keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 221/04.06.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 221/04.06.2020
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 11919/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. sc2020 - 11919/02.06.2020 al Compartimenului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 02.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11919/02.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020, primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA, prin imputernicit av. Vintila Eugen, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a urmatoarelor : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara, str Brediceanu nr 4, jud. Timis, CF 410686-C1-U16, nr. top. 240/XVIII, la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp. ; Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara, str Brediceanu nr. 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr. top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp ; Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp.
Avand in vedere adeverintele DJC Timis inregistrate cu nr. 1223,1224,1234/16.04.2020, imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr. 4, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.DJCTimis conform art. 4 alin. 4 si art. 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, transfera dreptul de preemtiune al statului catre autoritatile publice locale.
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015;
În conformitate cu art 129 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Municipiul Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SPATIU COM. 2, la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente si Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului
- Domnului IRIMESCU ALEXANDRU si doamnei IRIMESCU ILEANA LAVINIA, prin imputernicit av. Vintila Eugen;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

___________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4 , la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis

    Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-

.......................................................................... şi Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de instrainare a urmatoarelor apartamente : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp , Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp , Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp , si în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008, modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020 , primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin imputernicit av. Vintila Eugen , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a urmatoarelor : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp ,Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp , Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp .

Imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, conform adeverintelor DJCTimis inregistrate cu nr 1223,1224,1234/16.04.2020 , este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extrasul C.F. nr 410686-C1-U16 la A.Partea I. Descrierea imobilului nr top 240/XVIII la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 2 la subsol compus din incapere si magazine cu 7,31% pc , 38/515 mp teren in proprietate “ iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 39,18 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

In conformitate cu extrasul CF nr. 410686-C1-U17 la A.Partea I. Descrierea imobilului nr top 240/XIX , la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 3 la subsol compus din incapere cu 1,96% pc , 10/515 mp teren in proprietate “ iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 23,90 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

In conformitate cu extrasul CF nr. 410686-C1-U18 la A.Partea I. Descrierea imobilului nr top 240/XX , la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 4 la subsol compus din incapere , hol, magazie cu 3,24% pc , 7/515 mp teren in proprietate “ iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 86,48 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

La solicitarea noastra, Direcţia de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD I EST , Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate. În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ; Ca urmare a situaţiei prezentate mai sus, a prevederilor legale cât şi a adreselor emise de către

compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA

Cod FO53- 01,Ver.2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020- __________________________________________________________________________________

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4 , la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis

Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020 , primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin imputernicit av. Vintila Eugen , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a urmatoarelor :

Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp ;

Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp ;

Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp .

Imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, conform adeverintelor DJCTimis inregistrate cu nr 1223,1224,1234/16.04.2020 , este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015. DJCTimis conform art 4 alin 4 si art 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , transfera dreptul de preemtiune al statului catre autoritatile publice locale.

 Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

codFO53-03,ver 3