keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 200/04.06.2020 Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 200/04.06.2020
Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-009605/30.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-009605/30.04.2020, al Compartimentului Spaţii cu altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-009605/30.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), alin. (6), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3), lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea spaţiilor (amplasamente) situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv în incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în scopul amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi copiatoare, pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 2: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. SC2020-007898/30.03.2020 privind valoarea de pornire a licitaţiei a preţului chiriei, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă documentele aferente procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare: Caiet de sarcini - Anexa nr. 2, Contract cadru de închiriere - Anexa nr. 3 şi Fişa de date - Anexa nr. 4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv formularele.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează la Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1_Fisa_Date.pdf

Anexa nr. 1

OFERTANTUL înregistrat la sediul ....................................................................................................Nr........................................................ (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Ca urmare a anunţului de participare apărut în cotidianul din data............................................... /invitaţiei de participare nr...................................... /privind organizarea în data de............................... a licitaţiei pentru închirierea spaţiului situat în sediul................................................................................ în vederea desfăşurării activității de vânzare de cafea prin automate de cafea si/sau apa/sucuri/produse proaspete de tip sandvis si patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky, noi .......................................... (denumirea ofertantului) vă transmitem alăturat Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând : I. OFERTA completată în Formularul de ofertă; II. DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC OFERTA: 1. Documentul reprezentând dovada depunerii garanţiei de participare: (tip, serie/nr.)............................ 2. Documentele pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale: certificat constatator serie/nr. certificat de înregistrare serie/nr............................................., emitent alt document (tip, serie/nr...................................., emitent) din care rezultă că are dreptul de a desfăşura activitatea de vânzarea de cafea prin automate de cafea și/sau apă/sucuri/produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky şi care certifică faptul că agentul economic este autorizat să desfăşoare activitatea impusa de îndeplinirea contractului) 3. Documentele pentru demonstrarea situaţiei personale a ofertantului: Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat: tip ............................, serie/nr................................., emitent tip ............................, serie/nr................................., emitent Declaraţie pe proprie răspundere că NU ne aflăm în litigiu cu ANAF sau DGRFP Timişoara Contractul cadru de închiriere, semnat şi parafat, însuşit fără obiecţiuni/cu obiecţiunile prezentate în anexă. - alte documente, dacă e cazul Prin prezenta, împuternicim pe........................................................., posesor al CI/BI.................................... să participe la procedura de licitaţie deschisă cu strigare în numele................................................................. (denumirea ofertantului) Data completării........................................ Ofertantul (denumirea /numele, sediul/adresa, telefon, fax) Ofertant, (semnătură autorizată şi ştampilă)

Anexa nr. 2

FORMULAR DE OFERTĂ Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 1. În urma examinării documentaţiei de licitaţie, subsemnaţii,................................................................. reprezentanţi ai ofertantului......................................................ne angajăm să participăm la licitaţia privind închirierea spaţiului.......................................amplasat în sediul................................................... şi să oferim cel puţin preţul de strigare de euro/mp/luna, fără TVA. 2. În cazul în care suntem desemnaţi câştigătorii licitaţiei ne obligăm să depunem, până la încheierea contractului de închiriere, garanţia de buna execuţie contractuală şi să semnăm contractul de închiriere în termenul prevăzut în documentaţia de licitaţie şi la valoarea adjudecată. 3. Am luat cunoştinţă de prevederile contractuale, pe care ni l-am însuşit fără/cu propuneri/obiecţiuni, numai în situatia în care există propuneri/obiecţiuni pe care le-am depus în documentele ce însoţesc oferta. 4. Până la încheierea contractului de închiriere, oferta, inclusiv strigările de preţ, constituie un acord de principiu între noi, în cazul în care contractul ae închiriere nu se încheie din culpa noastră, suntem de acord cu sancţiunea pierderii garanţiei de participare. Data./..../ (numele în clar, semnătura şi ştampila) In calitate de........................................... deplin autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumirea/numele ofertantului)

Anexa nr. 3

CALCUL LUNAR /APARAT pentru energie electrică

In funcţie de capacitatea tehnică a aparatului se va calcula consumul estimat de energie electrică/aparat /lună și se va factura consumul lunar de energie electrică/aparat

Ex: 1 aparat x nr. estimat de KW X/zi x preţul kwh x nr. zile calendaristice = Cotele de întreţinere (energie electrică) calculate conform normelor legale în vigoare), se vor achita până la sfârşitul lunii în care s-a emis factura pentru luna precedentă, în contul înscris pe factură.

ANEXA NR. 2

Valorile cotelor de participare la consumul de utilităţi ce revin locatarului Consum energie electrică Energia electrică necesară funcționării fiecărui aparat va fi calculată de către .................................................................... ..............................în baza specificațiilor din fișa tehnică a aparatului/copiator.

În funcție de capacitatea tehnică a apartaului se va calcula consumul estimativ de energie electrică/aparat/lună care se va adăuga la factura de închiriere a spațiului. Ex. 1 aparat x nr. estimat de KW x cu prețul kwh = ....................................... Utilitățile se vor fcatura lunar. Cuantumul utilităților se va factura rotunjit, la unitate întreagă ( nu mai puțin de 1 (una) unitate), pentru fiecare tip.

Atasament: Anexa_2_CS.pdf

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENRUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST CAIET DE SARCINI

privind închirierea spațiilor( amplasamente ) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de tip

snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui fotocopiator, respectiv a unui copiator în spațiu disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei

 

1. Informații generale privind descrierea și obiectul închirierii 1.1. Obiectul închirierii - spații pentru amplasarea aparatelor de cafea, aparat de tip snacky, copiatoare, în suprafață utilă de 1 mp/fiecare/aparat cafea, 1 mp/fiecare/aparat tip snacky, respectiv 4 mp/fiecare/copiator, situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv a Direcției de Evidență a Persoanei. 1.2. Destinația bunurilor: - 4 amplasamente– destinate amplasării automatelor (aparate) de preparare a băuturilor pe baza de cafea, situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara. Menţionăm faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe, după cum urmează: S l = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol – poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; S3 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; S4 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; -1 amplasament – destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/sucuri / produse proaspete de tip sandvis si patiserie, dulciuri),  situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara: S5 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol – poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri) - 2 amplasamente–destinate amplasării copiatorelor pentru desfășurarea activității de copy/print/scanare, după cum urmează: S6 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol – poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare. S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15, în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor.

2. Condițiile generale ale închirierii 2.1. Regimul bunurilor 2.1.1. În derularea contractului de închiriere se va utiliza spațiile cu destinația de amplasare a aparatelor de cafea, aparat de tip snacky, copiatoare, puse la dispoziție chiriașului în starea fizică prevăzută în procesul – verbal de predare. 2.1.2. Chiriașul este obligat sub sancțiunea plății de daune interese și a suportării altor cheltuieli, să notifice de îndată proprietarului necesitatea efectuării unor amenajări la bunul imobil închiriat. 2.1.3. Amenajările rămân de plin drept, gratuit, libere de orice sarcini proprietarului la încetarea contractului de închiriere. 3. Durata închirierii 3.1.Termenul de închiriere este de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire cu acordul părților, prin act adițional, pentru aceeași perioadă de timp, la solicitarea expresă a locatarului, cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirare a contractului. 3.2. In situaţia în care nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul îi va notifica locatarului acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia masuri în sensul eliberării spaţiului de către locatar, tacita relocaţiune neoperând.

4. Prețul de închiriere 4.1. Prețul minim acceptat al ofertei este de 10 euro/m.p./lună. 4.2. Contravaloarea utilităţilor corespunzătoare spaţiilor închiriate va fi suportată de câştigătorii licitaţiilor.

5. Oligațiile principale ale părților 5.1. Obligațiile părților și celelalte clauze contractuale obligatorii sunt stabilite prin contractul cadru de închiriere care face parte din documentația de atribuire, aferentă închirierii.

6. Garanția de participare la licitație, taxa de participare și a caietului de sarcini 6.1. Garanția pentru participare la licitație stabilită la nivelul contravalorii a două chirii minime este obligatorie pentru toți ofertanții și se poate constitui prin ordin de plată în contul RO12 TREZ 6215 006X XX00 0334 deschis la Trezoreria Timișoara sau cu scrisoare de garanție bancară. 6.2. Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse. 6.3. Garanția de participare se restituie ofertanților declarați necâștigători, în baza unei solicitări depuse de către ofertant la Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10 sau 11. 6.4. Garanția pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se restituie de către organizatorul licitației în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care ofertantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție. 6.5. Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garanția pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre următoarele situații: a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de închiriere în perioada de valabilitate a ofertei, contravaloarea acesteia reprezentând daunele-interese stabilite în acest sens; c) înainte de semnarea contractului de închiriere, nu achita garanția de bună execuție ce reprezintă contravaloarea a șase chirii lunare.  

6.6. Garanția de bună execuție a contractului va fi executată de către organizatorul procedurii în situația în care ofertantul nu își îndeplinește în totalitate, corespunzător și la termen, toate obligațiile contractuale. 6.7. Garanția pentru participare la licitație, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (5 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei, dacă ofertantul îndeplinește condiția prevăzută la punctul 6.3. 6.8. Se stabilește o taxă în cuantum de 30 lei pentru punerea la dispoziția persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie, taxă ce se achită în baza unei note de plată întocmită de către Compartimentul Spații cu Altă destinație I Est, cam. 225 la caseria Primăriei Municipiului Timișoara; 6.9. În vederea participării la licitație a persoanelor interesate se stabilește o taxă de participare în valoare de 100 lei și se poate achita la caseria Municipiului Timișoara, pe baza notei de plată întocmită de Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est, cam. 225, la caseria Primăriei Municipiului Timișoara sau prin ordin de plată în contul RO78 TREZ 6212 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Timișoara. 7. Reguli formale de prezentare a ofertelor Participantul la licitație publică va avea în vedere la întocmirea ofertei, următoarele: 7.1. Nivelul chiriei lunare în euro/mp/lună, care constituie baza de pornire la licitația publică; 7.2. Activitatea pe care preconizează să o desfășoare în spațiul destinat închirierii; 7.3. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de licitație; 7.4. Ofertele se redactează în limba română. 7.5. Ofertele - întocmite în baza Anexei nr. 2, se depun la sediul Municipiului Timișoara, proprietarul bunului menționat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la sediul acesteia, Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, în ordinea primirii lor, în sistemul informatic Lotus, precizându-se data şi ora, până la data și ora limită de depunere, stabilită în anunțul de închiriere. 7.6. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină: a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform documentele obligatorii prevăzute la punctul 13.4 din prezentul caiet de sarcini; c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 7.6. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu: numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Plicul interior va conține oferta propriu –zisă în care se menționează nivelul chiriei oferit . 7.7. Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către Municipiul Timișoara şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant. 7.8. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

7.9. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 60 de zile de la data depunerii acesteia. 7.10. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii de licitație. 7.11. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate. 7.12. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită și menționată în anunțul de licitație sau după expirarea datei-limită pentru depunere, se returnează nedeschisă. 7.13. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Municipiul Timișoara urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. 7.14. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la punctul 9.4 lit. c), de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. 7.15. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriul de valabilitate prevăzut în caietul de sarcini al licitaţiei. 7.16. În urma analizării ofertelor, de către comisia de evaluare, pe baza criteriului de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinește criteriul de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. 7.17. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 9.4. lit. c), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite proprietarului. 7.18. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Municipiul Timișoara informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. 7.19. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, Municipiul Timișoara este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la punctele 7.1 – 7.13. 7.20. Oferta se elaborează în conformitate cu prevederile din documentaţia de închiriere şi trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini. Oferta şi toate formularele depuse se semnează în original pe fiecare pagină. 7.21. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie transmise în scris către titularul dreptului de proprietate (Municipiul Timșoara). 7.22. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. 7.23. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități : a) prin poștă (cu confirmare de primire, dacă este cazul); b) prin Serviciul Relaționare cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10, 11. c) Municipiul Timișoara va exclude din procedura de închiriere ofertantul care prezintă informații false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare sau nu prezintă informațiile solicitate. 7.24. Documentația de închiriere se obține prin ridicarea acesteia contra cost, de către cei interesați, de luni până vineri, între orele 13,00-15,00 în baza unei note de plată emisă la cam. 225, Compartimentul Spații cu altă destinație I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1 și se achită la caserie.

8. Reguli formale de depunere a ofertelor Ofertele se vor depune la registratura Municipiului Timișoara, până în data de ______________ , ora __________. Deschiderea ofertelor va avea loc la Primăria Municipiului Timișoara, Bvd. C.D. Loga nr. 1, în cadrul ședinței de licitație publică din data de___________, ora ____________. Înscrierea la licitaţie se va face în perioada ______________________ inclusiv, între orele 9,00 şi 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C.D. Loga, nr. 1, cam. 12.                                                  9. Desfășurarea licitației publice 9.1. Pot participa la şedinţa de licitație ofertanţii care au dreptul de a oferta sau reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă şi o copie de pe actul de identitate. Şedinţa de licitaţie este deschisă de preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei. La licitaţie pot participa persoane juridice înregistrate in Romania sau în orice stat al UE care fac dovada înregistrarii printr-un document emis de autoritatea competentă din statul respectiv. Licitația se va desfășura conform procedurii de mai jos: 9.2. În ziua și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, președintele comisiei dă citire publicațiilor în care a fost făcut anunțul de vânzare, lista participanților, prezintă modul de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor legale de desfășurare. a) plicurile se înregistrează la Serviciul Relaționarea cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10 sau 11, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora. Pe plicul exterior este indicat obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină: b) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări, c) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor autorității contractante, d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini. 9.3. Se deschid plicurile exterioare în ședința publică: a) pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute la art. 7.4 - 7.8 din caietul de sarcini. În caz contrar, se anulează procedura de licitație și se organizează una nouă. b) după analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește Procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. c) deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la lit. b) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți. 9.4. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. a) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un Proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul –verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare. b) În baza Procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la lit. a), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

c) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii. d) În cadrul comunicării prevăzute la lit. c), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate. e) Raportul prevăzut la lit. b) se depune la dosarul licitației. 9.5. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație cu respectarea aceleiași proceduri. 9.6. Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderea prevăzută la art. 10. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. 9.7. Dacă la licitaţie se prezintă sau se califică un singur ofertant, spațiul nu se supune licitării şi nu se poate adjudeca prin respectiva licitaţie. În urma desfășurării licitației se întocmește un Proces-verbal de adjudecare, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru spatiu şi reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul de pornire a licitaţiei, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de inchiriere, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi si de reprezentanții operatorilor economici înscrisi la licitație. 9.8. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. 9.9. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului, în cel puțin 20 zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire. 9.10. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după îndeplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prevăzute la punctual 9.4, lit. c).

      10. Criterii de atribuire a contractului de închiriere 10.1 Prețul cel mai mare ofertat, care are pondere de 100%.                                           11. Încheierea contractului 11.1. Municipiul Timișoara are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizate în documentaţia de atribuire. 11.2. Contractul de închiriere se încheie după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctul 9.4. lit. c) din prezentul caiet de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației. 11.3. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor-interese stabilite. 11.4. Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctual 9.4. lit. c), poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

11.5. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, caietul de sarcini păstrându-şi valabilitatea. 11.6. Daunele-interese prevăzute la alin. 11.3. şi 11.4. se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel. 11.7. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar Municipiul Timișoara reia procedura, în condiţiile legii, documentația aprobată păstrându-și valabilitatea. 11.8. În cazul în care Municipiul Timișoara nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul, persoană fizică/persoană juridică sau ofertantul se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea locală are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă. 11.9. În cazul în care, în situaţia prevăzută la punctul 11.8 nu există o ofertă clasată pe locul doi, admisibilă, se aplică prevederile punctului 11.5. 11.10. În situaţia în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi. 12. Comisia de evaluare 12.1. La nivelul Municipiului Timișoara se organizează o comisie de evaluare, componenţa acesteia fiind aprobată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara, care adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 12.2. Comisia de evaluare este compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. 12.3. Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant. 12.4. Președintele comisiei de evaluare este numit prin actul administrativ prevăzut la punctul 12.1, din rândul membrilor acesteia. 12.5. Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin dispoziție a Primarului. 12.6. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor. 12.7. Membrii comisiei de evaluare, supleanții trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese potrivit art. 321 din O.U.G. nr.57/2019. 12.8. Membrii comisiei de evaluare, supleanții sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii. 12.9. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt: a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior; b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia; c) analizarea și evaluarea ofertelor; d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale; f) desemnarea ofertei câștigătoare. 12.10. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor. 12.11. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 12.12. Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informatiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. 13. Condițiile de participare la licitație 13.1. Numărul de participanți este nelimitat. Participarea la procedura de licitație este permisă persoanelor juridice române și țări membre UE legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia stabilită, prin caietul de sarcini; b) au depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de licitație, în termenele prevăzute în documentaţia de licitație; c) au îndeplinit la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local; d) nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare. 13.2. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile Municipiului Timișoara în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie. 13.3. Ofertanții care îndeplinesc condițiile menționate mai sus sunt considerați eligibili. 13.4. Ofertanții au obligația de a depune în vederea calificării următoarele documente: a) Pentru societăți comerciale: - certificat de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care conţine codul unic de înregistrare ce dovedeşte forma de înregistrare: copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", semnată şi parafată; - ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și a taxei pentru obținerea documentației; - chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția de participare la licitație obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original; - Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice ( nu mai vechi de 30 zile); - Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al Municipiului Timișoara, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în original, nu mai vechi de 30 zile; - declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; ‐  certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului (ORC), numai vechi de 30 de zile, pentru persoane juridice, în oricare din formele: în original, copie legalizată sau copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", datată, semnată şi parafată; - declarație pe proprie răspundere că modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menționa : “Am citit şi suntm de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi

consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire”. - ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului; - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului; - împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publică în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului ( în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului); - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului; b) Pentru comercianți sau prestatori de servicii ( persoane fizice sau asociații familiale) - copia actului de identitate; - copia autorizației de funcționare eliberată sau copia actului legal de consituire, după caz; - ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și a taxei pentru obținerea documentației; - chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția de participare la licitație obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original; - Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice ( nu mai vechi de 30 zile); - Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al Municipiului Timișoara, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în original, nu mai vechi de 30 zile; - declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment; - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC), numai vechi de 30 de zile, pentru persoane juridice, original sau copie legalizată; - declarație pe proprie răspundere că modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menționa : “Am citit şi sunt de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire”. - ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului; - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului; - împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația public în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului ( în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului); - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului 13.5. Ofertanții vor depune anexat ofertei propriu – zise acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților conform criteriilor de atribuire stabilite, respectiv: - accesul la resurse financiare –suma disponibilă (extras de cont bancar/scrisoare de bonitate bancară);

- declarație pe propria răspundere privind suma prevăzută în vederea efectuării unor lucrări de reparații/modernizare la spațiul ce face obiectul licitației. 13.6. Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfășurării licitației. În cazul în care nu sunt depuse toate documentele solicitate, ofertantul este descalificat si nu va putea participa la etapa de licitație competitivă . 14. Dispoziții finale 14.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor sunt stabilite prin Contractul cadru de închiriere care reprezintă anexă la prezentul caiet de sarcini. 14.2. Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite de ofertant. 14.3. Spaţiile- amplasamentele se pot vizita, înainte de înscrierea la licitaţie, iar prin înscrierea la licitaţie, chiriaşul acceptă spaţiile- amplasamentele în condiţiile în care se prezintă, fără a solicita, ulterior, proprietarului diverse îmbunătăţiri, dotări, etc. Programul de vizitare al spațiilor este de luni până joi, în intervalul orar 10-14. 14.4. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare și cu fișa de date a procedurii. 14.5. Data licitaţiei va fi comunicată prin anunţul de participare la licitație. 14.6. Drepturile şi îndatoririle părţilor sunt stabilite prin Contractul cadru de închiriere care reprezintă anexă la prezentul caiet de sarcini. 14.7. Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie. 14.8. Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite de ofertant. 14.9. Prin înscrierea la licitaţie, ofertantul acceptă imobilul în condiţiile în care se prezintă, fără ca ulterior, să solicite proprietarului diverse îmbunătăţiri, dotări, etc  

DIRECTOR, CONSILIER, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ MARINELA BANDI

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Anexa nr.3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr.__________din data de______________

CAPITOLUL I Art. 1.PĂRȚILE CONTRACTANTE : MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bv. Constantin Diaconovici Loga, nr.1, telefon 0256/408300, CUI RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timișoara, în calitate - locator, reprezentat prin Primar, NICOLAE ROBU pe de o parte și în calitate de LOCATOR, şi SC ________________________, cu sediul social în localitatea ______________________________,str.________________________________ nr._______, tel fix/fax:__________________, tel mobil: email:_____________________ , având număr de inmatriculare la Registrul Comertului J____/_________/___________și cod fiscal RO ________________ reprezentată prin _______________________________ având funcţia de ________________________________, în calitate de LOCATAR, În temeiul HCLMT nr. ---------------------------și având în vedere actul de adjudecare nr. - -----------------------------------încheiat în urma licitației din data de ……………………………..organizată de Municipiul Timișoara, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui spaţiu disponibil situat în incinta sediului Primărie Municipiului Timișoara S1= 1 mp , situat la parter-------------------------------------------------- s-a încheiat prezentul contract de închiriere cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Primul, în calitate de LOCATOR, închiriază, iar al doilea, în calitate de LOCATAR, preia în folosinţă spaţiul (se înscriu datele de identificare a spaţiului închiriat) în suprafaţă totală de ---- mp, situat în sediul Municipiului TIMIŞOARA, B-dul C.D.Loga nr. 1, ce constituie imobil aflat în administrarea Municipiului Timișoara, înregistrat in inventariuI propriu al Municipiului Timişoara sub nr. 18675 în ”Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, sau privata a statului, dupa caz. Spaţiul închiriat este destinat desfăşurării activității de vânzare de cafea prin automate de cafea (--- spații) și/sau apa/sucuri/produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky (--- spații), copiatoare ( --- spații) Prezentul contract se încheie numai pentru închirierea spaţiului sus-nominalizat, fără a putea fi extins la alte spaţii ale locatorului. 2.2. Folosinţa efectivă a spaţiului închiriat începe la data specificată în Procesul verbal de predare-primire, ce constituie Anexa 1 la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta. 2.3. Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa temporară în schimbul plății unei chirii a spaţiilor având ca destinație ,,amplasare automate de cafea, aparate de tip snacky, copiatoare” situate în următoarele locații: 2.3. Locatorul predă locatarului spațiile închiriate la data de __________________ Predarea-primirea se va consemna în procesele verbale de predare/primire care vor fi încheiate, datate, semnate şi ştampilate de părţile contractante, la începutul perioadei de inchiriere, respectiv la sfârțitul perioadei de închiriere, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului (eventuale depozitări de deșeuri menajere, etc), dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii; după primirea în folosinţă a bunului imobil, locatarul nu poate formula obiecţii cu privire la starea bunului imobil închiriat. 2.4. Părțile pot conveni prin act adițional micșorarea/suplimentarea numărului de automate de cafea precum și reamplasarea acestora în alte locatii ale instituției.

2

CAPITOLUL III

Art. 3. SCOPUL CONTRACTULUI  3.1. Spațiile închiriate sunt date în folosință temporară a locatarului cu destinația “ amplasare automate de cafea, aparate de tip snacky și a copiatoarelor”, 3.2. Destinaţia spaţiului închiriat nu poate fi schimbată.

CAPITOLUL IV Art. 4. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata inchirierii este de 3 ani, cu începere de la data de ___________ şi până la data de _______________ 4.2. În cazul renunţării unilaterale a locatarului, acesta va transmite o notificare în scris cu 15 zile inainte, caz în care chiria se va plăti până la data eliberării spaţiului. 4.3. Orice prelungire sau modificare a contractului se face în formă scrisă, prin act adițional semnat de ambele părți. 4.4. La expirarea termenului de valabilitatea a prezentului contractul de închiriere acesta poate fi prelungit prin acordul scris al părților prin act adiţional, la cererea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirare, în situaţia în care locatarul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile din contractul iniţial şi spaţiul rămâne disponibil, stabilându-se chiria de comun acord, fără însă ca valoarea în euro a acesteia să poată fi diminuată. 4.5. În situația în care, nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul va notifica locatarul despre acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia măsuri în sensul eliberării spaţiului de către locatar. 4.6. Tacita relocaţiune nu operează. 4.7. Locatarul se obligă să elibereze spaţiul închiriat, în tot sau în parte, atunci când nevoile Municipiului Timișoara, în calitate de titular al dreptului de proprietate, impun acest lucru, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise din partea locatorului, după caz, a denunţării unilaterale, sau a semnării actului adiţional de modificare a obiectului contractului.

CAPITOLUL V

Art. 5 PREŢUL ÎNCHIRIERII 5.1. Prețul închirierii spațiului – amplasament este de _____euro/mp/lună calendaristică, ața cum a fost stabilită prin Procesul verbal de adjudecare nr. 5.2 Plata contravalorii utilităţilor consumate, aferente spaţiilor închiriate, este în sarcina locatarului, se va face în baza facturii emise de către Biroul Evidență Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timișoara și se va achita în contul RO62 TREZ 24A5 1010 3200 103X. 5.3. Cheltuielile aferente asigurării/furnizării acestor utilităţi/servicii se plătesc de Municipiul Timi;oara în mod global, în baza contractelor de furnizare/prestare încheiate cu furnizorii/prestatorii de utilităţi/servicii, iar de la locatar se va percepe ulterior contravaloarea acestora în baza preţurilor furnizorilor şi respectiv a prestatorilor de servicii, în funcţie de cota de participare ta consumul comun de utilităţi, stabilită pentru fiecare categorie în parte. 5.4. Valorile cotelor de participare la consumul de utilităţi sunt cele înscrise în Anexa 3 la fișa de date a procedurii, calculate în baza datelor tehnice şi funcţionale ale spaţiului, valori ce se pot actualiza periodic în funcţie de modificările ce intervin în numărul consumatorilor, durata lor de utilizare precum şi în modul de determinare a consumurilor. 5.5. Locatarul are obligaţia să plătească chiria şi cotele din utilităţile comune ce-i revin şi care rezultă din folosinţa părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii, începând cu data preluării în folosinţă a spaţiului.

3

CAPITOLUL VI Art. 6.1. MODALITĂŢILE DE PLATĂ ȘI GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 6.1.1 Plata chiriei se va efectua în două rate anuale în contul cu numărul RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara pe numele locatorului sau prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara. 6.1.2. Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie- iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. 6.1.3. În situația în care contractul urmează a se executa dupa data primei scadențe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiași an. 6.1.4. În situația în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadențe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiași an. 6.1.5. Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data înmânării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului. 6.1.6. Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezintă prețul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de .................... lei. 6.1.7. Locatorul are dreptul de a executa garanția de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadenței. 6.1.8. In termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către locator a garanției de bună execuție, locatarul, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie o noua garanție de bună execuție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la alin. (6) 6.1.9. Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul nr. RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timişoara. 6.1.10. Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la indeplinirea obligațiilor de natura financiară, inclusiv comunicarea extraselor anuale de cont, se va purta pe adresele de email puse la dispoziție de părțile implicate. 6.1.11. Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisă de către locator in forma electronică, in format pdf. 6.1.12. Factura se va comunica locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email validă, securizată și comunicată in mod oficial de către locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent. 6.1.13. Părțile au obligația să intrețină funcționarea continuă a adreselor de email pe toată durata executarii contractului. 6.1.14. Orice modificare sau nefuncționare a adresei de email se va comunica celeilalte părți in cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere. 6.1.15. Chiriașul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail: [email protected] primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicării. 6.1.16. In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la alin. 6.1.12, chiriașul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menționat. 6.1.17. In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmată de către chiriaș in termenul prevăzut la alin. 6.1.15, factura va fi considerată comunicată si acceptată. 6.1.18. Pe cale de excepție, dacă factura nu poate fi comunicată in format electronic, deoarece locatarul fie nu deține adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, locatarul se obligă să se prezinte la sediul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara in vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevăzut la alin.

4

6.1.19. În acest caz, comunicarea se consideră indeplinită la data la care locatarului i-a fost inmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie. 6.1.20. In caz de neîndeplinire de către locatar a obligației prevazută la 6.1.8, factura se consideră comunicată in termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut alin. 6.1.12, cu toate consecințele ce decurg din acest fapt.

CAPITOLUL VII

Art. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR

7.1. Drepturile locatorului 7.1.1. - Locatorul are dreptul:

a) să primească chiria în condiţiile şi la termenele stipulate în prezentul contract; b) să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii,

având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie şi fără a stânjeni folosința bunului de către locatar, dacă acesta este folosit potrivit destinaţiei stabilite;

c) să inspecteze bunurile închiriate, verificarea va fi făcută de către personalul cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara;

d) să denunțe în mod unilateral contractul de închiriere, atunci când înteresul public lacal sau național o impune, fără plata vreunei despăgubiri către locatar;

c) să rețină garanția de bună execuție in cazurile prevăzute la alin 6.1.7.

7.2. Obligațiile locatorului 7.2.1. - Locatorul se obligă:

a) la începutul perioadei de închiriere să predea bunul imobil închiriat, iar la sfârșitul perioadei de închiriere să preia bunul închiriat pe baza proceselor verbal de predare-primire care fac parte integrantă din contract;

b) să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului închiriat; c) să asigure accesul nelimitat la bunul închiriat;

d) să permită chiriașului accesul la utilități publice (electricitate, salubritate) în măsura posibilităților ;

e) să depună toate diligențele pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.

f) Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat în conformitate cu specificul bunului închiriat și în scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar. g) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

h) Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului de închiriere și pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluării bunului.

7.3. Drepturile și obligatiile locatarului

7.3.1. Locatarul are dreptul să primească spaţiul închiriat şi accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinaţiei stabilite potrivit prezentului contract. 7.3.2. Locatarul se obligă:

a) la inceputul perioadei de închiriere să primeasca bunul imobil închiriat, iar la sfârșitul perioadei de închiriere să restituie bunul inchiriat în starea în care l-a primit, pe baza proceselor verbal de predare-primire care fac parte integrantă din contract;

b) să întrebuinteze pe toată durata închirierii bunul imobil închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcției, instalațiilor și accesoriilor aferente, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) să plătească chiria lunara și cotele părți de utilități la termenel stipulate în contract, pe toată durata contractului;

5

d) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al Primăriei Municipiului Timișoara, şi cu respectarea legislatiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentatiile urbanistice aprobate;

e) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat si starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

f) sa asigure respectarea normelor in domeniul prevenirii și stingerii incendiilor inclusiv prin instruirea corespunzătoare a personalului care iși desfășoara activitatea în spațiul închiriat și să răspundă de eventuale consecințe ;

g) să nu cedeze contractul și să nu subînchirieze bunul imobil ce constituie obiectul prezentului contract;

h) să nu schimbe destinația sau specificul bunului imobil închiriat ce face obiectul prezentului contract;

i) să nu angajeze și/sau să permită desfășurarea unor activități ilegale în spațiul închiriat; j) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activităților pe spațiul închiriat,

cu respectarea legislației în vigoare; k) să predea spațiului închiriat la ajungerea la termen sau rezilierea contractului de închiriere;

l) să informeze imediat pe Locator asupra oricaror accidente și stricaciuni care s-au produs in spațiul inchiriat;

m) să suporte toate pagubele produse locatorului dacă din vina sa s-au produs incendii, inundații sau alte incidente în spațiul închiriat sau dacă au avut loc accidente de muncă in spațiul închiriat; n) locatorul se obligă să asigure verificarea tehnică a tuturor automatelor de cafea, copiatoare din incinta Primăriei municipiului Timișoara, C.D. Loga nr.1, respectiv a Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15; o) locatarul se obligă să pună la dispoziția locatorului într-un termen de 10 zile de la incheierea contractului, documente privind autorizarea activității;

p) să asigure respectarea normelor igienico - sanitare, normelor tehnice, metrologice, de protecţia muncii, P.S.I., Protecţia mediului înconjurător, precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate; r) se obligă să folosească/exploateze bunul închiriat cu respectarea condițiilor impuse în autorizaţia de construire, conform destinaţiei pentru care a fost închiriat, cu respectarea amplasamentului, formei, dimensiunilor, culorii si materialelor aprobate prin Autorizaţia de construire; s) se obligă să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale; t) nu poate subînchiria bunul ce face obiectul prezentului contract; u) se obligă să nu solicite niciun fel de dăspăgubire la încetarea contractului, indiferent de cauzele acesteia;

CAPITOLUL VIII Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, PENALITĂTI ȘI DAUNE-INTERESE 8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legii. 8.2. Având in vedere prevederile art. 1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează: "In cazul neplății chiriei la termenele scadente, chiriașul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale" 8.3. Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parțială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

6

8.4. Locatorul nu este responsabil de bunul mers al activițatii comerciale desfășurate de către Locatar și nu poate fi tras la răspundere pentru rezultatele obținute de către Locatar în spațiul închiriat. 8.5. La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. 8.6. În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. 8.7. In conformitate cu prevederile art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazută în contract până la data eliberării efective a imobilului precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la data eliberării efective a imobilului.

CAPITOLUL IX Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 9.1. Contractul de închiriere încetează prin: a) denunţare unilaterală din partea locatorului în cazul în care interesul public național sau local o impuna, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice; b) expirarea contractului de închiriere; c) prin pieirea sau avarierea bunului de așa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației; d) acordul de voinţă exprimat în scris al părţilor contractante; e) falimentul societăţii f) pierderea de către Municipiul Timișoara / a calităţii de titular al dreptului de administrare a spaţiului/imobilului g) prin reziliere, în cazurile prevăzute în contract, sau în caz de neexecutare a obligaţiilor stabilite în sarcina fiecăreia dintre părţile contractante; 9.2. În accepţiunea prezentului contract părţile convin că interesul local să fie definit punctual prin Hotărâre a Consiliului Local fără nici un fel de restricţii. Încetarea contractului în cazul în care interesul local o impune se face fără intervenţia instanţei de judecată. 9.3. Prin renunţare, dintr-o cauză de forţă majoră sau când locatarul este în cazul imposibilităţii obiective de a exploata spațiul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a locatorului. 9.4. Renunţarea la contract de către locatar se face cu anunţarea în scris a locatorului, cu 30 zile înaintea disponibilizării spațiului. 9.5. Atât locatarul cât şi locatorul, vor putea solicita încetarea contractului numai după notificarea intenţiei sale, celeilalte părţi, cu precizarea cauzelor care au determinat-o. CAPITOLUL X

Art. 10. ASIGURĂRI 10.1. Locatarul este obligat să se ocupe personal de asigurarea automatelor de cafea, aparatele de tip snacky, copiatoarele existente în spațiul închiriat. 10.2. Locatarul va trebui să-și asume propria Răspundere Civilă față de terți, inclusiv potențialii cumpărători, pentru evenimentele produse în incinta spațiului închiriat. 10.3. Locatarul se obligă să subscrie asigurările cerute mai sus la companii de asigurări cunoscute și reputabile și să dovedească aceasta la prima cerere a Locatorului. CAPITOLUL XI Art. 11. FORȚA MAJORĂ 11.1. Prin forță majoră, în sensul prezentului contract, se întelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă, constată de către o autoritate competentă.

7

11.2. Părțile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiții de forță majoră. 11.3. Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația de a anunța respectivul caz în scris celeilalte părți imediat ce a luat cunoștință de producerea acestuia. Forța majoră se va proba prin documente eliberate de autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forță majoră. Forța majoră suspendă executarea prezentului contract-cadru de închiriere. 11.4. Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația de a anunța în scris celeilalte părți imediat ce a luat cunoștință despre încetarea respectivului caz și de a relua imediat executarea prezentului contract. 11.5. Părțile vor depune toate diligentele pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor cazurilor de fortă majoră. 11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL XII Art. 12. SUBÎNCHIRIEREA SI CESIUNEA Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț este interzisă.

CAPITOLUL XIII Art. 13. Rezilierea contractului de închiriere 13.1. Simplul fapt al neîndeplinirii de către locatar a obligațiilor prevăzute în contract, art. 6.2, atrage rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fără nicio notificare, fără punerea în întârziere a locatarului și fără intervenţia instanțelor de judecată. 13.2. În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă și fără intervenţia instanțelor de judecată. 13.3. În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de lună. 13.4. La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens. CAPITOLUL XIV Art. 14. LITIGII, CARACTERUL EXECUTORIU 14.1. Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluționare instanțelor române competente. 14.2. Părţile declară în mod expres și confirmă că prezentul Contract constituie titlu executoriu în coformitate cu dispozițiile art 1798 NCC și art. 1809 alin. 3 raportat la alin. 2 NCC. CAPITOLUL XV Art. 15. SUBÎNCHIRIEREA ŞI CESIUNEA (1) Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parţială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, este interzisă.

8

CAPITOLUL XVI Art. 16. DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI (1) Locatorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de închiriere, în situaţii ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a locatarului în termen de 30 zile . CAPITOLUL XVII 14. RELOCAŢIUNEA TACITĂ La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, neoperând tacita relocaţiune. Art. 15. DISPOZIȚII FINALE Legea aplicabilă prezentului contract este legea română. Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat si ștampilat de ambele părți. Orice comunicare între părți trebuie expediată la adresele menționate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. În situația în care comunicarea se face prin poștă, aceasta va fi considerată primită la data menționată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepționată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acestuia.

După încetarea perioadei de închiriere, orice investitie sau modernizare adusă bunului imobil închiriat poate trece, în condițiile legii, cu acceptul locatorului și fără vreo pretenție pecuniară din partea locatarului, în proprietatea privată a locatorului.

Nici o modificare în structura interioară a spaţiilor închiriate nu se poate efectua fără acordul proprietarului. În cazul în care se produc stricăciuni sau alte pagube materiale legate de folosirea spaţiului închiriat, provocate de locatar, acestea se vor recupera pe cheltuiala locatarului. Dacă este vorba de o reparaţie urgentă, iar locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, lucrările se pot executa şi de locator, dar pe cheltuiala locatarului, contravaloarea acestora fiind adăugate la calculul chiriei. Prezentul contract are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu pentru încasarea chiriei restante şi a majorărilor de întârziere la plată, precum şi pentru evacuarea locatarului când nu şi-a plătit chiria timp de 30 de zile sau a expirat valabilitatea contractului de închiriere, şi din orice motiv nu s-a prelungit în continuare.

Anexa face parte integrantă din prezentul contract și se încheie în același număr de exemplare ca și contractul.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi _______________, (patru) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte, unul pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, unul pentru Biroul Evidență Patrimoniu. LOCATOR, LOCATAR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR, ....................................................... NICOLAE ROBU ................................................. DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR STELIANA STANCIU

9

SERVICIUL JURIDIC, DANIELA ȘTEFAN

DIRECTOR D.C.T.D.D I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ ANEXA NR. 2

10

Valorile cotelor de participare la consumul de utilităţi ce revin locatarului Consum energie electrică Energia electrică necesară funcționării fiecărui aparat va fi calculată de către ..................................................................................................în baza specificațiilor din fișa tehnică a aparatului/copiator.

În funcție de capacitatea tehnică a apartaului se va calcula consumul estimativ de energie electrică/aparat/lună care se va adăuga la factura de închiriere a spațiului. Ex. 1 aparat x nr. estimat de KW x cu prețul kwh = ....................................... Utilitățile se vor fcatura lunar. Cuantumul utilităților se va factura rotunjit, la unitate întreagă ( nu mai puțin de 1 (una) unitate), pentru fiecare tip.

Atasament: Anexa_4.pdf

FIȘĂ DE DATE privind închirierea spațiilor (amplasamentelor) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și copiator,

respectiv spațiu disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei

A. SECȚIUNEA A – INTRODUCERE

A.l. Denumirea şi

sediul locatorului

Primăria Municipiului Timişoara, Cod fiscal: 14756536 Adresa sediului : C.D. Loga nr.1, Timişoara, jud. Timiş, nr. de telefon/fax : 0256 408300; . Persoana de contact la telefon: 0256/408300 int. 454, e-mail: [email protected]

A.2. Locul şi data de

desfăşurare a licitaţiei

Sediul Primăriei Municipilui Timişoara, C. D. Loga nr.1 • în data de , ora , dacă sunt cel puţin 2 ofertanţi calificaţi; • în situaţia în care la data sus menţionată nu se prezintă/nu se califică minimum 2 ofertanţi, licitaţia se va relua.

A.3. Legislaţia aplicabilă

1. LEGE nr. 287 /din 17.07.2009 privind Codul civil 2. OUG 57/2019 privind noul cod administrativ

A.4. Scopul licitaţiei şi obiectul acesteia

Scopul licitaţiei: Închirierea a 6 spații în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara la parter, etaj I, respectiv etaj II, în vederea amplasării a 4 automate de cafea, a unui automat de tip snacky ( sucuri/produse proaspete tip sandvis și patiserie) și un fotocopiator, dupa cum urmeaza: S l = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol –poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionăm faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe. S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe. S3 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe S4 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe S5 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol –poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri) S6 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol –poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare. Închirierea a unui spațiu în incinta sediului Direcției de Evidență a Persoanelor în vederea amplasării unui fotocopiator:

S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor:

A.5. Preţul

Preţul de pornire este de 10 euro/mp/lună şi nu include valoarea TVA. Pasul de licitare: reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Preţul de pornire reprezintă preţul unitar care va sta la baza desfăşurării licitaţiei cu strigare.

A.6. Durata contractului

Durata contractului de închiriere este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional, pe maximum aceeaşi durată, la solicitarea expresă a locatarului, cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirare a contractului. In situaţia în care nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul îi va notifica locatarului acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia masuri în sensul eliberării spaţiului de către locatar, tacita relocaţiune neoperând. B. SECŢIUNEA B – CONDIŢII DE PARTICIPARE

B.l. Costuri asociate

participării

Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării ofertei şi a documentelor care o însoţesc, iar organizatorul licitaţiei nu va fi în nici un fel responsabil sau răspunzător pentru respectivele costuri.

B.2. Garanţia de

participare Ia licitaţie

Pentru a putea participa la licitaţie, fiecare ofertant este obligat să depună, până la data limită de depunere a ofertelor, o garanţie de participare, care este necesară pentru a proteja locatorul faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe perioada dintre data de adjudecare a licitaţiei şi data semnării contractului. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite câştigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (5 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei Garanţia de participare constituită de ofertant se reţine de către titularul dreptului de administrare în următoarele situaţii, care nu se datorează celor de forţă majoră sau de caz fortuit: • ofertantul nu se prezintă la licitaţie; • se revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare; • se revocă oferta după adjudecare; • câştigătorul licitaţiei nu constituie Garanţia pentru buna execuţie a contractului și/sau nu semnează contractul de închiriere în termenul de valabilitate a ofertei. Valoarea garanţiei de participare este: 20 euro pentru spaţiul SI ; 20 euro pentru spaţiul S2 ; 20 euro pentru spaţiul S3; 20 euro pentru spaţiul S4; 20 euro pentru spaţiul S5; 40 euro pentru spațiul S6; 40 euro pentru spațiul S7 și se plăteşte în lei la cursul de schimb al BNR din data efectuării plăţii, cu ordin de plată în contul R012 TREZ 6215 006X XX00 0334, deschis la Trezoreria Timişoara pe numele Municipiului Timișoara.

B.3. Condiţii de

calificare

Cerinţele de calificare a ofertanţilor se referă la: (a) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: ofertantul trebuie să demonstreze apartenenţa la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului; (b) Situaţia personală a ofertantului: va fi exclus din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere orice ofertant care:

• se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare a spaţiului • nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat până la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor.

B.4. Dreptul de a

solicita clarificări

Orice ofertant care a cumpărat un exemplar din documentaţia de licitaţie are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta, în termen de maximum 3 zile de la primirea invitaţiei de participare la licitaţie/apariţia în presă a anunţului referitor la organizarea licitaţiei. Locatorul are obligaţia: • de a răspunde în scris, în mod clar, complet şi fară ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, în maximum 5 zile de la primirea unei solicitări din partea unui ofertant, cu cel puţin 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; • de a transmite răspunsurile -însoţite de întrebările aferente - către toţi ofertanţii care au cumpărat documentaţia de licitaţie luând măsuri de a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective; • să răspundă şi la solicitările de clarificări care nu au fost transmise în timp util, numai dacă perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor; Reguli de comunicare şi transmitere a datelor: • orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, trebuie să se transmită în scris. • orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. • documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi: a) prin poştă; b) prin fax; c) prin-mail.

SECŢIUNEA C - INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR

C.l. Elaborare

Toate documentele solicitate prin documentaţia de licitaţie: • se redactează în limba română • trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă • trebuie să fie semnate de către reprezentanţii legal autorizaţi să angajeze ofertantul în procedura de licitaţie şi ştampilate. Numele reprezentanţilor autorizaţi se scrie în clar. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana autorizată să semneze documentele.

C.2. Documentele care

se prezintă de ofertanţi pentru participarea la

licitaţie cu strigare

Ofertanţii care îşi manifestă interesul de a participa la licitaţie depun la data indicată mai jos, la registratura organizatorului licitaţiei, următoarele: 1. Scrisoarea de înaintare - întocmită în 2 exemplare, pe baza anexei nr. 1, se înregistrează la registratura organizatorului licitaţiei: 1 exemplar rămâne la registratură și 1 exemplar se păstrează de ofertant. 2. Coletul sigilat (conţinând oferta şi documentele care o însoţesc) pe care se va scrie clar şi citeţ "LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII: Amplasamentul nr....la care se doreşte participarea) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate tip snacky și copiator, denumirea spaţiului la care se doreşte participarea)". "A NU SE

DESCHIDE ÎNAINTE DE ", iar pe verso numele, prenumele/denumirea şi adresa ofertantului. In coletul sigilat se introduc: 1.1. OFERTA - întocmită pe baza anexei nr. 2 - introdusă într-un plic separat, pe care se va scrie numele ofertantului, precum şi inscripţia « OFERTA ».

r Oferta reprezintă valoarea iniţială oferită de către ofertant la deschiderea licitaţiei. Orice ofertant, prin depunerea ofertei, este de acord cu minimum preţul de pornire solicitat prin documentaţia de licitaţie.

DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC OFERTA: 1.1.a) Documentul reprezentând dovada depunerii garanţiei de participare: Dovada depunerii garanţiei de participare se depune în original (chitanţa fiscală/ordinul de plată + extrasul de cont vizat de bancă), garanţia de participare trebuie să fie prezentată pentru conformitate cel mai târziu la deschiderea ofertelor, comisiei de licitaţie. Orice ofertă care nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare va fi respinsă la deschidere. b) Documentele pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare:

Documente solicitate ofertanţilor pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului, eliberat în luna anterioară depunerii ofertelor, în oricare din formele: în original, copie legalizată sau copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", datată, semnată şi parafată;

Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care conţine codul unic de înregistrare ce dovedeşte forma de înregistrare: copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", semnată şi parafată; Documente solicitate ofertanţilor pentru demonstarea situaţiei personale: Certificatele constatatoare eliberate de autorităţile competente privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat obținut de la Direcția Generală a Finanțelor Publice (nu mai vechi de 30 de zile), inclusiv cele local al Municipiului Timişoara (document original eliberat de, Direcţia Fiscală a Municipiului Timișoara nu mai vechi de 30 de zile), precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, din care să reiasă că ofertantul NU ARE datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul", datată, semnată şi parafată.

Declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul NU se află în litigiu cu Primăria Municipiului Timişoara (datată, semnată şi parafată)

Declarație de însușire a modelului cadru a contractului de închiriere, însuşit fară/cu obiecţiuni (datat, semnat şi parafat). In cazul în care există obiecţiuni la contract, acestea se vor prezenta concret. Neprezentarea tuturor documentelor solicitate atrage eliminarea necondiţionată a ofertantului din licitaţie. Document justificativ privind plata taxei de participare la licitație Copie chitanță cumpărare caiet sarcini Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

C.3. Data limită de

primire a ofertelor

Ofertele vor fi depuse până cel târziu la data de , ora la cam. 12, ghișeul 10, 11, Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, Primăria Municipiului Timişoara, C.D. Loga nr. 1 şi respectiv până la data de , ora , în cazul amânării licitaţiei. Ofertele depuse peste termen se resping şi se returnează nedeschise ofertanţilor.

C.4. Oferte întârziate

Se va refuza primirea coletelor prezentate după data și ora limită de depunere, prezentată prin documentaţia de licitaţie, respectiv a garanţiilor pentru acestea.

SECŢIUNEA D - DERULAREA LICITAŢIEI CU STRIGARE

D.l. Comisia de

licitaţie

Pentru analizarea, validarea ofertelor şi derularea licitaţiei, prin decizie a conducătorului Primăriei Municipiului Timișoara, se numeşte o Comisie de licitaţie, dintre membrii căreia o persoană este desemnată preşedinte. Fiecăruia dintre membrii comisiei de licitaţie i se desemnează un supleant. In cazul în care, după depunerea documentelor de participare la licitaţie, există membrii în comisie, rude sau afini până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu reprezentanţii, asociaţii, administratorii operatorului economic ofertant, ori cu ofertantul persoană fizică, aceştia vor fi înlocuiţi cu supleanţii. Comisia de licitaţie răspunde de modul de desfăşurare a licitaţiei, atribuţiile acesteia fiind: • analiza şi selectarea ofertanţilor pe baza documentelor de participare la licitaţie, depuse de aceştia; • derularea licitaţiei cu strigare; • întocmirea procesului-verbal al licitaţiei cu strigare; întocmirea hotărârii de adjudecare

D.2. Desfăşurarea

licitaţiei

Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora stabilite prin anunţul publicitar dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puţin2 documentaţii de participare la licitaţie, iar la data respectivă se prezintă cel puţin 2 ofertanţi In cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus, comisia de licitaţie: • solicită legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi confruntă cu împuternicirea scrisă • desface plicurile şi verifică existenţa şi conţinutul documentelor de calificare solicitate prin caietul de sarcini • face cunoscut public numele ofertanţiilor calificaţi cât şi al celor descalificaţi, precizându-se motivele descalificării Dacă, în urma verificărilor, există cel puţin doi ofertanţi calificaţi, comisia derulează licitaţia cu strigare: • se deschid ofertele admisibile şi se anunţa valorile înscrise în oferte • se stabileşte valoarea ofértată care este mai mare decât preţul de pornire solicitat prin documentaţia de licitaţie şi de la care se va porni strigarea; în lipsa unei asemenea oferte, preţul de la care se va porni strigarea va fi chiar cel anunţat prin documentaţia de licitaţie • se anunţă preţul de pornire al licitaţiei de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite, 10 % din prețul de pornire la licitație, 3 praguri. • se începe licitaţia efectivă, oferindu-se spre închiriere spaţiul, prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare. • se adjudecă spaţiul supus licitaţiei în favoarea participantului care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită şi supralicitări, oferă primul preţul cel mai mare. In situaţia în care, până la termenul-limită de depunere a ofertelor NU au fost

depuse cel puţin 2 documentaţii de participare la licitaţie, iar la data respectivă NU se prezintă cel puţin 2 ofertanţi sau în situaţia în care nu există minimum 2 ofertanţi calificaţi pentru spaţiul propus spre închiriere, licitaţia se repetă după 7 zile lucrătoare, data se anunță prin anunțul de licitație. In cazul în care, la prima licitaţie se califică doar un singur ofertant, oferta nedeschisă şi documentele care o însoţesc, depuse de acesta şi verificate de comisia de licitaţie se păstrează la sediul organizatorului licitaţiei, rămânând valabile şi pentru următoarea şedinţă de licitaţie. A doua licitaţie se desfăşoară la data și ora anunțate, stabilită, în aceleaşi condiţii cu licitaţia anterioară, fără a urma însă regimul licitaţiei amânate din lipsă de oferte. In situaţia repetării licitaţiei, adjudecarea se va putea face chiar dacă există un singur ofertant care răspunde condiţiilor de calificare şi care oferă prețul de pornire. In toate fazele, comisia întocmeşte un proces-verbal, în care se consemnează toate activităţile ce se desfăşoară în timpul licitaţiei, inclusiv valorile licitate de ofertanţi la fiecare strigare. Procesul-verbal aferent derulării licitaţiei propriu-zise se semnează de membrii comisiei şi de reprezentanţii participanţilor, se datează şi toţi participanţii la licitaţie primesc câte o copie a acestuia. In termen de maximum 3 zile lucrătoare de la închiderea procedurii, se întocmeşte hotărârea de adjudecare, în care se stipulează: denumirea şi sediul locatorului, numărul şi data procesului verbal de licitaţie, datele de identificare a spaţiului, datele de identificare a ofertantului câştigător, preţul unitar la care s-a adjudecat precum şi preţul total de închiriere al spaţiului. Hotărârea de adjudecare se supune aprobării conducătorului instituției şi se comunică, în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câştigător, cât şi celor necâştigători.

D.3. Căi de atac

Orice ofertant care participă la licitaţie poate formula o contestaţie, în scris, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului licitaţiei, ce se depune la registratura Primăriei Municipiului Timişoara. Nu se pot depune contestaţii în situaţia în care licitaţia respectivă se amână sau se anulează. Organizatorul licitaţiei este obligat să soluţioneze contestaţia şi să comunice rezultatul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia. Pentru aceasta se numeşte, prin decizie a conducătorului Primăriei Municipiului Timițoara, o comisie de soluţionare a contestaţiilor care, în termen de 3 zile lucrătoare, trebuie să raporteze în scris conducerii, rezultatul analizării contestaţiei. In situaţia în care raportul comisiei de verificare a contestaţiilor constată justeţea contestaţiei, conducătorul instituției organizatoare aprobă anularea licitaţiei derulate şi dispune repetarea procedurii. Anularea licitaţiei se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestaţii întemeiate privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, prin încălcarea prevederilor legale privind închirierea amplasamentelor, care au afectat concurenţa loială, nu au asigurat transparenţa procedurilor de licitaţie sau au produs discriminări între ofertanţi; In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de verificare a contestaţiilor, va comunica contestatarului decizia luată, în scris, cu confirmare de primire.

SECŢIUNEA E - ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

E.l. Contractul de închiriere se încheie cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind

Încheierea contractului

câştigătoare în maximum 20 zile lucrătoare de la data: - adjudecării licitaţiei de închiriere, dacă nu există contestaţii; - soluţionării irevocabile a contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac a fost

formulată. In situaţia în care ofertantul câştigător renunţă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru încheierea contractului, acesta pierde Garanţia de participare, iar procedura de licitaţie se repetă.

E.2. Garanţii pentru

executarea contractului de

închiriere

In scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în contract, locatarul are obligaţia să constituie o garanţie de bună execuţie, egală cu valoarea totală a chiriei pe șase luni de zile. Valoarea garanţiei constituite pentru buna desfăşurare a contractului se actualizează periodic, în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României. In cazul în care, locatarul nu plăteşte chiria sau orice alta sumă de bani datorată locatorului, locatorul poate executa Garanţia.

E.3. Contractul de

închiriere

Contractul de închiriere se perfectează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, pe baza:

• datelor din Hotărârea de adjudecare a spaţiului emisă de comisia de licitaţie, • contractului-cadru din documentaţia de atribuire şi a propunerilor/observaţiilor depuse la ofertă, de ofertantul desemnat câştigător. In situaţia în care aceste propuneri/observaţii nu există, nici o negociere ulterioară a clauzelor contractuale nu va fi acceptată şi se va semna contractul în forma prezentată în documentaţia de atribuire.

• procesului-verbal de predare-primire a spaţiului închiriat încheiat între unitatea de administrare şi locatar în termen de maximum 30 zile de la data constituirii garanției

• dovada constituirii garanţiei de bună execuţie contractuală în contractul de închiriere sunt prevăzute clauze privind:

• eliberarea spaţiului închiriat, în tot sau în parte, în maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării, după caz, a denunţării unilaterale a contractului ori de la data semnării actului adiţional de modificare a obiectului contractului, atunci când nevoile titularului dreptului de administrare impun acest lucru.

• obligaţia de restituire a bunului este prevăzută concomitent cu obligaţia de plată a unor penalităţi stabilite pentru fiecare zi de întârziere.

• majorări de întârziere la plata chiriei şi a utilităţilor, în cuantum de 1 % asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

• obligativitatea executării, de către locatar, a tuturor lucrărilor de reparaţii şi/sau de întreţinere la spaţiile şi instalaţiile din folosinţă exclusivă şi, să suporte, în cotă-parte cu locatorul, proporţional cu suprafaţa totală închiriată, costul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor de folosinţă comună.

• subînchirierea în tot sau în parte a spaţiului sau cesiunea contractului unui terţ sunt interzise.

SECȚIUNEA F – DESCRIEREA SPAŢIULUI

F.l. Statutul juridic al

spaţiului

Spaţiile de închiriat ( SI, S2, S3, S4, S5, S6 ) sunt situate în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, imobil inregistrat în inventariul propriu al Municipiului Timişoara sub nr. 18675; Imobilul este înscris în Cartea funciara cu nr. 402772-C1 a Municipiului Timişoara.

Spațiul de închiriat S7 este situat în sediul Direcției de Evidență a Persoanei imobil înregistrat în inventariul propriu al Municipiului Timişoara sub nr. 19407; Imobilul este înscris în Cartea funciara cu nr. 403756-C2 a Municipiului Timişoara.

Valoarea totală de inventar a clădirilor şi construcţiilor ce compun sediul Primăriei Municipiului Timișoara este de 1.610.676,8 lei, iar valoarea totală de inventar a clădirilor şi construcţiilor ce compun sediul Direcției de Evidență a Persoanei este de 6.335.260,00 lei.

F.2. Caracteristicile

tehnice ale spaţiului

Spaţiile care constituie obiectul licitaţiei: S1 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, parter, poarta 2 S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, parter, lângă cam. 8 S3 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, etaj I, lângă Sala de Consiliu S4 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, etaj II între cam. 221 și cam.223 S5 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, parter, poarta 2 S6 = 4 mp (2x2 ) situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, parter, poarta 2 S7 = 4 mp (2x2) situat în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, în sala de așteptare

F.3. Descrierea utilităţilor

sediului

Utilităţile sediului în care este integrat spaţiul de închiriat sunt asigurate astfel: • Energia electrică Utilităţile comune la care participă LOCATARUL (la comun alături de toţi utilizatorii incintei) sunt: energia electrică (pt aparatele de cafea, snacky și copiatoare). Cheltuielile aferente asigurării/furnizării acestor utilităţi/servicii se plătesc de LOCATOR în mod global, în baza contractelor de furnizare/prestare încheiate cu furnizorii/prestatorii de utilităţi/servicii, iar de la LOCATAR se va percepe ulterior contravaloarea acestora în baza preţurilor furnizorilor, respectiv a prestatorilor de servicii, în funcţie de cota de participare la consum stabilită. Valoarea preliminară a cotei de participare la consumul de energie electrica ce revine LOCATARULUI este înscrisa în anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini şi reprezintă: cota de participare la energie electrică este data în funcţie de puterea instalata a aparatului respectiv. Valoarea definitivă a cotei de participare la consumul de utilităţi (energie electrică) se va calcula după preluarea spaţiului de către LOCATAR în funcţie de consumul mediu lunar al fiecărui aparat conform cărții tehnice puse la dispoziţie de ofertant şi se va înscrie în Anexa nr. 2 la contractul de închiriere, fiind parte integrantă din

acesta. Plata utilităţilor se face lunar, în baza facturii emise de către Biroul Evidență Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și se achită în contul RO62 TREZ 24A5 1010 3200 103X, deschis la Trezoreria Timişoara în numele locatorului.

DIRECTOR, CONSILIER, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ MARINELA BANDI

Atasament: Opis_formulare.pdf

 

 

OPIS

cu Formularele necesare pentru depunerea ofertelor pentru licitaţia publică deschisă cu strigare în vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă din Timișoara situate în

zona I Est, cuprinse în anexa nr. 1 a caietului de sarcini

Formular nr. 1 - Declaraţie de participare la procedură;

Formular nr. 2 – Împuternicire;

Formular nr. 3 – Declaraţie;

Formular nr. 4 – Declaraţie privind eligibilitatea;

Formular nr. 5 - Declarația de însușire a contractului propus

Formular nr. 6 – Informaţii generale;

Formular nr.1

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Nr. ......../....................

1. Denumirea completă a ofertantului ............................................................................................................................................................ . (în situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi liderul de asociaţie) 2. Sediul ofertantului (adresa completă) ............................................................................................................................................... telefon …………………………………..………… fax ………………………………… 3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare) ……………………………………………………………………………………… 4. Garanţia de participare la procedură a fost constituită, în data de ……………………… prin chitanţa nr.: …………………….; 5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură este : ............................................................................................................................................... ……………………………………………………………………..…………………….… 6. Ne angajăm, ca, în cazul în care oferta noastră este adjudecată să încheiem cu organizatorul licitaţiei contractul de închiriere şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului, în termenele stipulate în documentaţia de licitaţie. 7. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii angajamentului stipulat la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului şi vom pierde garanţia de participare constituită. 8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunile aplicate faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii. 9. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de licitaţie şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea. ___________________________ (Nume, prenume) _________________________ (Funcţie) ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................………………………, în calitate de ………….........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………..........………………,domiciliat in ……..................……………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de licitaţie publică deschisă cu ofertă prin strigare iniţiată de _________________ în calitate de _______________. În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură; 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 3. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 4. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). Data Denumirea mandantului …………… ………………………………… Reprezentat legal prin ____________________________ (Nume, prenume) ____________________________ (Funcţie) ____________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 3

Persoana juridică

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)........................................................... ………………………………[se inserează numele persoanei juridice],  în  calitate  de  ofertant  la  procedura  de  licitaţie  publică  deschisă  cu  ofertă  prin  strigare  organizată de_______________________________________________ în vederea închirierii bunului  ______________________________________________ aflat  în  proprietatea  publică/  privată  a  mun.  Timisoara, declar pe proprie răspundere următoarele:  a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar  sau  activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.  b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);  c)  la  data  prezentei  mi‐am  îndeplinit  obligaţiile  de  plată  a  impozitelor,  taxelor  şi  contribuţiilor  de  asigurări  sociale  către  bugetele  componente  ale  bugetului  general  consolidat,  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit ;  c1) în ultimii 2 ani nu m‐am aflat în situaţia neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligaţiilor  contractuale, din motive imputabile mie, şi respectiv nu am săvârşit fapte care să producă sau să fie de  natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;  d)  nu  am  fost  condamnat,  în  ultimii  trei  ani,  prin  hotărârea  definitivă  a  unei  instanţe  judecătoreşti,  pentru o  faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;  Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că  autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  solicita,  în  scopul  verificării  şi  confirmării  declaraţiilor  orice  documente  doveditoare  de  care  dispunem.Înţeleg  că  în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu  este  conformă  cu  realitatea  sunt  pasibil  de  încălcarea  prevederilor  legislaţiei  penale  privind  falsul  în  declaraţii. 

Data completării

………………….

Persoană juridică,

OFERTANT /PARTICIPANT Formular nr. 4 -------------------------------------- ( denumire/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant împuternicit al __________________________________________ (denumirea/numele societatii), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Ofertant/Participant,

......................

(semnătură autorizată)

OFERTANT/PARTICIPANT Formular nr. 5       ……………………………….. 

(denumirea/numele)    

 

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNSUȘIREA MODELULUI DE CONTRACT         

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant împuternicit al __________________________________________ (denumirea/numele societatii), declar pe propria răspundere, că:

“Am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire

Data completării ......................

                                                                                         Ofertant/Participant,                                                                                           _______________                                                                               (semnătura autorizată)             

         

OFERTANT/PARTICIPANT Formular nr. 6       ……………………………….. 

(denumirea/numele)    

 

INFORMAŢII GENERALE    1. Denumirea/numele:    2. Codul fiscal:    3. Adresa sediului :    4. Telefon:    Fax:    E‐mail:    5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________   (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)  6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________   (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)  (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)  7. Domeniul principal de activitate:                                                                                                        Ofertant/Participant,                                                                                           _______________                                                                               (semnătura autorizată)

Atasament: Raport.pdf

ROMANIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2020-009605/30.04.2020 RAPORT DE SPECIALITATE

privind închirierea spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara in vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de tip

snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiatoir , respectiv a unui copiator în sediul Direcției de Evidența Persoanei

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-

009605/30.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis si patiserie) și a unui, respectiv a unui copiator în sediul Direcției de Evidența Persoanei, prin licitație publică deschisă cu strigare, pe o perioadă de 3 ani. Facem următoarele precizări:

In temeiul OUG 57/2019 – privind codul administrativ, art. 333 alin (1) lit. a “ închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local”.

Având în vedere prevederile mai sus menționate, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de administrator, poate valorifica spațiile (amplasamentele) disponibile, prin închiriere, urmând procedura licitației publice deschise cu strigare. Pentru determinarea prețului chiriei a fost elaborat raportul de evaluare SC2020- 007898/30.03.2020, prin care a fost determinat prețul chiriei de piață, aceste valori constituind prețul minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare. Rapoartele de evaluare a fost elaborate de către SC Fidox SRL, prestatorul de serviciu cu care municipalitatea are încheiat contract, constituind Anexa 1 la prezenta HCLMT.

Spațiile (amplasamentele) sunt următoarele: S1 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol – poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; S3 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; S4 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea; S5 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol – poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri) S6 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol – poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de

copy/print/scanare. S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15, în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor. În vederea demarării procedurii de licitație, în cadrul Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est, au fost elaborate următoarele documente: caiet de sarcini - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, contractul cadru de închiriere - Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, Fișă de date a procedurii - Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. Subliniem faptul că la elaborarea acestor documente s-au respectat prevederile OUG 57/2019- privind codul administrativ și cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) prin licitație publică deschisă cu strigare și a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație, caiet de sarcini, contract cadru de închiriere și fișa de date, în scopul valorificării acestora, pe o perioadă de 3 ani, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

CONSILIER,

MARINELA BANDI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST NICOLAE ROBU COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2020-009605/30.04.2020 REFERAT DE APROBARE

privind închirierea spațiilor ( amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiator, respectiv

spațiu ( amplasament) disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei în vederea amplasării unui copiator In temeiul art. 333 alin. (1), alin. (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu privire la bunurile proprietate publică: (1) "închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local"; (5) "Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se face pe bază de licitaţie publică". Având în vedere art. 362 alin. (1) " Bunurile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate". Având în vedere art. 332 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică se încheie de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină. Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.124, art.125, art.136, art.139 alin. (g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere raportul de evaluare elaborat de SC Fidox SRL înregistrat cu nr. SC2020-007898/30.03.2020, prin care a fost determinat prețul chiriei de piață, această valoare constituind prețul de pornire al licitației publice deschise cu strigare;

Conform cu cele expuse anterior, este necesară demararea procedurii privind licitația publică deschisă cu strigare privind închirierea spațiilor (amplasamente), în vederea amplasării aparatelor de cafea, aparate tip snacky, copiatoare, pe o perioadă de 3 ani.

Față de cele de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiator, respectiv un spațiu ( amplasament) în sediul Direcției de Evidența Persoanei în vederea amplasării unui copiator, prin licitație publică deschisă cu strigare și a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prețului de pornire la licitație, caiet de sarcini, contract cadru de închiriere și fișa de date, în scopul valorificării acestora, cu destinația de spații comerciale/prestări servicii, pe o perioadă de 3 ani.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

Atasament: anexa_nr._1.pdf

remi ÎN. oV, 2022 15/35 4040 Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capteată Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul: SC2020-007898 din 30.03.2020 SC15 Corespondenta Direcţia Economică la Directia Economica Am preluat de la AWB 6086012110001 Firma: 4043 SC FIDOX SRL Cu adresa: Brasov, Total file Termen de rezolvare: 29.04.2020 Termen direcție: 14.04.2020 Obs. RAPORT DE EVALUARE Timişoara, la 30.03.2020 Congiilier/Referent, Declar că suni de acord Fii îmi exprim în în mod neechivoc, libei informat cu privire la prolucrarea datelor mele cu'earicter, Regulamentului (UE) 2016/679 privind persoanelor fizice în ceea ce pri sonal privind libera circulallie a acestora, pentru a ti ate de către Primăria Timiltoara, în vederea îndeplinirii prelucrarea datelor cu caracter colectate, [olosite, prelucrate * atribui fiilor legale ate acestei institu ii. Semnătura Cod FO-24-01, vor. 4

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Oa SV II NS UA AA UAIE Solicitant MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEŢ TIMIŞ Evaluare proprietate imobiliară STABILIRE CHIRIE Data: 23.02.2020 Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ — STABILIRE CHIRIE 1

S.C, FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 1. Identificarea și competența evaluatorului — S.C. FIDOX S.R.L,, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizaţia nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚEL OVIDIU — administrator, membru titular ANEVAR cu legitimația nr. 14997 având specializările El, EPI şi EBM, în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 şi a contract subsecvent nr.85/27.07.2019 încheiate cu Primăria Municipiului Timişoara și a comenzii SC2020 - 2781/19.02.2020 emisă de Primăria Municipiului Timişoara, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus. 2. Identificarea clientului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar — NICOLAE ROBU şi Director economic - STELIANA STANCIU. 3. Scopul evaluării — Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii chiriei de piață pentru amplasarea de automate de cafea şi copiatoare. 4. Obiectul supus evaluării — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară — imobil situat în Timişoara, B-ul C.D. Loga nr.1 identificată în CF 402772 Timişoara Clădire Administrativă Primăria Timişoara şi imobil situat în Timișoara, B-ul Mihai Eminescu nr.15 identificată în CF 403576 Timişoara 5. Tipul valorii — este valoarea de piață aşa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 — Cadru general, SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 — Raportare, SEV 104 - Tipuri ale valorii, SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare şi GEV 630 — Evaluarea bunurilor imobile. 6. Proprietarul imobilului — PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar — NICOLAE ROBU şi Director economic - STELIANA STANCIU. 7. Data evaluării — 23.03.2020 Data inspectării bunurilor imobile — inspectia imobilului nu s-a putut efectua din cauza măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului COVID — 19, adoptate de către autoritățile publice, măsuri care limitează drastic interacţiunea umană. 8. Documentele şi informațiile ce stau la baza evaluării - Standardele de evaluare a bunurilor din România - CF 402772 Timişoara - CF 403576 Timişoara - Informaţiile primite în zonă şi publicaţiile imobiliare - Cursul RON/EUR din 23.03.2020 9. Valoarea propusă — Raportul de evaluare determină valoarea chiriei de piață şi a fost solicitat în vederea stabilirii valorii chiriei şi a rezultat în urma calculelor efectuate şi din analiza comparativă a datelor deţinute de evaluator. Pentru proprietatea imobiliară susmenţionată, evaluatorul propune următoarele valori: Valoarea de chiriei de piaţă este: 48,00 Lei / mp / lună = 10,00 Euro /mp / lună Valoarea nu conține TVA 10. Argumente privind valoarea propusă Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menţionate mai sus; Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport; Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Declaraţie de certificare Prin prezenta certificăm că : e Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale şi corecte. e Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile limitative prezentate în acest raport. e Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem părtinitori faţă de vreuna din părțile implicate. * Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acţionar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul. e Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare. + Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacţiei. e Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) » Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale. e Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator. e Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare, Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu

S.C, FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Capitolul 1 TERMENI DE REFERINȚĂ AI EVALUARII 1.1.Identificarea obiectului evaluării — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie imobil situat în Timişoara, B-ul C.D. Loga nr.1 identificată în CF 402772 Timişoara Clădire Administrativă Primăria Timişoara şi imobil situat în Timişoara, B-ul Mihai Eminescu nr.15 identificată în CF 403576 Timișoara 1.2, Scopul evaluării — Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii chiriei de piață pentru amplasarea de automate de cafea şi copiatoare. 1.3. Utilizarea evaluării — Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bd. C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar - NICOLAE ROBU şi Director economic - STELIANA STANCIU, în calitate de client şi destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu îşi asumă răspunderea decât față de client şi față de destinatarul lucrării. 1.4. Baza de evaluare şi tipul valorii estimate — Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii de piață a proprietăţii aşa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 — Cadru general, SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 — Raportare, SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 — Evaluarea bunurilor imobile. Conform SEV 104 — Tipuri de valoare: Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. Definiţia valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual: „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piaţă. Valoarea de piață este preţul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piaţă, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preţ obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preţ estimat, majorat sau micşorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific. „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacţie care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării. „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele şi condiţiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea şi circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, şi nu cele aferente oricărei alte date. „între un cumpărător hotărât“ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu şi obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preţ. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente şi cu aşteptările pieţei curente decât cu cele ale unei pieţe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât preţul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”. „şi un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici ua vânzător forţat să vândă la orice preţ, nici unul pregătit pentru a vinde la un preţ care este considerat a fi nerezonabil pe piaţa curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieţei, la cel mai bun preţ accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic. d.

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 „într-o tranzacţie nepărtinitoare” se referă la o tranzacţie care are loc între părţi care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar şi chiriaş, care ar putea face ca nivelul preţului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acţionând în mod independent. „după un marketing adecvat“ înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obţine cel mai bun pre pe piață la care vânzătorul are acces: Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcţie de tipul activului și de condiţiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării. „în care părțile au acţionat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât şi vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura şi caracteristicile activului, despre utilizările curente şi cele potențiale ale acestuia, precum şi despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoştinţe în mod prudent, pentru a căuta preţul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării şi neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preţ care este mai mic decât preţurile de piaţă anterioare. În astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe pieţele care înregistrează modificări ale preţurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acţiona în conformitate cu cele mai bune informaţii de piaţă, disponibile la data evaluării. „şi fără constrângere” stabileşte faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacţia, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă. Conceptul valoare de piață presupune un preţ negociat pe o piață deschisă şi concurențială unde participanții acţionează în mod liber. Piaţa unui activ ar putea fi o piaţă internațională sau o piață locală. Piaţa poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți de pe piață. Piaţa în care activul se presupune căeste expus pentru vânzare este piața în care activul, schimbat din punct de vedere teoretic, se schimbă în mod normal. Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea ai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potenţialul şi care este posibilă, permisă legal şi fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabileşte preţul pe care ar fi dispus să îl ofere. Natura şi sursa datelor de intrare trebuie să fie consecvente cu tipul valorii, care, la rândul său, trebuie să țină cont de scopul evaluării. De exemplu, la elaborarea unei concluzii asupra valorii, se pot utiliza diferite abordări şi metode, cu condiția să se bazeze pe informații extrase din piață. Prin definiţie, abordarea prin piață se bazează pe informații extrase din piaţă. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin venit să fie valoarea de piaţă, aceasta trebuie să se bazeze pe informațiile şi ipotezele care ar fi împărtășite de participanții de pe piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin cost să fie valoarea de piață, costul unui activ cu aceeaşi utilizare şi o depreciere corespunzătoare ar trebui să fie determinate printr-o analiză a costurilor și deprecierilor de pe piață. Informațiile disponibile şi circumstanțele de piață pentru activul subiect sunt factorii care trebuie să determine care metodă sau metode de evaluare sunt cele mai relevante şi adecvate. Dacă se bazează pe analiza adecvată a informațiilor derivate din piață, fiecare dintre abordările sau metodele utilizate ar trebui să aibă drept rezultat o estimare a valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător şi care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică. Informaţii din contractele de închiriere Informațiile necesare aplicării metodelor înscrise în abordarea prin venit sunt preluate, în general, din contracte şi din operațiuni de închiriere. -5- |

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Majoritatea contractelor de închiriere pot fi încadrate în una din următoarele categorii: a). Contracte cu chirie fixă — presupun un nivel constant al chiriei, menţinut pe toată durata contractului; b), Contracte cu clauze de ajustare periodică a chiriei — presupun o modalitate concretă de ajustare a chiriei la unul sau mai multe momente definite în cadrul perioadei totale de închiriere: - în funcție de un criteriu specificat; - în funcție de un indice. Chiria poate fi calculată ca venit brut/chirie brută, când proprietarul achită cheltuielile de exploatare a proprietății sau ca venit net/chirie netă, când cheltuielile de exploatare a proprietății sunt suportate de chiriaş. Colectarea informațiilor necesare abordării prin venit: a). Chiria, Chiria pe care chiriaşul o plăteşte proprietarului este un element important al contractului de închiriere. Analiza chiriei se face în funcţie de forma precizată în contract: chiria minimă, de bază, procentuală, etc. Sursa din care vine chiria ar trebui clar identificată. b). Concesii privind chiria. Atunci când piața imobiliară este suprasaturată, proprietarii acordă chiriaşilor anumite avantaje cum ar fi scutirea de la plata chiriei pe o perioadă sau diverse amenajări suplimentare. c). Repartizarea cheltuielilor. Fiecare contract cuprinde prevederi specifice privind suportarea cheltuielilor de exploatare şi intreţinere a proprietății de către chiriaş și proprietar (taxe, impozite, utilități, reparații, etc.) d) Opţiunea de reînnoire. Aceste opțiuni permit chiriaşului să prelungească perioada de ocupare a proprietății pentru una sau mai multe perioade prestabilite. Uzanța (cea mai des utilizată formulă) este ca un chiriaş să facă o notificare anticipată pentru manifestarea opțiunii de închiriere şi stabileşte durata pentru care se poate reînnoi contractul, precum şi mărimea chiriei sau modul de determinare a chiriei în continuare. Chiria aferentă perioadei de reînnoire poate fi egală sau superioară chiriei iniţiale, poate fi stabilită în contractul inițial sau se poate calcula pe baza unei anumite metodologii. e). Clauze de escaladare. Aceste clauze prevăd că eventualele creşteri ale cheltuielilor de funcţionare a proprietății cad în sarcina chiriaşului. f). Opţiunea de cumpărare. Anumite contracte prevăd clauze care acordă chiriașului posibilitatea de a opta pentru cumpărarea proprietății închiriate. Această opţiune poate fi manifestată la expirarea duratei de închiriere sau la anumite termene fixate în cadrul perioadei totale de închiriere sau chiar la orice moment. g). Clauza de ieșire. O asemenea clauză permite rezilierea unilaterală a contractului în situații speciale. h). Clauză de ocupare continuă. Pentru proprietăților închiriate mai multor chiriaşi, în contract poate fi inclusă o clauză care condiționează ocuparea în continuare de către un chiriaş de faptul ca un alt chiriaş să nu plece. i). Amenajările făcute de chiriași. Investiţiile mari făcute de chiriaşi într-un spațiu influențează semnificativ chiria. Atunci când investiţiile sunt efectuate de proprietar, recuperarea lor se poate face prin creşteri de chirie, care permit amortizarea investițiilor într-o perioadă mai lungă. Dacă investițiile sunt făcute de chiriaşi, proprietarul poate diminua chiria. Analiza chiriilor. Când se evaluează fie un drept de proprietate afectat de locaţiune, fie un drept creat de contractul de închiriere, este necesar să se ia în considerare chiria contractuală, iar în cazul în care aceasta este neobişnuită, chiria de piaţă. Chiria de piață este suma estimată pentru care un drept asupra proprietății imobiliare ar putea fi închiriat, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. În particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micşorată de clauze, contraprestații sau facilități speciale. ”"Clauzele de închiriere adecvate” sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piaţa tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții de pe piață. Mărimea chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract efectiv de închiriere. Aceasta poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei şi baza calculării variațiilor acestuia sunt stipulate în contractul de închiriere şi trebuie să fie identificate şi înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce îi revin locatorului, precum şi obligaţiile locatarului. Chiria excedentară reprezintă diferenţa dintre chiria contractuală şi chiria de piață, la data evaluării. Acest excedent de chirie față de chiria de piaţă este generat de un contract avantajos pentru cel care dă cu chirie şi poate fi rezultatul unui amplasament favorabil sau al faptului că un contract de închiriere a fost negociat pe o piață puternică. Excedentul de chirie poate fi menţinut până la expirarea contractului, dar, din cauza riscului suplimentar asociat obţinerii sale, cel mai adesea se calculează separat și se capitalizează cu o rată de capitalizare mai mare față de rata de capitalizare adecvată capitalizării chiriei de piață. Întrucât excedentul de chirie rezultă dintr-o clauză favorabilă a contractului de închiriere şi nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii. Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situaţiilor financiare, a contractelor de închiriere şi prin intervievarea unor chiriaşi selectați în timpul inspectării proprietății. După analiza nivelului chiriilor existente pentru proprietatea imobiliară subiect, sunt analizate informaţiile despre chirii pentru spaţii comparabile pe piață. Când este solicitată estimarea unei chirii de piață, evaluatorul adună, compară şi ajustează informațiile de piaţă pentru a forma o concluzie privind chiria de piață pentru proprietatea imobiliară subiect. Informaţiile din contractele de închiriere care nu includ clauze de închiriere adecvate, nu asigură indicii de încredere privind chiria pe piaţă. Chiriile proprietăților imobiliare comparabile pot asigura o bază pentru estimarea chiriei de piață a proprietății subiect, după ce acestea au fost exprimate pe baza unui criteriu de comparație echivalent cu cel folosit la proprietatea imobiliară subiect. Evaluatorul trebuie să ajusteze chiriile comparabile doar în măsura în care prețurile de tranzacţie ale proprităților imobiliare comparabile sunt ajustate în cadrul abordării prin piață. Elementele de comparație pentru analiza chiriilor includ: Drepturile asupra proprietăţii imobiliare care vor fi închiriate şi condițiile de închiriere. Contractele de închiriere care nu reflectă negocieri nepărtinitoare vor fi eliminate din rândul comparabilelor. Condițiile de piață. Condițiile economice se schimbă în timp, astfel încât chiriile negociate în trecut pot să nu reflecte chiriile curente predominante. Localizarea. Localizarea proprietății în spațiu-timp. Caracteristicile fizice. Dimensiune, înălţime, finisare interioară, amplasare funcţională, priveliştea amplasamentului, amenajările amplasamentului etc. Repartizarea cheltuielilor stipulate în contract şi în alte clauze de închiriere. Ce concesii (scutiri) de chirie s-au făcut? Cine plăteşte cheltuielile de exploatare? Care sunt prevederile referitoare la modificarea chiriei pe parcursul perioadei de închiriere? Utilizarea proprietăţii, Chiriile de piață ar putea să fie ajustate pentru utilizarea desemnată sau pentru dimensiunile construcţiei, când acestea sunt diferite de cele ale proprietăților comparabile. Componentele non-imobiliare. De exemplu, dacă este implicată o companie de leasing sau de management, venitul unui hotel, care face parte dintr-un lanţ național, poate fi mai mare decât în cazul în care hotelul nu ar fi inclus în lanţul hotelier. Venitul mai mare provine din valoarea asociată cu numele hotelului francizor şi nu din orice diferență a venitului potențial generat de proprietatea imobiliară. 1.5. Data inspecției — inspectia imobilului nu s-a putut efectua din cauza măsurilor de protecţie împotriva răspândirii virusului COVID — 19, adoptate de către autoritățile publice, măsuri care limitează drastic interacțiunea umană. 1.6. Data estimării valorii — La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul preţurilor şi datele furnizate de client, dată la care sunt disponibile datele și informatiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către evaluator. Data evaluării este 23.03.2020. -7-

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 1.7. Proprietarul imobilului — PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar — NICOLAE ROBU şi Director economic —- STELIANA STANCIU, 1.8. Moneda raportului — Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON şi EURO. Valorile exprimate nu conţin TVA. Curs de schimb leuro = 4,8443 lei 1.9. Standardele aplicabile — Metodologia de calcul a valorii de piață a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţii şi de recomandările standardelor ANEVAR : Standardele de evaluare a bunurilor din România SEV 100 — Cadru general SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării SEV 102 — Implementare SEV 103 — Raportare SEV 104 — Tipul ale valorii SEV 230 — Drepturi asupra proprietății imobiliare GEV 630 — Evaluarea bunurilor imobile Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață aşa cum a fost ea definită mai sus. Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului; Inspecţia proprietății imobiliare; Stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului; Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport; Deducerea și estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacţiei; Analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării; Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului. Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru adoptate de către ANEVAR. 1.10. Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare Informațiile şi sursele de informații utilizate în acest raport sunt: Informaţii culese pe teren de către evaluator (privind poziţionarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.); Informaţii preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piaţă, informaţii privind cererea şi oferta preluate de la agenţii imobiliare şi din publicaţii de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieţei imobiliare; Adresele de pe internet www.imobiliare.ro Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparţine celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului. 1.11. Ipoteze generale — Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele furnizate de către client şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în căre'se specifică altfel; Informațiile furnizate de terte părţi sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe. Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietăţii. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existenţa vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare stiințifică necesară pentru a fi descoperit. Evaluatorul nu are cunostință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezenţa contaminanților sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investipaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; -8-

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în junina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării; Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părţilor neexpertizate şi acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor. Valoarea estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât condițiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment. 1.12. Condiţii limitative — Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă referitor la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil. Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare. Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 1.13. Clauza de nepublicare — Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale şi acţionarea în instanţă a vinovaţilor. 1.14. Responsabilitatea faţă de terţi — Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului şi destinatarului precizat, Raportul este confidenţial, strict pentru client şi destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terță persoană, în nici o circumstanţă. Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR 2.1. Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate — Dreptul asupra proprietăţii imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren şi construcţii. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietăţii imobiliare: Dreptul absolut asupra oricărei suprafeţe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda şi a dispune de teren şi de orice construcţii existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate şi îngrădiri stabilite prin lege; Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda şi de a folosi o anumită suprafaţă de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere; Drept de folosinţă a terenului sau construcţiilor, fără un drept exclusiv de a poseda şi de a folosi, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-l folosi numai pentru o anumită activitate, 2.2. Situaţia juridică — Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară imobil situat în Timişoara, B-ul C.D. Loga nr.1 identificată în CF 402772 Timişoara Clădire Administrativă Primăria Timişoara şi imobil situat în Timişoara, B-ul Mihai Eminescu nr.13 identificată în CF 403576 Timişoara dreptul de proprietate este liber de sarcini. 2.3. Descrierea amplasamentului proprietăţii imobiliare Amplasamentul proprietăţii imobiliare evaluate se află într-o zonă ultracentrală. Tipul zonei - Cartier de locuinţe şi servicii În zonă se află Reţea de transport în comun în apropiere Unități comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, unități de învăţământ mediu, stadion „parcuri. Unităţi edilitare: curent electric, apă, gaz metan, canalizare. Gradul de poluare (rezultat din observaţii ale evaluatorului, fără expertizare): absenţa poluării. Concluzie privind zona de amplasare a proprietăţii imobiliare: -9-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Zona de referinţă rezidențială, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat. 2.4. Descrierea proprietății imobiliare Obiectul prezentului raport de evaluare îl imobil situat în Timişoara, B-ul C.D. Loga nr.1] identificată în CF 402772 Timişoara Clădire Administrativă Primăria Timişoara și imobil situat în Timişoara, B-ul Mihai Eminescu nr.15 identificată în CF 403576 Timişoara „Structura clădirii este formată din fundații continue, zidărie din cărămidă şi planşee din beton, acoperiș tip șarpantă, tâmplărie PVC. Starea tehnică a spațiului este bună. Capitolul 3 ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE Definirea pieţei. Oferta competitivă. Cererea probabilă Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată dej reglementările guvernamentale şi locale. Cererea şi oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. De multe ori, informațiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiții. Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar, Pentru a analiza oferta, evaluatorul trebuie să facă un inventar de proprietăți competitive, care include stocul de proprietăți existente, cele aflate în construcţie, precum şi cele aflate în stadiu de proiect. Cererea reflectă nevoile, dorințele, puterea de cumpărare și preferințele consumatorilor. Analiza cererii se axează pe identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriaşi) și, pentru un anume tip de proprietate, analiza urmăreşte produsul final pe care fl asigură proprietatea. În cazul de față, piaţa imobiliară specifică se consideră piaţa proprietăților rezidențiale În 2018 am putea observa o aşezare a preţurilor pe segmentul rezidențial, după creşterile înregistrate în ultimii ani, este de părere managerul Eugene Estate. „În România este dificil să faci previziuni în orice domeniu având în vedere cadrul legislativ care este într-o permanentă schimbare neputând oferi comfortul unei predictibilități. Evoluţia preţurilor în ultimii ani a fost ascendentă şi a fost determinată, în primul rând, de o cerere ridicată punând astfel presiune pe ofertă. Programul Prima Casă, care a avut o influență mare în piață în anii precendenți, va fi din ce în ce mai puţin prezent în piața de creditare. Privind acest aspect, precum și alți factori care pot influența cererea şi oferta imobiliară, cred că anii următori vor fi determinaţi de o aşezare a preţurilor cu fluctuații mici şi corecţii izolate. Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc şi Moşniţa Nouă, aflate în sudul oraşului, şi despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord. Credem că acest trend va continua şi în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preţ mai accesibil şi obținerea documentației aferente procesului de construcție este mai facilă. Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidențiale noi acesta a menționat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă şi că prețurile de vânzare în creştere și plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuințe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe. În anul 2017, după apariția legii 143 care completează Legea locuinţei nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizațiile de construire unde avem suprafeţe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățit. Cum vor evolua chiriile din Timişoara în 2018 -10-

S.C. FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 În opinia lui noastră, ne putem aştepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creşterii prețurilor chiriilor din Timişoata care s-a înregistrat pe parcursul anilor anteriori. În anul 2018 se preconizeză o temperare a creşterii preţurilor chiriilor, aceasta fiind determinată şi de introducerea unui număr semnificativ de locuinţe în această piață. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creştere fiind influențată şi de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru orașul Timişoara Piaţa imobiliară a înregistrat o evoluţie spectaculoasă in 2017, cu volume record de activitate în sectorul industrial şi cel de birouri. Nivelul chiriilor a fost în general stabil, cu uşoare creşteri în piața spațiilor comerciale şi segmentul industrial, în timp ce preţurile rezidențiale s-au apreciat în medie cu 10%, conform unui raport de specialitate AGERPRES. Segmentul industrial şi logistic a înregistrat volume record de livrări şi cerere la nivel național, 2017 devenind vârful evoluţiei pieţei de până acum. A fost finalizat un stoc speculativ nou de 500.000 metri pătrați (mp), în crestere cu 42% față de anul precedent, dezvoltatorii internaționali (CTP Invest, WDP, P3, Logicor, Zacaria Group, Globalworth) răspunzând rapid la explozia cererii, conform raportului realizat de compania de consultanta imobiliara Activ Property Services. Volumul tranzacţiilor majore de închiriere a crescut cu 70% într-un singur an, până la 730.000 mp la nivel naţional, peste 73% din cerere fiind reprezentată de activități de logistică /depozitare. Gradul de ocupare al stocului competitiv continua sa depaşeasca 95%, majoritatea parcurilor dominante fiind integral ocupate, în tip ce nivelul chiriilor pentru spații industriale/logistice de clasa A a avut o tendință de uşoară creştere, cu valori medii cuprinse intre 3,5 - 4 euro/mp/luna la nivel național. Piaţa de birouri a raportat de asemenea o activitate în creştere. Stocul nou finalizat în Bucureşti, de 147.800 metri pătrați, a rămas la un nivel mediu al ultimilor 8 ani, în schimb în provincie livrările au ajuns la 93.000 metri pătrați pe fondul activităţii record din Timișoara (42.000 mp), conform studiului. Tranzacţii majore de închiriere însumând 460.000 mp au fost semnate la nivel național, cu peste 367.000 mp închiriați în Bucureşti (al 2-lea nivel ca mărime din ultimii 10 ani) şi un record de 90.000 mp în provincie. Cererea nouă a reprezentat aproape 50% din total, cea mai ridicată pondere a ultimilor ani. Sectorul IT&C şi-a continuat creşterea, reprezentând 42% din volumul cererii în Bucureşti și 50% în provincie. Gradul de neocupare al principalelor piețe de birouri a scăzut sub 10%, în Bucureşti disponibilitatea spatiilor libere micşorandu-se de la 11,5% în 2016 la 9,1% din stocul existent la sfarșitul anului trecut. Nivelul chiriilor s-a menținut stabil, având valori 'prime', considerate pentru cele mai reprezentative clădiri centrale, de 17-19 euro/mp/lună în Bucuresti, 12-14 euro/mp/luna (Cluj-Napoca, Timişoara), 10- 12 euro/mp/luna (Iaşi, Braşov) şi 8-10 euro/mp/luna în pieţele secundare. În schimb, piața spațiilor comerciale (piața de retail) a înregistrat o evolutie relativ contradictorie, cu un volum semnificativ de cerere potenţială neacoperit de ofertă, în condițiile unor volume limitate de stoc nou finalizat. In 2017 au fost finalizate 66.700 mp de centre comerciale (-70% fata de 2016), respectiv 23.885 mp de spații în parcuri de retail, fiind primul an în care stocul de centre comerciale în funcţiune a înregistrat o uşoară scădere, volumul închiderilor depăşind suprafața nouă inaugurată. Volumul tranzacţiilor majore de investiții a crescut cu 56% în 2017, la peste 925 milioane euro, ca urmare a creşterii interesului din partea investitorilor internaționali, a majorării volumului de tranzacţii cu spații comerciale (+65%) şi a semnării a celei mai mari tranzacții hoteliere de până acum (complexul Radisson Blu/Park Inn). Bucureştiul a concentrat 43% din volumul total, menținându-se ca principală destinație de achiziții a investitorilor internaționali, responsabili pentru 97% din totalul tranzacţiilor majore la nivel naţional. Nivelul randamentelor 'prime' (yield-urilor) a scăzut în medie cu 0,25%, ajungând în cazul centrelor comerciale şi birourilor la valori de 7 - 7,5% în Bucureşti şi 8 - 8,25% în alte orașe majore. În ceea ce priveste piața rezidențială, statisticile oficiale arată ca au fost finalizate 53.301 unități locative la nivel naţional, în creştere cu 2% față de anul precedent. Au fost majorări ale livrărilor în partea centrală, de nord-vest şi vest a României, în timp ce zona Bucureşti-Ilfov a înregistrat o surprinzătoare scădere anuală de 4,9%. În condițiile în care volumul cererii a dat semne de creştere şi vânzarile au accelerat, nivelul preţurilor a crescut în medie cu 10%, variind de la medii de 700 - 950 euro/mp util în reşedintele de judeţ cu peste -1I-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 100.000 locuitori, la medii de 1.100-1.350 euro/mp util în Bucureşti şi 1.300 - 1.400 euro/mp în Cluj- Napoca. Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind aşteptate creşteri ale activităţii de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor şi scăderea randamentelor investiționale. Livrările de spații comerciale sunt anuntate să includă 93.200 metri patrăți de centre comerciale şi să accelereze pe segmentul de parcuri de retail până la un potențial total de 135.000 metri patrăți, însă nu toate proiectele sunt estimate sa fie finalizate în termen. Stocul nou de birouri în construcție, cu finalizare anunțată pentru 2018, depăşeste 200.000 metri pătrați în Bucureşti şi un volum-record de peste 155.000 metri pătrați în provincie. Pe piața industrială stocul în construcție depăşeste 315.000 metri pătrați, din care 15% este concentrat în zona Bucureştiului. Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare în anul 2018, cu toate că situația la nivel macro nu se mai bucură de aceleaşi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arată într-o analiză realizată de o companie de consultanţă imobiliară internațională. Situaţia economică din România anului 2017 pune presiune pe aşteptarile din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criză, spun analiștii imobiliari care apreciază că România poate depăşi performanțele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale şi de Est și în 2018, marcând încă un an foarte bun pentru domeniul imobiliar. Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 în analiza realizată de Colliers International vizează evoluţia pieței de investitii, rezultatele economice mai bune decât în majoritatea țărilor din UE, piața forței de muncă, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri. Luând în considerare reducerea stimulentelor fiscale şi înăsprirea politicii monetare începând cu 2018, creşterea PIB va încetini până la un nivel mai sustenabil (spre 5%), însă România va continua să fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiştii imobiliari. Piaţa de investitii va avea parte de o evoluție spectaculoasă. După acumularea în 2017 a unui volum investiţional uşor peste pragul de 0,9 miliarde euro şi amânarea unor tranzacţii pentru anul viitor, analiştii de la Colliers International se asteaptă în 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro. O alta tendință, migrația (internă şi externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. Tiparul migrației interne sugerează o preferință în creştere pentru principalele orașe din România - Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, în detrimentul Bucureştiului, astfel că marile companii vor viza extinderea sau infiinţarea unor birouri în afara Capitalei. Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor care lucrează în alte țări şi care ar putea începe să se întoarcă în țară în număr mai mare. În 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condiţiile intensificării comerțului electronic, în timp ce dezvoltările speculative vor creşie în număr. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. În 2017, au fost livraţi 24 km de autostradă, de aproximativ patru ori mai puţin decât au promis autoritățile. Expeţii în domeniu avertizează că 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km. Piaţa de birouri din Bucureşti se va concentra pe noi poli. Livrările de spaţii de birouri vor fi mai mari în 2018 faţă'de anul trecut, îâr noii poli - Ceritru:Vest, Piata Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți uşor, însă dezvoltatorii devin mai precauți. Piaţa forței de muncă va fi mai încordată anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere şi ofertă pe piața fortei de muncă a crescut, în timp ce absolvenţii cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puțini în comparație cu nevoile angajatorilor. Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidențial: Luând în considerare creşterea salariilor şi a intenției de a achiziţiona o locuinţă, proiectele rezidențiale vor continua să rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale în zonele învecinate. Anul 2017 a fost unul bun pentru dezvoltările imobiliare din Timişoara, atât pe segmentul rezidențial, cât şi pe cel comercial, iar preţurile locuințelor s-au aflat pe un trend ascendent. Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc şi Moşnita Nouă, aflate în sudul oraşului, şi despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord. Credem că acest trend va continua şi în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preț mai accesibil şi obținerea documentației aferente procesului de construcţie este mai facilă. Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidenţiale noi acesta a menţionat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă şi că prețurile de vânzare în creştere şi plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuințe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe. În anul 2017, după apariția legii 143 care completeaza Legea locuintei nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizațiile de construire unde avem suprafețe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățită Ne putem aştepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creşterii preţurilor chiriilor din Timişoara care s-a înregistrat pe parcursul anilor anteriori. În anul 2018 preconizăm o temperare a creşterii preţurilor chiriilor, aceasta fiind determinată și de introducerea unui număr semnificativ de locuinţe în aceasta piaţă. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creştere fiind influențată și de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru oraşul Timişoara. Analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informatii), la data evaluării nu există câteva oferte pentru tipul de imobil supus evaluării (boxă la subsol) Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și oferta. În comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică şi o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață. Prognoza evoluiței pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind aşteptate creşteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor şi scăderea randamentelor investiționale. -13-

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Cartiere și zone din Timișoara Cu un avans general de 1,2% la prețurile apartarnentelor, capitala Banatului a ajuns, în ultirmele trei luni din 2018, la a valoare medie de listare de 1.200 de euro pe metru pătrat util - păstrându-și, astfel, iocul în clasamentul național al oraşelor cu cele mai scumpe apartamente. În orașul de pe Bega, marjele de creștere consemnate pe zone au fost mai mici decât în Bucureşti, dar şi decât în Cluj-Napoca. Astfel, cel mai mare avans, de 1,8%, a fost consemnat În arealul Bucovina-Simion Bărnuţiu-Gării-Dorobanţilor-Mircea cel Bătrân, o crestere similară (de 17%) având loc şi în Girocului-Soarelui-Buziașului. Pe următoarele locuri se situează zonale 5agului-Dâmbovița-losefin-Steaua (+15), Lipovei-Aradului [+07%), dar și Complex Studenţesc (+0,2%). La fel ca în celelalte două mari piețe imobiliare ale țării, Bucureşti și Cluj-Napoca, și în Timişoara su fost consemnate trimestrul trecut scăderi de prețuri pe segmentul apartarnentelor. Cel mai sernnificativ declin (-4.1%j a avut loc în Torontalului, această zonă fiind urmată de Central-Bălcescu-Take lomescu-Piațe Maria [-2,2%) și, respectiv, Braytim [-06%). De roanționat este și că, după un declin de 21% înregistrat trimestrul trecut, preturile au stagnat în arealul Ultracentral-Medicină-Piața Unirii. Față de Bucureşti şi Cluj-Mapoca, orașul de pe Bega se diferențiază și prin diferentele relativ rnici de preţ dintre cartiere, valorile medii de listare pentru un apartament variind între un maximum de 1460 de euro pe metru pătrat şi urt minirnum de 1150 de euro pe metru pătrat. Cel mai mare nivel de pret se găsește, ca și trimestrul trecut, în zona Ultracentral-Medicină-Piaţa Unirii, unde pretențiile vânzătorilor s-au menținut la același nivel. La polul opus, cele mai accesibile apartamente din Timișoara sunt cele din Șagului-Dâmboviţa- losefin-Steaua, pe următorul loc situându-se cele din Braytim, cu a valoare medie de listare de 1170 de euro pe metru pătrat util Nu cu mult mai scumpe sunt şi locuințele din Girocului- Soarelui-Buziaşului (LIBO de suro pe metru pătrat), cele din Bucovina- Simion Bărnuţiu-Oării -Dorobanţilor- Mircea cel Bătrân [tot 1180 de euro pe metru pătrat) si, respectiv, Torontalului (1.200 de euro pe matru pătrat util). „310 de euro pe metru pătrat este diferența de preţ dintre cea mai scumpă zonă din Timişoara (lUtracentral-Medicină - P-ţa Unirii și cea mai ieftină zonă (Sagului - Dâmbovița - losefin - Steaua/ 1150€) ” Cartierele cu cele mai mari prețuri/mp Preţul mediu și evoluţia în ultimele 3 luni 1,460€ 1,260€ 1.220€ 1.220€ 1200€ Ultracentral Complex Circummvalațiunii Central Torontalului Medicină Studentesc Bălcescu P-ta Unirii Dacia Take lonescu Elisabetin P-ţa Maria Olimpia-Stadion Sursa Analize și Imobiliare ro Capitolul 4 ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare: abordarea prin piață; abordarea prin venit; abordarea prin cost. -I4-

S.C, FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 În estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea şi cantitatea datelor disponibile pentru analiză. Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piaţă. Abordarea prin piață Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare. Abordarea prin piaţă este cunoscută şi sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor. Abordarea prin piață este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții şi/sau oferte recente credibile, Prin informații recente, în contextul abordării prin piață, se înțeleg acele informații referitoare la preţuri de tranzacţionare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării. Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piaţă este cea mai directă şi adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață. Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare. Prin informații despre preţurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind prețurilor activelor similare care au fost tranzacţionate sau oferite spre vânzare pe piaţă, cu condiția ca relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic. Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață, având ca obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare. Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) și că au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. În raportul de evaluare trebuie să se indice sursele de informații, datele utilizate şi raționamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile. Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt: tehnicile cantitative: analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; analiza statistică; analiza costurilor; capitalizarea diferențelor de venit. tehnicile calitative: analiza comparațiilor relative; analiza tendinţelor; analiza clasamentului; interviuri. Informaţiile privind tranzacțiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative şi/sau calitative) față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate. În abordarea prin piață, analiza preţurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect. În abordarea prin piaţă, se analizează asemănările şi diferențele între caracteristicile proprietăților comparabile şi cele ale proprietății subiect şi se fac ajustările necesare în funcţie de elementele de comparație. În abordarea prin piață, elementele de comparație recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile necesare imediat după cumpărare, condițiile de piaţă, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății. Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic şi economic de proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. În această etapă, evaluatorul trebuie să considere următoarele: intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate preţului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă absolută (adică ajustare brută - valoric și procentual), totalul ajustărilor aplicate prețului de -15-

S.C. FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă - valoric şi procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate prețurilor proprietăților comparabile şi orice alţi factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare. Abordarea prin venit Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri și pentru atransforma aceste venituri într-o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare. Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar). Abordarea prin venit include două metode de bază: capitalizarea venitului; fluxul de numerar actualizat (analiza DCF). Prin luarea în considerare a unor informații adecvate și printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării venitului şi metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicaţii similare asupra valorii. Capitalizarea venitului, numită şi capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente de piață, când nivelul chiriei şi cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieţei şi când există informații despre tranzacții sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în împărţirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare corespunzătoare. Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că veniturile şi/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea în considerare a veniturilor şi cheltuielilor probabile din perioada de previziune. Când se foloseşte această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor şi cheltuielilor din această perioadă, precum şi valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prezentă prin tehnici de actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către client. În aplicarea fiecărei metode menționate anterior, este necesară corelarea tipului de venit/flux de numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare. În metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare. Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potenţial şi venitul brut efectiv. Venitul brut potențial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condițiile unui grad de ocupate de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potenţial cu pierderile aferente gradului de neocupare şi neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. Cheltuielile care sunt suportate de către chiriaşi nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit şi alte taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcțiilor. Abordarea prin cost Abordarea prin cost este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate şi adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării. Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include: construcții noi sau construcții relativ nou construite; construcţii vechi, cu condiția să existe date suficiente şi adecvate pentru estimarea deprecierii acestora, construcţii aflate în faza de proiect; construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată. Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou — costul de înlocuire şi costul de reconstruire — şi să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări. Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost utilizat în evaluare. -16-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire, argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. În cazul construcţiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informaţii cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizaţi indici de cost adecvaţi pentru atransforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire. Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda coraparațiilor unitare, metoda costurilor segregate şi metoda devizelor. Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi utilizate în raport. În abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada construirii ce sunt incluse în costul de construire şi sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcția se realizează în mai puțin de un an. Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcție sunt următoarele: deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi: recuperabilă (reparații neefectuate la timp); nerecuperabilă — elemente cu viață scurtă; nerecuperabilă — elemente cu viață lungă; deprecierea (neadecvarea) funcţională, ce poate fi: recuperabilă; nerecuperabilă; deprecierea externă (economică). Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea evaluării, cu conceptul contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale. Capitolul 5 EVALUAREA BUNULUI IMOBIL 5.1. Generalităţi — Obiectul prezentului raport de evaluare îl proprietatea imobiliară — imobil situat în Timişoara, B-ul C.D. Loga nr.1 identificată în CF 402772 Timişoara Clădire Administrativă Primăria Timişoara şi imobil situat în Timişoara, B-ul Mihai Eminescu nr.15 identificată în CF 403576 Timişoara 5.2. Cea mai bună utilizare — Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietăţii selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire şi să genereze ipotezele de lucru necesare operaţiunii de evaluare. Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea mai mare valoare a unui activ. Deşi acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare, deoarece multe active financiare nu an utilizări alternative, pot totuşi exista circumstanțe unde se impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare. Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere financiar, permisă din punct de vedere legal şi să reprezinte cea mâi mate valoare a activului. Dacă cea mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei activului la cea mai bună utilizare a sa. Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi chiar și o vânzare ordonată. Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active. Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor: pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piață ar considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu, -[7-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 planul de urbanism/zonare, precum şi probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă, fizic posibilă şi permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul a costurilor de conversie la acea utilizare. Cea mai bună utilizare — este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deţinătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului, cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piaţa în care este localizată proprietatea. Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune şi profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind disponibilă şi gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. Îmbunătăţirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară într-un viitor rezonabil şi nu poate fi îndepartată sau speculativă. În cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincţia între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber şi cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită. Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. În multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. În această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcţia. Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piaţă. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber şi (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiţii care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă şi maxim productivă. Criteriile analizei celei mai bune utilizări a. Permisibilă legal — În toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. Fl trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricţiile de construire, normativele de construcţii, restricțiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice, impactul asupra mediului. Închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietății din cauza unor clauze în contractul de închiriere. Dacă nu există restricții cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare. Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - şi eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare. Normativele de construcții şi condiţiile de impact asupra mediului, pot avea influenţe asupra fezabilităţii utilizării, dacă nu o scot în afara legii. b. Posibilă fizic — Dimensiunile, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului şi accesibilitatea unui lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) afeciează utilizările unei anumite proprietăţi imobiliare Unele lotiifi de teren pot alirige cea “mai brmă utilizare numai ca făcând parte" dintr-un ansamblu. În acest caz, evaluatorul va analiza şi fezabilitatea ansamblului. Evaluatorul va considera capacitatea şi disponibilitatea utilităţilor publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietăţii, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălţime, subsoluri multiple, etc. Condiţiile fizice influenţează şi costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună. c. Fezabilă financiar — Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal şi posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligaţiile financiare şi amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a -[8-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 capitalului propriu şi dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea aşieptată de investitori pe piaţă, atunci utilizarea este fezabilă. d. Maximum productivă — Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de fructificare a capitalului cerută de piaţă pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren şi construcţii) şi scăzând costul materialelor, manoperei, regiei şi al capitalului, necesare realizării construcţiei. Valoarea terenului poate fi estimată şi prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare şi a recuperărilor capitalului investit în construcțiile alocate în proporțiile determinate pe piaţa imobiliară. Cea mai bună utilizare potenţială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung şi se presupune că va rămâne aceeaşi pe durata de viaţă economică sau utilă a construcţiilor. 5.3. Evaluarea proprietății 5.3.1. Evaluarea chiriei de piață - Metoda comparațiilor de piaţă îşi are baza în analiza pieţei și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieţei pentru a găsi proprietăți închiriabile similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceca că valoarea chiriei de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie directă cu chiriile unor proprietăți competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările şi diferențele între proprietăți, între elementele care influenţează preţurile de închiriere. Procesul de comparare ia în considerare asemănările şi deosebirile între proprietatea „de evaluat” şi celelalte chirii deja tranzacţionate, despre care există informaţii suficiente. Pentru estimarea valorii chiriei prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din închirierile de proprietăţi asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicaţiile de specialitate şi pe site-urile agenţiilor imobiliare (www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru chirii de piață care sunt sintetizate în tabelul următor: _______ de evaluat [Comparabila 1 Comparabila 2 _|Comparabila 3 Comparabila 4 | [Pret ( euro/mp/lună 1000 145,00 15,0 Tipul comparabilei ofertă 1 ofertă ofertă integral integral întegrai 23.03.2020 23.03.2020 pn) Adresă N IE Localizare Ultracentral Mehala Traian Urseni E |Caracteristici Țar [Mp imobil [vila vin vitae Via] | p pp TIP PP PP Teren aferent în proprietate în PIE înainte de 1989 i imilar Finis TTTTT sita simi similar [similar] [Sistem climatizare Ja JP] cena proprie Pe PP E [ [Grup sanitar propriu [Da [Da [Da Da Pa TI) 86 închiria [10000] 6000) 5500) 100,00, tomereial | comercial |comercial [comercial 300,00 840,00 1.299,65 [comercial [__ [Preţ ohirioiună 7 TI) valoarea chiriei proprietății evaluate = chiria proprietăților comparabile £ corecţii Valoarea chiriei de piaţă prin abordarea comparației, este: 48,00 Lei / mp / lună = 10,00 Euro /mp / lună Valoarea nu conţine TVA Justificarea corecţiilor : Tipul informaţiei — deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o ajustare de — 5% fiind considerată marja de negociere în stabilirea prețului de închiriere Dreptul la proprietate - ajustările sunt nule deoarece subiectul şi comparabilele sunt considerate cu dreptul de proprietate absolut. Condiții de închiriere — nu s-au aplicat ajustări deoarece la momentul ofertării comparabilele sunt libere la închiriat -19-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Cheltuieli efectuate imediat după închiriere —s-au aplicat ajustări Condiţiile de piaţă — discuţiile cu proprietarii au avut loc la data evaluării ceca ce înseamnă o ajustare nulă. Localizarea —s-au aplicat ajustări reieşite din studiul pieţei Caracteristici - criteriile de comparație sunt suprafață, tip imobil, regim de înălțime, teren aferent, an PIF, finisaje. Suprafață — s-au aplicat ajustări pentru diferențele de suprafață Tip imobil —nu s-au aplicat ajustări An PIF — nu s-au aplicat ajustări Finisaje — nu s-au aplicat ajustări, comparabilele fiind cu finisaje superioare subiectului Dotări suplimentare — parcare proprie, sistem climatizare, centrală proprie, grup sanitar propriu, s-au aplicat ajustări Cea mai bună utilizare ( CMBU ) — nu s-au aplicat ajustări comparabilele având aceeaşi CMBU -20-

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 PRIEST Apartament Criterii şi elemente de comparație partament de evaluat Comparabile Comparabila 2 Ajustari Comparab 3 Comparabila 4 Ajustari Preţ tranzacție (Euro/mp) Drepturi de proprietate Ajustare 5,50 depline depline %b €/mp Preţ (Euro) E Tipul informației oferta oferta oferta oferta Marja de negociere -5% 15,29 depline Pret ajustat Condiţii de finanţare numerar ITS numerar Ajustare 8,00% 0,00% 0,00 0.00% 0.00 0,00% 0,00 Pret ajustat 5, e 13,30 15,29 1425 Condiţii de închiriere nepartinitoare nepartinitoare LN artinitoare nepartinitoare nepartinitoare LT Ajustare 0.00% 0,00 oi SEI 0,00 000% | 0.00 000% | 0.00 Pret ajustat 5,50 13,30 15,29 14,25 Cheltuieli efectuate imediat după închiriere nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul Ajustare 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0,00% I 0.00 0,00% 0,00 Pret ajustat 5,50 13,30 15,29 14,25 Condiţii de piață curente curente curente curente curente Ajustare 0% 0,00 a 0,00 0%, 0.00 0.00% 0,00 LL Pret ajustat 9,50 13,30 15,25 1425 TI 1 Localizare Ultracentral Ultracentral Traian Urseni Ajustare Valoare de chirie piaţă Valoare de chiric piaţă Pret ajustat Caracteristici Suprafaţă, mp Tip imobil mobil administarti Ajustare 0.00, Ă 0,00 Etaj P P P E m Ajustare 0,00% 0,00, 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0,00% 0,00 Teren aferent|__în proprietate. în proprietate în proprietate în proprietate în proprietate Ajustare 0.00% 0.00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0,00% 0,00 PIF similar similar similar similar Ajustare 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0,00% 0.00 0,00% | Finisaje medii similar similar, similar Ajustare 000% 0.00 sas | 000 [000% 500 | 0.00% Sistem climaţizare Da Da Nu Da Ajustare 0,00% 0.00 3,00%, 040 0,00% 0.00 0,00% Centrală proprie Da Da Da Da Ajustare 0,00%, 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Grup sanitar propria Da Da Da Da Ajusture 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 09,00 0.00% CMBU comercial comercial comercial comercial comercial Ajustare 0,00% |] 0,00 0,00% 0,00 0,00% 00 0,00% 1 0,00 Pret ajustat 3,60 14,90 16,28 1496 Ajustare totală netă Euro, 0.10 1,60 0,99 T 0,71 Ajustare totală netă % 1,00% 12,00% 6,50% 5.00% Ajustare totală brută Euro 9,10 1,60 0.99 971 [Aiustare totală brută % 1,00% 12,00% 6,50% 5,00% Numar ajustări 6 5 5 4 Euro/mp/lună Lei/mp/lună 10,00 48.00 UI Ajustarea brută procentuală cea mai mică este la Cl, deci valoarea propusă este 10,00 Euro/mp/lună

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 COMPARABILE FOLOSITE a/2812020 De mcluriat spallu comercial - 30 mp -zona Piata Uniril - spatii comercial de Inchiriat In Timişoara. [udetut Timiş - - 500 EUR imobiliare.ro ID Anunt: De inchiriat spatiu comercial - 90 mp -zona Piata Unirii Timișoara, zona Ultracentral Actualizat în 19.12.2019 900 EUR ură 10 EUR / mp lună Caracteristici Tip imobit: Suprafaţă totală disponibilă Suprafață totală proprietati Regim înălțime: Spaţii disponibile Suprafață cornercială: 90 mp Chirie / mp / tură: 10 (total: 900 EUR/iună), standard Disponibit imediat Etaj: Parter Specificaţii De închiriat spatiu cornorcial situat in Timisoara, zona uitracentialo, structurat astfel: - o incapere principala - spatiu oficiu - grup sanitar Spatiul este amenajat si beneficiaza dle finisaje uri ar fi parchei, vopsea lavabila, mocheta, gresie si Casa/vila 320 mp 90 mp PIE incalzirea spatiului se paste realiza cu ajutorul unei centrafei proprii slirnentata cu gaz. Confortul ambiental pe perioada verii este asigurat printr-o burta izatatie termica oferita de zidurile groase din cararnida si de instalatiile de aer conditionat ce deservesc spatiul. Securitatea spatiului este asigurata de ur sistern de alarma. Pretul ce inchiriere este de 990 euro + TVA/luna calendaristica, pret negociabil. Propietarul solicita o garantie de buna executie contractuala pretinchiriere: 980 monedainchiriere: EUR pretinchiriereunitar: rmonedainchiriereunitar: EUR Nr grupuri sanitare: 2 Suprafata construita: 108 mp Nr incaperi: 1 invers mobiţare atent 81514146 -22-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 3125120920 SAD. CENTRAL, DE INCHIRIAT CAB MEDICAL, FRIZERIE, BIROU. PLAVOSIN - spatiu contercial de inchiriat în Judetul Tiralş - XVOZ04ANI - DAL EUR d imobiliare.ro ID Anunt; XVOZO4ANS SAD, CENTRAL, DE INCHIRIAT :CAB MEDICAL, FRIZERIE, BIROU. PLAVOSIN 8 Tirnişoara, zana Mehala Actualizat azi 840 EUR ură 14 EUR/ mp / lună Caracteristici Tip imobil: Casa/Vila Suprafață totală disponibilă: SOD mp Suprafață totală proprietate: 60 mp Spaţii disponibile Suprafață carmercial somp Chirie / rop / bină: 14 EUR/mp [total 840 EUJRAună), Cornision 0% cumpărător Disponibit imediat Specificații Proprietar inchiriez spatiu în Timisoara, str loan Plavosin nr 8, (colt cu strada Horta nr. 18) in cladire constructie noua 2019, Spatiul se afla la parter, are o suprafata de Somp si este pretabil pentru cabinet medical, frizerie, birou, cafe bat. Spatiul ests dotat cu centrala proprie, incalzire in pardoseala si are o suprafata vitrata rare, PROPRIETAR DIR 0730.556.520 Drofrietar i sarite vicariat ro E -23- | |

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 326/2020 “Spuliu comercial de 85np de inchiriat în zona Trarari - spalitt comercial de inchiriat in judetul Timiş - X IBR14006 - 1.300 EUR ah imobiliarara ID Anurit: Spatiu comercial de 85mp de inchiriat în zona Tralan Timișoara, zana Traiari Actualizat în 19122018 1.299,65 EUR/ură 15,28 EUR / mp / lună Caracteristici Tip imobil: Suprafață totală dispordbilă: Suprafata totală proprietate: Regin înălțime: An construcției Spaţii disponibile Suprafață comercială: 85 mp Chirie / mp / lună; 15:29 EUR/mp (total: 1.299,65 EUR/una), Cornisioni: standard Disponibil: imediat Etaj: Parter Specificații De inchiriat spatiu comercial situat la parterul ursi cladirii din zona Pietii Traian, cu o suprafata utila de 85mp, care poate fi extins la 170 mp. Compartimentare incapere opan-spaca grup sanitar Pretul solicitat este de 15 usor negociabii. Nr grupuri sanitare: 2 Pret negociabil pretinchiriera: monedainchiriere: EUR pretinahiriereunitar: 15,29 monedeinchiriereunitar: EUR Disponibilitate proprietate: Imediat htp: Casa/Vila 85 mp 35 mp 1980 2 4

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 32812020 Spatiu comercial de 100mp de inchiriat fi zona Calea Urseni - spatiu comercial de inchiriat în Timişoara, judetul Timiş - X IBR1400G - 1.600 EUR d) imobiliare.ro SD Anunt; HXIBRI400C Spatiu comercial de T0omp de închiriat în zona Calea Urseni Timişoara. zona Calea Urseni Actualizat in 09.01.2020 1.500 EUR ună 15 EUR / mp / lună Caracteristici Tip imobit: Casafvita Suprafață totală disponilil 100 mp Suprafaţă totală proprietate: 100 mp Regim înălțime: P+TE Nr. locuri parcare: 10 Spaţii disponibile Suprafață comercială: 100 mp Chirie / mp / lună: 15 EUR/Mp (totai: 1500 EUR/ună). Comision: standard Disponibil: imediat Etaj Parter Specificaţii De inchiriat spatiu comercial pretabil pentru birouri, clinica, salon cosmetica, cu a suprafata utila de 100 mp. care prezinta urrotoarea compartimentare: - 5 carnere - bucatarie - chicineta - baie Spatiul interior a fost renovat in anul 2019 si prezinta finisari de calitate, precurm. placaje cu gresie si faianta, ferestre cu profil PVC si gearn termopan, vopsea lavabila. Incalzirea se realizeaza prin calorifere cu ajutorul centralei termice proprii si fiecare incapere are sistern de aer conditionat. Deasemenea fiecare Încapere este prevazuta cu chiuveta, existand deja prolect pentru salon de cosmetica. Pretul dle inchiriere solicitat este de 1506 Euro, negociabil. -35-

S.C. FIDOX_S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Capitolul 6 RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale. Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente şi suficiente, tehnicile analitice, raționamentul şi logica aplicată au condus la judecăți consecvente. Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate şi de corecţiile aduse preţurilor de vânzare ale proprietăților comparabile şi cantitatea informațiilor. Valoarea chiriei de piață a imobilului, în opinia evaluatorului este valoarea obţinută prin abordarea prin piată, care reflectă cel mai bine valoarea chiriei. Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt: Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport. Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport. Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață. În concluzie : Valoarea de chiriei de piaţă este: 48,00 Lei / mp / lună = 10,00 Euro /mp / lună Valoarea nu conține TVA Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBBM Ing. Panţel Ovidiu ACTE PUSE LA DISPOZIŢIE -26=

S.C. FIDOX _S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNKIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI CT2020-779/23.03.2020 CĂTRE, S.C. FIDOX S.R.L. Referitor la „serviciul de consultantărexpertiză privind alaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijoacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Murdaipiului Timişoara şi aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara, a Statului Român şi pentru imobilele la care Municipiul Timişoara prezintă un interes” Având în vedere adresa înregistrată cu numărul CT2020-77%/24.02.2020, transmisă de către Compartimentul Spaţii cu Altă Destinație 1 list, cu privire la scoaterea la licitatie în vedrea amplasari de aparate de cafea, copiatoare în incinia Primariei Municipiului timisoara situat pe C.D. Loga, ur. ] şi a imobilului din Bd-ul Mihai Eminnescu, nt. 13, vă rugăm să raportul de evaluare pentru stabilirea tarifului de pornire la licitatie-Euro/mp. Anexăm prezentei următoarele dacumente în copie: + Adresa înregistrată cu numărul CT2020-779:24.0)2 2020; CF nr. 403756, CF 402772; Adrescle de verificare de la comparlimentele de specialitate: Compariimentul fond funciar, Serviciul Juridic, Biroul Cladiri, Terenuri 1 Est. E Î DIRECTOR ECONOMIC, PRINTARI / , Va | u “Steliana i 7 SHE BIROU, ibleş << Timișoara 2021 Capitală Europesnă a Gutturii -27-

S.C. FIDOX__S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIR A CLĂDIRI, TERENURI SL DOTĂRI DIVERSF IESI COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINA ES NR. Bd. CB. Loga nr. . 300030 Vimișonra, tel: 40 256 408 426, fax: 40 256 408 395, ro CĂTRE, BIROUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU Având în vedere solicitarea de scoaterea la licitaţie în vederea amplasării aparate de cafea, copiatoare în incinta Primărici Municipiului Timişoara situat pe C.D. Loga, nt. 1 şi a iraobilului în care îşi desfăşoara activitatea Serviciul Evidenţa Persoanei, sitaat pe Bd M. Eminescu ar. 15, vă rugăm să obtineți raportul de evaluare a imobilelor mai sus menționare, respectiv stabilirea tarifului de pornire la licitaţie Buro / mp Ancxăm următoarele dacumente: - Adrosele de verifioare do lu compartimentele de specialitate: Compartiment Administrare Fond Funciar; Serviciul Juridie: Biroul Clădiri, Terenuri I Est: Hxtrasul CH; DIRECTOR, EC. FLORIN RĂVĂSILĂ Comana CONSILIER, „cat MARINELA BANDI 2 DO teii 5 7 Fe -28-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC BIROUL CONTENCIOS Nr.SC2020-5969/10.03.2020 CĂTRE, DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1 EST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST Raferitor la adresa dvs. cu nr. de mai sus vă comunicăm că în prezent, în evidențele Serviciului Juridic nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluţionare, cu privire la imobilele situate în Timişoara: - B-dul CDB.Loga nr. |, județul Timiş, înscris în CU nr. 402772 Timişoara (CF vechi ar. nr. top. 12/1) teren nr. cad. 402772 şi construcţii nr. cad. 402772-Cl; - B-dul Mihai Eminescu nr. 15, judeţul Timiş, înscris în CE nr. 403756 Timişoara (CF vechi nr. 1, nr. top. 175) teren nr. cad. 403756 si construcții nr. cad. 403756-C2. Menţionăm că verificarea s-a făcut strict după elementele comunicate de dvs, nu și după numărul eventualelat dispoziţii emise în baza Legii nr. 10/2001 sau a altui act normativ de reslituire, fiind necesar ca pe viitor să ne comunicaţi și acest aspect. ŞEF IROI, CONSILIER JURIDIC, MIHAELA DUMITRU VESNA NES' ICI ANU 1 ) Sa Ma : A CONSTMER, LAURA -23-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRBCŢIA SII RE 7 COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE FOND FUNCTAR NR. ; MB. (154) = Călre, DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLADIRI TERENURI I Refaritor la adresa dvs, înregistrată sub numărul de mai sus, vii romunisâm faptul că, potrivit evidențelor Compartimentului Administrare Ford Funciar, In momentul de față, respectiv din dosarele depuse în temeiul Legilor fondului funciar /Legea ir. 18/1991. Legea nr. 16971997, Legea nr. 1/2000. Titlul TF. V şi VI din Logea nr. 247/2003, Legea nr. [65/2013 și Lagea nr. 231/2018) compleratu până în prezent cu actele solicitate de Comisia municipală de foml luaciar, rezultă faptul că parculu cu nt, top. 1271, uctual parcela cu ar, cadastral'ur. lopografic 402772, înscrisă în CP, Nr. 402772 Lmişoara, C.F vechi nr. | sită în Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr. | şi parcala cu nr. lup. actual parcela cu ur. cadastral/nr. topografic 403756, înscrisă în C.F. Nr, 403756- Fimişoara, CF, vechi ar, 1 simnfă în Timişoara, B-dul Mihai Eminescu, nr. l5, nu strul solicitate de către foştii proprietari sau moştenitorii Menţionăm faptul că, verificarea parcelelor s-a tivut strict pe datele comunicata do dumneavoastră prin adresă (C.F -uri anexate). În cazul în care terenurile su identifică prin alte numere topografice, rezaltate în urma reambulărilor, sau prin nr. cadastrale, este necosar să ne comunmeați acesie numers topografice/cadastrale, în vederea verificării, Responsabil compartiment, CONSILIER, CONSILIER, JOSAN CRAȘTIAN DANCEA DACIAN â PIANA A i MI Resita ODL. Fx 2081 Bop a Corbii -30-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 ROMÂNIA TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRHOCȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE i FEST BIR CLĂDIRI I ESI NR.CF2020-5969/09.03,2020 CĂTRE, COMPARTIMENT SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE FEST Referitor la solicitarea dvs,, înregistrată sub nr. de mai sus, vă comunicăra faptul că nu a fast depusă cerere da revendicare, prin notificare, conform prevederilor Legii nr. (0/2001şi nici în baza OULU ur. 94/2000, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr, 209/2005, privind unar imobile care au aparținut cultelor religioase din România, penira : - imobilul din Fimișoara, B-dui. Mihai Uminescu nr.3 înscris în CEne. 403756 Timişoara, nr.cad. 403756, nr. top. 175. - imobilul din Timișoara, B-dul. ur.1 înscris în CE.ar. 402772 i mișoara, nr.cad. 402772, nr. top. 271, SEF BIROU, ÎNTROMIT, CĂ . PITĂU [V EI Timișoara 221 Eurapoană a Culturii -3I-

S.C. Nr.4.043/2020 FIDOX _S.R.L. Brasov Ta PM 5 ră EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTR INFORMARE MA Mee n inu Mu funciară Nr d, A. Partea 1. Descriarea imabilului TEREH 'ntra Adresu: Lor. Tir tan Stara, Bdul Mihai Erm'noscu MS Id Ting n 1 1 47 — — PAIR “aparate uprafața“ (mp) i Observații / Referințe | EN "335 _ Sa i - —_ a — 1 | Cre PE Adress Observații / Referințe | Loc ATL ASUT Mira In - TE sol ZET A TED „bul Timis Pabilca La 2 i 143758 8, Partea îl, Propris p-- —_ - — Înscrieri privitoare la dreptul da Propriutata şi alte drepturi reale Referințe | [ln ED ed 3 tie. 2 1) „PRIVARIA MUN, „TIMISOARA "TESERVATI Toro sti [55557 LITRI [Bet Admini "he nr lg3 [Incă Ţ drăpt tace a 1 LA PRIMARIA RTR TIT C. Partea ill, SARCINI CT m came! | Înscrieri uriind dezmombrămintale uUraptului de propriatste, | Referința j drapi uri raale deg aranția şi sarcini | | 753222 / 13/05/2013 MIRI Act Adis strativ ar Het 377, din 19/12/2010 CL RENE — dre ETAgriT TE De ES SIE TI E de "" 7 AL ALZ Bruma canine dat arte Leii ler. 87702001 Pagina 1 ai ZE larve a piane pura

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 | | | | | | Rate referitoare la teren ] „| [tra] Suprafata i 1 nt fo Înţă EI A le 1 Parceiă F, ans | / | 1 DA | 58 | | | 175 | District E 4 Bate refaritoare la construcţii TOT MN = al Cre i l Supraf, rap] Diservaţii / Referința | pr BIZ N +92 Cu acte LL aţ | _ Lungime Regret | , 1) Valorile lungimit sEgmiantator su t chţitiute din proieș FA în plati, | PuREt rani Lungijng segment] | sfârșit _ a 5. a SOT EST Tip. inat'tuile publica D+PriE | Tmabii ua -33-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 N ment i mitimatru. a 1 miiloietiu TEN A RCS TPI tt aro re va TO şi stimă în cintra puncte estr rurmată din sogmanta cumulate ca sunt mai mici decât valoa! că prezantul Axtri wa 4 d SETI d t tar de 3 15 nr 55 Sr ir suma de 20, pentru serviciul da rm iară _ 4 i Data sa! _ţi 02-02-2018 Data alherări. n ŞI Refsrigru care date d cara Borsod de ir 67 Pagina 3 din 3 Er, REBEL MEDIA 13 GIP DAC IIS -34.-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 TEREN Intravian Adresa: Loc, Nr. | Nr. cadastral | Crt | Nr. topogratie | 5 L 41 402772 i Şi Pui TALE racitoră şi Pub: "Late NE Ă Fnnisqgara LET n EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ nani i Cata art 437 ra E di 1 V A. Partea 1, Descrierea imobilului Nr, CF veuht;1 Nr. tupagralic:12/1 Luga, Nr, 1, uprafața* (mp) Observații / Reforința 4.256 Construcţii Nr cadastral cr Mr. All, | 29277241 pF Hai Fe TI Acirasă Shservaţii / Referințe VASTĂ Ta Sal: 1890 Mp CLADIRE ADMINISTRATIE: | privitoare | [1255747 MARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA B. Partea Il, Proprietari şi acte CI [Pana De Vânzar 21/11/2018 emis de MUNICIPIUL TIM di a draptul de Proprictate şi alte Yrapturi rez Referințe ] 5 —. n, - din dee + Act Administrativ Ar, ADRESA 27610, i ARA it de PROBA Ta AVETI TI unificare si schimb, dobandit prin Lega, ci „actuala 1/1. d | pl MUNICIPIUL ȚIMISOARZ, CI 36, domeniul public în rangul 1943 £. Partea Îl. SARCINI NU SUNT Decument care conține date cr personil, pratetate „Im ARME UA In „ura rr ii mintele dreptului de proprietate, drepturi reale da garanție și sarcini Referințe “Legii Nr. 577/2004, Pagina 1 tin 3 a ay ABEL. ro Formula: 1.1 -35-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020 Aa 43335 ae "oc tos -36-

FIDOX _S.R .L. Brasov , ASPRE AV Pola E -37-

-38- ANZVAR ASOCIATIA NATIONALA A ÎNALUATORI OR AUTOBIZAȚI DIN ROMANIA AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV Nr. 0023 Se acordă societăţii: FIDOX SRL Cu sediul în judeţul Brasov, cod unic de înregistrare 13789500 Data emiterii: 01. 01. 2020 Preşedinte, Valabil până la: 31. 12. 2020 Sorin Adrian Petre aj CT S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.043/2020

Atasament: Anexa_nr.1_la_Caiet_sarcini.pdf

TA ZA n ] E n TIET ID ] TINTE IN [ E E J E asi. > EN Î 1 a FITEETTEE HI nTSTTTTT Fl WI ITI e, r3 NT CI H m D IT IL O NERA,

CD. Loca Ne, Etajul |

a. DLRA NP, ce

E IAS SHINE ali GRUP SANITAR RUP SANITAR ŢIU FIȘETE METALICE DEGAJAMENT STARE CIVILĂ ȘEF SERVICIU |V, STARE CIVILĂ | ACCES ETAJ HOL PUBLIC ui „= 4 Da A ur bn 80 a er | a n i II | Sr N ÎN bn e re + | = = up