keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 229/25.06.2020 Privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.339/2011

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 229/25.06.2020
Privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.339/2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare SC2020-11946/02.06.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-11946/02.06.2022 al Biroului Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 02.06.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-11946/02.0.62020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.339/2011 privind aprobarea aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.139/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara;
Luand in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.185/2019 privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.339/2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete;
Avand in vedere prevederile Decretulului nr.195/2020 preşedintelui Klaus Iohannis privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, si ale Decretulului nr.240/14.04.2020 al preşedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea starii de urgenta cu o perioada de 30 zile,
Având în vedere Procesul verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.06.2020;
Având în vedere amendamentul formulat de doamna consilier Gabriela Popovici;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea valabilităţii contractelor de de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.339/2011, pe o perioadă de 3 ani de la data expirării termenului contractelor de închiriere, în aceleaşi condiţii contractuale, cu posibilitatea prelungirii doar cu aprobarea Consiliului Local.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze actele adiţionale la contractele de închiriere.

Art.3: Prelungirea valabilităţii contractelor de închiriere se va face potrivit regulilor de drept comun şi conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.139/2011.

Art.4: Se aprobă scoaterea la licitaţie publica în condiţiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.339/25.10.2011 a aplasamentelor pentru care nu au fost depuse cereri de prelungire a valabilităţii contractelor de închiriere.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Autorizare Activităţi Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi ;
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Politiei Locale;
- Biroului Autorizare Activităţi Comerciale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

COD FO53-01, Ver.1 

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SC2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare privind privind prelungirea

contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011, nr. SC2020- al Primarului

Municipiului Timisoara si proiectul de hotarare privind privind prelungirea contractelor de inchiriere

aprobate prin HCLMT nr.339/2011, facem urmatoarele precizari:

Prin HCLMT nr.339/2011 a fost aprobată închirierea domeniului public pentru amplasarea de

construcții cu character provizoriu-chioscuri pe o perioadă de 5 ani de la data predării domeniului public.

Toate cele 22 de locatii scoase la licitatie prin aceasta hotarare sunt in prezent ocupate. Conform

proceselor verbale de predare-primire a terenului către locatari, aceastea au fost predate în cursul anului

2014, iar in anul 2019 prin HCLMT nr.185/2019 a fost aprobata prelungirea respectivelor contracte de

inchiriere pentru o perioada de un an.

Ca urmare a faptului ca art.1din HCLMT nr.185/2019 stipuleaza prelungirea valabilitatii

contractelor mai sus mentionate doar cu aprobarea Consiliului Local propunem promovarea unei hotarari

prin care sa se aprobe prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT 339/2011 .

Faptul că în conformitate cu prevederile art.23 din Regulamentul aprobat prin HCLMT

nr.139/2011 pentru amplasarea chioșcurilor și tonetelor la locul adjudecat la licitație publică,

comerciantul a solicitat și obținut autorizație de construire, ( de ex.:AC 1255/24.09.2013, AC

1260/24.09.2013, AC 1261/24.09.2013) ne confera posibilitatea de a prelungi valabilitatea acestor

contracte cu o perioada mai mare de un an.

Astfel considerăm oportună prelungirea acestor contracte de închiriere. pentru o perioada de 5

ani.

Solicitarile privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere, primite de catre Biroul

Autorizare Activitati Comerciale din partea operatorilor economici pe perioada starii de urgenta instituita

pe teritoriul Romaniei conform Decretelor presedintelui Klaus Iohannis nr.195/2020 si nr.240/14.04.2020

COD FO53-01, Ver.1 

sunt depuse in termen deoarece conform prevederilor acestora “se menține valabilitatea documentelor

eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.”.

Intrucat prin închirierea terenurilor aparținând domeniului public în scopul amplasării de

construcții cu character provizoriu-chioșcuri pe raza Municipiului Timișoara se încasează sume de

bani care se fac venit la bugetul local si intrucat chiriașii in cauza au dat dovadă de bună credință

achitându-și la termen obligațiile financiare ( nu au datorii la bugetul local) și respectând clauzele

contractuale, considerăm oportună prelungirea acestor contracte de închiriere pe o perioada de 5 ani.

In concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Timisoara proiectul privind privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere aprobate prin

HCLMT nr.339/2011 pe o perioada de 5 ani.

ŞEF B.A.A.C,

ILIE COSMIN PETROVICI

ÎNTOCMIT,

 

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

SC2020 -...... / .05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011

1. Descrierea situaţiei actuale: Prin HCLMT nr.339/2011 a fost aprobată scoaterea la licitație publică deschisă a 22 locații

pentru amplasare de chioscuri, tonete pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr.

1 pct. (a) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de

situatie scara 1:500 anexate, care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele

situate pe str. Proclamatia de la Timisoara, Calea Stan Vidrighin - Calea Buziasului , str. Polona, Maresal

Prezan colt cu Versului, Iosif Bulbuca colt Calea Martirilor, b-dul Sudului, str.Astrilor , str.Maresal

Alexandru Averescu LIDIA , str. Ion Barac, str. Dobrogea, str. Gh. Lazar/Timis, calea Buziasului -

complex comercial , Piata Mocioni , Calea Sagului/Liviu Rebreanu, str.Daliei/Lascar Catargiu, Aleea

Studentilor-2 amplasamente , Sf. Apostoli Petru si Pavel, calea Buziasului colt cu Matei Millo , Aries colt

cu Liviu Rebreanu, Mures colt cu calea Sagului, Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie.

Amplasamentele mai sus menționate au fost scoase la licitație publică deschisă urmare a căreia pe

acestea au fost amplasate chioșcuri pentru comerț cu produse alimentare și non alimentare, în suprafață de

câte 25 mp. Amplasarea chioscurilor s-a facut dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie.

Chiria pentru folosința terenului a fost stabilită în urma adjudecării la 2 lei/mp/zi, chirie care a fost

indexată anual cu rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică a României.

Urmare a licitației au fost întocmite procese verbale de predare primire a terenului și au fost

încheiate contracte de închiriere a domeniului public pe o perioadă de 5 ani de la data întocmirii

proceselor verbale. Contractele de inchiriere au fost prelungite pentru o perioada de un an in 2019 cu

posibilitatea de prelungire prevazuta expres prin aprobare de catre CLMT.

Conform prevederilor art.6 din Contractul de închiriere acesta poate fi prelungit potrivit regulilor de drept comun în conformitate cu HCLMT nr.139/2011 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara, la cererea locatarului.

Biroul Autorizare Activități Comerciale a primit solicitări din partea operatorilor economici prin care aceștia au cerut prelungirea contractelor de închiriere.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Documentația a fost realizată în vederea prelungirii contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei și a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete.   Având în vedere ca sumele rezultate din inchirierea terenurilor apartinand domeniului public se fac venit la

bugetul local, în conditiile in care chiriașii dau dovadă de bună credință achitându-și la termen obligațiile

financiare și respectând clauzele contractuale, preconizam o crestere economică precum si o satisfacere a

nevoilor cetatenilor, având în vedere că în zonele în care se află amplasate chioșcurile s-a constatat necesitatea

desfășurării de activități comerciale de tipul comert cu amanuntul de produse alimentare și nealimentare.

3. Alte informații: Contractele de inchiriere pentru locatiile mai sus enumerate au fost prelungite in baza HCLMT nr.

185/23.04.2019. Aceasta prevede prelungirea pentru o perioada de un an si posibilitatea de prelungire cu aprobare de catre CLMT a prevederilor stipulate in contractele de inchiriere.

4. Concluzii: Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei și a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitație publică deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete pentru o perioada de 5 ani de la data expirării termenului contractelor de închiriere , în aceleași condiții contractuale.

 PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF SEF BIROU AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE ILIE COSMIN PETROVICI DIRECTOR D.C.T.D.V. I EST FLORIN RAVASILA DIRECTOR D.C.T.D.V. II V EST                                                                                                        MIHAI BONCEA       

                                                                     

 

                                                   

Atasament: DX-2500N_20200605_082542.pdf

2. Schimbări preconizate și rezultate aşteptate: Documentaţia a fost realizată în vederea prelungirii contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete. Având în vedere ca sumele rezultate din inchirierea terenurilor apartinand domeniului public se fac venit la bugetul local, în conditiile in care chiriaşii dau dovadă de bună credință achitându-şi la termen obligațiile financiare şi respectând clauzele contractuale, preconizam o crestere economică precum si o satisfacere a nevoilor cetatenilor, având în vedere că în zonele în care se află amplasate chioșcurile s-a constatat necesitatea desfăşurării de activități comerciale de tipul comert cu amanuntul de produse alimentare și nealimentare. 3. Alte informații: Contractele de inchiriere pentru locatiile mai sus enumerate au fost prelungite in baza HCLMT nr. 185/23.04.2019. Aceasta prevede prelungirea pentru o perioada de un an si posibilitatea de prelungire cu aprobare de catre CLMT a prevederilor stipulate in contractele de inchiriere. 4. Concluzii: Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară şi oportună prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 privind aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a aplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu chioscuri, tonete pentru o perioada de 5 ani de la data expirării termenului contractelor de închiriere , în aceleaşi condiții contractuale. OR ROBBET SEF BIROU AUTORIZARE ACȚIVITATI COMERCIALE ILIE COSMIN PETROVICI Cod FO53-03,Ver.2 SI ) DIRECTOR D.C.TD.V. 1 EST DIRECTOR D.C.T.D.V. HE V EST MIHAI BONCEA i

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR sc2020 461 02, 062020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 1. Descrierea situaţiei actuale: Prin HCLMT nr.339/2011 a fost aprobată scoaterea la licitaţie publică deschisă a 22 locații pentru amplasare de chioscuri, tonete pe domeniul public al Municipiului Timisoara cuprinse in Anexa nr. l pct. (a) din Hotararea Consiliului Local nr. 301/27.09.2011 si individualizate conform planurilor de situatie scara 1:500 anexate, care fac parte integranta din Caietul de sarcini si anume amplasamentele situate pe str. Proclamatia de la Timisoara, Calea Stan Vidrighin - Calea Buziasului , str. Polona, Maresal Prezan colt cu Versului, Iosif Bulbuca colt Calea Martirilor, b-dul Sudului, str.Astrilor , str.Maresal Alexandru Averescu LIDIA , str. Ion Barac, str. Dobrogea, str. Gh. Lazar/Timis, calea Buziasului - complex comercial , Piata Mocioni , Calea Sagului/Liviu Rebreanu, str.Daliei/Lascar Catargiu, Aleea Studentilor-2 amplasamente „Sf. Apostoli Petru si Pavel, calea Buziasului colt cu Matei Millo , Aries colt cu Liviu Rebreanu, Mures colt cu calea Sagului, Calea Buziasului colt cu 1 Decembrie. Amplasamentele mai sus menționate au fost scoase la licitație publică deschisă urmare a căreia pe acestea au fost amplasate chioşcuri pentru comerț cu produse alimentare şi non alimentare, în suprafață de câte 25 mp. Amplasarea chioscurilor s-a facut dupa obtinerea Autorizatiei de Constructie. Chiria pentru folosinţa terenului a fost stabilită în urma adjudecării la 2 lei/mp/zi, chirie care a fost indexată anual cu rata inflației comunicată de Institutul Naţional de Statistică a României. Urmare a licitaţiei au fost întocmite procese verbale de predare primire a terenului şi au fost încheiate contracte de închiriere a domeniului public pe o perioadă de 5 ani de la data întocmirii proceselor verbale. Contractele de inchiriere au fost prelungite pentru o perioada de un an in 2019 cu posibilitatea de prelungire prevazuta expres prin aprobare de catre CLMT. Conform prevederilor art.6 din Contractul de închiriere acesta poate fi prelungit potrivit regulilor de drept comun în conformitate cu HCLMT nr.139/2011 pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităților de comerţ stradal pe raza Municipiului Timişoara, la cererea locatarului. Biroul Autorizare Activităţi Comerciale a primit solicitări din partea operatorilor economici prin care aceştia au cerut prelungirea contractelor de închiriere.

Atasament: DX-2500N_20200604_111155.pdf

sunt depuse in termen deoarece conform prevederilor acestora “se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.”. Intrucat prin închirierea terenurilor aparținând domeniului public în scopul amplasării de construcții cu character provizoriu-chioşcuri pe raza Municipiului Timişoara se încasează sume de bani care se fac venit la bugetul local si intrucat chiriaşii in cauza au dat dovadă de bună credință achitându-şi la termen obligațiile financiare ( nu au datorii la bugetul local) și respectând clauzele contractuale, considerăm oportună prelungirea acestor contracte de închiriere pe o perioada de 5 ani. In concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul privind privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 pe o perioada de 5 ani. ŞEF B. AS IE COSMIN PETROVICI LU ÎNTOCMIT,-, COD FO53-01, Ver.l

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE sc2020-//%t /oA- 6.3 RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare privind privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011, nr. Primarului Municipiului Timisoara si proiectul de hotarare privind privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT nr.339/2011, facem urmatoarele precizari: Prin HCLMT nr.339/2011 a fost aprobată închirierea domeniului public pentru amplasarea de construcţii cu character provizoriu-chioscuri pe o perioadă de 5 ani de la data predării domeniului public. Toate cele 22 de locatii scoase la licitatie prin aceasta hotarare sunt in prezent ocupate. Conform proceselor verbale de predare-primire a terenului către locatari, aceastea au fost predate în cursul anului 2014, iar in anul 2019 prin HCLMT nr.185/2019 a fost aprobata prelungirea respectivelor contracte de inchiriere pentru o perioada de un an. Ca urmare a faptului ca art.ldin HCLMT nr.185/2019 stipuleaza prelungirea valabilitatii contractelor mai sus mentionate doar cu aprobarea Consiliului Local propunem promovarea unei hotarari prin care sa se aprobe prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere aprobate prin HCLMT 339/2011. Faptul că în conformitate cu prevederile art.23 din Regulamentul aprobat prin HCLMT nr.139/2011 pentru amplasarea chioşcurilor şi tonetelor la locul adjudecat la licitație publică, comerciantul a solicitat şi obținut autorizație de construire, ( de ex.:AC 1255/24.09.2013, AC 1260/24.09.2013, AC 1261/24.09.2013) ne confera posibilitatea de a prelungi valabilitatea acestor contracte cu o perioada mai mare de un an. Astfel considerăm oportună prelungirea acestor contracte de închiriere. pentru o perioada de 5 ani. Solicitarile privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere, primite de catre Biroul Autorizare Activitati Comerciale din partea operatorilor economici pe perioada starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei conform Decretelor presedintelui Klaus Iohannis nr.195/2020 si nr.240/14.04.2020 COD FO53-01, Ver.l