keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 159/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 159/30.04.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre UR2020-004838/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 33/04.07.2019, Avizul Arhitectului Şef nr. 03/30.01.2020;
Având în vedere Decizia de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis nr. 141/17.12.2019, prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art.196 alin.(1) , lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara, având ca beneficiar pe BARABAS IOSIF, întocmit conform Proiectului nr. 50/2019, realizat de BIA NENAD LUCHIN, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:-
- Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 50%;
- Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5;
- Regim de înălţime propus: S+P+3E+Er;
- Hmaxim: 17.25m;
- Retragere posterioara - min 6.00m;
- Retrageri laterale - conform plansei 02.1 - "Reglementari Urbanistice - Zonificare"
Funcţiuni: - zonă mixta cu locuinţe colective, comert, birouri si servicii;
Spatii verzi compacte - minim 20,00 %/parcela, si zona verde dispersata - minim 10% - conform Deciziei de încadrare nr. 141/17.12.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004982/19.09.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1005/19.11.2019.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 647mp, identificat prin CF 417308, cad 417308, situat in intravilan, categoria de folosinta curti, constructii, este proprietatea BARABAS IOSIF.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului BARABAS IOSIF;
- Proiectantului BIA NENAD LUCHIN;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raportul_info.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANUSM SERVICIUL CERTIFICARI AUTORIZARI

Nr. UR2019-017742/16.12.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

PUZ - „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”

Bv. Simion BARNUTIU nr. 53, TIMISOARA; Beneficiar: BARABAS IOSIF;

Proiectant: BIA LUCHIN NENAD;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la

Serviciul Certificari si Autorizari din cadrul Directiei Urbanism, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 11.11.2019-05.12.2019;

În acest scop, beneficiarul documentaţiei a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic

zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, au fost notificaţi cetăţenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poştă anunţul cu privire la PUZ - „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU

FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”, Bv. Simion BARNUTIU nr. 53, Timisoara, jud. Timiş - unui număr de 18 adrese - vecini de pe străzile din cvartalul din care face parte imobilul supus reglementarii.

Documentaţia disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari, nu a fost consultată de nici o persoană.

La intâlnirea cu proiectantul documentaţiei, organizată în data de 19.11.2019, orele 14.00 – 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat arh. LUCHIN NENAD, iar din partea publicului nu a participat nici o persoana.

Nu au fost făcute obiecţii în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal – „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”, Bv. Simion BARNUTIU nr. 53, Timisoara, beneficiar BARABAS IOSIF, proiectant: BIA LUCHIN NENAD, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU Red/ dact. – S.U..-2 ex

IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: 04_circulatia_terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z.

47

49

Bulevardul Simion Bărnuțiu

8 10

51A

Strada Lugojului 14

21 23

57A 59A

25

16

27

18

P+8 P+8 P+8P+8

Strada Tibiscum

Strada R enașterii

P+4

P+4

S+P+4

P+4

Strada Lugojului

S+P+4

S+P+4

P+4+M P+4+M

P+4+M

Nr.top.27369/2 S=647mp

1

2 3

4

26.53m

23.03m

28.68m

23.89m

480650 20 90

00

480650 20 90

50

480700 20 90

00

480700 20 90

50

CONTUR PROPRIETATE

PROPRIETĂȚI PRIVATE

TEREN 647,0 100,0%

SUPRAFAȚĂ CEDATĂ -căi de comunicare 0,0 0,0%

SUPRAFAȚĂ RĂMASĂ ÎN PROPRIETATE 647,0 100,0%

N L E G E N D Ă B I L A N Ț T E R I T O R I A L

Proprietatea asupra terenurilor

1:1000

04

  • 04 circulatia terenurilor

Atasament: 00_incadrare_PUG.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z. ÎNCADRARE ÎN ORAȘ

P.U.G. NOU (ÎN CURS DE AVIZARE)

P.U.G. VECHI (ACTUAL) UTR 29

Încadrare în localitate

1:1000

00

P.U.Z.

Legendă

RSI E 4
3NM13310? 3ÎNINI01 1YHINYLSNOD 30 3ILDIQUILNI NI 3AILI310ÎD 3ÎNIN301 3A J31NI N] 3LVIOZI 313IUVd 3d ISNASIA IWNILTyNJ IA SNM3IY WID3U NI 3ÎNINIOI 3A YNOZaNS 3133102 3ÎNIN301 3 INNIBWYSNY IDIW 3AIL33102 IS 3IALLI310DIWIS 31IVNAIAIANI 3ÎNINIO1 YNOZ Y3LIVUYVID NI 3d SNM3Y WID3Y NI 3ÎNINIOI 3 yYNOZ dIL 3 YVI3IYVd NN 3d ISNASIA IWILTYNJ 3A SNM3U WID3Y NI 3ÎNINIOI 3d YNOZ diL 3A YVI3IYVd NN 3d 3ISNASIA IWILTYNJ 3A SNM3U WID3Y NI 3ÎNINIOI 3d YNOZ 341301 31YY41N3D INOZ NJ 3LINLILSNOD IBN SIUILNI 3A IS IDBNJ INDIAYIS IS ILALILSNI IA YNOZNNS NI INNTBWYSNY NI 3LINLILSNOD IBN SIUILNI 30 IS IDBNJ NDIAYIS IS ILALILSNI 3A YNOZ DNMBNd SIHILNI 3] IS IBN NDIAYIS IS ILNLILSNI IA INOZ 01 yÎl NVLUOdWI 3A HOI3YI3LUV YINIDVIAV 'SIHISIA 3HINULSNOD 3A WID3Y NI YLXIN YNOZ 3] 343LUV HOII1VAIDNIYd YLN3DVIAV “SIHISIAM IHINYULSNOD 3A WID3Y N YLXIW YNOZ 301 yÎl NVLUOdWI 30 YLN3IDVIAV “SIHINJ 3HINYLSNOI 3 WID3Y NI YLXIWN YNOZ 30 343LUV HOIITVAIDNIUd YLNIDVIAV “SIHINJ 3HINYULSNOD 3A WID3Y ND YLXIW yNOZ V1XIN YNOZ 91 _ V 1 >/n 1 d nn SI S v SI SI vW EW UN TW N 3LINLILSNOD 31VNOILDNN3 INOZANS IS INOZ —
REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA n IMITE fm n 21 LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV m LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA — ZONA CENTRALA Si ALTE ZONI a FI = Peas) 6 COMPLEXE DE INTERES GENTRAI A ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTI CEZ e ERIN, 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE [BI ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII | ] ZONA UNITATI AGRICOLE ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, 7; PLANTATII DE PROTECTIE ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE TI BA AFERENTE LUCRARILOR EC m ZONA RUTIERA SI CONSTRUCTI! m 79 ZO CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII fl AD zone RSRGUUTIE NAVALA SI CONSTRUCTII —r 4 E OGLINZI DE APA / PORT EREI PADURE PARC [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA V ZA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI fum] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE fc CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ LEGATURA AUTOSTRADA STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE 2, MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI E TRASEE PIETONALE MAJORE (). INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE E PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE Z PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. REGLEMENTARI ZANE PROTEJAȚE CU VALOARE ISTORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA | ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE „| ZONA DE PROTECTIE C.F. | ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Panic] BIT BE REUNI — INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UNII INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE
Intrarea RAII ia TEI a
  • 00 incadrare PUG

Atasament: 01_situatia_existenta.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z.

52

47

49

Bulevardul Simion Bărnuțiu

54 62

8 10

51A

Strada Lugojului 14

15 15A

17

14 16A

19

16 18

21 23

1

3

57A 59A

61

63

25

16

27

18

29

20

31

21

5

7 9

66

68 70

72

11

13A

74 76 78

80 82

84

56

56-58

65

67

58 60

22

69

33

10 17

35 37

71

39

73

13B

15

86 86A

88 90 92

41

92A 943

96

85 87 89

98 100

91 91A

93

75

77

79

83

81

93A 95A 95

97 99

P+8 P+8 P+8P+8

Strada Lugojului

Bulevardul Simion Bărnuțiu

Bule vard

ul S imio

n Bă rnuți

u

St rad

a Lu

go jul

ui

Strada Tibiscum

Strada Tibiscum

Strada Tibiscum

Strada Tibiscum

Strada R enașterii

Strada R enașterii

Strada Telegrafului

Nr.top.27369/2 S=647mp

1

2 3

4

26.53m

23.03m

28.68m

23.89m

480650 20 90

00

480650 20 90

50

480700 20 90

00

480700 20 90

50

P+4+M

P+4

P+4

S+P+4 P+4 P+4

P+4 P+4P+4

P+4 P+4 P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4P+4

P+4

P+4P+4

P+4 P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

P+8

P+8 P+8

Strada Lugojului

S+P+4

S+P+4

P+4+M

P+4+M P+4+M

P+4+M

Situația existentă

1:1000

01

P.U.Z.

  • 01 situatia existenta

Atasament: 02.1_reglementari.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z.

51A 57A

P+8 P+8

1

2 3

4

26.53m

23.03m

28.68m

23.89m

480650 20 90

50

Strada Lugojului

S em

af or

zonă așteptare R = 3,00 R = 3,00

Aliniament stradal pentru amprenta parter

A cc

es su

bs ol

S+P+3E+Er Hmax 17,25m

Contur subsol

C on

tu r s

ub so

l

C on

tu r s

ub so

l

Contur etaj retras

Nr.top.27369/2 S=647mp

22 ,6

3 6,

00

2,00 15,53 5,50

4, 50

H/2

H/2

4,50 5,50

3,15

2, 30

1,00

1, 00

1, 00

1,00

52

47

49

54 62

8 10

51A

14

57A 59A

61

25

16

27

18

29

P+8 P+8 P+8P+8

1

2 3

4

26.53m

23.03m

28.68m

23.89m

480650 20 90

00

480650 20 90

50

480700 20 90

00

480700 20 90

50

Bulevardul Simion Bărnuțiu

Strada Lugojului

Strada R enașterii

Strada Lugojului

P+8

P+4

S+P+4

S+P+4

S+P+4

S em

af or

zonă așteptare R = 3,00 R = 3,00

Aliniament stradal pentru amprenta parter

Aliniament stradal pentru amprenta parter

A cc

es su

bs ol

S+P+3E+Er Hmax 17,25m

Contur subsol

C on

tu r s

ub so

l

C on

tu r s

ub so

l

Contur etaj retras

Nr.top.27369/2 S=647mp

22 ,6

3 6,

00

2,00 15,53 5,50

4, 50

H/2

H/2

4,50 5,50

3,15

2, 30

1,00

1, 00

1, 00

1,00

Reglementări urbanistice - zonificare

1:500 1:200

02.1

P.U.Z.

Bulevardul Simion BărnuțiuScara 1:500 Scara 1:200

Limită parcele

Puncte ridicare topo

LEGENDĂ

86.40

Locuire colectivă P+4E - P+4E+M

Zonă implantare

BILANȚ TERITORIAL INDICI

Suprafața parcelă 647,0 mp 100,0%

328,0 mp 50,0%

Zonă verde compactă

Pavaje / accese

Zonă mixtă locuire / funcțiuni

Zonă verde compactă

124,9mp

129,5 mp

20,0%

20,0%

Zonă case P- P+1E - P+1E+M

Limită proprietate

Străzi existente

Zonă verde dispersată (alta decât cea compactă) 10,0%64,6 mp

Locuire colectivă cu servicii P+8E

Zonă mixtă S+P+3E+Er

Contur subsol

S+P+3E+Er

C.U.T. 2.5

Zonă verde pe parcelă 30%

Locuire colectivă cu funcțiuni complementare

Z o n ă m i x t ă

P.O.T. 50%

  • 02.1 reglementari

Atasament: 02.2_mobilare.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z.

47

49

8 10

51A

14

21 23

57A 59A

25

16

27

18

P+8 P+8 P+8P+8

1

2 3

4

26.53m

23.03m

28.68m

23.89m

480650 20 90

00

480650 20 90

50

480700 20 90

00

480700 20 90

50

Bulevardul Simion Bărnuțiu

Strada Lugojului

Strada R enașterii

Strada Lugojului

S+P+4

S+P+4

P+4

S+P+4

P+4+M

P+4+MP+4+M

S em

af or

zonă așteptare R = 3,00 R = 3,00A

cc es

su bs

ol

1

2

3

4

5

Nr.top 27369/2

S=647mp

H=17,25m

H= 15

,7 0m

H =1

5, 70

m

3,50 14,00

21 ,5

5

10,11

15 ,7

1

14,95 10,95

2,00

11,04

9, 71

6, 00

4,50 5,50

3,15

2, 30

17 ,1

4 %

10 ,0

0 %

10 ,0

0 %

17 ,1

4 %

Subsol

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

7,5 0

6,3 0

5,3 5

0,6 0

5,0 5

2,5 0

2,5 0

5,00 6,00 5,00

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

2,5 0

Reglementări urbanistice - propunere mobilare

1:500

02.2

P.U.Z.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

17 ,25

14,6013,60

10,10

10,60

3,5 5

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

15 ,70

8,20

12 ,85

6,70

28 ,00

28 ,00

3,5 5

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

3,0 0

15 ,70

10,20 Parter

Etaj 1

Etaj 2

Etaj 3

Etaj retras

Parter

Etaj 1

Etaj 2

Etaj 3

Etaj 4

Etaj 5

Etaj 6

Etaj 7

Etaj 8

Parter

Etaj 1

Etaj 2

Etaj 3

Etaj 4

Etaj 5

Etaj 6

Etaj 7

Etaj 8

Subsol

  • 02.2 mobilare

Atasament: 02.3_studiu_insorire.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z.

Imobilul propus beneficiază de lumină naturală pe tot parcursul anului, iar la rândul său nu afectează însorirea imobilelor învecinate Ținând cont de faptul că imobilele din vecinătate sunt în regim de înalțime de minim P+4E, orientate spre sud, pe perioada trecerii soarelui pe bolta cerească la solstițiul de iarnă, impactul umbrei clădirii propuse asupra fiecărei dintre imobilele învecinate este minimal, și asigură perioada de iluminare minimă cerută de lege, atât imobilelor vecine cât și clădirii propuse.

Important: Fiecare oră de soare trecută pe bolta cerească prezintă o proiecție în plan a unui unghi de 15°

51A 57A

P+8 P+8

1

2 3

4

26.53m

23.03m

28.68m

23.89m

480650 20 90

50

Bulevardul Simion Bărnuțiu

Strada Lugojului

H= 16

,4 0m

H= 16

,4 0m

A cc

es su

bs ol

20° 20°

H=17,25m

Studiu de însorire 1:500

02.3

22 Decembrie ora 9:00 22 Decembrie ora 10:00 22 Decembrie ora 11:00

22 Decembrie ora 12:00 22 Decembrie ora 13:00 22 Decembrie ora 14:00

22 Decembrie ora 15:00 22 Decembrie ora 16:00

Ziua de studiu: 22 decembrie (solstițiu de iarnă) Perioada studiată: din oră în oră de la 9:00 la 16:00

P.U.Z.

a 1 Simion Barnutiu Bulevardul
Simion Barnutiu l Sulevardu 3)
—_ EISA UE
pr A TI |
Ca ta SS —_ — N EISA EEE — :
VL mr | UI lira
N a i
  • 02.3 studiu insorire

Atasament: 02.4_studiu_cvartal.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z.

47

49

Bulevardul Simion Bărnuțiu

8 10

51A

Strada Lugojului 14

15 15A

17

14 16A

19

16 18

21 23

1

3

57A 59A

61

63

25

16

27

18

29

20

31

21

5

7 9

66

68 70

72

11

13A

74 76 78

80 82

84

65

67

22

69

33

10 17

35 37

71

39

73

13B

15

86 86A

88 90 92

41

92A 943

96

85 87 89

98 100

91 91A

93

75

77

79

83

81

93A 95A 95

97 99

P+8 P+8 P+8P+8

Strada Lugojului

Bulevardul Simion Bărnuțiu

Bule vard

ul S imio

n Bă rnuți

u

St rad

a Lu

go jul

ui

Strada Tibiscum

Strada Tibiscum

Strada Tibiscum

Strada Tibiscum

Strada R enașterii

Strada R enașterii

Strada Telegrafului

Nr.top.27369/2 S=647mp

1

2 3

4

26.53m

23.03m

28.68m

23.89m

480650 20 90

50

S+P+4

S+P+4

P+4+M

P+4+M P+4

P+4

S+P+4 P+4+M P+4

P+4 P+4P+4+M

P+4 P+4 P+4

P+4 P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4P+4

P+4

P+4P+4

P+4 P+4

P+4

P+8

P+8

P+8

P+8

P+8 P+8

Strada Lugojului

P+4+M

P+4+M P+4+M

Zonă rezidențială case P - P+1E - P+1+M

Zonă clădiri cu apartamente P+4E - P+4+M

Zonă clădiri cu apartamente P+8E

Zonă clădiri cu apartamente și servicii la parter P+8E

Zonă parcări și alei (indiferent daca sunt oficiale sau nu)

Zonă verde compactă (nu include zonele profilelor stradale)

Studiu cvartal

1:1000

02.4

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal P.U.Z.

P.U.Z.

P.U.Z.

  • 02.4 studiu cvartal

Atasament: 02.5_volumetrie.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

FAZA :

Luchin Nenad Birou Individual de Arhitectură PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Nenad Luchin arhitect Nenad Luchin

AMPLASAMENT

50/ 2019

arhitect Mircea Crăculeac

Timişoara • str. Stejarul nr. 7 , Parter, apt. SAD 1 • CIF 34304764 tel : +4 0722 797968 • e-mail : [email protected] Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter

S+P+3E+Er Timișoara

Strada Simion Bărnuțiu nr.53 CF 417308

Barabas Iosif

B i r o u i n d i v i d u a l d e A r h i t e c t u r ă

03/2019

P.U.Z.P.U.Z.

Volumetrie

1:1000

02.5

Clădire mixtă S+P+3E+ErPlan Urbanistic Zonal P.U.Z.

P.U.Z.

P.U.Z.

  • 02.5 volumetrie

Atasament: AVIZ_JURIDIC_PUZ_SIMION_BARNUTIU_53.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 31.03.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter, SP+3E+Er”, Str. Simion Bărnuţiu nr. 53, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 “februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Clădire locuințe collective cu funcțiuni mixte la parter, StP+3E+Er”, Str. Simion Bărnuţiu nr, 53, Timişoara, beneficiar fiind dl. Barabas losif, proiectant BIA Nenad Luchin, proiect nr. 50/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 860/15.03.2019 prelungit până la data de 14.03.2021, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Clădire locuințe collective cu funcțiuni mixte la parter, StP+3E+Er”, Str. Simion Bărnuţiu nr. 53, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 33/04.07.2019 și Avizului Arhitectului Sef nr. 03/30.01.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică: - Cartea funciară nr. 417308Timişoara nr. cadastral 417308 (datat 26.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 647 mp, categorie de folosință „curți-construcții”, situat în Timișoara, Str. Simion Bărnuţiu nr.53, este proprietatea dlui Barabas losif. Nu sunt notate sarcini sau litigii în cartea funciară. Prin adresa nr. SC2019-30134/03.12.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, iar prin adresa nr. DO2020-322/24.02.2020 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform legilor fondului funicar. Potrivit adresei nr. CT2020-007395/02.12.2019 se menționează, de asemenea, faptul că imobilul mai sus identificat nu au fost depuse cereri de revendicare conform legii nr. 10/2011 și nici nu a fost notificat în baza 0UG nr. 94/2000 rep.,modif. și complet. Prin 0UG nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România. În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată — “(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) In condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după Caz. coroborate cu dispozițiile art. 585 Codul civil “In cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”. Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) din 0UG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), page 10f2

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-004838/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter, S*P+3E+Er”, Str. Simion Bărnuţiu nr. 53, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având un drept real asupra terenului. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter, StP+3E+Er”, Str. Simion Bărnuţiu nr. 53, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adria EITAN m MU Cod FO53-13,Ver.1 page 2of2

Atasament: Memoriu_RLU_-_PUZ_Barabas_.pdf

1

FOAIE DE CAPĂT

§ Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr.53 C.F 417308

Beneficiari: Barabas Iosif Proiectant general: B.I.A. Luchin Nenad Urbanist arh. Crăculeac Mircea Data elaborării: Octombrie 2019

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

2

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

3

Reglementări imobil locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: în partea de sud-est a Municipiului Timișoara, în UTR 71, pe str. Simion Bărnuțiu, a unui imobil de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter pe o parcelă cu suprafața de de 647,00mp. Zona aflată în studiu este identificată prin C.F. 417308, cad. 417308 și se află în proprietatea Barabas Iosif.

Se va asigura accesul la rețeaua stradală majoră. Alimentarea cu apă şi canalizarea se vor realiza în sistem centralizat; Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal

cu linie roşie. Suprafaţa studiată a zonei este de 647,00mp; Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi

este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuinţe colective cu funcțiuni mixte cu un procent de ocupare maximă a terenului de 50%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timișoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE

1. Conţinutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile adiacente admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la : art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

4

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi

art. 27 – împrejmuiri.

Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de subzonă funcţională - zonă de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter; Art. 2. Funcţiunea dominantă

Este cea de zonă de locuințe colective și funcțiuni complementare, fiind propusă o clădire cu mai multe locuințe, (peste 2 apartamente) amplasate la nivelele superioare cu caracter urban cu regim de înălțime S+P+3E+Er cu servicii mixte la parter; Art. 3. Funcţiunile adiacente admise ale zonei:

• spații pentru comerț, servicii, funcțiuni cu caracter public, activități complementare locuirii, amplasate la parter;

• spații verzi amenajate; • accese carosabile, pietonale, parcaje; • rețele tehnico-edilitare și construcții aferente;

Cap. 2 Utilizarea funcţională Art. 4. Utilizări permise: Clădiri de locuit în sistem colectiv cu funcțiuni mixte la parter; - regim de construire: izolat; - regim de înălțime = S+P+3E+Er; - Hmax= +17,25m - POT max = 50%; - CUT max = 2,5 - este permisă utilizarea unor spații de la parterul clădirilor de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare, de exemplu: cabinete medicale, birouri, farmacie, sedii firmă, comerț, agenții de turism, în condițiile în care pot realiza locuri de parcare conform normative în vigoare (în interiorul parcelei); - amenajări specifice parcurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc); - pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame); - amenajarea de locuri de parcare; - construcții pentru echiparea tehnico-ediltară a zonei, subterane sau terane; Art. 5. Utilizări permise cu condiţii Construcţiile pentru echipamente și instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi comfortului populaţiei din zonă, să nu dăuneze relaţiei cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicţii temporare de construire Nu este cazul; Art. 7. Interdicţii definitive de construire

Sunt interzise următoarele activităţi: - activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum,

miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - stabilimente pentru adulti: baruri de noapte, cazinouri care pot produce disconfort, in

special fonic, pentru locuitorii zonei; - activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; - staţii de întreţinere auto; - ferme agro – zootehnice, abatoare; - anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; - panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri; - depozite de deşeuri;

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 994/2018

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

5

Se va asigura posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcţiilor va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h la solstițiu de iarnă. Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuit (locuinţe şi dotări adiacente) este permisă cu respectarea avizului Comisie de Circulație nr. DT2019-004982/19.09.2019; Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE . Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

- pentru clădirile de locuit colective se va respecta retragerea din planșa de reglementări; - autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sănătăţii,

b) Amplasarea construcţiei faţă de limita de fund a parcelei va fi de 6m; c) Amplasarea unei construcţii principale în spatele unei alte construcţii nu este cazul;

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Pe parcela studiată se va asigura acces atât de pe strada Simion Bărnuțiu (front stradal) cât și de pe strada Lugojului (fund parcelă). În interiorul parcelei se vor organiza drumuri de incintă cu circulație auto pentru a asigura accesul la locurile de parcare de pe strada Lugojului și la subsolul imobilului din strada Simion Bărnuțiu. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Se va asigura acces pietonal; 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică . Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltatori conform planului de actiune. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de de beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a municipiului.

Alimentare cu apă-canal În funcţie de evoluţia extinderii reţelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale municipiului Timişoara.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

6

Alimentare cu căldură Fiecare apartament va fi prevăzut cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83.

Reţea gaze naturale Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând seama de solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara.

Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat şi racordul de

20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza reţele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branşamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii reţelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde reţelele de telefonie

în zonă, pe baza propriilor studii. Reţea TVC În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua urbană

de televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Nu este cazul; Art. 22. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: - protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.994 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălţime al construcţiillor este de S+P+3E+Er, hmax = +17.25m; Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţada către strada Simion Bărnuțiu. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

7

Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. Culorile pentru faţadele imobilelor vor fi:pastelate, deschise cu accente saturate, închise pe unele elemente constructive conform regulament cod culori aprobat de Primăria Timișoara. c) Acoperişuri Acoperișurile vor fi cu șarpantă sau terasă. Materialele de finisaj vor fi specifice zonei. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Procentul maxim de ocupare a terenului: P.O.T max = 50%; Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului; C.U.T max = 2.5; 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora pe parcela beneficiarului.

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Pentru locuințele colective numărul de parcaje se va calcula în funcție de numărul de apartamente (1,15 loc de parcare/apartament). Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în proporție de 30,00% din care 20,00% zonă verde compactă și 10,00% zonă verde dispersată. Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate. Permisiuni: Conform Legii 24/2007, art 18 se pot amplasa pe un spațiu verde :alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentaţii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depăşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100mp de lot. Se va acorda atenție reconstrucției ecologice dupa terminarea lucrărilor de construcție, constând în aranjamente peisagere cu arbuști sau arbori, partere florale, gazon. Zona verde dispersată se va amenaja în zona locurilor de parcare și în locurile de pe teren unde este fizic posibil constând din aranjamente peisagere cu arbuști, arbori, partere florale, sau gazon. Interdicții: Este interzisă schimbarea destinației și reducerea suprafețelor zonelor verzi de pe terenul în studiu, se va respecta legislația în vigoare. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile, nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv. Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza

împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, şi vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m. Se permite realizarea unui aparat de intrare, zona pt amplasare pubele cu amplasare de copertină în interiorul limitei de proprietate cu înălțimea mai mare de 2m.

Se interzice executarea împrejmuirilor la strada din panouri prefabricate din beton. Spre frontul stradal se pot realiza și împrejmuiri cu elemente de delimitare din soclu tip

jardiniera 50cm de la nivelul cotei terenului sistematizat pentru gard viu și elemente metalice transparente discontinue până la cota 1.80m.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în tendințele de dezvoltare ale Municipiului Timișoara. Trasarea zonei de construibilitate și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de

ridicări topometrice prin coordonate , datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

8

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.- ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă. Întocmit, Arh. Nenad Luchin Urbanist arh. Crăculeac Mircea

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

Atasament: Memoriu_PUZ_Barabas_.pdf

1

FOAIE DE CAPĂT

§ Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er Timișoara, strada Simion Bărnuțiu nr.53 C.F 417308

Beneficiari: Barabas Iosif Proiectant general: B.I.A. Luchin Nenad Urbanist arh. Crăculeac Mircea Data elaborării: Octombrie 2019

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

2

BORDEROU

A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Borderou Memoriu Certificat de urbanism nr. 860/15.03.2019 Aviz de Oportunitate nr. 33/ 04.07.2019 Extrase CF 417308 Carte de identitate B. PIESE DESENATE Planșa 00 Încadrarea PUG scara 1:5000 Planșa 01 Situația existentă scara 1:5000 Planșa 02.1 Reglementări urbanistice-zonificare scara 1:500 Planșa 02.2 Reglementări urbanistice – propunere mobilare scara 1:500 Planșa 02.3 Studiu însorire scara 1:500

Pl Planșa 02.4 S Studiu de cvartal scara 1:500 Pl Planșa 02.5 V Volumetrii scara 1:500 Pl Planșa 04 C Circulația terenurilor

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

3

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI Denumirea lucrării: ,,CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU FUNCȚIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+ER" Amplasament: Timișoara,Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 53, jud. Timiş, C.F.417308 Beneficiari: BARABAS IOSIF Proiectant arhitectură: B.I.A. Luchin Nenad Urbanist arh. Crăculeac Mircea Data elaborării: octombrie 2019 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

§ Solicitări ale temei – program Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de sud-est a Municipiului

Timișoara, pe artera principală de acces către zona centrală a orașului, pe strada Simion Bărnuțiu, într-o zonă cu imobile cu regim mare de înălțime, a unei clădiri de regim de înălțime S+P+3E+Er cu funcțiuni comerciale la parter, pe o suprafaţă de 647mp teren. Terenul aflat în studiu este identificat prin CF 417308 şi se află în proprietatea lui Barabas Iosif. Delimitarea zonei studiate este făcută conform certificatului de urbanism astfel: se va studia o zona mai amplă cuprinsă între Strada Simion Bărnuțiu, str. Renașterii, str. Lugojului, str Telegrafului și Bulevardul Dorobanților. Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective:

• asigurarea accesului la viitoarea investiție, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale din vecinătate;

• schimbarea destinației terenului din folosința actuală –zonă rezidențială cu mai mult de 3 niveluri POT 20%, în zonă de locuințe colective cu regim mare de înălțime, POT 50%;

• reglementarea gradului de construibilitate a terenului; • regimul de înălțime; • rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren

necesare pentru zona verde; • alimentarea cu apa și canalizare se vor realiza în sistem centralizat; • se vor respecta prospectele stradale;

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timișoara Certificatul de Urbanism nr. 860 din 15.03.2019, prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUZ. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara - Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ.

-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri realizarea locuințelor cu modificările ulterioare; -Legea nr.350/2001privind amenajarea teritoriului și urbanismului; -Ordinul 233/2016 privind aprobarea normelor metodologice ale legii; -H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificările ulterioare -G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000. Această documentație stabileste conditiile strict necesare dezvoltării urbanistice a zonei, aceste prevederi realizându-se etapizat în funcție de investitor – beneficiar, dar înscrise coordonat în prevederile de P.U.Z.

În urma analizării documentaţiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii generale: - amplasarea în cadrul localităţii, în proximitatea centrului Timişoarei îi conferă un potenţial de dezvoltare urbanistică; - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de clădire de locuinţe colective, în concordanţă cu construcţiile existente deja în zonă.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

4

- de asemenea, se consideră oportună propunerea parterului ca zonă de funcţiuni complementare locuirii. - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră existentă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi branșamente şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Explozia investiţiilor din ultimii ani a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafeţe de teren dedicate dezvoltării de zone de locuit colective în contextul în care preţurile terenurilor din zonele adiacente centrului Timişoarei sunt într-o continuă creștere.

Zona este atractivă din punct de vedere imobiliar datorita poziționării foarte apropiate de zona centrală și de Piața Badea Cârțan, având deschidere la 2 străzi.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Terenul studiat se află in partea de sud-est a Timișoarei, fiind nefolosit în prezent. Zona studiata este accesibilă atât prin strada Simion Bărnuțiu, cât și prin strada Lugojului adiacentă fundului de parcelă. Parcela pentru care s-a inițiat P.U.Z.-ul este delimitată astfel: -la nord: strada Lugojului, la sud: strada Simion Bărnuțiu; la vest: bloc P+8E; la est: bloc P+8E 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Amplasamentul studiat în cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu există vegetație(copaci,pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate. Terenul este plan (cu diferențe de nivel nesemnificative) având stabilitatea generală asigurată. 2.4. CIRCULAȚIA Zona studiată în documentaţia de față este accesibilă din strada Simion Bărnuțiu (front stradal), cât și din strada Lugojului (fund parcelă). 2.5. OCUPAREA TERENURILOR Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de altele în intravilan, conform CF 417308 Timișoara, nr. top 27369/2, cu suprafața de 647,00mp. În vecinatatea terenului aflat în curs de reglementare există imobile de locuire colectivă P+8E și P+4E+M. În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă „altele”, nu există zone de spaţiu verde amenajat. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există. Principalele disfuncţionalităţi: nu există. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ • Căi de comunicaţie

Zona studiată este mărginită la sud de strada Simion Bărnuțiu, iar la nord de strada Lugojului, iar teren pentru accese sau străzi publice nu este necesar a fi prevăzut. • Alimentarea cu apă şi canalizare

În prezent există rețele de instalații apă-canal la nivelul frontului stradal. • Alimentarea cu gaze naturale

În prezent există rețele de gaz la nivelul frontului stradal. • Alimentarea cu energie electrică

În prezent există rețele de gaz la nivelul frontului stradal. • Telefonizare

În prezent există rețele de telecomunicație la nivelul frontului stradal. • Reţea de televiziune în cablu

În prezent există rețele de internet la nivelul frontului stradal.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

5

2.7. PROBLEME DE MEDIU Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se tratează în cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului și planurilor de urbanism. Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi: • Relatia cadru natural –cadru construit

Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au destinațe de locuire colectivă, respectiv individuală.

Se va asigura în consecinţă, un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi. Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

§ Evidențierea riscurilor naturale și antropice În urma studiului terenului s-a constatat că nu este cazul de riscuri naturale, nefiind un teren cu probleme de alunecare sau inundabil și nici de riscuri antropice.

§ Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă. Intervențiile propuse în cadrul terenului studiat nu vor prezenta riscuri pentru zonă – nici cele edilitare și nici accesele propuse.

§ Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție. Nu este cazul.

§ Evidențierea potențialului balnear și turistic. Nu este cazul.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Ridicarea topografică

În scopul implementării propunerii, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine și poziţionarea față de drumuri. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la bază ridicarea topografică realizată.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În PUG-ul actual al Municipiului Timișoara terenul este prevăzut ca făcând parte din zonă de locuire colectivă. În PUG-ul in curs de elaborare, aceasta zonă este propusă ca fiind Lc-A, adică locuire colectivă în ansambluri predefinite.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent, astfel, se prevede o fâșie pentru spaţiu verde de 30%. 3.4. MONDERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenului din zona studiată prin documentaţia de faţă nu presupune modificarea de accese existente.

Apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate tot în bazinul de retenție, de unde în racordul de canal propus.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

6

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor şi au condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone de locuinţe colective cu funcţiuni complementare. - asigurarea accesului pe teren; - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de

locuit coerente, valorificându-se potenţialul zonei; - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţiu verde.

Suprafață teren Propunere

m2 % Locuire cu funcțiuni complementare 323,5 50% Zonă verde compactă 129,5 20% Zonă verde dispersată(alta decât cea compactă) 64,6 10% Accese și parcări (pe terenul beneficiarului) 129,4 20% Suprafață totală teren 647,0 100%

Locuințe cu funcțiuni complementare P.O.T. max = 50% C.U.T. max = 2,5. Hmax. = +17,25m Se va asigura o retragere de H/2 de la fiecare nivel suprateran până la clădirile învecinate. Se

exclud de la această retragere formele geometrice de ordin estetic de intrând-ieșind, sau balcoanele.

Parcarea autovehiculelor în cadrul dezvoltării se va face obligatoriu pe parcelă atât la nivelul solului cât și în subsol, conform legislației și normativelor în vigoare.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE • Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a obiectivelor propus se a se construi pe parcela studiată se va face prin execuția unui branșament de apă rece . Branșamentul se va lega în rețelele de apă existente pe str. Simion Bărnuțiu.

Conducta de apă propusă pentru branșament va fi din PE-HD, PN6, De min. 63x5.7 mm. Traseul branșamentului de apă propus se va urmări pe planul de reglementări, anexat la

prezenta documentaţie. Pe reţeau publică de apă sunt montati hidranţi supraterani de incendiu. Hidranții de incendiu servesc la alimentarea cu apă a mașinilor de pompieri în caz de

incendiu , cât și la spălarea și întreținerea periodică a rețelei de apă. La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt: Qzimed 1 = 6.93 m3 /zi = 0,07 l /s. Qzimax 1 = 7.96 m3 /zi = 0,08 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.92 m3 /h

Aceste debite se vor asigura de la sistemul de alimentare cu apă existentă a localităţii Timișoara. • Canalizarea menajeră Colectarea apelor menajere de la imobilul propus a se construi pe parcela studiată se va face prin execuția unui racord de canal. Racordul se va lega în rețelele de canal existente pe str. Simion Bărnuțiu. Conductele de canalizare propusă pentru racordul de canal va fi din PVC-KG, SN8, De minim 160 mm.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

7

Traseul racordului de canal propus se va urmări pe planul de reglementări, anexat la prezenta documentaţie. Pentru o bună funcţionare a reţelei interioare de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare CV, conform specificaţiilor din STAS 3051/91. Evacuarea apelor menajere se va face prin rețeaua interioară de canal în rețeaua publică de canalizare La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia evacuarii apelor menajere si pluviale care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă Debitele de apă menajere evacuate la canalizare (conf. SR 1846-1:2006): Qzimed 1 = 6.93 m3 /zi = 0,07 l /s. Qzimax 1 = 7.96 m3 /zi = 0,08 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0.92 m3 /h. • Canalizarea pluvială: Apele pluviale provenite de pe constructia propusă se colectează prin intermediul unor jgehaburi și burlane și sunt direcționate la un bazin de retentie cu V= 5mc. Apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate tot în bazinul de retentie, de unde în racordul de canal propus. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: Qm = m x i x ΣS x Ø – unde; m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 130 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,85 – pentru circulaţii; Øm = (0,0647 x 0,85) /3,35 =0.016- 0,087 l /s. În concluzie; Qm = 0,8 x 130 x 0,067 x 0,016 = 0.11 l /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 230/42 = 17,48 min. Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie: Vcolectat = 0.11 x 17,48 x 60 /1.000 = 0.115 m3. Se propune amplasarea unui bazin de retenție pentru parcela respectivă având capacitatea de 5 m3. • Alimentarea cu energie electrică

Imobilul care urmeaza a fi construite se va alimenta cu energie electrica in baza unor avize definitive de racordare emise de furnizorul de energie electrica printr-un bransament racordat la retelele electrice aflate pe strazile limitrofe. • Telecomunicaţii Beneficiarul va comanda la operatorul de telecomunicaţii agreat proiect de telefonizarea obiectivelor pe baza unei teme de proiectare. Se va realiza un racord la reţelele existente. • Gospodărie comunală Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

8

problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.): propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de locuinţe nu afectează mediul.

Prevenirea producerii riscurilor naturale: nu e cazul Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi: se prevăd spaţii verzi şi punerea în valoare a cadrului natural existent.

Organizarea sistemelor de spaţii verzi: spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare

majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter de spațiu negativ, fiind împrejmuit și neaccesat de mult timp. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Documentația se referă la realizarea unei clădiri de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter în regim S+P+3E+Er, pe un teren cu suprafaţă de 647mp, amplasat în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 53, Nr. F.N , Cf. 417308.

În vederea realizării proiectului în studiu s-a obținut Certificatul de Urbanism cu nr. 860/15.03.2019. și Avizul de Oportunitate nr. 33/04.07.2019.

Proiectul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, asigurarea debitului de apă potabilă, întreţinerea reţelelor, etc.) b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele; Prezentul plan concordă funcțional și peisagistic cu celelalte studii, planuri și programe din zonă, se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a localitatii Timișoara, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea urbană. c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei. Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren intravilan, curte, fiind liber de constructii. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi , utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

9

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unui imobil de locuinte colective cu funțiuni mixte la parter cu regim de inaltime S+P+3E+Er. Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante. Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.) Nu au fost identificate probleme de mediu relevante în zonă. e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor)

Se vor lua următoarele măsuri pentru protejarea factorilor de mediu: Apa -se vor verifica, și daca va fi cazul, se vor goli canalele și conductele înainte de dezafectare, astfel încât să se excludă posibilitatea infiltratiilor în sol de substanțe lichide și contaminarea pânzei freatice; -deșeurile se vor preda, conform avizului eliberat Aquatim SA, către agenti economici autorizati, contractati în acest scop; - apele menajere vor fi preluate de canalizarea propusa pentru aceasta zona. - apele pluviale provenite de pe constructia propusă se colectează prin intermediul unor jgehaburi și burlane și sunt direcționate la un bazin de retentie cu V= 5mc. - apele meteorice provenite de pe parcaje se vor colecta prin intermediul rigolelor, trecute printr-un separator de hidrocarburi SH cu un debit minim de Q=2 l/s și deversate totîin bazinul de retentie, de unde în racordul de canal propus. Aerul -se va evita efectuarea de lucrări de dezafectare generatoare de praf în condiții meteorologice nefavorabile: vânt puternic, ploi torențiale -se va folosi un echipament de eliminare a prafului, de tip „dust buster” -deșeurile lemnoase vor fi depozitate separat, până la predarea acestora -nu se vor permite arderile cu foc deschis ale deșeurilor Solul -se va evita contaminarea solului cu deșeuri de construcții și demolări -la decopertare se vor respecta prevederile din autorizația de demolare -containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor din construcții și demolări vor fi amplasate pe o platformă betonată existentă sau stocarea recipienților se va realiza pe o suprafață impermeabilizată și acoperită în vederea evitării levigării conținutului în caz de precipitații. Managementul deșeurilor Se va întocmi, pentru faza DTAC, planul de eliminare de deșeuri din construcții și demolări, conform cerințelor de protecție a mediului și se vor respecta condițiile pentru gestionarea deșeurilor generate pe parcursul lucrărilor. Celelalte măsuri au fost descrise mai sus. Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase Conform HG 856-2002 următoarele deșeuri, posibil a se identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor propuse, sunt clasificate ca periculoase: -17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau contaminate cu substanțe periculoase -17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase -17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă -17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase -17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase -17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase -17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

În cazul identificării acestora prin responsabilul de șantier, se vor lua următoarele măsuri: -containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare – nu este permisă scurgerea de lichide din recipienți în timpul manipulării (stocării) și al transportului.

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

10

-este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deșeurilor din containere în caz de precipitații -este obligatorie utilizarea de containere care să poată fi închise și securizate Protecția calității apelor

Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din februarie 2002. Protecția calității aerului Nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuințe colective și funcțiuni mixte la parter. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice și de transport folosite în timpul construcției și operării ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile rutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei. Protectia solului Surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi. Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot. Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor; Pe parcursul executiei lucrărilor impactul asupra mediului va fi generat de activitătile de construire specifice – zgomot, praf, datorită lucrărilor de escavatii si transport materiale. Aceste efecte îsi încetează influenta în momentul în care se finalizează clădirea b) natura cumulativă a efectelor; Efectele descrise mai sus sunt de scurtă durată si cu impact redus asupra mediului, pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții în general, pe perioada execuției și exploatării. Din punct de vedere al protecției mediului materialele folosite în execuție sunt fiabile, cu durata normală de viață, rezistente la acțiunea corozivă a agenților chimici din apă subterană și din solul înconjurător. c) natura transfrontieră a efectelor; Nu este cazul. Implementarea proiectului nu prezinta efecte transfrontiere. d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor); Lucrările de executie nu prezintă riscuri pentru mediu sau sănătatea umană cu conditia sa se tina cont de măsurile de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor de pe santier. e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate); Nu este cazul. f) Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale specialesau patrimoniul cultural; Nu este cazul; (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a aerului;

Nu este cazul; Nu vor exista depășiri ale limitelor impuse de normele în vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel încât se iau toate măsurile eliminării acestora, încă din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com

11

Nu este cazul; Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter se va realiza în parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizării acestuia în mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit în procent de 50% pentru constructii, minim 20% pentru circulații rutiere și pietonale și 30% din suprafață va fi amenajată ca spațiu verde. g) Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international; Nu este cazul, terenul în studiu nu are valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care să necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 Dezvoltarea obiectivului, crează premize pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din P.U.Z. referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere şi pluviale, precum şi colectarea şi transportarea deşeurilor la centrul zonal de depozitare ecologică Timişoara.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice.

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăți. Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații si din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă. Nu este cazul.

Evidențierea valorilor de partimoniu ce necesită protecție. Nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic.

Nu este cazul.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare. Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Prezentul studiu nu modifică zonificarea P.U.G Timișoara, încadrându-se în tendințele de dezvoltare urbanistică și a studiilor și proiectelor elaborate anterior, răspunzând nevoilor actuale și viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite. Propunere de față urmarește reglementarea terenului din punct de vedere funcțional și ai indicatorilor urbanistici, în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajarii Teritoriului și prevederile legale în vigoare. Întocmit, Arh. Nenad Luchin Urbanist arh. Crăculeac Mircea

Nena | uchin Timişoara, Str. Stejarul nr.7, apt. SAD 1 * CP 300569 * CIF 34304764 * IBAN RO48 INGB 0000 9999 0497 9154 * mobil: + 4 0722 797968 * nenad.luchin E gmail.com