keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 152/30.04.2020 Privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019 "

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 152/30.04.2020
Privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referetul de aprobare nr. SC2020 - 7665/26.03.2020 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7665/26.03.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-7665/26.03.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 7665/31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-7665/26.03.2020;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., nr. 5705/23.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020-000619 din 24.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr.239/2009 ;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019 ", elaborată de INCDE ICEMENERG Bucureşti, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2020 - 7665/26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi

optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2019 “

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020 - / a

Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2019 “ Facem următoarele precizări:

Compania COLTERM SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul documentaţiei promovate pentru aprobare în Consiliul Local îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, al bilanţului optimizat şi al bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică–SACET, aflat în administrarea societăţii COLTERM SA.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Lucrarea de bilanţ s-a elaborat în conformitate cu Legea nr. 121/2014-privind eficienţa energetică, Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014 şi a actelor normative din domeniu în vigoare, de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG Bucureşti- companie autorizată de A.N.R.E. ca Auditor Energetic Clasa II Complex.

În conformitate cu art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică şi a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.239/2009, SC COLTERM SA are obligaţia să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licenţa nr. 2452/21.05.2013 clasa 2.

Menţionăm faptul că, în baza documentaţiei elaborate de INCDE ICEMENERG Bucureşti, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale COLTERM SA pentru perioada anului 2019, după cum urmează :

 Pierderi în reţelele de transport : 20,98% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente PT: 21,12% ;

 Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal : 17,92% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf : 18,81% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal + CET Freidorf : 18,02% ;  Pierderi totale în reţelele de distribuţie aferente PT+CT cvartal+CET Freidorf : 20,95%. Documentaţia privind “Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru

sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2019 “ a fost însuşită de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. prin avizul CTEA nr. 02/20.03.2020. Având în vedere faptul că până în prezent nu a fost modificată/completată Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare, în consens cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deocamdată nu există prevederi exprese în legislaţie referitoare la atribuţia/competenţa A.N.R.E. de avizare a documentaţiilor menţionate la art. 35 alin. (1) lit. e) şi art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., nr. 5705/23.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020-000619 din 24.03.2020, prin care solicită promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019;

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2019 “ îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020- 7665/26.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent

anului 2019 “

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei

electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furmizarea energieie termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, a bilanţului optimizat şi a bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică - SACET, aflat în administrarea COLTERM S.A.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm ca fiind necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2019 “.

PRIMAR DIRECTOR GENERAL

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,ver.3

Atasament: Adresa_Colterm_nr._5705.pdf

a i 15 UXS. , el 2, DL of: 2. a a Primaria Municipiului Timisoara irecti. Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturil Directia G. D. P. P. R. u, S-a inregistrat cu numarul: RE2020-000619 din 24.03.2020 REO4 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, retele de gaz Am preluat de la Firma: 5705/23.03.2020 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total file Termen de rezolvare: 23.04.2020 Obs. INAINTARE Termen directie: 08.04.2020 DOCUMENTATIE "BILANT REAL, TEHNOLOGIC SI OPTIMIZAT AL EN TERMICE PT SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIM CU EN TERMICA AL MUN TIMISOARA AFERENT ANWLUI 2019 Timisoara, ta 24.03.2020 Consilier/Referent, Alexatidra Cigrtan Declar că sunt de acord și îmi exprim consimfămânții în mod expres neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter fersonal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce „Va CrArsa, elor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestora, pentru i ae hi site arta şi io e stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atriby gale ale acestei instituţii, mătură ..

Nr, Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcția GDPPRU Serviciul Energetic şi MSUP Compartimentul Termoficare, Rețele de Gaz În conformitate cu Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325 din 14 iulie 2006, art. 35 alin. (1), lit. e) șia Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 239 din 30.06.2009, COLTERM are obligația să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. Totodată Legea 325/2006 menţionează la Art.40 alin (3) că „Pierderile tehnologice se aprobă de autoritatea administraţiei publice locale, având în vedere o documentaţie, elaborată pe baza bilanţului energetic, întocmită de operatorul care are și calitatea de furnizor și avizată de autoritatea competentă”. Având în vedere cele de mai sus, vă transmitem documentaţia privind “Bilanţul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019” elaborată de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG București companie având autorizația ANRE nr.681/06.08.2019 Auditor Energetic Clasa Il Complex. Menţionăm faptul că, în cadrul lucrării elaborate de către INCDE ICEMENERG București, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice ale COLTERM S.A., pentru perioada anului 2019, aceste pierderi având următoarelr valori procentuale: e Pierderi în reţelele de transport : 20,98%; (pag.26.) e Pierderi în rețelele de distribuție aferente PT: 21,12%; (pag.32.) e Pierderi în rețelele de distribuție aferente CT cvartal: 17,92%; (pag.42.) e Pierderi în rețelele de distribuție aferente CET Freidorf: 18,81%; (pag.42.) - Pierderi în reţelele de distribuție aferente CT cvartal + CET Freidorf: 18,02%; (pag.92.) e Pierderi totale în rețelele de distribuție aferente PT+CT cvartal+CET Freidorf: 20,95% (valoare rezultată din calcul) Totodată în tabelul 21 — “Centralizator cu pierderile procentuale de energie termică” din lucrare, sunt p prezentate atât pierderile reale cât și pierderile tehnologice de energie termică, acestea fiind exprimate valoric și procentual. În conformitate cu documentaţia privind “Bilanţul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019”

însușită de- către COLTERM prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020, COLTERM a întocmit documentaţia „Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie . termică al municipiului Timișoara, aferente anului 2019”. În ultimii ani, pentru toate documentațiile transmise autorităţii naţionale de reglementare în domeniu energiei, privind fundamentarea preţurilor/tarifelor și a documentațiilor privind bilanțurile energetice și calculul pierderilor reale și tehnologice , autoritatea de reglementare a răspuns că, până la modificarea Legii energiei termice nr.325/2006, nu există prevederi exprese în legislaţie referitor la atribuţia/competența ANRE de avizare a documentațiilor menţionate la art.35 alin(1) lit.e) și la art.40 alin.(3) din Legea 325/2006. Din acest motiv ANRE și-a declinat competenţa în privinţa avizării documentaţiilor transmise. Având în vedere cele expuse, vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe documentaţia „Bilanţul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019” și documentaţia „Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferente anului 2019", documentaţie întocmită pe baza acestui bilanţ. Documente anexate: - lucrarea “Bilanţ real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019”, elaborată de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG București; - documentația „Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferente anului 2019": - avizul CTEA COLTERM nr.02/20.03.2020 Întocmit: Florin TTX,

Pierderi de energie termică* reale şi tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2019 Denumire marime Pierderile Reale pentru Conturul II Pierderile Reale pentru Conturul îl Pierderile Reale pentru Conturui V Pierderile tehnologice Conturul II Pierderile tehnologice Conturul Il Pierderiie tehnologice Conturul V MWh/an “% MWh/an “% MVWh/an “% MWh/an “% MWh/an “% MWh/an % Pierderi masice in ST 62032,06 8,13 o o Pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant in ST 87041,94 12,25 71253,2 10,03 Pierderi totale transport 148074,0 20,98 71253,2 10,03 SD Pierderi masice in reteaua secundara de incalzire 10530,50 1,95 811,77 2,52 Pierderi masice in reteaua de distributie a apei calde de consum 33474,68 6,20 1055,31 3,27 Pierderi masice totale | 440035,18 8,15 1867,08 5,79 Pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant (incta.c.c.) 70064,92 12,97 3944,42 | 12,23 644120 | 11,93 3836,2 Pierderi totale distributie 114070,1 21,12 5811,5 18,02 644120 | 11,93 3836,2

*Întocmit conform lucrării „Bilanţ real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019” (pag. 92), Contract nr. 01/50/2020, elaborator: INCDR ICEMENERG București. Conform tabelului de mai sus, pierderile reale şi tehnologice aferente SACET — municipiul Timișoara pentru anul 2018 sunt următoarele: - aferente rețelei de transport urbane — pierderi reale: - 20,98% - aferente rețelei de transport urbane — pierderi tehnologice: -10,03% - aferente rețelelor de distribuție ale punctelor termice — pierderi reale: -21,12% - aferente rețelelor de distribuție ale punctelor termice — pierderi tehnologice: -11,93% - aferente rețelelor de distribuție ale centralelor termice de cvartal — pierderi reale: 18,02% - aferente reţelelor de distribuţie ale centralelor termice de cvartal — pierderi tehnologice: - 11,89% Observaţie: Pierderile tehnologice de proiect sunt reprezentate numai din pierderile prin transfer de caldura În mediul exterior, deoarece pierderile masice sunt considerate egale cu zero. Pierderile de proiect sunt cele ideale, ele nu se pot obtine in practica, deoarece nici o instalatie aflata in exploatare nu este in totalitate noua si cu pierderi masice egale cu zero. Calculul pierderilor tehnologice s-au efectuat in următoarele ipoteze: 1. Reţeaua de termoficare are aceiași lungime și configurație ca în situaţia reală 2. Fluxurile de energie termică care circulă prin conducte sunt aceleași ca în situaţia reală 3. izolaţia termica a conductelor este nouă 4, Nu sunt depuneri pe conducte 5. Pierderile masice sunt zero.