keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 257/07.07.2020 Privind abrogarea art. 8, alin. 2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 257/07.07.2020
Privind abrogarea art. 8, alin. 2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-13911/24.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 13911/24.06.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 13911/24.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 59, alin. 1, lit. A, h, i şi alin. 2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art. 6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi art. 15, alin. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 190 din data 04.06.2020, privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7), lit. i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3), lit. i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă abrogarea art. 8, alin. 2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Aviz.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-13911/24.06.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 25.06.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu

modificările și completările ulterioare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13911/24.06.2020 privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului ,

Având în vedere art. 2 alin. 2 și 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.06.2001 - actualizată – privind regimul juridic al contravenţiilor – care prevede că „rin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”, ” Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara;

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale

elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor, asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medical, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor;

În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) și i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-13911/24.06.2020 privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR.SC2020-13911/24.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea

contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare, prin care se propune emiterea unei Hotărâri de Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să abroge art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare. Facem următoarele precizări:

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări cu privire la modul în care sunt gestionate deşeurile rezultate din activitatea medicală, potrivit legislaţiei în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020, s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, care cuprinde reglementare unitară, privind modul în care sunt gestionate aceste deșeuri, fiind în concordanță cu legislația națională/internațională în domeniu.

Astfel, se impune abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind abrogarea art.8,alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M. ADRIAN BERE-SEMEREDI ALEXANDRU GHIULAI CONSILIER CLAUDIA DOBRE

CodFO53-01,Ver.2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-13911/24.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și

sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări cu privire la modul în care sunt gestionate deşeurile rezultate din activitatea medicală, potrivit legislaţiei în vigoare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020, s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, care cuprinde o reglementare unitară, privind modul în care sunt gestionate aceste deșeuri, fiind în concordanță cu legislația națională/internațională în domeniu.

Astfel, se impune abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.190 din 04.06.2020, s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, se impune abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

- Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să abroge art.8, alin.2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

ADRIAN BERE-SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.3