keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 180/18.05.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 180/18.05.2020
Privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr.SC2020 - 008375/08.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.IF 2020-019580 din data de 08.04.2020 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 8375/24.04.202;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 24.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8375/08.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat__de__aprobare_privind_proiectul_de_hotarare_pentru_modificarea_si_aprobarea_statului_de_functii_pentru_DFMT.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA Nr. SC Zoo — E 0D(. Zodo REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea ] Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timișoara Sectimeaa2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale e In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara 3 functionari publici debutanti si-au finalizat perioada de stagiu; e In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, la Compartimentul Achizitii Publice isi desfasoara activitatea un consilier, clasa l, gradul profesional superior care are cuprinse in fisa postului activitati de achizitie publica intr-un procent mai mare de 50%. e De asemenea, in cadrul institutiei s-a vacantat un post corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa 1, grad profesional superior, la Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare, care poate fi transformat în consilier, clasa l, grad profesional debutant. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate e Având în vedere prevederile art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară: - transformarea a 2 funcţii publice de executie de consilier, clasa l, gradul profesional debutant de la: Biroul Impuneri Mijloace de Transport, în functie publica de executie de consilier, clasa 1, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularilor acelor posturi; - transformarea unei funcţii publice de executie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant de la: Biroul Contencios — Solutionari Contestatii si Metodologie, în functie publica de executie de consilier juridic, clasa Il, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post. ZODII teii Cod FO 53-03, ver. 3

e Având în vedere prevederile art. 610 alin. (1) si (2) coroborat cu art. 392 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ - Directia Fiscala are obligatia sa stabileasca functia publica de executie de consilier achizitii publice prin schimbarea denumirii functiei publice de executie care are in atributiile postului activitati de achiziţie publică în proporţie mai mare de 50%. Astfel, functionarul public care ocupa functia publica de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Achizitii Publice va fi numit in functia publica de consilier achizitii publice, clasa 1, gradul profesional superior la Compartimentul Achizitii Publice. e De asemenea, functia publica de executie vacanta de consilier, clasa 1, grad profesional superior, la Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare se va transforma in functie publica de grad profesional debutant in conformitate cu dipozitiile art. 409 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. Menţionăm că modificarile propuse nu influenţeză numărul de posturi aprobate la nivelul DFMT, ci se modifica doar Statul de functii aprobat prin H.C.L. nr. 431/2019. 3. Alte informaţii Organigrama şi Regulamentul de Organizare și Funcţionare nu se modifică și rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017. 4. Concluzii Raportat la cele prezentate mai sus propunem: - modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezentul referat. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO CIT NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare. Timişoara 2021 2 21 Capitală Europeană a Culturii Cod FO 53-03, ver. 3

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA NR. IF 2020 213580 DA, RAPORT DE SPECIALITATE privind proiectul de hotarare pentru modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara Avand in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara , facem urmatoarele precizari: 1. In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara 3 functionari publici debutanti si-au finalizat perioada de stagiu iar in urma evaluarii au obtinut calificativul corespunzator . In conformitate cu art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ s-a procedat la numirea definitiva a celor trei functionari publici dupa cum urmeaza:. - 2 consilieri debutanti din cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport, au fost numiti definitiv in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu . - 1 consilier juridic debutant din cadrul Biroului Contencios — Solutionari Contestatii si Metodologie, a fos numit definitiv în functia publica de executie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu. 2. Potrivit art. 610 alin. (1) si (2) din OUG 57/2019: autoritatile si institutiile publice au obligatia sa stabileasca functia publica de executie de consilier achizitii publice prin schimbarea denumirii functiei publice de executie care are in atributiile postului activitati de achiziţie publică în proporție mai mare de 50%: “(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părții a VI-a să stabilească funcţia publică/funcțiile publice de execuție de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înființarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuție cu atribuții aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%. (2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin. (1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activități de achiziţie publică, în proporție mai mare de 50% din atribuțiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1)”. In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, la Compartimentul Achizitii Publice isi desfasoara activitatea un consilier, clasa I, gradul profesional superior care are cuprinse in fisa postului activitati de achizitie publica intr-un procent mai mare de 50%. Aplicand prevederile legale invocate mai sus, se va schimba denumirea functiei publice aferente postului de consilier, clasa l, gradul profesional superior de la Compartimentul Achizitii Publice, in consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior, iar functionarul public care Timişoara 2021 2 2 Capitală Buropsană a Culturii Cod FO 53-01, ver. 2

ocupa functia publica de consilier, clasa I, gradul profesional superior va fi numit in functia publica de consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Achizitii Publice conform art. 610 alin. (2) din din OQUG 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Potrivit art. 409 alin. (3) lit. b) din OUG 57/2019 „Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situaţii: ... transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” Avand in vedere cele de mai sus, functia publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare se va transforma in functie publica de grad profesional debutant in conformitate cu dipozitiile art. 409 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. Mentionam ca modificarile propuse nu influenteaza numarul de posturi aprobat la nivelul DFMT. De asemenea „Organigrama instituţiei nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018, și nici Regulamentul de Organizare și Funcţionare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/14.03.2017 Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local. DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. BODO ADRIAN EC. PAUN FLOARE Ol Zr Timișoara 2021 2 21 Capitală Europeană a Culturii Cod FO 53-01, ver. 2

Atasament: Anexa__I___Stat_de_functii.pdf

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa | la HCL nr.... --din..... APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU S DE FUNCȚII Denumirea funcţiei B. Funcţii publice de execuţie PTT publice de execuție (Consilier s 71 1 superior (Consilier s 30 1 principal s 12 1 asistent Ss 5 1 debutant s 5 I Superior Consilier juridic Ss 1 I principal Consilier juridic Ss 1 1 asistent Consilier achizitii publice Ss 1 1 superior 12 _|Referent M 11 NI superior 13 _|Referent M 0 NI principal 14 [Referent M 0 NI asistent Referent M NI debutant Total functii publice d a C.I. Funcţii personal contractual conducere | E 16 s 1 personal contractual de conducere II ITI C2 Funcţii personal contractual execuţie a E PTT PTT TOTAL GENERAL 17 [Inspector de specialitate s 2 I 18 |Inspector de specialitate Ss 1 II Referent M 2 1 Referent M Z II Tsonal contractual de execuție _ TIT ELA Număr total posturi __ 135 din care 1. Funcţii publice | 147 - de conducere | 10 - de execuţie [137 2. Personal contractual 8 - de conducere 1 - de execuţie _ [ 7 DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT RESURSE UMANE ADRIAN BODO PAUN FLOARE SSI M-