keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 136/31.03.2020 Privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu aferent staţiei de distribuţie carburanţi în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 136/31.03.2020
Privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu aferent staţiei de distribuţie carburanţi în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 6651/13.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-6651/13.03.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.03.2020 -Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-6651/13.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.302/14.06.2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timişoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea;
În conformitate cu art. 695 şi art.697 din Legea 287/2009 privind Codul Civil ;
Având în vedere prevederile art.355 şi art.361, alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Luând în considerare Procesul verbal nr.2/19.12.2019 al şedinţei Comisiei pentru stabilirea suprafeţei de teren pe care se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros, constituită prin Dispoziţia Primarului nr. 909/01.08.2019;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi alin.(3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în bv. L.Rebreanu, înscris în CF 415327 Timişoara.
Art.2: Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu , înscris în CF 415327 Timişoara , CF vechi 89987, cu nr. top. 415327 (top. vechi 13558/2) şi suprafaţa de 1272 mp, în favoarea proprietarului staţiei distribuţie carburanţi situată pe terenul respectiv, S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., precum şi înscrierea dreptului de superficie cu titlu oneros în cartea funciară.
Art.3: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 3921/19.12.2019 a terenului înscris în CF 415327 Timişoara, întocmit de S.C. FIDOX S.R.L. Braşov şi se stabileşte redevenţa la preţul de 9158 euro/an fără TVA, raport ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.4: Contractul de constituire a dreptului de superficie pentru terenul menţionat la art.1 se încheie pe o durată de 25 de ani, modelul de contract constituind Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art.5: Plata sumei de 9158 euro/an va fi efectuată de S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. în două rate pe an, plătibilă în lei la cursul leu/euro valabil în ziua facturării, datele scadente fiind 30 martie şi 30 septembrie a fiecărui an, inclusiv garanţia pentru un an.

Art.6: Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiei ce decurge din dreptul de superficie cu titlu oneros, conform Codului de Procedură Fiscală se instituie sancţiunea pecuniară pentru neplata în termen a obligaţiilor. În cazul în care se înregistrează neplata consecutivă a două rate anuale se va retrage dreptul de superficie cu titlu oneros acordat şi rezilierea de drept a contractului.

Art.7: Se mandatează dl. Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timişoara, pentru semnarea contractului de superficie cu titlu oneros în formă autentică.

Art.8: Toate cheltuielile privind autentificarea şi operaţiunile de publicitate imobiliară cad în sarcina S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Art.9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.10: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului
-S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_2.pdf

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

1

Anexa nr.2 la HCLMT nr. ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS

Nr….........….. / ………………… Prezentul contract se încheie între: Art 1 . PĂRŢILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon 0256.408.300, având codul fiscal RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin Primar-Nicolae Robu, în calitate de proprietar sau administrator al dreptului de proprietate al Statului Român/Municipiului Timisoara, denumit în continuare PROPRIETARUL, pe de o parte,

şi ......................................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea..................................., Jud.................... str................................nr..........., bl.........., sc......, ap......., B.I./C.I./pasaport/ Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub seria..................................... ,nr...................................,eliberat de...................................... la data de ............................., CNP/CUI/CIF................................. cont nr................................................................., deschis la ......................................................................., e-mail(*camp obligatoriu)............................................, reprezentată prin ............................................, având funcţia de ......................................... in calitate de beneficiar al dreptului de superficie, denumit in continuare, SUPERFICIARUL, În temeiul art. 693-702 si art.1170-1179 din Codul Civil si a HCL nr………/……………. privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe acestea, se încheie prezentul Contract de constituire a dreptului de superficie, denumit în continuare "Contract", în faţa notarului public, în următoarele condiţii:

Art 2. OBIECTUL CONTRACTULUI (1) Obiectul contractului îl reprezintă constituirea de catre PROPRIETAR în favoarea SUPERFICIARULUI a unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de ................ mp, din terenul proprietatea privată a Municipiului Timișoara (denumit în continuare Terenul) în suprafață totală de......................, proprietatea privată a Municipiului Timișoara (denumit în continuare Terenul) situat în Timişoara, str.........................................., nr................., înscris în Cartea Funciara. nr............................... a localitatii Timisoara, cu numar cadastral.................................; (2) Terenul asupra căruia se constituie dreptul de superficie a fost dobândit de către Proprietar …………………………..înscris în Cartea Funciară la partea a Il-a (foaia de proprietate) sub nr.crt conform încheierii nr.din…………………………………………………… (3) Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pentru construcţia/construcţiile înscrise în CF nr............................. situate în/deasupra sau în subsolul terenului, în vederea exploatării, administrării şi folosirii adecvate a acestor construcţii şi pentru asigurarea, în bune condiţii, a accesului proprietarilor construcţiilor la calea publică. Sprafața de teren ce face obiectul acestui drept de superficie este de..................... mp.

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

2

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ………. ani, începând cu data de ……………....., cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al proprietarului și produce efecte de la data semnării acestuia de către părți. (2) La expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, acesta poate fi prelungit numai prin acordul scris si expres al părţilor, pentru o perioadă cel mult egală cu durata sa iniţială, putându- se aplica prelungiri succesive. (3) Prelungirea termenului prezentului contract poate avea loc la cererea superficiarului, depusă cu cel mult 30 zile înainte de sfârşitul termenului de valabilitate a prezentului contract, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de expirarea contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de valabilitate a prezentului contract se încheie un act adițional la prezentul contract.

Art 4. PREȚUL FOLOSIRII CU TITLU ONEROS-TAXA DE SUPERFICIE (1) Preţul folosirii cu titlu oneros a terenului –taxa de superficie– este de........................lei/mp/an aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr....................., indexată anual cu rata inflaţiei şi se calculează prin aplicarea tarifului mai sus menţionat la suprafaţa stabilită prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr.........................., pe care superficiarul se obligă să o plătească proprietarului. (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la începutul fiecărui an calendaristic, reprezentând rata inflației, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica. (3) Pretul folosirii cu titlu oneros a terenului, neindexat, poate fi modificat unilateral prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. (4) În cazul în care nu se plătește taxa de superficie la termenele scadente, superficiarul datorează majorări de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificari si completari, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor si taxelor locale. Art.5 MODALITATEA DE PLATĂ ȘI TERMENELE DE PLATĂ (1) Plata taxei de superficie se efectueaza în două rate anuale în contul nr. RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele proprietarului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. (2) Termenul scadent pentru plata primei rate este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. (3) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadențe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie al aceluiași an. (4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data celei de a doua scadențe, adică 30 septembrie sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acesteia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie al aceluiași an. (5) Pentru buna executare a prezentului contract, superficiarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data semnării contractului, garantia de buna executie a contractului. (6) Valoarea garantiei de buna executie reprezinta pretul taxei de superficie calculat pentru un an, respectiv de ..................... lei. (7) Proprietarul are dreptul de a executa garanția de bună execuție a contractului ori de câte ori superficiarul nu își îndeplinește obligatia de plata a taxei de superficie în termen de maxim 90 de zile de la data scadenței. (8) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data executarii de catre proprietar a garantiei de buna executie, superficiarul, sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat sa constituie o noua garantie de buna executie sau sa suplineasca diferenta, dupa caz, până la nivelul prevazut de alin.(6).

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

3

(9) Plata garantiei se efectueaza prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sau in contul nr.RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timisoara. (10) Corespondenta aferenta prezentului contract referitoare la indeplinirea obligatiilor de natura financiara se va purta pe adresele de e-mail puse la dispoziție de părțile implicate. Art.6 MODALITATEA DE COMUNICARE (1) Plata taxei de superficie se va efectua în baza unei facturi emisă de catre proprietar în formă electronică, în format pdf. (2) Factura se va comunica superficiarului prin mijloace electronice, e-mail, de pe adresa de e-mail [email protected] pe adresa de e-mail valida, securizata si comunicata in mod oficial de catre superficiar. Comunicarea facturii prin modalitate electronica se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinirea termenului scadent. (3) Partile au obligatia sa intretina functionarea continuă a adreselor de e-mail pe toata durata executarii contractului. (4) Orice modificare sau nefunctionare a adresei de e-mail se va comunica celeilalte parti in cel mult 24 de ore de la data modificarii sau deficienței, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. (5)Superficiarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail:[email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicarii. (6) In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la art.5 alin.2, superficiarul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul mentionat. (7) In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmata de catre superficiar in termenul prevazut la alin. 5, factura va fi considerata comunicata si acceptata. (8) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicata in format electronic, deoarece superficiarul fie nu detine adresă de e-mail, fie aceasta nu este functională temporar, superficiarul se obliga sa se prezinte la sediul proprietarului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, in termen de 5 zile de la data expirării termenului prevazut la art.5.alin.2. In acest caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care superficiarului i-a fost înmânată, sub semnatură, factura emisa pe suport de hârtie. (9) In caz de neîndeplinire de catre superficiar a obligatiei prevazuta la alin.(8), factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la art.5 alin.(2), cu toate consecintele ce decurg din acest fapt. Art 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI (1) Proprietarul are dreptul de a dispune de teren (de a înstrăina nuda proprietate), noul proprietar fiind ţinut să respecte condiţiile superficiei constituite prin prezentul contract. În acest sens părţile sunt de acord cu notarea dreptului de superficie în Cartea Funciară a terenului. (2) Proprietarul are totodată dreptul de a greva cu sarcini nuda proprietate asupra terenului cu respectarea prerogativelor superficiarului constituite prin prezentul contract şi cele conferite lui în baza legii şi de a pretinde plata preţului conform contractului la termenele convenite . (3) Proprietarul are obligaţia de a garanta superficiarului folosinţa liniştită şi utilă a terenului, precum şi obligaţia de a-l garanta pe superficiar împotriva evicţiunii.

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

4

Art. 8. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI (1) Superficiarul are dreptul de a folosi terenul potrivit destinaţiei sale, dobândind în acest sens şi posesia asupra terenului. Titularul poate dispune în mod liber de dreptul său. Cât timp construcția există, dreptul de folosință asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai odată cu dreptul de proprietate asupra construcției precum şi dreptul de a dispune de substanţa terenului în limitele impuse de necesitatea construcţiei existente pe acesta. (2) Superficiarul are obligaţia de a plăti preţul contractului la termenele convenite, precum şi obligaţia de a folosi terenul ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei sale. (3) Superficiarul are dreptul de a cunoaște dacă proprietarul dorește să greveze cu sarcini sau să înstrăineze nuda proprietate a terenului în timpul operării contractului, având drept de preemțiune la cumpărarea acestuia, încetând astfel prevederile prezentului contract prin consolidare, potrivit prevederilor art. 10.

(4) În cazul în care superficiarul dorește să intervină asupra construcției existente prin modificări structurale, altele decât reparații și consolidări, acesta le poate face, dacă nu implică modificarea suprafeței construite la sol, neafectând în acest sens terenul construit. Exceptând aceste cazuri, toate modificările aduse clădirilor existente la data încheierii contractului de superficie se pot realiza doar cu acceptul proprietarului terenului, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în caz contrar se aplică prevederile art. 695 alin. 3 din Codul Civil: În cazul în care superficiarul modifică structura construcţiei, proprietarul terenului poate să ceară, în termen de 3 ani, încetarea dreptului de superficie sau repunerea în situaţia anterioară. În al doilea caz, curgerea termenului de prescripţie de 3 ani este suspendată până la expirarea duratei superficiei.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI (1) Orice modificare asupra clauzelor contractului se realizează prin act adiţional. (2) În situaţia prelungirii contractului, se va realiza o redeterminare a prețului folosirii cu titlu oneros. Actul adiţional de prelungire a termenului superficiei va cuprinde şi noua valoare a taxei de superficie . (3) În situația în care pe parcursul derulării contractului se modifică natura terenului și/sau destinaţia construcţiei, parametri ce au determinat fixarea cuantumului prestației, se va proceda la redeterminarea taxei de superficie, încheindu-se un act adițional în acest sens. Acest proces de redeterminare poate fi inițiat de ambele părți contractuale prin notificări scrise comunicate între părți. (4) În situaţia în care terenul ce face obiectul prezentului contract este notificat în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi se dispune restituirea în natură a părţii de teren rămasă liberă, contractul se va modifica în mod corespunzător prin reducerea suprafeţei de teren cu terenul restituit în natură, cu respectarea prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului nu este posibilă. (6) În cazul în care superficiarul înstrăinează construcțiile, noul proprietar al construcțiilor este obligat să încheie un nou contract de superficie cu titlu oneros . În termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra construcţiilor, noul proprietar va trebui să solicite încheierea unui contract de superficie pentru suprafaţa de teren necesară. În lipsa acestei solicitări, Municipiul Timisoara poate solicita informatii cu privire la noul proprietar inregistrat in evidentele fiscale ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în vederea notificării şi încheierii unui nou contract de superficie. Art. 10 – INCETAREA CONTRACTULUI Dreptul de superficie cu titlu oneros înceteaza pentru una dintre următoarele cauze: (1) Prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; (2) Prin pieirea fortuită a construcţiei sau ca urmare a demolării acesteia, parțială sau totală, de către superficiar;

Municipiul Timisoara DCTDD Redactat: .......................................

5

(3) În alte cazuri prevăzute de lege. În cazul expirării termenului, proprietarul terenului nu dobândeşte dreptul de proprietate asupra construcţiei edificate de superficiar. (4) La înstrăinarea de către superficiar a construcțiilor – caz în care se va încheia un alt contract de superficie cu noul proprietar al construcțiilor, ținând cont și de prevederile art.9 alin.(6) ale prezentului contract. Art. 11. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT (1) Părţile prezentului contract sunt exonerate de răspunderea contractuală pentru neexecutarea la termen şi /sau în mod necorespunzator, total sau parţial, a oricăreia dintre obligaţiile care le revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligaţiei respective şi prejudiciul au fost cauzate de forţa majoră sau caz fortuit. (2) Forţa majoră va fi interpretată în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi trebuie să fie confirmată de către o autoritate competentă. Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege un eveniment independent de controlul/voinţa părţilor, care nu este cauzată de erorile sau neîndeplinirea obligaţiilor de către acestea şi care fac imposibilă executarea contractului. PROPRIETAR, SUPERFICIAR, MUNICIPIUL TIMISOARA

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

SC2020 - 6651 /13.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu aferent stației de distribuție carburanți în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA

PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020- 6651 /13.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu aferent stației de distribuție carburanți în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., facem următoarele precizări: Prin adresa nr.SC2019-31876/09.12.2019 S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L a completat documentația pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L. Rebreanu, înscris în CF 415327 Timișoara , CF vechi 89987, cu nr. top. 415327 (top. vechi 13558/2) și suprafața de 1272 mp, în urma solicitării Comisiei pentru stabilirea suprafeței de teren pe care se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 909/01.08.2019, Proces verbal nr. 1/04.10.2019. Conform Procesului verbal nr. 2/19.12.2019 al ședinței Comisiei pentru stabilirea suprafeței de teren pe care se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 909/01.08.2019, toți membri comisiei au fost de acord cu constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pe toată suprafața înscrisă în cartea funciară, 1272 mp, fiind necesară bunei funcționări a benzinăriei, pe o perioadă de 25 de ani și întocmirea proiectului de hotărâre pentru trecerea terenului respectiv din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și constituirea superficiei cu titlu oneros, după actualizarea raportului de evaluare. Raportul de evaluare a fost actualizat de SC FIDOX SRL Brașov, rezultând o valoare a redevenței de 9158 euro/an, fără TVA. Menționăm că terenul respectiv nu este de natura domeniului public și nu se încadrează în lista cu bunurile care aparțin domeniului public al municipiului cuprinsă în Anexa 4 la O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ. Reglementarea situației juridice a terenului menționat mai sus este necesară în vederea încheierii unui contract de constituire a dreptului de superficie în favoarea proprietarului stației distribuție carburanți situată pe terenul respectiv, S.C. MOL

IT TTX LOST IT IT TI

ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., precum și înscrierea dreptului de superficie cu titlu oneros în cartea funciară. Prin HCLMT nr.302/14.06.2019 s-a aprobat constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe aceste terenuri, regulamentul de constituire și modelul de contract. Conform prevederilor Codului Administrativ, art. 361, alin.(2)” Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” Conform prevederilor Codului Civil, art.697, alin.(1)” În cazul în care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dacă părţile nu au prevăzut alte modalităţi de plată a prestaţiei de către superficiar, titularul dreptului de superficie datorează, sub formă de rate lunare, o sumă egală cu chiria stabilită pe piaţa liberă, ţinând seama de natura terenului, de destinaţia construcţiei în cazul în care aceasta există, de zona în care se află terenul, precum şi de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosinţei. ”

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu, înscris în CF 415327 Timișoara , CF vechi 89987, cu nr. top. 415327 (top. vechi 13558/2) și suprafața de 1272 mp, aferent stației de distribuție carburanți, în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului respectiv, însușirea Raportului de evaluare nr.3921/2019 cu redevența de 9158 euro/an fără TVA, contractul de constituire a dreptului de superficie va fi încheiat pe o perioadă de 25 ani. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020 - 6651 / 13.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu aferent stației de distribuție carburanți în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA

PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

Prin adresa nr.SC2019-31876/09.12.2019 S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L a completat documentația pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L. Rebreanu , înscris în CF 415327 Timișoara , CF vechi 89987, cu nr. top. 415327 (top. vechi 13558/2) și suprafața de 1272 mp. Conform Procesului verbal nr. 2/19.12.2019 al ședinței Comisiei pentru stabilirea suprafeței de teren pe care se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 909/01.08.2019, toți membri comisiei au fost de acord cu constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pe toată suprafața înscrisă în cartea funciară, 1272 mp, fiind necesară bunei funcționări a benzinăriei, pe o perioadă de 25 de ani și întocmirea proiectului de hotărâre pentru trecerea terenului respectiv din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara, terenul nefiind de natura domeniului public, și constituirea superficiei cu titlu oneros, după actualizarea raportului de evaluare. Raportul de evaluare a fost actualizat de SC FIDOX SRL Brașov. Reglementarea situației juridice a terenului menționat mai sus este necesară în vederea încheierii unui contract de constituire a dreptului de superficie în favoarea proprietarului stației distribuție carburanți situată pe terenul respectiv, S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., precum și înscrierea dreptului de superficie cu titlu oneros în cartea funciară. Prin HCLMT nr.302/14.06.2019 s-a aprobat constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe aceste terenuri, regulamentul de constituire și modelul de contract. Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în bv.Liviu Rebreanu, înscris în CF 415327 Timișoara, CF vechi 89987, cu nr. top. 415327 (top. vechi 13558/2) și suprafața de 1272 mp, constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului respectiv în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. proprietar al stației distribuție carburanți situată pe acest teren, însușirea Raportului de evaluare nr.3921/2019, întocmit de SC FIDOX SRL Brașov, cu redevența de 9158 euro/an fără TVA. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA Cod FO53-03,Ver.2

IT TTX LOST IT IT TI