keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 193/04.06.2020 Privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea emiterii a unei hotărâri de guvern

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 193/04.06.2020
Privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea emiterii a unei hotărâri de guvern


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-10086/ 07.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-10086/ 07.05.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020.- Anexă la Raportul de Specialitate nr.SC2020-10086/ 07.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliulului Local al Municipiului Timişoara cu nr. 187/23.04.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775, din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Ministerului Sănătăţii cu nr. 38713/12.03.2020, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr.SC2020-7352/23.03.2020, Ministerul Sănătăţii;
Având în vedere prevederile art. 20, alin.1) şi art.112 alin.2 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
În conformitate cu art.292 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. d) şi alin. (7), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul art.139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă declararea de interes public local a imobilului, situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF. nr. 436014 Timişoara, cu top nr.11774, 11775, necesar desfăşurării învăţământului primar al Liceului Teoretic "Grigore Moisil" Timişoara.

Art. 2: Se aprobă înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a imobilului compus din construcţie şi teren, situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, având datele de identificare prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, în vederea emiterii unei hotarari de Guvern.

Art. 3: Executarea lucrărilor de investiţii pentru aducerea în stare de funcţionare a construcţiei, necesare pentru desfăşurarea învăţământului primar al Liceului Teoretic "Grigore Moisil", vor fi finalizate în 3 (trei) ani de la data emiterii hotărârii de guvern.

Art. 4: În cazul în care lucrările de investiţii nu vor fi finalizate în termenul prevăzut la art.3, imobilul, situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF. nr. 436014 Timişoara, cu top nr.11774, 11775 va reveni în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 5: Predarea - preluarea imobilului, situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF. nr. 436014 Timişoara, cu top. nr.11774, 11775 se va face pe bază de proces verbal de predare - primire ce se va încheia între Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Timiş şi Municipiul Timişoara.

Art. 6: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.187/23.04.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775, din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST , Direcţia Economică - Biroul Evidenţă Patrimoniu şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice - Biroul Evidenţă Patrimoniu;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Liceului Teoretic "Grigore Moisil";
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Direcţiei de Sănătate Publică Timiş;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

` ANEXA la HCL nr. ......... DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se transmite din proprietatea privată a Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în Statului şi din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în

administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Nr Crt.

Adresa unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Date referitoare la imobil

1. Judetul Timis Municipiul Timisoara Str. Gheorge Doja nr. 29

Statul Romîn şi din administrarea Ministerului Sănătăţii

Municipiul Timisoara în Administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Imobil înscris în CF nr. 436014 Timişoara provenit din CF vechi nr.10 , cu nr. top 11774, 11775 compus din:

- Clădire în regim parter cu suprafaţa construită de189 mp, având valoarea justă de 2.568,00 lei

- Teren construit şi neconstruit în suprafaţă totală de 848 mp, având valoarea justă de 899.7728, 00 lei

SEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE, CONSILIER, Anca Lăudatu Ioana Ciucur Notă: Valoarea justă a imobilului a fost stabilită prin raport de evaloare.

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE Nr.SC2020-10086/07.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea

emiterii a unei hotãrâri de guvern. Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre cu nr.SC2020-10086 din 07.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea emiterii a unei hotãrâri de guvern. Facem următoarele precizări: Fosta Şcoala Generală nr. 22 a funcţionat în imobilele din P-ţa Bălcescu nr 3, str. Gheorghe Doja nr. 27 şi str. Gheorghe Doja nr. 29. La acestă dată Şcoala gimnazială nr. 22 se află în structura organizatorică a Liceului Teoretic „Grigore Moisil” şi funcţionează în aceleaşi locaţii, mai puţin în imobilul din Str. Gheorghe Doja nr. 29 care se află în stare de degradare. Imobilul constând în construcţie şi teren, situat în str. Gheorghe Doja nr. 29, înscris în CF nr. 436014 Timişoara, CF vechi nr. 10 cu top nr.11774, 11775 nu a făcut obiectul protocolului de predare- primire, încheiat în anul 2001 între ISJ Timiş şi Municipiul Timişoara, prin care clădirile şi terenurile în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat au fost preluate în domeniul public al Municipiului Timişoara, conform prevederilor art. 166 alin. 4 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 modificat în baza art.1 din O.U.G nr.30/14.04.2000, fapt pentru care nu a putut fi înregistrat în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi nu a fost posibilă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Timişoara asupra acestui imobil. Conform înscrisurilor din CF nr. 436014 Timişoara, asupra imobilului, situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr. 29, este înscris dreptul de proprietate al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, din anul 1943. Prin HCLMT nr. 395/01.08.2014, imobilul din str. Gheorghe Doja nr. 29 a fost inclus în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara. Prin HCLMT nr. 273/25.06.2015, imobilul a fost radiat din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, întrucât Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a respins promovarea proiectului de hotărâre de guvern pentru modificarea şi completarea HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al Municipiului Timişoara, întrucât imobilul din str. Ghe Doja nr. 29 se află în proprietatea Statului Român, iar trecerea în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale se face conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, " Trecerea unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ -teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Muncipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului". Prin Hotărârea Consiliulului Local cu nr. 187/23.04.2019 a fost aprobată înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotãrâri de guvern privind trecerea imobilului compus din construcţie şi teren, situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.

436014 Timişoara, cu top nr.11774, 11775 din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara precum şi declararea imobilului din bun de interes public naţional în bun de interes public local, necesar pentru desfăşurarea învăţământului primar al Liceului Teoretic "Grigore Moisil". Documentaţia necesară pentru promovarea proiectului de hotărâre de guvern pentru trecerea imobilului, situat în str. Gheorghe Doja nr.29 din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a fost înaintată către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cât şi către Ministerul Sănătătii, cu adresa nr. SC2019-1625/28.06.2019. Prin adresa cu nr.97590/17.07.2019, înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2019- 19156/29.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ne-a adus la cunoştinţă ca a redirecţionat documentaţia căte Ministerul Sănătăţii în vederea iniţierii proiectului de hotărâre de guvern. Prin adresa cu nr. 38713/12.03.2020, înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2020- 7352/23.03.2020, Ministerul Sănătăţii ne-a comunicat că Hotărârea Consiliulului Local cu nr. 187/23.04.2019 privind trecerea imobilului din str. Gheorghe Doja nr.29, din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişonu nu mai poate fi document justificativ al proiectului de Hotărâre de Guvern, datorită apariţiei OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ prin care se prevede modalitatea de trecere a unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale şi ne solicită emiterea unei noi hotărâri de consiliu, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 292 din Codul administrativ. Conform prevederilor art. 292 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea Consiliului Local, prin hotărâre a Guvernului. Cererea se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local şi se face doar în situaţia în care bunul se află situat pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepţia cazului în care prin lege nu se specifică altfel şi bunul este declarat de interes public local. Potrivit alin. 7) din art. 292 din OUG nr. 57/2019 trecerea bunului din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale este condiţionată de realizarea unor investiţii într-un anumit termen, iar hotărârea Consiliului Local va cuprinde în mod obligatoriu dispoziţii privind întoarcerea bunului în domeniul public al statului în situaţia în care obiectivul nu a fost realizat. Hotărârea de guvern este iniţiată de guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului sau a ministerelor de resort, după caz, pentru bunurile aparţinând domeniului public al statului potrivit prevederilor art 287 lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Ţinâd cont că, construcţia str. Gh. Doja nr. 29 se află în stare avansată de degradare estimăm că realizarea lucrărilor de investiţii pentru aducerea în stare de funcţionare a construcţiei necesare pentru desfăşurarea învăţământului primar al Liceului Teoretic "Grigore Moisil", vor fi finalizate în 3 (trei) ani de la data emiterii hotărârii de guvern. Imobilul din str. Gh. Doja nr. 29, înscris în CF nr. 436014 Timişoara CF vechi nr. 10 cu top nr.11774, 11775 nu face obiectul unor cererii de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000, a Legii nr.10 /2001, O.U.G.94/2000, O.U.G.83/1999 şi a Legii nr. 247 /2005 sau a unor litigii pe rolul instanţelor de judecată. Valoarea justă a imobilului a fost stabilită prin raportul de evaluare, întocmit de Municipiul Timişoara prin SC FIDOX SRL Braşov la suma de 902.296,00 lei din care;

- 2.568,00 valoarea construcţiei cu suprafaţa construită de 189 mp; - 899.728,00 lei valoarea terenului construit şi neconstruit în suprafaţă de 848 mp.

Având în vedere cele prezentate mai sus şi a faptului că autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care

acestea îşi exercită autoritatea, conform prevederilor art.20, alin.1) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, apreciem că: - proiectul de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea emiterii a unei hotãrâri de guvern, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Anca Lăudatu Ciucur Ioana

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr.SC2020-10086/07.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea

emiterii a unei hotãrâri de guvern 1. Descrierea situaţiei actuale.

Fosta Şcoala Generală nr. 22 a funcţionat în imobilele din P-ţa Bălcescu nr 3, str. Gheorghe Doja nr. 27 şi str. Gheorghe Doja nr. 29. La acestă dată Şcoala gimnazială nr. 22 se află în structura organizatorică a Liceului Teoretic „Grigore Moisil” şi funcţionează în aceleaşi locaţii, mai puţin în imobilul din Str. Gheorghe Doja nr. 29 care se află în stare de degradare. Imobilul constând în construcţie şi teren, situat în str. Gheorghe Doja nr. 29, înscris în CF nr. 436014 Timişoara, CF vechi nr. 10 cu top nr.11774, 11775 nu a făcut obiectul protocolului de predare- primire, încheiat în anul 2001 între ISJ Timiş şi Municipiul Timişoara, prin care clădirile şi terenurile în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, au fost preluate în domeniul public al Municipiului Timişoara, conform prevederilor art. 166 alin. 4 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 modificat în baza art.1 din O.U.G nr.30/14.04.2000, fapt pentru care nu a putut fi înregistrat în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe şi nu a fost posibilă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Municipiului Timişoara asupra acestui imobil. Conform înscrisurilor din CF nr. 436014 Timişoara, asupra imobilului situat în Timişoara str. Gheorghe Doja nr. 29, este înscris dreptul de proprietate al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, din anul 1943. Pentru trecerea acestui imobil în domeniul public al Municipiului Timişoara a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local cu nr. 187/23.04.2019 prin care s-a aprobat înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotãrâri de guvern privind trecerea imobilului compus din construcţie şi teren, situat în Timişoara, str. Ghheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr. 436014 Timişoara, cu top nr.11774, 11775, din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara precum şi declararea imobilului din bun de interes public naţional în bun de interes public local, pentru a fi utilizat pentru desfăşurarea învăţământului primar al Liceului Teoretic "Grigore Moisil". Documentaţia necesară pentru promovarea proiectului de hotărâre de guvern pentru trecerea imobilului, situat în str. Gheorghe Doja nr.29 din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a fost înaintată către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cât şi către Ministerul Sănătătii, cu adresa nr. SC2019-1625/28.06.2019. Prin adresa cu nr.97590/17.07.2019, înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2019- 19156/29.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ne-a adus la cunoştinţă ca a redirecţionat documentaţia către Ministerul Sănătăţii în vederea iniţierii proiectului de hotărâre de guvern. Prin adresa cu nr. 38713/12.03.2020, înregistrată la instituţia noastră sub nr.SC2020- 7352/23.03.2020, Ministerul Sănătăţii ne-a comunicat că Hotărârea Consiliulului Local cu nr.

187/23.04.2019 privind trecerea imobilului din str. Gheorghe Doja nr.29, din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara nu mai poate fi document justificativ al proiectului de Hotărâre de Guvern, datorită apariţiei OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin care se prevede modalitatea de trecere a unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale şi ne solicită emiterea unei noi hotărâri de consiliu, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 292 din Codul administrativ. Ţinând cont de cele de mai sus se impune emiterea unei noi hotărâri de consiliul local având ca scop trecerea imobilului din str. Gheorghe Doja nr.29 din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Conform prevederilor art.20, alin.1) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar de stat în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea. 2. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea emiterii a unei hotãrâri de guvern. PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu

ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

,

Cod.FO 53-01,Ver.1