare plante bienale buc [Material | 0,000 [Manopera | Utilaj ___ | ___0,000| |Transport_|_____0,008| B12 |Plantare plante perene buc Material | 0,000] 0,911 Manopera | 0,904] Utilaj __|__0,000 Transport | 0,008| buc [Material | 0,000) 0,151 Manopera 0,144 Utilaj | _0,000) Transport | 0,007) Bl4 |Plantare muşcate buc [Material | 0,000| 0,152 Manopera 0,14 i 0,006 Tri ri 0,00 i 20,61. 23,557 Manopera 2,910 Utilaj Transport | __0.029| Bl6 |Semănat gazon mp Material | 0,383| 1,178 [Manopera | __0,464| jutilai Transport _|_____0,028| |Material _|______6,073| Manopera | ___6,115| Utilaj __[__0,443| E Î e SIL a SC o c S, e BIO Plantare plante anuale U e s S 2 Ş < Plantare bulbi de flori îi IN E a 2 BIS |Montat elemente de susţinere buc la arbori AIR ÎL = 0,000 15.000,00 190.050,000 0,000 60.000,00|_760.200,000 91.730,000| | 0,000 366.920,000|_____0,00| 0,000 0,000[ 1] 0.000 0000| 0,00] 0,000 Amenajare cu gazon brazdă

B18 |Hidroînsămânțare mp [Material | _0,796| 1,041 000| 250000 7603355 Manopera | 0,151 371500 | 0000] 1510000) 000| 0,000) Utilaj __|____0,007] 0,000l _ 0,000| 0,000) 000| 0,000| Transport | 0,027| 0,000) | 0,000] 0,000] 000| 0,000| B19 [Executarea scafelor in jurul buc [Material | 0,000) 0308 0,000] __10.00000] _ 3.080,000| 0,000) 40.000,00] 12.320,000| arborilor şi arbuștilor foioşi şi [Manopera |____0,294| 2.936,667| | 0,000] 11.746,667) 000| 0,000| ăşinoşi Utilaj [0,000 0,000) | 0000] _0000| 000| 0,000 Transport | 0014) 000| | 0000] 0,000] 000] 0.000] buc [Material | 0,000] 1,155 0,000[ ___5.00000[__ 5.775.000] 0,000] _20.000,00] _ 23.100,000| Manopera | 1,147] 5.736,67) | 0,000] 22.946,667] 000| 0,000) Utilaj __ [0.000] 0000 | 0000] _0,000| 000] 0,000| Transport | 0,008] 0000) | 0000) 000| 000| 0,000) Plivit, săpălugit rabate de flori | mp Material | _0,000| 0,158 0,000[ __170.00000[ _26.803,353| _0,000[ 680.000,00] " 107.213,333| şi trandafiri Manopera | 051| 25.670,000| | 0000 102.680,000| 000| 0,000| Utilaj | 0,000[ | 0000[ 000| 0,000) [Transport | 0,007| 000| | 0,000) 000| 000) 0,000) buc. [Material | 0,000 0,315 0,000[ _1,000.000,00] _315.333,535| 0,000| _4.000.000,.00) 1.261.333,333 Tufa [Manopera | 0297| 2973335333, | 0,000) 1.189.333333| 000| 0,000| Utilaj | _0,000| 0000 | 0000] 0000| 000| 0,000| Transport | 0,048) 0,000] | 0000) 0000[ 000| 0,000) buc [Material | 0,000] 0,295 0000 _35.000,00| [Manopera | 0,295| 10.313,333| | 0,000 41253333) 000| 0,000) Utilaj [0,000] 0,000| | 0000] 0,000[ 000| 0.000| Transport | 0,000| 0,000 |. 000|” 0,000] 000| 0,000) buc [Material | 0,000] 0,889 0,000[__ 35.000,00[ 31.115,000] 0,000[ _140.000,00| 124.460,000) [Manopera | 0,755| 26.413,333| | 0,000] 1056553833) 000| _ 0,000| [Utilaj | 0.000 0,000 | 0000] 0,000| 000| 0,000| Transport | 0134| 0,000[ | 0,000] 0000, 000| 0,000 buc [Material | 0,000) 0,000[ 3500000] 143.196667] 0,000 140.000,00| 572.786,667| [Manopera | 4084] 142.928,333| | 0,000[” 5717133335) 000| 0,000) Utilaj [0000] 0,000j | _ 0000) 0000) 000| 0.000| Transport | 0,008) 0,000) | 0000] 0,000) 000) 0,000 Material [0,038] 0,085 0,000; 15.000,00| 1.270,00] _0,000| _60.000,00] 5.080,000| Manopera | 0,040| 600,000 | 0,000) 2400000) 000| 0.000) Utilaj | 0.000 0000 | 0000| 0,000 000] 0,000| Transport | __0,007| 0,000] | 0000] 0,000] 000] _ 0,000| |Material | 0,000 0,000[ _2.000.000,00]___162.000,000] 0,000[ _8.000.000,00] 648.000,000| [Manopera | 0.073] 146.666,667|___________ | 0,000] 586.666,667] 000) 0,000| Cl C Tăierea aplicată la trandafiri (tăiere lăstari sălbateci (din portaltoi) şi ramuri cu flori 4 Protejarea trandafirilor prin muşuroire Dezmuşuroirea trandafirilor O 9 Dl Aplicarea îngrăşămintelor organice, chimice si foliare

asr oma 0.000 0.000 0000000 0,000) Rectificat margini de borduri şi| ml [Material | _0.000| 0,000) 1000000] 2433533] 0.000) _40000,00| 9.733,533| rabate contur [Manopera | 0,199) 1986,667| | 0,000] 7.946,67) 000| _0,000| Utilaj ___]___0,000| 0,000; 1 000| 0000) 000| 0,000| Transport |_____0,045| 0,000) 1 0000/0000] 000] 0,000 Udatul cu fartunul de la buc [Material | 0,120| 0,000; __500.000,00| _3.371.500,000j 0,000] 2.000.000,00| 13.486.000,000 cisternă a arborilor şi arbuștilor Manopera | 1,185| 592.666,667 ŢI 000 0000) Utilaj] 5270) 0,000[________ ] 0000] 0,0007” _000f 0,000 Transport |_____0,165| 0,000| 7 0000| 0,000 0,00] 0,000 [Udatul cu fartunul de la ml [Material | ___0,029| , 0,000[ ___2.00000[ 8140007 0,000] 8.00000| 3.376,000| cisternă a gardului viu Manopera | 0,074 147,333 stă tt 00) Utilaj | _0,290| Transport Udatul cu furtunul de la [Material | 0,014| cisternă a suprafețelor gazonate [Manopera | 0,052| -+ rabate flori, de la cisternă Util; | 0,270) |Transport_|_____0,005| 000 n tn 0 Udatul cu furtunul de la buc [Material | 0,014| , 80.000,00 28.826,667 cisternă a jardinierelor Manopera | 0,058] 0,000 Utilaj | 0270) | Transport _|_____0,018| Plivit buruieni din gardurile Material | 0,000| vii, din jurul arborilor şi [Manopera | 0210| arbuștilor Utilaj __]___0,000| Transport | 0,033) Copilitul şi îndepărtatul mp [Material | 0,000 , 155.333 333 înflorescenelor trecute din [Manopera |__0215, 2146 i ES Aerisitul (scarificarea) mp |Material | 0,000 gazonului [Manopera |____0,240| Utilaj |_____o12| Transport | 0,014 Conducerea şi legarea lianelor [Material | 0,087| , şi a trandafirilor cățărători tulpina [Manopera | 0208) 1.040, 000 | Utilaj | 0000) 0000 —0060[ 060[ 0000 e ke le le]

manuală a zăpezii buruieni chenare, forme joacă Operațiuni de întreţinere a gardurilor vii prin indepartarea Operaţiuni de întreţinere alei in parcuri, scuaruri şi locuri de joacă prin îndepărtarea zăpezii Spart gheață de pe alei Tundere gazon, cosit iarba şi Eliminarea lăstarilor aparuți din portaltoi la arbori şi arbuşti | arbore/ Tundere gard viu, borduri, Măturat alei și suprafeţe antitraumă (tartan) in parcuri, scuaruri şi locuri de joacă 20.000 mp x210 zile Curăţat alei de buruieni in parcuri, scuaruri şi locuri de Întreţinere jardiniere Scos flori trecute după sezon Material | [Material | _0,000| [Manopera | ___0,092| Transport [0,000] Material __|______0,054) Manopera | 0,160 [Utilaj | _0,000| Transport |_____0,014| [Material | _0.000| [Manopera |__0,085| Utilaj | _0,000| Transport | 0,021 (Material | 0,000) [Manopera | _0,268| Utilaj [0,028] Transport _|___0,008| [Material | 0.000] [Manopera | arbust |Utilai [0.000] [Transport | 0.028! [Materia | 0,000) [Manopera | 0113| Utilaj [0,038 |Fransport | Material 0,000] Manopera | ___0,201| Utilaj | 0,000) Transport | 0,034| buc [Material | _0,000| [Manopera |. Utilaj | _0,000| Transport | 0,045| |____0,000/ 9,000 25.000,00 0,228 0,106 0,304 2.683. 0,226 0,185 0,235 E 0,699 1,584 23.000,00 4.163, 000 | 2291667) 0.009) 2291667 | 000| 9.166,667| 000|] 0000) 0,000) 0,000[ 1 00007 000 0.000 | 80.000,00| 3193333) | 000| _12773333| 0,00) 0,000 0,000 1 0000| 0,0007 000| 0,000 0,000) ] 0000] 0,000] 000| 0,000 0,000| 15000007 “75500007 0,000] 650.000,00| 6.560,00) 000] _ 0000| 5.100,00] 0000 [| 0000] 0000[ 000| 0,000 0,000[ | 0000| 0,000] 000| 0,000) 0,000[ 10.000.000,00]_3.036.666,667] 0,000] _40.000.000,00| 333| 1 0,000 0,00 0,00 17.733,33 0,00 0,00 FR m e m 000 92.000,90 | 100.000,00 10.733.333333| 000| | 0.000| 7920.000[ 0.00) 0000) | 0000| 0.000 0.000] 0.000| 0.000) 0,000| __200.000,00| __37.066,667) 0,000 667|] 0000] 90.666,667| 0,00 0000 ] 0000) 0000) 00] 0.000 0000[ | 0000[ 0,000 000) 0,000) 0,000[ _4200,000,00| __988.400,000| 0.000 000| 1 0,000| 0,000 Err 16.800.000,00 3382.400,000] 000| sI 000, 4.000; 9.166,667 000| 0,000 |___0,00| 0,000 18.240,000 0,000 12.146.666,667 | 0.000 0,000 | 00007 _0,000| 000| 0.000 0,090| |. 0000 _ 0,000| 0,00] 0,000 0.000 10.000.00 2256,667| __0,000| 40.000.00 9.026.667 | 0.000] 000| 0.000 | 0.00) 0.000) ___800.000,00| _148.266,667| | ____0.000| 0,000) d 16.652,900 3.953.600,000 0,000 0,000 139.733,333 0,00 0,00 0,00 -6.336,000 0,00 0,000 0,00

3664667] 14.658,667 0,00 0,000) | 0000[ 00007 000| 0,000) Transport | 0,006 |. 0,000) 0000) 0,00) 0,000 buc [Material [ 0000) 59,173 0,000 2.000,00| __118.346,000| 0,000] 8.00000| 473.384,000| arbore [Manopera | 32,242 64.483,333) | 0,000] 000| 0,000| Utilaj | 26,669| 0,000] 0,000” 0,000] 000| 0,000 Transport | 0,263] 0,000| | 0000] 0,000] 000| 0.000 buc [Material | _0,000| 1.025,617 0,000| 2.000,00] _2.051.234,000) 0,000) 8.000,00) 8204.936.000 arbore [Manopera | _325,114| 650.228,667| | 0,000; _2.600.914667| 000| 0,000 Utilaj 0,000) | 00007 0,000] 000| 0,000 Transport | 2125| 0000) | 0000] 0,000] 0,00] 0,000 buc [Material | 0000) 87222 0,000 8722167) 0000] 400,00) 34.888,667 arbore |Mamopera | 54,766| | 0000) 21.906400| 000] 0.000| Utilaj | 31,197] 0,000 | 0,000] 0000| 000| 0,000 Transport | 1,259| 0,000[ | 0,000] 0000 000] 0,000 [Material |____0,000| 0,545 0,000| __20.000,00| 10906667] 0,000] 80.000,00) 43.626,667| [Manopera | __0,533| 0,159 __|_0,000| Tăieri de corecție la arborii până în 4 m Tăieri de corecție la arborii mai înalți de 4 m Tăieri de corecție la arbori efectuate de alpiniști utilitari [D253 jTunderea manuală, cu foarfeca, a plantelor anuale din rabate jutitaj [0,000 0000, | 000| 0000| 000| 0,000 [Transport | _0,008| 0,000| | 0000” 0,000 000| 0,000| mp [Material | _0,000| T,361 0000[ _ s0000[” 680,500] 0,000] 2.000,00] 2.722,000| [Manopera | 1,162| s81,000| | 2324000| 000| 0,000| Utilaj | 0165] 0,000 | 000| 0,000 000| 0,000| [Transport | 0,034| 0,000[ | 0,000] 0,000] 000| 0,000) buc [Material | 0,000] 258,201 0,000 200,00] _0,000[ 80000] 206.560,533| arbore [Manopera | _59,488| 11.897,667) | 0,000) 47590667] 000| 0,000| Utilaj | 196,342] 0000) | 0,000) 0,000[| 000| 0,000| Transport | 2571 0000[ | 0000) 0000) 000| 0,000) 0,000 200,00] 254.491,667] _0,000[ 800.00] 1.017.966,667 [Manopera | _181,802| 36.360,467|_______ | 0,000| 145.441,867| 000| 0,000) Utilaj | _1.087941| 0000] 0,000[ 0,000] 0,00 Transport _|____ 2,715] 0.000| | 0000] 0.000 0,00 buc [Material | _0,000| 1.567,593 0,000 100,00] 156,759,300] 0,000 400,00| __627.037,200 arbore [Manopera | 396,651] 39.665,133| | 0,000) 158.660,533| 0,00 0,000 Utilaj | 1.165,662| 0,000 | 0,000] 0,000 0,000 Transport | __5,280| 0,000[ | 0000] 0000] 000) 0,000 buc [Material | 0.000) 0,000 50000[ _ 10.191,167| _0,000| 2.000,00] 40.764,661| radacina |Vanopera | 7,160! 3579,833| | 0,000] 14319333] 000| 0,000| [Utilaj [1189] 0,000[ | 0000| 0,000] 000| _ 0,000| D26 Defrişarea lăstărişului cu diametrul sub 10 cm D27 |Defrişarea arborilor cu diametrul 10-30 cm diametrul 31-60 cm D28 |Defrişarea arborilor cu m= 0,000| 1.272,458 arbore | Defrişarea arborilor cu diametrul peste 60 cm Scoaterea rădăcinilor cu diamentrul 10-30 cm

0,000 Scoaterea rădăcinilor cu buc [Material | 0,000] 36,013 0,000j 300,00 10.804,00 |diamentrul 31-60 cm radacina |Manopera | 10,495| 3.148,500| 1 0,00 Utilaj | 24911 0,000| | 0,00 Transport |_____3,608| 0,000[ |] 0,00 Scoaterea rădăcinilor cu buc Material | 0000| 56,174 0,000| 100,001 5.617,43 0,00 diamentrul peste 60 cm radacina |Manopera | 15,655] 1 0,00 6.261,86 Utilaj | 39,761 0000.) 0,00 Transport |______0,758| 0000|_______ 0,00 Material | 0052] 0,152 300.000,00 45.600.00 Manopera | 0066] 19700000 | juc [07 00 TI 008 [frange | 0007] oa 1 060 060 |Material | 0,115 0,185 0,000 30.000.00 5.550,000 0,00 22.200,00 [Manopera |__0,032| 0,000 0,00 12.594,001 0,00 1.200,00 0,000) 43.216,00 0,00 0,00 0,00 27.469,73 0,00 0.00 0,00 0,000| 1.200.000,00 182.400,000 78.800,00 0,00 0,00 SIL d <, e | e SI & SI s 400,00 m e Sc S < S = ŞI Erbicidare S = > S e e 4 Ss < S Ii Combaterea bolilor şi dăunătorilor la arbori, arbuşti şi trandafiri manual sau mecanizat cu pompa Igienizare coşuri de gunoi dia parcuri, scuaruri, locuri de joacă şi canisite (calculate la 315 zile/an câte 600 cosuri de Amenajare teren cu piatră colorată/părtură de marmură 120.000,00 970,000| | 0,000| 3.880,000| 0,000 [0,030] 0,000[ | 0,000] _0.000| 000[ 0.000) Transport | _0,008| 0,000 | 000| __ 0,000| 000| 0,000 buc [Material [0,687] 2,950 0,000] 187.500,00| _ 551072,600] 0,000 75120000] _2.216.290,400 [Manopera | 2.218| 416.603,000|___ | 0,000] 1.666.412,000| 000| 0,000) jUtilaj | 0,000] 0,000[ | 0,000] 0000 000| 0.000) Transport | _0,045| 0,000 |. 0000] 0,000] 000] 0,000) mp [Material | 7,698] 9,029 0,000 1.00000[_____9.029,000] 0.000] _400000[ 36.116,000| [Manopera | 1,128| 1127,667| | 0,000] 4510,667| 0,00 Utilaj |__0,013| 0,000| | 0.000] 0,000 Transport | 0000| |. 0,000| 0,00 Material | 7,985| 10,683 0,000 __1.000,00| 10.683.000] 0,00 42.732,00 1,102 1102000) | 0,000| 4.408,00 0,00 Utilaj | 0,0271 0,000[ | 0,000) 0,00 Transport | ____1,569) ial | 0,000 TE 'Transj „569 0,000) |. 0,000] 0,00 buc [Material | 0,000 21,433 |Manopera | 15,011] 6 Transport [1,537] 0 2 0 2,224 0,000 200,00 4286667] 0,00 17.146,667 3.002,133[___ | 0,000| 12.008,53. 0,000 Utilaj __]__4,886| buc [Material | 0,000) 22,956 [Manopera | 20,732 Utilaj | 0,000) 0,000) | 0,000 0,000) port | 2224| D35 s s SI S | Sc Sc S, S Amenajare teren cu scoarţa 4.000,00 decorativă s 5 = 800,00 UI Transplantatul mecanizat al arborilor foioşi/ răşinoşi AR ARE SEI SiS s | 0000 |. 0000] 0,00 0,00 0,000| 200000 _4591200[ 0,000, 800,00| 18.364,800) 4146467) | 0,000| 16585867) 000) 0,000) 0,000 | 0,000 0,000[ 000[ 0,000 0000[ [| 0000] 0000] 000] 0,000] [500,00] 13.679,500] 0,000] 2.000.00j 54.718,000| D39 Trausplantatul manual al arborilor foioşi/ răşinoşi D40 |Transplantat arbuşti foioşi / 27,359

13064333 | 52.257,333 0,000 ŢI Transport | 1,230| 0,000| |. 0000] 0000] 000| _ 0,000| mc [Material |. 73,860] 78,035 0,000[_ 2.500,00] 195.086667] _0,000| 10.000,00) 780.346,667| Manopera |____1,044| 2.610,833[ | 0,000) 10.443333| 000| 0,000| Utilaj [0,000] 0,000[ | 0,000 0000] 000| 0,000| [Transport | 3.130] 0000 | 0000] 0,000] 000| 0,000| [Material | 0,000) 0,118 0000) ____1.000,00| 118333] 0000] 400000| 473,333| Manopera | 0,110| 110,000[ | 0,000) 140,000[ 000] 0,0001 Utilaj | _0,000| 0,000 | 0000) _0,000| 000| 0,000 Transport | _0,008| 0,000) | 0000] 0,000] 0,00] 0,000 Material | 0,405 1,468 0,000| 14676667] _0,000[ 10.000,00] _58.706,667| Manopera | 0,239| 2390,000[ | _ 0,000[ 9.560,000| 000| 0.000) Utilaj [0.433] 0,000[ | 0,000) 0,000] Transport | 0591] 0,000) | 0.000 0,00 din| mc [Material | 0,000| 3,443 0,000| __200,00| 688.667| 0,00 [Manopera | 1,666| 333,267) | 0,000 1.333,06 Ltili [0,000] 0,000[ | 0,000] Transport | 1777) 0000[ | 0.000] mo [Material [16,653] 22,190 0,000| _ _20000|_ 4.437,33] 0,00 [Manopera | 4,040| 807933| | 0,000| 3231,73 [Utilaj | _ 0,000 0000) | 0,000 Transport | 1,497 0,000) | 0,000| [Material [48224] 65,547 0,000| 500,00] 32.773,667| 0,00 Manopera | 14,536] 7268000 | 0.0001 29.072,00 Utilaj | 2,643] 0000 | 0,000| 0,00 Transport | 0,144 0,000) |. 0,000 0,00 [Material | 88,823] 108,878 0,000] 500,00] 54439,000| 0,00 [Manopera | 20,012] 10005833] 0.000] 40.023,33 Utilaj | 0,000) 0000[ | 0.000] Transport | 0,043| 0000) | 0000] 0,00 [Material [22550] 31,492 0,000[ 200,00] 6.298,333| 0,00 25.193,333 [Manopera | 7,615| 1.523,067| | _0000| 6.092.267) 0,000 Utilaj | 0,000) 0000 [0,000] 0000 000| 0,000 Transport | 1326] 0,000 |. 0000) _ 0000[ 000] 0,000 Material | 7.099 0,000 1.300,00 16479667) 0,000] 5.200,00 65.918,667 |Manopera | 5,396 7.014,367 DI 0,000 28-057,467 0,00 0,000 jus; [0020 0000 Toti 00 006 0.000) 26,129 Utilaj | _0.000| răşinosi cu h 80-100 cm gunoiului Întreţinere prin curăţarea suprafeţelor acoperite cu nisip sau pietriş din locurile de joaca, sropilor cu nisip e e > o o Ss SIS s e SI Ss 800,0 2.754,667, 0,000 0,00 0,000 17.751,73 0,00 0,00 0,00 131.094,66 0,00 0,00 0,00 217.756,001 Evacuare nisip/pietriş locurile de joacă şi canisite Ş SI Ss Completare cu nisip/ aşternere 800,00 nisip sau pietriş pentru gropile cu nisip de la locurile de joacă și canişite Turnare/reparare suprafaţă tartan turnat < 2.000,00 pt El Placare/reparare suprafață 2.000,00 e e >, o ai Ss s | FI 0,000 elsiclsisilsi misi sisisi si nm sI sI Hi Ss e ISI SI-I =, SI si s|si| S 800,00 m Repararea bordurilor la trofuare, alei etc. cu desfacerea fundației

[Demolare elemente de beton 9.389,867 0,000 0,000 1500.00] 12.893,500[ 0,000] 6.000,00 51.574,000| ag Imbrăcăminte de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 3,0 cm, aşternere manuală/ mecanizată, Amenajare alei din pavaj executat cu pavele normale pe aco0oof [0000] 3.440.000) 000| 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 | 0.00) |_______0,00) 2.000,00, __32.566,667| 0.00 0.000 0,00 0,000 Trotuar din beton turnat pe loc în grosime de 8 cm pe un strat de nisip de Scm cu rosturi la - 3 m umplute pe 3 cm cu nisip şi Urapluturi în straturi compacte de 15 cm grosime din balast şi nisip 0,000 0] 000| 7726667 0,000 7000.00 10-506,667 0 0.000 | 0.00 | 000| 0.000 | 000] 0,000 1.486.333 2.000,00] 5.945,333| 0.000 000| 0,000 000 0000 _0,000[ 0007” 0,000 0000] 0000[ 000] 0.009 0,000[ 300.00) 5330,600| 0,000 1200,00| 13.322,400| 2.578,500 n a 0,000[ |] 0,000 000| 0,000 000| [| 0,000] 0000| 0007 0,009) Soo 5059253[ 0000 260,06 5 0,000 0,00 0,00 0,00 2 Umpluturi în straturi compacte de 15 cm grosime balast stabilizat cu ciment 5 % Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor în straturi de 15 cm grosime refolosibile confecționate cu placaje de fag de tip p de 8 mm orosime şi din scânduri de, Edificarea structurilor din beton (platforme, gropi betonate etc.) me Manopera Transport

Arderea cu lampa de benzină a lemnăriei 'Vopsitorii pe tâmplării de lemn cu vopsea industrială E20 | Vopsitorii pe tâmplărie metalică cu vopsea industrial F21 iLăcuire E22 |Băiţuirea lernăriei E23 |Astereala învelitorii din scândură de răşinoase fălțuite şi geluite pe o parte la construcții obişnuite Repararea dotărilor din material lemnos (scânduri, rigle, şipci, grinzi, plăci OSB panouri bituminoase şi şindrilă biturainoasă Repararea împrejmuirilor din [panouri de gard din plasă de sârmă Montat împrejmuiri din p E mp mp Utilaj Utilaj ran: E 2 u = ans Material E = ș II E o a o 5 = ri g o = Material _|____2413| 7,192 5 5 ss = [Transport | vu o sI SIE 25 0,04 1,93 0,00 0.00 4178 11,965 ună 1,987 0,000| 2.000,00] 0,000] 8.00000| 15.898,667| 0,000 | 0.000 0,00 0,000 0,000 | 0000[ 0,000[ 000| 0,000] 0,000| ___8.000,00[ 95722667] _0,000| 32.000,00| 382.890,667| 58824000) ___________ | 0000| 235296,000| 000| 0,000| 0,000[ | 0,000| 0,000] 000| 0,000| 0000, | 0000| 0000] 000| 0,00 0,000| 8.000,00) 85.106,667| 0,000] 32.000,00| 340.426,667| 57.394,667| | 0000| 229.578,667| 000| 0,000| 0,000| | 0,000| 000] 0,000 0000| | 0000] 0,000] 0,00] _ _0.000| 0,000| _3.000,00| 21577000| 0,000] 12.000,00| 86.308,000| 0,00 0,000 0 0 000 TTTȚ 0 000050 050) 0,000| 50,00] 637917) 0,000) _20000| 2.551,667| 130,383) | 0,000] 521,533| 000| 0,000 0,000[ | 0000] _0000[ 000| 0,000 0000 | 0000] 000| 000] 0,000) 0,000) 1.000,00] _11.767,000| 0,000) 4.000,00] 47.068.000) 8476333) | 0,000) 33905335| 0,00) _ 0,000| 0,000| | 0,000] _0,000[ 000] 0,000 0000| [| 0000] 0,000] 000] 0,000 0,000| 50000] _5.065,335] ___0,000| 2.000,00] 20.261,333| 4548,833| | 0000) 18195333) 000| 0,000 0,000[ | 0,000] _0,000| 0,00] 0,000| 0,000 | 000| _ _ 0,000[ 000| 0.000] 0000 30000| 0000 2000.00[ 5187353) 1092,000| | 0000] 4368,000| 000| 0,000) 0000 | 0,000) 0,000[ 000| 0,000 0,000| [| 0000] 000| 0,000] 000| 000| SS 0000[ 50600 T085555| n — 0,42 0,427) |____0,007| | 3.030] 10,658 474 3,188 12,758 0,00 11, 0,00 10,131

panouri bordurate/ panouri plastifiate/plasă din sârmâ împletită 1.036,400 au ŢII TI ai Ta 00 000 ŢI 000 0000) TE fiti 0000 TAG 00 Sa IS n 5 55 Us | oi] a 000 Ti TV Transport | 008| TITI 00 00 00) e Țiaterial [0000 TIE 000 SI TITS TIT TI 5] [Manopera | 0116] Za 60 0000 tie] oz 000 00 of 000| 0000 frranspori | 0068] 000 0 Ta 00) Asamblarea prin sudură a kg [Material | 0,000| 2,481 0,000] 150,00] 372,100] 0,000) 600,00] 1.488,400| construcțiilor metalice Manopera | 2,102| 315300| | 0,000 1.261,200| 000| 0,000 Utilaj | 034| 0000) | 0000] 0000| 000| 0.000 frane Ț 0036] 000 TITI 00 TI 000 000) EST alice averse în | ie [Material | TIE 000 TI TIT oa 700000 TIS profile laminate, tablă și ri Manopera | 4764] 1800 ŢI 0000 DOG 0000) tis 228| 000 [ŢI 0 0000 500[ 0000 reno 00 III TI 000 000 000) E32 |Montat plasă împletită din Material | 0,000) 2,150 0,000[ ____100,00[ 215000) 0000| 40000) 860,000| sfoară (polietilenă), volieră (Manopera | 187,800 | 0,000[_ 751200] 000| 0,000) Utilaj | 0242] 0,000| | _0,000| 0,000] 000| 0,000) [Transport | 0,030| 0,000j | 0,000] _0000[ 000| 0,000) mp |Material | 54023) 54,023 0,000| __27011333| 0,000| 2.000,00) 108.045,333| [Manopera | 0000 | 0000] 0000] 000| 0.000| Utilaj | 0,000 0,000) | 0000] 0,000] 000| 0,000) | 0:00 000 TITI 00 0 000 EC CT ES) E 000 00 TIS 500f 0000 IO 526000 Manopera | 0.00] 000 0000 0000000] 0000 us [008] 000 TITI TI 00 006 frane Ţ 0.000) 00 LII 00 000 008 mp [Material | 37090) 37,090 0,000[ 50000] 18.545,167 _0,000| 2.000,00) 74.180,667| ESI Demontarea construcţiilor metalice cu recuperarea subansamblelor Demontarea construcţiilor metalice fără recuperarea subansamblelor 2 A Ha Podină (dulapi) din lemn de stejar cal. 1, grosime 4 cm Baghete din lemn de stejar cal. I, dimensiuni 3cm x 4cm x 2m Scânduri din lemn de stejar cal. 1, dimensiuni 2cm x 10cm x 2m 0,000 | 0000] 0000 000| 0,000 jUtilaj | _0,000| 0,000[ | 0000” 0000] 0,00 0,000 [Transport | ___0,000| 0,000[ [0000] 0000] 000] 0,000] 0,000 500,00 17.039,833 0,000 2.000,90 68.159,333 Placă tego antiderapantă 34,080

1250/2500 mm cu grosimea minim 20 mm 0,000 0,000 0,00 000 IŢI 00 00 060 068 0000| [| 0000| _ __0000[ 000| 0,000 0,000| ____20000| 1376133] 0,000) 800,00) 5.504,533| 0,000 | 0000] 0000] 000| 0,000| 0,000 | 0000) 0,000) 0,007 0,000| 0000 | 0000 000| 0,000 0,000 200,00) 2350,000| 0,000) 800,00| 9.400,000| 0,000 [| 0000] 0000] 000| 0,000 0,000, | 0000] 0000] 000| 0,000 0000 | 00000” 0000” 000) 0,000 0,000, 500,00 291.816,667| 0,000, 2.000,00] _1.167.266,667| 0000 [0000] 0,000] 000] 0,000] 0000) | 0,009] 0,000 0,00 0,000) 0,000 2000[__ 64675] 0,000 80,00 258,693] 0000[ | 0000|_ 0,000] 000| 0,000] 0,000[ | 0000[ 0,000] 000| 0,000] 0,000 | 0000] 0000| 000] 0,000 0,000| 50,00) _1271,567| 0,000) 5.086.267] 0,000 | 0000 0,000] 000| 0,000) 0,000 | 0,000 _0,000| 0,00[ 0,000] 0,000 |... 0000] 0,000] 000] 0,000 0,000[ ___50,00| _3.588200| 0,000) 200,00 14.352,800| 0,000 | 0000] 0.000] 0,00] 0000 0,000 | 0000] 0000] 000| 0,000| 0,000 | 0000] 0,000] 000] 0,009 0,000) 50,00] _130,900[ _0,000| 20000| 523,600) 0,000, | 00000000] 0,00] 6000] 0000 | 0000 0000] 0,00] 0,000] 0000) | 0000] 0000] 000| 0.008) 0,000| _____5000| 52350| _0,000| 200,00| 209,400) 0,000 | 0000] 0000[ 000| 0000 0,000 | 0000 0000| 000[. 0,009] 0,000 | 0000] 0000[ 000[ 0,000] 0,000 5000 24733 0,000] 200,00) 98,933 0,000 | 0000 0,000[ 0,00] 0,000] 0,000 [0,000 0000] 000| 0,000] Transport | 0,000) Placă OSB 1250/2500 mm de [Material | 6,881] 6,881 grosime 15 mm [Manopera | Utilaj | _0,000| | Transport |_____0,000| Placă OSB 1250/2500 mm de | mp [Material | 11,750[ 11,750 grosime 22 mm Manopera | __0,000| Utilaj | 0,000 i 583,633 0,00 0,00 0,00 E39 |Cherestea stejar me 583,633 Ss =|5 sl & o slă ES Utilaj Trans E E40 |Balamale (porți împrejmuiri buc 3,234 E | 2 5| & a s|ă ZE 0,00 0,00 ansport 0,00 E41 jBalast mc |Material 25,431 [Manopera | __0,000| Utilaj] 0,000] Transport | ____0,000| E42 |Balast stabilizat cu ciment me [Material | 71,764| 71,764 [Manopera | 0,000] Utilaj __[___0.000| Transport 0,00 buc |Material 2,61 Manopera 0,00 Utilaj 0,00 Transport 0,00 Capace pentru stâlpi metalici buc |Material 1,047 [Manopera | __0.000| Utilaj __|___0,000| Transport | 0,000 |Material | ____0,495| 0,495 [Manopera | 0,000 Utilaj [0,000 = n > n) na m An 25,431 Carabine (prindere nacelă 2,618 leagăn), gambeți 1,047 Conexpand (6x60-80 mm; 8x60-100 mm;)

3, Diluant Material | 3,841 3,841 Manopera | 0,000) Utilaj | _0.000| [Transport | ____0,000| E47 |Electrozi kg |Material | 5,650| 5,650 [Manopera | ____0,000| [Utilaj | 0,000] Transport | 0,000] Folie PVC construcţii 0,1 mm | mp [Material | 0,423 0,423 [Manopera |___0,000| Utilaj | 0,000] Folie PVC transparentă 0,15- | mp [Material | 0,617] 0,617 0,3 rm [Manopera | _0,000| Utilaj [0,000 Transport | _0,000| ES0 |Frânghie iută 24 mm re 2,353 0,000 | 0,000 ____0,000| 000, __0,000 0,000| 50,00] 192,050] 0,000] 20000 768,200| 000| | 0000 _ 0.000| "000| 6.000| 0000[ | 00007 0000| 000| 0,000 0,000[ [| 0000” 0,000] 000| 0,000] 0,000| 60,00] 338980] 0,000] 240,00) 1.355,920| | 000| 0,000) 400,00 169,333 | 000| 0,000| 000 E 0,0 e e S, > e e o SI o 600,00 1.411,60 0,001 0,00 0,00 323,85: 0,00 0,001 0,00 Manopera | 0,000 jUtilaj __ | 0,000] Transport | 0,000] EST |Lacăt LM= 50 —60 mm buc [Material | 8.096 8,096 [Manopera | __0.000| Utilaj | 0,000 [Transport | 0,000) E52 |Lanţ 6 = 4 mm; P= 18 mm; Material | 2,839| 2,839 [Manopera |___0,000| Utilaj |____0,000| [Transport _|____0,000| Material | 9,793 9,793 (Manopera | 0,000 e = o 40,00 Utilaj | 0,000 E54 [Fier beton OB E 1,263 0,000[ 300,00] 379,000) 0,000) _120000| 1.516,00) Manopera | 0,000) oto| | 00000 0000 000| 0.000 utilaj | Transport | 0,000) Materii | 1,508] [Mancpera ] 0,000) 0,000[ 1 0,000 0,000 | 0,00 0,000

Panou gard bordurat gros. sârmă 4 mm Placă bituminoasă (pentru acoperiş) Plasă împletită din sfoară (polietilenă), pentru terenurile de sport MSN Piuliţe hexagonale Plasă de gard zincată gros. sârmă 1,8 mm, ochi 50/50 Plasă sudată o 4-6 mm, ochi 10/10 mm 2x5m Profil cornier cu aripi egale/inegale mp Franco | 000 [Material | 7,045| [Manopera [__0,000| Utilaj | 0,000] |Material | 7,337] [Manopera | _0,000| lUtitaj [0.000 |Material | 7318| [Manopera [0,000 utilaj | 0.000) FETESTI [Manopera | _0,000| [0,000 Transport | _0,000| |Material | 9,217| Manopera | _0,000| Utilaj | 0.000] Material | 2,367] [Manopera | 0,000) Utilaj | _0,000| Material | 2,780) [Manopera | _0,000| Utilaj | _0,000| Transport | 0,000) [Material | 1,457] [Manopera | _0,000| Utilaj | 0.000) [Transport | 0,000] 11,120 Ti oa 00) 000| 10050| 704367 0000f 750000) 0,000[_________[____ 0000| 0000[ 0.00 0,000[ [0000 0000) 009| 0000] 0000| 0,000] 0,00) 0,000| 100,00] 733,667) 0,.000| 400,00) 0:00) |___2817,867| 0,000) | 0,000) 0,000]

0,006 50,00 207,567 0.000 200,00 830,267 0,000[ | 0,000 0000| 000| 0,000 Rulment 1205 |Material | 4151] 4,151 [Manopora | _0,000| Utilaj [0,000] 0000 | 0000) 0,000) 000| 0.000 Transport |__0,000| 0000| [0000 0000) 000| 0.000] Rulment 32011 buc [Material | 8542) 8542 0,000| 50,00) 427100) 0000) 20000) 1.708.400) Manopera | _0,000| 000|] 0000) 0000] 000| 0.000) Utilaj ___|_____0,000/ 0,000[ | 0000) 0,000) 000| 0,000 Transport | 0,009) [E67 II buc [Material ] 1056 1056 0,000| 50,007 52,785] 0000, 200,00) 211,133| Manopera |_0,000| 0,000[ | 0,000] 0,000] 000| 0,000 Utilaj | 0,000) Transport | 0,000) F68 |Rulment 6205 2RS buc [Material | 9,366| 9,366 [Manopera | __0,000| Utilaj __ | 0,000| Transport | 0,000) E69 |Rulment 6209 RSP buc Material | 4848| 4,848 Manopera | ___0,000| Utilaj | 0,000] Transport |___0,000| E70 |Sârmă moale zincată s=1,2 mm| kg [Material | 2,489| 2,489 [Manopera | _0,000| Utilaj | _0,000| Transport | _0,000| mp [Material | 7,594] 1,594 [Manopera |___0,000| Utilaj __|___0,000| Transport | 0,000) buc Material | 0,191] 0,191 |Manopera | _0,000| Utilaj | 0,000 Transport ke [Material | 2176) 2,176 |Manopora | _0,000| [Transport | 0,000] Material] [Manopera | _0,000| Utilaj [0.000] 000] 0,000 0,000) 0,00] 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 Ş =, e e e < SI S s s SI Ss 200,00 E71 Şindrilă tip țiglă 400,00) > 1.148,000 0,00 0,000 13.058,00 0,00 0,00 0,000 200,00 586,000 0.000 800,00 2.344,000 0,000| 1] 0,000 0000| 000| 0,000 0000. | 0,000 0,000) 0,00| 0,000 [E72 6.000,00 Şurub autoforant pentru tigla metalica 4.8 x 70 mm Şurub cu cap inecat si filet de 6.000,00 leran (holşurub) e ele eSISIS e e > e > o Şurub hexagonal

Şurub Torbant Şaibe plate 11,009 Şaibe Grower 15,447 m 000 800,00 12. 351. 600 0,000] 0,00 0 000 Tablă zincată g. 0,35 mm Tablă decapată 1 -2,5 mm = E , Transport 1,769 Material 2,05 2,050 0 000| 100,00[ 01, 967 Manopera 0.00 0,000| 1 0,000 0,.000| 000| sl|s'<lsls = Ss = > ilaj 0,00 Tri 0,00 Material 10,343 10,343 Manopera |__0,000| Utilaj __|____0,000| Transport | __0,000| [Materiai | ___3,337| [Manopera | _0.000| E FI

0,000 n TV 0) DACII E E 7 E 7 E oo 000 Toti) Too 000 oo 000) 0602000 000 TI 0 0000 0 Ta TR TIR TI Folie autocolantă pentru [Material | sta 61,721 panouri semnalizare şi [Manopera | 0;000| informare serigrafiată, full Utilaj | 0,000| Inele metalice de prindere buc Material | 1,096] [material textil impermeabil Manopera | 0,000| copertină tobogan fort Utilaj | 0.000 |Amortizor cauciuc pentru buc Material | 27174 27174 cuvapănă Manopera | __0,000| Utilaj ___] 0,000 Transport _|_____0,000| o ȚIN 0,000| 50,00 1358717) 0,000) _20000| 5.454,867| 0,000 | 0000) 000| 0,00] 0.000 0,000) 1] 0000[ 0000 000| 0,000| 0.000 | 0000] 0,000] 000| 0,000) Întreținerea sezonieră a buc sist |Material | 0,000] 113,541 0,000| __80,00| 9.083,3507) 0,000| 32000] 36.333,227| sistemului de irigare irigare |Manopera | 113,541] 9.083,507| | 0000) _36.335227| 000| 0.000| (Utilaj | 0,009| 0,000 TTTETTTTEEE 0000[ 000| 0,000 (Transport | 0,000! 0,000 0,000 0,000) 0,00) 0,000) Întreţinere calculator buc Material | 0,047 18,196 a 1.455,653 0,000 | 320,003 5.822,613| (programator) Manopera |___18,149| 5.807,680| 000| 0,000) utilaj | 0,000| 0,000| | 0000 000| 000| 0,000 Transport | 0,000) 0,000) ] 0,000) 0,000] 000| 0,000| F3 [Înlocuirea sursei de tensiune | buc [Material | 0007 0504 0,000| 500,00) 152000) 0,000) 200000) 608,000| pentru electrovane sau Manopera |____0291) 145333| | 00000 581,333) 000| 0,000 calculatoare jUtilj | _0,000| 0,006 | | 0000] 0000) 000| 0,000 (Transport | 0,007 0,000) | 0,000| 0,000 000| 0,000 Material | 0,00 13,350 500,00 6.674,833 0,000 2.000,00 26.699.333 [Manopera | 6.671,500 0,000 26.686.000 0,00 0,000 Utilaj | 0,00 [Transport | 0,00 0,000 1 0,000 0,000) 0,00 0,000 0,000 80,00 449.233 0.000 320,00 1.797.013 1 F2 Întreţinerea şi înlocuirea clectrovanelor Întreţinere senzor de ploaie |Manopera | 5,61 Utilaj | 0,00 [Transport | 0,00 [Material _ | 0,00 [Manopera | 4,049 Utilaj | 0,000) 0,000 0,000[ 0,00) 0,000 2.024,500 2.000,00| 8.098,000| 0,000 0,00 0,000 [0000 0000 0.00] 0,000] N buc [Material | 0.00 5,616 449253) | 0,000 1797013) _0,00| 0,000 buc E intreţinere aspersoare 0,00 e “a m _ 0,000) 1

0,000 1 0,000 [Material | 0,000 2,031 0,000| 250,00, 507,750) 0,000| 1.000,00] 2.031,000| [Manopera | _2,013| 503,250| | 0000) 2.013000| 000| 0.000| Utilaj __[__ 0,000| 0,000) | 0000 0000| 000| 0,000] Transport |___0,018| 0,000) 1 0000) 0000] 000| 0,000) [Material | 4,147| 7,195 0,000) 500,00) 3.597,500| 0,000] 2.000,00[ 14.390,000| [Manopera | 2,927| 1463500) | 0,000] 5854000] 000| 0,000| Utilaj | 0,000] 0000 | _0,000| 0000) 000| 0,000| Transport | 024| 0,000, ] 000| 0000) 000 0,000 Întreţinere pompe buc Material | 0,467) 29,872 0,000; 20,00) 597447| 0,000] _8000| 2.389,787| Manopera 28,253 565,053| | 0000[ 2260213] 0,00) 0,000 ilaj 0.00 0,000[ | 0.000) 0.000 0,000 115 0,000 [| 0000] 0,000| 0,00 FIO |Înlocuire cutie de electrovane | buc [Material 38,143 44,735 0,000| 500,00] _22367,667| 0,000| 2.000,00 89.470,667 Manopera |__6,563| 3281,500| | 0000] 13.126,000| 0,00 Utilaj [0,000 0,000[ | 0,000) 0,000 0,000 Transport | 0,030) 0,000) | 0000] 0.000] 0,00 buc [Material 129,494 0,000| ___2000| 2589,887j _0.000| 80,00 10.359,547| Manopera 0,00) 0,000| | 0,000 0,000) 000| 0,000 Utilaj 0,00) 0000| | 0000 0000] 000| 0,000 Transport 0,00 0,000 | 0000| 0,000] 000| 0,000 FI2 E 1,5-2,5 kw/oră buc [Material 395,512 0,000| 7910233] 0,000 80.00] 31,640,933| Utilaj 0,000 0,000j | 0,000 0,000 0,00 0,000 Transport 0,00 0000) [| 0000) 0000] 000| 0,000 buc |Material 463,273 0,000, 20,00] 9265467) 0,000) 8000) 37.061,867| Manopera 0,00 0,000| | 0000] 0000) 000| 0,000 Utilaj 0,00) 0000| | 0000| 0,000 000| 0,000 Transport 0,00 0,000) | 0000] 0,000] 000| _ 0,000| buc [Material 728,990) 728,990 0,000 20,00] 141579,.800| 0,000 80.00) 58.319,200| [Manopera | _0,000| 0,000) | 0000] 0,000[ 000| 0,000| Utilaj | 0,000 0000) | 0000] 0,000| 000| 0,000| [Transport | 0,000 0,000) [| 000| _ _ 0000[ 0,00] 0,000| buc |Material | 859,157) 859,157 0,000| 20,00] 17.183,133) _0,000| 80,00] 68.732,533| | _0,000| 0000) | 0000] 0,000] 000| 0,000| Utilaj [0,000] 0,000| | 0000 0000 0,00) 0,000 Transport _|______0,000| 0,000 | 0000] 0000 000| 0,000) |Material _|___614370] 0,000| 20,00] 12287407] 0,000] 80,00] 49.149,627| [Manopera | _0,000| 0000 | 0000[ 0,000 000| 0,0001 F7 Întreţinere furtune de picurare ml s Inlocuire țeavă E] = a > n £ E UI II FII 129,494 395,512 F13 463,273 FI4 Pompă 7-12 kw/oră Pompă submersibilă 2,5-4 kw/oră 614,376

Utilaj (Transport | 0,000 Pompă submersibilă 4-7 |Material | 729367) 729,367 0,000 20,00 14.587,333 0,000 80,00 58.349,333 lew/oră [Manopera | __0,000| o Utilaj 0,000 ansport 0.00 ial 550,39 0,00 0,00 0,00 702,141 0,00! 0,00 0,000 43,24 0,00 0,001 0,00 4,98 0,00 0,000 0,00! |Aspersoare rotative cu rază 14,07 medie de stropire opera 0,00 ilaj 0,00 Transport 0,001 /Aspersoare rotative cu rază Material 17,795 nare de stropire Manopera 0,06 Utilaj 0,00! Transport 0,00! |Calculator/programator cu 12 Material 428,650 0,000|____1000| 4286,503| 0,000] 40,00| _17.146,013| rețele Manopera | _0,000| 0,000] 0000| 000| 000| 0.000 Utilaj | 0,000) 0000, ] 0,000| _0,000| 000| 0,000 Transport ] 0,000) 0,000) 0,000 0,000| 000| ” 0,000) Calculator/programator cu 4 |Material | 251,708] 251,708 0,000) 170,00] 17619550] 0,000) 280,00) 70478240 rețele Manopera 0000) | 0000 000| 0,000 lUtitai __ [0,000] 0.00 a 2 s = Pompă submersibilă pentru ape murdare şi reziduale 2,5-4 kw/oră Utilaj 550,399 11.007,987 o 00 0000 000| 000| sport Pompă submersibilă pentru ape i murdare şi reziduale 4-7 kw/oră [Utilaj 702,141 0,000 20,00 14.042,827 0,006 80,00 36.171, 0000 Do D000 140 060 Ss 5 |5 5 8 =|2l=IEIE E = R 8 = II 0,000 80,00 3.459,547 0,000 320,00 13.838,187, 0,000 Senzor de ploaie = dn /Aspersoare nerotative tip spray F21 Materii [Manopera | UI FR si-l 0000 |] 0,000 0,000| 1] 0,000 0,000) 0,00] 0,000) 0,000 500,00 8.897.333 0,000 2.000,00 35.589,333 0,000 3 3 5

0,000[ | 0,000 0,000 0,000, 1.000,00) _1.076,667| _0000| 400000] 4306,667| 0000 | 0000) 0000] 000| 0,000 0,000| 0,000 0,000 0,00 0,000 Țeavă PEHD $=20 mm mi [Material | _0,501| 0,501 0,000| ___10000[ 50,133] 0000] 400,00] 200,533 [Manopera | 0,000 0,000| | 0,0000 _0000| 000] _ 0,000 0000 ] 0,000 0,000] 0,00 0,000 [0000 0,00 0,00 0,000 100,00] 558001 0,00 223,20 000| | 0,000 0.00 0,00 0,000 ] 0,000] 0,000] 0,000, 0,000) [| 0,000) _ 000| 000] 0,000 0,000) __100,00[ 83,833) 0,000] 40000) 335,333| 0,000) | 0,000| 0,000) 000| 0,000) 0,000) | 0,000| _0,000| 000| 0,000) 0,000) [0000] 0000] 000| 0,000) 0,000, 100,00] 121,133) 0,000] 400,00) 484,533| 0000) | 0000) 0,000 000| 0,000| 0000) | 0000] 0,000 000| 0,000| 0000| | 0,000] 000| 000) 0,000) 0,000| ____100,00| 325,467] 0,000] 40000) 1.301,867| 0,000 [0000] 0,000] 0,00] 0,000) 0,000 | 0,000] 0,000] 000| 0,000 0000| |. 000| 0,000] 000| 0,000) Țeavă PEHD 4-75 mm |Material | 4,133 4133 0,000| 100,00] _415,300| 0,000) 40000) 1.653,20) [Manopera |___0,000| 0,000| | 0000| 0,000 000| 0,000| | _0,000| 0,000 | 000| 0,000 000| 0,000| 0,000] 0000 0000| 000| 0,000) Țeavă PEHD $=90 mm ml |Materiat | 5,627] 5,627 0,000| 100,00] 562,733] 0,000 40000) 2.250,933| Manopera | 0,000] 0000 | 0000] 0,.000[ 000| 0,000| ilaj | 0,000 0,000) | 0000] 0,000 000| 0,000| Transport |__0,000| 0,000) [| 0000] 0000[ 000| 0,000| F34 |Decolmatare mo Material | 0,293) 30311 0,000 150,00] _4546,700[ _0,000| 60000) 18.186,800| [Manopera | 22,124 3318,556| | 0000| _13.274200| | 0,009) 0,00 F26 |Furtun de picurare ml F28 |Țeavă PEHD 4-25 mm ml Material | 0,558 400,00 UI F29 |Ţeavă PEHD 4=32 mm i 0,838 F30 |Țeavă PEHD 4=40 mm 1,211 F3I i 3,255 ilaj 0,00 sISIni sis vs n mc Ss să sl e SIE ZE S s s = = IE > [F32 s s s = n, F33 £ ES 9 Utilaj | 5844) 0,000[ | 0000 0,000| 0.009) Transport | 2,050) 0,000[ 0000 0,000) | 0,009) Materiat 7 _0,000| 0,000 __500,00[ _1619,500| 0.000| 200000| 6.478.000) Montaj duze 3,239 <c

Utilaj 0,006 Transport 0,00 buc [Material | [Manopera | 0,00 Utilaj 0,00 [Transport | 0,00 F37 Duze rorative buc |Material | 17,20 |Manopera | 0,000 Utilaj | 0,00 | Transport | 0,00 F38 |Legături — cot fe 2” buc [Material | |Manopera | 0.00 Utilaj | 0,00 [Transport | 0,00 p F39 [Legături flexibile—cot fe 34” | buc |Material | 0,55 D 0,000[__________] 0.000[ 0,000 0,000 0,000 500,00 1.791,833 0,000 2.000,00 7.167,333 Duze van cu reglarea unghiului de dispersie 3,584 E 17,204 5la AIE BIS HZ 0,556 4.000,00 2.225,33 0,000 0,00 _0,000 7225333 0,00 0,000 0,000 = 3 = 0,556 4.000,00 Manopera | 0,00 Utilaj | 0,000 [Transport | 0,000 arh g = Il a m A m —_ 00 F40 |Țeavă SPXFLEX 2,039 400,0 |Manopera | 0,60 Utitai | 0,000 |Transport | 0,00) F41 |Hidrant apă buc [Material | [Manopera | 0,00 Utilaj | 0,00 0,00 0,00 0,001 5.373,200 0,00 0,00 0,00 2.238,66 0,000 0,000 0,00! 400,00 483,06 Sa Ş BEI = 2|> SI +t sIsi LI si 2 = als ein s e wo 0 VW), wi << e “ _ s ŞI S | 400,0 E s 5 13,433 e Ss Ss 3 = = > = 5 & TITI = 3 8 s = 5,597 5,597 400,00 (Transport | 0,00 [Material | Cheie pentru hidrant apă buc [Manopera | 0,00 Utilaj 0,00 Transport | 0,00 buc [Material | 1,208 Manopera | 0,600 Utilaj | 0,000 Transport_| 0,00 buc [Material | 1,10 |Manopera | 0.000 jUtilaj | 0,000] [Transport | 0,000| [Materia | 1,429] 1,208 0,00 0,00 - 0,000 0,000) 10000, 110,155 0,000, _40000| 440,533 0,000) | 0000 0,000) 000| 0,000 0000) | 0000 0000, 000| 0,000 000| 1 0000) 0000) 000| 0,000 0,000[ __ __10000[ __142,900| 0,000) _400,00| 571,600| a a = ort ort Materia! _| 2,03 Te pera port Coliere de fixare 1,101 1,429

Racord drept [Material | 0942 [Manopera | ____0,000| Utilaj | _0,000| (Transport | ___0,000| Racord cot picurare [Material | 0,634 Manopera | 0,000 Utilaj | 0,000 Transport | __0,000| Racord prelungire picurare |Material | 0,408 0,408 |Manopera | 0,000 Utilaj | 0,000 Transport | 0,000] Racord teu picurare buc [Material | 0,735| 0,735 [Manopera | __0,000| Utilaj [0,000] Transport | 0,000) Cuplă rapidă dop picurare Material | 1,043] Manopera | _0,000| Utilaj | 0,000 Transport | 0,000 [Material _|___47583]) 47,583 [Manopera | 0,000 Utilaj [0,000] Transport | _0,000| Fiting (cot reducţie) fonta mal | buc [Material | 2,494] 2,494 [Manopera | ___0,000| Utilaj ___ | _0,000| Transport | _0,000| Fiting de conexiune buc Material | 2,900| 2,900 Manopera Utilaj |__0,000| Transport | 0,000 Teu cu filet interior buc [Material |____5,741| 5,741 0,000 TIS ITI IT 000 IO 726267) [Manopera | 0,000 | 0,000) Utilaj | __0,000| [Transport | 0,000)

Material 451 4,513 0,000 100,00 451,500 0,000 400,00 1.806,000 Manopera 0,00 0,000 Utilaj 0,00 Transport 0,00 Cot compresiune 90*, $=40 buc [Material | 4719) 4719 000| 10080[ 1553 0000[200,00| mm Manopera | __0,000| | 000| 000| 0,000 Utilaj | _0.000| | 0000) 000| 0,000) Transport |__0,000| 0,000) [| 0000| 0000] 000| 0,009) Fiting de compresiune din pehd! buc |Material 9.843) 9,843 0,000| 10000 984267 0,000) 400,00] 5.957,067 - valrom cu două îmbinări Manopera |____0,000| 0000) 000| 0,000) 4-63 mm utilaj] 0,000 | 0000) 000| 0,000 | Transport | 0,000 0.000) | 0,000[ 0000] 000| _ 0,000| buc [Material | 9,990 9,990 0,000 100,00 999.000] _0.000| 400,00 3.996.000 [Manopera [0,000 Utilaj | 0,000 Transport 0,000 buc ial 11,78 11,788 0,000 100,00 T-178.800 RER 400,00 4.715, oa Manopera 0,00 Utilaj 0,000 Transport 0,08 buc |Material 13,021 13,021 Fiting de compresiune din pehd — valrom cu două îmbinări $=40 mm F57 Cot compresiune 90, 4=63 mm 18 slă = Fiting de compresiune din pehd — valrom cu două îmbinări $=75 mm SI 000 TIS TIT 000| 3308400] Manopera 0,000 0,000 | 0,000] 0,000] 000| 0,000| Utilaj | 0,0001 0,000 | 0000[ 0,000) 000| 0,000| Transport | 0,000) 0,000) | 0000) 0000[ 0,00] 0,000 Sec | 728] TARE doo TOT TTT0000f 20000 | 0400] 0000 ȚT 000 000 0006000 urii [000] oo ŢI 000 0000050000 | 006| 0000 TTŢI 0 Ta 0 000) buc [Material | 3,928] 3,928 0,000] 100,00] _392,833| 0,000) 40000| 1.571,333| [Manopera | __0,000| 0,000) | 0000] 0,000] 000| 0,000 Utilaj [0,000 0,000 | 0000] 0000| 000| 0,000) Transport | 0,000 0,000] 0,000 0000] 000| 0,000 [Material | 8,789| 8,789 0000| 100,00] 878933] _0,000| 400,00] 3.515,733 [Manopera | _0,000| 0,009 n 0,00 [Gila | 0.000| 0.000 0000 000| 0,000| [Transport | __0,000| 0000|_____] 0,000 E [Material | _12,008| Cot compresiune 90", 4=75 am Fiting de compresiune din pehd — valrom cu două îmbinări $=75 mm Mufă compresiune 90*, 4=40 mm Mufă compresiune 90*, 4=63 mm /Mufă compresiune 905, $=75

Dop de compresiune 90*, $=40 Material || 3145 mm Manopera ]_____0,000| Utilaj | _0,008| (Transport Îmbinare fiting de compresiune [Material | 2,844| din pehd — valrom cu două Manopera | 1,246| îmbinări 4=40-63 x 1"12 Utilaj | 0,000] Racord de compresiune, 4=40 buc |Material | 3,043| x 1*1/2 Manopera | __0,000| Utilaj |__0,000| Transport | ___0,000| Racord de compresiune, 4=63 Material | 4,495| x 112 Manopera |___0,000| Utitai Transport | _____0,000| Sing de compresie boc Pistol [248 a i 0 TO di pehd —valrom cu docă [rnopera | 3176 sir ŢI TISO 6600000 îmbinr 2" Dad [0000 000 TȚ00f — 000060 Ț_ 0000) o sI 000) ac compresiune, 75 | buc [Materii |. 16560] 16360 0000 ING TES 700| 552.000 x 2 |Manopera | ___0,000| Utitai Transport ]_____0,000| Racord de compresiune, $=90 [Material | 10,752| 10,752 x 2 Manopera | 0,000) Utilaj ___] _0,000| [Transport | 0,000) Îmbinare fiting de compresiune] buc [Material | 2,579| 3,841 din pehd —vlrom cu Manopera | 16 4.300,667 0,00 0,00 0,00 1.536,40 0,00! =) Î înbinari $=40 mm cin TOT ec fie [ST o TR Sa aa mm [Manopera | 8.000) 0000 600| 0.006

Îmbinare fiting de compresiune din pehd — valrom cu trei îmbinări $=75 mm Teu egal de compresiune, 4=75| buc Material]. TOSZS| 19,525 [mm Manopera |____0,000) jUtilaj [0,000] [Transport | 0,000) imbinare fiting de compresiune] buc |Material | 2,835| 4,448 din pehd —varom a e Maropes | 1.603 a sa îmbinări $=40 x 1 1/2 Utilaj | 0,000| buc [Material | 777] TTL Manopera | __0,000| Utilaj] __0,000| Transport | ___0,000| buc [Materia |] 6412] Manopera | 0,009) utili | 0000) Transport | 0,000) buc [Material | _2529| 6,251 'Teu de compresiune cu derivație, 9-40 x 1”1/2 0,000 TGS TE II 000| 0,000| | 00007 0,000] 0,00[ 0.000) 0,000 | 0000 0.000] 000| 0,000) 0,000 | 0000] 0,000] 000] 0,000 0,000j _100,00| 625067] 0,000 40000] 2.500,67 372200| | 0000| 1.438,800| | 0,000 0000 7 0,000 0,00 0,000) 0,000) | 0000| 0,00 00| _0,000| 0,000| ___100,00[ 2.247,60) 0,00 0 00 o[__ 8.990,40] 000| | 0,000] 0,00 0,000 0000[ | 0,000] 0,00 0,000) 0,000| [0.000] 0,00 0,000) 0,000[ 100,00] 406,833] 400,00] __1.627,333| 96,333) | 0,000| 385, | 0,000 0,000 | 0,000 0,000) | 0000) | 0,000 aa 0,000 FITE n | 3.003,200| 142,800 571,200 0,00 Tool 0000 | 0,000 0000 000| 0.000 Teu de compresiune la 90* cu filet exterior (90* male tce), $=40x 112 Îmbinare fiting de compresiune din pehd — valrom cu trei îmbinări 4=63 x 2” Teu de compresiune cu buc [Material | 22,476 22,476 derivație, 9=75 x 2” |Manopera | 0,000 buc [Material | 3,105 4,068 CISISisisisIsi?D SS siImsis < SiS S SI Piesă branşare, 4=63 x 1” s s SI s

Transport Material 7,79 2,24. 0,06 0,00 Ş sI si si Tr o _ Piesă branşare, 4=75 x 1” Utilaj Transport Robinet de trecere cu ventil şi buc |Material mufe, cu sau fără descărcare, [pentru ţevi de oțel, $= 1 1/2” o 0,000 10000] _1.679,167| 0000] 400,00) 6.716,667| 0,00 0000[ | 0000] 0,000| 000| 0,000 0,000 rt 0,00 erial 20,844 Manopera 0,06 Utilaj 0,00 ran: 0,00 30,45 0.00 0,00 ort 0,00 buc |Material 30,45 0,00 0,00 rt 0,00 buc |Material 31,844 Manopera 0,00 0,000 0,00 52496) 52,496 | 10000] _5.249,567| 0,00 Manopera | __0,000| 000f__ | 0.000) Utilaj | 0,000] 0,000, | 0,000! | 0,000) buc [Material | 2233] 2,233 | 10000) 223,267| 6,00 Manopera | ___0,000| 000| 0,000 Utilaj |___0,000 0,000 | 0,000 Transport |_____0,000| buc [Materii [2083] 2,053 [Manopera | 0,000] Utiiaj | 0,000) Transport _]_____0,000| Material _]____1,626 a + s = 100,00 2.084,433 0,000 400,00 8.337,733 Robinet apă pvc hol-fi, buc 112” E i E 100,00 3-045,900 0,000 400.00 12.183.600 0,0001 0,000 0,000) 0.000 | 0000) 0,00 0,000 400,00 buc Robinet de trecere cu ventil şi mufe, cu sau fără descărcare, pentru țevi de oțel, $= 2” Ss =| 5 5| sl 22 a = 5 2, e e SI e e S e e DĂ Sc ec >, a k o < Ss Ss 5 E BELLE e e Ss = Robinet sferic pentru apă cu racorduri interioare, 4= 2” 12.183,200| 0,00 0,001 0,000 12.737,73 0,00 0,00 5 Utilaj | E E Electrovană 4=3/4” 31,844 400,00 2 = _ so w < Ş UN sc << 2 << cs DI > == o Sc e <<, e > & & s SI [ani 400,00 20.998,267 0,000 buc = s E sIsis es SI sic = S | S c Cc Cc e c Sc = Sc e e = c e e =, < 400,00 Fiting de compresiune piesă de 893,06 legătură $=25 mm Ss zi css e L SI + — 0,00 e | Ss s < S s s e SI S Ss s s z Ss — ND SC, 205,267 0,000 400,00 821, 0,00 0,000 0,000 0,00 650,267 Cei N Fiting de compresiune piesă de legătură 4=32 mm sis css SILI = DILIL e e zi s Cot de compresiune 90*, 4=25 0,000 400,00

Manopera Utilaj Transport [Cot de compresiune 90*, $=32 Material | [mm [Manopera | Utilaj | „Transport | Teu egal de compresiune, 4=25 |Material | mm [Manopera | | [Transport | Teu egal de compresiune, 4=32| buc [Material | [mm |Manopera | Utilaj | Transport | Mufă de compresiune, 4-25 Material | mm [Manopera | Utilai | |Fransport_] Mufă de compresiune, 4=32 buc |Material | mm (Manopera | Utilai | |Transport__| 'Dop de compresiune, 425 buc [Material | mm [Manopera | Utilai | Transport | Dop de compresiune, $=32 buc Material | 0,000) 0,000 [2.046 0,000 0,000 |_____0,009) |___3,102) |___0,000) |____0,000| |_____0,000| sa |____0,000/ | 0,000) |____0,000| | 2222) 0,000) |__0.000) |____0,000| 2,637] | 0,000) 0,000) |___0,000) [1,616] [0.000 0.009) |_____0,000| 1,804] mm [Manopera | 0,000) Utitai | |Transport_| Arbori foioşi cu circumferința buc [Material | 14-16 cm [Manopera | Utilaj | |Transport_] Arbori foioşi deosebiți cu buc |Material | circumferința 30 cm [Manopera | Utilaj] | 0,000) |____0,009) | 555,533 0,009) | 0,000) 0,000 | 436401] 0,000) |___0.000) | ____0,004) 338,833 436,401 0,000[ ____10000[ 222200] _0,000| 400,00) 888,800) 0,000[ | 0000 0,000| 000| 0,000 0000) | 000| _0,000| 000 0,000) 000| | 0000] 0,000[ 000) 0,000) 0,000) 100,00] 265,667] _0,000| 400,00) 1.054,667| 0,000 | 0,000 0,000 0,000| 1 0,000) 0,000) 0,000[ 1] 0,000 0,000 100,00 161,567 0000[ 0,000 0,000 100,00 180,367 0,000] 0,000 0,000 | 0000) 0,000] e > > o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e | | 0,00] 0,000 0,00 0,00 0,00 646,267 0,000 0,000 0,00 121,467 0,000, Î 400,00 0000) |_ 00007 0000] 000| 0,000] 0000| ____3.000,00| _1.016.499,000] 0,000 12.000,00]_4.065.996,000 0,000| | 0000] 0,000] 000| 0.000| 0000[ | 0000 0000 000| 0,000 0,000) | 0000] 0,000] 000| 0,000] 800,00 349.120,800 0,00 0,000

[Material - | 358,188] 358,188 Conifere deosebite cu înălțimea de5m 0,000] 200,00] 71637533) 0,000 300,00] [Manopera | 000| | 0000] 0,000 0.000 Utilaj | 0,000| 0,000| | 0000] _0000| 000| 0,000 Transport | 0,000 0000[ | 0000] 0,000[ 0,00] 0.000] buc [Material | 6932| 6,932 0,000[___400000| 27726,667| 0,000] _16.000,00| _110.906,667| [Manopera | _0,000| 0,000 E | 0,000] 0000 | 0,000| 0,000 0,00 0,000 Transport | __0,000| 0000) | 0,000| 0,000] 000) 0,000| buc [Material | 13130] 13,130 0,000 _50,00[ 656,517] 0,000] 20000[ 2.626,067| 0,00 0000 | 0000] 0,000[| 0007 0,000| i 0,000 0,000| | 0000] _0.000[ 0007 0.000| TE 0,00 0,000| | 0,000] 0000 000) 0,000) Conifere cu înălțimea de 200- | buc i 37,11 37111 0,000 1.000,00] __37.111,000| _0,000[ 4.000,00] 250 cm 0,000 0000 | 0000] 0,000 000| 0,000| ilaj 0,000 0,00 MN buc /Arbuşti foioşi cu înălțimea 40- 60 cm Plante de apă cu înălțimea 40- 60 cm E o = Si = a > Bl 2 la 3 5 5 0,000 | 0000) 0,000) 0,00) 0,000) Conifere cu înălțimea de 40-60 al 18330| 18,530 0,000] 1.000,00] 18.330,000| 0,000) 400000| 73.320,000) cm 0,000 0,000[ | 0,000] 0000| 000| 0.000 0,000 0000[ | 0,000] 0000| 000| 0,000 Transport | __0,000| 0000) | 0000 000| 000| 0,000) [Material | 21312] 21,312 0,000[ | 0,000| 0,000 0,00 Utilaj 10,000 0,000 [_ 0,000| 0.000 0,00 [Transport | 0,000) 0,000) 0,000| 0,000 0,000 buc [Material | 1,956] 1,956 0,000] 5.000,00) __9.778,333| 0,000 39.113,333 Manopera | _0,000| 0,000) | 0,000) 0,000 0,00 Utilaj | _0,000| 0,000| | 0,000| 0,000 0,00 (Transport | 0,000) 0,000| [| 0,000] 0,000 0,00) buc |Material | 1,186| 1,186 0,000[ __50.000,00] 59.300,000| 0.000 237.200.00 [Manopera | 0,000] 0,000[ | 0,000| 0,000 0,00 Utilaj | 0.000 | 0.000| 0,000 0,00 Transport | __0,000| 0,000| | 0,0001 0,00 0,000 buc [Material | 1,015| 1,015 0,000 __400.000,00[ _405.866,667] 0.000) _1.600.000,00] _1.623.466,667 (Manopera | _0,000| 0000[ | 0000[ 0,000] 000] 0.000 Transport | 0.000] 0000 |_ 0,009| 0,000 0,00 0,000 [Material [1015] 0000 __350.000,00| _355.133535] _0,000| _1.400.000,00| _1.420.533,333 [Manopera | 0,000 0,0001 0,000 0000] 000| 0,000 Utilaj | 0.000 0,00 Bu Bi 5 AIA 2 85| 's HZ Sl Trandafiri cu trunchi in ghiveci, 100+ cm Trandafiri cu înălțimea h 40-60 20.000,00 cm e Gard viu, cu înălţimea de 60- 200.000,00 80 cm UI Flori anuale în ghiveci o 7-8 cm Flori bienale in ghiveci & 7-8 cm

|Transport_ | buc [Material | 0,000 Flori perene în ghiveci & 12-14 Ca ss slsis = E E buc |Material Manopera Utilaj Transport buc jMaterial Manopera Bulbi din diferite specii 3-5 cm 2,96 0,00 0,000 0,00 Muşcate, în ghiveci 12 cm = = _ Transport —_ S VI) a = e e Ne ar) E E H2 Coş de gunoi buc |Material 99,504 Manopera Utilaj 0,00 0,00 Foişor (umbrar, pavilion) buc |Material 874,53 16,80 0,06 0,00 erial 39,069 1,72 0,000 Transpo: 0,001 H5 Pergole buc |Material 165,653 anopera 1,68 0,00 Transport 0,00 Suport pentru biciclete buc |Material 51,23 Manopera E R = Utilaj E Gard de protecţie zonă verde buc 5 = 5 ă pu) E N 3 > > 0,00 0,000 12,352 2,52 Transport Material Manopera Jardiniere Ss Ne m | 3.458] 3,458 Manopera 0,000 Utilaj 0,00 0,00 1,077 0,06 0,00 0,00 2,969 H1 Bănci buc Îi 616,300 652,300 Manopera 36,000 Utilaj 0,000 0,00 102,864 891,336 WM 167,333 74,872 000| 0,000 | 0000] 0,000] 000| 0.000| 0,000[ |. 0,000] 0000] 0,00] 0,000) 0,000] __250.000,00| _269.166,667] 0,000] 1.000.000,00] _1.076.666,667 000| | 0000] 0000[ 000| 0.000 0; 0000 | 000| _ _0000| 000| 0,000 0000) 1] 0000) _0,000[ 000| 0,000) 0,000[ __1000000[ 29695533] 0,000] _40.000,00| 0000) 000| 000| 0,000 0000 1] 0000) 0,000| 3.600 0,000[ 1 0,000 0,00 0,000[ 1 0,000 0,00 0,000 10,00 545,990 0,00 33 504, 0, i 3 000|] 0,000 100,00 65.230,000 0,00 000| | 0,000| | 0,000 0,000 0,000 100.00 10.286,367 s s <| Ss s s s S 0,000 100,00 4.078,867 0,000 172,000[ 1 0,000 588,000 0,000 1 0,000 0,000 0,000 20,00 3.346,667 0,000 600|) 0,000|_ 1] 0,000 0,000 0,000 200,00 14.974,333 0,06 000[ | s < s Ş zi s < = = 2 o 0 0,000 14.400,000 0,000 0,000 1.344,000 0,000 0,000 0,000 1.344,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 134,40 | 0,000 134,400 0,000 0,00 | 0,000 2.016,00 400,00 260.920,000 400,00 41.145,467 400,0 800,01 59.897,333 118.773,333 0,000 0,000 0,000 0,000 |______0,009| 0,000) 0,000) | 0,000 80,00 71.306,880| ___0,000| 0.000 10,000) | 16.315,467| | 0,000| 0,000) | 0,009) 80,00] 13.386,667| 0,000) 0,000) 0,000] 40,00) 2.183,960| | _0,000| 0,000 0,000 0 0 e SC o > 0,000

Utilaj | 0,000 [Transport | 0,000| Hamac buc [Material | 149,681] 156,401 [Manopera |__6,720| Utilaj | 0,000] Transport | 0,000) MI a = A m ) [Manopera |___5,040| Utilaj ___ [0,000 | Transport | 0,000] H10 |Masă mică cu scaune buc [Material | 82,107 Manopera |___1,680| Utilaj | 0,000 Transport |_____0,000| Hll |Masă mare cu scaune buc |Material | 119542) 122,902 [Manopera |__3,360] Utilaj [0,000] Transport | 0,000) buc [Material | 169347) 176,067 Manopera |___6,720| Utilaj |____0,000| Transport | 0,000) Materia! 198,455] 211,895 |Manopera | 13,440) 0,000 0,06 buc ial 168,29, 2,52 i 0,00 ansport 0,000 N bu: m HI2 o, 000| 20,00! EESTIEEE TITI TR TZ085.333 134400 ŢI __0.000[ 57,600 000| 0.000) 0,000) | 0000| _0,000| 000 0,00 0000) 0000) 0000] 000) 0.000) 0,000| __ 2000| 4237895] 0,000) 8000, 16951573 268800|_______ | 0000| _1.075200| 000| 0,000] | 0000[ 00007 _ 000| 0.000) 0000) 1 0,000[ 0,000| 000) 0,000| 0,000| 1000] 17081577 0,000] 4000| 6.852,627 25200) | 000| 100,800| 000| 0.000) 0000) | 0000 0000 000] 0,000 0000] 0000] 0,000[ 000] 0.000| 0,000| 10,00] 4652663] _0,000| 4000) 18.610,653| s0,400| | 0000) 201,600| 000| 0.000 0] 0.09) Il = E 5 a 2 HE 170,816 int a vu a = > E Material 160,22 anopera 5,04 i 0,06 port 0,00 | 35727 885,275 [Manopera | _48,000| Utilaj | 0.000 Transport | __0,000| Material | _1.107330| 465,266 Complex tobogane cu 2 blaturi (suprafețe de alunecare) zi 0000| | 00000 0.000) |____0,000| 0000) [| 0,000] 0,000 0,090) 0,000] 1000] 88527500 _0,000[ 4000 55.411.000 450,000| | 0000| 1920000] 000| 0.000 0,000| | 0000) 0000] 00] 0.000 0,000 i ww m al = D= 14 Complex tobogane cu 4 blaturi | buc 1.115,736

[Manopera | Utilaj | 0,000] 0,000| | 0,000] 0,000 (Transport | 0,006 buc [Material | 1.457,918] 1.467,998 0,000| 10,00] 14679983) 0,000] 4000) _58.719,933| [Manopera | 10,080] 100,800| | 0,000) 403,200| 0,009) Utilaj [0.000 0,0001 Transport | 0,000] 0,000| 1 0,000) 0,00) | 0,000) Coş baschet mic buc [Material | 161,292] 165,492 0,000| 10,00) 1654920] _0.000| _40,00| 6.619,680 [Manopera | 42000| | 0000| 168,000 000| 0,000| Transport | 0,000) 0000 1] 000| _0000[ 000| 0,000) Coş baschet mare buc [Material | 195,547] 202254 0000) 10,00 2022537) 0000) 4000 8.090,147| Manopera |__6,707| | 0,000 Transport | 0,000 0,000[ | 0000 0,000 000) 0,000 |Groapă de nisip buc [Material _, 136521) 138,201 0,000| 10,00) 1382,007| 0,000) 4000) 5.528,027 [Manopera | 1,680] | _67200| 0,00 0,000 Utilaj [0,000] 0000[ | 0,000] 0000 000| 0,000 Transport | ____0,000| 0000) [_ 0000] 0,000] 000| 0,000) buc [Material |___369,575| 372,935 0,000] 20,00] _7458700| 0,000] 8000| 29.834,800| [Manopera | 3,360 Utilaj | 0,000) Transport | 0,000| buc [Material | 510,305] 513,665 Manopera | 3,360] Utilaj | _0,000| Transport | _____0,000| buc [Material | 360,428| 365,468 o „000 „000 (suprafețe de alunecare) 0,00 0,00 0, 0,000 0,000 e e SI S e & zl S e SI s 6 [Complex tobogane cu 5 blaturi (suprafeţe de alunecare) e e >, e e = e i < Ss a = = 10 Hucărie pe arc "Albinuţă" Leagăn tip cuib de pasăre Leagăn (cu un singur punct de suspendare) echivalent cu leagăn tip Tarzan |____5040| uit 6.000 Transport | 0.000) buc [Material | 595971] 599,331 Manopera | 3,360| Utilaj |. 0,000) Transport | 0,000| Material 486,666 491,706 0,000 10,00 4.917,060 0,000 40,00 19.668,240 Manopera 5,040 Utilaj 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 10,00 5.993.310 0,000 40,00 23.973.240 33,600[ | 0,000 134,400 Leagăne cu 2 nacele & e z S e e S S Ş Ş & Ss Leagăne cu 2 şezuturi s = = zi S s > = S & S e <| S Ss s <

[Transport _| Locomotivă buc |Material | 188,827] 202,267 [Manopera | 13,440| Utilaj | _0,000| Traosport | 0,000] 116 |Masă ping-pong buc [Material | . 267,572] 270,932 [Manopera |__3,360| Utilaj 0,000 0,000 248,23 0,000 TE 117 Porţi fotbal/handbal buc |Material 252,265 e S + N 6.054,360 0,00 0,00 _—0,000 15.101,31 0,00 0,00 40,00 7.642,68 0,00 lie ASI E a -, i 0,00: port 0,06 i 738,26 16,80 ilaj 0,00 0,00 182,667 8,40 ilaj 0,00 ransport 0,001 120 Sistem căţărat din lemn cu sfori] buc |Material 312,72 6.720 i 0,00 Transport 0,00 Sistem căţărat metalic cu sfori buc |Material 271,921 278,641 | 18 |Rotativă tip pom cu sfori buc căţărat 755,066 20.00 Ss = BIR E si SIZE E > IL e = o 119 Rotativă (manej) buc |Material 191,067 îl. 3 a > 0,000| 500] 1597198) _0,000| 2000| 33,600 | 0000] 134400| 000) __ 0,009 0,000 | 0000) 0000| 000| 0,000 0,000[ | 0000) 0000j 000| 0,000 0000 500| 1393205] 0,000) 2000) 5.572,820) 6.720 33,600 | 0000] 134400| 000| 0.000 Utilaj | 0,000] 0,000] 000] 0,000 Transport | __0,000| „000| 0,000 000| 0,000| Sistem de sărit elastic buc |Material | _578267| 586,667 [Manopera [8,400] 84000 | 0.000] 336,000| 0,00 0,000 Utilaj [0,000 0000 | 0000) 0,000] 0,00) Transport | 0,000 buc [Material | 273, 414| 280,134 0,000| 500| 1400,672| _0,000| 20,00) 5.602,687| Manopera |____6,720| 33,600[ | 0000] ” 134400| 000| _ 0,000[ Utilaj | _0,000| 0,000 [__ 0000| 0,000] 000| 0.000| Transport | _0,000| 0,000) | 0000) 0000| 0,00] _0.000| [Material | 314,400] 0,000 3194397 _0,.000[ 4000 12.777,587| 319,440 Ale es S - o a E ESI 3 E > 21 5 £ ST= e e RI 6 < m N s = Ş * s s < 2 ec e S, o Sistem echilibristică Tobogan cu 1 blat pentru grupa 319,440

1-3 ani (suprafață de alunecare) Transport | 0,000] buc [Material | _651,329| [Manopera | 5713| Transport | 0,000) buc [Material | 1154542] 1.160,588 Transport | _0,000| Vagoane buc [Material | 239,892] 248,292 Manopera | 8,400) Utilaj | 0,000 Transport | 0,000) buc [Material | 148918] 148918 Manopera | _0,000| Utilaj | 0.000) [Transport | 0,000] buc [Material | 10,575] 10575 Tobogan cu 1 blat pentru grupa 4-7 ani (suprafață de alunecare) 657,042 10,00 6.570,420 0,000 40,00 26.281,680, Tobogan cu 1 blat pentru grupa 7-14 ani (suprafață de alunecare) 0,000[— 0,000 200| Ț_— 0000[ 241,867 000[ 0.000) 0.000 [0000 0000f 0006000 0,000| | 0000] 0000| 0,00 0,000 0,000 10,00] 2482923] 0,000 40007 9.931,693| 84000) | 0000] 336,000| 000| 0,000 0000 | 0000| 0000 000| 0,000| 0000 | 0000] 0000] 000| 0,000) 0,000 10,00[_ _1489,183 _ _0,000[ 4000] 5.956,733| 0,000 | 0,000 0000] 000| 0,000| 0,000 | 0000] 0,000 |___0.000| 0000| | 0,000| 0 0,000| 10,00) 105,747] 0,00 [Manopera | 0.000] 0,000 | 0,000] 0,00 | 0.000 0,000 | 0,000| 0,00 Transport | 0,000) 0,000 [| 0,000| 0,00 buc [Materiol [| _189,402| 189,402 0,000[ __10,00[ 1894017] 0,000 Manopera | 0.000] 0000[ | 0000] 0,000| Utilaj [0,008] 0000 | 0,000] 0,000 | 0,000 Transport | 0,000) 0000| | 000| 0,009] 0,000) buc [Material | 78840] 78,840 0000 10,00] 788403] 0,000] 4000[3.153,613| Manopera | _0,000| 0,000 | 0000] 0,000] |___0,000| Utilaj | 0,000 0,000[ | 0000 0.000 | 0.000 Transport | 0,000) 0,000 [| 0000] 0,000| 0,000) buc [Material | 106243] 106,243 0,000, ____1500[ 1593,640| 0,000 60,00 6.374560| Manopera | 0,000 0,000 | 0,000] 0,000 | _0,000| Utilaj __ | 0.000 0000 | 0,000[ 0,000] | 0,000| Transport | 0,000) 0,000| |. 0000] 0,000] ,00|____0,000) [Material | 116.002] 0,000 1500[ 1740,025 0,000] 60,00] _6.960,100| Manopera | _0.000| 0,000[ | 0000] 0,000] | _0.000| jUtilei [0,000] 0,000 [| 0000] 0,000] | 0,000 127 128 |Arc pentru jucărie pe arc "Albinuţă” e Z o c 0,0 Arc sistem de sărit elastic 40,0 (trambulină Tm o a a d 40007 __7.576.067| sisisisis a =, I30 [Blat tobogan cu valuri (la care zona de alunecare prezintă 2 sau mai multe variaţii de pantă) Blat tobogan pentru grupa 1-3 ani 132 e > o Blat tobogan drept 2,5 m 116,002

E ans buc |Material Manopera Utilaj Transport buc (Material Manopera Utilaj Transport buc (Material Manopera Utilaj 0,000 129,803 0,00 0,00 0,00 173172 0,00 0.00 0,000 340,93 0,00 0,00 0,00) 372,935 0,00 125,803 173,172 Blat tobogan spiral 340,933 E E Blat tobogan tubular buc |Material Manopera Utilaj 9,00 Transport 0,00 ial 292,532 Manopera 0,00 Utilaj 0,00 port 0,00 i 417,79 0,00 tilaj 0,00 ans 0,00 i 506,487 0,000 0,00 0,00 buc |Material 124,66 Manopera 0,000 ilaj 0,06 Transport 0,00 buc |Material 579,692 " (Manopera 2,97. Utilaj 0,00 Transport 0,900 Material 342,69: Manopera 372,935 0,000 20,00[ __5.850,647]” 0,000] 8000] 23.402,587| 0000 | 0000| 0000) 000| 0.000) 0000 |. 0,000| 0000” 000| 0,000) 0,000) | 000|” 0,000] 000| _ 0,000| 0,000 _4000| 16.711,653| 0,000[ | 0,000 0,000) 0.00 0,000) 0000[ | 0,000 0000| 000| 0,000) 0000 | 0,000 0000) 000| 0,000| 0,000) 40,00| 20.259,493| 0,000 | 0,000] 0,000] 000| 0,000) 0000 | 0,000| 0,000[ 000| 0,000 0,000] 0,00] 0.000 0,000| 2000] 2.495.200] 0,000 80,00] 9.972,800| 0,000[ |. 0,000] 0,000) 0,000| 0,000] 000| 0,000 0000| [0.000 0,000] 000| 0,000 0,000 1500[ 8739975] 0000| 60,00 34959,900| 44,600) | 0,000| 178400) 000] 0,000 0000| 000| 0,000 0,000[ | 0,000) 0,000) 000| 0,000) 0,000[ ____ 1000[ 3477533] 0000 40,00] 13.909.333 0,000] 201,600[ 0.000) 5 8 = 'Nacelă leagăn (1-3 ani) buc 292,532 nm _ jo i R _ < SA ŞI = Ss cs bc Ss 'Nacelă leagăn tip cuib de buc 417,791 sS _—| R s| 2? 52 o AIE ZE sie =) E a A E 8 Z buc 506,487 e e Ss s = 2 Ss G N n qi Se m Manopera a E > Şezut leagăn (4-14 ani) 124,660 E s E s a > II Ss & ZI S s s < s Plasă sistem de sărit elastic (trambulină o n e & SI S S 2 S n Joc inteligent x şiO 347,733

Tub trecere Mâner susţinere tobogan/ jucărie pe arc (albinuţă) Căţărătoare simplă Săritoare cu anvelopă Obstacol tip cu element în X Căţărătoare tip balansoar Panou informativ Aparat de fitness pentru brate, abdomen si spate Aparat de fitness pentru abdomen si talie Aparat de fitness scara buc 1 |Trmsport |___0,000| Material _|___219,454| |Vanopera | ___2,227| Utilaj] 0.009) Transport | 0,000) Material | 24,136) [Manopera 2,227] Utilaj] 0.000) Transport | 0,000) Material _|___238,948| [Manopera | 1,680) [Utilaj 0,000) [Transport |___0,000| |Maicriat | _82,893| Manopera 1,353 Utilaj 0,00 0,00 107,78 Dal a |____1553| 0,000) 0,000) [107.787] | 1,680) |____0,000| oC Cc = o Sl 33 Ss == s SI S E 8 = ss — N N = MS | 8 du si 5 a = e s S Ss E E sl oa si Sul ss = 'E _ css vel "IS SI 12 mo m|oIL 221,680 710,628 109,467 174,775 567,265 0,000 20,00 44,533) 0,000| 15.00 1 0,000[ 0000) | 0,000] 0,000[ 1 0,000, 15,00) 25200[ 1] 0,000[ 1] 000) 0,000 527,247 0,000 |___3.609,420| 0,000 | _0,000| 0,000] |___1.263,690] 0,000) [1.642,00] |____0,000| | _0,000| s s = Ss ce 0 0,000 0,000 ___0,009| 0,00 0,00 178,13 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 0,00 0.00 51,20 0,00 0,00 0.00 100,80 0,00 0,00 0,00 201,60 0.00 0,001 0,00 161,06 0,00 0,00 0,00 201,60 0,00 0,000 e e —, d 0,00 |_______ 000] 0,000] 5000) 1000 2216,803[ _0,000| 10,00] 8867213| 0,000] 89,067] 000 0,000) & RA S 80,0! 0,000 2.108,98 0,00 60,00 0,001 0,00 14.437,68 0,00 0,00 0,000 3.054,760 0,00 0,000 0,00 e 6.568,00 0,00 0,00 0,00 o 60,0 0 10.486.480 0,00 0,00 0,00 e > 11.722,56 S SI S 0,00 0,00 0,00 e 60, 0 o 22.575,960 0,00 0,00 o 000| 0,000

Aparat de fitness bicicleta buc eliptică Aparat de fitness pentru întindere Aparat de gimnastică, tip inele buc Aparat de fitness pentru „SKY” — pentru musculatura picioarelor CAM 2,25% CHELTUIELI DIRECTE CHELTUIELI INDIRECTE 5% PROFIT 5% TOTAL FĂRĂ TVA TVA 19% TOTAL CU TVA Manopera _ | Utilaj | Transport _| [Material | Manopera _ | Utilaj] | Transport __| Material | |___0.000| 0,009) |___618413| |____2,520| |____0.000| 0,009) |___375,565| Tran: [Material _| |Manopera | Utilaj | | Transport _ | Material | Manopera _| utila | Transport _ | | |____1,515| 0.000 |____0,000| |__616301| |_____2,100| |____0.000| 0.909) 620,933 376,505 433,386 618,401 PENTRU UN AN 161.695,440 17.147.234,256 857.361,713 900.229,798 18.904.825,768 3.591.916,896 22.496.742,663 "PENTRU 4 ANI 646.781,759 68.588.937,025 3.429.446,851 3.600.919,194 75.619.303,070 14.367.667,583 89.986.970,654

Atasament: Aviz_Serviciul_Juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2020-12873/15.06.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.06.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de “Întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 Constatând din examinarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a prețurilor unitare și a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de “Întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecție, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016; Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, şi anume: - În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, scopul acesteia este asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii. Prin excepție, art. 31 alin.1 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, stipulează că această lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică /acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă; c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară

potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate. Având în vedere practica în cazuri similare, este necesar să prezentați dovada că sunt îndeplinite cumulativ toate cele trei condiţii prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv Avizul Consiliului Concurenţei întrucât încredințarea directă a unui contract de servicii către operatorii economici menționați la art. 31 alin. (1) din din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, poate implica elemente de ajutor de stat, caz în care trebuie să se respecte prevederile naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat. Având în vedere HCLMT nr. 471/26.09.2019 privind achiziția serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara; Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, implicit a art.14 alin.4 ” Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată si plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.” Conform art.129 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "Consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local”; Potrivit art.129, alin. 7 lit.i) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind protecţia şi refacerea mediului; Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ”normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, şi la elaborarea şi adoptarea proiectelor de ordine, instrucţiuni şi de alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi la elaborarea şi adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale”; Potrivit art. 9 alin.1 din Legea nr. 24/2000, ”în cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a proiectelor de acte normative iniţiatorul trebuie să solicite avizul autorităţilor interesate în aplicarea acestora, în funcţie de obiectul reglementării”. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC 2020-12873/15.06.2020, in ceea ce priveşte existenţa prevederilor legale pentru modalitatea de atribuire a contractului propus de dumneavoastră, în condițiile în care modalitatea propusă de direcția inițiatoare respectă art. 5 alin. 1 din 0UG nr. 119/1999 priv' 1 controlul intern şi controlul financiar preventiv, care stipuleaza clar că "persoanele care gestionează fonauri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularității, economicității, eficacității și eficientei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”. Precizăm că prezentul aviz nu are ca obiect verificarea condițiilor cumulative prevăzute la art. 31 din Legea 98/2016 şi nici nu confirmă îndeplinirea de către SC Horticultura SA a acestora. Dovada şi asumarea încadrării societății în cerinţele art.31 din L 98/2016, cade în sarcina direcţiei de specialitate care a generat proiectul, eventual prin intermediul instituțiilor cu atribuții în acest sens (ANAP, Consiliul Concurenţei). Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice sau financiare şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuiește obligaţia structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica Cod FOS3-13,Ver.1

Atasament: Aviz_Directia_Economica_zona_centrala.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREŢIA ECONOMICĂ Nr. SC2020 — 12873/15.06.2020 Către, DIRECTIA DE MEDIU Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare Nr. SC2020 — 12873/15.06.2020, referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a prețurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului S% pentru servicii de “Întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecție, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece reprezinta aprobarea Consiliului Local a caietului de sarcini. Pe parcursul derularii activitatilor specifice, va mentionez a se tine cont de articolul nr. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Referat_aprobare_CS_PU_Horticultura.pdf

1

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC 2020-12873/16.06.2020

REFERAT DE APROBARE PRIVIND

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a

prețurilor unitare și a cheltuielilor indirect 5% și a profitului 5% pentru servicii de “Întreţinere şi

amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor,

tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului

Timişoara”, în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

1. Descrierea situației actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 471/26.09.2019 privind achiziția

serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a

sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea

lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara,

a aprobat achiziția serviciilor prin licitație deschisă pentru zonele I, II și III și atribuirea către SC Horticultura

SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Au fost solicitate puncte de vedere privind atribuirea conform art. 31 din Legea nr. 98/2016, la ANAP și

la Consiliul Concurenței, răspunsul de la Consiliul Concurenței este anexă la HCL nr. 471/26.09.2019.

Direcția de Mediu a pus în aplicare prevederile HCL nr. 471/26.09.2019, prin realizarea achizițiilor

serviciilor de întreținere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de

irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de

corecţie, elagare şi defrişare a arborilor, de pe domeniul public al Municipiului Timişoara pentru zonele I, II și

III, pentru zona centrală urmând a se atribui conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, ținând cont de

recomandările Consiliului Concurenței în adresa nr. 16316 din 25.03.2019.

Astfel, în urma derulării procedurii de licitație deschisă, s-au semnat acordurile cadru, cu o durată de 4

ani, pentru fiecare zonă în parte după cum urmează:

ZONA I - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL – lider și SC ROGERA SRL – asociat =

33.057.831,64 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 111/11.06.2020

ZONA II - Asocierea BARIERRA SYSTEM SRL – lider și SC GREEN CITY ANDLIV SRL – asociat

= 51.392.202,24 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 112/11.06.2020

ZONA III - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL – lider și SC ROGERA SRL – asociat =

27.824.697,47 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 113/11.06.2020

În adresa de mai sus, Consiliul Concurenței menționa necesitatea realizării unei analize „care să

demonstreze faptul că operatorul în cauză va presta serviciul respectiv la costuri pentru comunitate mai reduse

sau cel mult egale cu cele pe care acestea le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat serviciul către

o intreprindere tipică, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele adecvate, în condiții similare

(tehnice, financiare etc.).”

S-au întocmit: Caietul de sarcini și anexele 1-4, Analiza ofertelor financiare pentru zonele I, II și III din

Timișoara pentru stabilirea prețurilor unitare în vederea atribuirii conform art. 31 din Legea 98/2016 la SC

Horticultura SA a serviciilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de

irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de

corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timişoara,

Anexa cu prețurile unitare, cantitățile maxime estimate pentru acordul cadru de 4 ani și pentru cel mai mare

contract subsecvent și închiderea de deviz pentru zona centrală, anexă la prezenta hotărâre.

2

Cantitățile maxime estimate pe acordul-cadru și cel mai mare contract subsecvent au fost înmulțite cu

prețurile unitare, prețuri obținute în urma împărțirii sumei celor trei oferte financiare câștigătoare.

Prețurile unitare obținute, au fost trecute în Anexa cu prețurile unitare defalcate pe cele 4 componente:

Material, Manoperă, Utilaj și Transport, pentru a se putea calcula închiderea de deviz. Valorile acordului cadru

și a celui mai mare contract subsecvent conțin închiderea de deviz cu: CAM = 2,25% din manoperă, Cheltuieli

indirecte 5% și Profit 5%. S-au aplicat, pentru Cheltuieli indirecte și Profit, procentele utilizate de societate la

acordul cadru și contractul subsecvent în derulare.

3. Concluzii:

Prin urmare consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini

cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a Anexei cu prețurile unitare, cantități maxime

estimate pentru acordul cadru (4 ani) și pentru cel mai mare contract subsecvent și Cheltuielile indirecte 5% și

Profitul 5% în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016,

supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul de hotărâre mai sus

menționat.

PRIMAR VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_aprobare_CS_PU_Horticultura.pdf

1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

SERVICIUL SPAȚII VERZI ȘI

LOCURI DE JOACĂ

SC 2020-12873/15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a

prețurilor unitare și a cheltuielilor indirecte 5% și a profitului 5% pentru servicii de “Întreţinere şi

amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor,

tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului

Timişoara”, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA,

în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC 2020 - a Primarului Municipiului Timișoara și

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și anexele 1-4, a acordului cadru, contractului

subsecvent, a Anexei cu prețurile unitare, cantități maxime estimate pentru acordul cadru (4ani) și pentru cel

mai mare contract subsecvent și a cheltuielilor indirecte 5% și a profitului 5% pentru servicii de “Întreţinerea şi

amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de

corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”, în

vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 471/26.09.2019 privind achiziția serviciilor

pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de

irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de

corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, a aprobat atribuirea

contractului din zona centrală a municipiului Timișoara, către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea

nr. 98/2016.

Prin hotărârea menționată mai sus s-a aprobat achiziția serviciilor prin licitație deschisă pentru zonele I, II

și III, iar pentru Zona Centrală serviciile se atribuie în mod direct către SC Horticultura SA conform pevederilor

art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ținând cont și de recomandările Consiliului Concurenței

în adresa nr. 16316 din 25.03.2019.

Direcția de Mediu a pus în aplicare prevederile HCL nr. 471/26.09.2019, prin realizarea achizițiilor

serviciilor de întreținere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de

irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de

corecţie, elagare şi defrişare a arborilor, de pe domeniul public al Municipiului Timişoara pentru zonele I, II și

III, pentru zona centrală urmând a se atribui conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, ținând cont de

recomandările Consiliului Concurenței în adresa nr. 16316 din 25.03.2019.

Astfel, în urma derulării procedurii de licitație deschisă, s-au semnat acordurile cadru, cu o durată de 4

ani, pentru fiecare zonă în perte după cum urmează: ZONA I - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL – lider și SC ROGERA SRL – asociat = 33.057.831,64 lei

la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 111/11.06.2020

ZONA II - Asocierea BARIERRA SYSTEM SRL – lider și SC GREEN CITY ANDLIV SRL – asociat =

51.392.202,24 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 112/11.06.2020

ZONA III - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL – lider și SC ROGERA SRL – asociat = 27.824.697,47

lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 113/11.06.2020

În adresa de mai sus, Consiliul Concurenței menționa necesitatea realizării unei analize „care să

demonstreze faptul că operatorul în cauză va presta serviciul respectiv la costuri pentru comunitate mai

reduse sau cel mult egale cu cele pe care acestea le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat

serviciul către o intreprindere tipică, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele adecvate, în

condiții similare (tehnice, financiare etc.).”

2

S-au întocmit: Caietul de sarcini și anexele 1-4, Analiza ofertelor financiare pentru zonele I, II și III

din Timișoara pentru stabilirea prețurilor unitare în vederea atribuirii conform art. 31 din Legea 98/2016 la SC

HORTICULTURA SA a serviciilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a

sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea

lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al

Municipiului Timişoara, Anexa ce conține prețurile unitare, cantitățile maxime estimate pentru acordul cadru de

4 ani și pentru cel mai mare contract subsecvent și închiderea de deviz (CAM 2,25%, Cheltuieli indirecte 5% și

Profit 5%), anexă la prezenta hotărâre.

Cantitățile maxime estimate pe acordul-cadru și cel mai mare contract subsecvent au fost înmulțite cu

prețurile unitare, prețuri obținute în urma împărțirii sumei celor trei oferte financiare câștigătoare.

Prețurile unitare obținute au fost trecute în Anexă defalcate pe cele 4 componente: Material, Manoperă,

Utilaj și Transport, pentru a se putea calcula închiderea de deviz. Valorile acordului cadru și a contractelor

subsecvente conțin închiderea de deviz: CAM = 2,25% din manoperă, s-au aplicat procentele utilizate de

societate la acordul cadru și contractul subsecvent în derulare de: Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%.

Prin prezenta hotărâre propunem spre aprobare:

- Caietul de sarcini pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a

spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor,

efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul

public al Municipiului Timişoara cu anexele 1-4;

- Analiza și Anexa cu preţurile unitare ce urmează a fi practicate pentru fiecare categorie de operații și activități

în parte, cantitățile maxime estimate pentru un acord cadru (4 ani) și pentru cel mai mare contract subsecvent,

închiderea de deviz cu: CAM 2,25%, Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5% (procente utilizate de societate și în

contractul în derulare);

- acordul cadru și contractul subsecvent pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor,

scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi

a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe

domeniul public al Municipiului Timişoara.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate vă înaintăm spre analiză și aprobare:

- Analiza ofertelor financiare pentru zonele I, II și III din Timișoara pentru stabilirea prețurilor unitare în

vederea atribuirii conform art. 31 din Legea 98/2016 la SC HORTICULTURA SA a serviciilor de întreţinere şi

amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de

joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din

Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, anexă la prezenta hotărâre;

- Anexa cu prețurile unitare, cantitățile maxime estimate pentru acordul cadru de 4 ani și pentru cel mai mare

contract subsecvent, închiderea de deviz cu: CAM 2,25%, Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%;

- Caietul de sarcini pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a

spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor,

efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul

public al Municipiului Timişoara cu anexele 1-4;

- acordul cadru și contractul subsecvent pentru serviciile mai sus menționate.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI

ȘEF SERVICIU S.V.L.J. CONSILIER

DIANA MIHAELA NICA DANIELA-ELENA BURTIC

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: CONTRACT_subsecvent__spatii_verzi_zona_centrala.pdf

1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII

nr….………….data…………..……..

la Acordul Cadru nr. .......... data.................

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu luarea în

considerare a dispozițiilor paragrafului 6 (art 31) din lege – „Contractele de achiziții publice/acorduri cadru

încheiate între entități din sectorul public” şi punerea în aplicare a HCL 471/26.09.2019 privind achiziția

serviciilor pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a

sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea

lucrărilor de tăieri de corecția, elagare și defrișare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara,

se încheie prezentul contract, între:

1. Părţi contractante

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în blv. C. D. Loga nr.1, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal

14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin

Primar Nicolae Robu, în calitate de ACHIZITOR,

şi

SC HORTICULTURA SA cu sediul în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 5, jud. Timiș, telefon/fax

0256/498667, e-mail: [email protected] înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.

J35/939/1991, CUI RO 1816890, reprezentată prin Andrei Drăgilă - administrator, în calitate de PRESTATOR,

a intervenit prezentul contract:

2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea

integrală şi corespunzatoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii – activități a căror prestare face obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele

la prezentul contract și pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform

contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv,

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau

orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind

exhaustivă ci enunţiativă.

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi –zi calendaristică; an-365 de zile.

3. Interpretare 3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod

diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Servicii - “Întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarurilor,

spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare

arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”, în conformitate cu

documentaţia de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexe la Caietul de sarcini şi obligaţiile asumate prin

prezentul contract.

2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

5. Preţul contractului 5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de

18.904.825,768 lei, la care se adaugă TVA, valoarea conține CAM 2,25%, cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%.

5.2. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza prețurilor unitare

din Anexă.

6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract subsecvent privind Servicii - “Întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarurilor,

spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare

arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara” are o durată de 12 luni,

începând cu data emiterii ordinului de începere a serviciilor.

6.2. Prezentul contract poate înceta înainte de împlinirea celor 12 luni, în situația în care sumele destinate prin

acordul cadru sunt cheltuite înainte de termenul prevăzut. Acest aspect înlătură răspunderea achizitorului.

7. Executarea contractului

7.1.- Executarea contractului începe la data emiterii ordinului de începere a serviciilor.

7.2. – Ordinul de începere a serviciilor se emite în maxim 10 zile de la data la care este constituită garanţia de

bună execuţie.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

a) Caietul de sarcini şi anexele 1-4;

b) Analiza rezultatelor procedurii de achiziție pentru celelalte 3 zone ale Timișoarei,

c) Anexa cu Prețurile unitare și cantitățile pentru 1 an și pentru 4 ani;

d) Garanţia de bună execuţie constituită conform art. 14 din prezentul contract;

9. Standarde

9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini

şi anexele la acesta, cerinţele din contract şi reglementările tehnice în vigoare.

10. Caracterul confidenţial al contractului

10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu

respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de

interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de

un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

11. Obligaţiile principale ale prestatorului

11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prevăzute în Caietul de sarcini

anexă la contract;

11.2. Prestatorul se obligă să presteze servicii în conformitate cu programul lunar de prestări servicii înaintat de

achizitor.

11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorităţii contractante, informaţiile solicitate,

accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează Servicii - “Întreţinerea

şi amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi

canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al

municipiului Timişoara” în condiţiile legii;

11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele

folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziţionate,

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor.

c) deteriorări parțiale sau totale a materialului dendro-floricol așa cum este prezentat la art. 12 alin. (1) lit. „i” și „j” din Caietul de Sarcini nr. ..............

11.5. Prestatorul se obligă să presteze activităţi specifice serviciului, cu respectarea prevederilor legislaţiei

specifice în vigoare, precum şi a modificărilor şi actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de

derulare a contractului;

3 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

11.6. Prestatorul are obligaţia de a respecta legislaţia, normele, prescripţiile şi regulamentele privind protecţia

sănătăţii publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea

incendiilor;

11.8. Prestatorul are obligaţia să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea

costurilor de operare;

11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a

acestora;

11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activităţii prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice şi a

personalului de intervenţie;

11.11. Prestatorul are obligaţia de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind

soluţionarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate;

11.12. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerinţele şi obligaţiile prevăzute în Caietul de sarcini şi

anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiţii de calitate şi eficienţă.

12. Obligaţiile principale ale achizitorului

12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini şi

anexelor la acesta, în momentul finalizării lor.

12.2. Achizitorul se obligă să efectueze plata către prestator în 30 zile de la acceptarea facturii de către achizitor,

a serviciilor prestate în baza procesului verbal de recepție decadal, verificat și recepționat de către acesta.

Factura și procesul verbal de recepție decadal vor fi depuse la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din

cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a serviciilor şi va admite la plată numai operațiile și activitățile

corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, prin

contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o

cotă procentuală de 0,5% din preţul contractului, pe fiecare zi de întârziere până la stingerea obligaţiilor.

13.2. Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil și repetat, dă

dreptul părții lezate de a considera contractul desființat pe deplin drept, fără somație, punere în întârziere sau

intervenția instanței de judecată și de a pretinde plata de daune- interese.

13.3 În cazul în care prevederile privind personalul nu sunt respectate, prestatorul are obligația să remedieze

această situație în termen de 30 zile, în cazul în care acesta nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate,

atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului subsecvent, ca penalităţi, o sumă echivalentă

cu o cotă procentuală de 0,5% pe fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea condițiilor prevăzute în caietul de

sarcini. Factura de penalităţi emisă de către achizitor, dacă este cazul, se va întocmi după semnarea Procesului

verbal de recepţie al serviciilor.

13.4 În cazul în care materialul dendrologic, mobilierul urban, echipamentele de joacă, fitness și canisite nu

corespund din punct de vedere calitativ cu cerințele impuse prin caietul de sarcini, vor fi consemnate mențiunile

corespunzătoare și măsurile de remediere în procesul verbal de recepție iar prestatorul este obligat să

înlocuiască materialele considerate necorespunzătoare pe cheltuiala proprie, în caz contrar

materialul/echipamentul/mobilierul declarat necorespunzător nu va fi acceptat și recepționat, urmând de

asemenea să fie penalizat conform prevederilor din contract. Sumele vor fi reținute din facturile următoare, iar

în cazul ultimei facturi din garanția de bună execuție.

13.5 Dacă pe parcursul derulării contractului apar mai mult de 3 (trei) situații similare de nefurnizare sau

furnizare necorespunzătoare calitativ a materialului/echipamentului/mobilierului, achizitorul are dreptul de a

rezilia contractul de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată și de a reține garanția de bună

execuție, acesta din urmă neavând nici o obligație de nici un fel față de prestator.

13.6 Serviciile executate în mod necorespunzător nu se vor recepționa și nu vor fi decontate. Pentru

neexecutarea parțială sau în totalitate a serviciilor stabilite prin Programul lunar de prestări servicii, prestatorul

va fi penalizat cu contravaloarea operațiilor neexecutate, conform prevederilor contractuale. Suma penalizatoare

va fi reținută din facturile următoare, iar în cazul ultimei facturi din garanția de bună execuție.

13.7 Prin neexecutarea în 30 (treizeci) zile consecutive a serviciilor contractate, parțial sau în totalitate,

beneficiarul poate rezilia contractul de drept fără somație, punere în întârziere sau judecată, valoarea serviciilor

neexecutate fiind reținută din garanția de bună execuție.

4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

13.8 Dacă se constată distrugeri ale materialului dendrologic prin acte de vandalism sau sustragerea materialului

plantat va fi întocmit un process verbal de constatare a pagubelor produse, însoțit de fotografii realizate care să

reliefeze aspectele constatate și se vor sesiza instituțiile statului abilitate să aplice măsurile de depistare,

identificare și recuperare a prejudiciilor create.

13.9 În cazul în care au loc căderi de ramuri și arbori care produc pagube omenești, materiale și se constată că

acei arbori erau propuși pentru a se defrișa sau pentru a se efectua tăieri de corecție, de mai mult de 30 de zile,

sumele solicitate cu titlul de despăgubire vor fi imputate prestatorului ca urmare a nerespectări prezentului acord

- cadru pagubele sau prejudiciile rezultate vor fi suportate integral de către prestatorul de servicii.

13.10. În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu îşi onorează obligaţia de plată a facturii în termen,

prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale remuneratorii, aplicată la valoarea plăţii neefectuate,

dar nu mai mult decât valoarea contractului.

CLAUZE SPECIFICE

14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în 5 zile lucrătoare de la

semnarea lui, în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

14.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 945.241,288 lei, reprezentând 5% din valoarea fără TVA a

contractului.

14.3. Garanţia de bună execuţie se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea

garanţiei de bună execuţie prin (operatorul va alege una din variante):

- reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest sens contractantul are obligaţia de a

deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont

de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării

contractului cu cel puţin 0,5% din preţul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea

contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi

cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de

atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa achizitorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre

destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,

dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin

prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de

a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

14.5. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii

Procesului-verbal de recepţie finală a prestării serviciilor, conform Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, dacă nu a

ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

15. Alte responsabilităţi ale prestatorului

15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, şi pentru

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod

rezonabil din contract.

15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu programul prestației

convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe

toată durata contractului.

15.3.Prestatorul se obligă să desemneze un reprezentant care va comunica direct cu reprezentantul

achizitorului ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în contract.

15.4. Persoana desemnată de către prestator trebuie să îndeplineacă cumulativ cerințele impuse (studii, vechime,

alte abilității) prin caietul de sarcini, sens în care aceasta trebuie să acționeze în numele și pentru societatea

prestatoare cu privire la situațiile de lucrări, gestionează, coordonează și programează (programul de prestări

servicii) activitățiile și servicile prestate efectiv.

15.5. Prestatorul are dreptul de a înlocui persoane desemnata numai cu comunicarea prealabilă a acesteia

precum și desemnarea unei alte persoane în maxim 5 zile lucrătoare.

5 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

16. Alte responsabilităţi ale achizitorului

16.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a

cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

16.2. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea lor

cu specificaţiile din anexele la contract prin reprezentantul său din cadrul Direcției de Mediu – Serviciul Spații

Verzi și Locuri de Joacă.

16.3. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul Direcției de Mediu – Serviciul Spații Verzi și Locuri de

Joacă are obligaţia de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepţiona cantitativ și calitativ lucrările

şi a viza Procesele verbale de recepţie zilnice, de a viza facturile emise precum și de a restitui garanţia de bună

execuţie, după finalizarea contractului subsecvent, conform legislației în vigoare.

17. Recepţie şi verificări

17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini şi anexele la acesta.

17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia

de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

18.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuţie și

după primirea de la achizitor a ordinului de începere.

18.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului său, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzute a fi

terminată într-o perioadă stabilită în programul de prestare, trebuie finalizată în termenul convenit de părți,

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care din:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de

către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau

a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna

un act adițional.

18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă programul de prestare, acesta are

obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate

în programul lunar de servicii se face cu acordul părților, prin act adițional.

18.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere

în îndeplinirea contrctului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

19. Ajustarea preţului contractului și modalitățile de plată

19.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea

financiară, anexă la contract.

19.2. Ajustarea/revizuirea preţului se va face conform art. 164 alin (8) din HG nr. 395/2016 privind Normele de

aplicare Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, autoritatea contractantă se obliga să includă

clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se

derulează pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni. Conform art. art. 164 alin (3) din HG nr. 395/2016 privind

Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, în a XXV-a lună a acordului cadru.

19.3. Autoritatea contractantă prin documentația de atribuire explicitează modalitatea concretă de ajustare a

prețului prin urmare prestatorul se obligă să cunoască și să respecte modalitatea impusă de către achizitor.

19.4. La ajustarea prețului se vor utiliza indicii, precum informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi

buletine statistice – emise de Institutul Național de Statistică - Direcţiei Regionale de Statistică Timiș, o singură

dată la 24 de luni, în baza Indicelui Prețurilor de Consum, conform formulei: Prețul de actualizat = (prețului

inițial x IPC)/100.

19.5. În urma ajustării prețurilor/tarifelor valoarea acordului cadru/contractului subsecvent nu se modifică.

19.6. Tarifele pentru serviciul de întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de

irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona I de pe domeniul

public al municipiului Timişoara vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuieli de

monitorizare, cheltuielile de depozitare materiale și altele, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate de

prestarea activităţilor conform caietului de sarcini și anexelor, alte costuri şi componente de costuri).

19.7. Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator conform art. 12.2.

6 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

20. Amendamente

20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează intersele comerciale

legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Subcontractanţi / Asociaţi

21.1. Prestatorul se va achita de obligaţiile asumate, în mod direct şi nu prin subcontractanţi.

Sau

21.1. (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili

clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile

din contract care sunt îndeplinite de către aceştia.

(2) În vederea determinării valorii creanţei, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea

subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de

către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire

la aceste aspecte.

21.2. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului

poate interveni în următoarele situaţii:

a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial

opţiunea subcontractării acestora,

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 21.3. În situaţiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor

încheiate între contractant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele

elemente:

a) activităţile ce urmează a fi subcontractate; b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi; c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.

21.4. În situaţiile prevăzute la 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria

răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de

către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

21.5. Contractele menţionate la 21.3 şi declaraţiile menţionate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile

înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.

21.6. În situaţiile prevăzute la 21.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte

documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor

corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

21.7. Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se

realizează cu acordul autorităţii contractante.

21.8. Situaţia prevăzută la 21.2 nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art. 221

din L 98/2016.

21.9. (1) În situaţia prevăzută la 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu

valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea preţurilor

existente în contract.

(2) În situaţia prevăzută la 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul

contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate/serviciile prestate de

către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.

21.10. În situaţia prevăzută la 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata

executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a

contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din L 98/2016.

21.11. Situaţia prevăzută la 21.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la

art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;

7 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce

caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.

21.12. În situaţia prevăzută la 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat

unilateral/reziliat de către una din părţi, contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente

activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile 21.2 lit. a).

21.13. (1) În cazul în care executantul întâmpină dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie

publica, iar susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia

economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul va solicita ofertantului ca prin

actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului

angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor şi contractantul principal/executant vor asigura că

achizitorul poate aplica această obligaţie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act aditional, clauze specifice care să

permită autorităţii contractante să urmărească orice pretenţie la daune pe care contractantul ar putea să o aibă

împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul

ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea

contractantă, cu titlu de garanţie.

22. Cesiunea

22.1. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris

al achizitorului.

22.2. Obligaţiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost

stipulate şi asumate iniţial.

22.3. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații

asumate prin contract.

23. Forţa majoră

23.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,

pe toată perioada în care aceasta acţionează.

23.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a foţei majore, dar fără a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

23.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

23.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare

parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna

din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Încetarea, denunţarea unilaterală şi rezilierea contractului

24.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii

contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu

dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie

publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea să din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii

de Justiţie a Uniunii Europene.

24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât

în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri

de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(2) În situaţia nerespectării dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral

contractul de achiziţie publică iniţial.

24.3. Neobţinerea de către prestator a tuturor avizelor şi acordurilor favorabile solicitate prin Caietul de sarcini

duce la încetarea contractului.

24.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil repetat, dă

dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau

intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune -interese.

8 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

25. Soluţionarea litigiilor

25.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi soluţionat de către instanţa competentă.

26. Limba care guvernează contractul

26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1. (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă

în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a

primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi.....................prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru achizitor şi

unul pentru prestator.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA SC. HORTICULTURA sa

P R I M A R prin reprezentant

NICOLAE ROBU ANDREI DRĂGILĂ

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

DIRECTIA ECONOMICA

SLAVIȚA DUBLEȘ

DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI

ŞEF SERV. SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ

DIANA MIHAELA NICA

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC

CRISTINA BOZAN

Atasament: ACORD_CADRU_spatii_verzi_zona_centrala.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

1

ACORD-CADRU DE SERVICII

nr. ________ data ___________

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu

luarea în considerare a dispozițiilor paragrafului 6 (art 31) din lege – „Contractele de achiziții

publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public” şi punerea în aplicare a HCL

471/26.09.2019 privind achiziția serviciilor pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor,

scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru

copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecția, elagare și defrișare a arborilor de pe

domeniul public al Municipiului Timișoara, se încheie prezentul contract, între:

1. Părţi contractante

MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.1, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal

14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara,

reprezentată prin Primar Nicolae Robu, în calitate de ACHIZITOR,

şi

SC HORTICULTURA SA cu sediul în Timișoara, str. Emanoil Ungureanu, nr. 5, jud. Timiș, telefon/fax

0256/498667, e-mail: [email protected] înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.

J35/939/1991, CUI RO 1816890, reprezentată prin Andrei Drăgilă - administrator, în calitate de

PRESTATOR, a intervenit prezentul contract:

CLAUZE OBLIGATORII

1. Documente care însoţesc acordul cadru

Art.1 Documentele de mai jos sunt anexe ale acordului-cadru şi constituie parte componentă/ integrantă

a acestuia:

a) Caietul de sarcini şi anexele 1-4;

b) Analiza rezultatelor procedurii de achiziție pentru celelalte 3 zone ale Timișoarei,

c) Anexa cu Prețurile unitare și cantitățile pentru 1 an și pentru 4 ani;

d) Garanţia de bună execuţie constituită conform art. 14 din prezentul contract;

2. Obiectul acordului cadru

Art.2 Scopul acordului – Achiziția de/ Prestarea Serviciilor - “Întreţinerea şi amenajarea parcurilor,

scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie,

elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”

Art.3 Prezentul Acord cadru stabileşte/ reglementează condiţiile de desfăşurare pentru prestarea de

„Servicii - Întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare,

locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de

pe domeniul public al municipiului Timişoara”, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice

necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art.4 Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în

vederea stabilirii condiţiilor specifice și necesare de desfăşurare a serviciului.

Art.5 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării următoarelor

activităţi şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază privind efectuarea serviciilor de “Întreţinere

şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi

canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al

municipiului Timişoara”

Art.6 Specificaţiile tehnice se referă la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi

condiţiile de recepţie a serviciilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi

reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului.

Art.7 Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea

şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării specifice

serviciului privind “Întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

2

de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona

Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”.

3. Durata acordului-cadru

Art.8 Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării acestuia de

către părți.

Art.9 Acordul-cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului-cadru sau la expirarea duratei

acestuia, când va înceta să mai producă efecte. În cazul în care contractul subsecvent încetează sau se

reziliază, prezentul acord cadru încetează să mai producă efecte între părți.

Art.10 Contractele subsecvente se vor încheia o dată la 12 luni sau ori de câte ori este nevoie, la

solicitarea autorităţii contractante și în funcție de fondurile alocate acestei destinații, pe toată perioada de

valabilitate a acordului cadru.

Art. 11 Prezentul Acord cadru încetează să mai producă efecte la data expirării perioadei menționate la

articolul 8.

4. Preţul total al serviciilor

Art.12 Valoarea acordului-cadru este de 75.619.303,070 lei, la care se adaugă TVA, valoarea conține

CAM 2,25%, cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%.

Art.13 Tarifele/prețurile unitare ale serviciilor sunt cele din Anexa la Analiză.

Art.14 Tarifele/prețurile descrise în caietul de sarcini pentru prestarea serviciilor de “Întreţinerea şi

amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi

canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al

municipiului Timişoara” vor avea incluse toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de

monitorizare, cheltuielile de depozitare materiale și altele, cheltuielile de personal sau alte taxe ocazionate

de prestarea activităţilor conform caietului de sarcini și anexelor, alte costuri şi componente de costuri).

5. Cantitatea previzionată

Art.15 (1) Cantităţile previzionate de servicii, ce vor fi prestate în baza acordului-cadru, respectiv a

contractelor subsecvente sunt după cum urmează:

(2) Cantităţi maxime estimate aferente acordului cadru pentru 12 luni, respectiv 48 de luni conform

tabelului de mai jos:

Nr.

crt

Element Unitate

de

măsură

Cantitate Cantitate

minimă

estimată pe 12

luni

maximă

estimată pe 12

luni

minimă

estimată pe 48

luni

maximă

estimată pe 48

luni

1. Suprafaţă prestată mp 10.000,00 1.182.422,00 40.000,00 4.729.688,00

(3) În cadrul suprafeţelor maxime estimate pot interveni servicii în conformitate cu cele descrise în Anexa

1 –Zona Centrală din caietul de sarcini.

Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în caietul de

sarcini, anexă la prezentul acord-cadru.

Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-

cadru.

6. Obligaţiile promitentului-prestator Art.16 Promitentul Prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul

achizitor, să presteze “Întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor

de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona

Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”, stabilind nivelurile de calitate şi

condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă, în condițiile

convenite de prezentul acord-cadru.

Serviciile menționate se încadrează în următoarele coduri CPV:

CPV 77310000 – 6: Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

CPV 50870000 – 4: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru terenurile de joacă

CPV 37535200 – 9: Echipament pentru terenuri de joacă

CPV 34928400 - 2: Mobilier urban

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

3

CPV 77211300 - 5: Servicii defrişare

CPV 77211400 - 6: Servicii de tăiere a arborilor

CPV 77211500 - 7: Servicii de elagaj

Art.17 Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în

prezentul acord-cadru şi caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

Art.18 În cazul în care Promitentul-prestator nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru,

Promitentul-achizitor are dreptul de a considera că Promitentul-prestator nu are capacitatea de a răspunde

solicitărilor Achizitorului, acesta din urmă se obligă ca în termen de 30 de zile să remedieze situația

apărută.

Art.19 Promitentul-prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

Art.20 Promitentul-prestator îşi asumă ca obligaţie principală față de autoritatea contractantă prestarea

serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia.

Art.21 Promitentul-prestator are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin

prezentul acord-cadru.

Art.22 Promitentul-prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului-achizitor de a încheia un

contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe

prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-prestator va suferi consecinţele

prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune-

interese egale cu 0,5% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză.

Art.23 În cazul în care prevederile privind personalul nu sunt respectate, prestatorul are obligația să

remedieze această situație în termen de 30 zile, în cazul în care acesta nu reuşeşte să-şi îndeplinească

obligaţiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului subsecvent, ca

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% pe fiecare zi de întârziere, până la

îndeplinirea condițiilor prevăzute în caietul de sarcini. Factura de penalităţi emisă de către achizitor, dacă

este cazul, se va întocmi după semnarea Procesului verbal de recepţie al serviciilor.

Art.24 În cazul în care materialul dendrologic, mobilierul urban, echipamentele de joacă, fitness și

canisite nu corespund din punct de vedere calitativ cu cerințele impuse prin caietul de sarcini, vor fi

consemnate mențiunile corespunzătoare și măsurile de remediere în procesul verbal de recepție,

prestatorul este obligat să înlocuiască materialele considerate necorespunzătoare pe cheltuiala proprie, în

caz contrar materialul/echipamentul/mobilierul declarat necorespunzător nu va fi acceptat și recepționat,

urmând de asemenea să fie penalizat conform prevederilor din contract. Sumele vor fi reținute din

facturile următoare, iar în cazul ultimei facturi din garanția de bună execuție.

Art.25 Dacă pe parcursul derulării contractului apar mai mult de 3 (trei) situații similare de nefurnizare

sau furnizare necorespunzătoare calitativ a materialului/echipamentului/mobilierului, achizitorul are

dreptul de a rezilia contractul de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată și de a reține

garanția de bună execuție, acesta din urmă neavând nici o obligație de nici un fel față de prestator.

Art.26 Serviciile executate în mod necorespunzător nu se vor recepționa și nu vor fi decontate. Pentru

neexecutarea parțială sau în totalitate a serviciilor stabilite prin Programul lunar de prestări servicii,

prestatorul va fi penalizat cu contravaloarea operațiilor neexecutate, conform prevederilor contractuale.

Suma penalizatoare va fi reținută din facturile următoare, iar în cazul ultimei facturi din garanția de bună

execuție.

Art.27 Prin neexecutarea în 30 (treizeci) zile consecutive a serviciilor contractate, parțial sau în totalitate,

beneficiarul poate rezilia contractual de drept fără somație, punere în întârziere sau judecată, valoarea

serviciilor neexecutate fiind reținută din garanția de bună execuție.

Art.28 Dacă se constată distrugeri ale materialului dendrologic prin acte de vandalism sau sustragerea

materialului plantat va fi întocmit un process verbal de constatare a pagubelor produse, însoțit de

fotografii realizate care să reliefeze aspectele constatate și se vor sesiza instituțiile statului abilitate să

aplice măsurile de depistare, identificare și recuperare a prejudiciilor create.

Art.29 În cazul în care au loc căderi de ramuri și arbori care produc pagube omenești, materiale și se

constată că acei arbori erau propuși pentru a se defrișa sau pentru a se efectua tăieri de corecție, de mai

mult de 30 de zile, sumele solicitate cu titlul de despăgubire vor fi imputate prestatorului ca urmare a

nerespectări prezentului acord - cadru pagubele sau prejudiciile rezultate vor fi suportate integral de către

prestatorul de servicii.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

4

7. Obligaţiile promitentului-achizitor

Art.30 Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-

prestator, să achiziţioneze „Servicii - Întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor

verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare

arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”, stabilind nivelurile de

calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă cu

respectarea prevederilor Caietului de sarcini și a anexelor acestuia, în condițiile convenite de prezentul

acord-cadru.

Art.31 Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură

de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru,

cu excepţia cazului în care Promitentul-achizitor transmite Promitentului-prestator o solicitare pentru

încheierea unui contract subsecvent şi acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu

are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă

mai mare de 30 de zile.

8. Ajustarea preţului

Art.32 Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de către achizitor, Promitentului-prestator, se determină

pe baza preţurilor/tarifelor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație din Anexa 1, anexă la acordul-cadru.

Art.33 Ajustarea/revizuirea preţului se va face conform art. 164 alin (8) din HG nr. 395/2016 privind

Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, autoritatea contractantă se

obligă să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru

contractele care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni. Conform art. 164 alin (3) din HG nr.

395/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată,

autoritatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire.

Art.34. Modul concret de ajustare al prețului se regăsește în caietul de sarcini, parte integrantă a acestui

acord cadru. Promitentului-prestator se obligă să cunoască și să accepte modalitatea de ajustare a prețului

în conformitate cu Normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, HG nr. 395/2016 etc.

Art.35. În urma ajustării prețurilor/tarifelor valoarea acordului cadru/contractului subsecvent nu se

modifică

9. Amendamente

Art.36 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Acordului Cadru, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adiţional, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi în conformitate

cu art. 221 din Legea 98/2016.

Art.37 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile

dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de

valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile

legale în vigoare.

10. Comunicări

Art.38 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie

transmisă în scris.

Art.39 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cat şi în momentul primirii.

Art.40 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris

a primirii comunicării.

11. Soluţionarea Litigiilor

Art.41 Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea

acordului-cadru.

Art.42 In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile se vor notifica reciproc în scris

asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective.

In cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte

are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la

soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

5

Art.43 Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în mod

amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze

de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

12. Încetarea Acordului Cadru

Art.44 Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen.

Art.45 Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:

a) Executarea obligațiilor, b) prin acordul de voinţă al părţilor; c) denunțare unilaterală d) Expirarea termenului e) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a

obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de

10 zile a părţii în culpă.

Art.46 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului

autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile

dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind

achiziţiile publice;

b) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

13. Dispoziţii Finale

Art.47 Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent - achizitor şi

unul pentru promitent - prestator.

PROMITENT ACHIZITOR, PROMITENT PRESTATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA SC. HORTICULTURA sa

P R I M A R prin reprezentant

NICOLAE ROBU ANDREI DRĂGILĂ

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

DIRECTIA ECONOMICA

SLAVIȚA DUBLEȘ

DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI

ŞEF SERV. SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ

MIHAELA DIANA NICA

PT. ȘEF SERVICIU JURIDIC

CRISTINA BOZAN

Atasament: ANALIZA_rezultatelor_licitatiei.pdf

1

ROMÂNIA

TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL SPAȚII VERZI ȘI

LOCURI DE JOACĂ

SC 2020-12872/15.06.2020

ANALIZA Ofertelor financiare pentru zonele I, II și III din Timișoara pentru stabilirea prețurilor unitare în

vederea atribuirii conform art. 31 din Legea 98/2016 la SC HORTICULTURA SA a serviciilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de irigare, întreţinerea

şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de

corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului

Timişoara

În ședința de plen din data de 28.06.2019 s-a propus de către Direcția de Mediu, în calitatea de

compartiment de specialitate, achiziția serviciilor de întreținere şi amenajare a spaţiilor verzi prin aplicarea

procedurii de Achiziție Publică Deschisă cu Finalizare Electronică pentru întreaga suprafață a spațiilor

verzi de pe domeniul public al Municipiului Timișoara, împărțită în 4 zone. Cu toate acestea în plenul

Consiliului Local s-a discutat atribuirea directă a zonei centrale, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016, către

S.C. HORTICULTURA S.A.

Astfel, având în vedere motivarea Consiliului Local din ședința de plen din data de 28.06.2019 cu

privire la modalitatea de atribuire a zonei centrale unde s-a ținut cont de faptul că acționar unic, la S.C.

HORTICULTURA S.A., este Consiliul Local al Municipiului Timișoara precum și serviciile prestate de-a

lungul timpului de către această societate, s-a propus spre aprobare atribuirea directă în temeiul art. 31 din

Legea nr. 98/2016, așa cum au solicitat consilieri locali.

Au fost solicitate puncte de vedere privind atribuirea conform art. 31 din Legea nr. 98/2016, la

ANAP și la Consiliul Concurenței, răspunsul de la Consiliul Concurenței este anexă la HCL nr.

471/26.09.2019 privind achiziția serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru

copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe

domeniul public al Municipiului Timişoara.

S-a supus atenției Consiliului Local, că se impune o analiză din punct de vedere al prevederilor în

domeniul ajutorului de stat Conform jurisprudenței Curții de Justiție, o procedură de achiziții publice

exclude existența unui ajutor de stat numai în cazul în care permite alegerea ofertantului capabil să

furnizeze serviciul „la cel mai scăzut cost pentru comunitate”.

În opinia noastră, în cazul încredințării directe a unor contracte de servicii, operatorilor economici

definiți la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice nu exclude automat existența

unor elemente de natura ajutorului de stat.

Pe cale de consecință, Direcția de Mediu a considerat necesară introducerea în Proiectul de

Hotărâre a următoarei prevederi extrase din jurisprudența Consiliului Concurenței: ”Selectarea unui

ofertant ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicare sau încredințarea directă a unui contract

de servicii către operatorii economici menționați la art. 31 alin. (1) din din Legea nr. 98/2016 privind

achiziţiile publice, poate implica elemente de ajutor de stat, caz în care trebuie să se respecte prevederile

naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat. Posibila incidență cu regulile specifice de ajutor

de stat poate fi eliminată dacă se demonstrează faptul că ofertantul astfel selectat furnizează respectivul

serviciu la prețul pieței. Prețul pieței poate fi stabilit pe baza unei analize efectuate de un evaluator

independent sau a unor standarde de cost, stabilite ex-ante, de autoritatea de reglementare/autoritatea

contractantă/entitatea contractantă”.

2

Prin urmare, atribuirea directă a zonei centrale este posibilă din punct de vedere legislativ,

îndeplinind toate cerințele prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016. Cu toate acestea serviciul Spații

Verzi și Locuri de Joacă învederează atât Consiliului Local cât și societății S.C. HORTICULTURA S.A.

aspectele necesare pentru prestarea acestor servicii la standardele prevăzute în documentația de atribuire:

 EFICIENȚĂ – este nevoie de satisfacerea nevoilor sociale sunt măsurabile, de obicei cuantificate valoric (costul resurselor materiale, umane, informaţionale);

 EFICACITATE – eficacitatea presupune atingerea standardelor, a obiectivelor, ceea ce determină o definire prealabilă a obiectivelor şi o măsurare ulterioară a rezultatelor;

 ECONOMICITATE – Socieatatea S.C. HORTICULTURA S.A. trebuie să asigure servicii pentru populație la prețul cel mai mic posibil, cel mult egal cu prețul minim al pieței și la o calitate

conform standardelor.

Analiza performanţei presupune stabilirea unei relaţii între rezultate, mijloace şi obiective, mai

precis este necesară o abordare din punct de vedere al eficacităţii, eficienţei şi al bugetării

Direcția de Mediu a pus în aplicare prevederile HCL nr. 471/26.09.2019, prin realizarea achizițiilor

serviciilor de întreținere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea

lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor, de pe domeniul public al Municipiului

Timişoara pentru zonele I, II și III, pentru zona centrală urmând a se atribui conform prevederilor art. 31

din Legea nr. 98/2016, ținând cont de recomandările Consiliului Concurenței în adresa nr. 16316 din

25.03.2019.

Astfel, în urma derulării procedurii de licitație deschisă, s-au semnat acordurile cadru, cu o durată

de 4 ani, pentru fiecare zonă în parte, după cum urmează:

ZONA I - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL – lider și SC ROGERA SRL – asociat =

33.057.831,64 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 111/11.06.2020 ZONA II - Asocierea BARIERRA SYSTEM SRL – lider și SC GREEN CITY ANDLIV SRL –

asociat = 51.392.202,24 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 112/11.06.2020

ZONA III - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL – lider și SC ROGERA SRL – asociat

= 27.824.697,47 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 113/11.06.2020

În adresa de mai sus, Consiliul Concurenței menționa necesitatea realizării unei analize „care să

demonstreze faptul că operatorul în cauză va presta serviciul respectiv la costuri pentru comunitate

mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care acestea le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi

încredințat serviciul către o intreprindere tipică, bine gestionată și dotată corespunzător cu

mijloacele adecvate, în condiții similare (tehnice, financiare etc.).” Prezenta analiză comparativă are ca scop compararea prețurilor utilizate de societățile prestatoare

de servicii de întreținere spații verzi și locuri de joacă, folosind aceleași operațiuni comune și aceiași

unitate de măsură. Astfel, această analiză comparativă poate fi utilizată ca fiind un studiu intern (al

serviciului), o proprie bază de date cu privire la prețurile practicate de societățile prestatoare de servicii de

întreținere spații verzi și locuri de joacă.

O prospectare a pieței corectă și completă se poate face cu rezultatele obținute în urma unei

proceduri de achiziție publică, conform art. 1 din HCL nr. 471/26.09.2019: „Pentru Zona Centrală,

serviciile prevăzute la alin. 1, se atribuie în mod direct către S.C. HORTICULTURA S.A. Prețurile

se vor stabili conform prevederilor legale în vigoare, în cuantum mai mic sau cel mult egal (Legea nr.

21/1996 republicată) cu tarifele pe operațiuni rezultate în urma licitației pentru celelalte loturi.” Se impune sub acest aspect o analiză a performanţei care ar presupune stabilirea unei relaţii între

rezultate, mijloace şi obiective, mai precis este necesară o abordare din punct de vedere al eficacităţii,

eficienţei şi al bugetării

Autoritatea contractantă a împărțit spațiile verzi de pe domeniul public al municipiului Timișoara

în 4 zone aproximativ egale ca suprafață:

3

Nr. crt Tipul spațiului

verde

Zona

Centrală

Zona I

(mp)

Zona II

(mp)

Zona III

(mp)

1 Parcuri 559.067,00 26.688,00 210.065,00 37.020,00

2 Scuaruri 82.260,00 18.742,00 15.137,00 2.776,00

3 Bulevarde principale, careuri de

străzi, spitale, grădinițe, școli,

spitale

491.095,00 954.084,00 1.086.292,00 909.723,00

4 Suprafață estimată de terenuri

virane cu ambrozie

50.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Suprafață totală zonă 1.182.422,00 1.499.514,00 1.811.494,00 1.449.519,00

Prin împărțirea pe zone și procedura de achiziție publică derulată pe 3 loturi, semnându-se la

finalul achiziției pentru fiecare lot/zonă în parte un Acord-cadru, fiecare zonă are aceleași cerințe în caietul

de sarcini și operații (articole) dar prestator, cantități și tarife diferite.

Ofertanții au fost liberi să își calculeze prețurile, ținând cont de prevederile legislației în vigoare

privind salarizarea, dotările proprii și închiriate și de furnizorii cu care au contracte de furnizare a

materialului dendrologic, mobilierului urban, a pieselor de schimb și echipamentelor pentru locurile de

joacă, canisite și fitness, astfel încât să se încadreze în valoarea estimată, în cazul de față valoarea acordului

cadru cu durata de 4 ani.

În analiza fezabilității economice principalul indicator pe care îl urmăresc toate părțile implicate îl

constituie tariful practicat.

Prețurile și tarifele trebuie să respecte următoarele cerințe:

 asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelurile de calitate și indicatori de performanță stabiliți prin documentația de atribuire (caiet de sarcini și anexele aferente, contract etc ) și

cadrul legislativ;

 realizarea unui raport calitate/cost, cât mai bun pentru serviciile furnizate/ prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 asigurarea exploatării și întreținerii eficiente spațiilor verzi și a locurilor de joacă de pe raza municipiului Timișoara

În analiza succintă atât a prevederilor instituite de legiuitor cât și a caietului de sarcini cu anexele

aferente rezultă faptul că, cu cât prețurile unitare sunt mai mici cu atât se pot realiza cantitativ mai multe

activități și operații în comparație cu cazul în care prețurile unitare sunt mari, raportate la aceeași valoare a

contractului.

Autoritatea contractantă prin împărțirea pe zone a spațiului verde de pe domeniul public a semnat

pentru fiecare din cele trei zone cu ofertantul cu valoarea ofertată cea mai mică pe fiecare lot/zonă în

parte, prețurile unitare ale celor 3 prestatori nu se pot divulga.

Ca și compartiment de specialitate, Serviciul Spații Verzi Și Locuri De Joacă este vulnerabil

controalelor efectuate de auditorii publici externi iar prin aplicarea acestei procedurii se înlătură orice

suspiciuni cu privire la modalitatea de utilizare a fondurilor publice.

Opinăm că autoritatea contractantă nu plătește același tarif pe operațiile de întreținere pe cele 3

zone, ci tarife diferite pentru fiecare zonă.

Ținând cont de faptul că la fiecare zonă a câștigat ofertantul cu valoarea ofertată cea mai mică și

implicit cu prețurile unitare pe operații cele mai mici, autoritatea plătește per operație de întreținere

media tarifelor pentru fecare operație în parte, de exemplu:

Nr.

crt

Operația UM Zona I

Lei

Zona II

Lei

Zona III

Lei

MEDIA

Lei

A1 Degajarea terenului de corpuri străine mp 0,09 0,08 0,09 0,087

B3 Săpat gropi 60x60x50 cm buc 0,89 6,62 0,89 2,800

4

C4 Protejarea trandafirilor prin mușuroire buc 0,11 0,66 0,11 0,293

D8 Plivit buruieni din gardurile vii, din jurul

arborilor și arbuștilor

mp 0,11 0,51 0,11 0,243

E34 Baghete din lemn de stejar cal. I, dimensiuni

3cm x 4cm x 2m

ml 0,84 6,49 0,84 2,723

F20 Senzor de ploaie buc 10,64 108,45 10,64 43,243

G1 Arbori foioși cu circumferinţa 14-16 cm buc 290,00 312,50 414,00 338,833

H1 Bănci buc 654,00 648,90 654,00 652,300

I1 Balansoar (cumpănă) buc 140,00 355,68 140,00 211,893

J5 Panou informativ buc 22,40 355,68 22,40 73,267

K1 Aparat de fitness pentru brate, abdomen si spate buc 134,40 860,00 134,40 376,267

Cantitățile maxime estimate pe acordul-cadru și cel mai mare contract subsecvent au fost

înmulțite cu prețurile unitare obținute în urma împărțirii sumei celor trei oferte financiare

câștigătoare. Prețurile unitare obținute au fost trecute în Anexa și defalcate pe cele 4 componente:

Material, Manoperă, Utilaj și Transport, pentru a se putea calcula închiderea de deviz. Valorile

acordului cadru și a contractelor subsecvente conțin închiderea de deviz: CAM = 2,25% din

manoperă, s-au aplicat procentele utilizate de societate la acordul cadru și contractul subsecvent în

derulare: Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%.

În sectorul public, aceste concepte de eficienţă și eficacitate au început să fie „măsurate“ prin

gradul de servire a cetăţeanului, prin considerarea acestuia drept „client” către care trebuie să se îndrepte

toate acţiunile instituției. Informaţiile privind îndeplinirea obiectivului de satisfacere a cetăţeanului provin

adeseori din sondajele de opinie, numărul şi sursa reclamaţiilor privind calitatea serviciilor oferite, din

exercitarea dreptului de elector, atunci când legea oferă această posibilitate ca şi din contactul direct

autoritate-cetăţean (audienţe). Abordările privind eficienţa și eficacitatea în domeniul public au ca punct de

plecare raţionalismul în folosirea resurselor și atingerea standardelor, a obiectivelor, ceea ce determină o

definire prealabilă a obiectivelor şi o măsurare ulterioară a rezultatelor.

Prezenta Analiză a fost efectuată de către personalul din cadrul Serviciului Spații Verzi și Locuri

de Joacă – Direcția de Mediu, pentru propria bază de date a serviciului, și reprezintă un document intern

care nu poate face obiectul comunicării către terți.

Director Direcția de Mediu

Adrian Bere Semeredi

Șef Serviciu Spații Verzi și Locuri de Joacă Consilieri

Diana Mihaela Nica Daniela-Elena Burtic

RED.; DACT.: DB

9 o 91 rez Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa_nr._4_Standarde_dimensiuni,_greutati_OA,_profile.pdf

ANEXA 4 la Caietul de sarcini

STANDARDE DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI ORGANE DE ASAMBLARE ŞI PROFILE

11.1 Şurub cu cap bombat si gît patrat STAS 925 (DIN 603):

Grupa de calitate: 4.8; Stare de livrare: brunat/zincat.

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

Filet M5 M6 M8 M10 M12

Pas 0.5 1 1.25 1.5 1.75

rf 10.7 12.6 16 19.2 24.1

k 3.3 3.33 4.33 5.33 6.95

k1 4.1 4.6 5.6 6.6 3.75

dk 13.55 16.55 20.65 24.65 30.65

V 5.43 6.43 3.53 10.53 12.7

l(mm) Masa pentru 100 buc (kg)

16

20

0.63

25

0.695 1.35

30

0.731 1.5 2.34

35

0.363 1.66 3.09 4.34

40

0.954 1.31 3.33 4.7

45

1.04 1.97 3.57 5.06

50

1.13 2.12 3.32 5.41

55

1.21 2.23 4.06 5.77

60

1.3 2.43 4.31 6.12

65

1.39 2.59 4.55 6.43

70

1.47 2.75 4.3 6.34

30

1.65 3.06 5.23 7.55

90

1.32 3.37 5.77 3.26

100

1.99 3.66 6.26 3.97

110

2.17 3.99 6.75 9.63

120

2.34 4.3 7.24 10.4

130

2.51 4.6 7.72 11.1

140

2.69 4.92 8.21 11.3

150

2.36 5.23 3.7 12.5

160

9.19 13.2

130

10.2 14.7

200

11.1 16.1

D=

11.2 Şurub cu cap cap hexagonal total filetat SR ISO 4017 DIN 933:

Grupa de calitate: 4.3,5.3, 6.S;S.3.10.9,12.9; Stare de livrare: brunat/zincat

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

Filet M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M13 M20 M22 M24 M27 M30

Pas 0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5

e 8.79 11.1 14.4 13.9 21.1 24.5 26.3 30.1 33.5 35.7 40 45.2 50.9

k 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14 15 17 18.7

s 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46

l(mm) Masa kg/100 buc

10 0.27 0.44 0.88

16 0.34 0.54 1.09 2.18

20 0.39 0.61 1.23 2.39 34 49.4

25 0.45 0.70 1.39 2.62

54.4 72.2

30 0.5 0.79 1.55 2.88 4.12 5.93 7.89 10.8 14

35 0.56 0.87 1.71 3.12 4.48 6.43 8.55 11.6 15,1

40 0.62 0.96 1.87 3.38 4.82 6.93 9.22 12.4 16.1 19.9 25.1

45 0.98 1.05 2.03 3.62 5.2 7.42 9.88 13.2 17.1 21.2 26.6 36.7

50 0.74 1.14 2.18 3.88 5.56 7.93 10.6 14 18.1 22.4 23.1 33.6 51

60

1.32 2.5 4.38 6.28 8.94 11.9 15.6 20.1 25 31.1 42.5 55.6

70

1.46 2.82 4.88 7 9.91 13.2 17.2 22.2 27.5 34.1 46.3 60.4

30

1.52 3.14 5.38 7.22 10.9 14.5 18.3 24.2 30.1 37 50.2 65.1

90

3.46 5.88 8.44 11.9 15.9 20.4 26.2 32.6 40 54 69.3

100

3.77 6.3 9.16 12.9 17.2 22 28.3 35.1 43 57.9 74.6

110

9.52 13.7 18.3 23.7 30.3 37.7 46 61.7 79.3

120

10.2 14.7 19.6 25.3 32.3 40.2 49 65.6 34

130

10.96 15.7 20.9 26.9 34.3 42.3 51.9 69.4 33.7

140

11.68 16.7 22.2 28.5 45 45.3 54.9 73.3 93.4

150

12.4 17.7 23.5 30.1 47.5 47.3 57.9 77.1 93.2

În open rr

11.3 Piuliţa hexagonală STAS 4071 (DIN 934):

Grupa de calitate: 6, 8, 10

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

Filet Pas m e s Masa kg/100buc

M3 0.5 2.4 6.01 5.5 0.0334

M4 0.7 3.2 7.66 7 0.0312

M5 0.3 4 3.79 3 0.123

M6 1 5 11.05 10 0.25

M7 1 5.5 12.12 11 0.312

M8 1.25 6.5 14.33 13 0.53

M10 1.5 3 13.9 17 1.16

M12 1.75 10 21.1 19 1.73

M14 2 11 24.49 22 2.5

M16 2 13 26.75 24 3.33

MW 2.5 15 29.56 27 4.94

M20 2.5 W 32.95 30 6.44

M22 2.5 13 35.03 32 7.9

M24 3 19 39.55 36 11.0

M27 3 22 45.2 41 16.5

M30 3.5 24 50.35 46 22.3

M33 3.5 26 55.37 50 22.3

M36 4 29 60.79 55 39.3

M39 4

M42 4.5

M46 4.5

M43 5

M52 5

M56 5.5

M60 5.5

M64 6

11.4 Şaibă Plată seria normală STAS 520072 (DIN 125):

Stare de livrare: zincată

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

Dim (dxDxs) mm Masa kg/100 buc

M3*7*0.5 0.0119

M4*8*0.8 0.0303

M5*10*1 0.443

M6*1.6*12 0.1016

M8*16*1.6 0.183

M10*20*2 0.357

M 12*24*2.5 0.627

M14*28*2.5 0.862

M16*32*3 1.13

M13*36*3 1.47

M2 0*3 7*3 1.72

M2 2*3 9*3 1.83

M24*44*4 3.23

M2 7*5 0*4 4.23

M3 0*5 6*4 5.3

M3 3*6 0*5 7.53

M3 6*6 6*5 9.21

M3 9*7 2*6 13.3

M4 2*7 8*7 18.3

ego ze

11.5 Şaibă elastică grower (profil patrat) STAS 7666/4 (DIN 7980):

Stare de livrare: zincată

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

şaiba elastică grower DIN 127 B

Filet dl d2 s b Masa/100buc

M3 3.1 6.2 0.8 1.3 0.01

M4 4.1 7.6 0.9 1.5 0.019

M5 5.1 9.2 1.2 1.3 0.031

M6 6.1 11.8 1.6 2.5 0.049

M3 8.1 14.8 2 3 0.1

M10 10.2 13.1 2.2 3.5 0.19

M12 12.2 21.1 2.5 4 0.33

M14 14.2 24.1 3 4.5 0.43

M16 16.2 27.4 3.5 5 0.59

M18 18.2 29.4 3.5 5 0.88

M20 20.2 33.6 4 6 1.25

M22 22.5 35.9 4 6 1.69

M24 24.5 40 5 7 2.22

M27 27.5 43 5 7 2.97

M30 30.5 48.2 6 8 3.84

OR OR ia

11.6 Şurub cu cap Inecat şi filet de lemn (Holşurub) (DIN 7505):

Stare de livrare: zincat galben /Zincat alb

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

D 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6

Pas 1.15 1.35 1.6 1.8 2 2.2 2.6

Cruce tip PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3

dk 5 6 7 8 9 10 12

k 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 3

L Masa kg/100 buc

10 0.04

12 0.03 0.04

6 0.06 0.09

14 0.035 0.05 0.068 0.092

16 0.04 0.05

7 0.075 0.094

18 0.042 0.06

5 0.09 0.11

20 0.045 0.06

8 0.089 0.112 0.148 0.178

25 0.05 0.08

1 0.106 0.135 0.178 0.214

30 0.09

5

0.124 0.157 0.207 0.249 0.45

35 0.10

9 0.142 0.18 0.237 0.285 0.49

43 0.16 0.202 0.266 0.32 0.51

45 0.177 0.225 0.333 0.35 0.59

50 0.195 0.263 0.326 0.392 0.62

60 0.292 0.385 0.463 0.706

70 0.337 0.444 0.534 0.815

80 0.605 0.924

90 0.676 1.032

100 0.748 1.141

110 1.25

120 0.89 1.358

130 1.467

140 1.576

150 1.684

160 1.825

180 2.059

11.7 Tabla decapata, din otel, laminata la rece, EN 10131 sau GOST 1050-88:

Calitate DC01, conform EN 10130 sau 08KP, conform GOST 1050-88

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

Grosime Greutate Dimensiuni l x L

Greutate Kg/foaie

(s) mm Kg/mp

1000 x 2000 1250 x 2500

1500 x 3000

0.40 3.20 6.40 10.00 -

0.50 4.00 8.00 12.50 -

0.60 4.80 9.60 15.00 -

0.70 5.60 11.20 17.50 -

0.80 6.40 12.80 20.00 -

0.90 7.20 14.40 22.50 -

0.95 7.60 15.20 23.75 -

1.00 8.00 16.00 25.00 36.00

1.10 8.80 17.60 27.50 39.60

1.20 9.60 19.20 30.00 43.20

1.25 10.00 20.00 31.25 45.00

1.50 12.00 24.00 37.50 54.00

2.00 16.00 32.00 50.00 72.00

2.50 20.00 40.00 62.50 90.00

3.00 24.00 48.00 75.00 108.00

4.00 32.00 64.00 100.00 144.00

5.00 40.00 80.00 125.00 180.00

6.00 48.00 96.00 150.00 216.00

7.00 56.00 112.00 175.00 252.00

8.00 64.00 128.00 200.00 288.00

11.8 Ţevi rectangulare şi pătrate SR EN 10219-2:

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

Ţevi pătrate

ŢEAVĂ Grosime (t) mm

1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Dimensiuni (H x W) mm

Kg/ml

15 x 15 0,64 0,74

20 x 20 0,87 1,11

25 x 25 1,06 1,36 1,89

30 x 30 1,30 1,68 2,36

40 x 40 1,77 2,31 3,30 4,20

50 x 50 2,93 4,25 5,45 6,56

60 x 60 3,56 5,19 6,71 8,13

70 x 70 4,19 6,13 7,97 9,70 11,30

80 x 80 7,07 9,22 11,30 13,20 16,40

90 x 90 8,01 10,50 12,80 15,10 18,90

100 x100 8,96 11,70 14,40 17,00 21,40 25,60

110 x110 9,89 13,00 16,00 18,90 23,90

120 x120 10,80 14,20 17,50 20,70 26,40 31,80 35,80

130 x130 15,50 19,12

140 x140 16,80 20,70 24,50 31,40 38,10 43,40

150 x150 18,00 22,30 26,40 33,90 41,30 47,10

160 x160 19,30 23,80 28,30 36,50 44,40 50,90

180 x180 21,80 27,00 32,10 41,50 50,70 58,50

200 x 200 24,30 30,10 35,80 46,50 57,00

220 x 220 33,20 39,60 51,50 63,20

250 x 250 38,00 45,20 59,10 72,70

260 x 260 47,10 61,60 75,80

“A ISS N N N N N N N (ZI ESNNI

Ţevi rectangulare

TEAVA Grosime (t) mm

1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Dimensiuni (H x W) mm

Kg/ml W) mm

20 x 10 0,64 0,74

30 x 10 0,87 1,11

30 x 20 1,06 1,36 1,89

40 x 20 1,30 1,68 2,36

40 x 30 1,53 2,07 2,86

50 x 20 1,53 2,07 2,86

50 x 30 1,77 2,31 3,30 4,20

50 x 40 2,62 3,77

60 x 20 1,77 2,31 3,30 14,20

60 x 30 2,62 3,77

60 x 40 2,93 4,25 5,45 6,56

70 x 30 2,93 4,25 5,45 6,56

70 x 50 3,56 5,19 6,71 8,13

80 x 20 2,93

80 x 40 3,56 5,19 6,71 8,13

80 x 50 5,65 7,33

80 x 60 4,19 6,13 7,97 9,70 11,30

100 x 40 4,19 6,13 7,98 9,70 11,30

100 x 50 6,60 8,59 10,50 12,30

100 x 60 7,07 9,22 11,30 13,20 16,40

100 x 80 8,01 10,50 12,80 15,10 18,90

120 x 40 7,07 9,22 11,30 13,20 16,40

120 x 60 8,01 10,50 12,80 15,10 18,90

120 x 80 8,96 11,70 14,40 17,00 21,40 25,60

120x100 9,89 13,00 16,00 18,90 23,90

140 x 80 9,89 13,00 16,00 18,90 23,90

160 x 80 10,80 14,20 17,50 20,70 26,40 31,80 35,80

150x100 10,83 14,90 18,30 21,70 27,70 33,40

160x100 15,50 19,12

180 x 80 15,50 19,12

180x100 16,80 20,70 24,50 31,40 38,10 43,40

200 x 80 16,80 20,70 24,50 31,40 38,10 43,40

200x100 18,00 22,30 26,40 33,90 41,30 47,10

200x120 19,30 23,80 28,30 36,50 44,40 50,90

250x150 30,10 35,80 46,50 57,00

260x180 33,20 39,60 51,50 63,20

300x100 30,10 35,80 46,50 57,00

300x150 40,50 52,80 64,80

300x200 38,00 45,20 59,10 72,70

350x250 54,70 71,60 88,40

11.9 Tevi rotunde pentru construcţii EN 10255, ISO 65:

DIMENSIUNI ŞI GREUTĂŢI CONFORM STANDARDELOR DE FABRICAŢIE:

0 17 7 96 13 59 04 90 75

133, 5'' 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 0 24 49 73 26 78 79 69

139, 5 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 32,

7 1/2' 77 09 39

00 61 80 73

22 00 00

159, 15, 17, 18, 22, 23, 0 29 15 99 64 72

168, 6'' 16, 18, 20, 24, 25, 28, 31, 39, 3 21 18 14 02 20 23 63 04

177, 7'' 17, 19, 21, 25, 26, 29, 33, 41, 49, 8 14 23 31 42 64 89 50 40 10

193, 7 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 45, 53, 7 1/2'

t 71

00 30

80 12 67

60 30

80

219, 8 21, 23, 26, 31, 33, 37, 41, 51, 61,

1 5/8'

t

22 82 40 53

10 12 65

60 30

244, 9'' 29, 35, 37, 41, 46, 57, 68, 5 53 30 01 57 70 80 81

273, 10 33, 39, 41, 46, 52, 64, 77,

0 3/4'

t 05 51 43 56 30

86 24

323, 12 39, 47, 49, 55, 62, 77, 92, 9 3/4'

t 32 04 34 47 32 41 30

355, 14'' 54, 68, 85, 102

6 30 60 20 ,00

11.10 Profil Cornier cu aripi egale /inegale(L) SR EN 10056 -1: 2000; SR EN 10056 -2: 1996/EN 10204 - tip 2.2 sau 3.1B:

Lăţime laturi axb

Grosime Laturi

(s)

Greutate/ ml

r1 r2 Aria

secţiunii cm

20 x 20 3 0,88 3,5 2,0 1,12

25x 25

3 1.11 3.5 20 1,42

4 1.45 3,5 2) 155

5 1.77 3.5 2.0 2.26

30x30

3 136 5.0 2.5 1.74

4 1.78 5.0 2.5 2.27

5 2.18 5,0 2.5 2.78

35 x 35 4 2.09 Sb 2.5 2.67

40 x 40

4 2.42 6.0 3.0 3.08

5 2.97 6.0 3,0 379

6 3,52 6.0 3,0 4.48

45x45

4 274 7,0 • 3.5 3.49

5 3.38 7.0 3.5 4.30

6 4.00 7.0 3.5 5,09

50 x 50

5 3,77 7,0 3.5 4.80

6 4.47 70 3,5 5.69

7 5.82 7.0 3.5 741

55 x 55 5 4.18 8.0 40 5.32

6 4,95 8.0 4.0 6.31

60 x 60

5 4.57 8.0 4.0 5,82

6 5,42 8.0 4.0 691

8 7,09 8,0 4.0 9.03

10 8.69 8,0 4,0 11,10

70 x 70

6 6.38 9.0 4.5 8.13

8 8.36 9.0 4.5 10.60

10 10.30 9.0 4.5 13.10

30 x BO

6 7,34 10.0 5.9 935

8 9.63 10,0 5,0 12,30

10 11,90 10.0 5,0 15,10

90 x 90

6 8.30 11.0 5.5 10.60

8 10.90 11.0 5.5 13.90

10 13A0 11,0 5.5 17.10

12 15.90 11.0 5.5 20 30

100x100

8 • 12,20 12,0 6.0 15,50

12 17.80 12.0 6,0 22,70

15 21.90 12.0 6.0 27.90

120x120

8 14.70 13.0 6.5 18.70

10 18.20 13,0 65 23,20

12 21,60 13.0 6,5 27,50

15 26.60 13.0 6.5 33.90

Lăţime laturi

axb

Grosime

Laturi

(s)

Greutate/

ml r1 r2

Aria

secţiunii

cm

30x20 1,12 4.0 2.0 143 4 1.46 4.0 2.0 1.86

40x20 4 1.77 4.0 2,0 2.26 40x25 4 1.93 4.0 2,0 2.45 45x30 4 2.25 4.5 2,3 2,85 50x30 S 2.96 5.0 2.5 3.78 60x30 5 3.37 6.0 9.0 4.29

60x40 5 3.76 6,0 3,0 4.79 6 4.46 6.0 3.0 5,68

65x50 5 4,35 6.0 3.4 354 70 x 50 6 5,41 7.0 3,0 529

75x50 6 5.65 7.0 3,5 7.19 8 7.39 7.0 3,5 9.41

80 x 40 6 5.41 .

7.0

3.5 6.89 8 7.07 7,0 3.5 9.01

80x60 7 7.36 as 4.0 938

100 x 50 6 6,84 8.0 4.0 831 8 8,97 8.0 4.0 11.4

100x65

7 8,77 10.0 5.0 11.2 8 9,94 10.0 5.0 12.7 9 11.1 10.0 5,0 14.1 10 12.3 10.0 5.0 15.6 12 14.5 10.0 5,0 18,5

11.11 Platbandă oţel (Oţel Lat) S235, S275, S355 conform EN 10025 - 2 :

OTEL

LAT

Grosime (H) mm

3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 40 50

Lăţime

(W)

mm

Greutate kg/ml

10 0,23

6

0,31

4

0,39

3

0,471 0,628

12 0,28

3

0,37

7

0,47

1 0,565 0,754 0,942

14 0,33

0

0,44

0

0,55

0 0,660 0,880 1,100 1,320

16 0,37

7

0,50

0

0,63

0

0,750 1,010 1,260 1,510

Î8 0,42

4

0,56

5

0,71

0 0,850 1,130 1,410 1,700

20 0,46

7

0,62

3

0,78

0

0,940 1,250 1,560 1,960 2,180 2,340 2,490 2,800

25 0,58

4

0,78

0

0,97

0 1,170 1,560 1,950 2,340 2,730 2,920 3,120 3,530

30 0,70

0

0,94

0

1,17

0 1,400 1,870 2,340 2,800 3,270 3,510 3,730 4,240

35 0,82

0

1,10

0

1,37

0

1,650 2,200 2,750 3,300 3,850 4,120 4,350 4,950 5,500 6,870

40 0,94

0

1,25

0

1,56

0 1,870 2,490 3,120 3,740 4,360 4,670 4,990 5,610 6,230 7,850 9,420

45 1,05

0

1,40

0

1,75

0

2,100 2,800 3,510 4,210 4,910 5,260 5,610 6,310 7,010 8,830 10,60

0

50 1,17

0

1,56

0

1,94

0 2,340 3,120 3,890 4,670 5,450 5,840 6,230 7,010 7,790 9,810 11,78

0

15,70

0

60 1,41

0

1,88

0

2,34

0 2,800 3,740 4,670 5,610 6,540 7,010 7,480 8,410 9,350 11,78

0

14,13

0

18,84

0

23,56

0 70 1,65

0

2,20

0

2,75

0 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 8,240 8,790 9,890 10,99

0

13,74

0

16,49

0

21,98

0

27,48

0 80 1,88

0

2,51

0

3,14

0

3,770 5,020 6,280 7,450 8,790 9,420 10,05

0

11,30

0

12,56

0

15,70

0

18,84

0

25,12

0

31,40

0 90 2,12

0

2,83

0

3,53

0 4,240 5,650 7,070 8,480 9,890 10,60

0

11,30

0

12,72

0

14,13

0

17,66

0

21,20

0

28,26

0

35,32

0 100 2,36

0

3,14

0

3,93

0 4,710 6,280 7,850 9,420 10,99

0

11,77

0

12,56

0

14,63

0

15,70

0

19,63

0

23,55

0

31,40

0

39,26

0 110 2,59

0

3,45

0

4,32

0 5,180 6,910 3,640 10,36

0

12,09

0

12,95

0

13,82

0

15,54

0

17,27

0

21,59

0

25,91

0

34,54

0

43,18

0 120 2,83

0

3,77

0

4,71

0 5,650 7,540 9,420 11,30

0

13,19

0

14,13

0

15,07

0

16,96

0

18,84

0

23,55

0

28,26

0

37,68

0

47,10

0 130 3,06

0

4,08

0

5,10

0

6,120 8,160 10,21

0

12,25

0

14,29

0

15,31

0

16,33

0

18,37

0

20,41

0

25,51

0

30,62

0

40,82

0

51,02

0 140 3,30

0

4,40

0

5,50

0 6,600 8,790 10,99

0

13,19

0

15,39

0

16,49

0

17,58

0

19,78

0

21,98

0

27,48

0

32,97

0

43,96

0

54,96

0 150 3,53

0

4,71

0

5,89

0 7,070 9,420 11,77

0

14,13

0

16,48

0

17,66

0

18,84

0

21,20

0

23,55

0

29,44

0

35,33

0

47,10

0

58,88

0 160 3,77

0

5,02

0

6,28

0 7,540 10,05

0

12,56

0

15,07

0

17,58

0

18,84

0

20,10

0

22,61

0

25,12

0

31,40

0

37,68

0

50,24

0

68,80

0

 11.12 Oţel beton (OB) S235, S275, S355 conform conform STAS DIN 488:2009:

Diametrul nominal

mm

Abateri limita

mm

Aria secțiunii

cm2

Masa liniara

kg/m 6 ±0.3-0.5 0.283 0.222 8 ±0.3-0.5 0.503 0.395

10 ±0.3-0.5 0.785 0.617 12 ±0.3-0.5 1.130 0.888 14 ±0.30.5 1.540 1.210 16 ±0.3-0.5 2.010 1.580 16 ±0.4-0.5 2.010 1.580 18 ±0.4-0.5 2.540 1.990 20 ±0.4-0.5 3.140 2.470 22 ±0.4-0.5 3.800 2.984 25 ±0.4-0.5 4.910 3.850 28 ±0.4-0.75 6.160 4.840 32 ±0.4-0.75 8.040 6.310 36 ±0.4-0.75 10.20 7.990 40 ±0.4-0.75 12.60 9.860

Atasament: Anexa_nr._3_Panou_informativ.pdf

1

ANEXA 3 la Caietul de sarcini:

a) Panoul de informare ce se va amplasa în incinta locurilor de joacă va conţine următorul

mesaj:

 Spaţiu de joacă aflată în administraţia Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu, Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, tel.

0256.408.437

 Spaţiu de joacă aflată în întreţinerea SC _____________________

SRL, tel. _________________, fax. _________________

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A ECHIPAMENTELOR DE

JOACĂ 1. Este interzisă utilizarea echipamentului de către copii nesupravegheaţi! 2. Este interzisă utilizarea toboganului de către copii cu vârsta mai mică de 3 ani şi mai mare de 14 ani ! 3. Este interzisă utilizarea echipamentului de către copii cu greutatea mai mare de 69 kg ! 4. Este interzisă utilizarea toboganului de mai mult de 2 utilizatori simultan ! 5. Este interzisă căţărarea copiilor pe structura echipamentelor de joacă! 6. Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane care prezintă simptome cum ar fi: rău de înălţime , rău de mişcare, etc.! 7. Este interzisă utilizarea toboganului când suprafaţa de alunecare este acoperită cu gheaţă! 8. Este interzisă urcarea pe tobogan în sens invers coborârii! 9. Este interzisă folosirea focului deschis în apropierea echipamentelor! 10. Este interzisă consumarea alimentelor în timpul utilizării echipamentelor de joacă! 11. Este interzisă intrarea în zona de acţiune a leagănului sau a rotativei când acestea sunt în mişcare! 12. Este interzisă utilizarea leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în picioare! 13. Este interzisă utilizarea echipamentului de către persoane care nu se pot prinde cu ambele mâini de sistemul de susţinere al echipamentelor! 14. Este interzisă utilizarea leagănului la un unghi de înclinare mai mare de 80

0 faţă de verticală!

15. Este interzisă utilizarea rotativei de către copii care suferă de senzaţie de lipsă de echilibru în spaţiu, ameţeală! 16. Este interzisă părăsirea scaunului leagănului, rotativei sau a balansoarului (cumpenei) în timpul mişcării acestora!

17. Este interzisă punerea în mişcare a echipamentelor din interiorul razei

de acţiune a acestora!

OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR ŞI ALE ASOCIAŢIILOR DE

PROPRIETARI:

2

1. Să respecte programul de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de

joacă: 8 – 13; 14 – 22.

2. Să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv

limita de vârstă

inscripţionate pe echipament sau pe panoul de informare.

3. Să păstreze curăţenia în spaţiile de joacă.

4. Să nu intre în spaţiul de joacă cu câini, biciclete, scutere, motorete,

motociclete, şi ATV-uri.

5. Să nu consume băuturi alcoolice în spaţiul de joacă..

6. Să nu staţioneze în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement.

7. Să nu practice jocuri cu mingea (fotbal ,baschet, volei, etc.).

8. Să aibă un comportament civilizat şi să respecte normele civice de

convieţuire.

9. Să nu distrugă echipamentele şi împrejmuirea spaţiului de joacă pentru

copii, materialul

dendrofloricol şi amenajările peisagistice din incintă.

10. Să nu scuture covoare, să nu usuce rufe pe împrejmuire si pe

echipamentele din spaţiile joacă.

11. Să nu mute mobilierul urban: bănci, coşuri.

SANCŢIUNI: Nerespectarea obligaţiilor ce le revin cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei. În cazul sesizării nerespectării acestor condiţii de utilizare, rugăm riveranii ca principali beneficiari, să anunţe în cel mai scurt timp Poliţia Comunitară sau Direcţia de Mediu – Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, la tel. 0256.408.366.

TELEFOANE UTILE: • Poliţia Comunitară Timişoara: 0256 – 246112 • Salvare; Pompieri: 112 • Protecţia Consumatorului: 0256-422790 Acest panou va fi realizat din tablă din oţel, vopsit cu două straturi de vopsea, iar textul

va fi gravat pe folie autocolantă, după modelul prezentat în această anexă. Acest panou se

va monta pe stâlpi metalici având o lungime de 3,5 m, printr-un sistem de prindere

adecvat. Dimensiunile acestui panou vor fi următoarele:

- înălţime = 1.250 mm, lăţime = 1.250 mm

3

b) Cele 2 panouri de informare ce se vor amplasa în incinta canisitelor vor conţine

următorul mesaj:

Panourile vor fi realizate din tablă din oţel, vopsite în câmp electrostatic, după modelele

prevăzute în această anexă. Aceste panouri vor fi protejate cu folie de protecţie şi se vor

monta pe stâlpi metalici de lungime de 3,5 m, printr-un sistem de prindere adecvat.

Dimensiunile acestor panouri vor fi următoarele: înălţime = 650 mm, lăţime = 500 mm,

pentru cele de informare canisite.

De asemenea în cazul lucrărilor urgente, în care este necesară demontarea echipamentelor

sau a unor părţi din acestea, şi transportul lor la firmă pentru executarea unor reparaţii

care nu se pot realiza decât în atelier, aveţi obligaţia să semnalizaţi corespunzător zona, în

vederea evitării producerii unor accidente.

Aceasta se va face prin împrejmuirea locului şi aplicarea la vedere a afişajului „Pericol de

accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza pericol de accident!”.

ÎMI IUBESC ORAŞUL ADUN resturile produse de câinele meu Primăria Timişoara =
CANISITĂ Loc de recreere special pentru câini - Adunați resturile şi folosiţi coşurile speciale; - Supravegheați cu atenție Câinii ; Primăria Timişoara =

Atasament: Anexa_nr._2_centralizator,_liste_de_cantitati,_PV_receptie.pdf

ANEXA 2 la Caietul de sarcini

CENTRALIZATORUL

SERVICIILOR PRESTATE PE DECADA ____________

Nr.

crt

Denumire operație UM Cantitate Preț

unitar

Valoarea

cheltuielilor

Fără TVA Întreţinere spații verzi

1

2

47 Amenajări spatii verzi, locuri de joacă și canisite

A) Material dendro-floricol

1

2

13 B) Mobilier urban

1

2

12 C) ECHIPAMENTE DE JOACĂ

1

2

27 D) CANISITE

1

2

5 LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI EXECUŢIE

1

2

32 SISTEME DE IRIGARE

1

2

8 Total valoare (exclusiv TVA): Taxa pe valoarea adăugată Total valoare (inclusiv TVA):

ANEXA 2 la Caietul de sarcini

LISTĂ

cu cantităţi de prestări servicii

lei

Nr.

crt

Operație/activitate/ produs UM Cantitate Preț unitar

a) material b) manoperă c) utilaj d) transport Total

a)+b)+c)+d)

Total

(3x4)

0 1 2 3 4 5

Exemplu: 01.11.2020

Parcul Rozelor

1 Protejarea trandafirilor prin

mușuroire

buc 8.000 PU =

a)M =

b)M =

c)U =

d)T =

2 Întreținerea sezonieră a

sistemului de irigare

buc 1 PU =

a)M =

b)M =

c)U =

d)T =

02.11.2020

Parcul Rozelor

1 Protejarea trandafirilor prin

mușuroire

buc 3.865 PU =

a)M =

b)M =

c)U =

d)T =

2 Tăieri de corecție la arborii

mai înalți de 4 m

buc 5 PU =

a)M =

b)M =

c)U =

d)T =

CHELTUIELI DIRECTE

Alte cheltuieli directe

- CAS

- Șomaj

- Fond de risc

- Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

Total cheltuieli directe T(0)

Cheltuieli indirecte I(0) = T(0) x %

Profit P(0) = (T(0) + I(0)) x %

TOTAL V(0) = T(0) + I(0) + P(0)

TVA

TOTAL GENERAL V(0) + TVA

ANEXA 2 la Caietul de sarcini

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE AL SERVICIILOR PRESTATE

ÎN DECADA ___ A LUNII ____________

Perioada ______________

Încheiat astăzi _____________, cu ocazia recepţionării serviciilor prestate în decada _______ a lunii

____________, conform prevederilor Acordului Cadru nr. ______________, Contract Subsecvent nr.

_______________ pentru „Întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de

joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori de pe domeniul public al municipiului

Timişoara”, a caietului de sarcini și Anexelor.

Din Programul lunar de prestări servicii, pentru luna ________, s-au executat __% din operațiile și

activitățile prevăzute în programul menționat anterior.

S-au plantat pe domeniul public:

- arbori foioși din speciile: ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

NOTĂ: se va specifica numărul de exemplare din fiecare specie și strada unde s-au plantat

- arbuști foioși din speciile: ______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

NOTĂ: se va specifica numărul de exemplare din fiecare specie și strada unde s-au plantat

- conifere cu înălțimea de 250 cm din speciile: _______________________________________________ __________________________________________________________________________________________

NOTĂ: se va specifica numărul de exemplare din fiecare specie și strada unde s-au plantat

S-au montat pe domeniul public (se menționează adresele):

- Echipamente de joacă: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

- Mobilier urban: ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Au fost executate tăieri de corecție în baza solicitărilor cetățenilor:

- Arbori cu înălțimea până la 4 m: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

- Arbori cu înălțimea de peste 4 m: ________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

NOTĂ: Se va specifica adresa unde s-a intervenit

Au fost executate defrișări în baza solicitării cetățenilor:

- Arbori cu diamentrul 10-30 cm ______________________________________________ - Arbori cu diamentrul 31-60 cm ________________________________________________ - Arbori cu diamentrul peste 61 cm ______________________________________________

Au fost scoase cioate de pe străzile:

Anexat la situaţiile decadale, Prestatorul va prezenta: un centralizator pe decadă însoțit de liste de

cantități pe zile și pe obiective/adrese, procesul verbal de recepție al serviciilor prestate (conform modelelor din

Anexa 2), tabel REVISAL cu angajații societății care prestează serviciile de întreținere în decada a III-a,

fotografii de la: plantări, degajarea terenului, tăieri de corecție și defrișări, tomografieri, echipamente de joacă

cele deteriorate și cele înlocuite, vandalizări ale materialului dendrologic, mobilierului urban, echipamentelor

(în format JPG pe suport CD/DVD) și certificatele de conformitate, calitate și fitosanitare, fișe/cărți tehnice,

pentru toate serviciile menţionate mai sus, precum şi pentru produsele incluse în operațiile efectuate.

Prestator servicii: SC……………........... Beneficiar: Primăria Timişoara, Direcţia Mediu

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă) Director Direcţia de Mediu

(nume, prenume, semnătură, ștampilă)

Şef Serviciu Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă

(nume, prenume, semnătură)

Responsabil(i) Contract

(nume, prenume, semnătură)

Atasament: Anexa_nr._1_Zona_Centrala_dotari.pdf

1

ANEXA 1 la Caietul de sarcini

ZONA CENTRALĂ

Zona Centrală a municipiului Timişoara: Calea Circumvalaţiunii – Calea Aradului – strada

Demetriade – strada Mihail Kogălniceanu – strada Dacilor – strada Ştefan cel Mare – strada Pestalozzi

– strada Ofcea – strada Daliei – strada Cornelia Sălceanu (Fagului) – strada Cluj – Bulevardul Eroii de

la Tisa – Bulevardul Victor Babeş – Bulevardul Mihai Viteazu – strada Virgil Madgearu (Griviţa

Roşie) – strada Alexandru Odobescu – Bulevardul 16 Decembrie 1989 – Bulevardul General

Dragalina – Bulevardul Republicii şi Bulevardul Simion Bărnuţiu inclusiv calea Lugojului până la

ieşirea din Timişoara, inclusiv întreţinerea limitelor de zonă şi terenurile virane care vor fi incluse

ulterior şi sunt în proprietatea statului/domeniului public.

Nr.

crt

Obiectiv Dotări UM Cantitate

1 Parcul Andrei Mocioni (ILSA)

22.503,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Gard viu

Bănci

Coşuri

mp

mp

buc

ml

buc

buc

3948,17

18554,50

320,00

500,00

36,00

18,00 2 Parcul Poporului

42.690,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Perene

Bănci

Coşuri

Pergole

Fântână

Cascadă

Pavilion

Irigare

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

5300,00

37390,00

778,00

285,00

400,00

180,00

69,00

38,00

18,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3 Parcul Vasile Pârvan

59596,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Bănci

Coşuri

Flori

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

mp

6732,00

52864,00

1150,00

180,00

825,00

16,00

4,00

300,00

4 Parcul Rozelor

22075,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Bănci

Coşuri

Amfore, vaze

Trandafiri

Grup sanitar (50 mp)

Irigare

Corpuri ilum

fotovoltaice

Pergole

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

6829,00

11071,00

632,00

396,00

2786,00

77,00

35,00

12,00

11985,00

1,00

1,00

68,00

12,00

5 Parcul Justiţiei

20550,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

mp

mp

buc

1577,00

16697,80

40,00

2

Arbuşti

Bănci

Coşuri

Rabate cu bulbi

(250.000 bulbi)

Corpuri iluminat

fotovoltaice

Sistem irigare

Conductă apă potabilă

buc

buc

buc

mp

buc

buc

ml

13,00

38,00

35,00

2202,20

23,00

1,00

335 ml

6 Parcul Alpinet

21165,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Pergole

Bănci

Coşuri

Flori

Trandafiri

Irigare

Râu

Plante perene

Lac cu grădină japoneză

Dale decorative

fotovoltaice

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

buc

mp

buc

buc

mp

buc

buc

buc

2516,40

11803,00

450,00

733,00

148,00

10,00

34,00

32,00

320,00

426,00

1,00

46,00

974,00

1,00

100,00

7 Parcul Catedralei

45.399,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Bănci

Coşuri

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

7000,00

38399,00

839,00

327,00

1200,00

27,00

27,00

8 Parcul Central „Anton von Scudier”

77.894,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Liane

Plante perene

Bănci

Scaune

Coşuri

Bănci fără spătar

Mese șah

Mese șah pt. nevăzători

Flori

Trandafiri

Luciu apă

Grup sanitar

Irigare

Pergole

Pavilion

Bancă circulară

Rastel biciclete

Panouri casete

mp

mp

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp

buc

mp

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

11632,00

56200,00

1936,00

887,00

60,00

1403,00

134,00

56,00

112,00

8,00

13,00

4,00

410,90

983,00

470,00

1,00

1,00

8.00

1.00

1,00

2,00

4,00

9 Parcul Cetăţii (Centrul Civic)

75420,00 mp

După modernizare

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Bănci

mp

mp

buc

buc

ml

buc

7454,00

56439,00

1350,00

273,00

1165,00

115,00

3

Bănci piatră

Bănci circulare

Coşuri

Pergole

Trandafiri

Irigare

Fântână arteziană

Rastel biciclete

Corpuri iluminat

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

5,00

2,00

104,00

4,00

3764,00

1,00

1,00

2,00

82,00

10 Grădina Botanică

76.476,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Bănci

Coşuri

Fântâni

Bazine

Cişmea

Grup sanitar

Flori

Trandafiri

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp

buc

11160,00

65316,00

1637,00

781,00

1375,00

36,00

24,00

1,00

5,00

1,00

1,00

820,00

850,00

11 Parcul Studenţesc

69.800,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Bănci

Coşuri

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

2700,00

67100,00

984,00

448,00

2060,00

21,00

21,00

12 Scuarul Piaţa Libertăţii Arbori buc 30,00

13 Scuarul Piaţa Victoriei

16.273,00 mp

Peluză

Arbori

Gard viu

Bănci

Coşuri

Fântână

Trandafiri

Flori

buc

ml

buc

buc

buc

buc

mp

mp

4500,00

145,00

1100,00

32,00

14,00

1,00

1400,00

800,00

14 Scuarul Piaţa Unirii

13.900,00 mp

Peluză

Cişmea

Irigare

mp

buc

buc

4900,00

1,00

1,00

15 Scuarul Piaţa Mărăşti

2.880,00

Peluză

Arbori

Arbuşti

Trandafiri

mp

buc

buc

buc

2880,00

20,00

20,00

3400,00

16 Scuarul Piaţa „700”

5.595,00 mp

Peluză

Arbori

Arbuşti

Bănci

Coşuri

mp

buc

buc

buc

buc

4095,00

74,00

1600,00

22,00

17,00 17 Scuarul Piaţa Regina Maria

277,00 mp

Peluză

Arbori

Arbuşti

Bănci

Coşuri

mp

buc

buc

buc

buc

277,00

10,00

730,00

5,00

2,00 18 Scuarul de la bustul lui Mihai Eminescu

1.640,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Bănci

mp

mp

buc

buc

buc

810,00

830,00

28,00

79,00

29,00

4

Coşuri

Flori

Gard viu

buc

mp

ml

10,00

75,00

320,00

19 Scuarul Piaţa Plevnei

4.925,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Bănci

Coşuri

Fântână

Trandafiri

Irigare

mp

mp

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

765,00

4160,00

87,00

47,00

13,00

10,00

1,00

175,00

1,00

20 Ceasul Floral

10.000,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Bănci

Coşuri

Flori

Trandafiri

Gard viu

mp

mp

buc

buc

buc

buc

mp

buc

ml

1250,00

8750,00

129,00

16,00

14,00

2,00

140,00

960,00

435,00

21 Scuarul Castelului (Muzeului)

9.000,00 mp

Alei

Peluză

Arbori

Arbuşti

Bănci

Coşuri

Flori

Gard viu

mp

mp

buc

buc

buc

buc

mp

ml

1260.00

7740.00

154.00

59.00

14.00

14.00

45.00

586.00

22 Bastion

8.070,00 mp

Peluză

Arbori

Trandafiri

Gard viu

mp

buc

buc

ml

8070.00

35.00

60.00

240.00

23 Scuarul Eftimie Murgu

400,00 mp

Peluză

Arbori

Bănci

Coşuri

Flori

Gard viu

mp

buc

buc

buc

mp

ml

400.00

20.00

6.00

6.00

220.00

60.00

24 Maluri Canal Bega

- de la Uzina de apă până la Podul Modoș

Bănci

Platformă Belvedere

Platformă consolă

Platforme

Scări de acces

Spații WC

Pergole

Scaun cub

Coșuri metalice

Coșuri cu lănteți

Coșuri cu capac

Gazon

Alei

Piste de biciclete

Arbori

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

mp

mp

mp

buc

420,00

7,00

7,00

9,00

12,00

14,00

24,00

43,00

154,00

184,00

50,00

67600,00

24247,00

18425,00

1709.00

25 Bulevardul Vasile Pârvan

57.240,00 mp

Gazon

Arbori

Arbuşti

Trandafiri

Gard viu

Bănci

mp

buc

buc

buc

ml

buc

57240.00

788.00

150.00

5224.00

865.00

11.00

5

Coşuri buc 11.00

26 Calea Circumvalaţiunii

7.000,00 mp

Gazon

Arbori

mp

buc

7000.00

320.00

27 Piaţa Consiliul Europei

19520,00 mp

Gazon

Arbori

Gard viu

mp

buc

ml

19520.00

146.00

76.00

28 Bulevardul Take Ionescu

24.372,00 mp

Gazon

Arbori

Gard viu

Trandafiri

mp

buc

ml

buc

24372.00

316.00

650.00

2450.00

29 Bulevardul Regele Carol I

800,00 mp

Gazon

Arbori

Arbuşti

Gard viu

mp

buc

buc

ml

800.00

185.00

1350.00

750.00

30 Bulevardul Regele Ferdinand

1.155,00 mp

Gazon

Arbori

Arbuşti

Flori

mp

buc

buc

mp

1155.00

54.00

247.00

45.00

31 Bulevardul C. D. Loga

19.100,00 mp

Gazon

Arbori

Trandafiri

mp

buc

buc

19100.00

825.00

480.00

32 Bulevardul Revoluţiei

1.100,00 mp

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

1100.00

640.00

650.00

33 Piaţa Romanilor

130,00 mp

Alei

Gazon

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Trandafiri

Bănci

Coșuri de gunoi

mp

mp

buc

buc

ml

buc

buc

buc

130,00

1350,00

30,00

40,00

170,00

20,00

18,00

10,00

34 Bulevardul Republicii

11.250,00 mp

Gazon

Arbori

Gard viu

mp

buc

ml

11250,00

250,00

100,00

35 Bulevardul General Dragalina

1.200,00 mp

Gazon

Arbori

Gard viu

mp

buc

ml

1200,00

250,00

543,00

36 Bulevardul 16 Decembrie 1989

6.384,00 mp

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

6384,00

85,00

150,00

37 I 14 Zona Paris formată din străzile: 7

Aprilie, 16 Februarie, Brăila, Col. I. Enescu,

Paris, Postăvarul

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

3588,00

187,00

24,00

38 I 15 Zona Brediceanu formată din străzile:

Gheroghe Dima, Brediceanu, Borsec, Oneşti,

Taluz CFR

Gazon

Arbori

mp

buc

12707,00

257,00

39 I 17 Zona Calea Aradului formată din

străzile: blocuri Calea Aradului, blocuri

Intrarea Doinei, “Moţul”

Gazon

Arbori

Arbuşti

Grad viu

Bănci

Coşuri

mp

buc

buc

ml

buc

buc

13365,00

48,00

48,00

728,00

11,00

11,00

40 I 17 A Zona Popa Şapcă formată din străzile:

Oituz, Popa Şapcă

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

4928,00

162,00

17,00

41 I 18 Zona Tipografilor formată din blocuri Arbori buc 1319,00

42 I 19 Zona Zurobara formată din străzile:

Bucureşti, Cărvunarilor, Olimpiadei,

Popovici, Russel, V. Lucaci, Zurobara

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

8094,00

416,00

226,00

6

43 I 20 Zona Take Ionescu formată din: blocuri

Take Ionescu, blocuri Bucureşti, blocuri Iaşi

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

43171,00

1030,00

367,00

44 I 21 Zona Tapia formată din: Al Golescu,

CFR, Take Ionescu, Tapia, Titan, Zimbrului

Gazon

Arbori

mp

buc

7591,00

271,00

45 I 22 Zona Baader formată din: Aida, Baader,

Înfrăţirii, Virtuţii

Gazon

Arbori

mp

buc

4614,00

138,00

46 I 23 Zona Paciurea formată din străzile:

Semenic, Odobeşti, Paciurea, Filipescu,

blocuri Iorga, A. Mocioni, Branişte, Brăila,

Intrarea Predeal, Intrarea Paciurea

Gazon

Arbori

Arbuşti

Gard viu

mp

buc

buc

ml

16928,00

604,00

290,00

60,00

47 I 24 Zona Buftea formată din străzile:

Buftea, Hienrich Heine, Medicinei,

Regimentul 13 Călăraşi, Tulnicului

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

13361,00

613,00

342,00

48 I 25 Zona Eminescu formată din străzile:

Bulevardul M. Eminescu, Cicio Pop, Beethoven,

Narciselor, Oradea, Traian Grozăvescu, Tâmpa

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

11532,00

709,00

32,00

49 I 27 Zona C. D. Loga formată din străzile:

Ada, Asăneşti, George Enescu, Mihai

Eminescu, Privighetorilor, Robespiere, Al.

Borza

Gazon

Arbori

Arbuşti

Trandafiri

mp

buc

buc

buc

6400,00

615,00

14,00

950,00

50 I 28 Zona Piatra Craiului formată din străzile:

Politehnicii, Măcieşilor, Mihai Eminescu,

Mărăşti, Piatra Craiului

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

2790,00

207,00

67,00

51 I 31Zona Brediceanu formată din străzile:

Brediceanu

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

5341,00

113,00

800,00

52 I 32 Zona Creaţiei formată din străzile: Calea

Aradului, Pictor Zaicu, blocuri Aleea Creaţiei,

blocuri Tipografilor, blocuri Circumvalaţiunii

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

28179,00

700,00

434,00

53 II A 26+30 Zona Industria Lânii +

Kogălniceanu formată din străzile: Splaiul

Industria Lânii, Take Ionescu

Gazon

Arbori

mp

buc

12289,00

4,00

54 II B 8 Zona Mehadia formată din străzile:

Charles Darwin, Cuvin, Fagului (Cornelia

Sălceanu), Pestalozzi

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

4835,00

224,00

123,00

55 II B 10 Zona Piaţa Romanilor formată din

străzile: 3 August 1919, Deva, Splaiul Galaţi,

Zlatna, blocuri Zlatna

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

8876,00

320,00

125,00

56 IV 4 Zona Republicii – Gen. I. Dragalina

formată din străzile: A. Mureşan, Anton

Seiler, Jiul

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

17249,00

898,00

91,00

67 IV 5 Zona T. Vladimirescu – 16 Decembrie

1989 formată din străzile: Adi Endre, Gojdu,

I. Ghica, Miron Costin, Zugrav Nedelcu

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

17625,00

742,00

87,00

68 III 13 Zona Ofcea formată din străzile: Aleea

Studenţilor, Aurelianus, Barbu Iscovescu, Daliei,

Delfinului, Fagului, Intrarea Romei, Ofcea,

Socrate, Vasile Pârvan

Arbori

Arbuşti

Gard viu

Bănci

buc

buc

ml

buc

1028,00

390,00

715,00

23,00

69 III 6 Zona Braşov formată din străzile:

Bertheleau, Braşov, Madgearu, Remus,

Filaret Barbu

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

4866,00

283,00

1200,00

70 III 10 Zona Traian Lalescu formată din

străzile: Bella Bartok, Ioan Curea, Ion Vidu,

Oltului, Platius Andronescu, Putna, Traian

Lalescu, V. Babeş

Arbori

Arbuşti

buc

buc

322,00

19,00

71 III 12 Zona Eroii de la Tisa formată din străzile:

B-dul Eroilor, Cluj, Diana, Gladiolelor, Ion Vidu,

Mihail Jora, Minerva, Vâlcea, blocuri

Arbori

Gazon

Arbuşti

buc

mp

buc

519,00

14935,00

212,00

7

72 II B 9 Zona Abrud formată din străzile: 12

Aprilie 1961, Abrud, Aleea Detunata, Ep. J.

Nischbach, Splaiul Galaţi, Gheorghe

Marinescu, Mirceşti, Prof. Dionisie Linţia,

Splaiul Coloniei, Vidra, Zlatna, blocuri

Gazon

Arbori

Arbuşti

mp

buc

buc

18142,00

810,00

261,00

73 III 4 Gheorghe Doja+Treboniu Laurean

formată din străzile: Al Odobescu, Gheorghe

Doja, Moţilor, Piaţa A. Mocioni, Timotei

Cipariu, Treboniu Laurean

Gazon

Arbuşti

Arbori

mp

buc

buc

3287

4

204

74 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

– str. Bdul M. Eminescu 11

Zona verde mp 1.478,00

75 INCUBOXX – Calea Circumvalaţiuni nr. 2 – 4, Gazon Arbori

Arbuști

mp

buc

buc

4215,50

11,00

22,00

76 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii Louis

Ţurcanu - Str. Iosif Nemoianu nr. 2

Zona verde

Arbori

mp

buc

1535,00

15,00

77 Clinicile Noi - Str. Gheorghe Dima nr. 5 Zona verde

Arbori

mp

buc

160,00

5,00

78 Clinica ORL - B-dul Revoluţiei 1989 nr. 6 Zona verde

Arbori

mp

buc

150,00

8,00

79 Clinica Oncologie Medicală - Str. Victor

Babeş nr. 22

Zona verde mp 300,00

80 Clinica de Maxilo-Faciala - Str. Take

Ionescu nr. 5

Zona verde

Arbori

mp

buc

950,00

11,00

81 Clinica Dermato Venerice şi Clinica de

Radioterapie - Str. Mărăşeşti nr. 5

Zona verde

Arbori

Mp

buc

1.250,00

6,00

82 Clinica de Oftalmologie - str. Martir Radian

Belici nr. 1

Zona verde

Arbori

mp

buc

850,00

7,00

83 Clinica de Ginecologie - str. Al. Odobescu

nr. 1-3

Zona verde

Arbori

mp

buc

450,00

2,00

84 Clinica Obstretică - B-dul 16 Decembrie

1989 nr. 22

Zona verde mp 80,00

85 Clinica Recuperare Medicala B-dul C. D.

Loga nr. 42-44

Zona verde

Arbori

mp

buc

1.200,00

22,00

86 Clinica de Cardiologie Ascar B-dul

Revoluţiei 1989 nr. 12

Zona verde mp 50

87 Grădiniţa PP. nr.19 – str Narciselor nr. 5

- suprafaţă totală 300 mp

Gazon

Arbori

Bănci

Cosuri de gunoi

Mese

mp

buc

buc

buc

buc

80,00

3,00

9,00

4,00

1,00

88 Grădiniţa PP 22 - Semenic 8 Zona verde

Arbori

mp

buc

3.500,00

40,00

89 Gradinita PP 33 + PP Poștă + PN 9 - M.

Sebastinan Iordan 6

Zona verde mp 500,00

90 Gradinita PP 6 - Tepes Voda 17 Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

mp

buc

buc

buc

1.000,00

5,00

2,00

2,00

91 Gradinita PP 48 + PN 16 - Dragasani 1 Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

mp

buc

buc

buc

336,00

4,00

5,00

2,00

92 Gradinita PP 53 + PP 45 + PP 16 - Pestalozzi

4

Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

mp

buc

buc

buc

350,00

16,00

13,00

2,00

93 Gradinita PP 45 - Fagului 17 Zona verde

Arbori

mp

buc

700,00

23,00

8

Banci buc 24,00

94 Gradinita PP 16 - Abrud 19 Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

mp

buc

buc

buc

400,00

12,00

12,00

2,00

95 Gradinita PP Nikolaus Lenau + PN 8 - Gen.

E. Grigorescu 3

Zona verde mp 86,00

96 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 1 + Sc. Gimn. I-

VIII nr. 4 + PP 5 + PN 5 Comanesti 3

Zona verde mp 695,00

97 Gradinita PN 5 Aurel Vlaicu 5 Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

Mp

Buc

Buc

buc

200,00

4,00

17,00

2,00

98 Sc. Gimnaziala I-VIII nr. 12 + PP 21 + PP

CFR Bv Tineretii 17

Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

Mp

Buc

Buc

buc

30,00

1,00

6,00

4,00

99 Gradinita PP 21 I.H. Radulescu 5 Zona verde

Arbori

Bănci

Coşuri

mp

buc

buc

buc

850,00

4,00

12,00

2,00

100 Gradinita PP CFR Republicii 25 Zona verde

Arbori

Bănci

mp

buc

buc

900,00

3,00

4,00

101 Şcoala Generală „Take Ionescu”nr. 16

clasele I-VIII - Str.Bucuresti, nr.11 -

suprafaţă totală 3.421 mp

Gazon

Arbori

Bănci

Coşuri de gunoi

mp

buc

buc

buc

3297,00

70,00

8,00

3,00

102 Şcoala cu cl.I-VIII nr.21 „Vicenţiu Babeş”-

str. S.Barnutiu nr. 9 - suprafaţă totală 3.929

mp

Gazon

Arbori

Banci

Cosuri de gunoi

Mese

mp

buc

buc

buc

buc

2.429,00

29,00

20,00

9,00

17,00

103 Gradinita PP 3 Leonard 13 Zona verde

Arbori

Bănci

Coşuri

mp

buc

buc

buc

1000,00

23,00

8,00

5,00

104 Liceul Teoretic "Bela Bartok" - bd. General

Dragalina nr. 11A - suprafaţă totală 2.713 mp Gazon

Arbori

Bănci

Coşuri de gunoi

mp

buc

buc

buc

300,00

9,00

20,00

8,00

105 Gradinita PP 10 Notre Dame Bdul Iuliu

Maniu 42

Zona verde

Arbori

Banci

Coșuri

mp

buc

buc

buc

675,00

1,00

2,00

2,00

106 Liceul Teoretic Nikolaus Lenau I. Nemoianu

5

Zona verde

Arbori

Banci

mp

buc

buc

1.630,00

18,00

6,00

107 Liceul Teoretic J.L. Calderon Pestalozzi 14-

Cornelia Sălceanu

Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

Mp

Buc

Buc

buc

4500,00

130,00

22,00

10,00

108 Liceul Teoretic Romano - Catolic Gerhardinum

- corp liceu P-ta Regina Maria 1

Zona verde

Arbori

Mp

buc

1.500,00

23,00

109 Liceul Teoretic Baptist Ady Endre 20 Zona verde

Arbori

Mp

buc

1.625,00

27,00

110 Liceul Teoretic Willam Shakespeare PP 44

I.L. Caragiale 6 - P-ţa Romanilor

Zona verde

Arbori

Mp

buc

100,00

3,00

111 Colegiul Pedagogic Carmen Sylva – B-dul

C. D. Loga nr. 45 - suprafaţă totală 5.006 mp Gazon

Arbori

mp

buc

3.196,00

49,00

9

Bănci buc 15,00

112 Colegiul National de Arta Ion Vidu Cluj 12 Zona verde

Arbori

Mp

buc

3.631,00

20,00

113 Colegiul Naţional "Ana Aslan" – B-dul

Revolutiei din 1989 nr. 15 A - suprafaţă

totală 1.082 mp

Gazon mp 580,00

114 Colegiul National Banatean B-dul 16

Decembrie

Zona verde

Arbori

Banci

Cosuri

Mp

Buc

Buc

buc

2.028,00

25,00

17,00

6,00

115 Colegiul Naţional C. D. Loga - suprafaţa

totală 4.573 mp Gazon

Arbori

Coşuri de gunoi

mp

buc

buc

2817.69

66,00

4,00

116 Grup Şcolar Industrial "Emanuil Ungureanu"

- P-ţa Huniade nr. 3 - suprafaţă totală 4.926

mp

Gazon

Arbori

Bănci

Coşuri de gunoi

mp

buc

buc

buc

1.098,00

26,00

6,00

6,00

117 Colegiul Tehnic "Henri Coanda" - str. C.

Brediceanu, nr. 37 - suprafaţă totală 17.240

mp

Gazon

Arbori

Banci

Cosuri de gunoi

mp

buc

buc

buc

920,00

105,00

10,00

15,00

118 Colegiul Tehnic "Ion Mincu" - str. Gheorghe

Lazar nr. 20 - suprafaţa totală 11.200 mp Gazon

Arbori

Bănci

Coşuri de gunoi

mp

buc

buc

buc

3.430,00

70,00

4,00

5,00

119 Colegiu Tehnic de Vest - bd. Regele Carol I

nr. 11 - suprafaţă totală 1.846 mp Gazon

Arbori

Bănci

Coşuri de gunoi

mp

buc

buc

buc

100,00

10,00

12,00

11,00

Mobilier urban conform proiect „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al

Municipiului Timişoara”

Nr.

crt

Denumire obiectiv Denumire mobilier urban UM Cantitate

1 Piața Libertății Coș de gunoi

Bancă lemn schelet metallic 3000*715*820

Fotoliu schelet metalic

buc

buc

buc

26

64

37

2 Piața Sfântul Gheorghe Coș de gunoi

Bancă lemn schelet metallic 3000*715*820

Bancă lemn schelet metalic 1800* 715*820

buc

buc

buc

7

4

2

3 Str. Mușat Coș de gunoi buc 4

4 Str. V. Alecsandri Coș de gunoi

Fotoliu schelet metallic

Bancă

Jardinieră tip 2

buc

buc

buc

buc

14

4

11

19

5 Str. Lucian Blaga Coș de gunoi buc 13

6 Str. F. Mercy Coș de gunoi buc 11

7 Str. Griselini Coș de gunoi buc 4

8 Str. Fără Nume Coș de gunoi buc 2

9 Str. Radu Negru Coș de gunoi buc 1

10 Str. Eugeniu de Savoya Coș de gunoi

Bancă

Jardinieră tip 2

buc

buc

buc

36

14

31

11 Str. Gen Praporgescu Coș de gunoi buc 4

12 Str. E. Carusso Coș de gunoi

Bancă

Jardinieră tip 2

buc

buc

buc

2

2

4

10

Echipamente joacă

Nr. Crt. Denumirea Instituției

de învățământ (LJ) Adresa

Denumirea bunurilor

inventariate U/M Cantități

1. Grădiniţa PP Nr. 16

Str.

Abrud Nr. 19

Complex tobogane buc 1

Leagăn dublu buc 2

Rotativă buc 1

Balansoar (Cumpănă) buc 2

Groapă de nisip buc 1

Bănci buc 12

Coş de gunoi buc 2

Gard protecţie loc de joacă ml 13

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

2. I.C. Brătianu (Dr. Russel)

Bl.

Brătianu IC

Complex tobogane Sebeş buc 1

Leagăn dublu buc 2

Jucărie pe arc dublă Tip Eibe buc 1

Groapă de nisip (4X4) buc 1

Bănci buc 8

Coş de gunoi buc 4

Gard protecţie loc de joacă ml 75

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

Afişaj informativ loc de joacă buc 1

3. Tom şi Jerry

Str.

Bucureşti 18-

20

Tobogan cu 1 blat buc 1

Complex tobogane Sebeş buc 1

Leagăn dublu buc 2

Jucărie pe arc dublă Tip Eibe buc 2

Groapă de nisip (3X3) buc 1

Bănci buc 6

Coş de gunoi buc 3

Gard protecţie loc de joacă ml 177

Scrumiere buc 3

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

Afişaj informativ loc de joacă buc 1

4. Loc de joacă Str. Dr. Martha

Alexandru

(Odobeşti)

Tobogan cu 1 blat buc 1

Masă buc 3

Leagăn dublu buc 1

Balansoar (Cumpănă) buc 2

Groapă de nisip (4X4) buc 1

Bănci buc 5

Coş de gunoi buc 2

Gard protecţie loc de joacă ml 16

Afişaj de instrucţiuni combinat cu

cel informativ loc de joacă

buc 1

5. Loc de joacă Str. Dragalina I.

40

Tobogan cu 1 blat buc 1

Leagăn dublu buc 1

Rotativă buc 1

Balansoar (Cumpănă) buc 2

Groapă de nisip (2,5X2,5) buc 1

Bănci buc 4

11

Băncuţe buc 3

Coş de gunoi buc 3

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

Afişaj informativ loc de joacă buc 1

6. Grădiniţa PP Nr. 48 + Creşa nr.17

Str.

Drăgăşani 01

Tobogan cu 1 blat buc 1

Masă de ping-pong buc 1

Căsuţă buc 2

Masă buc 4

Leagăn dublu buc 5

Jucărie pe arc cu 1 loc buc 4

Rotativă buc 3

Balansoar (Cumpănă) buc 6

Groapă de nisip buc 2

Bănci buc 15

Coş de gunoi buc 6

Gard protecţie loc de joacă ml 13

7. Loc de joacă Str. Jora Mihail

nr. 7

Complex tobogane Sebeş buc 1

Masă de ping-pong buc 1

Masă buc 1

Jucărie pe arc dublă Tip DruCec buc 3

Groapă de nisip (4x4) buc 1

Bănci buc 2

Coş de gunoi buc 4

Gard protecţie loc de joacă ml 83

Protecţie C buc 1

Protecţie CI buc 1

Protecţie I buc 1

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

8. Loc de joacă Str. Lucaci V. 01

(Bl. B 2)

Leagăn dublu buc 1

Jucărie pe arc dublă Tip Eibe buc 3

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Groapă de nisip (2X2) buc 1

Bănci buc 5

Coş de gunoi buc 2

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

Afişaj informativ loc de joacă buc 1

9. Loc de joacă Str. Lucaci V. 03

A (Bl. B 3)

Leagăn dublu buc 1

Jucărie pe arc dublă Tip Eibe buc 3

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Groapă de nisip (2X2) buc 1

Bănci buc 4

Coş de gunoi buc 2

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

10. Loc de joacă Str. Lucaci V. 07

(Între Bl. B5

şi B4)

Leagăn dublu buc 1

Jucărie pe arc dublă Tip Eibe buc 3

Groapă de nisip (2X2) buc 1

Bănci buc 4

Coş de gunoi buc 1

12

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

11. Loc de joacă Str. Lucaci V. 09

Leagăn dublu buc 2

Groapă de nisip (2X2) buc 1

Bănci buc 4

Coş de gunoi buc 2

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

12. Loc de joacă Str. Lucaci Vasile

14 B

Leagăn dublu buc 1

Jucărie pe arc dublă Tip Eibe buc 2

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Groapă de nisip (4X4) buc 1

Bănci buc 4

Coş de gunoi buc 2

Gard protecţie loc de joacă ml 42

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

13. Loc de joacă Str. Lucaci Vasile

15

Leagăn dublu buc 1

Jucărie pe arc dublă Tip Eibe buc 2

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Groapă de nisip (2X2) buc 1

Bănci buc 4

Coş de gunoi buc 2

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

14. Grădiniţa PP Nr. 53

Str.

Pestalozzi

I.M. Nr. 4

Tobogan cu 1 blat buc 1

Complex tobogane Sebeş buc 1

Căsuţă buc 1

Leagăn triplu buc 2

Leagăn cu opt locuri buc 1

Umbrar buc 2

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Groapă de nisip buc 1

Coş de baschet buc 1

Bănci buc 7

Coş de gunoi buc 2

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

15. Loc de joacă Str. Popa Şapcă

nr. 3

Complex tobogane Sebeş buc 1

Masă de ping-pong buc 2

Masă buc 2

Leagăn dublu buc 2

Jucărie pe arc cu 1 loc buc 2

Echipamente Fitness buc 4

Rotativă buc 1

Balansoar (Cumpănă) buc 2

Groapă de nisip (2X2) buc 1

Bănci buc 10

Coş de gunoi buc 4

Gard protecţie loc de joacă ml 85

Scrumiere buc 1

Afişaj de instrucţiuni echip. Fitness buc 1

Afişaj de instrucţiuni combinat cu buc 1

13

cel informativ loc de joacă

16. Grădiniţa PP CFR

Bl.

Republicii

Nr. 25

Complex tobogane Sebeş buc 1

Leagăn dublu buc 2

Umbrar buc 1

Groapă de nisip (3X3) buc 1

Bănci buc 4

17. Grădiniţa PP Nr. 22

Str.

Semenic Nr.

8 intersecţie

cu Paciurea

D

Tobogan cu 1 blat buc 3

Complex tobogane Sebeş buc 1

Căsuţă buc 3

Masă buc 2

Leagăn triplu cuib de pasăre buc 1

Leagăn cuib combinat buc 1

Sistem echilibristică buc 1

Jucărie pe arc dublă Tip broscuţă buc 2

Jucărie pe arc dublă Tip răţuşcă buc 2

Jucărie pe arc dublă Tip ursuleţ buc 2

Sistem căţărat stâncă buc 1

Sistem căţărat "Kekes" buc 1

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Groapă de nisip buc 1

Bănci buc 12

Coş de gunoi buc 5

18. Grădiniţa PP nr.19 Martir Bînciu Leontina Nr.

5

(Narciselor)

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Bănci buc 4

Coş de gunoi buc 3

Jucărie pe arc cu un loc buc 2

Jucărie pe arc cvadruplă buc 1

Jucărie pe arc dublă buc 2

Leagăn dublu buc 1

Masă buc 1

Sistem căţărat scară buc 1

Tobogan cu 1 blat buc 1

19. Intr. Doinei nr.9

Bănci buc 3

Coş de gunoi buc 2

Groapă de nisip buc 1

Leagăn dublu 1-3 ani buc 1

Tobogan cu 1 blat buc 1

20. Grădiniţa PP Nr. 45 Str. Sălceanu Cornelia Nr.

17 (Fagului)

Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

Balansoar (Cumpănă) buc 1

Bănci buc 12

Căsuţă buc 1

Complex tobogane buc 1

Groapă de nisip buc 1

Leagăn dublu buc 2

Masă- buc 4

Rotativă buc 1

Tobogan cu 1 blat buc 1

14

PARCUL COPIILOR „ION CREANGĂ” NR.

CRT.

DENUMIRE NUMĂR

BUCĂŢI

1 Balansoar stai în picioare 1

2 Balansoar 1

3 Trambuline cauciuc 2

4 Pod Cha-Cha-Cha 1

5 Pod Tibetan 1

6 Pod Rumba 1

7 Joc echilibru 1

8 Turn cu far 1

9 Carusel integrare copii dizabilitati 1

10 Casute 5

11 Tronul cu animale 1

12 Sezlonguri plastic 9

13 Tobogan Santa Fe 1

14 Tobogan Santa Cruz 1

15 Caluti 5

16 Complex de bârne cu frânghii 1

17 Xilofon 1

18 Hamace - balansoar pe sateliţi 7

19 Trambuline cu arcuri metalice 2

20 Tablă de şah 1

21 Circuit Canoe 1

22 Orgă teavă metalică 2

23 Căsuţa din labirint 1

24 Balansoare rotative 2

25 Joc echilibru Dragon 1

26 Leagăne Kranich 2

27 Echipamente fitness 9

28 Carusel 1

29 Elicopter din lemn 1

30 Banci 155

31 Mese fixe cadru de teava 14

32 Scaune 28

33 Cosuri de gunoi 63

34 Alei (mp) 16.076,00

35 Gazon (mp) 49.471,64

36 Arbori 1.500

37 Arbuști 35.520

38 Plante perene 4.263

21. Colegiul National de Arta Ion Vidu

Str. Cluj 12 Afişaj de instrucţiuni loc de joacă buc 1

Balansoar buc 2

Bănci buc 2

Leagăn dublu buc 2

Atasament: caiet_sarcini_zona_centrala.pdf

1

FROMÂNIA

TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SE APROBĂ,

PRIMĂRIA PRIMAR

DIRECȚIA DE MEDIU NICOLAE ROBU

SERVICIUL SPAȚII VERZI

ȘI LOCURI DE JOACĂ

SC 2020-12871/15.06.2020

CAIET DE SARCINI

Privind “Întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor

de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori

în Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara”

Autoritatea contractantă: Municipiul Timişoara

Cod fiscal: 14756536

Banca: Trezoreria Municipiului Timişoara

Adresa: B-dul C.D. Loga nr. 1, cod 300030, Timişoara, judeţul Timiş

Beneficiar: Municipiul Timişoara

Surse de finanţare: Bugetul local al Municipiului Timişoara

2

CUPRINS

CAPITOLUL Pagina

CAPITOLUL 1 Obiectul contractului 3

CAPITOLUL 2 Obiectivele activității de întreținere a spațiului verde public Zona Centrală 7

CAPITOLUL 3 Obiectul și dimensiunea activității de întreținere a spațiului verde, locurilor de

joacă, fitness și canisite:

I Lucrări de întreținere și regenerare ale plantelor lemnoase (arbori, arbuști, subarbuști)

a) Tăieri la arbuști

b) Tăieri la arbori

c) Tăieri la liane

d) Lucrări de tăieri la trandafiri

e) Lucrări de tăieri la gardurile vii

f) Lucrări de tăieri la subarbuști

g) Protecția de iarnă

II Lucrări de întreținere ale suprafețelor plantate cu flori

III Lucrări de întreținere a suprafețelor gazonate

a) lucrări de întreținere curente

b) lucrări de întreținere periodice

IV Măsuri de combaterea Ambrosia arthemisiifolia conform Legii nr. 62/09.04.2018

V Lucrări de întreținere a sistemelor de irigare

GARANȚII

8

11

13

13

13

14

14

14

15

15

16

16

16

17

19

19

CAPITOLUL 4 Resurse umane/personal pentru SC Horticultura SA 20

CAPITOLUL 5 Dotări (mașini, utilaje, echipamente) pentru SC Horticultura SA 22

CAPITOLUL 6 Informaţii cu privire la protecţia mediului și protecţia muncii 23

CAPITOLUL 7 Responsabilul de contract din partea Direcției de Mediu, responsabilul din partea

SC Horticultura SA și programul lunar de prestări servicii

23

CAPITOLUL 8 Descrierea prețurilor pe operații

A) Pregătirea terenului

B) Amenajarea terenului

C) Trandafiri

D) Întreținerea spațiilor verzi

E) Întreținerea și repararea mobilierului urban, echipamentelor de joacă, fitness și canisite

F) Sisteme de irigare

G) Materialul dendro-floricol

H) Mobilier urban

I) Echipamente de joacă, piese de schimb utilizate la mobilierul urban,, locurile de joacă și

canisite

J) Specificații tehnice referitoare la spațiile destinate amenajării canisitelor

K) Echipamente de fitness

26

26

27

29

30

40

48

54

57

58

64

65

CAPITOLUL 9 Verificarea prestării serviciilor și decontarea acestora 66

CAPITOLUL 10 Condiții speciale

Ajustarea prețurilor

68

72

CAPITOLUL 11 Dispoziții finale 72

3

CAPITOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor prin

prestarea serviciilor de:

- amenajare, - întreţinere, - reparaţie, - înlocuire, - achiziţie a produselor şi echipamentelor necesare, - tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori, de pe domeniul public al municipiului Timişoara Caietul de sarcini este anexă la Acordul cadru încheiat cu SC Horticultura SA. Aceste cerinţe sunt

obligatorii și minimale.

Codul:

CPV 77310000 – 6: Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

CPV 50870000 – 4: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru terenurile de joacă

CPV 37535200 – 9: Echipament pentru terenuri de joacă

CPV 34928400 - 2: Mobilier urban

CPV 77211300 - 5: Servicii defrişare

CPV 77211400 - 6: Servicii de tăiere a arborilor

CPV 77211500 - 7: Servicii de elagaj

Valoarea serviciilor estimate este mai mare ca valoarea produselor.

Cantitatea comandată: la un acord cadru ce se va derula pe 48 luni, frecvenţa contractelor subsecvente va fi

anuală (la fiecare 12 luni), sau ori de câte ori este nevoie.

ZONA CENTRALĂ - (conform Anexei 1 la Caietul de sarcini) = Zona centrală a municipiului

Timişoara: Calea Circumvalaţiunii – Calea Aradului – strada Demetriade – strada Mihail Kogălniceanu –

strada Dacilor – strada Ştefan cel Mare – strada Pestalozzi – strada Ofcea – strada Daliei – strada Cornelia

Sălceanu (Fagului) – strada Cluj – Bulevardul Eroii de la Tisa – Bulevardul Victor Babeş – Bulevardul Mihai

Viteazu – strada Virgil Madgearu (Griviţa Roşie) – strada Alexandru Odobescu – Bulevardul 16 Decembrie

1989 – Bulevardul General Dragalina – Bulevardul Republicii şi Bulevardul Simion Bărnuţiu inclusiv calea

Lugojului până la ieşirea din Timişoara, inclusiv întreţinerea limitelor de zonă şi terenurile virane care vor fi

incluse ulterior şi sunt în proprietatea statului/domeniului public.

Lista obiectivelor aferente Zona Centrală se regăsește în Anexa nr. 1

Cantitățile estimate pe operaţiuni, pentru zona centrală, precum și prețurile unitare se regăsesc în

Anexa la Analiză anexă la acordul cadru.

Introducere

Denumirea obiectivului: lucrări destinate întreţinerii spaţiului verde public aflat în zona centrală a

Municipiului Timișoara

Amplasament: domeniul public din zona centrală aflată în administrarea autorității publice locale –

Municipiul Timișoara delimitat astfel: Calea Circumvalaţiunii – Calea Aradului – strada Demetriade – strada Mihail

Kogălniceanu – strada Dacilor – strada Ştefan cel Mare – strada Pestalozzi – strada Ofcea – strada Daliei – strada

Cornelia Sălceanu (Fagului) – strada Cluj – Bulevardul Eroii de la Tisa – Bulevardul Victor Babeş – Bulevardul Mihai

Viteazu – strada Virgil Madgearu (Griviţa Roşie) – strada Alexandru Odobescu – Bulevardul 16 Decembrie 1989 –

Bulevardul General Dragalina – Bulevardul Republicii şi Bulevardul Simion Bărnuţiu inclusiv calea Lugojului până la

ieşirea din Timişoara, inclusiv întreţinerea limitelor de zonă şi terenurile virane care vor fi incluse ulterior şi sunt în

proprietatea statului/domeniului public.

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Necesitatea și oportunitatea serviciilor:

Spaţiul verde public din zona centrală oferă multe beneficii pe termen lung ce decurg din buna organizare,

administrare și întreţinere a amenajărilor peisagistice, guvernate de principiile care trebuie respectate și anume:

1. Confortul în utilizare - dat de capacitatea de umbrire, de purificare și răcorire a aerului pe timpul verii, asigurarea iluminării naturale a spațiilor de locuit adiacente, utilizarea preponderentă a speciilor cu impact pozitiv

asupra mediului urban și a sănătăți locuitorilor, fluiditatea traficului pietonal;

2. Durabilitatea - accentuarea caracterului sustenabil din punct de vedere ecologic și economic al amenajării, prin adoptarea tehnologiilor de întreținere cu costuri mici și efect major în dezvoltarea sistemului verde

urban;

4

3. Dinamica peisajului - prin integrarea evoluţiei permanente a amenajărilor peisagere, abordate diferenţiat și ecologic, într-un proces de gestiune durabilă continuă și globală;

4. Caracterul - asigurarea atractivității vizuale și realizarea de structuri peisagere capabile să ofere identitate locală;

5. Echilibrul cost-beneficiu - rezultat din abordarea unei strategii de gestiune care să țină cont de avantajele pe termen mediu și lung, din punct de vedere al sănătății publice, al dezvoltării corecte a vegetaţiei urbane,

al impactului social și urban, prin introducerea progresivă în amenajările peisagere a speciilor cu costuri mici de

întreţinere.

6. Imbunătățirea calității vieţii - prin limitarea folosirii speciilor cu impact negativ asupra sănătății populaţiei (evitarea folosirii speciilor alergene, invazive etc.), prin încurajarea folosirii speciilor care contribuie la

mărirea masei volumului foliar, în scopul îmbunătățirii calității aerului;

7. Asigurarea protecţiei mediului - favorizând condiţii optime pentru încurajarea dezvoltării ecosistemelor

durabile în mediul urban, care presupun măsuri de gestionare minimală, dezvoltarea asocierilor vegetale naturale și

protejarea elementelor componente ale mediului ambiant;

8. Transparența și comunicarea - prin asigurarea permanentă și corectă a informării, cointeresarea și

colaborarea între toți cei interesaţi sau implicaţi în procesul gestiunii amenajărilor peisagere.

Pentru alinierea la standardele europene privind calitatea mediului și garantarea dreptului fiecărui cetățean la

un mediu de viață sănătos, (conform Legii 24/2007 modificată - art. 2), dar și pentru asigurarea unor norme optime

privind administrarea și întreţinerea peisajului public urban, se urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective (art. 7):

a) protecţia și conservarea spațiilor verzi pentru menţinerea biodiversității lor; b) menţinerea și dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările

climatice, menţinerea peisajelor, în scopul ocrotirii sănătății populaţiei, protecţiei mediului și asigurării calității vieţii;

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei și a calității spațiilor verzi; d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menţinerea spațiilor verzi în starea

corespunzătoare funcţiilor lor;

e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;

f) extinderea suprafeţelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau socio-cultural.

Spaţiul verde public trebuie să ofere măsuri de siguranţă persoanelor și bunurilor mobile sau imobile, care

pot fi afectate de ruperile și desprinderile ramurilor din arborii aflaţi pe domeniul public, măsuri de protecţie

ambientală (suprafeţe umbrite), măsuri de asigurare a salubrităţii și igienei spaţiului verde public, măsuri de protecţie

fitosanitară a vegetaţiei existente în spațiile verzi (Legea 24/2007 modificată - art.12, 13, 14).

Oportunitatea înţelegerii unității de întreţinere a unui spaţiu verde, trebuie privită în integralitatea ei,

indiferent de limita de proprietate administrativă, astfel încât să fie evitate fracturile vizuale cauzate de abordări

diferite ale întreţinerii sau amenajării lor.

Toate beneficiile derivate din înţelegerea necesităţii protecţiei mediului, asigurării sănătății și calității

condiţiilor de viață urbane, sunt motive și oportunităţi care conduc la nevoia rezolvării tuturor activităților de

întreținere ce se impun a fi efectuate, pentru conservarea, regenerarea, protejarea, extinderea și revitalizarea spațiilor

verzi publice din perimetrul urban.

Date tehnice

Suprafaţa destinată lucrărilor de întreţinere a spaţiului verde public din Municipiul Timișoara este formată

din categorii de spații verzi de tipul parcuri, scuaruri, bulevarde principale, în zona centrală:

Nr. crt Tipul spațiului verde Zona

Centrală

(mp)

1 Parcuri 559.067,00

2 Scuaruri 82.260,00

3 Bulevarde principale, careuri de străzi, spitale, grădinițe,

școli, spitale

491.095,00

4 Suprafață totală zonă 1.132.422,00

Suprafața domeniul public a Municipiului Timişoara se poate modifica datorită reorganizării teritorial-

5

administrative precum şi a mişcării bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

În ceea ce privesc terenurile (terenuri degradate, curți ale imobilelor, baze sportive aparținând municipiului

Timișoara) infestate cu buruiana alergenă Ambrosia arthemisiifolia estimăm următoarele suprafețe:

Nr. crt Terenuri cu Ambrosia arthemisiifolia Zona

Centrală

(mp)

1 Terenuri degradate, curți ale imobilelor, baze sportive 50.000,00

Această suprafață este inclusă în Anexa la Analiză la articolele D15 Tundere gazon, cosit iarba și buruieni și

D33 Erbicidare.

Activitățile de întreţinere a spațiilor verzi se vor executa în conformitate cu prevederile Standardelor de Stat

(STAS 2104-92, STAS 5382-91, SM EN ISO 11681-1:2014, SM EN ISO 11680-1:2014, SM SR EN ISO 16119-

1:2014, SM SR ISO 240:2012), precum și ale Prescripţiilor Tehnice special (Ord. 157/1973), aferente lucrărilor

respective. Toate categoriile de operații pe care prestatorul le va desfășura în vederea întreţinerii complete a spaţiului

verde vor fi executate în condiţiile asigurării calității lucrărilor, cu respectarea Normelor de securitate și protecţie a

muncii, conform Legii 90/1996, modificată și completată de Legea 177/2000, Norme privind apărarea împotriva

incendiilor cuprinse de Legea 307/2006, Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, Ordinul 163/2007,

Ordinul MIRA/MADR 605/579/2008.

In vederea continuităţii și operativității de realizare a lucrărilor și intervenţiilor în regim de urgență (eliberări

ale bunurilor mobile sau imobile de trunchiuri sau ramuri căzute accidental, deteriorarea sistemelor de deservire a

spațiilor verzi - irigaţii, drenaj, lucrări de eliminare/taieri, pentru realizarea unor reparaţii urgente a infrastructurii

urbane - apa, gaz, reţea canalizare, reţea electricitate), se vor organiza în mod obligatoriu servicii permanente (24/24

ore) de preluare a cererilor și sesizărilor. Aceste servicii vor informa administraţia publică locală pentru rezolvarea

situaţiilor neprevăzute, cu operativitate și celeritate maximă.

Definirea serviciului (obiectul achiziţiei publice):

Spaţiile verzi din municipiul Timişoara, sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, grădiniţe,

şcoli şi spitale şi au în compoziţia lor suprafeţe înierbate, rabate de flori, arbori şi arbuşti ornamentali, piese de

mobilier urban, alei, sisteme de irigare şi alte dotări. Lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi, precum şi lucrările de

plantat flori anuale, bienale, perene, trandafiri, arbori, arbuşti şi conifere, tăieri de formare a coroanei la arbori şi

arbuşti, tăieri de corecţie şi defrişare la arborii din parcuri şi scuaruri, scoaterea cioatelor rezultate în urma defrişării

arborilor din parcuri şi scuaruri, tuns garduri vii şi aliniamentele tinere, cosit iarbă, tuns gazon, montat şi reparat

mobilier urban, se impun a fi efectuate cu societăţi specializate ce dispun de personal calificat şi utilajele necesare. De

asemenea, tăierea, degajarea şi îndepărtarea ramurilor şi arborilor căzuţi în urma furtunilor, a căderilor masive de

zăpadă, a precipitaţiilor abundente sau a rafalelor puternice de vânt. Deoarece pe unele suprafeţe de spaţii verzi din

zona centrală, materialul dendrologic existent este îmbătrânit şi degradat, se are în vedere revigorarea acestor spaţii

verzi din punct de vedere peisagistic, prin realizarea unor concepte concrete de reamenajare şi dezvoltare, ţinând cont

de Cadastrul Verde al municipiului Timişoara.

- lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi şi a aliniamentelor stradale - lucrările de refacere prin plantare de material dendrofloricol şi de gazonare a unor suprafeţe de teren,

afectate de lucrări edilitar-gospodăreşti în Municipiul Timişoara

- lucrările de corecţie, elagare şi defrişare cât şi operaţiunile conexe: fasonare masă lemnoasă, scoaterea cioatelor, curăţarea şi degajarea terenului de resturi materiale, inclusiv încărcarea şi descărcarea resturilor materiale,

transportul masei lemnoase.

- lucrările de tăieri de corecţie la arborii din aliniamente ce afectează gospodăria aeriană şi a arborilor doborâţi de furtuni, asigurând un dispecerat de urgenţă.

- lucrările de înlocuire, reparare şi întreţinere a mobilierului urban - lucrările înlocuire, reparare şi întreţinere a sistemelor de irigare Se impun a fi efectuate cu societăţi comerciale, specializate şi autorizate.

Locurile de joacă, amplasate în zona centrală a municipiului Timişoara, necesită o întreţinere şi o exploatare

corespunzătoare în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 435/28.04.2010 privind regimul de introducere pe piaţă

şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement, precum şi a PT R19 – 2002 (prescripţia tehnică ISCIR actualizată

şi modificată) privind cerinţele tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul

parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă. În sensul hotărârii de mai sus locul de joacă este definit ca:

6

- spaţiul de joacă este perimetrul delimitat şi amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puţin

un echipament pentru spaţiile de joacă;

- echipamentul pentru spaţiile de joacă este acel echipament pentru agrement, conceput sau destinat pentru

a fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forţa fizică a fiinţei umane, şi destinat folosirii

pe un spaţiu colectiv de joacă, temporar sau permanent.

Locurile de joacă cu echipamente autorizate, care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate, inscripţionate

lizibil cu caracteristicile tehnice ale echipamentului şi instrucţiunile de utilizare vor fi verificate periodic.

Lucrările de întreţinere şi reparaţie a locurilor de joacă se impun a fi efectuate cu societăţi comerciale,

specializate şi autorizate.

Canisitele au apărut ca răspuns la cererile iubitorilor şi deţinătorilor de câini şi pentru a sprijinii respectarea

prevederilor H.C.L. nr. 371/2007 privind circulaţia animalelor de companie pe domeniul public, astfel încât P.M.T va

amplasa în diferite zone ale oraşului coşuri speciale pentru câini şi va amenaja locuri speciale pentru animalele de

companie

Cerințe obligatorii

In cadrul procesului de gestionare / întreţinere a amenajărilor peisagistice existente pe raza administrativă a

Municipiului Timișoara se va avea în vedere respectarea obligaţiilor ce decurg din Legea nr. 24/2007, cu privire la

lucrările specializate de intervenţii asupra vegetaţiei și a amenajărilor peisagistice în ansamblul lor și anume:

1. In toate amenajările peisagistice cu plante floricole se va avea în vedere utilizarea cu precădere a plantelor perene, excepţie fac amenajările istorice în care, datorită caracterului specific, se utilizează mai mult plante

floricole anuale și bienale.

2. Suprafeţele existente ocupate cu plante floricole nu pot fi mărite cu excepţia introducerii de pajişti pe suprafeţele care înglobează și respectivele zone cu plante floricole;

3. In zonele umbrite (de clădiri, elemente construite, vegetaţie arborescentă) se va evita, în procesul de întreținere, refacerea suprafeţelor cu gazon, acesta fiind înlocuit cu specii acoperitoare de sol (specii înlocuitoare de

gazon), rezistente la umbră;

4. Acoperirea suprafeţelor libere, rămase în cadrul alveolelor plantate cu arbori, din aliniamentele stradale, se va face cu amestecuri de specii graminee perene cu Trifolium repens, sau specii de arbuşti cu consum

redus de resurse în procesul de gestionare (consum redus de apa, fertilizatori, manopere); scoarță, pietriș ornamental

așezate pe folie permeabilă contra înrădăcinării.

5. In procesul de gestionare globală a spaţiului verde public se va urmări păstrarea și protejarea cu prioritate a populaţiei existente de arbori viabili, precum și menţinerea sau creşterea volumului foliar format de

vegetaţia arboricolă existentă;

6. Plantele lemnoase nou introduse în amenajările peisagistice (în procesul de întreținere/ înlocuire a celor eliminate în urma uscării), vor aparţine exclusiv speciilor capabile să se dezvolte în spaţiul verde amenajat,

solicitând nevoi minime de gestionare și întreținere. Materialul vegetal propus pentru utilizare va corespunde

Standardelor și Normelor impuse de Direcţia Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării

Rurale.

Speciile propuse pentru plantările de înlocuire vor fi avizate de achizitor (și anume de specialistul horticultor

sau peisagist), în vederea alegerii celei mai potrivite variante de înlocuire (cu aceeaşi specie sau cu altă specie, mai

bine adaptată la condiţiile existente de viața, cu consumuri mici de resurse în cadrul procesului de gestiune curentă).

7. Arborii nou introduşi în spaţiul verde din cadrul aliniamentelor stradale aferente arterelor de circulaţie de categoria I-a și a Il-a vor avea nivelul minim de inserţie al coroanei la 2,2 metri (măsurați de la sol). In cazul arterelor de

circulaţie de categoria a IlI-a si a IV-a, sau a celor care însoțesc aleile principale din interiorul parcurilor și scuarurilor,

arborii utilizaţi pentru înlocuire vor avea nivelul de inserţie al coroanei situat la minim 2,0 metri față de sol.

8. Toți arborii care vor fi introduşi în spaţiul verde public vor fi formaţi încă din pepinieră (prin lucrări speciale de formare a sistemului radicular, a trunchiului și a coroanei) și vor avea obligatoriu circumferinţa trunchiului

de minim 14/16 cm (măsurați la l,00 m de la sol).

9. Lucrările de întreţinere aplicate arborilor, arbuştilor și celorlalte categorii de vegetaţie vor fi realizate cu unelte, echipamente sau alte accesori adecvate care să permită menţinerea integrităţii plantelor.

10. Substratul existent în alveolele de plantare din cadrul aliniamentelor stradale sau a altor suprafeţe plantate din cadrul spațiilor mineralizate va fi înlocuit cu pământ vegetal de bună calitate (primii 15 - 20 cm din stratul

superficial al pământului de țelină), și va avea o adâncime de minim 1,00 metru.

Toate intervenţiile și lucrările de tăiere aplicate vegetaţiei arboricole se vor face sub directa și permanenta

urmărire (asistența obligatorie la fața locului) a unui specialist în tăieri (inginer horticultor/silvicultor cu experienţă de

7

minim 2 ani) pe toată durata derulării lucrărilor de tăiere.

Orice prejudiciu adus bunurilor mobile sau imobile, precum și persoanelor sau a altor categorii de

participanţi la convieţuirea în spaţiul public urban, cauzat de neglijență, nerespectarea tehnologiei de lucru sau a altor

principii și metodologii de lucru, va fi suportat exclusiv de către prestatorul serviciului care a cauzat paguba, în

situația în care se dovedeşte că prejudiciul s-a produs din culpa lui exclusivă.

Activitațile de întreţinere a spațiilor verzi se vor executa în conformitate cu prevederile Standardelor de Stat

(STAS 2104-92, STAS 5382-91, SM EN ISO 11681- 1:2014, SM EN ISO 11680-1:2014, SM SR EN ISO 16119-

1:2014, SM SR ISO 240:2012), precum și ale Prescripţiilor Tehnice speciale (Ordinul nr 157/1973), aferente

amenajărilor peisagistice.

Toate categoriile de activități și operații pe care SC Horticultura SA le va desfășura în vederea întreţinerii

complete a spaţiului verde, locurilor de joacă și canisitelor, din zona centrală, vor fi executate în condiţiile asigurării

calității serviciilor, cu respectarea Normelor de securitate și protecţie a muncii, conform Legii 90/1996, modificată și

completată de Legea 177/2000, Norme privind apărarea împotriva incendiilor cuprinse de Legea 307/2006, Norme

generale de prevenire și stingere a incendiilor, Ordinul 163/2007, Ordinul MIRA/MADR 605/579/2008

Nerespectarea prevederilor legale privind menţinerea curăţeniei și a comportamentului civilizat în spațiile

verzi publice (conform Art. 5 din Legea 24/2007 actualizată și completată privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, constituie contravenţie și se sancţionează cu amenda contravenţională

conform Art. 23 din Legea 24/2007 actualizată și completată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul localităţilor, coroborată cu O.G. nr. 2/2001 modificată și completată cu Legea nr. 180/2002 si O.G. nr.

5/2016, privind regimul juridic al contravenienţilor.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestor sancţiuni, SC Horticultura SA este obligat să colaboreze cu

Instituţiile de ordine publică abilitate conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 2. OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE A SPAŢIULUI VERDE PUBLIC ZONA

CENTRALĂ

Obiectivul general al activității de întreținere se concentrează pe eficientizarea folosirii fondurilor publice

alocate și utilizarea economică și judicioasă a resurselor în vederea obţinerii unui spaţiu verde public, care va contribui

la îmbunătățirea calității vieţii în mediul urban, în beneficiul socio-economic al comunităţii.

Obiectivele specifice ale activității de întreținere a spaţiului verde public din zona centrală, sunt:

a) protecţia și conservarea spațiilor verzi pentru menţinerea biodiversității;

b) menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările

climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;

c) regenerarea și ameliorarea compoziţiei și a calităţii spaţiilor verzi;

d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea

corespunzătoare funcţiilor lor;

e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru regenerarea suprafeţelor acoperite cu

vegetaţie;

f) echilibrul cost-beneficiu care trebuie să țină cont de beneficiile pe termen mediu și lung din punct de

vedere al sănătății publice, al dezvoltării corecte a vegetaţiei urbane și al impactului social și urban;

 extinderea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor verzi publice a

terenurilor cu potenţial ecologic sau socio-cultural;

g) implicarea comunităţii în crearea condiţiilor mai bune de mediu prin acţiuni de comunicare, informare

și participare la activități care vizează spaţiul verde public din mediul lor de viață.

Descrierea modului de realizare: În zona centrală se vor efectua următoarele faze ale activităţii:

- întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor prin

prestarea serviciilor de:

- amenajare, - reparaţie, - înlocuire, - achiziţie a produselor şi echipamentelor necesare, - tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori, de pe domeniul public al municipiului Timişoara

8

CAPITOLUL 3. OBIECTUL ȘI DIMENSIUNEA ACTIVITĂȚII DE

ÎNTREȚINERE A SPAŢIULUI VERDE, LOCURILOR DE JOACĂ, FITNESS ȘI CANISITE

Obiectul activității și al serviciilor de întreţinere a spaţiului verde urban

Obiectul activității de întreţinere a spaţiului verde public din zona centrală a Municipiului Timișoara îl

constituie totalitatea operațiilor, activităților și a intervenţiilor necesare pentru întreţinerea, conservarea, regenerarea,

reintegrarea și revitalizarea spațiilor verzi aflate în administrarea domeniului public al Municipiului Timișoara, în

scopul îmbunătăţirii aspectului calitativ al peisajului și al ridicării nivelului și calității vieţii în mediul urban.

Descrierea lucrărilor de întreținere a spaţiului verde public

Spaţiul verde public existent în zona centrală a Municipiului Timișoara este organizat într-o reţea mixtă,

neuniformă și complexă, formată din aliniamente stradale, care leagă într-o tramă dublu concentrică și radială, spații

verzi publice majore și minore, situate preponderent în zona centrală - salba de parcuri de pe malurile Canalului Bega

– parcuri istorice.

Suprafața totală a spațiilor verzi din zona centrală a Municipiului Timișoara:

 Parcuri = 559.067,00 mp.

 Scuaruri = 82.260,00 mp.

 Bulevarde principale, careuri de străzi, spitale, grădinițe, școli = 491.095,00 rnp.

Spaţiile verzi publice (parcuri, scuaruri, ansambluri verzi din spațiile de locuire, aliniamente) au o organizare

complexă, cu o compoziţie peisageră în stil mixt, de regulă în aliniamentele stradale vegetaţia arboricolă este

organizată pe un singur rând, cu vegetaţie arbustivă la bază, sau fără vegetaţie arbustivă.

Marea diversitate a spațiilor și suprafeţelor plantate din zona centrală, care formează sistemul de spaţiu verde

public al Municipiului Timișoara este definit de doua categorii funcţionale majore și anume:

Dotări (alei, spații pentru parcare, locuri de joacă, construcţii utilitare, construcţii decorative, mobilier urban,

instalaţii etc.)

Vegetaţie (arbori rășinoși, arbori foioși, arbuşti rășinoși, arbuşti foioși, garduri vii, plantaţii floricole, gazon etc.)

Întreţinerea acestor două componente majore ale spațiilor verzi reclamă abordarea lor diferenţiată, pentru o mai

bună înţelegere a misiunii pe care trebuie să o ducă la îndeplinire SC Horticultura SA, pentru efectuarea operațiilor și

activităților de întreţinere profesională a spațiilor verzi, la un standard calitativ ridicat.

Întreţinerea dotărilor

Funcţiuni și dotări existente în parcuri, scuaruri, ansambluri de locuinţe:

 alei destinate circulaţiei (auto, pietonale) și suprafeţe destinate odihnei;

 suprafeţe destinate jocurilor, echipamente și dotări pentru locurile de joacă;

 suprafețe destinate fitness-ului, echipamente și dotări pentru fitness;

 suprafeţe și dotări destinate animalelor de companie;

 construcţii funcţionale și decorative (scări, terase, gradene, ziduri de sprijin, bazine, jocuri de apa, fântâni, cascade, iazuri, rigole, pergole și colonade, chioşcuri, foișoare, pavilioane, poduri, pasarele, împrejmuiri etc.);

 dotări destinate plantării vegetaţiei pe dale de beton (jardiniere, vase decorative etc.);

 dotări destinate mobilării zonelor exterioare - mobilier exterior (mese, bănci, scaune, banchete, balansoare etc.);

 dotări destinate colectării gunoaielor (coşuri de gunoi sau alte structuri de colectare a gunoiului)

Lucrări destinate întreţinerii și protecţiei suprafeţelor și a elementelor din dotare:

1. Lucrări de întreținere a aleilor destinate circulaţiei (auto, pietonale) și a suprafeţelor destinate odihnei, din zonele parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în administrare publică;

2. Lucrări de întreținere a suprafeţelor destinate jocurilor copiilor, a echipamentelor și dotărilor din locurile de joacă aferente parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în administrare publică (locuri de joaca

pentru copii, sistematizate după categorii distincte de vârstă);

3. Lucrări de întreținere a suprafeţelor destinate fitness-ului, a echipamentelor și dotărilor din locurile de fitness aferente parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în administrare publică;

4. Lucrări de întreținere a suprafeţelor și dotărilor destinate animalelor de companie - canisite; 5. Lucrări de întreținere în suprafeţele dotate cu construcţii decorative și funcţionale (scări, terase,

gradene, ziduri de sprijin, pergole și colonade, chioşcuri, foișoare, pavilioane, poduri, pasarele), aflate în perimetrul

parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în administrare publică;

6. Lucrări de întreținere a dotărilor destinate plantării vegetaţiei pe dală de beton (jardiniere, vase decorative etc.) existente în perimetrul parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în administrare publică;

7. Lucrări de întreținere destinate dotărilor de mobilier exterior (mese, bănci, scaune, banchete,

9

balansoare etc.) existente în perimetrul parcurilor, grădinilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în administrare

publică;

8. Lucrări de întreținere și igienizare a dotărilor destinate colectării gunoaielor (coşurilor de gunoi, containere selective etc.), existente în parcuri, scuaruri și alte spații verzi aflate în administrare publică;

9. Lucrări de întreținere a sistemelor de irigare din parcuri și scuaruri

Descrierea lucrărilor de întreținere a dotărilor:

1. Lucrări de întreținere a aleilor destinate circulaţiei (pietonale, carosabile) și a suprafeţelor destinate odihnei, din parcuri și scuaruri:

a. Lucrările de întreținere pentru toate tipurile de alei (betonate, pavate cu elemente prefabricate, pietruite, asfaltate etc.) precum și a suprafeţelor destinate circulaţiei sau odihnei - constau în măturarea/greblarea

zilnică a tuturor gunoaielor sau a deşeurilor existente în suprafeţele întreținute și evacuarea lor imediată. Lucrarea se

execută pe toată perioada anului (primăvara, vara, toamna, iarna) .

b. In timpul iernii, aleile și suprafeţele destinate circulaţiei sau odihnei vor fi eliberate de stratul de zăpadă depus, zăpada adunată va fi eliminată în afara spaţiului public. Pentru evitarea alunecării, pe suprafaţa aleilor

sau a suprafeţelor de circulaţii se vor aplica substanţe antiderapante ecologice, care să nu afecteze plantele din

vecinătatea acestora. Aprovizionarea cu materiale antiderapante intră în grija exclusivă a prestatorului.

c. Verificarea stării fizice a aleilor din parcuri și scuaruri se va face periodic în cursul unei luni calendaristice, de către reprezentanţi ai achizitorului lucrărilor, care se vor asigura că lucrările au fost îndeplinite atât

cantitativ cât și calitativ

d. Constatările eventualelor degradări ale aleilor sau ale suprafeţelor destinate circulaţiei pietonale vor fi consemnate în procese verbale și aduse la cunoştinţa achizitorului în regim de urgență. Totodată, zona consemnată în

procesul verbal va fi marcată în teren de către prestator, cu însemne vizibile, pentru evitarea accidentării.

e. Întreţinerea aleilor și a suprafeţelor finisate cu diferite materiale (dale prefabricate, pietriş compactat, piatră naturală, cărămizi, terraway etc.), montate pe fundaţii permeabile, cu sau fără rosturi (din nisip, pietriş, pământ),

vor fi periodic (decadal) întreținute, prin eliminarea buruienilor cu rădăcini distructive și/sau cosirea la joasă înălțime

a vegetaţiei de talie mică (pentru montajele cu rosturi înierbate).

f. Întreţinerea aleiilor asfaltate se va efectua prin colmatarea rosturilor cu mastic bituminos şi a fisurilor în fiecare primăvară şi înlocuirea suprafeţelor ce prezintă degradări (faianţări, gropi, făgaşe, cedări etc.). Similar în

cazul altor suprafeţe din material turnat (terraway, beton etc.). În cazul suprafeţelor din pavaj, acolo unde există cedări

sau deformări de planeitate, se va demonata pavajul, se va reface stratul suport şi se va remonta pavajul. Pavele sparte

sau ciobite se vor înlocui. Bordurile deplasate sau căzute se vor demonta şi se vor monta pe un nou strat de poză din

mortar. Materialele folosite pentru reparaţii vor fi identice cu cele ale suprafeţei ce se repară.

2. Lucrări de întreținere a suprafeţelor destinate jocurilor pentru copii, a echipamentelor și dotărilor din locurile de joacă, din parcuri, scuaruri și a altor spații verzi aflate în administrare publică (locuri

de joacă pentru copii, sistematizate după categorii distincte de vârstă)

a. Curățarea suprafeţelor antitraumă - constă în măturarea suprafeţelor și evacuarea gunoaielor rezultate, precum și spălarea cu jet de apă și detergent ecologic a suprafeţelor antitraumă. In perioada de iarnă se va îndepărta

stratul de zăpadă și gheață depusă pe suprafeţele antitraumă aflate în locurile de joacă pentru copii și fitness,

b. Curațenia suprafeţelor acoperite cu nisip și pietriş constă în greblarea zilnică a nisipului sau a pietrişului și evacuarea mizeriilor și a resturilor rezultate.

c. Completarea cu nisip sau pietriş a suprafeţelor constă în înlocuirea ori de câte ori este nevoie a stratului superficial de nisip (2-3 cm) sau pietriş (5-6 cm) cu un strat nou de material de acealași calibru, culoare și

textură, înlocuirea cu material nou se va face până la cota iniţială a suprafeţei. Toate operaţiunile de refacere a

acestora cad în sarcina exclusivă a prestatorului.

d. Constatările legate de degradarea echipamentelor sau ale elementelor componente ale aparatelor de joacă din spațiile inspectate, vor fi aduse la cunoştinţa achizitorului (Direcția de Mediu – Serviciul Spații Verzi și

Locuri de Joacă) imediat ce au fost depistate, în regim de urgență. Aceste degradări vor fi consemnate într-un Proces

verbal de constatare în care vor fi specificate elementele deteriorate, în vederea înlocuirii sau a reparării

echipamentului.

3. Lucrări de întreținere a suprafeţelor destinate fitness-ului, a echipamentelor și dotărilor din locurile de fitness aferente parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în administrare publică;

a. Curățarea suprafeţelor antitraumă - constă în măturarea suprafeţelor și evacuarea gunoaielor rezultate, precum și spălarea cu jet de apă și detergent ecologic a suprafeţelor antitraumă. In perioada de iarnă se va îndepărta

stratul de zăpadă și gheață depusă pe suprafeţele antitraumă aflate în locurile de fitness,

10

b. Constatările legate de degradarea echipamentelor sau ale elementelor componente ale aparatelor de fitness din spațiile inspectate, vor fi aduse la cunoştinţa achizitorului (Direcția de Mediu – Serviciul Spații Verzi și

Locuri de Joacă) imediat ce au fost depistate, în regim de urgență. Aceste degradări vor fi consemnate într-un Proces

verbal de constatare în care vor fi specificate elementele deteriorate, în vederea înlocuirii sau a reparării

echipamentului.

4. Lucrări de întreținere a suprafeţelor și dotărilor destinate animalelor de companie din canisite a. Locurile destinate animalelor de companie, care nu au suprafeţe acoperite cu nisip sau pietriş se vor

curăța zilnic, iar resturile și mizeriile rezultate se vor evacua de asemenea săptămânal.

b. Dotările existente în spațiile dedicate animalelor de companie vor fi verificate săptămânal de către prestator, în vederea menţinerii integrităţii lor, iar constatarea deteriorării lor va fi consemnată în Procese verbale,

aduse la cunoştinţa achizitorului, pentru remedierea urgentă a deficiențelor.

5. Lucrări de întreţinere și menţinere a curăţeniei în suprafeţele dotate cu construcţii decorative și funcţionale (scări, terase, gradene, ziduri de sprijin, rigole, pergole și colonade, chioşcuri, foisoare, pavilioane,

poduri, pasarele), aflate în perimetrul parcurilor, scuarurilor, aflate în administrare publică

a. Terasele, scările, gradenele, podurile - vor fi întreţinute prin lucrări de menţinere a curăţeniei (măturare, greblare) și evacuarea zilnica a deşeurilor rezultate. În perioada de iarnă, toate suprafeţele vor fi eliberate

de stratul de zăpadă depus. Degradările și deteriorările acestora vor fi consemnate în Procese verbale și aduse urgent

la cunoştinţa achizitorului.

b. Pergolele, foișoarele, chioșcurile - vor fi menţinute în stare de curăţenie prin măturarea suprafeţelor interioare și exterioare, îndepărtarea prafului și a pânzelor de păianjen. Degradările și deteriorările acestora vor fi

consemnate în Procese verbale și aduse urgent la cunoştinţa achizitorului.

c. Constatările legate de degradarea construcțiilor decorative sau ale elementelor componente ale acestora din parcuri, scuaruri, locuri de joacă etc., vor fi aduse la cunoştinţa achizitorului (Direcția de Mediu –

Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă) imediat ce au fost depistate, în regim de urgență. Aceste degradări vor fi

consemnate într-un Proces verbal de constatare în care vor fi specificate elementele deteriorate, în vederea înlocuirii

sau a reparării acestora.

6. Lucrări de întreținere a dotărilor destinate plantării vegetaţiei pe dala de beton (bacuri, jardiniere, vase decorative etc.) existente în perimetrul parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în

administrare publică

a. Lucrările de întreținere constau în menţinerea curăţeniei prin evacuarea deşeurilor și îndepărtarea buruienilor de pe toată suprafaţa plantată. Jardinerele și vasele decorative plantate, vor fi menţinute în perfectă stare

de curăţenie prin îndepărtarea tuturor mizeriilor, a prafului, pământului sau a altor urme.

b. Degradările și deteriorările acestora vor fi consemnate în Procese verbale și aduse urgent la cunoştinţa achizitorului.

7. Lucrări de intreținere destinate dotărilor de mobilier urban (mese, banci, scaune, banchete, balansoare, pavilioane etc.) existente în perimetrul parcurilor, scuarurilor și a altor spații verzi aflate în

administrare publică

a. Lucrările de întreţinere constau în menţinerea curăţeniei elementelor mobilierului prin eliminarea mizeriilor (inclusiv excremente de păsări), evacuarea deşeurilor, ştergerea prafului și îndepărtarea zăpezii depuse pe

timp de iarna. Lucrarea se realizează prin periere și spălare cu furtunul.

b. Constatările legate de degradarea mobilierului urban sau ale elementelor componente ale mobilierului din spațiile inspectate, vor fi aduse la cunoştinţa achizitorului (Direcția de Mediu – Serviciul Spații Verzi și Locuri de

Joacă) imediat ce au fost depistate, în regim de urgență. Aceste degradări vor fi consemnate într-un Proces verbal de

constatare în care vor fi specificate elementele deteriorate, în vederea înlocuirii sau a reparării acestora.

8. Lucrări de întreţinere și igienizare a dotărilor destinate colectării gunoaielor (coşurilor de gunoi), existente în parcuri, scuaruri și în alte spații verzi aflate în administrare publică

a. Lucrările de întreținere și igienizare a coşurilor de gunoi constau în golirea și evacuarea zilnică a conţinutului din 1 martie până în 31 octombrie și golirea acestora o dată pe săptămână și la solicitarea

urmăritorului de contract din 1 noiembrie până în 28/29 februarie. Prestatorul va asigura aprovizionarea și

dotarea coşurilor de gunoi cu saci de unică folosinţă pentru colectarea și eliminarea facilă a deşeurilor și pentru

menţinerea stării de curăţenie zilnică a recipientelor.

b. Verificarea stării fizice a coşurilor de gunoi și consemnarea degradărilor va fi făcută de către prestator, iar procesele verbale vor fi aduse la cunoştinţa achizitorului, în vederea reparării sau înlocuirii lor cu

elemente noi.

11

ÎNTREŢINEREA VEGETAŢIEI

Preambul

Vegetaţia existentă în spaţiile verzi publice reclamă o cunoaştere aprofundată a caracteristicilor morfologice

şi fiziologice ale tuturor categoriilor de vegetaţie existente în spaţiul urban, fără de care, înţelegerea particularităţilor

de creştere şi de dezvoltare a acestor plante, atât de importante pentru crearea peisajelor, nu este posibilă.

Vegetaţia este în permanență supusă acţiunii și interacţiunii multor factori care condiţionează și influenţează

desfășurarea tuturor proceselor biologice și biochimice ale mediului. Mediul devine astfel rezultatul complex al acestui

sistem de factori, care are intensități diferite și variază de-a lungul timpului, pe fondul acţiunii și interacţiunii

proceselor simultane, precum și pe fondul tuturor influențelor dintre aceşti factori (ecologici - biotici; fizico-

geografici; climatici - căldură, lumină, apă, vântul, aerul; edafici - elementele nutritive, reacţia, textura, structura

solului; fiziologici etc.).

Plantele sunt influenţate direct de complexul factorilor de mediu, dar influenţează și pot modifica, la rândul

lor, foarte profund mediul în care trăiesc, producând schimbări ale condiţiilor edafice (creşterea cantității de humus în

sol, îmbunătățirea structurii și a permeabilităţii solului, modificarea raportului cationilor și a pH-ului), ale calității

atmosferei (creşterea umidităţii relative a aerului, micşorarea temperaturii ambiante, reducerea curenţilor de aer),

îmbunătățind astfel mediul nostru de viață.

Deciziile, în privinţa evoluţiei și a dinamicii peisajului, dat de modul de gestiune durabilă a vegetaţiei

(întreţinere curentă și întreținere de lungă durată), aparțin specialiștilor din cadrul Direcției de Mediu – Serviciul Spații

Verzi și Locuri de Joacă.

Orice decizie luată va produce efecte în peisajul cotidian. Rolul lor va fi acela de a conduce evoluţia

vegetaţiei existente în amenajările peisagere astfel încât aceste efecte să producă valoare adăugată peisajului actual, să

nu provoace degradări sau deprecieri ale situaţiei existente, să urmărească în permanență modalitățile prin care pot

recupera, conserva sau revitaliza mediul în care trăim.

Categorii de vegetaţie asupra căreia se va interveni în procesul de întreținere:

a) arbori foioși și rășinoși b) arbuşti foioși și rășinoși c) subarbuști d) trandafiri e) liane f) plante floricole (anuale, bienale, perene, bulboase) g) ierburi ornamentale h) gazon Categorii de intervenţii asupra vegetaţiei:

I. Lucrări de întreținere și regenerare ale plantelor lemnoase (arbori, arbuşti, subarbuști)

II. Lucrări de întreținere ale plantelor floricole

III. Lucrări de întreținere a gazonului

IV. Combaterea Ambrosiei arthemisiifolia și tratamente fitosanitare

V. Sisteme de irigare din parcuri și scuaruri Combaterea buruienilor constă în eliminarea tuturor buruienilor care concurează la nutriția plantelor

cultivate, prin îndepărtarea manuală, mecanizată sau chimică a buruienilor crescute (plivit, prășit, erbicidare totală,

erbicidare selectivă).

Lucrarea se execută ori de câte ori este nevoie, pe toată durata perioadei de vegetaţie, dar nu mai rar de două

ori pe an.

Udarea:

i) Udarea arborilor și arbuștilor - lucrarea constă în asigurarea normei de apă necesară pentru prinderea plantelor tinere (25-40 litri apă), obligatorie în primii 2-3 ani după plantare, respectând frecvența de

udare caracteristică fiecărei specii (3-5 zile), coroborată cu condiţiile pedo-climatice și atmosferice.

j) Udarea arborilor și arbuștilor stabilizate la locul de plantare trebuie să se aplice în perioada de secetă, ținând cont că verile în Timișoara sunt toride și secetoase. In această situație, udarea trebuie să fie făcută

pe parcursul mai multor ore, asigurându-se umectarea întregului volum al masei radiculare, cu norme

mari de apă (50- 100 l.)

I. Lucrări de întreținere și regenerare ale plantelor lemnoase (arbori, arbuşti, subarbuști) Tăieri de corecţie la arborii cu grad mare de dificultate (D24). Se măsoară la bucată arbore. Se referă la

arborii care necesită tăieri de corecţie, dar nu există posibilitatea de acces a utilajelor, putându-se executa doar cu

12

ajutorul alpiniştilor.

In cazul ruperilor produse de vijelii în timpul verii, în plin sezon de vegetație, tăierile se vor executa urgent,

urmate imediat de badijonarea cu zeamă bordeleză și vopsirea rănilor cu vopsea sau ulei de in.

Unitatea de măsură pentru tăierile de corecţie şi elagaj este bucată arbore şi nu bucată ramură.

Tăierile de corecţie şi întreţinere constă în operaţiuni de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care

afectează: faţada, acoperişul imobilelor, gospodăria aeriană, a ramurilor rupte de furtuni, a celor care împiedică

vizibilitatea semnelor de circulaţie şi afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier etc., de la arborii existenţi pe raza

Municipiului Timişoara.

Tăierile de corecţie, întreţinere, se vor face, în plan vertical, cât mai aproape de inserţia ramurilor de trunchi,

se vor netezi cu cosorul şi se vor acoperi cu un strat de ulei vegetal (de in) sau mastic rece, culoarea acestuia fiind cât

mai apropiată de cea a scoarţei arborelui, rănile netratate constituind porţi de intrare a dăunătorilor vegetali, a aerului,

apei, ceea ce duce în final la putrezirea lemnului, formarea cariilor şi a scorburilor.

La toaletarea arborilor cu înălţimea de până la 4 m se va utiliza doar motofierăstrăul (drujba),

emondorul şi scara, fără folosirea altor utilaje de ridicare la înălţime (PRB, macara).

Elagarea – ridicarea coroanei – se face până la înălțimea de 2,5 m, pentru a facilita accesul

autoutilitarelor de salubrizare. Arborii, la care se realizează ridicarea coroanei la mai mult de 2,5 m, devin periculoși în

cazul rafalelor de vânt, cantităților mari de precipitații căzute în timp scurt.

Toaletarea arborilor se va face în aşa fel încât coroana rămasă să aibă formă şi proporţie, evitându-se astfel

dezechilibrări ale coroanei rămase.

Prestatorul va executa tăierile de corecţie la arborii din aliniamente ce afectează gospodăria aeriană şi a

arborilor doborâţi de furtuni, tăieri de corecţie la arborii care împiedică vizibilitatea semnelor de circulaţie, defrişarea

arborilor de pe raza municipiului Timişoara, asigurând un dispecerat de urgenţă.

Tăierile se realizează în baza Programului lunar de prestări servicii emis de achizitor la începutul lunii și a

Programului de prestări servicii urgente.

Prestatorul va fotografia arborii înainte de efectuarea tăierilor de corecție, elagare și defrișare și după

realizare. Fotografiile se vor atașa la Situațiile decadale în format jpg pe suport CD/DVD.

Nerespectarea acestor cerinţe atrage neacceptarea la plată a serviciilor executate necorespunzător.

Defrişarea arborilor

Defrişarea arborilor uscaţi, a celor crescuţi spontan care afectează structura de rezistenţă a clădirilor sau

gospodăriile subterane şi aeriene sau sunt doborâţi de furtuni, constă în tăierea acestora până la nivelul solului.

Defrişarea arborilor se realizează în baza comenzii achizitorului.

Lucrarea de defrișare arbori cuprinde reducerea treptată a coroanei și a trunchiului până la nivelul solului

Nerespectarea acestor cerinţe atrage neacceptarea la plată a serviciilor executate necorespunzător.

Scoaterea manuală/mecanizată a rădăcinilor

Extragerea sistemului radicular pentru fiecare arbore doborât se face în cel mult 7 zile de la defrişarea lui, la

solicitarea beneficiarului. Completarea cu pământ a gropii rămase în urma extragerii sistemului radicular se realizează

imediat după finalizarea acestei lucrări.

Scoaterea rădăcinilor se face manual sau mecanizat în funcţie de situaţia existentă în teren.

Scoaterea mecanizată a rădăcinilor, aflate în vecinătatea clădirilor şi reţelelor de utilităţi putând fi scoase fără

riscul de-a produce pagube iar în cazul celor aflate în alveolele stradale fără a distruge trotuarul înconjurător şi utilităţi

tehnico-edilitare.

Defrișările de arbori vor fi însoțite obligatoriu de scoaterea cioatelor acestora, în aceeași zi în care s-a

executat defrișarea sau cel mult în șapte zile. Activitatea de extagere a rădăcinilor se realizează în baza comenzii ferme a achizitorului.

Nerespectarea acestor cerinţe atrage neacceptarea la plată a serviciilor executate necorespunzător.

Depozitarea masei lemnoase, obţinerea compostului vegetal

- Ofertantul, la data deschiderii ofertelor va prezenta dovada că deţine un spaţiu suficient de mare unde poate

fi depozitat tot materialul rezultat în urma tăierilor efectuate conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini, spaţiu care

este necesar a fi situat pe raza Municipiului Timişoara sau în apropiere.

- Obligativitatea de a mărunţi scoarţa şi ramurile obţinute în urma tocării acestora ca urmare a efectuării

elagajelor, tăierilor de corecţie şi defrişării. Produsul obţinut va fi utilizat la producerea compostului vegetal (de la

aşternerea pe platformă până la finalizarea fermentării resturilor vegetale) sau ca mulci în unele amenajări peisagere.

NOTĂ:

Pentru efectuarea tăierilor de corecţie/defrişare a arborilor cu înălțimea mai mare de 4 m, se va utiliza PRB-

13

ul, având braţ de lungime suficientă pentru a se interveni asupra arborelui, macaraua sau alpiniștii.

În cazul aplicării unor tehnici de tăieri greşite (tăiere prea scurtă, tăierea a mai mult de 30% din coroană,

tăierii în scaun la specii la care nu se pretează această tehnică, tăieri de regenerare în perioada de vegetaţie etc.) care

duc la moartea arborilor, se va imputa societăţii prestatoare de servicii contravaloarea arborelui evaluat conform HCL

nr. 349/2013 privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-floricol de pe domeniul public al

Municipiului Timişoara cu modificările ulterioare.

Operatorul va îndeplini condiţiile minime de dotare cu personalul calificat şi atestat, utilaje, mijloace de

transport şi materiale necesare executării în condiţii optime şi de siguranţă a tuturor categoriilor de operaţiuni care

intervin în procesul tehnic de execuţie a serviciilor la calitate corespunzătoare. Dacă în termen de 15 zile de la

încheierea contractului subsecvent, operatorul nu respectă obligaţiile mai sus menţionate, beneficiarul va solicita

rezilierea contractului, solicitare cu care operatorul va fi de acord.

a) Tăierile la arbuştii

 Pentru menţinerea formei naturale de creştere, în funcţie de specie și capacitatea de lăstărire, se aplică tăieri de reînnoire treptată prin rărirea tufei, suprimând 1/5 -1/4 din numărul total al ramurilor, împreună cu lemnul

bătrân pe care se inseră.

 Se suprimă ramurile întinse pe sol (la arbuştii erecţi), cele uscate, bolnave, rupte, slabe, cele care se încrucişează și drajonii. La plantele altoite se suprimă ramurile pornite din portaltoi.

 Tăierile specifice de stimulare a înfloritului/fructificării se vor efectua în funcţie de modul de înflorire al speciei. Astfel:

 Pentru speciile care înfloresc de primăvara până la mijlocul verii, tunderea se va efectua imediat după spectacolul floral: Chaenomeles, Deutzia, Forsythia, Hamamelis, Kerria japonica, Phyladelphus coronarius, Syringa

sp., Weigela sp. etc.

 Pentru speciile care înfloresc la sfârșitul verii sau toamna, tăierile se vor efectua primăvara: Buddleia davidii, Caryopteris, Ceanothus, Hibiscus, Spiraea, Tamarix etc.

 Pentru speciile ornamentale prin fructe, tăierile se vor efectua în perioada de repaos vegetativ.

 Pentru speciile cu frunze căzătoare, tăierile se vor efectua în perioada de repaos vegetativ.

 Pentru speciile sempervirescente tunderea se va efectua primăvara.

 Pentru toate speciile se vor elimina ramurile uscate, rupte sau bolnave pe tot parcursul anului.

 Menţinerea formei naturale se face prin scurtări uşoare.

 La formele arhitecturale (topiară sau tunse) din rășinoase - se vor face tăieri de întreţinere primăvara în perioada 1-10 aprilie, și toamna în perioada 1-10 septembrie, dar nu se va opera pe lemnul lipsit de frunze sau de

muguri vizibili.

 Pentru arbuştii rășinoși se execută uşoare tăieri de corecţie a ramurilor cu poziţie defectuoasă (dar nu se va opera pe lemnul lipsit de frunze) și eliminarea ramurilor uscate, frânte sau bolnave.

 In cazul arbuştilor cu habitus târâtor și semitârâtor, care depășesc zona alocată lor, se fac tăieri de reducere a ramurilor prea lungi (dar nu se vor face tăieri pe lemnul fără frunze).

 Tăierile se vor face deasupra unei ramificaţii laterale cu poziţie superioară, astfel încât tăieturile sa nu fie sesizabile.

b) Tăierile la arbori:

 La arborii altoiți se suprimă ramurile pornite din portaltoi.

 Tăierile se vor efectua în perioada de repaos vegetativ.

 Se suprimă ramurile uscate, bolnave, rupte, slabe, cele care afectează gospodăria aeriană, cele care afectează semnele de circulație, clădirile, acoperișurile caselor etc.

 Se reduce o treime din coroană, maxim 50%;

 Arborii se defrișează după primirea avizului de la Agenția pentru Protecția Mediului. Pentru arborii uscați nu este necesar aviz.

 Prestatorul este obligat a realiza fotografii la efectuarea tăierilor de corecție și defrișărilor și se atașează la situațiile de prestări servicii decadale.

 Defrișarea nucilor de pe domeniul public se face după primirea autorizației de la Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș.

c) Tăierile la liane:

 Lianele existente în spaţiul verde public și conduse pe suporturi construite (pergole, treiaje, ziduri, coloane etc.) se vor tăia primavara, înaintea pornirii în vegetaţie.

14

 Lucrarea constă în reducerea tulpinilor principale, astfel încât acestea să asigure prin arhitectura lor, acoperirea suportului, fără să îngreuneze structura de rezistență a acestuia sau să-i depășească limitele fizice.

 Se vor elimina uscăturile, ramurile bolnave, rupte, frânte și o parte din lemnul bătrân, asigurându-se anual creşteri tinere pentru reînnoirea plantei sau pentru stimularea acoperirii uniforme a suportului și înfloririi

abundente.

 La speciile decorative prin flori se elimină aglomerările de lăstari care au produs flori în anul precedent.

 Lianele care urcă în coroanele arborilor se vor tăia în situaţia în care îngreunează ramurile și pot provoca ruperi în coroană, în condiţii de vânt, ploaie, zăpadă, chiciură, polei. Lianele se pot păstra pe trunchiul

arborilor, în situația în care îndepărtarea lor poate provoca leziuni ale scoarţei, sau în situația în care nu îngreunează,

prin volumul lor suplimentar, greutatea trunchiului.

 Lianele sunt considerate invazive doar dacă agresează și concurează vegetaţia de talie mică (arbuşti, subarbuști, flori). In această situație ele vor fi eliminate complet, degajând vegetaţia invadată și asigurând condiţii ca

ele să nu se mai dezvolte în acea zonă. Lucrarea se va executa primăvara, odată cu tăierile efectuate la arbuşti și

subarbuști sau odată cu lucrările agrotehnice executate la decoratiunile cu flori și trandafiri și va fi repetată de câte ori

va fi nevoie în cursul vegetaţiei.

 Glicina (Wisteria sp.) – trebuie tunsă de două ori: în luna februarie când se taie la 2-3 muguri și la 2 luni de la înflorire la 4-5 muguri.

d. Lucrările de tăiere la trandafiri:

 Tăierile de întreţinere se aplică primavara, dupa trecerea pericolului de îngheț, în mod diferenţiat, în funcţie de caracteristicile biologice ale soiurilor și forma de creştere.

 Trandafirii (Thea hybrida, polyantha și floribunda) se întrețin prin îndepărtarea ramurilor rupte, bolnave, cele din centrul tufei, ramurile mai bătrâne de 3 ani primăvara după trecerea pericolului de îngheț. După

înflorire se elimină florile trecute.

 Ramurile crescute din portaltoi se vor îndepărta de la punctul de creștere (după îndepărtarea pământului din jurul drajonului).

 Ramurile slabe se elimină sau se scurtează în cepi. Se reţin 3-7 ramuri anuale cu poziţie echilibrată, uniform distribuite pe butuc. Scurtarea acestora se face la 4-10 muguri în funcţie de vigoare (mai scurt la ramurile

slabe și mai lung la cele puternice și groase).

 La trandafirii urcători din soiuri care au capacitatea de a lăstări anual de la baza (Rosa multifiora, hibrizi), tăierile constau în eliminarea ramurilor de doi și mai mulţi ani. Ramurile florifere păstrate se scurtează la 2-3

muguri, asigurându-se o buna distribuţie a acestora pe suport și o înflorire pe toată lungimea plantei (de la bază până la

vârf),

 La trandafirii urcători din soiuri care produc ramuri noi către partea superioară a plantei (hibrizi de Thea), se execută tăieri scurte (cepi) către baza plantei, pentru a stimula formarea de ramuri noi, tăierea uşoară a

ramurilor lungi (etajat la cei palisaţi vertical) și scurtarea lăstarilor laterali floriferi inseraţi pe acestea la 2-3 muguri.

 La toate categoriile de trandafiri se vor elimina în cursul vegetaţiei toate florile sau inflorescenţele trecute, împreună cu ultima frunză și lăstarii crescuți din portaltoi.

e. Lucrările de tăiere la gardurile vii:

 Pentru gardurile vii din specii de foioase cu frunze caduce tăierile de întreținere vor fi făcute de cel puţin două ori pe an: primăvara, înaintea pornirii în vegetaţie și în mai-iunie (după alungirea lăstarilor). Tăierea se

poate repeta în cursul verii exceptând perioadele caniculare. Se scurtează la 1-3 muguri deasupra tăierilor anterioare.

Pe lateralele gardului viu, tăierea se începe de jos în sus (așa încât ramurile tăiate să nu rămână prinse în ramurile

inferioare). Partea bazală a gardului tăiat trebuie să fie mai largă decât partea superioară. Aspectul general al gardului

viu tăiat trebuie să fie drept pe toată suprafaţa, fără valuri și resturi de la tăiere.

 Gardurile vii din specii rășinoase vor fi tăiate de două ori pe an, primăvara – în perioada 1-10 aprilie și toamna în perioada 1-10 septembrie. Tăierile vor fi mai uşoare, numai în zona ramurilor care poartă frunze. Partea

bazala a gardului tăiat trebuie să fie mai largă decât partea superioară. Aspectul general al gardului viu tăiat trebuie să

fie drept pe toată suprafaţa, fără valuri și resturi de la tăiere.

 In cursul vegetaţiei se vor elimina toate buruienile și creşterile spontane apărute ca impurități în gardul viu. Se va urmări în permanență igienizarea gardului viu atât la nivelul solului cât și pe toată suprafaţa lui.

f. Lucrări de tăiere la subarbuști:

 Subarbuștii sensibili la ger se vor tăia primăvara, eliminându-se porţiunile degerate până în zona

15

lemnificată, unde apar noi lăstari (Lavandula sp., Hydrangea sp. etc.).

 Speciile rezistente la ger nu necesită tăieri decât după înflorire, când se eliminâ porţiunile înflorite, uscate, rupte, frânte etc.

g. Protecţia de iarna

 Lucrarea se va executa pentru toate categoriile de plante termo-sensibile de talie mică (arbori tineri, arbuşti, subarbuști, trandafiri) situate în teren precum și pentru plantele lemnoase în recipiente de cultură (vase,

jardiniere etc.).

 Trandafirii vor fi mușuroiți la bază cu cel puţin 30 cm pământ mărunțit și reavăn, acoperind punctul de altoire și partea bazală a ramurilor. Lucrarea se va efectua la intrarea în iarnă, când temperaturile din cursul nopţii scad

la -2 – -3°C. Trandafirii altoiți pe trunchi vor fi protejaţi după căderea frunzelor. Primavara, după trecerea pericolului

îngheţurilor târzii, se va efectua lucrarea de dezmușuroire. Aceasta constă în îndepărtarea pământului de la baza

fiecărei plante având mare grijă la protejarea mugurilor de la baza ramurilor și a ramurilor în general.

II. Lucrările de întreținere ale suprafeţelor plantate cu flori

In cadrul lucrărilor de întreţinere se va executa și lucrarea de înlocuire sezonieră a plantelor floricole din

spațiile publice existente.

Pentru Parcul Justiției soiurile de bulboase se aleg de către beneficiar din soiuri cu înflorire timpurie,

semitipurie și târzie, pentru a asigura o perioadă cât mai lungă de înflorire.

Pentru executarea acestei lucrări prestatorul este responsabil pentru toate lucrările tehnologice de plantare a

florilor (anuale, bienale, perene) și a gramineelor și anume:

- aprovizionarea cu necesarul de plante floricole, stabilit în corelaţie cu planul de plantare sezonieră a decorului floral, elaborat de către achizitor.

- pregătirea substratului pentru plantare (eliberatul terenului de cultura precedentă, sau de alte corpuri străine, mobilizarea, mărunțirea și nivelarea solului)

- transportul materialului de plantare (ghivece, răsaduri) în interiorul zonei de lucru;

- pichetarea și plantarea plantelor floricole la locurile și în formele hotărâte de către achizitor, respectând planul de plantare al amenajării;

- udarea după plantare și asigurarea normelor zilnice ulterioare, corespunzătoare speciilor plantate, pe toată durata preconizată de decor.

După finalizarea plantărilor și instalarea decorului cu flori în spaţiul verde public, prestatorul este

răspunzător pentru:

- menţinerea în permanență a solului curat de buruieni prin lucrări manuale de eliminare a buruienilor (plivire), sau prin lucrări de erbicidare (chimic), la bulboase se va erbicida cu erbicide specifice pentru ceapă și

usturoi. Lucrarea se execută de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de 4 ori/an. Produsele, materialele, uneltele,

transportul și manopera de execuţie cad în sarcina exclusivă a prestatorului.

- menţinerea solului fără crustă, nivelat, mărunțit - prin lucrări agrotehnice ale solului (săpare, urmată de greblare manuală). Lucrarea se execută de câte ori este nevoie, dar nu mai rar de 3 ori/an. Toate uneltele și

manopera de lucru cad în sarcina exclusivă a prestatorului.

- menţinerea plantaţiilor floricole fără goluri, fără uscături prin asigurarea unei cantități de material floricol de rezervă, în situația în care apar goluri cauzate de uscarea unor plante. Materialul florifer, transportul și

manopera de plantare vor fi asigurate de către prestator.

- asigurarea nivelului optim de substanţe minerale și organice necesare bunei nutriții a plantelor floricole, astfel încât aspectul general al decorului să fie viguros și sănătos. Substanţele de fertilizare se vor asigura

prin grija prestatorului, transportul și manopera de administrare, de asemenea.

- eliminarea permanentă a florilor uscate, trecute, ofilite - asigurate prin treceri zilnice și tăierea/eliminarea tuturor elementelor degradate sau deteriorate. Plantaţia floricolă trebuie să emane în permanență

prospeţime, sănătate și vigoare.

Detaliile de execuţie a plantării. - plantarea florilor anuale în lunile mai-iunie, bienale şi bulbilor în octombrie – noiembrie, după

desenul stabilit/acceptat anterior producerii materialului floricol, de către beneficiar. Se aduc spre aprobare 2

variante de plantare, schimbându-se anual propunerile de model; a) pentru confirmarea cantităţii şi a speciilor de flori ce vor fi plantate, la situaţia de lucrări se va anexa o

copie după documentele de achiziţionare / producere a materialului săditor.

16

b) punerea în operă a materialului floricol se va face după indicaţiile achizitorului privind desenul rondurilor şi rabatelor florale, componenţa floristică a acestora şi densitatea plantelor la unitatea de suprafaţă (în medie

50 fire/mp pentru plantele bienale şi 70 fire/mp pentru plantele anuale).

c) materialul floricol trebuie să îndeplinească următorii indici de calitate: a. să fie viguros, nealungit, liber de boli şi dăunători; b. să aibă un sistem radicular bine format; c. să nu fie ofilit; d. răsadurile vor fi produse obligatoriu la ghivece;

- plantarea de arbori şi arbuşti, de dimensiunile, din speciile şi în locurile/adresele specificate în programul

întocmit de beneficiar

- la plantarea arborilor, în groapa de plantare se vor așeza furtune, pentru udare și fertilizare suplimentară în

jurul balotului

- plantarea gardurilor vii, pe două rânduri, de dimensiunile, din speciile şi în locaţiile specificate în

programul întocmit de beneficiar;

- plantarea cu flori (anuale şi bienale) sau arbuşti, arbori de talie mică a jardinierelor în locurile specificate în

programul întocmit de beneficiar;

d) recepţia materialului săditor şi a lucrării de plantat: a. beneficiarul, prin reprezentanţii săi, va efectua zilnic după plantare recepţia cantitativă şi

calitativă a materialului săditor, înlăturându-se exemplarele care nu corespund din punct de vedere calitativ,

care vor fi înlocuite de către prestator.

b. plantele care nu s-au prins din cauza execuţiei necorespunzătoare a lucrării de plantat, se vor înlocui pe cheltuiala proprie a SC Horticultura SA, acesta trebuind să aibă asigurată în afară de cantitatea de

răsaduri contractată şi un plus de 10 % din această cantitate, cu care să execute completările de goluri.

Procesele verbale de recepţie vor sta la baza devizelor şi decontărilor situaţiilor de prestări servicii.

III. Lucrări de întreținere a suprafeţelor gazonate a) Lucrările de întreținere curentă (zilnică, săptămânală) ale suprafeţelor acoperite cu gazon sunt: - udarea suprafeţelor - se va asigura udarea corespunzătoare, la intervale recomandate în funcţie de

sezonul de vegetaţie, regimul pluviometric, nivelul termic al perioadei. Norma recomandată de apă este de 5 litri/mp,

administraţi zilnic (în perioada de vară), într-o singură repriză, sau fracționat în mai multe reprize (în perioadele

caniculare, noaptea). Udarea suprafeţelor gazonate se va face automat, în suprafeţele dotate cu sistem automat de

irigare. Timpul de udare se va programa în funcție de gradul de însorire al peluzei și de temperaturile din timpul zilei

- cosirea/tunderea suprafeţelor – operația se va executa săptămânal, prin tunderea gazonului la 3-5 cm, în funcţie de compoziția gazonului sau de dotări (cu sistem de irigare sau fără). Se va asigura necesarul de forţă de

muncă, echipamente, maşini și utilaje necesare pentru un flux continuu, astfel încât toate suprafeţele întreținute să

poată fi cosite minim o dată/săptămână.

b) Lucrările de întreținere periodică (săptămânală, lunară, trimestrială) ale suprafeţelor gazonate sunt:

- fertilizarea suprafeţelor - lucrarea se execută lunar sau trimestrial, în funcţie de produsul de nutriție suplimentară folosit (cu eliberare imediată sau cu eliberare controlată), asigurându-se nivelul optim de macroelemente

(N - azot, P - fosfor, K - potasiu), dar și de microelemente (Ca - calciu, Fe - fier, Mg - magneziu, Cu - cupru s.a.).

- menținerea gazonului liber de buruieni cu frunză lată prin erbicidări repetate cu erbicide selective. Procurarea îngrăşămintelor chimice sau organice, transportul și administrarea acestora se va face de către

prestator.

- scarificarea suprafeţelor gazonate - se face în scopul regenerării și întineririi plantelor graminee care intră în compoziţia gazonului.

Lucrarea se face cu utilaje și maşini de scarificare, asigurându-se tăierea în plan vertical a tufei și divizarea

în mai multe părți care vor reîntineri planta îmbătrânită. Lucrarea se aplică cu o frecvență de una sau două ori/an.

După scarificare se aplică o greblare puternică pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate.

- rectificarea marginii peluzelor și a conturului general - lucrarea se execută cu unelte manuale cu lamă tăietoare în plan vertical (sape verticale), pentru asigurarea unei margini curate, bine conturate și bine delimitate de

alte suprafeţe (plantate sau pavate). Uneltele și manopera de lucru vor fi asigurate de către prestator.

- erbicidarea selectivă – lucrarea se va executa primăvara și toamna cu erbicide selective. - operația de erbicidare selectivă se va realiza doar în parcuri și scuaruri, fiind urmată de

supraînsămânțare (semănarea semințelor de gazon în golurile lăsate de buruienile cu frunză lată);

17

- operația de erbicidare selectivă se va aplica la rabatele cu bulbi și trandafiri, pe peluzele cu gazon și pe terenurile infestate cu buruiana Ambrosia arthemisiifolia, ținând cont de faptul că Ambrosia arthemisiifolia este

sensibilă la erbicidele cu substanța activă bromoximil, iar aceste erbicide fac parte din grupa celor selective.

- Operația de erbicidare totală se aplică pe aleile îmburuienate. În cazul în care SC Horticultura SA deteriorează parțial sau total materialul dendro-floricol asupra căruia

aplică tratamentele fitosanitare, sau care este afectat ca urmare a operațiilor de erbicidare, acesta va suporta pe

cheltuiala sa toate lucrările necesare remedierii situației create.

Constatarea pagubelor produse se vor face de către beneficiar în prezența SC Horticultura SA, iar refacerea și

aducerea la stadiul inițial se va face de către SC Horticultura SA.

Pentru toate produsele folosite, SC Horticultura SA are obligația de a prezenta prospecte de la firmele

producătoare în limba română, instrucțiuni de utilizare care să cuprindă dozele recomandate, gradul de periculozitate a

produselor și măsurile ce trebuiesc luate pentru evitarea oricăror incidente sau accidente de lucru.

În cazul în care se constată că tratamentele fitosanitare/erbicidări nu au avut efectul scontat, SC Horticultura

SA va relua efectuarea tratamentului/erbicidării pe cheltuială proprie, în maxim de 24 ore de la constatare și

comunicare.

IV) Măsuri de combatere a buruienii Ambrosia arthemisiifolia, conform prevederilor Legii nr.

62/09.04.2018, de pe raza Municipiului Timișoara și tratamente fitosanitare

Răspândirea ambroziei Răspândirea polenului ambroziei

Ambrosia artemisiifolia este o buruiană invazivă, adventivă, de carantină, anuală, monoică, cu frunze penat-

sectate, originară din America de Nord. Crește pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruine și locuri

lăsate în paragină (de aici denumirea populară: iarbă de paragină, iarba pârloagelor, floarea pustei). A fost

introdusă în Europa cu diferite cereale, fiind semnalată pentru prima dată în 1863 în Germania; în România a fost

observată prima dată la Orșova în anul 1910, acum fiind întâlnită mai ales pe Valea Mureșului, în Banat, în județele

Bihor, Vaslui, Giurgiu. Înflorește în august-septembrie. Polenul acestei plante, purtat de vânt, provoacă polinoze

(rinită alergică, conjunctivită alergică, astm, leziuni urticariene de contact) la sfârșitul verii - începutul toamnei, fiind

unul dintre factorii agravanți ai astmului bronșic

Ambrosia artemisiifolia este rezistentă la erbicidele cu substanța activă glyphosat. Dacă după tăiere

tulpina rămâne de 5 cm, va putea înflori deci emisia de polen nu este oprită.

Erbicidarea, ca metodă de eradicare a speciei Ambrosia artemisiifolia prezintă atât avantaje, cât şi

dezavantaje.

Dezavantaje:

- există puţine erbicide care pot fi utilizate de exemplu în cazul rabatelor cu bulboase,

- necesitatea repetării erbicidării

- există puține erbicide eficiente împotriva ambrosiei.

Avantajele erbicidării sunt următoarele:

- se recurge la erbicidare ca la o ultimă soluţie cu mare eficacitate totuşi, mai ales la întreținerea gazonului

- Plantele de floarea pustei nu trebuie rupte, deoarece la fel ca în cazul cosirii numai o singură dată, acestea

se vor ramifica puternic.

- Erbicidarea se aplică la începutul perioadei de vegetaţie şi se repetă ori de câte ori este nevoie.

- având în vedere că erbicidul la care este sensibilă ambrozia este din grupa celor selective, după erbicidare

rămânând în teren doar gramineele.

Ambrosia plants dusi
Ambrosia pollen

18

- Erbicidul sistemic la care Ambrosia artemisiifolia nu a dezvoltat rezistenţă are ca substanță activă

bromoximil, care este activ de la 5°C. Erbicidele pe bază de bromoximil sunt erbicide selective utilizate și la

întreținerea gazonului.

Pentru ambrozia aflată pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara,

altele decât cele care sunt cuprinse în Cadastrul Verde ca şi zone verzi amenajate, și în Anexele 6-9 cu dotări. se vor

lua măsuri de combatere a acesteia, la solicitarea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei sau al altor

instituţii de profil.

Suprafeţele pe care se intervine vor fi fotografiate şi măsurate.

Prestatorul va întocmi un Proces verbal de monitorizare privind prezența Ambrosiei artemisiifolia, până în

data de 25 mai a fiecărui an, pe domeniul public și privat al Municipiului Timișoara, care va cuprinde: locul unde s-a

identificat prezența Ambrosiei arthemisiifolia, suprafața, soluțiile și concentrațiile ce se vor utiliza și o estimare

privind costul operațiilor de erbicidare ce vor trebui efectuate.

Conform prevederilor Legii nr. 62/09.04.2018 privind combaterea buruienii ambrozia pentru distrugerea

buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, acțiunile „se vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între

răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an,

lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri

se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.”

În cazul în care Municipiul Timișoara (primăria) este sancționată pentru neluarea măsurilor de

combatere a ambroziei, amenda este imputată SC Horticultura SA de servicii de întreținere în zona centrală,

acesta fiind obligat să execute operațiile de combatere în regim de urgență.

Tratamente fitosanitare

Tratamentele fitosanitare se efectuează cu produse și utilaje specifice, la arborii, arbuștii și plantele

ornamentale din spațiile verzi, din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale etc, de pe domeniul public al Municipiului

Timisoara în vederea prevenirii și limitării atacului de boli și daunatori.

Constatarea se face ca urmare a monitorizărilor periodice efectuate de către specialiști din cadrul SC Horticultura

SA sau/și ca urmare a buletinelor de avertizare și a recomandărilor emise de către Unitatea Fitosanitară Timiș.

Pesticidele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă o eficacitate mare; - să deţină un spectru larg de combatere; - să aibă o toxicitate redusă (grupele III și IV de toxicitate) pentru speciile de arbori şi arbuşti, pentru om şi animale;

- să aibă o compatibilitate mare cu alte substanţe de combatere. Este foarte important ca structura și baza activă a pesticidelor să nu favorizeze sau să determine apariția de

populații rezistente la substanța activă, utilizând concentrațiile recomandate de producător, nediminuând-o, fapt care ar

duce la rezistența bolilor și dăunătorilor la pesticide.

Factorii favorizanți dezvoltării bolilor și dăunătorilor

- intervenția tardivă pentru combaterea unor dăunători; - lucrări de igienă și toaletarea arborilor și arbuștilor care favorizează sau nu înlăturarea eventualilor

dăunători (exp. Lipsa aerisirii-fenomen întâlnit frecvent la plantele tunse cu aspect de tufă la care circulația aerului este

mai greoaie);

- schimbările climatice, respectiv efectele directe pe care temperatura și regimul pluviometric îl au asupra evoluției agenților patogenilor (exp. Făinarea – se produce după perioadele ploioase de scurtă durată, atacul

afidelor - în condiții de secetă și temperaturi excesive);

- temepratura din perioada caldă a anului când noaptea sunt 14-17°C, iar ziua sunt 25-27°C și umiditatea crescută în aer 50-90%;

- plantarea greșită la umbră sau semiumbră a arborilor, arbuștilor și plantelor perene iubitoare de soare; - plantarea greșită la soare a arborilor, arbuștilor și plantelor perene iubitoare de umbră.

Dăunători pentru care este necesară efectuarea de tratamente fitosanitare dintre care cele mai

frecvente sunt:

a) Molia minieră (Cameraria ohridella) la castanul porcesc Aesculus hippocastanum. În anii secetoși cu

temperaturi ridicate are mai multe generații în perioada de vegetație ducând la defolierea arborilor.

Tratamentele se fac iarna și în perioada de vegetație.

b) Cicada Metcalfa pruinosa (sinonim cu Flata pruinosa, Ormenis pruinosa). Această cicadă este polifagă.

Se vor utiliza alternativ insecticide neonicotinoide cu cele organofosforice.

19

c) Păduchele lânos Eriosoma lanigerum, Se vor aplica aceleași tratamente ca la Metcalfa pruinosa.

d) Păduchi verzi - afide Aphis sp. Afidele sunt dăunători polifagi. Se vor efectua tratamente cu insecticide.

e) Acarieni: păianjenul roșu comun – Tetranichus urticae, păianjenul roșu al pomilor – Panonychus ulmi.

Acarienii apar în condiții de secetă atmosferică. Tratamentele se pot face de la pornirea în vegetație din 3 în 3

săptămâni.

f) alți dăunători etc.

Boli pentru care este necesară efectuarea de tratamente fitosanitare:

a) Făinarea Spaerotheca sp. Boala apare în condiții de vreme secetoasă și călduroasă în alternanță cu ploi sau

irigare de scurtă durată, aglomerare de plante, proasta circulație a aerului.

b) Rugina Phragmidium disciflorum. Tratamentele se vor efectua cu produse sulfocuprice.

c) alte boli etc.

Produsele utilizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Să se regăsească în lista substanțelor autorizate pentru combaterea agenților fitopatogeni, depistați în cursul monitorizărilor;

b) Ambalarea, transportul și manipularea să se facă în conformitate cu instrucțiunile producătorului; c) Să aibă un spectru cât mai larg de combatere, bactericid și fungicid, iar pentru insecticide acestea să

fie active în majoritatea stadiilor de viață al insectelor;

d) Să aibă un impact minim asupra mediului înconjurător; e) Să nu prezinte pericol pentru utilizatori și albine. Prestatorul va ține legătura în permanență cu Unitatea Fitosanitară Timiș pentru avertizare și prognoză boli și

dăunători. Avertizarea primită se va înainta către Primăria Municipiului Timișoara - Direcția de Mediu.

V) Lucrări de întreținere a sistemelor de irigare din parcuri

a) efectuarea probei şi punerea în funcţiune, primăvara (martie-aprilie), a sistemelor de irigare; b) golirea sistemelor de irigare din parcuri şi scuaruri în vederea pregătirii lor pentru perioada rece, în

luna noiembrie;

c) remedierea defecţiunilor apărute la sistemele de irigare (înlocuirea electrovanelor, aspersoarelor şi a furtunelor de picurare deteriorate sau defecte);

d) reglarea razei de acţiune a aspersoarelor; e) programarea calculatorului și a timpului de udare în funcţie de temperatura zilnică, cantitatea de

precipitații, gradul de umbrire şi de umiditate;

f) reglarea senzorului de ploaie la 5 mm; g) montarea furtunelor de picurare în zonele cu vegetaţie arbustivă (inclusiv trandafiri); h) verificarea zilnică a reţelei; i) reglarea aspersoarelor; j) Constatările legate de degradarea sistemului de irigare sau ale elementelor componente ale acestuia

din parcuri și scuaruri, vor fi aduse la cunoştinţa Direcției de Mediu – Serviciul Spații Verzi și Locuri de Joacă imediat

ce au fost depistate, în regim de urgență. Aceste degradări vor fi consemnate într-un Proces verbal de constatare în

care vor fi specificate elementele deteriorate, în vederea înlocuirii sau a reparării acestora.

GARANŢII: Garanţia pentru prestările de servicii efectuate și materialele utilizate

❖ Pentru materialul dendro-floricol plantat (arbori, arbuşti, gard viu și flori) durata garanţiei este următoarea:

a) termenul minim de garanţie pentru materialul dendrologic (arbori, arbuști, trandafiri): minim 2 ani; b) termenul minim de garanţie pentru operaţiunile de plantări material dendrologic: minim 2 ani; In cazul în care, după plantare, materialul dendro-floricol plantat nu se va prinde, acesta va fi înlocuit pe

cheltuiala prestatorului.

❖ Pentru operațiile și activitățiile executate, termenele minime de garanţie sunt următoarele: termenul minim de garanţie pentru lucrările de refaceri reparaţii alei și sisteme de irigare din parcuri, scuaruri și locuri de joacă:

2 ani;

❖ Pentru mobilierul urban, echipamentele de joacă, fitness și canisite termenul minim de garanție : 2 ani. Orice deteriorare, defecţiune sau distrugere apărută din vina prestatorului, va fi remediată de către executant

în termen de 48 de ore de la data anunţării prin adresă scrisă (fax sau poştă electronică), fără să se perceapă costuri

suplimentare de la beneficiar.

Atunci când, datorită solicitărilor și comportamentului neuniform la uzură, prin execuție vor fi

20

consumate cantitățile propuse pentru anumite tipuri de lucrări, iar necesitățile obiective vor impune depășirea

acestor cantități, autoritatea contractantă va putea dispune suplimentarea cantităților necesare pe o anumită

categorie de lucrări și diminuarea altor cantități de lucrări mai puțin necesare și/sau achiziționarea altor

componente sau materiale necesare îndeplinirii în bune condiții a contractului, cu respectarea prețurilor

unitare și fără să fie depășită valoarea totală a contractului.

CAPITOLUL 4. RESURSE UMANE/PERSONAL PENTRU SC HORTICULTURA SA

Lucrările specifice de întreținere a spațiilor verzi, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi

efectuate de către societăți specializate ce dispun de personal calificat în domeniul horticol, peisagistic, precum și de

toate utilajele, maşinile, uneltele, echipamentele și accesoriile necesare în vederea derulări, în bune condiţii și la

standardele cele mai înalte, a tuturor lucrărilor complexe de întreținere a spaţiului verde public. Echipele de lucru vor

fi coordonate de câte un șef al punctului de lucru, obligatoriu cu studii superioare în Horticultură sau Peisagistică, cu o

vechime de minim 2 ani în antreprize peisagistice cu activitate preponderentă de întreținere a spațiilor verzi.

SC Horticultura SA va asigura necesarul de formaţii de lucru pentru a putea lucra simultan pe amplasamente

diferite și pentru executarea activităților într-un interval de timp optim, stabilit de către achizitor, pe baza unui program

orar, astfel încât activitatea de intervenţie să fie demarată în maxim 24 de ore de la emiterea și primirea comenzii.

SC Horticultura SA își va dimensiona necesarul în privinţa personalului, echipamentelor, uneltelor de

lucru, mijloacelor de transport și a tuturor materiilor prime și materialelor, în funcţie de volumul de lucrări

estimate, astfel încât obiectivele care vizează cantitatea serviciilor de întreținere să fie integral îndeplinite, la

standardele de calitate corespunzătoare, solicitate și verificate de către beneficiar.

SC Horticultura SA va asigura personalul necesar pentru prestarea serviciilor asumate prin contract, dotat cu

echipamente de lucru şi protecţie specifice, cu inscripţionare personalizată:

- vizibilă ziua şi noaptea;

- lizibilă de la apropiere şi depărtare;

- rezistentă în timp;

- cu denumirea firmei pentru identificarea clară a acestora în teren.

1. Muncitor necalificat/ muncitor deservire - realizează operații de încărcat gunoi, greblat, săpat,

igienizare, pregătit terenul în vederea plantărilor, măturat etc. - minim 30 persoane

Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc)

2. Muncitor calificat (floricultori/peisagisti) - sau: arboricultori şi floricultori, agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale, lucrător în cultura plantelor, grădinar, arboricultor, florar-decorator, floricultor, peisagist

floricultor, lucrător calificat în floricultură şi arboricultură instruit pentru lucrul cu utilaje, execută lucrări de plantare

material dendro-floricol, tăieri de corecţie, tăieri la trandafiri, montare gazon brazdă, semănat sămânță de gazon,

fertilizări, tratamente fito-sanitare, erbicidări selective etc. - minim 15 persoane

Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

- Certificat de atestare profesională

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc)

3. Muncitor calificat construcţii/instalații - realizează construcţii de zidărie, montează pavele, borduri, întreține instalațiile de irigare etc. - minim 3 persoane

Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

- Certificat de atestare profesionala

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc)

4. Lăcătuş mecanic – realizează lucrările de construcţii metalice, reparaţii ale echipamentelor de joacă, reparaţii ale mobilierului urban - minim 1

Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

- Certificat de atestare profesionala

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc).

5. Dulgher – realizează lucrările de construcţii din lemn şi reparaţiile la structurile existente - minim 1 Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

21

- Certificat de atestare profesionala

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc).

6. Mecanic utilaje - lucrător deservent care realizează lucrările mecanizat, cu utilaje precum încărcător frontal, buldo-escavator etc. și repară, verifică, întreține starea de funcţionare a utilajelor – minim 2 persoane

Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

- Certificat de atestare profesională

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc)

7. Conducător auto profesionist - pentru transport maşini de mare tonaj precum cisterne apă, tractoare, basculante, autoutilitare etc. - minim 6 persoane

Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

- Permis conducere

- Certificat de atestare profesionala

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc)

8. Conducător auto - pentru transport persoane, unelte, utilaje etc. – minim 5 persoane Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

- Permis conducere

- Certificat de atestare profesională

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc)

9. Inginer horticol/peisagist - Supraveghează și coordonează efectuarea operațiilor și activităților de întreținere/amenajare spații verzi, urmăreşte prezența personalului în teren, răspunde de calitatea operațiilor și

activităților, informează Beneficiarul în legătură cu activitățile prestate, pune în aplicare proiectele de amenajare

aprobate, participă la recepţia serviciilor prestate, urmăreşte executarea acestora pe teren - minim 1 persoană

Se vor prezenta documente justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei.

- Diplomă de licenţă

- Documente pentru demonstrarea experienţei în domeniu (CV, recomandare etc.)

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc.)

10. Inginer mecanic/constructor - Supraveghează și coordonează efectuarea operațiilor și activităților de întreținere/amenajare locuri de joacă și canisite, urmăreşte prezența personalului în teren, răspunde de calitatea

operațiilor și activităților, informează Beneficiarul în legătură cu activitățile prestate, pune în aplicare proiectele de

amenajare aprobate, participă la recepţia serviciilor prestate, urmăreşte executarea acestora pe teren. Se vor prezenta

documente justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerinţei - minim 1 persoană

- Diplomă de licenţă

- Documente pentru demonstrarea experienţei în domeniu (CV, recomandare etc.)

- Tipul de angajament pe care SC Horticultura SA îl are cu persoanele respective (REVISAL, declaraţia de

disponibilitate etc.)

SC Horticultura SA va depune lista cu angajații și o declarație prin care acesta se obligă, ca în momentul

semnării contractelor subsecvente să aibă angajat personal suficient pentru prestarea tuturor serviciilor solicitate.

SC Horticultura SA are obligaţia de a face dovada existenței a următoarelor categorii de personal:

- Muncitori necalificați: minim 30 persoane

- Muncitori calificaţi (peisagisti/floricultori): minim 15 persoane

- Muncitori calificați construcţii, instalații: minim 3 persoane

- Lăcătuș mecanic: minim 1

- Dulgher: minim 1

- Conducători auto profesionişti: minim 6 persoane

- Conducători auto: minim 5 persoane

- Mecanici utilaje: minim 2 persoane

- Responsabil SSM: minim 1 persoană

- Inginer horticol/peisagist: minim 1 persoană

- Inginer mecanic/constructor: minim 1 persoană

22

Pentru îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor prezentate în Caietul de Sarcini SC Horticultura SA

trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului toată capacitatea tehnică și umană, echipamente, utilaje, materiale precum

și transportul acestora în așa fel încât serviciile prestate să fie în total acord cu cerinţele de întreţinere ale spaţiului

verde și cu cerinţele achizitorului.

Echipele de lucru vor fi coordonate de către un șef, obligatoriu cu pregătire profesională corespunzătoare

(pentru spații verzi inginer horticol sau peisagist, pentru locuri de joacă inginer mecanic etc.), cu o vechime de minim

2 ani în domeniu cu activitate.

SC Horticultura SA trebuie să-și organizeze activitatea pentru a lucra simultan pe amplasamente diferite și

pentru executarea operațiilor într-un interval de timp optim.

NOTĂ: Tăierile de formare, de regenerare, de reducere și de corecție a coroanei se vor efectua doar în

perioada de repaos vegetative (de când cade frunza până când se umflă mugurii (15 noiembrie – 15 aprilie). În

perioada de vegetație echipele de tăieri de corecție, elagare și defrișare arbori, vor continua cu: defrișarea

arborilor uscați, tăierea ramurilor uscate, tăieri ale ramurilor din dreptul semnelor de circulație pentru a nu

obstrucționa vizibilitatea acestora etc. Aceste echipe NU se vor transforma în echipe ce tund gazon și cosesc

iarba.

CAPITOLUL 5. DOTĂRI (MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE) PENTRU SC HORTICULTURA SA

Maşinile, utilajele și echipamentele alocate prestării serviciilor de întreținere a spaţiului verde public din

Municipiul Timișoara trebuie să corespundă din punct de vedere al emisiilor minime a gazelor de eşapament, astfel

încât poluarea mediului să fie minimă.

Uneltele (manuale sau mecanizate) vor fi în perfectă stare de funcţionare (ascuțite, gresate) și în număr

suficient pentru a putea îndeplini în condiţii optime sarcinile alocate prin prezentul Caiet de Sarcini.

Pentru executarea tuturor lucrărilor de întreţinere în condiţiile respectării tehnologiei de specialitate,

prestatorul va fi dotat cu toate maşinile, uneltele, utilajele și accesoriile necesare certificate ISO 9001, ISO 14001,

privind Managementul calității și Sistemele de management de mediu.

Toate autovehiculele vor avea autorizaţiile și avizele necesare pentru prestarea lucrărilor contractate în

municipiul Timișoara (autorizaţie pentru trafic greu, aviz de parcare etc.). Maşinile și utilajele disponibilizate prin

propunerea tehnică a prestatorului de servicii de întreținere trebuie să fie folosite în exclusivitate în scopul îndeplinirii

cerinţelor din Caietul de sarcini, pe toată durata derulării acordului cadru de întreținere.

Toate echipamentele, uneltele, utilajele, maşinile precum și celelalte accesorii folosite, trebuie să fie

menţinute în permanență în stare tehnică optimă de funcţionare, iar SC Horticultura SA are obligaţia de a deţine pentru

fiecare categorie în parte cel puţin o dublură care să poată prelua imediat sarcinile celei deteriorate și desfășurarea

continuă a activității.

Pentru demonstrarea formei de deţinere a autovehiculelor precum și a dreptului de circulaţie pe drumurile

publice, se vor prezenta următoarele documente:

- contractul de închiriere, leasing, comodat, cumpărare etc

- Certificatul de înmatriculare din care să reiasă că autovehicolul are inspecţia tehnică periodică la zi Lista minimă de utilaje pentru activități profesionale specifice/ unelte necesare:

- Motocoasă mecanică (trimmer): 7 buc

- Maşină de tuns iarba: 4 buc

- Fierăstrău mecanic de tuns gardul viu 3 buc

- Emondor (drujbă telescopică): 2 buc

- Motocultor / freză de mărunțit: 1 buc

- Aspirator de frunze: 2 buc

- Suflantă frunze: 2 buc

- Drujbă (fierăstrău mecanic): 2 buc

- Autocisternă (omologată): 2 buc

- Autovehicol transport persoane omologat: 2 buc

- Autoutilitară 3,5 to: 2 buc

- Freză de zăpadă: 3 buc

- Atomizor: 1 buc

- Scarificator: 1 buc

- Încărcător frontal: 1 buc

- Echipament pentru hidro-însămânțare: 1 buc

23

- PRB: 1 buc

- Macara: 1 buc

- Tocător de crengi: 1 buc

- Aparat de sudură 200 A-1 buc

- Betonieră-1 buc

- Placă vibrantă-1 buc

- Generator electric 5 kW -1 buc

- Compresor 100 l – 1 buc

- Fierăstrau circular staţionar -1 buc

- Maşină de rindeluit şi grosime – 1 buc

- Freză de lemn staţionară – 1 buc

- Motopompă 5,5 CP – 1 buc

- Scule de mână electrice (maşină de găurit, maşină de găurit cu percuţie, demolator (pickhammer), polizor unghiular, maşină de găurit cu acumulatori, fierăstrau circular de mână, şlefuitor, rindea electrică) minim una

din fiecare;

- Scule de mână pentru lăcătuşerie şi dulgherie

- Alte unelte specifice: foarfeci de grădinărit, lopată, greblă pentru pământ, greblă pentru frunze, cazma, târnăcop, mătură, foarfeca pentru vie, furcă, lopată zăpadă, răzuitor zăpadă, sapă etc. (minim 10 buc fiecare).

Pentru demonstrarea formei de deţinere a utilajelor pentru activitățî profesionale specifice / unelte necesare,

se vor prezenta următoarele:

- Factură fiscală, contracte de închiriere, contracte de leasing.

SC Horticultura SA va asigura o dotare proprie cu mijloace de transport, instalaţii, utilaje şi echipamente

specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract, cu inscripţionare personalizată:

- vizibilă ziua şi noaptea;

- lizibilă de la apropiere şi depărtare ;

- rezistentă în timp;

- cu denumirea SC Horticultura SA (pentru identificarea clară a acestora în teren).

Se vor lua în considerare doar mașinile și utilajele funcționale, nu se vor lua în considerare cele a căror

valoare de inventar este la valoarea de casare (de exemplu Tractor U 550 M = 10,69 lei valoare de inventar)

SC Horticultura SA va asigura un mijloc de transport în vederea verificării şi recepţionării serviciilor

prestate şi a diferitelor lucrări.

CAPITOLUL 6. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROTECŢIA MEDIULUI ȘI PROTECŢIA MUNCII

PROTECŢIA MUNCII

Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii și sănătății

în muncă, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de

Protecţia Muncii, precum și celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Relaţii suplimentare privind legislaţia în domeniul protecţiei şi securităţii muncii se pot obţine de la

organismele abilitate: Inspecţia Muncii, site web: http://www.inspectmun.ro și Asociaţia de Standardizare din

Romania, site web: http://www.asro.ro,

Ofertanţii trebuie să indice în cadrul propunerii tehnice faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de

obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă și protecţia muncii.

PROTECŢIA MEDIULUI

Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului,

informaţii relevante putând fi obținute de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, site web:

http://www.anpm.ro, precum și de la Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, site web: http://www.mmediu.ro.

CAPITOLUL 7. RESPONSABILUL DE CONTRACT DIN PARTEA DIRECȚIEI DE MEDIU,

RESPONSABILUL DIN PARTEA SC HORTICULTURA SA ȘI

PROGRAMUL LUNAR DE PRESTĂRI SERVICII

SC Horticultura SA va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de Direcția

de Mediu la nivel de contract ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului și identificată în

contract. Reprezentantul Direcției de Mediu organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile

sale sunt:

24

a. să fie singura interfață din partea Autorității Contractante în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;

b. gestionează, coordonează și programează toate activitățile SC Horticultura SA la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii acordului cadru, în termenul și la standardele de calitate solicitate în prezentul caiet de

sarcini;

c. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;

d. gestionează și raportează dacă serviciile se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.

e. Întocmește lunar Programul de prestări servicii în funcție de lună și anotimp. Pentru serviciile ce se desfășoară în baza Programului lunar de prestări servicii, SC Horticultura SA va numi

un inginer șef care va relaționa direct cu personalul Direcției de Mediu responsabil de urmărirea contractului. Acesta

este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de prestator pe domeniul public.

Inginerul șef trebuie să fie permanent prezent cu echipele ce desfășoară activitățile din Programul lunar de prestări

servicii și trebuie să poată informa reprezentantul Direcției de Mediu în orice moment despre situația din teren. În

cazul în care inginerul șef nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Direcției de Mediu.

Principalele sarcini ale Inginerului șef în cadrul acordului cadru sunt:

a. să fie singura interfață cu Direcția de Mediu în ceea ce privește activitățile din zona de activitate; b. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților din zona de activitate, împreună

cu aspectele organizaționale;

c. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru realizarea corespunzătoare a operațiilor și activităților din spațiile verzi și locurile de joacă;

d. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate în zona de activitate; e. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate în zona de activitate; f. să actualizeze toate documentațiile necesare prestării serviciilor conform Anexei nr. 2 la Caietul de

sarcini;

g. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților; h. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate operațiile; i. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului SC Horticultura

SA ce desfășoară activitățile de întreținere în teren;

j. să fie responsabil de aspectele de mediu ale operațiilor și activităților în conformitate cu cerințele contractuale.

Pe durata derulării contractelor subsecvente de prestări servicii, Inginerul șef trebuie să prezinte

reprezentantului Direcției de Mediu:

a. zilnic, până la ora 9,00 a.m., numărul de muncitori, numărul utilajelor, adresele și activitățile ce se vor

desfășura în ziua respectivă;

b. decadal, până în cel mult a treia zi a următoarei decade, situația cantitativă și valorică a operațiilor și

activităților desfășurate în decada respectivă conform Programului lunar de prestări servicii conform cerințelor de la

Capitolul 8 din prezentul caiet de sarcini;

c. zilnic să prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse;

Personalul propus de SC Horticultura SA pentru rolul de Inginer șef trebuie să cunoască limba română la un

nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”.

Personalul SC Horticultura SA care desfășoară activitățile de prestări servicii de întreținere menționate în

acest caiet de sarcini trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli,

regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Direcția de Mediu.

SC Horticultura SA trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activitățile solicitate

lunar:

a. are toate abilitățile și competențele pentru execuția operațiilor preconizate; b. este sănătos și în formă pentru execuția operațiilor preconizate. Personalul SC Horticultura SA care operează pe domeniul public trebuie să fie ușor de recunoscut și este

obligat să poarte haine cu sigla SC Horticultura SA.

Eşalonarea operațiilor și activităților de întreţinere a dotărilor, a vegetaţiei și amenajările spațiilor verzi,

locurilor de joacă și canisitelor prezentate în caietul de sarcini se va realiza prin programe lunare de prestări

servicii, pe categorii de operații, pe toată perioada derulării contractelor subsecvente ce se vor încheia în baza

25

acordului cadru.

Recepţia serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi se va face decadal, în prezența

reprezentanţilor autorității contractante și ai prestatorului.

Operaţiile se vor face având în vedere diferite faze ale operațiilor, după caz pot fi:

- de reparare / înlocuire în cazul deteriorării,

- de întreţinere a spaţiilor verzi, a sistemelor de irigare, a locurilor de joacă şi canisitelor. Durata contractului: Acordul cadru de prestări servicii se va încheia pe o perioadă de 48 luni, calculată de

la data ordinului de începere, cu încheierea din 12 în 12 luni, sau ori de câte ori este necesar, a contractelor

subsecvente. Programul de prestări servicii se stabileşte lunar şi se transmite prestatorului până în data de 5 a lunii.

Operațiile frecvente privind întreţinerea parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor

de joacă, canisitelor constau în:

- întreţinerea, curăţirea, golirea și evacuarea zilnică a conţinutului din 1 martie până în 31 octombrie și

golirea acestora o dată pe săptămână și la solicitarea urmăritorului de contract din 1 noiembrie până în 28/29 februarie.

- măturarea aleilor din parcuri și scuaruri se va face săptămânal, lunea și joia, până la ora 11 00

a.m., după

festivități și ori de câte ori va solicita urmăritorul de contract;

- măturarea locurilor de joacă se va efectua zilnic şi pe întreaga suprafaţă;

- îndepărtarea zăpezii şi împrăştierea materialelor antiderapante de pe aleile din parcuri, scuaruri, zone verzi,

locuri de joacă, canisite şi din jurul acestora până la ora 9 00

a.m., şi ori de câte ori este nevoie;

- scuturarea zăpezii de pe conifere şi garduri vii când stratul de zăpadă depăşeşte grosimea de 2 cm iar

temperaturile sunt peste -5°C;

- spargerea gheții

- plivitul şi săpălugitul rabatelor cu flori o dată pe lună sau când este necesar;

- copilitul şi îndepărtarea florilor trecute din rabatele cu flori o dată pe lună, când este necesar;

- conducerea şi legarea lianelor şi trandafirilor urcători;

- tunderea plantelor de mozaic când este necesar;

- tunderea ornamentală a arbuştilor forme izolate (Buxus sp., Taxus sp.) când este necesar;

- tunderea gardurilor vii o dată pe lună sau la solicitarea beneficiarului;

- trandafirii – muşuroitul toamna, dezmuşuroitul primăvara, tăierea de primăvară, îndepărtarea lăstarilor

sălbateci (măceşul) şi a florilor trecute începând cu luna mai,;

- tăierea de corecţie şi de formare a arbuştilor şi coroanelor arborilor în perioada de repaus vegetativ,

permanent;

- tăierea de regenerare în perioada de repaus vegetativ;

- defrişarea arborilor uscaţi, bătrâni, bolnavi şi periculoşi din aria de activitate când este necesar, cu

fotografierea acestora în prealabil, pentru situațiile de lucrări decadale;

- scoaterea rădăcinilor arborilor defrişaţi cu ajutorul utilajelor sau manual, în funcţie de programul întocmit

de beneficiar.

- tocarea ramurilor obţinute în urma tăierilor, cu utilajul de tocat crengi;

- tăierea lăstarilor lacomi şi a sălbatecului la arbori, arbuşti şi trandafiri în perioada de vegetaţie, când este

necesar;

- cosirea zonelor verzi din aria de activitate conform programului stabilit de beneficiar;

- udarea zilnică a florilor până la ora 10 00

a.m.;

- refacerea scafelor la arborii şi arbuştii plantaţi pe domeniul public din zona centrală;

- udarea de 2 ori pe săptămână a arborilor din aliniamente şi a grupurilor de arbuşti conform programului

stabilit cu beneficiarul;

- greblarea o dată pe lună (din septembrie până în aprilie) a frunzelor din aria de activitate;

- vopsirea sau băiţuirea şi lăcuirea mobilierului urban: a băncilor, pavilioanelor, coşurilor de gunoi şi

pergolelor la solicitarea beneficiarului;

- repararea mobilierului urban şi înlocuirea stinghiilor rupte sau putrede de la bănci, pavilioane, coşuri de

gunoi, pergole, echipamente de joacă, etc. la solicitarea beneficiarului, respectându-se caracteristicile elementelor

existente;

- montarea băncilor, coşurilor de gunoi, a pergolelor şi pavilioanelor în locaţiile specificate în programul

întocmit de beneficiar;

- gazonarea suprafeţelor prin sămânţă şi cu gazon brazdă în locaţiile specificate în programul întocmit de

beneficiar;

26

- erbicidarea selectivă a gazonului şi supraînsămânţarea;

- montarea gardului, din fier forjat, pentru protecţia zonelor verzi;

- montarea băncilor, coşurilor de gunoi, a pergolelor, pavilioanelor, echipamentelor de joacă, etc., în locaţiile

specificate în programul întocmit de beneficiar;

- administrarea îngrăşămintelor în perioada de vegetaţie;

- încărcarea, transportul şi descărcarea diferitelor materiale se face zilnic.

- realizarea tăierilor de corecție și defrișărilor în baza solicitărilor cu menționarea numărului de înregistrare,

persoană de contact, număr de telefon, adresă exactă (cu mențiunea în fața sau în spatele blocului) cererii respective.

- măsuri de combatere a buruienii Ambrosia arthemisiifolia

CAPITOLUL 8. DESCRIEREA PREȚURILOR PE OPERAŢIUNI:

SPAȚII VERZI:

A) PREGĂTIREA TERENULUI DESCRIEREA PREŢULUI A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRĂINE (MP)

- degajarea periodică a suprafeţelor de zone verzi inclusiv a perimetrelor cu garduri vii;

- strângerea cu mâna în grămezi/saci menajeri a diverselor materiale împrăştiate pe teren precum: hârtii, materiale plastice, gunoaie, pietre, existente pe suprafaţa întreținută

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI A2 – DESFUNDAT SOLUL LA 30 CM CU HÂRLEȚUL (MP)

- operația constă în săparea la o adâncime de 30 cm cu hârlețul, cu sfărâmare sumară a bulgărilor.

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI A3 - EXTRAGEREA PĂMÂNTULUI DE SURPLUS (MC)

- decaparea și încărcarea excedentului de pământ în mijlocul de transport în vederea evacuării, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor și a altor corpuri străine.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI A4 – MĂRUNȚIT SOLUL (MP)

- constă în mărunțirea solului, prin spargerea bulgărilor de pământ

- Include strângerea și îndepărtarea pietrelor, bolovanilor rezultaţi pe măsura executării lucrărilor, strângerea și evacuarea lor în afara zonei de lucru, inclusiv transport

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI A5 - NIVELAT SOLUL (MP)

- lucrarea se execută manual, nivelarea realizându-se prin tragerea cu sapa și grebla, resturile vegetale sau corpurile străine rezultate vor fi îndepărtate prin strângerea în grămezi și degajarea în afara spaţiului de lucru,

inclusiv transport.

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI A6 - MOBILIZAREA MECANIZATĂ A SOLULUI CU UTILAJ (MP)

- constă în săparea la o adâncime de 20 cm și întoarcerea pământului cu utilaj tip motocultor, cu sfărâmare sumară a bulgărilor

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de

27

transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI A7 – AȘTERNERE PĂMÂNT VEGETAL (MC)

- Procurare, transport și descărcare pământ la marginea zonei de lucru în grămezi.

- Mărunțirea pământului sau sfărâmarea bulgărilor.

- Imprăștierea manual cu lopata pe întreaga suprafaţă.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI A8 – AȘTERNERE TURBĂ VEGETALĂ (MC)

- asigurare cu materiale necesare

- procurare turbă vegetală,

- transport turbă la punctul de lucru,

- așternere turbă pe spațiile necesare,

- efectuarea curăţeniei.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

B) AMENAJAREA TERENULUI DESCRIEREA PREŢULUI B1 - SĂPAT GROPI 20X20X20 CM (BUC)

- trasarea conturului gropii, săpatul și ridicarea pământului la marginea gropii

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI B2 - SĂPAT GROPI 40X40X30 CM (BUC)

- trasarea conturului gropii, săpatul și ridicarea pământului la marginea gropii

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI B3 - SĂPAT GROPI 60X60X50 CM (BUC)

- trasarea conturului gropii, săpatul și ridicarea pământului la marginea gropii

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI B4 - SĂPAT GROPI 80X80X60 CM (BUC)

- trasarea conturului gropii, săpatul și ridicarea pământului la marginea gropii

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI B5 - SĂPAT GROPI 100X100X80 CM (BUC)

- trasarea conturului gropii, săpatul și ridicarea pământului la marginea gropii

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI B6 - SĂPAT ȘANȚ PENTRU PLANTAT GARD VIU (MC)

- trasarea conturului șanțului, săpatul și ridicarea pământului la marginea gropii

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI B7 - PLANTARE ARBORI FOIOȘI/RĂȘINOȘI DIVERSE SPECII (BUC)

- transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare

- pichetarea

- scoaterea ghiveciului

- aşezarea balotului în groapă

- așezarea furtunelor, pentru udare și fertilizare suplimentară în jurul balotului

- astuparea cu pământ a gropilor de plantare

- baterea pământului

- primul udat;

- operația conține procurarea furtunelor ce se pun pe lângă balotul de pământ, pentru aplicarea ulterioară a stimulatorilor pentru înrădăcinare și fertilizatorilor.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B8 - PLANTARE ARBUŞTI FOIOȘI/RĂȘINOȘI DIVERSE SPECII (BUC)

- transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare

- aşezarea balotului în groapă

- scoaterea ghiveciului

28

- astuparea cu pământ a gropilor de plantare

- baterea pământului

- primul udat.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B9 - PLANTARE GARD VIU (ML)

- transportul gardului viu la locul de plantare - pichetarea si repartizarea pe lungimea sântului - fasonatul și mocirlitul

- plantatul puieților

- primul udat.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B10 - PLANTARE PLANTE ANUALE, (MP)

- pichetarea terenului

- execuția desenului

- scoaterea răsadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor

- plantarea de maxim 80 plante/mp, acoperirea cu pământ

- primul udat

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B11 - PLANTARE PLANTE BIENALE (MP)

- pichetarea terenului

- execuția desenului

- scoaterea răsadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor

- plantarea de maxim 60 plante/mp, acoperirea cu pământ

- primul udat

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B12 - PLANTARE PLANTE PERENE (BUC)

- pichetarea terenului

- scoaterea răsadurilor din ghivece sau cutii, repartizarea lor

- plantarea, acoperirea cu pământ

- primul udat

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B13 - PLANTARE BULBI DE FLORI (BUC)

- pichetarea terenului - scoaterea din ambalaje, repartizarea lor

- plantarea, acoperirea cu pământ.

- primul udat

Prețul conține: manoperă și transport.

- DESCRIEREA PREŢULUI B14 - PLANTARE MUȘCATE (BUC) - pichetarea terenului - scoaterea din ambalaje, repartizarea lor - plantarea, acoperirea cu pământ.

- primul udat

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B15 - MONTAT ELEMENTE DE SUSŢINERE LA ARBORI (3

TUTORI/ ARBORE) (BUCATĂ ARBORE)

- operaţiunea cuprinde furnizare elemente de susţinere, manipulare, transport și fixarea în teren (3 tutori, sârmă, pasia sau alt material de protecţie, cuie etc)

- înainte de începerea montării se va prezenta mostră în vederea aprobării materialului

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B16 - SEMĂNAT GAZON (MP)

- Operația conține: furnizare, manipulare, transport si execuţie

- sămânța de gazon trebuie să fie compusă din mai multe specii de graminee, cu maxim 35% Lolium perene. Acesta include și prețul/kg a sămânței de gazon

- se execută manual - prin împrăștierea a jumătate din cantitatea necesară suprafeţei pe un sens și

29

cealaltă jumătate de cantitate se împrăștie perpendicular pe primul sens folosit anterior, după care se face încorporarea

seminţelor în sol prin greblare manuală și tăvălugire

- udarea zilnică

- primul cosit

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B17 - AMENAJARE CU GAZON BRAZDĂ (MP)

Brazdele vor avea o lăţime minimă de 50 cm, cu o compoziţie a gazonului rezistentă la condiţii de secetă.

Acesta trebuie să aibă un aspect uniform, o densitate corespunzătoare a lăstarilor, să fie lipsit de buruieni, să nu fie

atacat de boli sau dăunători şi să aibă în ţesuturi suficiente substanţe de rezervă în vederea instalării rapide. Gazonul

trebuie să fie alcătuit din specii cu perenitate mare, cu maxim 35% Lolium perene, rezistente la călcat şi condiţii de

secetă. În funcţie de obiectiv se va monta gazon brazdă pentru umbră şi gazon brazdă pentru suprafeţe însorite.

- procurare și transport material: brazde de gazon. Acesta include și prețul/mp de gazon brazdă

- transportul în interiorul zonei de lucru

- strat drenant de nisip grosime minim 5 cm

- aşezarea brazdelor de gazon

- astuparea rosturilor cu pământ prin împrăștiere

- tăvălugirea

- udat din abundență.

- primul cosit

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B18 – HIDROÎNSĂMÂNȚARE (MP)

Seminţele de gazon (amestecul pentru gazon), trebuie să posede calităţile corespunzătoare privind puritatea

şi germinaţia minimă admisă pentru diversele specii de gazon. Amestecul de gazon care urmează să fie folosit este de

tip „gazon pentru spaţii verzi publice”, care suportă trafic intens, şi „gazon pentru peluze”, din specii cu un foliaj fin şi

aspect estetic ridicat. Gazonul trebuie să fie alcătuit din specii cu perenitate mare, cu maxim 35% Lolium perene,

rezistente la călcat şi condiţii de secetă. Alegerea amestecului pentru gazon se va face ţinând cont de tipul de sol şi

expoziţia terenului (umbrit sau însorit).

- procurare și transport material: seminţe de gazon și substanţe specifice tehnologiei: celuloză, îngrăşăminte, lubrifianti, coloranţi. Acesta include și prețul/kg a sămânței de gazon

- transportul în interiorul zonei de lucru: materiale și utilaj - executarea amestecului în apă conform rețetei în rezervorul utilajului - aplicarea pe suprafaţă prin pompa de stropire. Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI B19 - EXECUTAREA SCAFELOR IN JURUL ARBORILOR ŞI

ARBUŞTILOR FOIOȘI ȘI RĂȘINOȘI (BUC)

- trasarea scafei în funcţie de dimensiunea arborelui, arbustului şi coniferelor

- mobilizarea solului cu cazma și sapa la baza arborelui, arbustului

- executarea farfuriei în formă circulară - aceasta fiind necesară pentru menţinerea apei cu care se udă sau a celei provenite din ploi.

Prețul conține: manoperă și transport.

C) TRANDAFIRI DESCRIEREA PREŢULUI C1 - PLANTARE TRANDAFIRI (BUC)

- pichetarea

- plantarea propriu-zisa

- primul udat

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI C2 – PLIVIT, SĂPĂLUGIT RABATE DE FLORI ȘI TRANDAFIRI (MP)

- distrugerea crustei formate la suprafaţa solului formată în urma ploilor sau udatului prin mărunțirea pământului, pentru aerisirea solului și distrugerea buruienilor;

- se execută când pământul este uşor umed cu sapa, ori de câte ori este nevoie, la o adâncime de 6-8 cm, avându-se grijă să nu se distrugă plantele existente.

- îndepărtarea buruienilor cu mâna sau/şi săpăliga

- strângerea în grămezi și depozitarea lor în grămezi la marginea zonei de lucru;

30

- scoaterea lor în afara zonei de lucru și curăţirea suprafeţei prin măturare;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI C3 - TĂIEREA APLICATĂ LA TRANDAFIRI (TĂIERE LĂSTARI

SĂLBATECI (din portaltoi) ŞI RAMURI CU FLORI TRECUTE DE TRANDAFIRI) (BUC TUFĂ)

- tăierea lăstarilor sălbateci din portaltoi și a inflorescenţelor trecute pentru o creştere și dezvoltare armonioasă a plantelor, o înflorire abundentă de lungă durată, stimulându-se formarea ramurilor de înflorire pentru

anul următor, evitându-se astfel îmbătrânirea prematură;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI C4 - PROTEJAREA TRANDAFIRILOR PRIN MUȘUROIRE (BUC)

- toamna: îngropatul (musuroitul)

- executarea unui muşuroi de pământ cu înălțimea de 30 - 40 cm.

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI C5 - DEZMUȘUROIREA TRANDAFIRILOR (BUC)

- primavara: dezgropatul (desmușuroitul)

- dezmușuroitul (îndepărtarea pământului fără a afecta lăstarii nou crescuți) și tăierea de primavară pentru îndepărtarea uscăturilor și asigurarea inflorescenţei;

- îndepărtarea resturilor rezultate în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI C6 - TUNDEREA TRANDAFIRILOR ŞI ARBUŞTILOR (BUC)

- stabilirea formei de tundere a trandafirilor şi arbuştilor.

- tunderea manuală cu foarfeca/fierăstrău a trandafirilor şi arbuştilor;

- strângerea materialului tăiat și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

D) ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI DESCRIEREA PREŢULUI D1 - APLICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR ORGANICE, CHIMICE SI

FOLIARE (MP)

Pentru îngrășămintele organice:

- procurarea, manipularea și transportul îngrășămintelor la amplasament

- transportul îngrășămintelor în interiorul zonei de lucru;

31

- împrăștierea cu lopata nivelarea sumară cu grebla;

- săparea pentru încorporarea în sol la gropile de plantare. Pentru îngrășămintele chimice:

- procurarea, manipularea și transportul îngrășămintelor la amplasament;

- transportul îngrășămintelor în interiorul zonei de lucru;

- amestecul îngrășămintelor și uniformizarea înainte de aplicare

- împrăștierea pe suprafațele de teren în densitate de 20 g/mp;

- încorporarea în sol. Pentru îngrășămintele foliare:

- procurarea, manipularea și transportul îngrășămintelor la amplasament;

- efectuarea amestecului de substanţe și/sau soluţii specifice în instrumentul de stropire (atomizor);

- deplasarea pe perimetrul pe care se stropeşte;

- aplicarea îngrășămintelor foliare.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D2 - GREBLAT (MP)

- Greblarea peluzelor, aliniamentelor (se execută manual cu grebla sau mecanizat cu diverse utilaje) și strângerea în grămezi a frunzelor și a altor deşeuri: scoaterea la marginea zonei de lucru în vederea încărcării în saci

colectori, coşuri sau roabe.

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D3 - RECTIFICAT MARGINI DE BORDURI ȘI RABATE (ml contur)

- tăierea cu cazmaua a vegetaţiei crescute la bordurile aleilor, trotuarelor sau rabatelor;

- strângerea în grămezi și transportul până la mijlocul de transport a materialului rezultat din această intervenţie;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D4 - UDATUL CU FURTUNUL DE LA CISTERNĂ A ARBORILOR ȘI

ARBUŞTILOR (buc)

- desfășurarea, cuplarea și decuplarea furtunului

- udatul propriu zis (30 litri/buc),

- deplasările de la un arbore la altul.

- la autocisternă se va lua în considerare și timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare și timpul de încărcare a apei)

Prețul conține: material (apă), manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D5 - UDATUL CU FURTUNUL DE LA CISTERNĂ A GARDULUI VIU

(ml)

- desfășurarea, cuplarea și decuplarea furtunului,

- udatul propriu zis (20 litri/ml), manevrarea furtunului în teren;

- la autocisterna se va lua în considerare și timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare și timpul de încărcare a apei).

Prețul conține: material (apă), manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D6 - UDATUL CU FURTUNUL DE LA CISTERNĂ A

SUPRAFEŢELOR GAZONATE + RABATE FLORI, DE LA CISTERNĂ (mp)

- desfășurarea, cuplarea și decuplarea furtunului,

32

- udatul propriu zis (10 litri/mp),

- manevrarea furtunului în teren;

- la autocisternă se va lua în considerare și timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare și timpul de încărcare a apei).

Prețul conține: material (apă), manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D7 - UDATUL CU FURTUNUL DE LA CISTERNĂ A

JARDINIERELOR (BUCATĂ JARDINIERĂ)

- desfășurarea, cuplarea și decuplarea furtunului,

- udatul propriu zis (10 litri/mp),

- manevrarea furtunului în teren;

- la autocisternă se va lua în considerare și timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare și timpul de încărcare a apei).

Prețul conține: material (apă), manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D8 – PLIVIT BURUIENI DIN GARDURILE VII, DIN JURUL

ARBORILOR ȘI ARBUȘTILOR (mp)

- îndepărtarea buruienilor cu mâna sau/şi săpăliga din gardurile vii, din jurul arborilor și arbuștilor;

- strângerea în grămezi și depozitarea lor în grămezi la marginea zonei de lucru;

- scoaterea lor în afara zonei de lucru și curăţirea suprafeţei prin măturare;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D9 - COPILITUL ȘI ÎNDEPĂRTATUL INFLORESCENŢELOR

TRECUTE DIN RABATE.(mp)

- îndepărtarea inflorescenţelor trecute din rabate

- copilitul sau tunderea lor;

- strângerea resturilor in grămezi sî evacuarea în afara zonei de lucru.

- curățarea zonei de lucru prin măturare unde este cazul;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D10 - AERISITUL (SCARIFICAREA) GAZONULUI (mp)

- aerisirea gazonului mecanizat cu utilaj specific;

- evacuarea resturilor rezultate în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D11 – CONDUCEREA ȘI LEGAREA LIANELOR ȘI A

TRANDAFIRILOR CĂȚĂRĂTORI (BUCATĂ TULPINĂ)

- îndepărtarea corzilor rupte, uscate

- întinderea corzilor pe lângă pergolă, fixarea și legarea, fără a le răni, de pergolă;

- strângerea resturilor în grămezi și evacuarea în afara zonei de lucru.

- curățarea zonei de lucru prin măturare unde este cazul;

33

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D12 - OPERAŢIUNI DE ÎNTREŢINERE A GARDURILOR VII PRIN

INDEPĂRTAREA MANUALĂ A ZĂPEZII, (ml)

- îndepărtarea zăpezii cu mătura de pe gardurile vii, fără afectarea plantelor

- scuturare cu mâna/mătura

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI D13 - OPERAŢIUNI DE ÎNTREŢINERE ALEI IN PARCURI,

SCUARURI ȘI LOCURI DE JOACĂ PRIN ÎNDEPĂRTAREA ZĂPEZII (mp)

- operaţiuni de întreţinere alei:

- îndepărtarea stratului de zăpadă de pe alei inclusiv măturatul și depozitarea zăpezii la marginea aleilor sau pe peluze direct prin aruncare;

- procurare, transport şi împrăştiere material antiderapant

- este interzisă împrăștierea de material derapant pe aleile din parcuri, scuaruri și locuri de joacă, precum și depozitarea de zăpadă pe acestea care să conțină sare sau clorură de calciu, care pot produce distrugerea

plantațiilor, a arborilor sau a zonelor înierbate.

- se interzice combaterea poleiului prin împrăștierea de sare sau alte materiale care dăunează vegetației instalate.

- evacuarea în totalitate a zăpezii din incinta locurilor de joacă pentru copii, fără a afecta suprafeţele antitraumă sau aparatele de joacă și mobilierul urban; îndepărtarea zăpezii de pe aleile de acces ale parcurilor,

locurilor de joacă și din incinta zonelor de agrement; îndepărtarea zăpezii de pe elementele de mobilier urban;

evacuarea zăpezii la marginea zonei de lucru, în depozite care să nu afecteze funcţionalitatea spațiilor și calitatea

spațiilor verzi.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D14 - SPART GHEAȚĂ DE PE ALEI (mp)

- spart gheața cu cazmaua de pe suprafaţa aleilor, și strâns în grămezi cu lopata.

- se interzice combaterea crustei de gheață cu sare sau alte substanţe ce pot afecta mediul înconjurător.

- crusta de gheață se va combate prin spargerea acesteia și înlăturarea de pe suprafețele aleilor și transportul acesteia la rampa de gunoi a municipiului.

- materialul rezultat se va transporta în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D15 - TUNDERE GAZON, COSIT IARBA ȘI BURUIENI (mp)

- verificarea terenului pentru îndepărtarea obiectelor ce ar putea: deteriora maşina de tuns, produce pagube materiale la autoturismele parcate în vecinătate etc

- pregătirea utilajelor, alimentarea, verificarea tehnică, reglarea înălţimii de tundere

- tunderea/cosirea ierbii mecanizat

- rectificat prin tundere manuală în locuri greu accesibile

- strângerea în grămezi și evacuarea imediată a resturilor de la cosit în afara zonei de lucru

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D16 - ELIMINAREA LĂSTARILOR APĂRUȚI DIN PORTALTOI LA

ARBORI ȘI ARBUȘTI (BUCATĂ ARBORE/ARBUST)

- eliminarea prin tăiere cu foarfeca/ferăstrău a lăstarilor sălbateci situați pe tulpină sau a drajonilor;

- se decontează la bucată arbore

34

- strângerea în grămezi a resturilor vegetale rezultate;

- scoaterea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D17 - TUNDERE GARD VIU, BORDURI, CHENARE, FORME (MP)

- stabilirea nivelului de tundere în vederea menţinerii la o anumită înălțime a plantaţiei de gard viu, se execută pentru a da o anumită forma chenarelor și bordurilor, în funcţie de scopul pe care îl au acestea, decorativ sau

utilitar;

- tunderea mecanică pe cele trei fețe

- strângerea materialului tăiat și evacuarea în afara zonei de lucru,

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D18 - MĂTURAT ALEI ȘI SUPRAFEȚE ANTITRAUMĂ (TARTAN)

IN PARCURI, SCUARURI ȘI LOCURI DE JOACĂ (mp)

- măturatul întregii suprafeţe a aleilor

- strângerea materialului rezultat la marginea aleii

- adunarea gunoiului cu fărașul sau lopata și scoaterea lui în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D19 – CURĂȚAT ALEI DE BURUIENI IN PARCURI, SCUARURI ȘI

LOCURI DE JOACĂ (mp)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea soluțiilor de erbicidare totală

- îndepărtarea buruienilor, dintre pavele, prin smulgere după erbicidare

- strângerea materialului rezultat la marginea aleii

- adunarea gunoiului cu fărașul sau lopata și scoaterea lui în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D20 – ÎNTREȚINERE JARDINIERE (BUC)

- activități de întreținere a jardinierelor cu plante, constând în fasonarea plantelor din interior, tăierea ramurilor crescute, îndepărtarea florilor trecute, plivirea buruienilor etc.

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare,

35

indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D21 - SCOS FLORI TRECUTE DUPĂ SEZON (mp)

- îndepărtarea după sezon a florilor trecute din rabate în vederea schimbării decorului, cu mâna, cu sapa, cazmaua etc, inclusiv scoaterea bulbilor, în luna iunie, din Parcul Justiției. Se vor deconta 3000 mp pentru

Parcul Justiției;

- pregătirea terenului cu sapa şi grebla ;

- transportul vegetaţiei rezultate (flori trecute) în afara zonei de lucru;

- curățarea zonei de lucru prin măturare;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D22 – TĂIERI DE CORECȚIE LA ARBORII PÂNĂ ÎN 4 M (bucată

arbore)

- îndepărtarea ramurilor cu ajutorul drujbei sau emondorului în vederea echilibrării coroanei, o treime, maxim 50% din coroană;

- evacuarea ramurilor la bordură în vederea tocării acestora;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D23 - TĂIERI DE CORECȚIE LA ARBORII MAI ÎNALȚI DE 4 M

(bucată arbore)

- îndepărtarea ramurilor cu ajutorul drujbei din nacela PRB-ului, sau cu ajutorul macaralei, o treime, maxim 50% din coroană;

- evacuarea ramurilor la bordură în vederea tocării acestora (în funcție de diametru);

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D24 – TĂIERI DE CORECȚIE LA ARBORI EFECTUATE DE

ALPINIȘTI UTILITARI (BUCATĂ ARBORE)

- îndepărtarea ramurilor cu ajutorul drujbei de către alpinist, o treime, maxim 50% din coroană;

- evacuarea ramurilor la bordură în vederea tocării acestora (în funcție de diametru);

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

36

DESCRIEREA PREȚULUI D25 – TUNDEREA MANUALĂ, CU FOARFECA, A PLANTELOR

ANUALE DIN RABATE (MP)

- tunderea manuală cu foarfeca a vârfurilor florilor care au crescut peste înălțimea medie a celorlalte flori din mozaicuri și rabate cu flori;

- strângerea resturilor rezultate prin tăiere și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D26 – DEFRIȘAREA LĂSTĂRIȘULUI CU DIAMETRUL SUB 10 CM (MP)

- tăiere mecanică de la nivelul solului.

- lucrarea de defrișare lăstăriș crescut spontan

- strângerea materialului tăiat, tocarea acestuia și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D27 – DEFRIȘAREA ARBORILOR CU DIAMETRUL 10-30 CM (BUC

ARBORE)

- tăierea cu drujba, de jos sau din nacela PRB, a arborelui.

- lucrarea de defrișare arbori cuprinde reducerea treptată a coroanei și a trunchiului până la nivelul solului

- porționarea trunchiului și a ramurilor în bucăți cu lungimea de 1 metru;

- strângerea materialului tăiat și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D28 – DEFRIȘAREA ARBORILOR CU DIAMETRUL 31-60 CM (BUC

ARBORE)

- tăierea cu drujba, de jos sau din nacela PRB, a arborelui.

- lucrarea de defrișare arbori cuprinde reducerea treptată a coroanei și a trunchiului până la nivelul solului

- porționarea trunchiului și a ramurilor în bucăți cu lungimea de 1 metru;

- strângerea materialului tăiat și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D29 – DEFRIȘAREA ARBORILOR CU DIAMETRUL PESTE 60 CM

(BUC ARBORE)

- tăierea cu drujba, de jos sau din nacela PRB, a arborelui.

37

- lucrarea de defrișare arbori cuprinde reducerea treptată a coroanei și a trunchiului până la nivelul solului

- porționarea trunchiului și a ramurilor în bucăți cu lungimea de 1 metru;

- strângerea materialului tăiat și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D30 – SCOATEREA RĂDĂCINILOR CU DIAMENTRUL 10-30 CM

(BUC RĂDĂCINĂ)

- scoaterea a rădăcinilor până la adâncimea de 30 cm;

- strângerea materialului extras și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D31 – SCOATEREA RĂDĂCINILOR CU DIAMENTRUL 30-60 CM

(BUC RĂDĂCINĂ)

- scoaterea a rădăcinilor până la adâncimea de 30 cm;

- strângerea materialului tăiat și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D32 – SCOATEREA RĂDĂCINILOR CU DIAMENTRUL PESTE 60

CM (BUC RĂDĂCINĂ)

- scoaterea a rădăcinilor până la adâncimea de 30 cm;

- strângerea materialului tăiat și evacuarea în afara zonei de lucru;

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de transport.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D33 – ERBICIDARE (mp)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea soluțiilor în funcție de modalitate (selectivă sau totală) și de specia/cultura ce trebuie erbicidată (gazon, bulboase, trandafiri, ambrozie etc)

- stropirea efectivă a suprafeței.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREȚULUI D34 – COMBATEREA BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA ARBORI,

ARBUȘTI ȘI TRANDAFIRI MANUAL SAU MECANIZAT CU POMPA CAROSABILĂ (MP)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea soluțiilor în funcție de rețete

38

- efectuarea operațiunilor de îndepărtare a părților atacate și arderea sau stropirea lor

- protejarea elementelor florale din zona respectivă, inclusiv strângerea cuiburilor de omizi manual;

- stropirea propriu-zisă

- încărcarea în roabă și scoaterea resturilor rezultate în afara zonei de lucru și încărcarea în mijlocul de

transport

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare,

indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D35 - IGIENIZARE COŞURI DE GUNOI DIN PARCURI, SCUARURI,

LOCURI DE JOACĂ ȘI CANISITE (BUCATĂ COȘ)

- golirea și evacuarea zilnică a conţinutului din 1 martie până în 31 octombrie și golirea acestora o dată pe săptămână și la solicitarea urmăritorului de contract din 1 noiembrie până în 28/29 februarie.

- evacuarea resturilor în afara zonei de lucru

- procurare saci de plastic (achiziționarea) și montarea acestora în coşurile de gunoi zilnic.

- deplasarea la canisite

- parcurgerea periodică a traseelor unde sunt amplasate

- procurarea rezervelor speciale (punguţe)

- igienizarea prin înlocuirea rezervelor speciale

- evacuarea resturilor în afara zonei de lucru

- se prevede obligativitatea încheierii contractului de prestări servicii cu societatea de salubrizare prestatoare pe raza municipiului Timişoara, în vederea compactării şi neutralizării gunoiului obţinut în urma golirii

zilnice a coşurilor de gunoi din parcurile, scuarurile, locurile de joacă şi canisitele existente și a măturării aleilor.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D36 - AMENAJARE TEREN CU PIATRĂ COLORATĂ/ SPĂRTURĂ

DE MARMURĂ (MP)

Aceste suprafețe vor fi realizate din pietriş cu dimensiunile de 15-20 mm și cuprind următoarele operaţiuni:

- procurare, încărcare și transport materiale din depozit, - transportul materialelor în interiorul zonei de lucru - aducerea la cota proiectată și anume cu 4 cm mai jos decât fața superioară a bordurilor care mărginesc

spaţiul ce urmează a fi amenajat.

- pregătirea terenului - nivelare

- tăvălugirea suprafeţei pe mai multe direcţii pentru a obţine o suprafaţă cât mai plană

- pichetarea suprafeţei și trasarea formelor ce urmează a fi acoperite cu pietriş

- întinderea foliei permeabile contra înrădăcinării și fixarea ei

- împrăștierea pietrişului în strat uniform pe suprafaţa decorată, înlăturarea eventualelor obiecte și materiale ce pot apărea în componența pietrişului sau care nu prezintă aceleaşi caracteristici (dimensiuni, culoare,

textură)

- așternere strat spărtură de marmura, strat 10 cm

- evacuare deşeuri

- la finalul punerii în operă a pietrişului acesta va fi udat cu apă pentru a înlătura praful care în urma balastării este depus pe suprafaţa pietrişului până când acesta va dispărea în substrat, lăsând pietrişul curat operaţiune

ce va trebui reluată în timpul operaţiunilor de întreţinere a spatiilor verzi.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D37 - AMENAJARE TEREN CU SCOARŢĂ DECORATIVĂ (MP)

- procurare, încărcare și transport material din depozit

- transport materiale în interiorul zonei de lucru

- întinderea foliei permeabile contra înrădăcinării și fixarea ei

39

- așternere strat scoarţă decorativă, de copac, strat 5 cm

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D38 – TRANSPLANTATUL MECANIZAT AL ARBORILOR FOIOȘI/

RĂȘINOȘI (BUC)

- Extragerea arborilor cu ajutorul utilajului;

- curățarea și tăierea rădăcinilor; finisarea și ambalarea balotului;

- învelirea coroanei; protejarea tulpinii, ridicarea arborelui din groapă;

- transportarea la auto; transportul auto la noul loc de plantare; transport în zona de lucru până la locul de plantare;

- săparea gropilor;

- aşezarea balotului în groapă;

- astuparea cu pământ a gropii de plantare;

- baterea pământului;

- executarea scafelor;

- primul udat.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D39 – TRANSPLANTATUL MANUAL AL ARBORILOR FOIOȘI/

RĂȘINOȘI (BUC)

- Extragerea arborilor: săparea șanțului circular în jurul balotului, diametrul exterior de 1,5 ori diametrul balotului;

- curățarea și tăierea rădăcinilor; finisarea și ambalarea balotului;

- învelirea coroanei; protejarea tulpinii, ridicarea arborelui din groapă;

- transportarea la auto; transportul auto la noul loc de plantare; transport în zona de lucru până la locul de plantare;

- săparea gropilor; aşezarea balotului în groapă;

- astuparea cu pământ a gropii de plantare;

- baterea pământului;

- executarea scafelor;

- primul udat.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D40 - TRANSPLANTAT ARBUŞTI FOIOȘI/RĂȘINOSI CU H 80-100

CM (BUC)

- Săparea șanțului circular în jurul balotului,

- curățirea și tăierea rădăcinilor,

- ambalarea balotului și transportul până la marginea zonei de lucru;

- încărcarea în mijlocul de transport; transportul la noul loc de plantare; introducerea în zona de lucru;

- săparea gropilor;

- aşezarea balotului în groapă;

- astuparea cu pământ a gropii de plantare;

- baterea pământului;

- executare scafe;

- primul udat.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI D41 – NEUTRALIZAREA GUNOIULUI (MC)

- neutralizarea gunoiului rezultat în urma diverselor activități (golit coșuri de gunoi din parcuri, scuaruri, locuri de joacă și canisite, cosit, tăieri de corecție, defrișare etc.) la operatorii de salubrizare. Cantitățile

decontate se vor recepționa în baza documentelor justificative emise de operatorii de salubrizare la care au fost

predate deșeurile, documente care vor însoții situațiile de prestări servicii din decada III.

Prețul conține: manoperă și transport.

40

E) ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA MOBILIERULUI URBAN, ECHIPAMENTELOR DE JOACĂ, FITNESS ȘI CANISITE

DESCRIEREA PREŢULUI E1 - ÎNTREŢINERE PRIN CURĂȚAREA SUPRAFEŢELOR ACOPERITE

CU NISIP SAU PIETRIŞ DIN LOCURILE DE JOACA, GROPILOR CU NISIP ȘI CANISITE (mp)

- greblarea nisipului sau pietrişului din suprafaţa respectivă și întinderea lui uniformă,

- evacuarea deşeurilor rezultate în urma greblării

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E2 - SPĂLAT ALEI, TARTAN ȘI MOBILIER URBAN (mp)

- spalatul întregii suprafeţe a aleilor din parcuri, scuaruri și locuri de joacă, a suprafeţelor antitraumă, a incintelor foișoarelor și a altor spații cu detergent biodegradabil.

- cuprinde: procurarea (detergent, apă), desfășurarea, cuplarea și strângerea furtunului, manevrarea furtunului în timpul stropitului și frecarea cu peria a suprafeței.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E3 - EVACUARE NISIP/PIETRIȘ DIN LOCURILE DE JOACĂ ȘI

CANISITE (MC)

- asigurare cu mijloace de transport, cu utilaje si echipamente, cu forţa de muncă necesară, curățarea suprafeţelor și evacuarea acestora.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E4 - COMPLETARE CU NISIP/AŞTERNERE NISIP SAU PIETRIŞ

PENTRU GROPILE CU NISIP DE LA LOCURILE DE JOACĂ ȘI CANISITE (mc)

- procurarea, manipularea și transportul nisipului/pietrișului la amplasament;

- completarea cu stratul de nisip/pietriș acolo unde este necesar

- întinderea uniformă prin greblare.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E5 – TURNARE/REPARARE SUPRAFAŢĂ TARTAN TURNAT (MP)

- se va proceda la recondiţionarea suprafeţelor antitraumă, evacuare deşeuri, - preţul include: desfacerea zonei deteriorate pe o suprafaţă de 1,5 ori mai mare faţă de zona afectată,

curăţarea stratului suport de adeziv, reparaţia stratului suport, prin turnare, în cazul în care acesta prezintă crăpături,

fisuri, zone exfoliate sau degradate, abateri de planeitate mai mari ± 1,5 cm la 3 m.

- reparaţiile la stratul suport se vor executa cu materiale care puse în operă să asigure aceeaşi rezistenţă mecanică, chimică şi la intemperii. Tartanul turnat va avea aceeaşi granulaţie, culoare şi nuanţă ca suprafaţa reparată.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E6 – PLACARE/REPARARE SUPRAFAŢĂ TARTAN - PLĂCI (MP)

- se va proceda la recondiţionarea suprafeţelor antitraumă/înlocuirea plăcilor, evacuare deşeuri, - include materialele şi manopera. - preţul include: desfacerea zonei deteriorate pe o suprafaţă de 1,5 ori mai mare faţă de zona afectată,

curăţarea stratului suport de adeziv, reparaţia stratului suport, prin placare, în cazul în care acesta prezintă crăpături,

fisuri, zone exfoliate sau degradate, abateri de planeitate mai mari ± 1,5 cm la 3 m.

- reparaţiile la stratul suport se vor executa cu materiale care puse în operă să asigure aceeaşi rezistenţă mecanică,chimică şi la intemperii. Plăcile de tartan ce se înlocuiesc vor aceeaşi granulaţie, culoare şi nuanţă ca

suprafaţa reparată. Se va utiliza pentru lipire doar adeziv pe bază de neopren, destinat lipirii tartanului.

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

41

DESCRIEREA PREŢULUI E7 - REPARAŢII ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ (MP)

- dezafectarea zidăriei degradate

- transport materiale în interiorul zonei de lucru

- reparaţia propriu-zisă

- reparaţia include procurarea materialul (cărămizi, nisip, ciment etc )

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E8 - REPARAREA BORDURILOR LA TROTUARE, ALEI ETC. CU

DESFACEREA FUNDAŢIEI (ML)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea materialelor

- efectuarea operațiunilor de îndepărtare a părților deteriorate

- înlocuirea propriu-zisă a bordurilor pe strat de poză din beton

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E9 – DEMOLARE ELEMENTE DE BETON (MC)

- transportul sculelor şi dispozitivelor necesare operaţiei la locul indicat

- efectuarea operației propriu-zise de demolare

- curățenie la locul activității

- betonul rezultat va fi încărcat și transportat în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca materialele rezultate să rămână strânse și netransportate

pe motiv că nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de

transport de capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E10 – IMBRĂCĂMINTE DE MORTAR ASFALTIC EXECUTAT LA

CALD, ÎN GROSIME DE 3,0 CM, AŞTERNERE MANUALĂ/MECANIZATĂ (MP)

- procurarea și pregătirea materialelor

- transportul materialelor la locul indicat, inclusiv scule sau utilaje

- efectuarea operațiunilor de preparare a mortarului astfaltic şi turnarea acestuia

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E11 – AMENAJARE ALEI DIN PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE

NORMALE PE UN SUBSTRAT DE NISIP (MP)

- procurarea şi pregătirea materialelor (pavele autoblocante din beton cu grosimea de 8 cm, nisip)

- compactarea suprafeţei pavate cu placa compactoare prevazută cu covor de cauciuc

- transportul materialelor la locul indicat, inclusiv scule sau utilaje

- efectuarea operaţiunilor de execuţie a pavajului

- curăţenie la locul activităţii

- resturile adunate vor fi încărcate şi transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse şi netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să deţină şi un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul şi în asemenea situaţii.

Preţul conţine: material, manoperă, utilaj şi transport.

42

DESCRIEREA PREŢULUI E12 – TROTUAR DIN BETON TURNAT PE LOC ÎN GROSIME DE 8

CM PE UN STRAT DE NISIP DE 5CM CU ROSTURI LA 3 M UMPLUTE PE 5 CM CU NISIP ŞI PE 3 CM

CU MASTIC BITUMINOS (MP)

- procurarea şi pregătirea materialelor

- transportul materialelor la locul indicat, inclusiv scule sau utilaje

- efectuarea operaţiunilor de execuţie a trotuarului

- curăţenie la locul activităţii

- resturile adunate vor fi încărcate şi transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse şi netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să deţină şi un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul şi în asemenea situaţii.

Preţul conţine: material, manoperă, utilaj şi transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E13 – UMPLUTURI ÎN STRATURI COMPACTE DE 15 CM

GROSIME DIN BALAST ŞI NISIP (MC)

- procurarea şi pregătirea materialelor (balast natural cu granulaţia 0-40 mm)

- transportul sculelor şi dispozitivelor necesare operaţiei la locul indicat, inclusive scule sau utilaje

- efectuarea operației propriu-zise

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E14 – UMPLUTURI ÎN STRATURI COMPACTE DE 15 CM

GROSIME BALAST STABILIZAT CU CIMENT 5 % (MC)

- procurarea şi pregătirea materialelor (balast natural cu granulaţia 0-40 mm, ciment)

- transportul sculelor şi dispozitivelor necesare operaţiei la locul indicat

- efectuarea operaţiei propriu-zise

- curăţenie la locul activităţii

- resturile adunate vor fi încărcate şi transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse şi netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să deţină şi un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul şi în asemenea situaţii.

Preţul conţine: material,manoperă, utilaj şi transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E15 – COMPACTAREA CU PLACA VIBRATOARE A

UMPLUTURILOR ÎN STRATURI DE 15 CM GROSIME (MC DUPĂ COMPACTARE)

- transportul sculelor şi dispozitivelor necesare operaţiei la locul indicat

- efectuarea operației propriu-zise

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E16 – COFRAJE MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIBILE

CONFECŢIONATE CU PLACAJE DE FAG DE TIP P DE 8 MM GROSIME ŞI DIN SCÂNDURI DE

RĂŞINOASE (MP)

- procurarea și pregătirea materialelor (scânduri de răşinoase, placaje de fag, cuie, sârmă)

- transportul materialelor şi sculelor necesare la locul indicat

- efectuarea operațiunilor propriu-zise de confecţionare cofraje

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

43

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E17 – EDIFICAREA STRUCTURILOR DIN BETON (PLATFORME,

GROPI BETONATE ETC.) (MC)

- procurarea ciment și nisip, pregătirea betonului și punerea în operă

- transportul materialelor la locul indicat, inclusiv scule sau utilaje

- operația conține prepararea betonului, așternerea foliei, montarea plasei de „Buzău” și turnarea betonului

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E18 - ARDEREA CU LAMPA DE BENZINĂ A LEMNĂRIEI (MP)

- efectuarea operaţiunii de ardere cu lampa de benzină sau gaz a suprafețelor vopsite

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E19 - VOPSITORII PE TÂMPLĂRII DE LEMN CU VOPSEA

INDUSTRIALĂ (MP)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea materialelor

- efectuarea operațiunilor de îndepărtare a vopselei vechi

- vopsirea tâmplăriei de lemn în 3 straturi cu vopsea industrială

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E20 - VOPSITORII PE TÂMPLĂRIE METALICĂ CU VOPSEA

INDUSTRIALĂ (MP)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea materialelor

- efectuarea operațiunilor de îndepărtare a vopselei vechi și grunduirea țevilor

- vopsirea țevilor cu vopsea tip email industrial destinat vospisirii auto şi de utilaje în două straturi

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E21 - LĂCUIRE (MP)

- lăcuirea suprafeţelor de lemn, cu lac industrial pe bază de apă, rezistent la apă şi destinat ambarcaţiunilor.

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura - procurarea şi pregătirea materialelor - efectuarea operaţiunilor de îndepărtare a lacului vechi prin şlefuire - lăcuirea tâmplăriei de lemn în 2 sau 3 straturi în funcţie de cerinţele de aplicare specificate de

producător;

44

- curăţenie la locul activităţii - resturile adunate vor fi încărcate şi transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare,

indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse şi netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să deţină şi un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul şi în asemenea situaţii.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E22 – BĂIŢUIREA LEMNĂRIEI (MP)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea materialelor

- efectuarea operațiunilor de băițuire a lemnăriei

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E23 – ASTEREALA ÎNVELITORII DIN SCÂNDURĂ DE RĂŞINOASE

FĂLŢUITE ŞI GELUITE PE O PARTE LA CONSTRUCŢII OBIŞNUITE (MP)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- procurarea și pregătirea materialelor

- efectuarea operațiunilor de înlocuire a asterealei învelitorii din scândură de răşinoase fălţuite şi geluite pe o parte la construcţii obişnuite

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: material, manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E24 – REPARAREA DOTĂRILOR DIN MATERIAL LEMNOS

(SCÂNDURI, RIGLE, ŞIPCI, GRINZI, PLĂCI OSB SAU PLĂCI TEGO) (M)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura

- operaţia conţine, prelucrarea materialului lemons (scânduri, rigle, şipci, grinzi, plăci OSB sau plăci Tego) pe maşini specializate în atelierul firmei, precum şi operaţiunile de montarea acestuia la faţa locului în vederea

aducerii la starea iniţială a echipamentelor de joacă (canisite) şi mobilier urban

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E25 – MONTARE ÎNVELITORI DIN TABLĂ, PANOURI

BITUMINOASE ŞI ŞINDRILĂ BITUMINOASĂ (MP)

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura, pregătirea materialelor

- efectuarea operaţiunilor de înlocuire a elementelor defecte ale învelitorilor executate: tablă profilată vopsită, din plăci ondulate bituminoase şi şindrilă bituminoasă. Se vor înlocui deasemenea elemenetele de coamă şi

laterale defecte

- curăţenie la locul activităţii

- resturile adunate vor fi încărcate şi transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse şi netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să deţină şi un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul şi în asemenea situaţii

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E26 – REPARAREA ÎMPREJMUIRILOR DIN PANOURI DE GARD

DIN PLASĂ DE SÂRMĂ (ML)

45

- transportul materialului la locul indicat, inclusiv aparatura, pregătirea materialelor

- efectuarea operațiunilor de reparare a împrejmuirilor din panouri de gard din plasă de sârmă

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E27 – MONTAT ÎMPREJMUIRI DIN PANOURI

BORDURATE/PANOURI PLASTIFIATE/PLASĂ DIN SÂRMÂ ÎMPLETITĂ (MP)

- transportul sculelor, dispozitivelor şi materialelor necesare operaţiei la locul indicat

- realizarea propriu-zisă a împrejmuirilor

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E28 – DEMONTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE CU

RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR (KG)

- transportul sculelor şi dispozitivelor necesare operaţiei la locul indicat

- efectuarea operației propriu-zise de demontare

- curățenie la locul activității

- materialele rezultate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca materialele metalice rezultate să rămână strânse și

netransportate pe motiv că nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină

și un mijloc de transport de capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E29 – DEMONTAREA CONSTRUCŢIILOR METALICE FĂRĂ

RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR (KG)

- transportul sculelor şi dispozitivelor necesare operaţiei la locul indicat

- efectuarea operației propriu-zise de demontare

- curățenie la locul activității

- materialele rezultate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca materialele metalice rezultate să rămână strânse și

netransportate pe motiv că nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină

și un mijloc de transport de capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E30 – ASAMBLAREA PRIN SUDURĂ A CONSTRUCŢIILOR

METALICE (KG)

- transportul sculelor, dispozitivelor şi materialelor necesare operaţiei la locul indicat

- punerea la poziţie a pieselor de sudat, efectuarea operației de sudare propriu-zisă

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E31 – CONFECŢII METALICE DIVERSE DIN PROFILE LAMINATE,

TABLĂ ŞI ŢEVI (KG)

- transportul sculelor dispozitivelor şi materialelor necesare operaţiei la locul indicat

- operaţia conţine, realizarea confecţiilor metalice prin lucrări specifice de lăcătuşerie în atelierul firmei, precum şi operaţiunile de montarea acestora la faţa locului

- curățenie la locul activității

46

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că

nu a rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de

capacitate mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E32 – MONTAT PLASĂ ÎMPLETITĂ DIN SFOARĂ (POLIETILENĂ),

VOLIERĂ (MP)

- transportul sculelor dispozitivelor şi materialelor necesare operaţiei la locul indicat

- Realizarea propriu-zisă a operaţiei de montaj a plasei

- curățenie la locul activității

- resturile adunate vor fi încărcate și transportate în aceeaşi zi, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, indiferent de cantitatea de resturi rezultată. Nu se acceptă ca resturile să rămână strânse și netransportate pe motiv că nu a

rezultat o cantitate suficient de mare. In acest sens este indicat ca prestatorul să dețină și un mijloc de transport de capacitate

mai mică cu care să poată face transportul și în asemenea situații.

Prețul conține: manoperă, utilaj și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI E33: PODINĂ (DULAPI) DIN LEMN DE STEJAR CAL. I, GROSIME 4

CM (MP)

- lemnul să fie tratat ignifug și antifungic, să fie uscat

Preţul conţine: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E34: BAGHETE DIN LEMN DE STEJAR CAL. I, DIMENSIUNI 3CM x

4CM x 2M (ML)

- lemnul să fie tratat ignifug și antifungic, să fie uscat

Preţul conţine: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E35: SCÂNDURI DIN LEMN DE STEJAR CAL. I, DIMENSIUNI 2CM

x 10CM x 2M (MP)

- lemnul să fie tratat ignifug și antifungic, să fie uscat

Preţul conţine: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E36 – PLACĂ TEGO ANTIDERAPANTĂ 1250/2500 MM CU

GROSIMEA MINIM 20 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E37 – PLACĂ OSB 1250/2500 MM DE GROSIME 15 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E38 – PLACĂ OSB 1250/2500 MM DE GROSIME 22 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E39 – CHERESTEA STEJAR (MC) - lemnul să fie tratat ignifug și antifungic, să fie uscat

Prețul conține: material. DESCRIEREA PREŢULUI E40 - BALAMALE (PORŢI ÎMPREJMUIRI) (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E41 - BALAST (MC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E42 - BALAST STABILIZAT CU CIMENT (MC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E43 - CARABINE (PRINDERE NACELĂ LEAGĂN), GAMBEȚI (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E44 - CAPACE PENTRU STÂLPI METALICI (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E45 - CONEXPAND (M8x100-120 MM; M10x110-130 MM) (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E46 - DILUANT (L)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E47 - ELECTROZI (KG)

Prețul conține: material.

47

DESCRIEREA PREŢULUI E48 – FOLIE PVC CONSTRUCŢII 0,1 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E49 – FOLIE PVC TRANSPARENTĂ 0,15 - 0,3 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E50 - FRÂNGHIE IUTĂ 24 MM (ML)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E51 - LACĂT LM= 50 – 60 MM (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E52 - LANŢ Ø = 4 MM; P= 18 MM; LE= 16 MM; (ML)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E53 - MATERIAL TEXTIL IMPERMEABIL COPERTINĂ (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E54 – FIER BETON OB (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E55 - OŢEL LAT (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E56 - PANOU GARD BORDURAT GROS. SÂRMĂ 4 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E57 - PANOU GARD PLASTIFIAT GROS. SÂRMĂ 4 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E58 - PLACĂ BITUMINOASĂ 3 MM (pentru acoperiş) (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E59 - PLASĂ ÎMPLETITĂ DIN SFOARĂ (POLIETILENĂ), PENTRU

TERENURILE DE SPORT (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E60 – VOLIERĂ (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E61 - PIULIŢE HEXAGONALE (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E62 - PLASĂ DE GARD ZINCATĂ GROS. SÂRMĂ 1,8 MM, OCHI

50/50 (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E63 - PLASĂ SUDATĂ Ø 4-6 MM, OCHI 10/10 MM 2X5M (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E64 – PROFIL CORNIER CU ARIPI EGALE/INEGALE (L) (Conform

ANEXA 9) (KG)

DESCRIEREA PREŢULUI E65 - RULMENT 1205 (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E66 - RULMENT 32011 (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E67 - RULMENT 6002 – 2RSC3 (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E68 - RULMENT 6205 2RS (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E69 - RULMENT 6209 RSP (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E70 - SÂRMĂ MOALE ZINCATĂ Ø=1,2 MM (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E71 - ŞINDRILĂ TIP ŢIGLĂ (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E72 - ŞURUB AUTOFORANT PENTRU TIGLA METALICA 4.8 X 70

MM, (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E73 – ŞURUB CU CAP INECAT SI FILET DE LEMN (HOLŞURUB)

48

(KG) (Conform ANEXA 9)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E74 - ŞURUB HEXAGONAL (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E75 - ŞURUB TORBANT (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E76 – ŞAIBE PLATE (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E77 – ŞAIBE GROWER (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E78 - TABLĂ ZINCATĂ GR. 0,35 MM (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E79 - TABLĂ DECAPATĂ (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E80 - TABLĂ ONDULATĂ (pentru acoperiş) 0,5MM (Conform ANEXA

9) (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E81 - ŢEAVĂ PĂTRATĂ/RECTANGULARĂ (Conform ANEXA 9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E82 - ŢEAVĂ ROTUNDĂ PENTRU CONSTRUCTII (Conform ANEXA

9) (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E83 - VASELINĂ (KG)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E84 - ZĂVOR (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E85 - FOLIE AUTOCOLANTĂ PENTRU PANOURI SEMNALIZARE

ȘI INFORMARE SERIGRAFIATĂ, FULL COLOR (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI E86 - INELE METALICE DE PRINDERE MATERIAL TEXTIL

IMPERMEABIL - COPERTINĂ (MP)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREȚULUI E87 – AMORTIZOR CAUCIUC PENTRU CUMPĂNĂ (BUC)

Prețul conține: material.

F) SISTEME DE IRIGARE DESCRIEREA PREŢULUI F1 – ÎNTREȚINEREA SEZONIERĂ A SISTEMULUI DE IRIGARE

(BUC SISTEM DE IRIGARE)

- pornirea sistemului de irigare la începutul lunii aprilie;

- efectuarea probei de etanșeitate a instalației de irigare la pornirea acesteia primăvara și înlocuirea pieselor deteriorate;

- golirea instalației de irigare la începutul lunii noiembrie și pregătirea pentru perioada de iarnă.

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI F2 - ÎNTREŢINERE CALCULATOR (PROGRAMATOR) (BUC)

- verificarea zilnică, în perioada aprilie – noiembrie, a sistemului de irigare;

- programarea timpului de udare în funcție de lună, temperatură, gradul de însorire/umbrire,

- înlocuirea bateriilor calculatorului, anual, primăvara sau de câte ori este necesar;

- înlocuirea calculatorului (programatorului) stricat.

Prețul conține: material (baterii) și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI F3 - ÎNLOCUIREA SURSEI DE TENSIUNE PENTRU

ELECTROVANE SAU CALCULATOARE

- procurarea şi transportul materialelor la faţa locului - înlocuirea sursei defecte, refacerea conexiunilor. - include materialul mărunt pentru montarea acesteia.

49

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI F4 - ÎNTREŢINEREA ŞI ÎNLOCUIREA ELECTROVANELOR (BUC)

- procurarea şi transportul materialelor la faţa locului - verificarea zilnică, în perioada aprilie – noiembrie, a funcţionării electrovanelor, odată cu verificarea

întregului sistem de irigaţii;

- demontarea/montarea, curăţarea electrovanelor şi repararea acestora prin înlocuirea elementelor de etanşare (o-ringuri, garnituri etc.), anual, primăvara și ori de câte ori este necesar;

- înlocuirea electrovanelor în cazul în care acestea nu mai pot fi reparate.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI F5 - ÎNTREŢINERE SENZOR DE PLOAIE (BUC)

- verificarea zilnică, în perioada aprilie – noiembrie,

- reglarea senzorului de ploaie la 5 mm;

- înlocuirea senzorului de ploaie stricat.

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI F6 – ÎNTREȚINERE ASPERSOARE (BUC)

- verificarea zilnică, în perioada aprilie – noiembrie,

- reglare unghi de udare;

- înlocuire aspersoare deteriorate.

- demontarea/montarea, curăţarea aspersoarelor şi repararea acestora prin înlocuirea elementelor de etanşare (o-ringuri, garnituri etc.), anual, primăvara și ori de câte ori este necesar.

Prețul conține: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI F7 – ÎNTREȚINERE FURTUNE DE PICURARE (ML)

- Verificarea zilnică a zonelor cu sistem de udare prin picurare

- înlocuire furtune de picurare deteriorate în urma operațiilor de plivit și săpălugit sau vandalizare.

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI F8 – ÎNLOCUIRE ȚEAVĂ (ML)

- Procurare și înlocuire țeavă deteriorată în urma operațiilor de mobilizat sol, plantat, scarificat, vandalizare etc.

- Operația conține și coturi, fiting-uri, bandă teflon, robinet

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI F9 - ÎNTREŢINERE POMPE (BUC)

- verificarea zilnică, în perioada aprilie – noiembrie,

- operația conține curățarea filtrelor și membranelor, evacuarea materialului filtrant din biofiltre;

- înlocuirea pompei stricate, include materialul mărunt (șaibe, piulițe, șuruburi, o-ring-uri).

Prețul conține: manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI F10 – ÎNLOCUIRE CUTIE DE ELECTROVANE (BUC)

- înlocuirea cutiei electrovanei, include cutia și materialul mărunt (bandă teflon, o-ring-uri, mufe).

Prețul conține: material, manoperă și transport.

DESCRIEREA PREŢULUI F11 - POMPĂ 0,8-1,5 kw/oră (BUC)

- procurare pompă apă curată, cu putere cuprinsă între 0,8-1,5 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F12 - POMPĂ 1,5-2,5 kw/oră (BUC)

- procurare pompă apă curată, cu putere cuprinsă între 1,5-2,5 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F13 - POMPĂ 2,5-4 kw/oră (BUC)

- procurare pompă apă curată, cu putere cuprinsă între 2,5-4 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F14 - POMPĂ 4-7 kw/oră (BUC)

- procurare pompă apă curată, cu putere cuprinsă între 4-7 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F15 - POMPĂ 7-12 kw/oră (BUC)

- procurare pompă apă curată, cu putere cuprinsă între 7-12 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F16 - POMPĂ SUBMERSIBILĂ 2,5-4 kw/oră (BUC)

50

- procurare pompă apă curată, cu putere cuprinsă între 2,5-4 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F17 - POMPĂ SUBMERSIBILĂ 4-7 kw/oră (BUC)

- procurare pompă apă curată, cu putere cuprinsă între 4-7 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F18 - POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APE MURDARE ȘI

REZIDUALE 2,5-4 kw/oră (BUC)

- procurare pompă, cu putere cuprinsă între 2,5-4 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F19 - POMPĂ SUBMERSIBILĂ PENTRU APE MURDARE ȘI

REZIDUALE 4-7 kw/oră (BUC)

- procurare pompă, cu putere cuprinsă între 4-7 kw/oră

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F20 – SENZOR DE PLOAIE (BUC)

- procurarea senzorului de ploaie

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F21 – ASPERSOARE NEROTATIVE TIP SPRAY (BUC)

- procurarea aspersorului;

- Raza de stropire 0,6-7,4 m Seria 1800 (FI-1/2”);

- Ridocare 10 cm

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F22 – ASPERSOARE ROTATIVE CU RAZĂ MEDIE DE STROPIRE

(BUC)

- procurarea aspersorului;

- Raza de stropire 4,6-16,8 m;

- Seria 3504 (FI-1/2”)

- Ridicare 10 cm;

- Set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F23 – ASPERSOARE ROTATIVE CU RAZĂ MARE DE STROPIRE

(BUC)

- procurarea aspersorului;

- Seria 5000 PLUS (FI-3/4”)

- Ridicare 10 cm;

- Set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F24 – CALCULATOR/PROGRAMATOR CU 12 REȚELE (BUC)

- procurarea calculatorului/programatorului

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F25 – CALCULATOR/PROGRAMATOR CU 4 REȚELE (BUC)

- procurarea calculatorului/programatorului

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F26 – FURTUN DE PICURARE (M)

- procurarea furtunului de picurare

- 16 mm, debit 2,2 l/h, maro. Distanța dintre duze 33 cm

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F27 – ȚEAVĂ PEHD ɸ=20 mm (M) - procurarea țevii PEHD

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F28 – ȚEAVĂ PEHD ɸ=25 mm (M) - procurarea țevii PEHD

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F29 – ȚEAVĂ PEHD ɸ=32 mm (M) - procurarea țevii PEHD

51

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F30 – ȚEAVĂ PEHD ɸ=40 mm (M) - procurarea țevii PEHD

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F31 – ȚEAVĂ PEHD ɸ=63 mm (M) - procurarea țevii PEHD

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F32 – ȚEAVĂ PEHD ɸ=75 mm (M) - procurarea țevii PEHD

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F33 – ȚEAVĂ PEHD ɸ=90 mm (M) - procurarea țevii PEHD

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F34 – DECOLMATARE (MC)

- transportul utilajelor şi echipamentelor necesare decolmatării la faţa locului

- evacuarea apei

- evacuarea depunerilor existente

- spălarea cu jet de apă a zonei

Preţul conţine: manoperă, utilaj şi transport.

DESCRIEREA PREŢULUI F35 – MONTAJ DUZE ASPERSOARE (BUC)

Preţul conţine: manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI F36 – DUZE VAN CU REGLAREA UNGHIULUI DE DISPERSIE

(BUC)

- Nr. 15-VAN, negru, traiectorie 23 Gr

Preţul conţine: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F37 –DUZE RORATIVE (BUC)

- Seria R-VAN reglabile 45-270°grade, R-VAN 1724

Preţul conţine: material.

DESCRIEREA PREŢULUI F38 – LEGĂTURI – COT FE ½” (BUC)

- Racord țeavă SPXFLEX

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F39 – LEGĂTURI FLEXIBILE– COT FE 3/4” (BUC)

- Racord țeavă SPXFLEX

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F40 – ȚEAVĂ SPXFLEX (M)

- 16 mm, 5,5 bari, LDPE, ultra flexibil

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F41 – HIDRANT APĂ (BUC)

- FE, ¾”, plastic

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F42 – CHEIE PENTRU HIDRANT APĂ (BUC)

- ¾”, plastic

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F43 – ADAPTOR FURTUN PENTRU CHEIE HIDRANT APĂ (BUC)

- ¾”, plastic

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F44 – COLIERE DE FIXARE (BUC)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F45 – FITING (BUC)

- 13-16 mm, support țeavă picurătoare. Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F46 – RACORD DREPT (BUC)

- FE 17 x ¾”.

Prețul conține: material

52

DESCRIEREA PREŢULUI F47 – RACORD COT PICURARE (BUC)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F48 – RACORD PRELUNGIRE PICURARE (BUC)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F49 – RACORD TEU PICURARE (BUC)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F50 – CUPLĂ RAPIDĂ DOP PICURARE (BUC)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F51 – FILTRU (BUC)

- 2”, 25 mc/h, 10 bari, cartuș cu plasă de inox (130 microni)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F52 – FITING (COT REDUCȚIE) FONTA MAL (BUC)

- Montare, înșurubare la țevi, oțel zincat, până la 2”

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F53 – FITING DE CONEXIUNE (BUC)

- Polipropilenă, niplu filetat 1” 1/2 Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F54 – TEU CU FILET INTERIOR (BUC)

- Îmbinare rapidă 1 1/2” Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F55 – FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD – VALROM CU DOUĂ

ÎMBINĂRI ɸ=40 mm (BUC) - Mufă egală/redusă cot Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F56 – COT COMPRESIUNE 90°, ɸ=40 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F57 – FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD – VALROM CU DOUĂ

ÎMBINĂRI ɸ=63 mm (BUC) - Mufă egală/redusă cot

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F58 – COT COMPRESIUNE 90°, ɸ=63 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F59 – FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD – VALROM CU DOUĂ

ÎMBINĂRI ɸ=75 mm (BUC) - Mufă egală/redusă cot Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F60 – COT COMPRESIUNE 90°, ɸ=75 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F61 – FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD – VALROM CU O

ÎMBINARE ɸ=40 mm (BUC) - Mufă egală/redusă cot

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F62 – MUFĂ COMPRESIUNE 90°, ɸ=40 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F63 – MUFĂ COMPRESIUNE 90°, ɸ=63 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F64 – MUFĂ COMPRESIUNE 90°, ɸ=75 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F65 – DOP DE COMPRESIUNE 90°, ɸ=40 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F66 – ÎMBINARE FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD –

VALROM CU DOUĂ ÎMBINĂRI ɸ=40-63 x 1”1/2 (BUC) - Racord/cot tip FE sau FI Prețul conține: material și manoperă

53

DESCRIEREA PREŢULUI F67 – RACORD DE COMPRESIUNE, ɸ=40 x 1”1/2 (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F68 – RACORD DE COMPRESIUNE, ɸ=63 x 1”1/2 (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F69 – ÎMBINARE FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD –

VALROM CU DOUĂ ÎMBINĂRI ɸ=75-90 x 2” (BUC) - Racord/cot tip FE sau FI Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F70 – RACORD DE COMPRESIUNE, ɸ=75 x 2” (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F71 – RACORD DE COMPRESIUNE, ɸ=90 x 2 (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F72 – ÎMBINARE FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD –

VALROM CU TREI ÎMBINĂRI ɸ=40 mm (BUC) Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F73 – TEU EGAL DE COMPRESIUNE, ɸ=40 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F74 – ÎMBINARE FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD –

VALROM CU TREI ÎMBINĂRI ɸ=75 mm (BUC) Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F75 – TEU EGAL DE COMPRESIUNE, ɸ=75 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F76 – ÎMBINARE FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD –

VALROM CU TREI ÎMBINĂRI ɸ=40 x 1”1/2 (BUC) - Teu cu derivație tip FE sau FI

Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F77 – TEU DE COMPRESIUNE CU DERIVAȚIE, ɸ=40 x 1”1/2 (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F78 – TEU DE COMPRESIUNE LA 90° CU FILET EXTERIOR (90°

MALE TEE), ɸ=40 x 1”1/2 (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F79 – ÎMBINARE FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD –

VALROM CU TREI ÎMBINĂRI ɸ=63 x 2” (BUC) - Teu cu derivație tip FE sau FI

Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F80 – TEU DE COMPRESIUNE CU DERIVAȚIE, ɸ=75 x 2” (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F81 – PIESĂ BRANȘARE, ɸ=40 x 3/4” (BUC) Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F82 – PIESĂ BRANȘARE, ɸ=63 x 1” (BUC) Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F83 – PIESĂ BRANȘARE, ɸ=75 x 1” (BUC) Prețul conține: material și manoperă

DESCRIEREA PREŢULUI F84 – ROBINET DE TRECERE CU VENTIL ȘI MUFE, CU SAU FĂRĂ

DESCĂRCARE, PENTRU ȚEVI DE OȚEL, ɸ= 1 1/2” (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F85 – ROBINET APĂ PVC HOL-FI, ɸ= 11/2” Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F86 – ROBINET DE TRECERE CU VENTIL ȘI MUFE, CU SAU FĂRĂ

DESCĂRCARE, PENTRU ȚEVI DE OȚEL, ɸ= 2” (BUC) Prețul conține: material

54

DESCRIEREA PREŢULUI F87 – ROBINET SFERIC PENTRU APĂ CU RACORDURI

INTERIOARE, ɸ= 2” (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F88 – ELECTROVANĂ ɸ=3/4” (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F89 – ELECTROVANĂ ɸ=1” (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F90 – FITING DE COMPRESIUNE PIESĂ DE LEGĂTURĂ ɸ=25 mm (BUC)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREŢULUI F91 – FITING DE COMPRESIUNE PIESĂ DE LEGĂTURĂ ɸ=32 mm (BUC)

Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F92 – COT DE COMPRESIUNE 90°, ɸ=25 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F93 – COT DE COMPRESIUNE 90°, ɸ=32 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F94 – TEU EGAL DE COMPRESIUNE, ɸ=25 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F95 – TEU EGAL DE COMPRESIUNE, ɸ=32 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F96 – MUFĂ DE COMPRESIUNE, ɸ=25 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F97 – MUFĂ DE COMPRESIUNE, ɸ=32 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F98 – DOP DE COMPRESIUNE, ɸ=25 mm (BUC) Prețul conține: material

DESCRIEREA PREȚULUI F99 – DOP DE COMPRESIUNE, ɸ=32 mm (BUC) Prețul conține: material

G) MATERIAL DENDRO-FLORICOL: DESCRIEREA PREŢULUI G1: ARBORI FOIOȘI CU CIRCUMFERINŢA 14-16 CM (BUC)

Descriere: circumferinţa trunchiului la 1 m de sol 14/16 cm, înălţimea punctului de altoire 2-2,2 m, rădăcina

protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă/pânză de sac cu dimensiunea de 40-60 cm, coroana formată din

minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare minim III, înălţimea optimă a arborelui cu tot cu coroană 3 m;

exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici. Tulpina trebuie să fie dreaptă,

coroana arborelui trebuie să fie formată, simetrică și echilibrată. Arborele se livrează însoțit de certificat fitosanitar.

DESCRIEREA PREŢULUI G2: ARBORI FOIOȘI DEOSEBIȚI CU CIRCUMFERINŢA 30 CM (BUC)

Descriere: circumferinţa trunchiului la 1 m de sol 30 cm, înălţimea punctului de altoire 2-2,2 m, rădăcina

protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă/pânză de sac cu dimensiunea de 80 cm, coroana formată din

minim 3 ramuri principale, gradul de ramificare minim III, înălţimea optimă a arborelui cu tot cu coroană 3 m;

exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici. Tulpina trebuie să fie dreaptă,

coroana arborelui trebuie să fie formată, simetrică și echilibrată. Arborele se livrează însoțit de certificat fitosanitar.

Arbori foioşi: Albizzia sp. varietăţi şi soiuri, Acer sp. varietăţi şi soiuri, Aesculus sp. varietăţi şi soiuri, Alnus

sp. varietăţi şi soiuri, Amelanchier sp. varietăţi şi soiuri, Amygdalus sp. varietăţi şi soiuri, Betula sp. varietăţi şi soiuri,

Castanea sativa, Carpinus sp. varietăţi şi soiuri, Caragana sp. varietăţi şi soiuri, Celtis sp. varietăţi şi soiuri, Corylus

sp. varietăţi şi soiuri, Crataegus sp. varietăţi şi soiuri, Catalpa sp. varietăţi şi soiuri, Cercis siliquiastrum varietăţi şi

soiuri, Clerodendron sp. varietăţi şi soiuri, Fagus sp. varietăţi şi soiuri, Fraxinus sp. varietăţi şi soiuri, Garrya elliptica

varietăţi şi soiuri, Gleditsia triacanthos varietăţi şi soiuri, Koelreuteria sp. varietăţi şi soiuri, Laburnum sp. varietăţi şi

soiuri, Liriodendron sp. varietăţi şi soiuri, Liquidambar sp. varietăţi şi soiuri, Malus sp. varietăţi şi soiuri, Magnolia

kobus, Mespilus sp. varietăţi şi soiuri, Morus sp. varietăţi şi soiuri, Parrotia sp. varietăţi şi soiuri, Paulownia sp.

varietăţi şi soiuri, Platanus sp. varietăţi şi soiuri, Prunus sp. varietăţi şi soiuri, Pterocarya sp. varietăţi şi soiuri, Ptelea

sp. varietăţi şi soiuri, Pyrus sp. varietăţi şi soiuri, Quercus sp. varietăţi şi soiuri, Robinia pseudacacia varietăţi şi

soiuri, Salix sp. varietăţi şi soiuri, Sophora japonica varietăţi şi soiuri, Sorbus sp. varietăţi şi soiuri, Tilia sp. varietăţi

55

şi soiuri, Ulmus sp. varietăţi şi soiuri și altele.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G3: CONIFERE DEOSEBITE CU ÎNĂLȚIMEA DE 5 M (BUC)

Descriere: rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă/pânză de sac cu dimensiunea de

5 m, coroană compactă, un singur vârf la genurile Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga etc., culoarea

specifică genului, speciei, varietăţii, soiului; pentru arborii răşinoşi înălţimea minimă 5 m; exemplare fără răni

provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici, însoțit de certificat fitosanitar.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G4: ARBUȘTI FOIOȘI CU ÎNĂLȚIMEA 40-60 CM (BUC)

Descriere: Arbust foios, având înălțimea 40-60 cm, rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă

de sârmă/pânză de sac, tufă compactă, culoarea florilor şi a frunzişului specifică genului, speciei, varietăţii, soiului;

exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici; exemplare însoțite de certificat

fitosanitar.

Arbuşti (inclusiv liane): Abelia sp. varietăţi şi soiuri, Actinidia sp. varietăţi şi soiuri, Aucuba sp. varietăţi şi soiuri,

Arbutus unedo, Berberis sp. varietăţi şi soiuri, Buddleja sp. varietăţi şi soiuri, Buxus sp. varietăţi şi soiuri, bambuşi,

Callistemon sp. varietăţi şi soiuri, Callicarpa sp. varietăţi şi soiuri, Clerodendron sp. varietăţi şi soiuri, Calluna sp. varietăţi şi

soiuri, Calycanthus sp. varietăţi şi soiuri, Camelia sp. varietăţi şi soiuri, Campsis sp. varietăţi şi soiuri, Clematis sp. varietăţi şi

soiuri, Caryopteris sp. varietăţi şi soiuri, Chaenomeles sp. varietăţi şi soiuri, Chimonanthus sp. varietăţi şi soiuri, Chionanthus

sp. varietăţi şi soiuri, Clematis sp. varietăţi şi soiuri, Cotinus sp. varietăţi şi soiuri, Corylus sp. varietăţi şi soiuri, Cornus sp.

varietăţi şi soiuri, Cotinus sp. varietăţi şi soiuri, Cotoneaster sp. varietăţi şi soiuri, Cytisus sp. varietăţi şi soiuri, Daphne sp.

varietăţi şi soiuri, Deutzia sp. varietăţi şi soiuri, Erica sp. varietăţi şi soiuri, Diervilla sp. varietăţi şi soiuri, Eleagnus sp.

varietăţi şi soiuri, Euonymus sp. varietăţi şi soiuri, Fallopia sp. varietăţi şi soiuri, Forsythia sp. varietăţi şi soiuri, Ficus carica,

Hammamelis sp. varietăţi şi soiuri, Hebe sp. varietăţi şi soiuri, Hibiscus sp. varietăţi şi soiuri, Hydrangea sp. varietăţi şi soiuri,

Hippophae rhamnoides, Hedera sp. varietăţi şi soiuri, Hypericum sp. varietăţi şi soiuri, Ilex sp. varietăţi şi soiuri, Jasminum sp.

varietăţi şi soiuri, Kalmia sp. varietăţi şi soiuri, Kerria sp. varietăţi şi soiuri, Kolkwitzia sp. varietăţi şi soiuri, Lagerstroemia sp.

varietăţi şi soiuri, Lavandula sp. varietăţi şi soiuri, Ligustrum sp. varietăţi şi soiuri, Lonicera sp. varietăţi şi soiuri, Magnolia sp.

varietăţi şi soiuri, Mahonia sp. varietăţi şi soiuri, Nandina sp. varietăţi şi soiuri, Paeonia sp. varietăţi şi soiuri, Pachysandra sp.

varietăţi şi soiuri, Paliurus spina-christi, Parthenocisus sp. varietăţi şi soiuri, Potentilla sp. varietăţi şi soiuri, Philadelphus sp.

varietăţi şi soiuri, Photinia sp. varietăţi şi soiuri, Physocarpus sp. varietăţi şi soiuri, Poncirus trifoliata, Prunus sp. varietăţi şi

soiuri, Pyracantha sp. varietăţi şi soiuri, Punica granatum, Rhododendron sp. varietăţi şi soiuri, Rhus sp. varietăţi şi soiuri,

Ribes sp. varietăţi şi soiuri, Santolina sp. varietăţi şi soiuri, Skimmia sp. varietăţi şi soiuri, Spiraea sp. varietăţi şi soiuri,

Symphoricarpos sp. varietăţi şi soiuri, Syringa sp. varietăţi şi soiuri, Tamarix sp. varietăţi şi soiuri, Viburnum sp. varietăţi şi

soiuri, Vinca sp. varietăţi şi soiuri, Weigela sp. varietăţi şi soiuri, Yucca sp. varietăţi şi soiuri, Xanthoceras sp. varietăţi şi soiuri,

Wisteria sp. varietăţi şi soiuri și altele.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G5: PLANTE DE APĂ CU ÎNĂLȚIMEA 40-60 CM (BUC)

Descriere: rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în ghiveci, culoarea florilor şi a frunzişului

specifică genului, speciei, varietăţii, soiului; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi

mecanici; însoțit de certificat fitosanitar.

Diverse specii: obligeana, Iris pseudacorus, stuf, papura pitică, Juncus sp., Lysichiton americanus etc.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G6: CONIFERE CU ÎNĂLȚIMEA DE 200-250 CM (BUC)

Descriere: rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă/pânză de sac cu dimensiunea de

200-250 cm, coroană compactă, un singur vârf la genurile Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga etc.,

culoarea specifică genului, speciei, varietăţii, soiului; pentru arborii răşinoşi înălţimea minimă 2-2,5 m; exemplare fără

răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici, însoțit de certificat fitosanitar.

Diverse specii: Taxus sp., Chamaecyparis sp., Juniperus sp., Taxodium sp. și altele

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G7: CONIFERE CU ÎNĂLȚIMEA DE 40-60 CM (BUC)

Descriere: rădăcina protejată de balot de pământ ambalat în plasă de sârmă, pânză de sac sau container cu

dimensiunea de 40-60 cm, coroană compactă, un singur vârf la genurile Abies sp., Cedrus sp., Larix sp., Picea sp.,

Pinus sp., Pseudotsuga sp. etc., culoarea specifică genului, speciei, varietăţii, soiului; pentru arborii răşinoşi înălţimea

minimă 2-2,5 m; exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici, însoțite de

certificat fitosanitar.

56

Diverse specii și varietăți: Pinus mugo Mughus, Pinus mugo Mop, Pinus mugo Gnom, Pinus mugo Pumilio,

Chamaecyparis Plumosa Compressa dwarf, toate soiurile de conifere ”dwarf” etc.

Conifere: Abies sp. varietăţi şi soiuri, Araucaria sp. varietăţi şi soiuri, Calocedrus sp. varietăţi şi soiuri,

Cephalotaxus sp. varietăţi şi soiuri, Chamaecyparis sp. varietăţi şi soiuri, Cryptomeria sp. varietăţi şi soiuri, Cupressus

sp. varietăţi şi soiuri, Cupressocyparis sp. varietăţi şi soiuri, Cunninghamia sp. varietăţi şi soiuri, Ginkgo biloba varietăţi

şi soiuri, Juniperus sp. varietăţi şi soiuri, Metasequoia sp. varietăţi şi soiuri, Picea sp. varietăţi şi soiuri, Pinus sp.

varietăţi şi soiuri, Pseudolarix sp. varietăţi şi soiuri, Pseudotsuga sp. varietăţi şi soiuri, Sciadopitys sp. varietăţi şi soiuri,

Taxus sp. varietăţi şi soiuri, Taxodium sp. varietăţi şi soiuri, Tsuga sp. varietăţi şi soiuri, Thuja sp. varietăţi şi soiuri,

Thujopsis sp. varietăţi şi soiuri și altele

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G8: TRANDAFIRI CU TRUNCHI IN GHIVECI, 100+ CM (BUC)

Descriere: Subarbust, cu rol decorativ, în ghiveci, înălțimea trunchiului 100+ cm, tulpină robustă, punctul

de altoire la 100 cm de la sol, coroană formată din 2-3 ramuri, diverse soiuri. Nu trebuie să prezinte urme de leziuni

sau vătămări, liber de boli sau dăunători (însoțit de certificat fitosanitar)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G9: TRANDAFIRI CU ÎNĂLȚIMEA H 40-60 CM (BUC)

Descriere: rădăcină formată din minim 3 ramuri cu lungimea de minim 25 cm, minim anul II de altoire,

partea aeriană formată din minim 3 ramuri principale cu muguri viabili. Nu trebuie să prezinte urme de leziuni sau

vătămări, liber de boli sau dăunători (însoțit de certificat fitosanitar)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G10: GARD VIU, CU ÎNĂLȚIMEA DE 60-80 CM (BUC)

Descriere: rădăcină nudă bine ramificată, sănătoasă sau cu rădăcina protejată de balot de pământ, cu

înălțimea 60-80 cm, cu cel puţin 3 ramificaţii. Nu trebuie să prezinte urme de leziuni sau vătămări, liber de boli sau

dăunători (însoțit de certificat fitosanitar). Diverse specii: Hibiscus, Ligustrum, Spiraea, Forsythia și altele.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G11: FLORI ANUALE IN GHIVECI Ø 7-8 CM (BUC)

Descriere: rădăcina protejată de balot de pământ cu Ø = 7-8 cm, generaţia F1, flori mari, culoarea florilor

şi a frunzişului specifică genului, speciei, varietăţii, soiului, exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi

fizici, chimici şi mecanici: Anuale: Ageratum sp. varietăţi şi soiuri, Anthirrinum sp. varietăţi şi soiuri, Begonia sp. varietăţi

şi soiuri, Brassica varietăţi şi soiuri ornamentale, Calendula sp. varietăţi şi soiuri, Campanula sp. varietăţi şi soiuri,

Callistephus sp. varietăţi şi soiuri, Celosia sp. varietăţi şi soiuri, Chrysanthemum sp. varietăţi şi soiuri, Coleus sp. varietăţi şi

soiuri, Cineraria sp. varietăţi şi soiuri, Dhalia sp. varietăţi şi soiuri, Eschscholzia sp. varietăţi şi soiuri, Gazania sp. varietăţi

şi soiuri, Heliothropium sp. varietăţi şi soiuri, Iresine lindeni, Impatiens sp. varietăţi şi soiuri, Iresine verchaffeltii, Ipomoea

sp. varietăţi şi soiuri, Jacobinia sp. varietăţi şi soiuri, Lantana sp. varietăţi şi soiuri, Lathyrus sp. varietăţi şi soiuri, Lobelia

sp. varietăţi şi soiuri, Lobularia sp. varietăţi şi soiuri, Mathiola sp. varietăţi şi soiuri, Nemesia sp. varietăţi şi soiuri,

Ostheospermum sp. varietăţi şi soiuri, Papaver sp. varietăţi şi soiuri, Petunia sp. varietăţi şi soiuri, Portulaca sp. varietăţi şi

soiuri, Salvia sp. varietăţi şi soiuri, Santolina sp. varietăţi şi soiuri, Tagetes sp. varietăţi şi soiuri, Tropeolum sp. varietăţi şi

soiuri, Verbena sp. varietăţi şi soiuri, Zinnia sp. varietăţi şi soiuri și altele.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G12: FLORI BIENALE IN GHIVECI Ø 7-8 CM (BUC)

Descriere: rădăcina protejată de balot de pământ cu Ø = 7-8 cm, generaţia F1, flori mari, culoarea florilor

şi a frunzişului specifică genului, speciei, varietăţii, soiului, exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători,

agenţi fizici, chimici şi mecanici diverse specii: Bellis sp. varietăţi şi soiuri, Myosotis sp. varietăţi şi soiuri, Silene

sp. varietăţi şi soiuri, Viola sp. varietăţi şi soiuri și altele.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G13: FLORI PERENE IN GHIVECI Ø 12-14 CM (BUC)

Descriere: Plante perene, ornamentale, decorative, floricole sau graminee, în ghiveci cu diametrul 12-14

cm, exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici, diverse specii: Anemone sp.

varietăţi şi soiuri, Aster sp. varietăţi şi soiuri, Astilbe sp. varietăţi şi soiuri, Ajuga sp. varietăţi şi soiuri, Bergenia sp.

varietăţi şi soiuri, Chrysanthemum sp. varietăţi şi soiuri, Cortaderia sp. varietăţi şi soiuri, Dianthus sp. varietăţi şi

soiuri, Dryopteris sp. varietăţi şi soiuri, Helleborus sp. varietăţi şi soiuri, Hosta sp. varietăţi şi soiuri, Iris sp.

varietăţi şi soiuri, Lupinus sp. varietăţi şi soiuri, Monarda sp. varietăţi şi soiuri, Oenothera sp. varietăţi şi soiuri,

Phalaris sp. varietăţi şi soiuri, Pelargonium sp. varietăţi şi soiuri, Primula sp. varietăţi şi soiuri, Papaver sp.

varietăţi şi soiuri, Sedum sp. varietăţi şi soiuri, Sempervivum sp. varietăţi şi soiuri și altele.

57

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G14: BULBI DIN DIFERITE SPECII 3-5 CM (BUC)

Descriere: bulbi, rizomi, tuberculi, tuberobulbi cu dimensiuni specifice calităţii I conform normelor

europene, exemplare fără răni provocate de: boli, dăunători, agenţi fizici, chimici şi mecanici, diverse specii:

Anemone sp. varietăţi şi soiuri, Begonia sp. varietăţi şi soiuri, Canna sp. varietăţi şi soiuri, Crocus sp. varietăţi şi

soiuri, Colchicum sp. varietăţi şi soiuri, Cyclamen sp. varietăţi şi soiuri, Convalaria sp. varietăţi şi soiuri, Dhalia sp.

varietăţi şi soiuri, Dianthus sp. varietăţi şi soiuri, Fritilaria sp. varietăţi şi soiuri, Galanthus sp. varietăţi şi soiuri,

Hemerocalis sp. varietăţi şi soiuri, Hyacinthus sp. varietăţi şi soiuri, Iris sp. varietăţi şi soiuri, Leucojum sp. varietăţi

şi soiuri, Lilium sp. varietăţi şi soiuri, Muscari sp. varietăţi şi soiuri, Narcisus sp. varietăţi şi soiuri, Ranunculus sp.

varietăţi şi soiuri, Tulipa sp. varietăţi şi soiuri, Trillium sp. varietăţi şi soiuri și altele.

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI G15: MUȘCATE, IN GHIVECI 12 CM (BUC)

Descriere: mușcate, cu forma curgătoare, lăstari lungi, subţiri, cu frunze lucioase, florile divers colorate,

în ghiveci cu diametrul 12 cm. Planta nu trebuie să prezinte urme de leziuni sau vătămări, să fie sănătoasă, lipsită de

boli și dăunători (însoțit de certificat fitosanitar)

Prețul conține: material.

H) MOBILIER URBAN Pentru mobilierul urban achiziţionat (deci nu cele fabricate de contractant), modelele se vor alege împreună

cu reprezentanţii beneficiarului.

Dimensiunile şi modelele pot fi diferite de la un loc, la altul, în funcţie de peisagistica parcurilor,

scuarurilor, spaţiilor verzi, locurilor de joacă, canisitelor, cele specificate mai jos fiind oferite pentru stabilirea

unei variante pretabile pentru ofertă, la care se vor asimila ulterior produsele.

Prețul conține și manopera de montare.

DESCRIEREA PREŢULUI H1: BĂNCI (BUC)

Stinghiile sau dulapii de la şezutul şi spătarul băncii să fie confecţionate din material lemnos bine geluit,

tratat cu un strat de grund de lemn şi două straturi de vopsea groasă. Părţile laterale să fie confecţionate din fier sau

fontă vopsită în culorile stabilite de Direcţia de Mediu prin Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă. Pentru montarea

unei bănci se folosesc şuruburi pentru lemn cu suprafaţa tratată. Dimensiuni de gabarit aproximative: 1850x800x500

mm. De asemenea, se pot alege bănci confecţionate din beton monolit cu armătură, marmură monolit, inox sau mixte

(beton monolit asociat cu lemn sau metal, metal asociat cu lemn sau fier forjat), la fel şi forma băncilor poate fi diferită

în funcţie de locaţie (rotunde în jurul trunchiului unor arbori valoroşi din punct de vedere estetic, rotunde în sens

invers celei precedente, sau din module).

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H2: COŞ DE GUNOI (BUC) Recipientul de aproximativ 540 mm înălţime, respectiv 300 mm diametru, să fie montat pe un stâlp sau pe

doi stâlpi din ţeavă sau din fontă turnată, de un metru înălţime. Pe stâlpul din ţeavă sau fontă turnată să se poată aşeza

unul sau două recipiente asigurate contra învârtirii, cu posibilitatea de ridicare de pe stâlp. Partea superioară să fie

prevăzută cu guler. Produsul se va vopsi în verde, maro, gri sau roşu.

Acestea vor fi confecţionate din:

- material plastic / compozit, rezistent la temperaturi cuprinse între -25°C şi +55°C,

- material lemnos de esenţă tare (stejar sau carpen) tratat cu un strat de grund şi două straturi de vopsea,

- material metalic/oţel tratat cu un strat de grund şi două straturi de vopsea.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H3: FOIŞOR (UMBRAR, PAVILION) (BUC)

Dimensiuni: Poate fi dreptunghiular, pătrat, hexagonal, cu diametrul circumscris acestor figuri, aprox. D=

7000 mm; H=4500 mm. Materiale folosite: metal, lemn, sau PAFS, (poliesteri armaţi cu fibră de sticla).

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H4: GARD DE PROTECŢIE ZONĂ VERDE (BUC) Gardul de protecţie zonă verde să fie confecţionat din fontă sau fier forjat vopsit în negru. Dimensiuni: înălţimea de

60-120 cm, celelalte dimensiuni se vor stabili în funcţie de locaţia unde vor fi montate.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H5: PERGOLE (BUC) Confecţionate din material lemnos tratat cu un strat de grund şi două straturi de vopsea groasă. Dimensiunile

58

şi modelele diferă de la un loc, la altul, în funcţie de peisagistica parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de

irigare, locurilor de joacă, canisitelor.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H6: SUPORT PENTRU BICICLETE (BUC)

Cadrul suportului pentru cinci (5) sau maxim zece (10) biciclete să fie confecţionat din oţel Ø12-15 mm,

tratat cu un strat de grund şi două straturi de vopsea. Amplasarea se va face prin fixarea şuruburilor de fundaţie.

Dimensiuni aproximative: 1200x800x700 mm.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H7: JARDINIERE (BUC)

Modelul jardinierelor se va stabili în funcţie de locaţie. Dimensiunile pot varia, standard considerându-se:

100x100x80 cm, Ø = 100 cm şi h = 80 cm.

Acestea vor fi confecţionate din beton sau metal.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H8: HAMAC (BUC)

Pentru grupa de vârstă: 3 - 14 ani:

Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2800x1000 mm; H=1600 mm; Spaţiu de securitate necesar: D=4700

mm; Număr maxim de utilizatori simultan: în funcţie de vârstă; Materiale folosite: lemn, metal, cablu de oţel (coardă

oţelită rezistentă) cu protecţie din material textil.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H9: MASĂ (BUC)

Dimensiuni: aprox. Lxl=2000x700 mm; H=800 mm; Materiale folosite: structura metalică, lemn, PAFS

(poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H10: MASĂ MICĂ CU SCAUNE (BUC)

Pentru grupa de vârstă: 3-6 ani:

Dimensiuni: aprox. Lxl=600x600 mm; H=700 mm; Materiale folosite: structura metalică, lemn, PAFS

(poliesteri armaţi cu fibră de sticla) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H11: MASĂ MARE CU SCAUNE (BUC)

Pentru grupa de vârstă: peste 7 ani:

Dimensiuni: aprox. Lxl=800x800 mm; H=800 mm; Materiale folosite: structura metalică, lemn, PAFS

(poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI H12: MESE DE ŞAH (BUC) Complex format din masă pentru şah împreună cu scaune. Complexul să fie confecţionat dintr-un cadru

metalic zincat sau vopsit după zincare şi material lemnos de esenţă tare tratat cu un strat de grund şi două straturi de

vopsea groasă de lazurit, iar tabla de şah să fie confecţionată din mozaic rezistent la diferenţele de temperatură dintre

zi şi noapte şi vară şi iarnă şi la precipitaţii. Dimensiuni: 180x 180x75cm. Greutate: minim 50kg

Prețul conține: material și manoperă.

I) ECHIPAMENTE DE JOACĂ, PIESE DE SCHIMB ȘI MATERIALE UTILIZATE LA MOBILIER UL URBAN, LOCURILOR DE JOACĂ ŞI CANISITE

Toate piesele de schimb pentru echipamentele de joacă vor corespunde standardelor în vigoare referitor la

acest tip de echipamente, precum şi la standardele suprafeţele spaţiilor de joacă. Toate materialele, respectiv piesele de schimb vor fi în conformitate cu standardele româneşti de fabricaţie în

vigoare.

Să aplice pe echipamentele de joacă și fitness în cazul în care lipsesc eticheteele cu informaţiile prevăzute ÎN

ANEXA NR. 2 din HG 435/2010.

Prețul echipamentelor conține manopera de montare

Standardele de produs vor ţine cont de următoarele standarde, conform legislaţiei în vigoare:

 Echipamente pentru spaţiile de joacă Partea 1 Cerinţe şi metode de încercare generale: SR EN 1176- 1/2008

 Echipamente pentru spaţiile de joacă Partea 2 Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne: SR EN 1176-2/2008

59

 Echipamente pentru spaţiile de joacă Partea 3 Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane: SR EN 1176-3/2008

 Echipamente pentru spaţiile de joacă Partea 5 Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru manejuri: SR EN 1176-5/2008

 Echipamente pentru spaţiile de joacă Partea 6 Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru echipamente oscilante: SR EN 1176-6/2008

 Echipamente pentru spaţiile de joacă Partea 7 Ghid de instalare, control, de întreţinere şi utilizare: SR EN 1176-7/2008

 Echipamentele de joacă atât cele achiziţionate cât şi cele fabricate de contractant, vor avea următoarele caracteristici principale:

În vederea introducerii pe piaţă, orice echipament sau instalaţie pentru agrement, inclusiv cele pentru

distracţii extreme trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe esenţiale de securitate:

a) echipamentul pentru agrement trebuie să fie fabricat astfel încât să poată funcţiona, să fie reglat şi

întreţinut fără a expune consumatorii la pericole din punct de vedere al securităţii, atunci când aceste acţiuni sunt

realizate în circumstanţele stabilite de producător;

b) măsurile de precauţie luate trebuie să asigure excluderea oricărui pericol în condiţii normale sau

previzibile de utilizare, pe toată durata de viaţă scontată a echipamentului;

c) gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie să fie în raport cu aptitudinile

consumatorilor. În scopul punerii acestui principiu în practică se stabileşte, acolo unde este necesar, vârsta minimă,

limita de greutate şi înălţime sau starea de sănătate a consumatorului;

d) pentru alegerea celor mai bune soluţii, producătorul trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea

indicată:

- excluderea sau limitarea la maxim a pericolelor pentru integrarea optimă a principiului de securitate a

consumatorilor la proiectarea şi fabricarea echipamentului;

- luarea măsurilor necesare de precauţie şi de securitate pentru pericolele ce nu pot fi excluse;

- informarea despre pericolele rămase ca urmare a eficacităţii incomplete a măsurilor de protecţie luate,

indicarea situaţiilor în care este necesară o pregătire specială şi semnalarea faptului că trebuie să fie utilizate anumite

echipamente de protecţie individuală;

e) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare,

producătorul trebuie să ia în considerare atât o utilizare normală a echipamentului cât şi o utilizare incorect previzibilă;

f) echipamentul pentru agrement trebuie să fie conceput astfel încât să evite o utilizare anormală;

g) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare,

producătorul trebuie să ţină cont inclusiv de comportamentul specific al minorilor;

h) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare,

producătorul trebuie să ţină cont de obstacolele pe care cel ce va utiliza echipamentul le va întâmpina prin utilizarea,

necesară sau previzibilă, a echipamentului de protecţie individuală;

i) echipamentul pentru agrement trebuie să fie livrat împreună cu toate echipamentele şi accesoriile speciale

care sunt esenţiale pentru a preveni pericolele posibile ce pot apare la montarea, demontarea, transportul, reglarea,

întreţinerea şi utilizarea acestuia;

j) la proiectarea şi fabricarea unui echipament pentru agrement, precum şi la stabilirea modului de utilizare,

producătorul trebuie să ia în considerare următoarele pericole:

- pericole care rezultă din portanţa (forţă de susţinere) insuficientă a echipamentului, ţinând cont de

rezistenţa, de rigiditatea şi de capacitatea de deformare a materialelor utilizate;

- pericole care rezultă din pierderea stabilităţii echipamentului, ţinând cont de susţinerea echipamentului şi

solurile posibile, precum şi de încărcările eventuale ale echipamentului;

- pericole care rezultă din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea în caz de defecţiuni, în stare

de urgenţă şi posibilitatea de evacuare;

- pericole care rezultă din eventuale interacţiuni ale echipamentului şi utilizatorilor cu mediul înconjurător şi

publicul;

- pericole care rezultă din mediul ambiant în spaţiile închise, inclusiv lipsa de ventilaţie şi de luminozitate;

- pericole care rezultă din posibilităţile defectuoase de întreţinere;

- pericole care rezultă din incendiu;

- pericole care rezultă din radiaţii;

- pericole de natură mecanică şi electrică.

60

k) echipamentele pentru agrement trebuie să fie realizate din materiale care:

- nu ard sub acţiunea directă a unei flăcări, scântei sau orice alt focar potenţial de incendiu;

- sunt greu inflamabile;

- dacă se aprind ard lent şi prezintă o viteză redusă de propagare a flăcării;

- sunt tratate, oricare ar fi compoziţia chimică a echipamentului pentru parcurile de distracţii, astfel încât să

întârzie procesul de ardere.

l) componentele şi părţile detaşabile ale echipamentelor pentru spaţiile de joacă, destinate numai copiilor cu

vârsta mai mică de 3 ani trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi înghiţite/inhalate;

m) echipamentele pentru spaţiile de joacă destinate să ţină sau să susţină copilul pe apă trebuie să fie astfel

concepute şi fabricate încât să reducă cât mai mult posibil, ţinând cont de uzura preconizată a echipamentului pentru

spaţiile de joacă, pericolul de pierdere a flotabilităţii şi de pierdere a sprijinului dat copilului.

DESCRIEREA PREŢULUI I1: BALANSOAR (CUMPĂNĂ) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 3 -14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=2800x350 mm; H=850 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=4500x3400 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 2 sau 4; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS (poliesteri

armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I2: CĂSUŢĂ (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-7 ani: Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=1550x1300 mm; H=1200 mm; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS

(poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I3: COMPLEX TOBOGANE CU 2 BLATURI (SUPRAFEŢE DE

ALUNECARE) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 4-14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=7200x6800 mm; H=3500 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl 10200x8800 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 10÷12; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS (poliesteri

armati cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I4: COMPLEX TOBOGANE CU 3 BLATURI (SUPRAFEŢE DE

ALUNECARE) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 4-14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=8200x7150 mm; H=3800 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=11200x9150 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 10-12; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS (poliesteri

armati cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I5: COMPLEX TOBOGANE CU 4 BLATURI (SUPRAFEŢE DE

ALUNECARE) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 4-14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=8200x7150 mm; H=3800 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=11200x9150 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 10-12; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS (poliesteri

armați cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I6: COMPLEX TOBOGANE CU 5 BLATURI (SUPRAFEŢE DE

ALUNECARE) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 4-14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=8200x7150 m; H=3800 m; Spaţiu de securitate necesar: Lxl

11200x9150 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 10÷12; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS (poliesteri

armati cu fibră de sticla) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I7: COŞ BASCHET MIC (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 7-14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: Dimensiuni Panou aprox. Lxl=1000 x 800 mm; Diametrul coșului de

61

baschet este de: 340 exterior si 320 interior iar H aprox. coş =1900 mm. Materialele folosite: lemn, fibră de sticlă sau

PAFS, (poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene), metal, plasă material textil.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I8: COŞ BASCHET MARE

 Pentru grupa de vârstă peste 14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: Dimensiuni Panou aprox Lxl=1200 x 900 mm; Diametrul cosului de baschet este

de: 340 mm exterior si 320 mm interior iar H aprox coş =2900 mm. Materialele folosite: lemn, fibră de sticlă sau PAFS,

(poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene), metal, plasă material textil.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I9: GROAPĂ DE NISIP (buc)

 Dimensiuni de gabarit: aprox. Lxl=3000x2000 mm; Adîncime H=300 mm mm; Limitată de gradene din lemn, în vederea protecţiei copiilor.

 Prețul conține: material și manoperă. DESCRIEREA PREŢULUI I10: JUCĂRIE PE ARC "ALBINUŢĂ" (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 3-7 ani: Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=1200x1150 mm; H=650 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=2850x2900; Număr maxim de utilizatori simultan: 1-4; Materiale folosite: lemn, metal arc elicoidal.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I11: LEAGĂN TIP CUIB DE PASĂRE (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 4-14 ani Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2800x2500 mm; H=2200 mm; Diametru nacelă tip cuib: aprox. D=

1200; Spaţiu de securitate necesar: Lxl=4300x4800 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 3; Materiale folosite:

lemn, metal, protecție cauciuc, material textil protecţie nacelă;

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I12: LEAGĂN (CU UN SINGUR PUNCT DE SUSPENDARE)

ECHIVALENT CU LEAGĂN TIP TARZAN (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 6 -14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=3900x2700 mm; H=2700 mm; Dimensiuni inclusiv spatiu de

securitate: D=8000 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 1; Materiale folosite: pneu cauciuc cu reţea de

umplutură de cablu de oţel, lemn, metal, protecţie cauciuc.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I13: LEAGĂNE CU 2 NACELE (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 1-3 ani: (Vor fi dotate cu 2 nacele protejate cu cauciuc sau plastic) Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=2500x1800 mm; H=1900 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=4500x3200 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 2; Materiale folosite: lemn, metal, protecţie cauciuc,

PAFS (poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I14: LEAGĂNE CU 2 ȘEZUTURI (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 4 -14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=2800x2100 mm; H=2100 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=4800x3500 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 2; Materiale folosite: lemn, metal, protectie cauciuc,

PAFS (poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I15: LOCOMOTIVĂ (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 3-6 ani: Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2750x1300 mm; H=2250 mm; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS

(poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I16: MASĂ PING-PONG (BUC)

- Pentru grupa de vârstă: peste 7 ani: Dimensiuni echipament: 2740 x1530 x760 mm; Materiale folosite: Beton, lemn sau fibră de sticlă pe structură

metalică.

Prețul conține: material și manoperă.

62

DESCRIEREA PREŢULUI I17: PORŢI FOTBAL/HANDBAL (BUC)

 Pentru grupa de vârstă peste14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl = 3000x2000 mm; Profilul bărilor Ø 50-60 mm; Adâncimea

(dimensiunea din vederea din lateral a porţii) 800 mm; Materialele folosite: profile metalice, plasă metalică sau din

material textil.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I18: ROTATIVĂ TIP POM CU SFORI CĂŢĂRAT (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-14 ani: De formă piramidală: aprox. Diametrul bazei: D=2800 mm; H=3200 mm; Spaţiu de securitate necesar:

D=5500 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 3÷5; Materiale folosite: metal, PAFS (poliesteri armaţi cu fibră de

sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice, plasă căţărare de cablu de oţel cu protecţie din

material textile.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I19: ROTATIVĂ (MANEJ) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 7 -14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. D=2000 mm; H=900 mm; Spaţiu de securitate necesar:

D=5000x2800 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 4; Materiale folosite: metal, PAFS (poliesteri armaţi cu fibră

de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I20: SISTEM CĂŢĂRAT DIN LEMN CU SFORI (BUC)

a) Pentru grupa de vârstă: 4-14 ani: Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2500x1200 mm; H=2000 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=4700x3500 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 3-5; Materiale folosite: lemn, plasă căţărare de cablu de

oţel cu protecţie din material textile.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I21: SISTEM DE CĂŢĂRAT METALIC CU SFORI (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-14 ani: Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2500x1100 mm; H=1600-2300 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=4700x3200 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 3-5; Materiale folosite: metal, plasă caţărare de cablu de

oţel cu protecţie din material textile.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I22: SISTEM DE SĂRIT ELASTIC (TRAMBULINĂ) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-14 ani: Amplasată îngropat la nivelul solului; Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2800x1500 mm; Adâncime H =

400 mm; Spaţiu de securitate necesar: Lxl=4800x5500 mm; Număr maxim de utilizatori simultan, în funcţie de vârstă;

Materiale folosite: element elastic cauciuc, metal.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I23: SISTEM ECHILIBRISTICĂ (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-14 ani: Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2500x1200 mm; H=1700 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=4700x3200 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 3; Materiale folosite: lemn, metal.

sau Dimensiuni echipament: aprox. L=5000 mm; Secţiune bârnă Ø=180 mm; H=300 mm; Materiale folosite:

lemn, metal.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I24: TOBOGAN CU 1 BLAT PENTRU GRUPA 1-3 ANI (SUPRAFAŢĂ

DE ALUNECARE) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 1-3 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=1760x1450 mm; H=1250 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=4250x3450 mm; Numar maxim de utilizatori simultan: 1; Materiale folosite: lemn, metal, cauciuc, PAFS

(poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I25: TOBOGAN CU 1 BLAT PENTRU GRUPA 4-7 ANI (SUPRAFAŢĂ

DE ALUNECARE) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 4-7 ani:

63

Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=3100x2500 mm; H=1400-1800 mm; Spaţiu de securitate

necesar: Lxl=4800x6050 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: 2-3; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS

(poliesteri armați cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I26: TOBOGAN CU 1 BLAT PENTRU GRUPA 7-14 ANI (SUPRAFAŢĂ

DE ALUNECARE) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă 7 - 14 ani: Dimensiuni de gabarit echipament: aprox. Lxl=5650X1200 mm; H=3350 mm; Spaţiu de securitate necesar:

Lxl=7500x10800 mm; Număr maxim de utilizatori simultan: max. 3; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS (poliesteri

armati cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I27: VAGOANE (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-7 ani: Dimensiuni echipament: aprox. Lxl=2500x1500 mm; H=1800 mm; Materiale folosite: lemn, metal, PAFS

(poliesteri armaţi cu fibră de sticlă) sau HDPE (High-density polyethylene) fără componente toxice.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I28: ARC PENTRU JUCĂRIE PE ARC "ALBINUŢĂ" (BUC)

 Procurare arc pentru jucărie „Albinuță”

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I29: ARC SISTEM DE SĂRIT ELASTIC (TRAMBULINĂ) (BUC)

 Procurare arc pentru trambulină

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I30: BLAT TOBOGAN CU VALURI (LA CARE ZONA DE

ALUNECARE PREZINTĂ 2 SAU MAI MULTE VARIAŢII DE PANTĂ) (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I31: BLAT TOBOGAN PENTRU GRUPA 1-3 ANI (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I32: BLAT TOBOGAN DREPT 2 M (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I33: BLAT TOBOGAN DREPT 2,5 M (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I34: BLAT TOBOGAN DREPT 3,5 M (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I35: BLAT TOBOGAN DREPT DUBLU 2,5 M (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I36: BLAT TOBOGAN SPIRAL (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I37: BLAT TOBOGAN TUBULAR (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I38: NACELĂ LEAGĂN (1-3 ANI) (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I39: NACELĂ LEAGĂN TIP CUIB DE PASĂRE Ø 1000 MM; H 300

MM (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I40: NACELĂ LEAGĂN TIP CUIB DE PASĂRE Ø 1260 MM; H 340

MM (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I41: ȘEZUT LEAGĂN (4-14 ANI) (BUC)

Prețul conține: material.

DESCRIEREA PREŢULUI I42: PLASĂ SISTEM DE SĂRIT ELASTIC (TRAMBULINĂ) (BUC)

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I43: JOC INTELIGENT X ŞI O (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-14 ani: Alcătuit dintr-un cadru pătrat din ţeavă dreptunghiulară cu secţiunea de cca. 30X10X0,3 mm, cu latura de

64

cca 1,5 m, fixat la sol pe 2 laturi prin 2 stălpi de lemn. Cadrul pătrat conţine asamblate la distanţe egale 3 bări verticale

cilindrice. Pe fiecare din aceste bări sunt amplasate la distanţe egale, pe verticală putându-se roti în jurul axei proprii,

câte 3 cuburi cu latura de cca. 0,150 mm. Pe cele 4 feţe verticale ale celor 9 cuburi sunt imprimate cu vopsea literele

X, respectiv O (fiecare pe câte o faţă, alternativ).

Preţul conţine: material şi manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I44: TUB TRECERE (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-7 ani: Compus dintr-un tub cu diametrul interior de cca. 0,8 m, respectiv cca. 1 m lungime. Acesta poate fi

confecţionat din fibră de sticlă, plastic, etc. La cele 2 capete este fixat de sol.

Preţul conţine: material şi manoperă.

DESCRIEREA PREŢULUI I45: MÂNER SUSŢINERE TOBOGAN/JUCĂRIE PE ARC

(ALBINUŢĂ) (BUC)

 Pentru grupa de vârstă: 4-7 ani: Fabricat din mase plastice de dimensiuni 150/80 mm, de consistenţă rigidă. La cele 2 capete este se fixează de

sistemul de susţinere al toboganuluui sau de jucăria pe arc prin 2 buc holşuruburi care se livrează odată cu mânerul.

Preţul conţine: material şi manoperă.

J) SPECIFICAŢII TEHNICE REFERITOARE LA SPAȚIILE DESTINATE AMENAJĂRII CANISITELOR

Prețul echipamentelor conține manopera de montare.

Se vor respectă următoarele detalii tehnice:

 îngrădite cu gard din plasă xenium sau bordurată (de dimensiuni: înălţime = 0,84 m, lăţime = 2,5 m pe bucată) şi cu stâlpi xenium sau obişnuiţi din ţeavă dreptunghiulară, cu capac sau fără, de înălţime = 1,2 m şi fixaţi în

gropi betonate de dimensiunile 0,3 / 0,3 / 0,3 m.

 gardul respectiv va avea amplasată o uşă de intrare din plasă xenium sau plasă bordurată.

 în interiorul împrejmuiririi va fi amplasat un stâlp Ø 0,25 – 0,30 m înălţime, pentru loc de urinare, fixat în groapă betonată de dimensiunile 0,3 / 0,3 / 0,4 m.

 se va amplasa o masă pentru periat şi curăţat animalele de companie, având dimensiunile: lungime = 1 m, lăţime = 0,8 m, înălţime = 1 m.

 se va amplasa un sistem de panouri din lemn pentru sărituri, în trei trepte, având lăţimea de 1m, iar cele trei trepte vor fi la înălţimile de 0,6m, respectiv, 0,4 m şi 0,2 m., acestea fiind fixate în câte două gropi betonate de

dimensiunile 0,3 / 0,3 / 0,3 m.

 se va face un traseu din cinci bârne: cu patru scânduri de dimensiunile 0,4 / 0,05 / 0,25 m şi o scândură de dimensiunile 4 / 0,05 / 0,25 m. Acestea vor fi fixate în câte două picioare din ţeavă Ø 0,48 cm în gropi betonate de

dimensiunile 0,3 / 0,3 / 0,3 m. Traseul va avea bârnele fixate la înălţimile 0,2 m, respectiv 0,4 m, 0,6 m, 0,4 m, 0,2 m

şi distanţa de 0,3 m.

 se va amplasa şi o groapă de nisip de dimensiuni minime de 2 m / 3 m.

 se vor monta coşuri speciale compuse dintr-un repartitor de pungi biodegradabile şi un coş colector care va fi golit periodic (săptămânal)

 se vor monta panouri informative (conform Anexei 7 la prezentul Caiet de sarcini). Detaliile precizate mai sus vor putea fi adaptate în funcţie de dimensiunile şi necesităţile obiectivului,

putându-se monta şi alte echipamente de tipul celor precizate la Anexa 2 la Caietul de sarcini şi anume:

DESCRIEREA PREȚULUI J1 - CĂŢĂRĂTOARE SIMPLĂ (BUC) Format din două subansambluri de scânduri cu secţiunea transversală de aprox. 0,04/0,05 m şi de 2 m

lungime rigidizate la aprox. 0,3 m între ele prin nişte şipci cu dimensiunea de aprox. 0,4X0,1X0,015. Cele 2

subansambluri sunt fixate la un unghi de 90 0 , formând două pante (urcare şi coborâre). Rigidizarea acestora se face la

mijlocul triunghiului astfel format, cu două scânduri cu secţiunea transversală de aprox. 0,02/0,06 m.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI J2 - SĂRITOARE CU ANVELOPĂ (BUC) Are forma de cadru pătrat din stâlpi de lemn cu secţiunea de aprox. 0,1X0,1 m, cu dimensiunile de gabarit de

aprox. 1,5X1,6 m. În centru acestui cadru pătrat se află o anvelopa auto, susţinută pe cele 2 diagonale de 4 bucăţi de

cordelină.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI J3 – OBSTACOL TIP CU ELEMENT ÎN X (BUC)

65

Asemănătoare cu săritoarea cu anvelopă doar că în loc de anvelopă, cadrul pătrat din lemn este rigidizat prin 2

diagonale din scândură cu secţiunea de 0,01X0,05. De asemenea la partea superioară cadrul pătratului este deschis.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI J4 - CĂŢĂRĂTOARE TIP BALANSOAR (BUC)

Asemănătoare cu un balansoar (cumpănă), partea care se balansează fiind confecţionată din lemn cu o

secţiune transversală de aprox. 40 / 0,05 m şi de aprox. 3 m lungime. Înălţimea părţi pe care se fixează articulat

această parte în mişcare fiind de aprox. 03 m. La r\ndul ei aceasta se fixează într-o groapă betonată de dimensiunile

0,3 / 0,3 / 0,3 m.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI J5 – PANOU INFORMATIV (BUC) Panourile vor fi realizate din tablă din oţel, vopsite cu vopsea industrială, după modelele prevăzute în această

anexă. Aceste panouri vor fi protejate cu folie de protecţie şi se vor monta pe stâlpi metalici de lungime de 3,5 m,

printr-un sistem de prindere adecvat. Dimensiunile acestor panouri vor fi: înălţime = 650 mm, lăţime = 500 mm,

pentru cele de informare canisite.

Prețul conține: material și manoperă.

K) ECHIPAMENTE FITNESS Prețul echipamentelor conține manopera de montare.

DESCRIEREA PREȚULUI K1 – APARAT DE FITNESS PENTRU BRAȚE, ABDOMEN ȘI SPATE

(BUC)

Poate fi utilizat de trei persoane simultan. Structura este din metal galvanizat protejat prin vopsire în câmp

electrostatic, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilenă. Dimensiuni echipament: 2.00 m x 2.00 m x

0,80 m; Dimensiuni spațiu de siguranță 5.00 m x 5.40 m

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI K2 – APARAT DE FITNESS PENTRU ABDOMEN ȘI TALIE (BUC)

Poate fi utilizat de trei persoane simultan. Structura din oțel galvanizat, protejat prin vopsire în câmp

electrostatic, maner circular din polietilenă (rezistent la utilizări multiple), șezut din polietilena, capace din polietilenă

pentru protecția îmbinărilor. Dimensiuni echipament: 560 x 1380 x 1322 mm, geutate aparat 68,5 kg; Spațiu de

siguranță 4560 x 4380 mm; poate fi montat în suprafețe de: iarbă, paviment cauciucat, beton/asfalt, nisip

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI K3 – APARAT DE FITNESS SCARA (BUC)

Categorie de varsta peste 14 ani. Poate fi utilizat de către o persoană. Structura din oțel galvanizat la cald și

vopsit în câmp electrostatic sau oțel inoxidabil. Elementele de susținere și protecție sunt din EPDM, iar șuruburile și

piulițele autoblocante din oțel inoxidabil. Dimensiuni ehipament: 1130 x 1030 x 2365 mm; Spațiu de siguranță 4130 x

4030 mm, poate fi montat în suprafețe de: iarbă, paviment cauciucat, beton/asfalt, nisip.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI K4 – APARAT DE FITNESS BICICLETA ELIPTICĂ (BUC)

Categorie de vârstă 7-14 ani. Poate fi utilizat de către o persoană. Structura din oțel galvanizat la cald și

vopsit în câmp electrostatic sau oțel inoxidabil. Elementele de susținere și protecție sunt din EPDM, iar șuruburile și

piulițele autoblocante din oțel inoxidabil. Dimensiuni echipament 1700 x 430 x 1420 mm, Spațiu de siguranță 4700 x

4430 mm, poate fi montat în suprafețe de: iarba, paviment cauciucat, beton/asfalt, nisip.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI K5 – APARAT DE FITNESS PENTRU ÎNTINDERE (BUC)

Categorie de vârstă de la 14 ani. Poate fi utilizat de 2 persoane simultan. Structura din oțel galvanizat la cald

și vopsit în câmp electrostatic, suport din metal pentru șezut, suport picioare metalic, capace din polipropilenă pentru

protecția îmbinărilor. Dimensiuni echipament 1924 x 390 x 1656 mm, Spațiu de siguranță 3690 x 7000 mm, poate fi

montat în suprafețe de: iarbă, paviment cauciucat, beton/asfalt, nisip.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI K6 – APARAT DE GIMNASTICĂ, TIP INELE (BUC)

Categorie de vârstă peste 14 ani. Poate fi utilizat de către o persoană.Structura din lemn de pin tratat și lăcuit,

bare din inox. Dimensiuni echipament 1200 x 130 x 2020 mm, Spațiu de siguranță 4200 x 3130 mm, poate fi montat

în suprafețe de: iarbă, paviment cauciucat, beton/asfalt, nisip.

Prețul conține: material și manoperă.

DESCRIEREA PREȚULUI K7 – APARAT DE FITNESS PENTRU „SKY” – pentru musculatura

66

picioarelor (BUC)

Categorie de vârstă de la 14 ani. Poate fi utilizat de către o persoană. Structura din oțel galvanizat și vopsit în

câmp electrostatic, suport pentru picioare din polietilenă, capace din polipropilenă pentru protecția îmbinărilor.

Dimensiuni echipament 1746 x 1676 x 576 mm. Spațiu de siguranță 4746 x 3576 mm, poate fi montat în suprafețe de:

iarbă, paviment cauciucat, beton/asfalt, nisip.

Prețul conține: material și manoperă.

CAPITOLUL 9. VERIFICAREA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI DECONTAREA ACESTORA

Toate documentele prezentate de SC Horticultura SA Autorității Contractante trebuie să fie în limba română,

cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.

Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de

Unități.

Până în data de 5 a fiecărei luni urmăritorul de contract va întocmi și transmite la SC Horticultura SA

Programul lunar de prestări servicii, avizat de Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Mediu. Acest

program de prestări servicii va conține operațiile și activitățile solicitate de primărie pentru luna respectivă, în funcție

de anotimp; materialul dendrologic ce se dorește a se planta în parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, cvartale de

blocuri, școli, grădinițe; echipamentele de joacă ce se doresc a se monta cu menționarea locurilor de joacă; reparații la

locurile de joacă și canisite; mobilierul urban ce se dorește a se monta pe spațiile verzi. De asemenea, se vor trece

adresele solicitărilor cetățenilor pentru material dendrologic și tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor de pe

domeniul public al Municipiului Timișoara.

Valoarea alocată lunar la programul de prestări servicii se va stabili în funcție de alocația bugetară aprobată

pentru aceste activități în Bugetul Local.

SC Horticultura SA va comunica zilnic, până la ora 8,30, programul de lucru pentru ziua respetivă cu:

adresele unde acționează, tipul operațiilor pe care le va realiza, numărul echipelor și al muncitorilor, numărul și tipul

utilajelor.

Verificarea, controlul şi recepţia serviciilor prestate se va face de către delegatul /delegaţii Primăriei

Municipiului Timişoara, împreună cu delegatul de la SC Horticultura SA, zilnic.

Prestatorul va asigura un mijloc de transport zilnic în vederea verificării şi recepţionării operațiilor executate.

La situația de prestări servicii pentru decada a III-a, a fiecărei luni, se va atașa Tabel din REVISAL

cu angajații societății, sub acest aspect autoritatea contractantă verifică numărul de aganjați și pregătirea lor

profesională - cu respectarea datelor cu caracter confidențial.

În cazul în care prevederile privind personalul nu sunt respectate, SC Horticultura SA are obligația să

remedieze această situație în termen de 30 zile, în cazul în care acesta nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile

asumate, atunci Direcția de Mediu are dreptul de a deduce din preţul contractului subsecvent, ca penalităţi, o sumă

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% pe fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea condițiilor prevăzute în

caietul de sarcini. Factura de penalităţi emisă de către Municipiul Timișoara prin primărie, dacă este cazul, se va

întocmi după semnarea Procesului verbal de recepţie al serviciilor.

În cazul în care materialul dendrologic, mobilierul urban, echipamentele de joacă, fitness și canisite nu

corespund din punct de vedere calitativ cu cerințele impuse prin caietul de sarcini, vor fi consemnate mențiunile

corespunzătoare și măsurile de remediere în procesul verbal de recepție. SC Horticultura SA este obligat să

înlocuiască materialele considerate necorespunzătoare pe cheltuiala proprie, în caz contrar materialul/ echipamentul/

mobilierul declarat necorespunzător nu va fi acceptat și recepționat, urmând de asemenea să fie penalizat conform

prevederilor din contract. Sumele vor fi reținute din facturile următoare, iar în cazul ultimei facturi din garanția de

bună execuție.

Dacă pe parcursul derulării contractului apar mai mult de 3 (trei) situații similare de nefurnizare sau

furnizare necorespunzătoare calitativ a materialului/echipamentului/mobilierului, autoritatea contractantă are dreptul

de a rezilia contractul de drept, fără somație, punere în întârziere sau judecată și de a reține garanția de bună execuție,

acesta din urmă neavând nici o obligație de nici un fel față de SC Horticultura SA.

Serviciile executate în mod necorespunzător nu se vor recepționa și nu vor fi decontate. Pentru neexecutarea

parțială sau în totalitate a serviciilor stabilite prin Programul lunar de prestări servicii, SC Horticultura SA va fi

penalizat cu contravaloarea operațiilor neexecutate, conform prevederilor contractuale. Suma penalizatoare va fi

reținută din facturile următoare, iar în cazul ultimei facturi din garanția de bună execuție.

Prin neexecutarea în 30 (treizeci) zile consecutive a serviciilor contractate, parțial sau în totalitate,

beneficiarul poate rezilia contractual de drept fără somație, punere în întârziere sau judecată, valoarea serviciilor

67

neexecutate fiind reținută din garanția de bună execuție.

Dacă se constată distrugeri ale materialului dendrologic prin acte de vandalism sau sustragerea materialului

plantat va fi întocmit un process verbal de constatare a pagubelor produse, însoțit de fotografii realizate care să

reliefeze aspectele constatate și se vor sesiza instituțiile statului abilitate să aplice măsurile de depistare, identificare și

recuperare a prejudiciilor create.

În cazul în care au loc căderi de ramuri și arbori care produc pagube omenești, materiale și se

constată că acei arbori erau propuși pentru a se defrișa sau pentru a se efectua tăieri de corecție, de mai mult

de 30 de zile, sumele solicitate cu titlul de despăgubire vor fi imputate SC Horticultura SA ca urmare a

nerespectări prezentului acord - cadru pagubele sau prejudiciile rezultate vor fi suportate integral de către

prestatorul de servicii.

Pentru tăierile de corecție, defrișările și degajările de arbori realizate după producerea de fenomene

meteorologice extreme, se vor deconta pe baza unui deviz cu mențiunea „fenomen meteorologic extrem produs

în data de __________________.”

SC Horticultura SA va redacta, situaţiile decadale respectând denumirea operațiilor şi produselor conform

celor specificate în caietul de sarcini şi a tarifelor din Anexa la Analiză atașată acordului cadru.

Cantitatea de operații rezultate din activitățile privind întreţinerea spaţiului verde, locuri de joacă și canisite

va fi confirmată decadal de către achizitor, pe baza unor liste de cantități de operații efectuate de către prestatorul de

servicii de întreținere.

Situațiile decadale vor conține un centralizator al operațiilor efectuate în decada respectivă, urmat de liste de

cantități ale operațiilor efectuate pe zile și pe obiective.

Anexat la situaţiile decadale, prestatorul va prezenta: un centralizator pe decadă însoțit de liste de cantități pe

zile și pe obiective/adrese, procesul verbal de recepție al serviciilor prestate (conform modelelor din Anexa 2), tabel

REVISAL cu angajații SC Horticultura SA care prestează serviciile de întreținere pe zona centrală, în decada a III-a,

fotografii de la: plantări, degajarea terenului, tăieri de corecție și defrișări, echipamente de joacă cele deteriorate și cele

înlocuite, vandalizări ale materialului dendrologic, mobilierului urban, echipamentelor (în format JPG pe suport

CD/DVD), documentul emis de operatorul de salubrizare privind neutralizarea gunoiului pentru luna respectivă și

certificatele de conformitate, calitate și fitosanitare, fișe/cărți tehnice, pentru toate serviciile menţionate mai sus,

precum şi pentru produsele incluse în operațiile efectuate după modelul prezentat în Anexa nr. 2 din Caietul de

sarcini.

În listele de cantități se înscriu:

- denumirea produselor, serviciilor şi operațiilor executate conform prețurilor unitare din anexă;

- cantităţile de produse, servicii şi lucrări, pe zile, pe obiective, aşa cum sunt menţionate în programul lunar.

Acestea vor fi semnate de delegaţii ambelor părţi.

- fiecare listă de cantități va conține închiderea de deviz conform prevederilor legislative în vigoare.

- SC Horticultura SA răspunde şi garantează material şi financiar de buna desfăşurare a operațiilor și

activităților, calitatea şi cantitatea stabilită prin programul lunar de prestări servicii.

SC Horticultura SA va prezenta certificatele de calitate şi garanţie sau certificate de conformitate pentru:

materialul dendrologic (certificate fitosanitare), sistemul de irigare, mobilierul urban, echipamentele de joacă/fitness

folosite la fiecare spaţiu de joacă/fitness şi canisită înlocuite / întreţinute. Acestea se vor ataşa la decada

corespunzătoare.

Pe baza acestora, după acceptarea de către beneficiar și semnarea Procesului verbal de recepție a

serviciilor prestate de către ambele părți (conform modelului din Anexa 2 la caietul de sarcini), se va emite

factura fiscală. Situaţia decadală şi listele de cantități se vor prezenta sub formă scrisă şi electronic în format

Microsoft Access (Access 2007) pe același suport (CD/DVD) pe care sunt postate fotografiile.

Recepţia se efectuează atunci când toate fazele serviciilor şi verificările sunt în conformitate cu prezentul

caiet de sarcini. Atunci se va întocmi şi semna un proces verbal de recepţie între SC Horticultura SA şi autoritatea

contractantă (prin responsabilul de contract sau o altă persoană desemnată).

Operațiile executate necorespunzător din punct de vedere calitativ, se vor reface de către SC Horticultura SA

de servicii, pe cheltuiala acestuia, în caz contrar acestea vor fi tăiate din situaţia de prestări servicii şi nu vor fi

acceptate la plată.

Notă: Recepţia serviciilor prestate se efectuează la unitatea de măsură şi nu la ore normă.

Operatorul prestează toate activitățile ce sunt cuprinse în prezentul caiet de sarcini în funcție de Programul

lunar de prestări servicii.

Evidența cantitativă și calitativă a serviciilor efectuate se va face zilnic.

68

Beneficiarul va verifica zilnic modul de efectuare a prestaţiei privind cantitatea și calitatea operaţiunilor și

activităților realizate.

Verificarea și confirmarea cantitativă și calitativă a activităților se va face de către autoritatea contractantă

zilnic. Pe baza acestor verificări și confirmări, SC Horticultura SA va întocmi situaţii decadale, la cantitățile de

servicii prestate.

Decadal se va face recepția operațiilor și activităților prevăzute în programele de prestări servicii lunare

emise de către beneficiar, se va întocmi o situație conform cantităților verificate și confirmate de către reprezentantul

beneficiarului în prezența unui reprezentant al prestatorului.

La sfârșitul fiecărei decade se întocmeşte un proces verbal de recepţie, semnat de ambele părți.

Situația de prestări servicii însoțită de toate anexele se vor înainta urmăritorului de contract spre

verificare și confirmare în cel mult a treia zi lucrătoare de la sfârșitul decadei.

SC Horticultura SA răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a serviciilor, calitatea și

cantitatea, stabilite prin programul lunar de prestări servicii.

Eventualele neconformități constatate vor fi aduse la cunoştinţa SC Horticultura SA, care are obligaţia să

acţioneze pentru remedierea acestora în termen de 48 de ore și să comunice remedierea.

Daunele, costurile și pretenţiile inițiate de terțe părți și formulate împotriva SC Horticultura SA, dacă sunt

confirmate și de beneficiar, vor fi remediate și/sau suportate de către SC Horticultura SA.

Autoritatea contractantă va urmări și verifica atingerea și respectarea cerințelor prevăzute în caietul de

sarcini, anexă la contractul de prestări servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, locurilor de joacă și

canisitelor din zona centrală a Municipiului Timișoara.

SC Horticultura SA trebuie să asigure realizarea tuturor serviciilor, în regim de continuitate, pentru întreaga

zonă centrală, cu respectarea condiţilor tehnice şi de calitate specifice.

CAPITOLUL 10. CONDIȚII SPECIALE:

Serviciile de întreţinere avute în vedere în respectivul caiet de sarcini se vor efectua astfel:

- în funcţie de necesităţi, anotimp, lună prin Programul lunar de prestări servicii; - ori de câte ori este nevoie, prin Programul de prestări servicii urgente în urma sesizărilor

cetăţenilor sau autosesizării beneficiarului.

SC Horticultura SA va participa la raportarea și cercetarea eventualelor accidente alături de reprezentanții

Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. De asemenea, va fi prezent la toate inspecțiile

organelor de îndrumare și control.

La depistarea echipamentelor de joacă distruse, vandalizate, se întocmește un Proces verbal constatator și se

semnalează corespunzător zona în vederea evitării producerii unor accidente. Semnalizarea și protejarea zonei se va

realiza prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului „Pericol de accident” sau „Echipament defect, a nu

se utiliza, pericol de accident!”

Serviciile de întreţinere se vor desfăşura cu respectarea normelor de mediu, circulaţie pe drumurile publice,

protecţia muncii şi respectarea normelor PSI.

SC Horticultura SA se obligă să respecte standardele SR EN 1177 / A1 din iunie 2003 privind acoperirile

amortizoare de şocuri, pentru suprafeţele spaţiilor de joacă (cerinţe de securitate şi metode de încercare), cu

actualizările şi modificările apărute.

SC Horticultura SA se obligă să execute serviciile prevăzute în contract cu profesionalism şi promptitudine

conform prevederilor caietului de sarcini, propunerii tehnice și financiare anexate contractului.

SC Horticultura SA se obligă să supravegheze operațiunile și activitățile desfășurate, să asigure resursele

umane, materiale, instalaţii, echipamentele necesare şi produsele aferente serviciilor contractate.

În cazul apariției unor situații urgente apărute pe parcursul lunii (reparații și montări de mobilier urban,

echipamente de joacă și canisite, tăieri de corecție sau defrișări) se va întocmi Programul de prestări servicii

urgente. SC Horticultura SA se obligă să execute în regim de urgenţă serviciile comunicate de beneficiar prin

“Programul de prestări servicii urgente” cu respectarea termenului de execuţie a serviciilor respective. Serviciile

care se vor efectua obligatoriu în regim de urgenţă sunt:

 Remedierea elementelor de rezistenţă, a elementelor de tracţiune şi rigidizare ale echipamentelor de joacă care sunt fixate defectuos, fisurate sau chiar rupte, putând astfel genera avarii şi accidente;

 Strângerea elementelor de asamblare (şuruburi, nituri) slăbite;

69

 Repararea sau înlocuirea platformelor sau a scărilor de acces la echipament necorespunzătoare (scări lipsă sau scări cu trepte rupte, putrede sau lipsă, cu balustrade sau mâini curente lipsă, rupte sau instabile etc.)

 Remedierea podeţelor din lemn cu grinzi de susţinere rupte sau crăpate pe aproximativ 75% din secţiunea transversală, cu scânduri rupte, lipsă sau putrede sau care prezintă pericol de prăbuşire;

 Înlocuirea glisierelor de tobogan a căror suprafaţa de alunecare este deteriorată, are porţiuni rupte sau prezintă abateri neadmisibil de mari;

 Completarea cu lanţuri de siguranţă a leagănelor şi rotativelor fără lanţuri sau cu ele rupte;

 Consolidarea sau remedierea construcţiei metalice la echipamentele de joacă la care există deformaţii permanente vizibile cu ochiul liber, sau la care scheletul metalic de susţinere este rupt sau puternic deformat;

 Remedierea tiranţilor de susţinere rupţi ai nacelelor leagănelor;

 Bolţuri rupte, ieşite din articulaţii sau uzate peste limita admisă;

 Piuliţe şi şuruburi lipsă la componentele de susţinere ale echipamentelor;

 Şuruburi sau alte elemente de asamblare prea lungi care ies din gabaritul preconizat şi pot produce rănirea consumatorilor prin lovirea de acestea;

 Eliminarea eventualelor denivelări, marginilor sau muchiilor contondente, de pe suprafaţa de aterizare, de la ieşirea de pe tobogan, leagăn sau rotativă care pot cauza dezechilibrarea şi accidentarea consumatorilor la

impactul cu solul;

 Lucrări de consolidare a echipamentelor de joacă la care nu mai este asigurată stabilitatea lor în gol şi implicit în sarcină, sau a terenului pe care acestea sunt amplasate dacă acesta nu mai conferă rigiditatea necesară

funcţionării echipamentului;

 Lucrări de reamenajare a suprafeţei terenului pe care sunt amplasate echipamentele, în situaţia în care datorită efectuării unor lucrări edilitare (lucrări de intervenţie apă – canal, alte lucrări de construcţii, etc.), tăieri de

corecţie, defrişări copaci căzuţi ca urmare a furtunilor, acesta prezintă denivelări sau obstacole care pun în pericol,

funcţionarea echipamentelor de joacă sau viaţa sănătatea, respectiv siguranţa consumatorilor;

 Nu se admite amplasarea în apropierea străzilor cu circulație rutieră intensă a locurilor de joacă sau de agrement fără garduri de delimitare sau de protecție, având înălţimea minimă necesară corespunzătoare asigurării

protecţiei utilizatorilor.

 SC Horticultura SA este obligat ca la efectuarea lucrărilor de reparații şi montaj să semnalizeze şi protejeze zonele de lucru prin imprejmuire conform normelor privind protecția muncii în vederea atenţionării

pietonilor, în scopul evitării producerii de accidente, precum şi a normelor specifice privind executarea lucrărilor.

Semnalizarea va fi menţinută până la finalizarea lucrărilor şi intrarea in uz a elementelor de mobilier, respectiv până la

întărirea betonului, tartanului, uscarea suprafeţelor vopsite, etc.

 Este obligatorie de asemenea montarea panourilor de avertizare cu regulamentul locurilor de joacă, cel putin un panou pe fiecare loc de joacă, iar pentru spaţiile de joacă cu suprafeţe mai mari, la fiecare acces la locul

respectiv de joacă, cu respectarea indicaţiilor beneficiarului.

 Lucrări de defrişare a arborilor rupţi/căzuţi şi lucrări de toaletare a arborilor care au ramuri rupte şi prezintă pericol pentru cetăţeni, degajarea căilor de acces de arborii rupți.

Ținând cont de frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme (cantități mari de ploi

sau ninsori căzute într-un timp scurt, furtuni însoțite de vânt puternic (peste 60 km/h), SC Horticultura SA este

obligat de a institui un dispecerat de urgență, care în cazul producerii unor astfel de fenomene, să ia măsuri

urgent, în maxim 2 ore de la producerea acestora.

SC Horticultura SA este obligat ca la transmiterea contului de garanție de bună execuție să transmită

și lista nominală, cu numere de telefon, a celor două echipe ce formează dispeceratul de urgență. Acest

dispecerat de urgență asigură serviciul de degajare și tăieri, 24 din 24 de ore.

Un dispecerat de urgență va avea două echipe a câte minim 3 oameni și mașinile și utilajele necesare

pentru a interveni la toate nivelele de înălțime a arborilor.

Programul de prestări servicii urgente cât și acțiunile de intervenție după fenomenele meteorologice

nu trebuie să încetinească și întârzie realizarea Programului lunar de perstări servicii.

SC Horticultura SA se obligă să formeze:

1. Două echipe, permanente pentru tăierile de corecţie, elagare şi defrişare arbori din zona centrală de

pe domeniul public al municipiului Timişoara compuse din minim 3 oameni/echipă, având la dispoziţie utilaje

necesare pentru intervenţia cât mai rapidă.

2. O echipă distinctă, permanentă pentru verificarea locurilor de joacă şi a canisitelor, compusă din

70

minim 2 oameni, având la dispoziţie un autovehicul, dotat cu tot necesarul (scule şi dispozitive), care va avea

următoarele atribuţii:

 Să verifice zilnic prin deplasarea în teren, starea tehnică a spaţiilor de joacă din municipiul Timişoara, situate în zona centrală, depistând şi remediind de urgenţă eventualele defecte constatate, executând în același timp și

lucrările prevăzute în “Programul de prestări servicii urgente”, comunicat de către beneficiar;

 Să întocmească procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri ale echipamentelor de joacă produse ca urmare a vandalizărilor sau folosirii necorespunzătoare a acestora.

 SC Horticultura SA este direct răspunzător de eventualele accidente survenite ca urmare a întreţinerii necorespunzătoare a pieselor şi echipamentelor de joacă, şi va suporta eventualele despăgubiri.

SC Horticultura SA este obligat să aibă cel puţin un responsabil autorizat de ISCIR şi care poartă denumirea

RSVTI în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, conform Ordinului Ministerului Economiei şi

Comerţului Nr. 333 din 28 iunie 2006.

SC Horticultura SA se obligă să respecte prevederile H.G. Nr. 435 din 28 aprilie 2010, respectiv prescripţiei

tehnice PT R 19/2002, şi anume:

 Echipamentele de joacă, fitness, canisite și mobilierul urban, montate de acesta în parcuri, scuaruri și spaţiile de joacă, fitness și canisite să fie însoţite de certificate de conformitate care să dovedească că acestea

îndeplinesc condiţiile esenţiale de securitate, fiind conforme cu tipul de mobilier/echipament descris în certificatul de

tip eliberat de o organismul desemnat (ISCIR sau echivalent);

 Pe echipamentele montate în spaţiile de joacă trebuie să fie inscripţionate lizibil si durabil denumirea acestora, datele de identificare ale producătorului, anul de fabricaţie, respectiv caracteristicile tehnice ale acestora;

 Trebuie să primească de la producătorul echipamentului de joacă odată cu echipamentul şi instrucţiuni de montare, demontare, reparare, întreţinere, evaluare a riscurilor și categorii de consumatori sub forma unor

documente însoţitoare;

 Să informeze consumatorii printr-un panou de avertizare, conform Anexei nr. 3 la prezentul caiet de sarcini, amplasat la intrarea în spaţiul de joacă despre:

- Denumirea spaţiului de joacă - Datele de identificare a exploatantului spaţiului de joacă inclusiv adresa - Numerele de telefon în caz de urgenţă ale salvării, pompierilor, poliţiei şi a protecţiei consumatorilor

 Să informeze consumatorii prin respectivul panou de avertizare, durabil, amplasat vizibil, inscripţionat cu caractere lizibile, în ceea ce priveşte modul corect de utilizare și comportamentul adecvat, potenţialele pericole, aşa

cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate

sau stării de sănătate, a consumatorilor după caz”;

 Să delimiteze aleile de acces la echipamentele de joacă astfel încât să evite intrarea consumatorilor în raza de acţiune a echipamentelor în mişcare;

 Să întocmească şi să respecte o procedură de inspecţie şi întreţinere a echipamentului de joacă, care să cuprindă cel puţin:

- Verificări periodice (săptămânale) - Măsuri de întreţinere

 Să se asigure că echipamentul ce urmează a fi montat la locurile de joacă îndeplineşte cerinţele esenţiale de securitate, cuprinse în Anexa 1 a HG nr. 435 din 28 aprilie 2010 şi anume:

- Echipamentele montate la locurile de joacă trebuie să poată funcţiona, să fie reglate şi întreţinute, fără a expune consumatorii la pericole din punct de vedere al securităţii, atunci când funcţionarea lor e realizată în

circumstanţele stabilite de producător

- Măsurile de precauţie luate trebuie să asigure excluderea oricărui pericol în condiţii normale sau previzibile de funcţionare pe toată durata de viaţă a echipamentului;

- Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului trebuie să fie în raport cu aptitudinile consumatorilor (starea de sănătate, vârsta minimă, greutate sau înălţime limită)

- Pentru alegerea celor mai bune soluţii SC Horticultura SA trebuie să aplice următoarele principii în ordinea indicată:

a. Excluderea sau limitarea la maxim a pericolelor prin integrarea optimă a securităţi consumatorilor la proiectarea şi fabricarea echipamentului;

b. Luarea măsurilor necesare de precauţie şi securitate în privinţa pericolelor ce nu pot fi excluse; c. Informarea asupra pericolelor rămase datorită eficacităţii incomplete a măsurilor de protecţie luate şi

indicarea situaţiilor în care este necesară o pregătire specială sau folosirea unor echipamente speciale.

71

- La proiectarea şi fabricarea echipamentelor de joacă şi la stabilirea modului de utilizare, trebuie să se ţină seama de o utilizare corectă şi de una incorectă previzibilă;

- Echipamentul de joacă trebuie conceput astfel încât să evite o funcţionare diferită de cea preconizată; - Echipamentul de joacă trebuie livrat împreună cu accesoriile speciale, care sunt esenţiale pentru a

preveni pericolele ce pot apare la montarea, demontarea, transportul, reglarea, întreţinerea şi utilizarea acestora;

La proiectarea, fabricarea, montarea şi stabilirea modului de utilizare a echipamentului, SC Horticultura SA

va ţine cont de:

- Pericolele rezultate din portanţa (forţa de susţinere) insuficientă, ţinând cont de rezistenţa, rigiditatea şi capacitatea de deformare a materialelor folosite;

a. Pericolele ce rezultă din pierderea stabilităţii echipamentului (ţinând cont de susţinerea echipamentului, de solurile posibile precum si de încărcarea echipamentului;

b. Pericolele rezultate din accesibilitatea în caz de avarii, stare de urgenţă și posibilitatea de evacuare c. Pericolele rezultate din interacţiunea echipamentului cu mediul înconjurător și cu publicul d. Pericolele ce rezultă din incendiu e. Pericolele de natură mecanică şi electrică f. Pericolele datorate posibilităţilor defectuoase de întreţinere g. Echipamentele trebuie să fie fabricate din materiale care: nu ard sub acţiunea directă a unei scântei sau

alt focar de incendiu, sunt greu inflamabile, dacă se aprind ard greu și au o viteză de propagare redusă a flăcării, sunt

tratate astfel încât oricare ar fi compoziţia materialului să întârzie procesul de ardere.

Componentele şi părţile detaşabile ale echipamentelor destinate copiilor mai mici de 2 ani trebuie să aibă

astfel de dimensiuni încât să nu poată fi înghiţite.

În caz de întrerupere imprevizibilă a serviciului, chiar şi parţială, SC Horticultura SA trebuie să

înştiinţeze beneficiarul în cel mult 24 de ore printr-o notificare scrisă.

Beneficiarul va întocmi şi comunica ori de câte ori este necesar la SC Horticultura SA “Programul de

prestări servicii urgente”.

Încheierea acordului cadru

Acordul-cadru se încheie pe o perioada de 4 ani. În baza acordului cadru se atribuie contracte subsecvente,

din 12 în 12 luni, sau ori de câte ori este necesar.

Anexele nr. 1 - 4 sunt parte integrantă și completează prezentul caiet de sarcini.

Operaţiile se vor face având în vedere diferite faze ale activităților, după caz pot fi:

a. de reparare / înlocuire în cazul deteriorării, b. de întreţinere a spaţiilor verzi, a sistemelor de irigare, a locurilor de joacă şi canisitelor. Durata contractului: Acordul-cadru de prestări servicii se va încheia pe o perioadă de 48 luni, calculată de

la data ordinului de începere. În baza acordului cadru se atribuie contracte subsecvente, din 12 în 12 luni, sau ori de

câte ori este necesar.

Cerinţe organizatorice minimale: SC Horticultura SA va asigura:

- respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii,

gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor;

- exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de

complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

- respectarea indicatorilor de calitate stabiliţi în prezentul caiet de sarcini al Municipiului Timişoara.

- furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale a informaţiilor solicitate şi accesul la

documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciile de întreţinere a parcurilor, scuarurilor,

spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori de pe

domeniul public al municipiului Timişoara, în condiţiile legii;

- respectarea angajamentelor asumate prin acordul cadru şi contractul subsecvent aferent;

- înlocuirea mijloacelor auto care prezintă defecţiuni;

- personalul necesar pentru prestarea serviciilor asumate prin contract, conform cerinţelor minime stabilite la

procedura de achiziţie publică a acestor servicii.

- conducerea operativă prin asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie. Se va interveni în

cel mai scurt timp posibil (maxim 2 ore de la solicitarea fermă a beneficiarului) în special în cazul căderilor de

arbori/desprinderi de ramuri urmare a intesificării vitezei vântului sau a căderilor abundente de zăpadă. În acest sens

societatea are obligaţia de a asigura permanent un Dispecerat de Urgenţă. Echipajele vor fi organizate astfel încât să se

poată asigura intervenţia simultană în cel puţin două locuri. SC Horticultura SA are obligaţia de a asigura dispeceratul

72

de urgenţă, în 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului, SC Horticultura SA, va depune o adresă la

Primăria Municipiului Timişoara prin care va nominaliza o persoană responsabilă cu primirea de solicitări, în vederea

asigurării serviciului în regim de urgenţă. Datele de contact ale persoanei nominalizate vor fi prezentate în adresa mai

sus menţionată.

- o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile

stabilite prin contract, conform cerinţelor minime stabilite la procedura de achiziţie publică a acestor servicii.

- alte condiţii specifice stabilite ulterior de autoritatea administraţiei publice locale aduse la cunoştinţă

prestatorului în scris, în funcţie de:

- posibilele modificări legislative,

- posibila reorganizare teritorial-administrativă,

- mişcarea bunurilor imobilare din inventarul patrimonial.

- SC Horticultura SA va fi responsabil pentru eventualele accidente de muncă apărute ca urmare a

nerespectării legislaţiei în vigoare de securitate şi sănătate în muncă.

- la efectuarea serviciilor, SC Horticultura SA va avea în vedere protecţia vegetaţiei existente în perimetrul

de lucru. SC Horticultura SA îşi va organiza activitatea în aşa natură încât să nu incomodeze activitatea traficului

rutier. Refacerea serviciilor executate necorespunzător se va face pe cheltuiala SC Horticultura SA.

- nu se vor admite tăieri de arbori fără aprobarea în scris a beneficiarului;

- SC Horticultura SA va asigura desfăşurarea activităţii în regim de continuitate, până la finalizarea

contractului sau epuizarea fondurilor alocate de la bugetul local, va da dovadă de promtitudine şi profesionalism, va

asigura personal competent pentru desfăşurarea activităţii.

- de asemenea, în cazul producerii de pagube, din vina SC Horticultura SA, asupra bunurilor cetăţenilor în

timpul prestării serviciilor, acesta va plăti daune păgubitului.

AJUSTAREA PREȚURILOR

Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor SC Horticultura SA sunt tarifele din Anexa la Analiză,

anexă la contract.

Ajustarea/revizuirea preţului se va face conform art. 164 alin (8) din HG nr. 395/2016 privind Normele de

aplicare Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, autoritatea contractantă este obligată să includă clauze

de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o

perioadă ce depăşeşte 24 luni. Conform art. 164 alin (3) din HG nr. 395/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr.

98/2016 privind achizițiile publice actualizată, autoritatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât

şi în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi,

precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice – emise de Institutul Național

de Statistică - Direcţiei Regionale de Statistică Timiș, o singură dată la 24 de luni (în a XXV-a lună a acordului cadru),

în baza Indicelui Prețurilor de Consum, conform formulei: Prețul de actualizat = (prețului inițial x IPC)/100.

În urma ajustării prețurilor/tarifelor valoarea acordului cadru/contractului subsecvent nu se modifică.

CAPITOLUL 11. DISPOZIŢII FINALE Prezentul Caiet de Sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 98/2016 – privind achizițiile publice;

2. Hotarare HG 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la achiziţiile

publice din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

3. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;

4. Legea nr. 90/1996, modificată şi completată de Legea 177/2000;

5. Legea 307/2006 - Norme privind apărarea împotriva incendiilor Norme generale de prevenire şi stingere a

incendiilor;

6. Ord. 163/2007, Ord. MIRA/MADR 605/579/2008;

7. O.G. 2/2001 actualizat prin O.G. 5/2016, privind regimul juridic al contravenţiilor;

8. H.G.nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement.

9. Legea 47/2012, coroborată cu O.G. nr. 2/2001 modificată şi completată cu Legea nr. 180/2002 şi 10. O.G.

nr. 5/2016, privind regimul juridic al contravenienţilor.

11. IS0 9001:2015, ISO 14001:2015, privind Managementul calităţii şi Sistemele de management de mediu.

12. Legea nr. 104/2011 privind Calitatea aerului;

13. Legea 195/2001 privind Protecţia mediului;

73

14. Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

15. Legea 62/09.03.2018 privind combaterea buruienii ambrozia

Caietul de sarcini conține și Anexele 1, 2, 3, 4 și 5.

Condiţiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.

Orice referinţă din caietul de sarcini cu privire la nume firmă, marcă, sistem de fabricaţie etc., se

completează cu sintagma „sau echivalent”.

SC Horticultura SA are obligaţia să prezinte documente care să demonstreze îndeplinirea standardelor de

produs, prevăzute mai sus.

ȘEF SERVICIU S.V.L.J. CONSILIER

DIANA MIHAELA NICA DANIELA-ELENA BURTIC

RED.; DACT.: DB

o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii