keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 138/31.03.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 7962/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 7962/31.03.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7962/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate,
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
Conform Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 92/27.03.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: anexa_hcl_138.pdf

Municipiul Timisoara BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget Rectificare nr.3 Sursa de finantare: 02A Anexa nr.1 LA own 138 me Influent | Îndicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar ra elor 4a) Tot EAT» Crotal Total | anterior | mmm ra | SECTIUNEA TOTAL i 00.01 TOTAL VENITURI 1.458.597.695,00|1.460.517.695,00; 1.920.000 00.02 VENITURI PROPRII _830.645.434,00| 830.645.434,00 _2 00.03 |L VENITURI CURENTE 898.394.434,00| 898.394.434,00 0, 00.04 JA. VENITURI FISCALE 849.594.134,00| 849.594.134,00 ol Al, IMPOZIT PE VENIT, | | 00,05 PROFIT SI CASTIGURI DIN 506.853.000,00) 506.853.000,00 o | CAPITAL | | A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 03.00.01 CAPITAL. DE LA PERSOANE 505.853.000,00| 505.853.000,00 0 FIZICE | [03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 3.500.000,00| 0 | Impozitul pe veniturile din MI transferul proprietatilor | 03.02A.18 imobiliare din patrimoniul 3.500.000,00 3.500.000,00 0 | personal Cote si sume defalcate din 04.02A impozitul pe venit 502.353.000,00| 502.353.000,00 0 i | Cote defalcate din impozitul și 04.02A.01 pevenit 502.353.000,00 502.353.000,00 | 0 | A13. ALTE IMPOZITE PE | 05.00.01 VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 1.000.000,00 1.000.000,00 0 DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit | 05.02A si castiguri din capital 1.000.000,00 1.000.000,00 0 Alte impozite pe venit, profit 05.02A.50 si castiguri din capital 1.000.000,00 1.000.000,00 Q A3. IMPOZITE SI TAXE PE ] 07.00.01 PROPRIETATE 201.800.000,00; 201.800.000,00 o| | Impozite si taxe pe 07.02A proprietate _ 201.800.000,00| 201.800.000,00 ! Q |07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00/ 168.700.000,00| 0 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00| 30.000.000,00| 0 | 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00; 138.700.000,00 0 | IT, Pagina 1/23 i

IMI Total anteri Total (T1+T2 Influente | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar MT 272 a+ o 73 +74) + Fatal 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600,000,00| 22.600.000,00 0 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00| 10.000.000,00 ol 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00 12.000.000,00 ol Impozit pe terenurile 07.02A.02.03 extravilane 600.000,00 600.000,00 0 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 07.02A.03 activitatea notariala si alte 9.000.000,00 9.000.000,00 0 taxe de timbru Alte impozite si taxe de 07.02A.50 proprietate 1.500.000,00 1.500.000,00 Q A4, IMPOZITE SI TAXE PE 11.00.01 BUNURI SI SERVICII 138.441.134,00| 138.441.134,00 o 11.02A Sus defalcate din TVA (SE | 67.749,000,00, 67.749.000,00 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 11.02A.02 descentralizate la nivelul 57.814.000,00 57.814.000,00 0 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si |. Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru i 11.02A.09 finantarea invatamantului 9.935.000,00 9.935.000,00 a particular sau confesional _Jacreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE i 12.02A GENERALE PE BUNURI SI 3.000.000,00 3.000.000,00 0 SERVICII 12.02A.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 3.000.000,00 0 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 90.000,00 0| 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00| 30.000,00 0 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00 60.000,00 ol Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.02A bunurilor sau pe 67.602.134,00) 67.602.134,00 ol |. desfasurarea de activitati |. | Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02 transport 48.602.134,00) 48.602.134,00 0 Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02.01 transport - PE 33.587.134,00) 33,587.134,00 0 Taxa asupra mijloacelor de il 16.02A.02.02 transport -PJ 15.015.000,00) 15.015.000,00 0 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16,02A.50 utilizarii bunurilor sau pe 19.000.000,00| 19.000.000,00 0 desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE 18.00.01 FISCALE 2.500.000,00 »-500.000,00 0i 18.02A Alte impozite si taxe fiscale | 2-500.000,00 2.500.000,00 0 18.02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 2.500.000,00 0 30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE 48.800.300,00| 48.800.300,00 0 C1, VENITURI DIN 30.00.02 PROPRIETATE 18.000.000,00| 18.000.000,00 0 Pagina 2/23 EEE |

Influenti Îndicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar rit) Total Ora CroalToța 30.02A [Venituri din proprietate 18.000.000,00 18.000.000,00 _2o Venituri din concesiuni si | 30.02A.05 inchirieri 15.000.000,00 15.000.000,00 0 Alte venituri din concesiuni 30.02A.05.30 si inchirieri de catre 15.000.000,00 15.000.009,0A 0 institutiile publice 30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,00 3.000.000,00 0| Divicende de la societatile *i companiile nationale "i 30,02A.08.03 societăpile cu capital 3.000.000,00 3.000.000,00 o majoritar de stat C2, VANZARI DE BUNURI SI 33.00.01 SERVICII 30.800.300,00 30.800.300,00 0 Venituri din prestari de 33.02A servicii si alte activitati 1.600.000,00 1.600.000,00 0 Contributia parintilor sau | 33.02A.10 sustinatorilor legali pentru 500.000,00 500.000,00 0 intretinerea copiilor in crese i Contributia persoanelor : 33.02.12 beneficiare ale cantinelor de 1.000.000,00 1.000.000,00 0 ajutor social Venituri din recuperarea ; 33.02A.28 cheltuielilor de judecata, 100.000,00 100.000,00 0 imputatii si despagubiri Venituri din taxe 34.02A administrative, eliberari 1.500.000,00 1.500.000,00 0 | permise ! Alte venituri din taxe 34.02A,50 administrative, eliberari de 1.500.000,00 1.500.000,00 0 IN permise i Amenzi, penalitati si 35.02A confiscari 20.100.300,00 40.100.800,00 0 Venituri din amenzi si alte i 35.02A.01 sanctiuni aplicate conform 20.000.000,00 20.000.000,00 0 dispozitiilor legale _ | Venituri din amenzi si alte ! 35.02A.01.02 sanctiuni aplicate de catre 20.000.000,00 20.000.000,00 0 alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea 15.02A.02 cu intarziere a declaratiei de 300,00 300,00 0 impozite si taxe | Alte amenzi, penalitati si 35024.50 |confiscari 100.000,00 100.000,00/ 0 36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 7.600.000,00 0 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 5.500.000,00 0 Venituri gin recuperarea cheltuielilor efectuate in 36.02A.14 cursul procesului de 100.000,00 100.000,00 o executare silita 1 36.02A.50 Alte venituri 2.000.000,00 2.000.000,00 0i Varsaminte din sectiunea de functionare pentru ' 37.02A.03 finantarea sectiunii de -99.975.000,00) -99.975.000,00 0 dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii ; Pagina 3/23

mmm a MERENI Fotal Influente Indicator bugetar j Denumirea indicatorului bugetar ratia ea a) ui atat prezent varsaminte din sectiunea de | 99.975.000,00 o 420001. IV. SUBVENTII 37121.983,00| 39.041.983,00| 1.920.000, SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE 37.121.983,00 39.041.983,00 1.920.000| ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.02A Suvoventii de la bugetul de 37.121.983,00| 39.041.983,00| 1.920.000 Subventii de la bugetul de 42.02A.41 stat pentru finantarea 16.077.370,00 16.077.370,00 0 sanatatii Finantarea Programui 42.02.65 National de Dezvoltare 21.044,613,00 21.044.613,00 0 Locala i Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea , 42.02A.80 cheltuielilor pentru 0,00 1.920.000,00| 1.920.000 carantina Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 48.02A efectuate si prefinantari 523.081.278,00j 523.081.278,00 o aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02.01 Fondul European de 441.890.584,00| 441.890.584,00 0 daia Dezvoltare Regionala (FEDR) E Sume primite in contul i 48.02A.01.01 platilor efectuate în anul 441.890.584,00| 441.890.584,00 Q ___|curent 48.02A.02 (ese social European 17.528.594,00| 17.528.594,00| o | Sume primite în contul | 48.02A.02,01 platilor efectuate în anul 17.528.594,00 17.528.594,00 0 . curent RER |18.02A.03 Fondul de Coeziune (EC) 62,350.430,00 62.350.430,00 0| Sume primite în contul 48.02A.03,01 platilor efectuate în anul 62.350.430,00 62.350.430,00 0 | curent Instrumentul de Asistenta ] 48.02A.11 pentru Preaderare (IPA II) 739.970,00 739.970,00 0 Sume primite în contul 48.02A.11.01 platilor efectuate în anul 739.970,00 739.970,00 0 curent Alte programe comunitare | 48.02A.15 Tinan?ate în perioada 571.700,00 571.700,00 0 2014-2020 (APC) ! Sume primite în contul 48.02A.15.01 pla?ilor efectuate în anul 571.700,00 571.700,00 0 |. curent TOTAL CHELTUIELI 1.458.955.604,00/1.460.875.604,00| 1.920.000 01 CHELTUIELI CURENTE 1.132.144.894,00 1.134.064.894,00 1.920.000 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 200.257.370,00j 200.257.370,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 349.347.010,00| 348.147.010,00[-1.200.000 (30 TITLUL UI DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00| Oi Pagina 4/23

4 Infl | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar mi 4a) ba: (Total: Fota anterior) mmm A 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00| 135.000.000,00 0 TITLUL V FONDURI DE 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 40.082.830,00 40.082.830,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA 37 SOCIALA 35.201.000,00 35.201.000,00 o TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 302.669.530,00) 302.669.530,00 o aferente cadrului financiar 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38.651.690,00 41.771.690,00| 3.120.000) 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 309.891.440,00j 309.891.440,00 o TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 286.020.440,00| 286.020.440,00 o TITLUL XIV ACTIVE | 72 FINANCIARE 23.871.000,00 23.871.000,00 0] 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 Ol TITLUL XVII RAMBURSARI | 81 DE CREDITE 16,919.270,00 16.618.270,00 0i Partea I-a SERVICII [30.024 PUBLICE GENERALE 146.444.210,00| 146.444.210,00 9 Autoritati publice si | 51.02A actiuni externe 120.805.340,00| 120.805.340,00 1 01 CHELTUIELI CURENTE 106.763.030,00| 106,763.030,00 ol TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAI, 62.967.000,00 62.967.000,00 o TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 24.806.720,00 24.806.720,00 0| TITLUL X Proiecte cu , tinantare din fonduri 58 externe nerambursabile 236.210,00 236.210,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 | |59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18.753.100,00 18.753.100,00 9 79 [CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00| 14.042.310,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 14.042.310,00 14,042.310,00 | Autoritati executive si 51.02A.01 legislative 120.805.340,00| 120.805.340,00 0 51.02A.01.03 Autoritati executive 120.805.340,00| 120.805.340,00 0 |n, Alte servicii publice 54.02A generale | 7.998.000,00 7.998.000,00 d 01 CHELTUIELI CURENTE 7.998.000,00 7.998.000,00 0| TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 498.000,00 498.000,00 0 TITLUL FONDURI DE 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 Pagina 5/23

m rr rit a ; Influente na dn di ; Total ant Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar T3a+T4a) 73-74) ” Etera TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 5.200.000,00 5.200.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE Fond de rezerva bugetara 54.02A.05 la dispozitia autoritatilor 7.500.000,00 7.500.000,00 0 locale 54.02.50 Alte servicii publice 498.000,00 498.000,00 0 generale IE Ba Tranzactii privind datoria | 55.02A publica si imprumuturi 17.640.870,00 17.640.870,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 17.640.870,00 â 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00 o Tranzactii privind datoria ; 55.02A.00 publica si imprumuturi 17.640.870,00 17.640.870,00 0 Partea a II-a APARARE, 59.02A ORDINE PUBLICA SI 36.972.360,00 38.892.360,00| 1.920.006 SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta 61.02A nationala 36.972.360,00 38.892.360,00| 1.920.000 01 CHELTUIELI CURENTE 33,293.390,00 35.213.390,00| 1.920.000 TITLUL I CHELTUIELI DE n 10 PERSONAL, 30.037.000,00 30.037.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI | 20 | SERVICII 2.391.390,00 2.391.390,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 15.000,00 15.000,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 850.000,00 2.770.000,00 1.920.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 3.678.970,00 o TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 3.678.970,00 3.678.970,00 0l 61.02A.03 Ordine publica 35.183.230,00 35.183.230,00 0 61.024.03.04 Politie locala 35.183.230,00 35.183.230,00 0 Protectie civila si protectie contra incendiilor | 61.02A.05 (protectie civila 1.789.130,00 3.709.130,00| 1.920.000; |. nonmilitara) Partea a III-a CHELTUIELI 64.02A SOCIAL-CULTURALE 552.914.304,00 352.914.304,00 0 65.02A Invatamant 135.796.214,00| 135.796.214,00 0, 01 CHELTUIELI CURENTE 73.246.074,00 73.246.074,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE i 10 PERSONAL 300.000,00 300.000,00| 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 42.895.350,00 42.895.350,00 | TITLUL VII ALTE | 5 TRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA | 57 SOCIALA 3.018.000,00 3.018.000,00 0 Pagina 6/23

ya Influente aa ten ; Total anterior Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (TI 272 ae 4a) o Fata) + Terre TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 7.488.130,00 7.488.130,00 0| aferente cadrului financiar 2014-2020 | 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8.550.000,00 8.550.000,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00| 62.550.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE | 71 NEFINANCIARE 62.550,140,00| 62.550.140,00 0 Invatamant prescolar si 65.02A.03 primar 15.606.187,00| 15.606.187,00 9 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 14.349.252,00| 14.349.252,00 o 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 1.256.935,00 0 65.02A.04 Invatamant secundar 120.190.027,00| 120.190.027,00 0 Invatamant secundar , 65.02A.04.01 inferior 26.645.906,00| 26.645.906,00 0 Invatamant secundar 65.02A.04.02 superior 93.544.121,00| 93.544.121,00 0 |66.02A Sanatate 83.465.820,00| 84.665.820,00 1.200.000| 01 CHELTUIELI CURENTE 60.420.080,00| _61.620.080,00) 1.200.000; TITLUL I CHELTUIELI DE 10. PERSONAL, 16.077.370,00 16.077.370,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 3.467.890,00 3467.890,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 ÎNTRE UNITATI ALE 30.597.830,00| 30.597.830,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 10.276.990,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 59. TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,0 1.200.000,00| 1.200.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.045.740,00| 23.045.740,00 0 TITLUL XIII ACTIVE : 71 NEFINANCIARE 23.045.740,00) 23.045.740,00 0 Servicii medicale in unitati 66.02A.06 sanitare cu paturi 66.820.560,00| 68.020.560,00 1.200.000 66.02A.06.01 Spitale generale 66.820.560,00| 68.020.560,00| 1.200.000 Servicii de sanatate 66.02A.08 publica 16.645.260,00| 16.645.260,00 | o |67.02A. Cultura, recreere sireligie | 206.528.690,00| 205.328.690,00 -1.200.000| 01 CHELTUIELI CURENTE 154.034.520,00| 152.834.520,00|-1.200.000 TITLUL I CHELTUIELI DE la PERSONAI, 31.563.000,00 31.583.000,00 9 TITLUL II BUNURI SI d 20 SERVICII 118,439.200,00| 117.239.200,00 TITLUL VI TRANSFERURI | 51 INTRE UNITATI ALE 3.000.000,00 3.000.000,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE Pagina 7/23

n m Influente inna ini ; Total ant Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 72 ae T3aT4a) o 73:74) , Total TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 634,360,00 634.360,00 0 aferente cadrului financiar | 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 397.960,00 397.960,00 o 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00 52,494.170,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 52.494.170,00 52.494.170,00 0 67.02A.03 Servicii culturale 113.086.500,00/ 111.886.500,00|-1.200.000| Institutii publice de 67.02A.03.04 spectacole si concerte 69.159.140,00 69.159.140,00 | 67.02A.03.06 Case de cultura 43.877.360,00 42.677.360,00|-1.200.000 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,00 50.000,00 o Servicii recreative si 67.02A.05 sportive 92.037.190,00 92.037.190,00 Mi 67.02A.05.01 Sport 33.374.350,00 33.374.350,00 0 Intretinere gradini publice, 67.02A.05.03 parcuri, zone verzi, baze 58.662.840,00 58.662.840,00 o sportive si de agrement 67.02A.06 Servicii religioase 370.000,00 370.000,00 0 Alte servicii în domeniile | [57.024.50 culturii, recreerii si religiei 1.035.000,00 1.035.000,00 0 O Asigurari si asistenta 68.02A sociala 127.123.580,00| 127,123.580,00 0| [01 (CHELTUIELI CURENTE 124.341.790,00 124.341.790,00 o] TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAI. 58.885.000,00 58.885.000,00 : 0 TITLUL II BUNURI SI 9 SERVICII 11.871.290,00 11.871.280,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI | 51 INTRE UNITATI ALE 1.270.000,00 1.270.000,00 0; ADMINISTRATIEI PUBLICE i TITLUL IX ASISTENTA , 57 SOCIALA 32.183.000,00 32.183.000,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.031.870,00 10.031.870,00 0 aferente cadrului financiar : 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.100.630,00 10.100.630,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 2.781.790,00 0 m NELINANLIANEIVE 2.781.790,00| 2.781.790,00 o Asistenta acordata ! 58024.04 persoanelor in varsta 7.517.849,00 7.517.849,00 0 68.02A.05 Bor sociala în Caz de | 70,028.489,00, 70.028.489,00 0 Asistenta sociala in caz de [8:024.05.02 invaliditate 70.028.489,00 70.028.489,00 0 Asistenta sociala pentru 58.02A.06 [familie si copii 2712.894.060 2.712.894,00 o 68.02A.11 Crese 16.949.800,00 16.949.800,00 o Pagina 8/23

ue ue —Ț 4 Influente tar ; Total anteri Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | 272 e TIT da) 9 SOL Frotat «Fatal Prevenirea excluderii 68.02A.15 sociale 29.914.548,00 29,914.548,00 0 68.02A.15.01 Ajutor social 20.606.978,00 20.606.978,00 0| 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 9.307.570,00 9.307.570,00 0| Partea a IV-a SERVICII SI 69.02A DEZVOLTARE PUBLICA, 191.911.610,00| 191.911.610,00 0 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si 70.02A dezvoltare publica 145.896.360,00| 145.896.360,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 109.646.740,00| 109.646.740,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAI. 428.000,00 428.000,00 Q TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 41.121.310,00 41.121.310,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 68.097.430,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 19.330.350,00 19,330.350,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 19.330.350,00 19.330.350,00 0 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 qi TITLUL XVII RAMBURSARI R 81 DE CREDITE 16.919.270,00 16.919.270,00 0 70.024.03 Locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0 Dezvoltarea sistemului de 70.02A.08.01 locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0 Alimentare cu apa si [70.024.05 amenajari hidrotehnice 7.815.000,00 7.815.000,00 0 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 7.815.000,00 7.815.000,00 0 Numinat public si 70.02A.06 electrificari rurale 17.051.890,00 17.051.890,00 0, Alte servicii in domeniul i 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 46.077.880,00| 46.077.880,00 oi |. dezvoltarii comunale | |74.02A Protectia mediului 46.015.250,00 46.015.250,00 6 01 CHELTUIELI CURENTE 44,904.110,00 44.904.110,00, 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 43.770.110,00 43.770.110,00 Mi TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 1,134.000,00 0 aferente cadrului financiar i 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111.140,00 1.111.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.111.140,00 1.111.140,00 0 Reducerea si controlul 74.02A.03 poluarii 955.130,00 955.130,00 0 Salubritate si gestiunea | 74.02A.05 deseurilor 44.751.120,00 44.751.120,00 0 74.02A.05.01 Salubritate 35.730.470,00 35.730.470,00 0 Pagina 9/23

Total anterior Total (T1+T2+ Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+[4a) T3+T4) pn NEI SARE Colectarea, tratarea si 74.024.05.02 distrugerea deseurilor 9.020.650,00 9.020.650,00 Q| Canalizarea si tratarea 74.02A.06 apelor reziduale 309.000,00 309.000,00 0 Partea a V-a ACTIUNI 79.02A ECONOMICE 530.713.120,00| 530.713.120,00 oi 81.02A Combustibili si energie 148.267.860,00| 148.267.860,00 o 01 CHELTUIELI CURENTE 123.346.880,00| 123.346.880,00 o 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00| 50.000.000,00 ol TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 73.346.880,00 0 l aferente cadrului financiar 2014-2020 | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00| 24.920.980,00 0 TITLUL XIII ACTIVE , 71 NEFINANCIARE 1.049.980,00 1.049.980,00 0i TITLUL XIV ACTIVE 72 FINANCIARE 23.871.000,00| 23.871.000,00 0 81.02A.06 Energie termica 148.267.860,00| 148.267.860,00 9 84,02A Transporturi 382.445.260,00| 382.445.260,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 276.509.410,00| 276.509.410,00 o| TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 60.085.750,00| 60.085.750,00 0 40 TITLUL IV SUBVENTII | 85.000.000,00| 85.000.000,00 0 TITLUL X Proiecte cu : finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 131.423.660,00) 131.423.660,00 0 aferente cadrului financiar , 2014-2020 5 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 105.935.850,00j 105.935.850,00 0 TITLUL XIII ACTIVE | 71 NEFINANCIARE 105.935.850,00 105.935.850,00 9 84.02A.03 Transport rutier 382.445.260,00) 382.445.260,00 6 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 23.802.810,00 23.802.810,00 u 84.02A.03.02 Transport in comun 229.788.270,00 229.788.270,00 0 |84.02A.03.03 Strazi 128.854.180,00| 128.854.180,00 o Partea a VII-a REZERVE, ) 96.02A EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0 97.02A REZERVE 0,00 0,00 o 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 o 99.02A DEFICIT 357.909,00 357.909,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI | 814.496.804,00| 816.416.804,00 1.920.000 00.02 VENITURI PROPRII 830.645.434,00| 830.645.434,00 0 [00.03 1 VENITURI CURENTE 798.419.434,00| 798.419.434,00 0 00.04 A. VENITURI FISCALE 849.594.134,00) 849.594.134,00 0 Pagina 10/23

ra m i irea indicatorului Total anteri Total (T1+12 Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (TI a+T2a+ T3a+T4a) o 13 +79) + Toti Al. IMPOZIT PE VENIT, 00.05 PROFIT SI CASTIGURI DIN 506.853.000,00| 506.853.000,00 0 CAPITAL A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN ; 03.00.01 CAPITAL DE LA PERSOANE 505.853.000,00| 505.853.000,00 0 FIZICE 03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 3.500.000,00 0 umpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.02A.18 imobiliare din patrimoniul 3.500.000,00 3.500.000,00 o personal | Cote si sume defalcate din | 04.02A impozitul pe venit 502.353.000,00| 502.353.000,00 0 Cote defalcate din impozitul 04.02A.01 pe venit 502.353.000,00j 502.353.000,00 0 A13, ALTE IMPOZITE PE ă 05.00.01 VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 1.000.000,00 1.000.000,00 0 DIN CAPITAL | Alte impozite pe venit, profit Pa si castiguri din capital 1.000.000,00 1.000.000,00 2 Alte impozite pe venit, profit | 05.02A.50 si castiguri din capital 1.000.000,00 1,000.000,00 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE ; 07.00.01 PROPRIETATE 201.800.000,00) 201.800.000,00 0 Impozite si taxe pe i 07.02A proprietate 201.800.000,00 0 07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00| 168.700.000,00 0 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00j 30.000.000,00 0| 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00| 138.700.000,00 0 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,00j 22.600.000,00 0 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00 10.000.000,00 a 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00| 12.000.000,00 ol Impozit pe terenurile | 097.024.02.08 extravilane 600.000,00 600.000,00 0 Taxe de timbru, taxe de timbru pentru | 07.02A.03 activitatea notarial si alte 9.000.000,00 9.000.000,00 0 taxe de timbru Alte impozite si taxe de 07.02A.50 proprietate 1.500.000,00 1.500.000,00 0 A4, IMPOZITE SI TAXE PE i 11.00.01 BUNURI SI SERVICII 138.441.134,00) 138.441.134,00 9| 11.02A defalcate din TVA (Se | 67749,000,00, 67.749.000,00 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor , 11.02A.02 descentralizate la nivelul 57.814.000,00 57.814.000,00 a comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si LL Municipiului Bucuresti Pagina 11/23

Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar a 4a) Tot (Total- Total anterior) + Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.02A.09 finantarea invatamantului 9.935.000,00 9.935.000,00 0 particular sau confesional acreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE 12.02A GENERALE PE BUNURI SI 3.000.000,00 3.000.000,00 0 SERVICII 12.02.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 3.000.000,00 0 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 90.000,00 o 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 30.000,00 Q 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00 60.000,00 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02A autorizarea utilizarii 67.602.134,00) 67.602.134,00 0) bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02 48.602.134,00| 48.602.134,00 a 16.024.02.01 Taxa asupra mijloacelor de 33.587.134,00| 33.587.134,00 o transport - PF Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02.02 transport PJ 15.015.000,00| 15.015.000,00 0 Alte taxe pe utilizarea E bunurilor, autorizarea | 16.02A.50 utilizarii bunurilor sau pe 19.000,000,00| 19.000.000,00 0 desfasurare de activitati AS, ALTE IMPOZITE SI TAXE 18.00.01 FISCALE 2-500.000,00 2.500.000,00 9 18.02A Alte impozite si taxe fiscale 2.500.000,00 2.500.000,00 0 18.02A.50 NE Alte impozite si taxe 2.500.000,00 2.500.000,00 0 30.00.01 C, VENITURI NEFISCALE -51.174.700,00 -51.174.700,00| 0 C1. VENITURI DIN 30.00.02 PROPRIETATE 18.000.000,00 18.000.000,00 o 30.02A Venituri din proprietate 18.000.000,00 18.000.000,00 0 Venituri din concesiuni si i 30.024.053 inchirieri 15.000.000,00 15.000.000,00 0 Alte venituri din concesiuni 30,02A.05.30 si inchirieri de catre 15.000.000,00 15.000.000,00 0 | institutiile publice 1 30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,00 3.000.000,00 0 Dividende de la societatile i corapaniile nationale "i 30.02A.08.03 societăpile cu capital 3.000.000,00 3.000.000,00 g majoritar de stat i C2. VANZARI DE BUNURI SI 33.00.01 SERVICII -69.174.700,00| -69.174.700,00 0 Venituri din prestari de 33.02A servicii si alte activitati 1.600.000,00 1.600.000,00 9 Contributia parintilor sau 33.02A.10 sustinatorilor legali pentru 500.000,00 500.000,00 0) INN intretinerea copiilor in crese 2) Contributia persoanelor 33.02.12 beneficiare ale cantinelor de 1.000.000,00 1.000.000,00 0 ajutor social Pagina 12/23

pe Tm armin, Influenti Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar mia E de) Torgl rata Venituri din recuperarea 33.02A.28 cheltuielilor de judecata, 100.000,00 100.000,00 0) imputatii si despagubiri 1 Venituri din taxe 34,.02A administrative, eliberari 1.500.000,00 1.500.000,00 o permise Alte venituri din taxe 34.02A.50 administrative, eliberari de 1.500.000,00 1.500.000,00 0 permise E Amenzi, penalitati si - 35.02A confiscari 20.100.300,00 20.100.300,00 0 Venituri din amenzi si alte 35.024.01 sanctiuni aplicate conform 20.000.000,00| 20.000.000,00 0j dispozitiilor legale 1 Venituri din amenzi si alte 35.024A.01.02 sanctiuni aplicate de catre 20.000.000,00 20.000.000,00 0 alte institutii de specialitate | Penalitati pentru a nedepunerea sau depunerea 35.02A.02 cu intarziere a declaratiei de 300,00 300,00 9 impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si 35.02.50 confiscari 100.000,00 100.000,00 0 36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 7.600.000,00 0 |36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 5.500.000,00 0 Venituri cin recuperarea | cheltuielilor efectuate in 36.02A.14 cursul procesului de 100.000,00 100.000,00 0 executare silita 36.02A.50 Alte venituri 2.000.000,00 2-000.000,00 o Transferuri voluntare, altele 37,024 decat subventiile -99.975.000,00| -99.975.000,00 0 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 37.02A.03 finantarea sectiunii de -99.975.000,00j -99.975.000,00 0 dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii | 42.00.01 IV. SUBVENTII 16.077.370,00 17.997.370,00 1.920.000 SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE 16.077.370,00 17.997.370,00| 1.920.000 ADMINISTRATIEI PUBLICE 42,02A de la bugetul de 16.077.370,00| 17.997.370,00| 1.920.000 Subventii de la bugetul de ' i 42.02A.41 stat pentru finantarea 16.077.370,00 16.077.370,00 0 sanatatii 1 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea | 42.02A.80 cheltuielilor pentru 0,00 1.920.000,00| 1.920.000 carantina | TOTAL CHELTUIELI 814,496.804,00| 816.416.804,00 1.920.000, 01 CHELTUIELI CURENTE 797.577.534,00 799.497.534,00 1.920.000| TITLUL 1 CHELTUIELI DE 200.257,370,00| 200.257.370,00 o pn PERSONAL Pagina 13/23

Influente .| ; fran tn di ; Total anteri Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 T3aT4a) 9 SEI ” Toto TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 349,347.010,00| 348.147.010,00|-1.200.000 |30 TITLUL IN DOBANZI 17.640.870,00) 17.640.870,00 0 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00| 135.000.000,00 0 TITLUL V FONDURI DE 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 8.185.000,00 8.185.000,00 a ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.994.594,00| 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 35.201.000,00| 35.201.000,00 ol 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI| 38.651.690,00| 41.771.690,00| 3.120.000 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00| 16.919.270,00 0 TITLUL XVII RAMBURSARI 81 DE CREDITE 16,919.270,00| 186.919.270,00 0 Partea I-a SERVICII 50.02A PUBLICE GENERALE 132.165.690,00| 132.165.690,00 0 Autoritati publice si | SLOZA actiuni externe 106.526.820,00| 106.526.820,00 0 fot CHELTUIELI CURENTE 106.526.820,00| 106.526.820,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE : 10 PERSONAL, 62.967.000,00 62.967.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 24.806.720,00| 24.806.720,00 0 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18.753.100,00) 18.753.100,00 o Autoritati executive si S1.02A.01 legislative 106.526.820,00) 106.526.820,00 0| 51.02A.01,03 Autoritati executive 106.526.820,00) 106.526.820,00 oi Alte servicii publice qi 54.02A generale 7.998.000,00 7-98.000,00/ Oi 01 CHELTUIELI CURENTE 1 7.998.000,00 7.998.000,00| 0, TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 498.000,00 498.000,00 9 TITLUL V FONDURI DE VU 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 5.200.000,00 5.200.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE | Fond de rezerva bugetara : 54.02A.05 la dispozitia autoritatilor 7.500.000,00 7.500.000,00 0 locale : 54.02A.50 Alte servicii publice 498.000,00 498.000,00 o sasi _ generale |. BOO MONI Tranzactii privind datoria 55.02A publica si imprumuturi 17.640.870,00| 17.640.870,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00| 17.640.870,00 0 30 TITLUL III DOBANZI 17,640.870,00| 17.640.870,00 0 Pagina 14/23

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior Total (T1+T2+ Influente (Total - Total Pagina 15/23 (Tla+T2a+ T3a+T4a) T3+14) anterior) Tranzactii privind datoria 55.02A.00 publica si imprumuturi 17.640.870,00 17.640.870,00 0 Partea a II-a APARARE, 59.02A ORDINE PUBLICA SI 33.293.390,00| 35.213.390,00| 1.920.000 SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta 61.02A nationala 33.293.390,00| 35.213.390,00| 1.920.000 01 CHELTUIELI CURENTE 33.293.390,00| 35.213.390,00| 1.920.000] TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 30.037.000,00) 30.037.000,00 ol TITLUL II BUNURI SI | 20 SERVICII 2.391.390,00 2.391.390,00 o TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 15.000,00 15.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 850.000,00 2.770.000,00| 1.920.000 61,02A.03 Ordine publica 31.941.760,00 31.941.760,00 0 61.02A.03.04 Politie locala 31.941.760,00| 31.941.760,00 0 Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02.05 (protectie civila 1.351.630,00 3.271.630,00| 1.920.000 nonmilitara) ! Partea a III-a CHELTUIELI BAZA SOCIAI-CULTURALE 351.713.284,00| 351.713.284,00 a| 65.02A Invatamant 65.757.944,00| 65.757.944,00 ol 01 CHELTUIELI CURENTE 65.757.944,00| 65.757.944,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 300.000,00 300.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 42.895.350,00) 42.895.350,00 9 TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.994.594,00| 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 3.018.000,00 : 3.018.000,00 0 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8.550.000,00 8.550.000,00| 0 Invatamant prescolar si | 65.02A.03 primar 11.904.207,00| 11.904.207,00 Mi 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 10.647.272,00 10.647.272,00 0 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 1.256.935,00 0 65.02A.04 Invatamant secundar 53.853.737,00, 53.853.737,00 0 Invatamant secundar 865.024.04.01 inferior 14.521.336,00| 14.521.336,00 0 Invatamant secundar | [85.024.042 superior 39.332.401,00 39.332.401,00 0 66.02A Sanatate 21.245.260,00| 22.445.260,00 1.200.000 01 : CHELTUIELI CURENTE 21.245.260,00) 22.445.260,00| 1.200.000 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 16.077.370,00| 16.077.370,00 0 TITLUL UI BUNURI SI 20 SERVICII 3.467.890,00 3.467.890,00 0

Pagina 16/23 , aa nat , Total anteri Total (T1+T2 înfluente || Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar a+ T3a+T4a) o Seri TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 1.700.000,00 1.700.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE 59. TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00 1.200.000,00| 1.200.000 Servicii medicale in unitati 66.02A.06 sanitare cu paturi 4.600.000,00 3.800.000,00| 1.200.000 66.02A.06.01 Spitale generale 4.600.000,00 5.800.000,00| 1.200.000 Servicii de sanatate |66:02A.08 publica 16.645.260,00| 16.645.260,00 o 67.02A Cultura, recreere si religie | 150.400.160,00| 149.200.160,00|-1.200.000 01 CHELTUIELI CURENTE 150.400.160,00| 149.200.160,00 -1.200.000| TITLUL I CHELTUIELI DE , 10 PERSONAL 31.563.000,00) 31.563.000,00 0) TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 118.439.200,00| 117.239.200,00 11.200.000) 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 397.960,00 397.960,00 0 67.02A.03 Servicii culturale 76.819.020,00| 75.619.020,00|-1.200.000 Institutii publice de | |67-024.03.04 spectacole si concerte 33.219.070,00j 33.219.070,00 Q 67.02A.03.06 Case de cultura 43.599.950,00| 42.399.950,00|-1.200.000 Servicii recreative si 67.02.05 sportive 72.176.140,00) 72.176.140,00 0 67.02A.05.01 Sport 25.476.140,00 25.476.140,00 o Intretinere gradini publice, | 67.02A.05.03 parcuri, zone verzi, baze 46.700.000,00 46.709.000,00 0 sportive si de agrement ; [67.02.06 Servicii religioase 370.000,00 370.000,00 9 Alte servicii în domeniile , 67.02A.50 culturii, recreerii si religiei 1.035.000,00 1.035.000,00 0 Asigurari si asistenta | [68.02A so "PL a 114.309.920,00/ 114.309.920,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 114.309.920,00| 114.309.920,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE | 10 PERSONAL, 58.885.000,00) 58.885.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 11.871.290,00| 11,871.290,00 o TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 1.270.000,00 1.270.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE , TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 32.183.000,00) 32.183.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.100.630,00| 10.100.630,00 0 Asistenta acordata 68.02A.04 persoanelor in varsta 5.806.749,00 5.806.749,00 oi Asistenta sociala in caz de 68024.05. boli si invaliditati 69.682.659,00| 69.682.659,00 Asistenta sociala in caz de | 58.02A.05.02 invaliditate 69.682.659,00| 69.682.659,00 0 Asistenta sociala pentru | 68.02A.06 dr 5 1.771.094,00 1.771.094,00 0 familie si copii :

5 ; indicatorului Total anteri Total (T1+TZ Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar am az T3aT4a) 9 Ta) Cota roți | 68.02A,11 Crese 10.358.290,00 10.358.290,00 0| Prevenirea excluderii ŞI 68.02A.15 sociale 26.691.128,00 26.691.128,00 o 68.02A.15.01 Ajutor social 17,847.358,00 17.847.358,00 0| 568.024.15.02 Cantine de ajutor social 8.843.770,00 8.843.770,00 0 Partea a IV-a SERVICII SI 69.02A DEZVOLTARE PUBLICA, 102.238.690,00| 102.238.690,00 0 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si 70.02A dezvoltare publica 58.468.580,00 58.468.580,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 41.549.310,00 41,549.310,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE - 10 PERSONAL 428.000,00 428.000,00 0 TITLUL HI BUNURI SI 20 SERVICII 41.121.310,00 41.121.310,00 o 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 0 TITLUL XVII RAMBURSARI | 81 DE CREDITE 16.919.270,00 16.919.270,00 0 Alimentare apa si ; 70.02A.05 amenajari hidrotehnice 4.300.000,00 4.300.000,00 0 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 4.300.000,00 4.300.000,00 Iluminat public si 70.02A.06 electrificari rurale 15.000.000,00 15.000.000,00 0 Alte servicii in domeniul | 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 39.168.580,00 39.168.580,00 OI dezvoltarii comunale | 74.02A Protectia mediului 43.770.110,00| _43.770.110,00| | 01 CHELTUIELI CURENTE 43.770.110,00 43.770.110,00 0) TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 43.770.110,00 43,770.110,00 0 Salubritate si gestiunea 74.02A.05 deseurilor 43.770.110,00 43.770.110,00 0 74.02A.05.01 Salubritate 35.199.460,00 35.199.460,00 0 Colectarea, tratarea si 74.02A.05.02 distrugerea deseurilor 8.570.650,00 8.570.650,00 a Partea a V-a ACTIUNI 79.02A ECONOMICE 195.085.750,00; 195.085.750,00 0 81.02A Combustibili si energie 50.000.000,00 50.000.000,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 50.000.000,00 50.000.000,00 01 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 50.000.000,00 0 81.02A.06 Energie termica 50.000.000,00 50.000.000,00 0 84.02A Transporturi 145.085.750,00 145.085.750,00 5 01 CHELTUIELI CURENTE 145.085.750,00) 145.085.750,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 50.085.750,00 60.085.750,00 0 40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 85.000.000,00 0 84.02A.03 Transport rutier 145.085.750,00 145.085.750,00 0 84.02A.03.02 Transport in comun 85.085.750,00, 85.085.750,00| 0 84.02A.03.03 Strazi 60.000.000,00| 60.000.000,00 o Pagina 17/28

Influente : n aa 1 Total anteri Total (T1+T2+ Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 ga 4a) o T3 +74) [Partea a VII-a REZERVE, 96.0ZA EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0 97.024 REZERVE 0,00 0,00 o 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0 99.02A DEFICIT 0,00 0,00 0 SECTIUNEA DEZVOLTARE Î 00.01 TOTAL VENITURI 644.100.891,00| 644.100.891,00 0 00.03 I. VENITURI CURENTE 99.975.000,00 99.975.000,00 0 30,00.01 C. VENITURI NEFISCALE 99.975.000,00 99.975.000,00 07 33.00.01 SERVICII IE PUNURISI | 99.975.000,00| 99.975.000,00 o| 37.02A Transforuri voluntare, altele | 93.975.000,00| 99.975.000,00 0 37.02A.04 din sectiunea de | 99.975.000,00| 99.975.000,00 0 42.00.01 IV. SUBVENTII 21.044.613,00 21.044.613,00 0| SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE 21,044.613,00 21.044.613,00 a Is ADMINISTRATIEI PUBLICE | 42.02A Sunventii de la bugetul de 21.044.613,00| 21.044.613,00 0 Finantarea Programui | 42.02A.65 National de Dezvoltare 21.044.613,00 21.044.613,00 0 : Locala Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 48.02A efectuate si prefinantari 523.081,278,00| 523.081.278,00 a aferente cadrului financiar i | 2014-2020 | 48.024.01 Fondul European de 441.890.584,00| 441.890.584,00 o Dezvoltare Regionala (FEDR) esse esse , Sume primite in contul : 48.02A.01.01 platilor efectuate în anul 441.890.584,00j 441.890.584,00! 0 curent _ 48.02A.02 a Social European 17.528.59400| 17.528.594,00 o Sume primite în contul 48.02A.02.01 platilor efectuate în anul 17.528.594,00 17.528.594,00 0; curent : 48.02A.03 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00) 62.350.430,00 a Sume primite în contul 48.02A.03.01 platilor efectuate în anul 62.350.430,00 62.350.430,00 0 curent ; Instrumentul de Asistenta , 48.02A.11 pentru Preaderare (IPA ID) 739.970,00 739.970,00 o Sume primite în contul ; 48.02A.11.01 platilor efectuate în anul 739.970,00 739.970,00 0 curent Alte programe comunitare 48.02A,15 finan?ate în perioada 571.700,00 571.700,00 0 2014-2020 (APC) : mmm TE Pagina 18/23

Pagina 19, /23 1 Influente ; man tn ai Total anti Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Ti as72a+ TSa+T43) 9 T3 ST rr rr n a aa, Sume primite în contul 48.02A.15.01 pla?ilor efectuate în anul 571,700,00 571.700,00 0 curent TOTAL CHELTUIELI 644.458.800,00 644.458.800,00 Q 01 CHELTUIELI CURENTE 334.567,360,00| 334,567.360,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI ' 51 INTRE UNITATI ALE 31.897.830,00| 31,897.830,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 302.669.530,00) 302.669.530,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 309.891.440,00| 309.891.440,00 0| TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 286.020,440,00| 286,.020.440,00 0 TITLUL XIV ACTIVE : 72 FINANCIARE 23.871.000,00| 23.871.000,00 q Partea I-a SERVICII 50.02A PUBLICE GENERALE 14.278.520,00| 14.278.520,00 o Autoritati publice si 51.02A actiuni externe 14.278.520,00| 14.278.520,00 | 01 CHELTUIELI CURENTE 236.210,00| 236.210,00 ol TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri "| 58 externe nerambursabile 236.210,00 236.210,00 0 aferente cadrului financiar | i 2014-2020 1] A 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00) 14.042.310,00 Ql TITLUL XIII ACTIVE | n ! NEFINANCIARE 14.042.310,00) 14.042.310,00 0 Autoritati executive si , 51.02A.01 legislative 14.278.520,00| 14,278.520,00 o 51.024.01.03 Autoritati executive 14.278.520,00) 14.278.520,00 0j ' Partea a II-a APARARE, 59.02A ORDINE PUBLICA SI 3.678.970,00 3.678.970,00 o MI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 3.678.970,00 3.678.970,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00) 3.678.970,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 3.678.970,00 3.678.970,00 61.02A.03 Ordine publica 3.241.470,00 3.241.470,00 0 61.02A.03.04 Politie locala 3.241.470,00 3.241.470,00| 0 Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02A.05 (protectie civila 437.500,00 437.500,00 o nonmilitara) 1] Partea a II-a CHELTUIELI | 64.02A SOCIAT-CUL TURAL E 201.201.020,00 201.201.020,00 0, 65.02A Invatamant 70.038.270,00| 70.038.270,00 1

rr , aa ind: ; Tatal anteri Total (T1+T2 Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 a+T2 aa 4a) 9 TI d) + Topa 01 CHELTUIELI CURENTE 7.488.130,00 7.488.130,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 7.488.130,00 7.488.130,00 Of aferente cadrului financiar 2014-2020 . 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00| 62.550.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE , 71 NEFINANCIARE 62.550.140,00| 62.550.140,00 0 Invatamant prescolar si 65.02A.03 primar 3.701.980,00 3.701.980,00 0; 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 3.701.980,00 3.701.980,00 0 65.02A.04 Invatamănt secundar 66.336.290,00| 66.336.290,00 0 Invatamahnt secundar 65.02A.04.01 inferior 12.124.570,00) 12.124.570,00 0 Invatamant secundar G5.02A.04.02 superior 54.211.720,00| 54.211.720,00 0 66.02A Sanatate 62.220.560,00| 62.220.560,00 a 01 CHELTUIELI CURENTE 39.174.820,00| 39.174.820,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 28.897.830,00| 28.897.830,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE 7 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 10.276.990,00; 0 aferente cadrului financiar ! [2014-2020 1 70 _JCHELTUIELI DE CAPITAL 23.045.740,00| 23.045.740,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 23.045,740,00| 23.045.740,00 0 Servicii medicale in unitati 66.02A.06 sanitare cu paturi 62,220.560,00j 62.220.560,00 a 66.02A.06.01 Spitale generale 62.220.560,00| 62.220.560,00 o [67.024 Cultura, recreere si religie | 56.128.530,00| 56.128.530,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 3.634.360,00 3.634,360,00 a TITLUL VI TRANSFERURI : 51 INTRE UNITATI ALE 3.000.000,00 3.000.000,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X Proiecte cu tinantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 634.360,00 634.360,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00 52.494.170,00| 0) TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 52.494.170,00 52.494.170,00 0 67,02A.03 Servicii culturale 36.267.480,00| 36.267.480,00 0 Institutii publice de | 67.02A.03.04 spectacole si concerte 35.940.070,00| 35.940.070,00 01 67.02A.03.06 Case de cultura 277.410,00 277.410,00 0 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,00 50.000,00 0) Pagina 20/23

ini Total anteri Total (T1+T2 Influente | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 aa Fă da) o ai “Total „ţa Servicii recreative si 67.024.05 sportive 19.861.050,00 19.861.050,00 0 67.02A.05.01 Sport 7.898.210,00 7.898.210,00 0) Intretinere gradini publice, 67.02A.05.03 parcuri, zone verzi, baze 11.962.840,00 11.962.840,00 0| sportive si de agrement | Asigurari si asistenta 68.02A socfala 12.813.660,00 12.813.660,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 10.031.870,00 10.031.870,00 0 TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 10.031.870,00, 10.031,870,00 Q aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 2.781.790,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 2.781.790,00 2.781.790,00 0j Asistenta acordata , 68,02A.04 persoanelor in varsta 1.711.100,00 1.711.100,00 0, Asistenta sociala in caz de 68.02A.05 boli si invaliditati 345.830,00 345.830,00 o Cn Asistenta sociala în caz de | 68.02A.05.02 invaliditate : 345.830,00 345.830,00 0 Asistenta sociala pentru | 68.02A.06 familie si copii 941.800,00 941.800,00 0 68.02A.11 Crese 6.591.510,00 6.591.510,00 0 Prevenirea excluderii [ 58.02A.15 sociale | 3.223.420,00 3.223.420,00 0 68.02A.15.01 Ajutor social 2.759.620,00 2.759.620,00 i 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 463.800,00 463.800,00 9 Partea a IV-a SERVICII SI 69.02A DEZVOLTARE PUBLICA, 89.672.920,00 89.672.920,00 o LOCUINTE, MEDIU SI APE + Locuinte, servicii si | 70.024 dezvoltare publica 87.427.780,00 87.427.780,00 9 01 CHELTUIELI CURENTE 68.097.430,00 68.097.430,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 68.097.430,00 0 aferente cadrului financiar | 2014-2020 HI 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.330.350,00 19.330.350,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 19.330.350,00 19.330.350,00 0 70.02A.03 Locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0 Dezvoltarea sistemului de 70.024.03.01 locuinte 74.951.590,00 74,951.590,00 0 Alimentare cu apa si 70.02.05 | amenajari hidrotehnice 3.515.000,00 3.515.000,00 a 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 3.515.000,00 3.515.000,00 0 Numinat public si [79924.06 electrificari rurale 2.051.890,00 2.051.890,00 o Pagina 21/23

4 Influente aa fn , Total anti Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar 1 a+72 a+ T3a+T45) 9 Tetea aţa F ATI ear ra mr Alte servicii in domeniul 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 6.909.300,00 6.909.300,00 0 dezvoltarii comunale — A 74.02A Protectia mediului 2.245.140,00 2.245.140,00 0| 01 CHELTUIELI CURENTE 1.134.000,00 1.134.000,00 0) TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 1.134.000,00 0] aferente cadrului financiar | 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111.140,00 1.111.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.111.140,00 1,111.140,00 q Reducerea si controlul 74.02A.03 poluarii 955.130,00 955.130,00 o Salubritate si gestiunea 74.02A.05 deseurilor 981.010,00 981.010,00 0 74.02A.05.01 Salubritate 531.010,00 531.010,00 0; Colectarea, tratarea si 74.02A.05.02 distrugerea deseurilor 450.000,00 450.000,00 0 Canalizarea si tratarea | 74.02A.06 apelor reziduale 309.000,00 309.000,00 o Partea a V-a ACTIUNI |79-02A ECONOMICE 335.627.370,00| 335.627.370,00 0 81.02A Combustibili si energie 98.267.860,00| 98.267.860,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 73.346.880,00 73.346.880,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 73.346.880,00 01 aferente cadrului financiar i | 2014-2020. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00| 24.920.980,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.049.980,00 1.049.980,00 0 TITLUL XIV ACTIVE 72 FINANCIARE 23.871.000,00| 23.871.000,00 0 81.02A.06 Energie termica 98.267.860,00| 98.267.860,00 0 84.02A Transporturi __237.359.510,00| 237.359.510,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 131.423.660,00| 131,423.660,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 131.423.660,00| 131.423.660,00 0) aferente cadrului financiar | 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 105.935.850,00 105.935.850,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 1 NEFINANCIARE 105.935.850,00 105.935.850,00 0 84.02A.03 Transport rutier 237.359.510,00 237.359.510,00 0 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 23.802.810,00 23.802.810,00 0 84.02A.03.02 Transport in comun 144.702.520,00 144.702.520,00 0| 84.02A.03.03 Strazi 68.854.180,00| 68.854.180,00 0i Pagina 22/23

mmm Influente : ; aa îndi ; Total anterior Total (T1+T2+ î Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+TZa+ T3a+T4a) T3+T4) Erate Total Partea a VII-a REZERVE, 96.02A EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0 97.02A REZERVE 0,00 0,00 a 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0 DEFICIT 357.909,00 357.909,00 ol PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC Pt, SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu i i Steliana Stahiciu O. ii | | Pagina 23/23