keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 169/30.04.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 169/30.04.2020
privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2020 - 5141/17.03.2020, de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 5141/17.03.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general al lucrărilor la obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor", al Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 22.04.2020 -Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-005141/17.03.2020;
Având în vedere Adresa nr.SC2020-5141/27.04.2020 a Direcţiei Economice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 18/30.01.2018 privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 288/22.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor" ;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 285/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Podul Eroilor";
Având în vedere adresa Serviciului Transport nr. SC2019 - 13286/29.05.2019 prin care se solicită asigurarea continuităţii pistelor de ciclişti pe sub Podul Eroilor;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. (4), lit. d) şi lit. e), alin. (7), lit. m) precum şi alin. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art.196, alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Eroilor", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 201/19.08.2014, cu indicatorii tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timisoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local în sumă de 2.411.774,10 lei (cu TVA).

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: anexa_1_indicatori__APRILIE_2020.pdf

Anexa HCL nr…………………….din…………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI “Reabilitare Pod Eroilor”

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare Pod

Eroilor”, conform devizului general intocmit de catre S.C.POD PROIECT SRL in contractul de proiectare nr.201/19.08.2014, sunt urmatorii :

Durata de realizare a investitiei : 15 luni Valoare de investitie (INV) : 6.434,00749 mii lei (inclusiv TVA) 1.427,33711 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 5.734,36878 mii lei (inclusiv TVA) 1.272,12742 mii euro (inclusiv TVA) Surse de finantare a proiectului 1. Buget de stat 4.022,23339 mii lei 2. Buget local 2.411,77410 mii lei Capacitati : - Reabilitare Pod 52,70 m - Extindere de la 2 la 4 benzi

DIRECTOR GENERAL DGDPPRU SEF SERVICIU DPPCAA

CULIȚĂ CHIȘ IOAN GANCIOV SEF BIROU DPP CONSILIER VASILE OLAR CĂLIN CRIȘAN

Atasament: Anexa_2_Deviz_General__-_Eroilor_actualizat_2020.pdf

4,5077 lei

TVA Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1.1 Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1.2 Amenajarea terenului 8,77698 1,94711 1,66763 10,44461 2,31706

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială - spaţii verzi 40,14275 8,90537 7,62712 47,76987 10,59739

48,91973 10,85248 9,29475 58,21448 12,91445

2.1 Utilitati - Alimentare cu apa potabila, inclusiv bransamente, Gaze, etc. 45,00000 9,98292 8,55000 53,55000 11,87967

45,00000 9,98292 8,55000 53,55000 11,87967

3.1 Studii de teren 6,20000 1,37542 1,48800 7,68800 1,70553

3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031

3.2.1 Intocmire documentatii obtinere avize, acorduri şi autorizaţii 3,60000 0,79863 0,86400 4,46400 0,99031

3.2.2 Taxa obtinere avize , acorduri şi autorizaţii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.3 Proiectare şi inginerie 20,74545 4,60223 4,28391 25,02936 5,55258 3.3.1 DALI 6,84545 1,51861 1,64291 8,48836 1,88308 3.3.2 PTh+CS+DDE+Doc economica 13,90000 3,08361 2,64100 16,54100 3,66950 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.5 Consultanta 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.6 Asistenta tehnica 28,35432 6,29020 5,38732 33,74164 7,48533 3.6.1 Dirigintie de santier 24,35432 5,40283 4,62732 28,98164 6,42936 3.6.2 Asistenta tehnica 4,00000 0,88737 0,76000 4,76000 1,05597

58,89977 13,06648 12,02323 70,92300 15,73374

4.1 Construcţii şi instalaţii 4652,59835 1032,14463 883,99369 5536,59204 1228,25211 4.2 Montaj utilaj tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4.4 Utilaje şi echipamente de transport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4.5 Dotari 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4.6 Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4652,59835 1032,14463 883,99369 5536,59204 1228,25211

5.1 Organizare de santier 75,52645 16,75499 14,35003 89,87648 19,93843 5.1.1 Lucrare de constructii 72,27921 16,03461 13,73305 86,01226 19,08119 5.1.2 Cheltuieli conexe org. santierului 3,24724 0,72038 0,61698 3,86422 0,85725 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 53,00677 11,75916 0,00000 53,00677 11,75916 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 480,54178 106,60465 91,30294 571,84472 126,85953

609,07500 135,1187967 105,6529637 714,7279637 158,5571275

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5414,49285 1201,16531 1019,51463 6434,00749 1427,33711 4818,79729 1069,01464 915,57149 5734,36878 1272,12742

Proiectant,

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT după aplicarea prevederilor din HG 114 / 28.12.2018 la obiectivul de investiţii:

Reabilitare Podul Eroilor

Curs BNR din 30.01.2017 1 euro =

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fără TVA) Valoare (inclusiv TVA)

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Constructor Diriginte de santier S.C. SUPER CONSTRUCT SRL.

TOTAL GENERAL Din care C + M

Nota : Valorile de la liniile bugetare 1.2,1.3,2,4.1 si 5.1.1. sunt puse la dispozitie de catre constructor "S.C. SUPER CONSTRUCT SRL." si reprezinta suma valorilor decontate in anul 2018 plus valoarea rest de executat actualizat pentru anul 2019. La acestea s-au adaugat si valorile din DS4. Valorile de pe celelalte linii bugetare fie au ramas aceleasi ca si in devizul general aprobat la faza Pth, fie s-au recalculat datorita modificarilor operate, conform cotelor prevazute initial.

Beneficiar, SC POD PROIECT SRL IASI MUNICIPIUL TIMIȘOARA

  • act HG114 + gaz