keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 175/18.05.2020
Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local nr. SC2020 - 10024/06.05.2020 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu ;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC 2020 - 10024/06.05.2020 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 10024/06.05.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr. 50/15.03.2019 ;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 814/23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2019;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019- privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2019 " - Anexa nr.1; "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2019" - Anexa nr. 2; "Contul de executie al bugetului de fonduri externe nerambursabile la 31 Decembrie 2019" - Anexa nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice TIMIŞ;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 –10024/06.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind

APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA LA 31 DECEMBRIE 2019

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr. 50/ 15.03.2019, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 209/15.03.2019; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 814/23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019; În conformitate cu prevederile art. 57, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art. 139, alin. 3 privind Codul administrativ ; Avand in vedere veniturile incasate la bugetul local in anul 2019 in suma de 809.163.593 lei, din care veniturile sectiunii de functionare au fost de 675.826.212 lei, iar veniturile sectiunii de dezvoltare au fost de 133.337.381 lei. Platile efectuate din bugetul local s-au ridicat la suma de 818.737.573 lei, din care pentru sectiunea de functionare 684.368.381 lei, iar pentru sectiunea de dezvoltare 134.369.192 lei. Veniturile incasate ale institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local au fost in suma de 614.453.192 lei, iar cheltuielile acestor institutii au fost in suma de 612.109.877 lei. Ţinând cont de aceste aspecte precizate în legislaţia mai sus menţionată, Serviciul Buget propune aprobarea urmatoarelor:

 Contul de executie al bugetului local la data de 31.12.2019 – anexa nr. 1;  Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din

bugetul local la data de 31.12.2019 – anexa nr. 2;  Contul de executie al bugetului de fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 3.

DIRECTOR ECONOMIC, pt. SEF SERVICIU BUGET STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 – 100024/06.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind

APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA LA 31 DECEMBRIE 2019

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr. 50/ 15.03.2019, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 209/15.03.2019; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 814/23.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019; În conformitate cu prevederile art. 57, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art. 139, alin. 3 privind Codul administrativ ; Ţinând cont de aceste aspecte precizate în legislaţia mai sus menţionată, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timişoara la 31 Decembrie 2019 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: ANEXA_NR_1_-_CONTUL_DE_EXECUTIE_AL_BUGETULUI_LOCAL_LA_31.12.2019.pdf

HUNG Pt = S ci nr ANEXA NR A Pag. 1 -lei- — (Capi- Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali. Prevederi Prevederi Drepturi constatate Stingeri pe Drepturi tol |capi3 ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol [graf Titlu| col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 Ţ 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 974.895.250 1122.726.900 1.052.934.698 245.150.393 807.784.305 809.163.593 2453.771.105 0002 1. VENITURI CURENTE 731.180.550 $96.419.280 993.056.035 244.409.130 7148.646.905 749.921.609| 243.134.426 0003 A. VENITURI FISCALE 679.935.550 817.641.010 877329.575 16.629.647 709.299.928 71.672.753 166.256.822 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 419.376.000 422.076 000 405.771.246 405.777.246 405.777 246| 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 418.376.000, 420.576.000. 405.179.143 405.179.143 405.179.143 0302 IMPOZIT PE VENIT 2.500.000 4.700.000 2448314 2448314 2.448.314 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 2.500.000 4.700.000 2448314 2448314 2.448.314 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 415.876.000 402.730.829 402.730.829| 402.730.829| 0402 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 415.876.000 4135.876.000 402.750.829 402.730.829 402.730.829)/ 0500 02 Al 3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1.000.000 1.500.000 598.103 598.103 598.103 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1.000.000) 1.500.000 598.103 598 103 598.103, 0502 50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 1.000.000 1.500.000 598 103 598.103 598.103 0700 02 A5 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 162.240.850| 220.645.680 269.408 107 107.809.456, 161.598.651 170.710.697| 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 162.240.850 220.645.680 269.408 107 107.809.456 161.598.651 170.710.697| 98.697.410 01 impozit si taxa pe cladiri 136.558.950 170.916.990 234.494.975 96.700.166| 137.794.809, 145.325.172| 89.169.803 98.697.410 01 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 20.201.400 32.559.440 34 197.583 9.003.471 25.193.912 24.549.673, 9.647.710 0703 01.02 linpozit si taxa pe cladiri de |

Pag. 2 -lei- |Capi Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali- tol |capi+ ra-| pa/ | ti- | ned tol |grafiTitlu| col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 2 3=415 4 6 8=3-6-7 0702 0702 0702 0702 1000 1102 1102 1102 02 06 09 persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sumc defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII z 116.357,550, 15.423.900 7.246.800 7.613.200 563.900, 7.308.000 2.950.000 96.018.700, 37.472.000, 24.148.000 6.650.000 6.674.000 1.200.000, 138.357.550, 35.109.690 15.281.990, 18.763.800 1.063.900 10.008.000 4.611.000 167.995.700 82.999.000 24.148.000 49.003.000 9.848.000 “ 3.600.000 200.297.592 25.860.506 10.857.801 14.435.137 567.568 7.200.184 1.852.442, 199.839.789 80.363.340, 23.619.452 49.003.000, 1.740.888 1.971:391 87.696.695 10.382.948, 2.596.905 7.602.274 183.769 726.342 57.641.347, 112.600.897 15.477.558, 8.260.896 6.832.863 383.799, 7.200.184 1.126.100 142.198.442 80.363.340 23.619.452 49.003.000 7.740.888 1.877.369, 120.775.499| 17.447.753) 7.609.039) 9.517.048) 321.666| 7.200.184| 137.588| 134.119.574 80.363.340| 23.619.452| 49.003.000| 7.740.888 1.971.391 79.522.093 8.412.753 3.248.762 4.918.089 245.902 1.114.854 65.720.215

Pag. 3 -lei- tol (Capi- Sub-| Pa- capi ra- tol |grai IGru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali: ne at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 2 3=415 5 6 8=3-6-7 1202 1502 1602 1602 1602 1602 1800 1802 2900 3000 3002 3002 07 01 50 02 01 02 02 50 02 50 02 30 08 Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende Dividende de la societatile si companiile 1.200.000 100.000 16.100 83.900 57.246.700, 47.749.000 30.062.300 17.686.700 9.497.700 2.300.000) 2.300.000 2.300.000, 51.245.000, 17.558.200, 17.557.200 14.430.900, 14.430.900, 3.126.300 3.600.000 150.000 66.100 83.900 81.246.700 66.749.000 41.562.300 25.186.700 14.497.700 6.923.630 6.923.630 6.923.630 18.778.270 27.858.210 27.557.210 23.430.910 23.430.910 4.126.300 1.971.391 180.108 131.793 48.315 117.324.950 103.183.619 12.129.077 31.054.542 14.141.331 2.904.433 2.904.433 2.904.433 115.126.460 92.552.074 92.552.073 90.171.622, 90.171.622 2.380.451 94.022, 567.030, 567.030 56.980.295 56.980.295 36.435.499 20.544.796 3.178.844 3.178.844, 3.178.844 75.719.483 75.755.816 75.755.816 75.755.816 75.155.816 1.877.369, -386.922 435.237 48.315 60.344.655 46.203.324 35.693.578 10.509.746 14.141.331 -274 411 274411 -274411 39.346.977 16.796.258 16.796.257, 14.415.806 14.415.806 2.380.451 1.971.391 61.761 13.446 48.315 51.723.082 37.581.751 24.626 449| 12.955.302) 14.141.331 1.065.236| 1.065.236| 1.065.236| 38.248.856| 15.698.137 15.698.136| 13.317,685| 13.317.685 2.380.451 118.347 118.347 65.601.868 65.601.868 47 502.628 18.099.240 1.839.197 1.839.197 1.839.197 76.877.604 76.853.937 76.853.937 76.853.937 76.853.937

Pag. 4 -lei- [Capi- Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali tol |capi- ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator tol |grafTitlu| col | at Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din ani din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 3=4+5 4 8=3-6-7 nationale si societatile cu capital majoritar de stat 3102 VENITURI DIN DOBANZI 03 Alte venituri din dobanzi 3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 3302 10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 3302 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 3302 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 3302 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 3402 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 3502 01 02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 3.126.300 1.000 1.000 33.686.800 1.305.600 258.200 500.000 90.000, 457.400 274.800 274.800 20.684.100 20.180.200 20.180.200 4.126.300 301.000 301.000 50.920.060 2.386.050 588.650 1.250.000 90.000, 457.400 1.642.200 1.642.200 33.247.080, 32.743.180 i 743.180 2.380.451 1 1 22.574.386 23.667, 931.560 290.164 627.566 13.830 752481 152.481 15.076.254 23.667 15.024.582 22.591 15.024 582| - 22.591 2.380.451 1 1 22.550.719 931.560 290.164 627.566 13.830, 752481 152.481 15.052.587| 15.001.991 15.001.991 2.380.451 1 1 22.550.719) 931.560| 290.164 627.566| 13.830) 752.481 152481 15.052.587) 15.001.991 15.001.991 23.667 25.667 22591 22.591

Pag. 5 -lei- (Capi4 Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi ra-| pa/ | ti- | Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anul realizate alte cai constatate tol |grafTitlu| col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 3502 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 1.366 1.07% 290 290) 1.076 3502 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 503.900, 503.900 50.306 50.306 50.306 3602 DIVERSE VENITURI 11.422.300 13.644.730 5.814.091 5.814.091 5.814.091 05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 570.000 570.000 3602 06 Taxe speciale 7.283.300 8.848.670 4.123.049 4.123.049 4.123.049) 14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 769.000| 769.000 58.448 58.448 58.448 3602 23 Taxa de reabilitare termica 249.726| 249.726 249.726 50 Alte venituri 2.800.000 3.457.060 1.382.868 1.382.868 1.382.868| 3702 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) -75.729.400 -89.000.260| -86.302.424 -86.302.424 -86.302.424| 3702 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 75.729.400 89.000.260 86.302.424 86.302.424 86.302.424 3900 02 Il. VENITURI DIN CAPITAL 1.780.618 741.263 1.039.355 1.143.939) 656.679 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1.780.618 741.263 1.039.355 1.143.939) 636.679 ol Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 21 2 2 3902 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 770.565 770.565 770.565| 3902 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-

Pag. 6 -lei- tol [Capi- Sub-| Pa- capi ra- tol |grafi Titlu Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 3=4+5 8=3-6-7 3902 4000 4002 4002 4100 4200 4202 4202 4202 4202 02 02 16 18 03 teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte III OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- 47.380.890, 47.380.890, 47.380.890 9.996.000 9.996.000 10.000.000 57.058.280 57.058.280 57.058.280 20.396.380 20.396.380 10.000.000 741.263, 14.344 14.344 55.522.211 55.522.211 55.522.211 23.862.309, 23.862.309 9.826.721 741.263 268.769 14.344 14.344 14.344 55.522.211 55.522.211 55.522.211 23.862.309| 23.862.309 9.826.721 104.584| 268.769| 14.344 14.344 14.344 55.522.211 55.522.211 55.522.211 23.862.309 23.862 309| 9.826.721 636.679

Pag. 7 -lei- [Capi Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali- tol ra-| pa/ | ti- | ned tol |grafTitlu| col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Drepturi constatate Stingeri pe alte cai decat incasari| de incasat 2 3=4+5 wma 6 7 8=3-6-7 4202 34 4202 41 4202 65 4202 69 4502 4502 01 01 4502 02 01 4502 07 07 01 titii in sanatate Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 10.000.000 5.000 18.385.200 904.300 8.090.390| 196.333.810 185.499.470 185.499.470 10.834.340 10.834.340. 10.000.000 5.000 18.385.200 904.300 1.367.400 169.223.090 158.103.480 158.103.480 10.834.340, 10,834.340 285.270 285.270 9.826.721 3.022 12.453.731 6.578.191 2.798.237 9.826.721 3.022 12.453.751 6.578.191 2.798.237, 9.826.721 3.0221 12.453.731 6.578.191 2.798.2317|

Pag. 8 -lei |Capi- Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate incasari Stingeri pe Drepturi tol ra-| pa/ | ti- | ne+ Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafTitlu| col| at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 26.250, 2.561.490 2.561.490 2.561.490| 4802 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 1.469.101 1.469.101 1.469.101 ol Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 808.495 808.495 808.495 4802 01 02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 333.479, 333479, 333.479| 4802 01 03 Prefinantare 327.127 327.127 327.121| 02 Fondul Social European(FSE) 980.185 980.185 980.185| 01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 230.438 230.438 230.438 4802 02 02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 41.895 41.895 41.895| 4802 02 03 Prefinantare 107.852 107.852 707.852) 11 Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare (IPA II) 112.204 112.204 112.204 112.204 112.204 112.204 4802 11 03 Prefina 15 Al 21252020 (APC) 26.250 e Sume primite if/centul platilor n efectuate in anul curentă (n) Â Ă | programe comunitare finantate in 4802 15 01

MuNICiP IL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122019 Pag. 1 -lei- tol capi ra- tol |graf |Capi4 Sub-| Pa- Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+5 4 UI 6 8=3-6-7 0001 0002 0003 0004 0300 0302 0402 0500 0502 0700 0702 02 01 02 02 01 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul re din proprietatilor imobi patrimoniul personal COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice impozit si taxa pe cladiri de la 6173.841.350, 655.451.150 679.935.550 419.376.000| 418 376.000 2.500.000 2.500.000 415.876.000 415.876.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 162.240.850 162.240.850 136.558.950 20.201.400 825.809.220 807.419.020 817.641 010 422.076.000 420.576.000 4.700.000 4.700.000 415.876.000 415.876.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 220.645.680 220.645.680. 170.916.990 32.559.440 918.960.658 244.409.130 3906.503.885 244.409.130 8717.929.575 168.629.647, 405.777.246 405.179.143 2.448 314 2448314 3402.730.829 402.730.829| 598.103 598.103 598.103 269.408.107, 107.809.456 269.408.107, 107.809.456 234.494.975 96.700.166 34.197.383 9.003.471 674.551.508 662.094.755 1709.299.928, 405.771.246 405.179.143 2.448.314 2.448.314 402.730.829 402.730.829, 598.103 598.103 598.103 161.598.651 161.598.651 137.794.809, 25.193.912 675.826.212 0663.369.459) 711.672.753| 405.777.246 179.143 2.448.314 2.448 314| 402.730.829 402.730.829| 598.103| 598.103 598.103| 170.710.697| 170.710.697| 145.325.172| 24.549.673 243.134.426 243.134 426 166.256.822 98.697.410 98.697.410 89.169.803 9.647.710

Pag. 2 -lei- |Capi4 Sub-| Pa-|Gru-| Ar- tol |capi- ra-| pa/ | ti- tol |grafTitlu| col Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A 2 3=4+5 4 5 6 0702 01 02 03 50 1000 02 1102 02 0% 09 1202 02 01 02 03 persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 116.357.550 15.423.900 7.246.800 7.613.200 563.900 7.308.000 2.950.000 96.018.700 37.472.000 24.148.000 6.650.000 6.674.000 1 200.000 138.357.550 35.109.690 15.281.990 18.763.800 1.063.900 10.008.000 4.611.000 167.995.700 82.999.000 24.148.000 49.003.000 9.848.000 3.600.000 200.297.592. 87.696.695 25.860.506 10.382.948 10.857.801 2.596.905 14.435.137, 7.602.274 567.568 183.769 7.200.184 1.852.442 126.342 199.839.789 57.641.347 80.363.340 23.619.452 49.003.000 7.740.888 1.971.391 94.022 112.600.897 15.477.558 8.260.896 6.832.863 383.799 7.200.184 1.126.100 142.198.442 80.363.540) 23.619.452 49.003.000 7.740.888 1.877.569 120.775.499| 17.447 153| 7.609.039) 9.517.048| 321.666| 7.200.184| 737.588| 134.119.574 80.363.340) 23.619.452| 49.003.000) 7.740.888] 1.971.391 3.248.762 4.918.089 245.902 1.114.854 65.720.215

Pag. 3 -lei- tol [Capi- Su capi ra-| pa/ | ti- | ned tol |graf Titlu col | at Pa-|Gru-|Ar-| Ali- Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 2 3=4+5 5 6 3-3-6-7 1202 1502 1602 1800 1802 2900 3000 3002 07 Ol 50 02 50 02 50 02 08 01 02 Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende Dividende de la societătile si companiile 1.200.000 100.000 16.100 83.900 57.246.700 47.749.000 30.062.300, 17.686.700 9.497.700 2.300.000 2.300.000. 2.300.000 -24.484.400. 17.558.200 17.557.200, 14.430.900 14.430.900 3.126.300 3.600.000 150.000 66.100 83.900 81.246.700 66.749.000 41.562.300 25.186.700 14.497.700, 6.923.630 6.923.630 6.923.630 -10.221.990, 27.858.210 27.557.210 23.430.910 23.430.910 4.126.300 1.971.391 180.108 131.793 48.315 117,324.950 103.183.619 12.129.077 31.054.542 14.141.331 2.904.433 2.904.433 2.904.433 28.574.310, 92.552.074 92.552.073 90.171.622 90.171.622| 2.380.451 94.022 567.030 567.030 56.980.295 56.980.295 36.435.499 20.544.796 3.178.844 3.178.844 3.178.844 15.719.483 75.155.816 75.755.816 75.755.816 75.755.816 1.877.569 -386.922 435.237 48315 60.344.655 46.203.324 35.693.578 10.509.746 14.141.331 214411 -274411 -274411 47.205.173 16.796.258 16.796.257, 14.415.806 14.415.806 2.380.451 1.971.391 61.761 13.446) 48.315 51.723.082 37.581.751 24.626.449) 12.955.302 14.141.331 1.065.236 1.065.236| 1.065.236| -48.303.294| 15.698.137 15.698.136| 13.317.685 13.317.685| 2.380.451 118.347 118.347 65.601.868 63.601.868 47.502.628 18.099.240 1.839.197 1.839.197 1.839.197 76.877.604 16.853.957 16.853.937 76.853.957 16.853.937

Pag. 4 -lei- |Capi4 Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Stingeri pe Drepturi ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |capi ra-| pa/ | ti- initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat tol |graf Titlul col | at 8=3-6-7 = wo UL A B 1 a 3=4+5 4 3002 08 03 nationale si societatile cu capital majoritar de stat 3.126.300 4.126.300 2.380.451 2.380.451 2.380.451 3102 VENITURI DIN DOBANZI 1.000 301.000, 1 1 1 03 Alte venituri din dobanzi 1.000| 301.000 1 1 3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 42.042.600 -38.080.200 63.977.764 23.667| 64.001.431 64.001.431 23.667 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 1.305.600; 2.386.050 931.560 931.560 931.560 10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 258.200 588.650 290.164 290.164 290.164| 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 500.000 1.250.000 627.566 627.566 627.566| 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 90.000 90.000 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 457.400 457.400 13.830| 13.850 13.830 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 214.800, 1.642.200 752.481 752.481 752.481, 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 274.800 1.642.200 152.481 752.481 752.481 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 20.684.100 33.247.080 15.076.254 23.667 15.052.587 15.052.587 23.667 01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 20.180.200 32.743.180 15.024.582 22.591 15.001.991 15.001.991 22.591 02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate i 5 20.180.200 32.743 180 15.024.582 22.591 15.001.991 15.001.991

Pag. 5 -lei- (Capi4 Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali- tol ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator tol |graf Titlul col | at Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari| de incasat A B E 8=3-6-7 3502 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 3602 DIVERSE VENITURI 05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 06 Taxe speciale 14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 50 Alte venituri 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) 4100 02 IV. SUBVENTII 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne. carbuni,combustibili petrolieri 41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 503.900 11.422.300 570.000 1.283.300 769.000 2.800.000 -15.729.400 -15.729.400 18.390.200 18.390.200, 18.390.200, 5.000 18 585.200 503.900 13.644.730 570.000 8.848.670 769.000 3.457.060; -89.000.260. -89.000.260 18.390.200 18.390.200 18.390.200 5.000 18.385.200 1.366 50.306 5.564.365 4.123.049 58.448 1.382.868 -86.302.424 -86.302.424 12.456.753 12.456.753 12.456.753 3.022 12.453.731 1.07% 290 50.306 5.564.365 4.123.049 58.448 1.382.868 -86.302.424 -86.302.424, 12.456.753 12.456.753, 12.456.753 3.022 290| 50.306, 5.564.365 4.123.049 58.448 1.382.868 -86.302.424 -86.302.424 12.456.753 12.456.753| 12.456.753 3.022| 12.453.731 » Ă, a.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122019 Pag. 1 -lei- |Capi- Sub-| Pa-|Gru-| Ar- tol |capi+ ra-| pa/ | ti- tol |grafi Titlu| col Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari| de incasat B 2 3=415 + 6 7 8=3-6-7 0001 02 0002 2900 3300 3602 23 3702 04 3900 02 3902 OI 03 07 10 4000 02 4002 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Taxa de reabilitare termica TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare IL VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte II OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume pri in cadrul mecanismul decont cererilor de plata 301.053.900 15.729.400 75.729.400 15.729.400 15.129.400 15.729.400 296.917.680| 89.000.260 89.000.260 89.000.260 89.000.260 89.000.260 133.974.060 86.552.150 86.552.150 86.552.150 249.726 249.726 86.302.424 86.302.424 1.780.618 1.780.618 21 770.565 741.263, 268.769| 14.344 14.344 14.344 141.263 741.263 741.263 741.263 133.232.797 86.552.150) 86.552.150, 86.552.150 249.726| 249.726 86.302.424 86.302.424, 1.039.355 1.039.355 770.565 268.769| 14344 14.344 14.344 17 133.337381| 86.552.150| 86.552.150 86.552.150| 249.726) 249.726| 86.302.424 86.302.424 1.143.939| 1.143.939) 770.565 104 584| 268.769| 14.344 636.679 636.679 636.679 636.679

Pag. 2 -lei- |Capi-| Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capij ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafiTitlu| col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4100 02 IV. SUBVENTII 28.990.690 38.668.080. 43.065.458 43.065.458 43.065.458 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 28.990.690 38.668.080 43.065.458 13.065.458 43.065 458 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 28.990.690 38.668.080 43.065.458 43.065.458 43.065.458| 16 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 9.996.000 20.396.380 23.862.309| 23.862.309 23.862.309] 0l Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta în sanatate 9.996.000 20.396.380 23.862.309 23.862.309 23.862.309| 18 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 10.000.000, 10.000.000 9.826.721 9.826.721 9.826.721 03 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- titii in sanatate 10.000.000, 10.000.000 9.826.721 9.826.721 9.826.721 65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 904.300 904.300 6.578.191 6.578.191 6.578.191 69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente = = E = perioadei de programare 2014-2020" - 8.090.390 7.367.406|* 2.798.257 27982

Pag. 3 -lei- [Capi- Sub-| Pa-|Gru-| Ar- tol ra-| pa/ | ti- tol |grafTitlu| col Ali ne Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai Drepturi constatate decat incasari| de incasat B 3=4+5 4 n 7 8=3-6-7 4502 01 01 02 01 07 01 4802 VI 01 02 03 02 01 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Prefinantare Fondul Social European(FSE) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate 19.333.810 185.499.470 1835.499.470 10.834.340 10.834.340 169.223.090 158.103.480 1538.103.480 10.834.340 10.834.340 285.270 285.270 26.250, 2.561.490 1.469.101 808.495 333.479 327.127 980.185 230.438 2.561.490 1.469.101 808.495, 333.479| 327.127 980.185 230.458 2.561.490 1.469.101 808.495| 333.479| 327.127| 980.185

Pag. 4 -lei- (Capi Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate tol |capi ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul tol col | at initiale definitive din care: precedenti curent Incasari Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate decat incasari| de incasat A B 1 Z 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4802 02 02 in anii anteriori 41.895 41.895 41.895 03 Prefinantare 707.852 707.852 707.852 11 Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare PAT) 112.204 112.204 112.204 03 Prefinantare 112.204 112.204 112.204 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) 26.250 ol Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26.250

DE FETITE 31.2, 2073 CHELTUI EL, Pa 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru-| Ar-| Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente z Ang; tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Diccisatra indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli iale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol graf|Titlu| col | at initiale definitive A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 *02 55 02 00 23.780.330 21.780.330 17.792.153 17.792.153| 17.792.153 16.648.872 5002 TOTAL CHELTUIELI 984.827.140| 1.132.658.790| 923.922.052| 915 062.941 818.737.573 96.325.368 7170.693.076 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 107.520.370) 114.448.620| 96.914.576 9%6.914.576| 93.752.343 3.162.233 188.861.220 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 83.240.040 91.918.290| 78.604.687 78.604.687 75.628.991 2.975.6% 171.793.115 01 Autoritati executive si legislative 83.240.044 91.918.290| 18.604.687 78.604.681| 75.628.991 2.975 696| 171.793.115 03 Autoritati executive 83.240.040) 91.918.290 78.604.687 78.604.687| 75.628.991 2.975.696) 171.793.115 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 500.000) 750.000| 517.756| 517.736, 331.199/ 186.537| 419233 50 Alte servicii publice generale 500.000) 750.000| 517.756 517.736 331.199 186.537, 419253 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 23.780.330)| 21.780.330 17.792.153 17.792.153| 17.792.153) 16.648.872 6000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 40.638.280) 40.853.280| 36.753.189) 36.733.189| 36.521.095] 212.094 33.601.534 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 40.638.280) 40.853.280 36.733.189 36.733.189 36.521.095 212.094 33.601.534 03 Ordine publica 35.746.780) 35.961.780) 32.549.327 32.549.321 32.392.881) 156.446, 32.515.763 04 Politie comunitara 35.746.780) 35.961.780 32.549.327 32.549.327 32.392.881 156.446) 32.515.763 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 4.891.500) 4.891.500 4.183.862| 4.183.862 4.128.214 55.648 1085771 6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 429.636.410) 478.547.400) 404.304.995 395.445.884 361.785.153 33.660.731 290.771.789 6502 INVATAMANT 39.518.540) 107.573.860) 85.525.458 85.525.448 68.173.247 17.352.201 55.877.677 03 Invatamant prescolar si primar 10.496.804| 15.251.454| 12.543.823| 12.543.823 11.892.008 651.815| 10.914.468 ol Invatamant prescolar 9.595.921 14.245.571 11.676.793| 11.676.793 11.037.165| 639.628| 10.190.950 02 Invatamant primar 900.883 1.005.883 867.030 867.030| 854.843) 12.187 723.518 04 Invatamant secundar 19.021.736| 91.672.406| 72.893.231 72.893.221 36.192.835| 16.700.356) 44.871.805 0l Invatamant secundar inferior 22.009.497| 25.123.403 15.293.909| 15.293.909| 14.149.880| 1.144.029 11.934.023 02 Invatamant secundar superior - 56948711 66.509.975) 57.560.522! 57.560.312 42.003.955 15.556.351| 32.907.669

Pag. 2 - lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. capi-| ra- | pa / at tol |graf| ne+ Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate Angajame! legale de platit nte Cheltuieli efective B 6502 6602 6602 6702 6702 6702 6802 50 06 06 01 08 03 04 07 30 05 01 02 06 04 03 Invatamant profesional Alte cheltuieli in domeniul invatamantului SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Camine culturale Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive Sport Tineret Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si 63.528| 39.028 650.000 91.779.290 98.094.040) 13.088.440) 81.660.210 13.088.440) 81.660.210 18.690.850) 16.433.830 136.632.360| 152.132.760| 70.547.550) 71.638.190| 38.218.550 39.123.590) 31.850.000) 38.464.600| 479.000) 50.000) 64.683.540 72.444.300) 28.258.440) 29.167.070) 36.425.100) 43.277.230) 1.401.270) 2.050.270| 111.706.220| 120.746.740| 6.767.748 7.664.341 39.000) 88.404 71.831.506| 56.494.876| 56.494.876 15.336.630 132.898.942| 72.419.599) 34.124.135| 38.295.464| 59.081.820 23.533.126) 35.548.694 1.397.723| -200) 114.049.089| 6.650.949 39.000 39.000) 88.404| 88.404| 71.831.506| 70.556.331 56.494.876] 55.221.534 56.494.876| 55.221.534| 15.356.630) 15.334.7917| 124.039.841 114.869.936| 63.560.498 63.198.481 34.124.135| 33.762.118| 29.436.363 29.436.363 59.081.820 50.273.932| 23.533.126 22.343.303 35.548.694| 27.930.629 1.397.723 1.397.723| -200| -200) 114.049.089| 108.185.639| 6.650.949| 5.687.438| 1.273.342 1.273.342 1.833 9.169.905| 362.017 362.017| 8.807 888| 1.189.823 7.618.065| 5.863.450| 963.511 88.404 19.198.612 109.739.754 65.441.496 33.877.214 31.550.343 13.939 44.518.366 19.018.625 1.476 25.498.265 -268.728 48.620 105.961.746 5.900.089

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. tol capi tol i-| ra- | pa / | ti- | ned graf|Titlu| col | at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 6 7 8=6-7 9 6802 6802 7000 7002 7402 05 06 15 02 05 06 07 50 02 ol 02 01 30 01 01 02 invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Crese Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Cantine de ajutor social Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Iluminat public si electrificari Alimentare cu gaze naturale in localitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PROTECTIA MEDIULUI Reducerea si controlul poluarii Salubritate si gestiunea descurilor Salubritate Colectarea, tratarea si distrugerea 65.632.312 65.632.312 2.332.825| 9.520.170) 27,453.165| 18.115.881 9.337.284| 99.384.840) 80.523.710 15.658.020] 15.658.020) 7.811.730) 7.811.730| 8.490.560) 23.268| 48.540.132| 18.861.130) 144.590) 18.418.700| 14.500.000 3.918.700) 71.247.376 71.247.376| 2.239.198| 9.664.420| 29.951.3* 20.189.225| 9.742.174 131.375.260| 98.255.620) 13.948.020) 13.948.020| 9.611.730) 9.611.730 18.290.560| 23.268| 56.382.042| 33.119.640| 357.540) 32.464.260) 23.178.500 9.285.760) 69.932.867| 69.932.867| 2.066.243 8.921.070) 26.477.960) 18.153.584| 8.324.376 100.360.008| 71.776.974 -275.160| -275.160) 4.473 850| 4.473.850| 16.374.039) 10.638| 51.193.607| 28.583.034 7.162 28.349.142| 21.728.622| 6.620.520) 69.932.867| 69.932.867 2.066.243 8.921.070 26.477.960) 18.153.584| 8.324.376 100.360.008| 71.716.974) -275.160) -215.160| 4.473.850) 4.473.850) 16.374.039) 10.638 51.193.607 28.583.034| 7.162| 28.349.142 21.728.622 6.620.520) 68.432.962 68.432.962 1.918.352 8.892 535 23.254.352 16.200.005 7.054.347| 85.613.664| 64.727.972| -318.970| -318.970| 3.231.218| 3.231.218| 14.746.610 10.638| 47.058.476| 20.885.692 7.162| 20.651.800| 16.968.837| 3.682.963 1.499.905 1.499.905 147.891 28.535| 3.223.608) 1.953.579) 1.270.029) 14.746.344| 7.049.002 43.810 43.810 1.242.632| 1.242.632| 1.627.429) 4.135.131 7.697.342| 1.697.342) 4.759.785| 2.937.551 65.966.767 65.966.767 1.957.107 8.589.874 23.547.909 16.391.741 7.156.168 65.361.496 43.863.225 12.735.489 47.650 12.687.839 2.756.274 2.756.274 12.611.777 -3.620 15.763.305 21.498.271 71.498 21.426.773 15.703.248

Pag. 4 - lei- Sub-| Pa-|Gru- |Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale tol |graf| Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi- ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 7402 06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 297.840| 297.840) 226.730) 226.730) 226.730) 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 307.647.240| 367.434.230| 285.609.284 285.609.284| 241.065.318 44.543.966 192.091.037 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 107.998.300| 108.432.830| 62.537.497| 62.537.497| 58.738.645| 3.798.852| 36.475.695 06 Energie termica 107.998.300 108.432.830| 62.537.497| 62.537.497 58.738.645 | 3.798.852 36.475.693 14, 155.613.344 8402 TRANSPORTURI 199.648.940| 2359.001.400 223.071.787| 223.071.787| 182.326.673 40.745. 03 Transport rutier 199.648.940/ 259.001.400| 223.071.787| 223.071.7817| 182.326.673| 40.745.114 135.615,344 01 Drumuri si poduri 19.271.960) 19.271.960 7.969.180| 7.969.180 7.295.130| 674.050 02 Transport in comun 99.135.370) 136.360.400| 130.964.447| 130.964.447 112.104,466| 18.859.981 101.814.130 03 Strazi 81.241.610 103.369.040| 84.138.160 84.138.160| 62.927.071 21.211.083 53.801.214

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|[Gru- tol | capi-| ra- | pa / tol |eraf| Titlu Ali ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A *13 65 02 20 5002 01 10 20 30 40 si 55 56 57 58 70 7" 2 79 81 84 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL II DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII 100| 984.827.140| 735.767.920| 197.036.840| 235.036.600| 23.780.330) 112.469.680| 37.188.680| 6.733.300 298.740 36.227.700) 63.753.84i 23.242.210 211.367.340| 190.367.340| 21.000.000 37.840.460) 37.840.460 -148.580| 100| 1.132.658 790| 907.577.030) 202.933.480| 335.488.140 21.780.330 149.469.680) 52.554.040 10.564.800| 298.740) 37.947.200 68.648.560) 21.892.060) 187.861.040| 166.861.040) 21.000.000 37.440.460) 37.440.460) -219.740| 923.922.052| 780.499.125| 197.830.109| 305.340.110| 17.792.153| 148.322.701 44.144.601 7.829.365) 227.630 36.151.149 1.945.375| 20.915.932 109.442.317| 88.442.317| 21.000.000 37.068.286| 37.068.286| -3.087.676| 9135.062.941 711.939.424| 197.620.113| 296.990.405| 17.792.153 148.322.701 44.144.601 7.829.365| 227.630) 36.151.149 1.945.375 20.915.932| 109.142.901) 88.142.907 21.000.000) 37.068.286! 37.068.286| -3.087.676| 818.737.573, 694.040 690| 197.620.113| 243.711.820 17.792.153 126.191.690| 44.144.601 1.829.365 227.630) 35.836.716 1.924.380 18.762.222 90.716.273 69.716.273| 21.000.000] 37.068.286 37.068.286| -3.087.676| 96.325.368| 71.898.734 53.278.585 22131011 314.433 20.995| 2.153.710) 18.426.634| 18.426.654| 1770.693.076 7132.271.742 200.959. 524 231.026.232 16.648.872 127.560.716 1.887.764 7.829.365 105.926 33.879.788 321.356 111.052.199 35.342.933 35.342.933 3.078.401 3.078.401

Pag. 6 = lei- Sub-| Pa- |Gru-|Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf| Titlu] col | at înitiale definitive initiale definitive A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -148.580| -219.740| -3.087.676| -3.087.676| -3.087.676| 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 107.520.370| 114.448.620) 96.914.576| 96.914.576| 93.152.343| 3.162.233| 188.861.220 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 83.240.040) 91.918.290) 78.604.681 718.604.6817| 75.628.991 2.975.696| 171.7%.115 01 CHELTUIELI CURENTE 78.055.610| 86.976.600| 77.181.158 77.181.158| 75.186.552 1.994.606 170.437.794 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60.063.430) 62.956.010 60.934.697 60.934.697| 60.934.697 10 01 Cheltuieli salariale in bani 57.583.398) 60.467.263| 58.568.294| 58.568.294 58.568.294| 63.481.283 0.335.631 10 01 01| Salarii de baza 53.834.053| 56.998 545| 55.294.367 55.294 367| 55.294.367) 56.841.472 10 01 06| Alte sporuri 62.000) 69.690 63.866 63.866 63.866| 63.442 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 873.498 891.818 813.437| 813.437| 813.437 830.824 10 01 13| Drepturi de delegare 31.600) 66.100 30.686 30.686 30.686| 30.434 10 01 17| Indemnizatii de hrana 2.482.241| 2.362.100) 2342 836| 2.342.836] 2.342.836) 2490449 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 300.000) 79.010 23.102| 23.102 23.102| 79.010 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1.232.000 1.023.466| 983.941 983.941 983.941 1.687.170 10 02 06| Vouchere de vacanta 1.232.000| 1.023.466| 983.941 983.941 983.941 1.687.170 10 03 Contributii 1.248.032| 1.465.281 1.382.462 1.382.462 1.382.462| 1.458.482 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 160.197 129.997| 121.00 121.008 121.008 121.866 10 03 07| Contributia asiguratorie pentru munca 1.087.835| 1.335.284 1.261.454 1.261.454| 1.261.454 1.336.616 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11.465.160| 13.993.570 11.310.524| 11.310.524 9.316.459| 1.994.065] 9.609.599 20 01 Bunuri si servicii 6.549.937 7134.925| 5.899.909| 5.899.909| 5.193.054| 706.855 5.131.512 20 Ol 01| Fumituri de birou 355.123 406.123| 322.219| 322.219| 268.995) 53.224 281.700 20 01 02| Materiale pentru curatenie 139.500 154.500 123.926| 123.926 102.527| 21.399) 83.935 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 1.373.996| 1.120.244 992.478| 992.478| 861.622 130.856| 873.560 20 01 04| Apa, canal si salubritate 215.468) 261.773 158.049| 158.049| 114.413 43.636) 145.394 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 34.000 39.000 24.618 24618 22.018, 2.600| 37.07

Pag. 7 - lei- Sub-[ Pa-|Gru-[Ar-] Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf[Titlu| col | at înitiale definitive initiale 20 01 06| Piese de schimb 51.600) 111.600 42.817| 42.817| 34.674 8.143 32.803 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 978.794 983.200| 710.820 710.820 652.521) 58.299) 585.241 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.401.456| 4.058.485| 3.524.982) 3.524.982 3.136.284 388.698 3.091.762 20 02 Reparatii curente 283.900| 313.900| 262.731 262.731 172.275| 90.456| 158.838 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 133.993 261.950| 173.476 173.476| 101.036 72.440 44.664 20 05 30| Alte obiecte de inventar 133.995| 261.950 173.476 173.476| 101.036 72.440 44.664 20 06 Deplasari, detasari, transferari 435.340 388.340) 238.288| 238.288| 227.813| 10.475| 235.559 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 246.540) 114.540| 54.727) 54.721| 53.927| 800 54.727 20 06 02| Deplasari in strainatate 188.800 273.800| 183.561 183.561 173.886 9.675 180.832 20 13 Pregatire profesionala 182.000 240.000) 104.698) 104.698| 94.798 9.900| 74,698 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.057.091 1.354.509| 396.165| 396.165 871.165| 25-000| 1.016.681 20 30 Alte cheltuieli 2.822.900) 4.299.946 3.735.257| 3.735.257 2.656.318 1.078.939) 2.947.647 20 30 01| Reclama si publicitate 23.200 33.200 28.752 28.752| 26.034 2718 25.628 106.864 92.052| 14.812 106.864 20 30 02| Protocol si reprezentare 185.000 210.000| 106.864 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 43.200| 73.200| 53.686 53.686| 52.899, 187| 53.686 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.571.500) 3.983.546 3.545.955| 3.545.955| 2.485.333| 1.060.622| 2.761.469 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 527.020) 527.020) 334.380| 334.380| 333.839 541 248.591 58 ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 72.000 72.000) S41 541 S41

Pag. 8 - lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol Pa- |Gru- graf|Titlu pa/ Ar- ti- Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale Angajamente | Angajamente definitive bugetare legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective 58 58 58 58 58 59 59 70 71 71 71 71 71 7 84 85 85 01 01 02 02 02 01 01 01 0 i 01 01 01 02 Ol 02 01 02 03 01 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 72.000| 455.020| 68.250| 386.770) 6.000.000| 6.000.000 5 184.430) 5.184.430) 5.184.430) 2.190.430 1.730.640 1.263.360) 72.000| 541 541 455.020) 68.250| 50.075| 386.770) 285.764 283.764| 9.500.000 4.601.557] 4.601.557) 9.500.000 4.601.557| 4.601.557) 2.359.003| 2.359.003 4.941.690) 4.941.690) 2.359.003 2.359.003) 4.941.690) 2.359.003] 2.359.003 2.190.430; 951.758 951.758| 1.356.890| 809.139| 809.139 195.260) 4.165 4.165 1.199.110) 593.941, 593.941 -935.474| -935.474| -935.474| -935.474| 35.474) -935.474| 935.474, -935.474i 541 333.839) 50.075| 283.764 4.601,557| 4.601.551) 1.377.913 981.090 1.377.913 981.090) 1.377.913 981.090 699.628 252.130) 195.454| 613685 4.165| 478.666| 115.275| -935.474| -935.474| -935.474| -935.474| 210.645 97 098.521 97.098.321 1.355.321 1.355.321 1.355.321 1.074.306 18624 262.391

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-[Ar-| Ali tol ra- | pa/ | ti- | ne4 toi graf| Titlu | col | at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati 7 legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 3 4 7 8=6-7 9 5402 ol 20 20 01 20 01 07 20 05 20 05 30 20 30 20 30 30 5502 01 30 30 01 30 01 0 30 02 02 30 02 03 6000 02 6102 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Transport Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servici TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL Il DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 500.000) 750.000) 500.000) 750.000) 500.000| 750.000 130.000) 230.000 130.000| 230.000 50.000| 150.000) 50.01 150.000 320.000| 370.000) 320.000) 370.000) 23.780.330 21.780.330| 23.780.330 21.780.330 23.780.330) 21.780.330) 15.459.810 13.459.810) 15.459.810| 13.459.810| 8.320.520) 8.320.520) 6.820.521 6.820.520 1.500.000) 1.500.000) 40.638.280| 40.853.280) 40.638.280, 40.853.280| 517.736) 517.736 517.736| 119.192| 119.192 28.544 28.544 370.000) 370.000 17.792.153| 17.792.153 17.792.153 11.710.899| 11.710.899) 6.081.254 6.012.564) 68.690) 36 733.189| 36.733.189) 517.736| 517.736 517.736 119.192| 119.192 28.544| 28.544| 370.000| 370.000 17.792.153 17.792.153 17.792.153 11.710.899) 11.710.899) 6.081.254 6.012.564] 68.690) 36.733.189) 36.733.189) 331.199 186.537| 331.199 186.537| 331.199 186.537| 52.666) 66.526| 32.666| 66.526) 28.544, 28544 249.989| 120.011 249.989| 120.011 17.792.153 17.792.153 17.792.153 11.710.899 11.710.899| 6.081.254) 6.012.564 68.690 36.521.095| 212.094 36.521.095| 212.094| 419.233 419.233 419.233 119.192 119.192 -16.874 -76.874 376.915 376.915 16.648.872 16.648.872 16.648.872 11.704.104 11.704.104 4.944.768 4.876.078 68690 33.601.534 33.601.534

Pag. 10 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tol | capi ra-| pa / tol graf] Titlu Ar- ti- col Ali- LC at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 3 s 6 7 8=6-7 9 Ol 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 91 01 Ol 01 Ol 01 01 01 01 01 02 01 05 02 07 01 02 03 04 05 06 08 09 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Drepturi de delegare Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente 33.065.010 30.600.000 25.225.330 24.359.970) 847.360) 18.000 4.821.673 4.211.673 550.000 552.997 552.9917| 2.200.010) 1,554.010| 85.000) 17.000) 175.000 23.850) 387.500| 43.096 100.000) 687.564| 35.000 30.000) 33.366.000 30.600.000 25.225.330) 24.359.970 847 360| 18.000) 4.821.673 4.271.673 550.000 552.9917| 552.991| 2.626.000) 1.765.778| 95.000| 21.800| 255.500) 28.350| 387.500] 67.096 134.372| 736.160) 40.000 20.000) 32.256.300 30.036.239 24.898.002! 24.125.678| 765.204 7.120 4.589.953) 4.117.553| 472.401 548.284| 548.284| 2.220.061, 1.500.083 82 503| 21.760) 192.352| 25.298 347.551| 58.766| 120.377| 626.763| 24.707 17.468 32.256.300 30.036.239| 24.898.002 24.125.678 765.204 7.120| 4.589.953) 4.117.553 472.400) 548.284 548.284 2.220.061, 1.500.083 82.503 21.760| 192.352 25.298) 347.557| 58.766| 120.377) 626.763 24.707 17.468 32.044.206| 212.094| 30.036.239| 24.898 002| 24.125.678| 765.204| 7.120) 4.589.953 4.117.553 472.400| 548.284 548.284 2.007.967| 212.094 1.376.607) 123.476| 69.980) 12.523 21.76 182.658| 9.694 24.445 853| 322.480 25.077 44.526| 14.240| 110.979 9.398| 578.109 48.654 21.670) 3.037| 3.366 14.102 31.700.036 30.054 033 24.915.707 24.147.116 761.471 7.120 4.589.953 4.117.553 472.400 548.573 548373 1.646.003 1.184.033 65.800 13319 163.685 22.883 305.225 38.468 111.163 439.460 24.030 14315

Pag. 11 = lei- Capi-| Sub-| Pa-[Gru- tol | capi-| ra-| pa/ tol |graf| Titlu Ali Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati legale efectuate de platit Angajamente Cheltuieli efective n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 25 01 01 01 01 02 04 01 01 Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjcric si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice 7.000| 7.000 4.000) 1.000) 2.000| 1.000) 390.000| 305.000) 20.000| 65.000) 25.000) 25.000) 27.000| 25.000| 30.000| 108.000) 94.000) 14.000 15.000) 15.000| 15.000) 7.000) 7.000) 4.000) 1.000, 2.000) 1.000| 566.502| 331,542| 20.000 214.960 25.000) 25.000] 41.000 25.000| 48.720) 123.000) 94.000) 29.000 6.913 6.913 2.976 1.000 1.488, 488| 482.260| 329.273| 19.579) 133.408| 17.880) 17.880 37406 21.872| 30.301 102.902| 86.085) 16.817| 6913 6.913 2.976| 1.000| 1.488| 19.579) 133.408] 17.880| 17.880) 37.406| 21.872| 30.301 102.902 86.085| 16.817| 1.976) 438 1.000) 488| 433.001 314.387| 19.579| 99.035| 17.880| 17.880 29.906| 21.872| 30.501 93.058 84.216| 8.842 4925 14.886 34373 9.844 1.869| 7.975 6913 6913 1.976 1.000 188 4188 267.592 267.592 17.880 17.880 31.407 30.301 76.113 59.286 16.827

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub- Pa- tol | capi-| ra- tol eraf| Titlu at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltui legale efectuate de platit efective B a 7 8=6-7 9 6500 02 6502 59 59 70 7" 71 71 71 71 n" 84 85 85 0 10 02 01 01 01 01 Ol 01 01 01 02 01 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL. 250.000 250.000) 7.573.270| 1.573.270| 7.573.270) 5.806.810) 2.459.010 1.307.450) 429.636.410| 89.518.540| 54.356.070| 758.000! 140.000 140.000| 1.487.280) 1.487.280) 7.487.280) 4.106.810 2.504.71 875.760) 478.547.400| 107.573.860| 71.919.550| $00.000| 4.780.556) 4.780.556| 4.780.556 3.891.799| 698.206] 190.551 -303.667| -303.667| -303.667| -303.661| 404.304.995| 85.525.458 61.090.678 692.762 4.780.556| 4.780.556| 4.780 556| 3.891.799| 698.206| 190.551 -303.667| -303.661| -303.667| -303.667| 395.445.884 85.525.448| 61.090,668| 692,762 4.780.556| 1.901.498 4.780.556 1.901.498 4.780.556| 1.901.498 45 3.891.799| 1.439.041 698.206 452.266 190.551 10.146 -303.667| -303.667| -303.667| -303.667| 361.785.153 33.660.731 2960.777.789 17.352.201 55.877.677 68.173.247 57.043.050) 4.047.618| 53.263.757 692762 716.385

Pag. 13 -lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol Pa- ra- graf] Gru- pa / Titlu Ar- ti- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Ol 01 01 Ol 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Ol 01 01 11 15 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Fond aferent platii cu ora Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 744.200) 175.000) 305.000) 258.000| 5.428) 72| 2.900 2.900) 10.900| 10.900 34.403.560 25.342.496| 625.424, 902.207| 14.041.937 3.147.274| 80.200 43.510 3.590| 826.798| 1.126.776| 4.544.780) 785.200) 215.500) 305.000) 258.000 5.928 | 2.900 2.900 11.900| 11.900| 46.928.020| 35.185.156| 649.324 1.027.457| 21.084.437| 4.074.614 203.200| 115.510 2.890 915.848 1.427.396] 5.684. 480| 677.962| 215.500) 305.000) 150.762| 5.928 72| 2.900) 2.900) 11.900| 11.900| 43.155.338 32.470.592 589.510) 972.505| 19.516.920) 3.832.302 187.871| 34.124 1.729 801.305| 1.230.159| 5.304.161 677.962| 215.500| 305.000 150.762) 5.928, TR 2.900) 2.900) 11.900) 11.900| 43,155.328 32.470.592| 589.510| 972.505| 19.516.920 3.832.302) 187.877| 34.124 1.729| 801.305| 1.230.159 5.304.161 677.962| 215.500] 305.000| 2.900 2.900| 11.900) 11.900) 39.128.962 30.574.025, 549.888 912.895 18.400.218 3.653.341 109.877| 31.322) 1.709 1719.345| 1.184.235] 4.951.195| 4.026.366| 1.896.561| 39.622 59.610) 1.116.702| 178.961 78.000) 2.802 20| 21.960) 45924 352.966 701.245 288.336 257.547 145.606 9.325 431 2900 2.900 12.240 12.240 35.021.098 28.404.043 462.146 825.755 17.107.226 3.371.401 54.293 271216 1728 756.883 1.095.324 4702071

Pag. 14 -lei- Capi-| tol Sub- capi- tol pa / Titlu Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 04 06 06 09 11 01 01 01 02 04 ol 02 18 Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne 6.109.915 11.163 10.000 665| 500) 1.108.487) 5.976) 16.000] 1.086.511 42.622| 39.647| 2.975| 1.000 19.650) 35.500| 338.649) 411.381 982.697| 1.500) 2.250| 840.310) 138.137) 6.733.300) 6.733.300) 1.536.865 11.463 10.300 663| 500| 1535.637| 4.476| 14.000| 1.517.161 33.622 30.647| 2.975| 1.000| 16.650) 35.500) 263.349 437.181 1.871.597 1.500| 2.250 1.700.710| 167.137| 10.564.800 10.564.800) 650.000 7.166.578 6.044 5.482| 562| 1.493.110) 10.000| 1479.172 16.379| 16.379| 13.692| 22.500) 162.246 390.681 1413.516| 1.500 1.254.280 157.736| 7.829.365 7.829.365| 88.404 7.166.568| 6.044 5.482 562| 1.495.110) 3.938| 10.000 1479.172| 16.379| 16.379| 13.692 22.500) 162.246] 390.681 1.413.516| 1.500| 1.254.280) 157.736 1.829.365 1.829.365| 88.404 5.312.809) 1.853.759) 6.044 5.482| 562| 1.323.029| 170.081 3.938| 10.000 1.309.091 170.081 15.719| 660| 15.719) 660 13.692| 19.500 3.000) 137.312 24 934| 375.768| 14.913 1.351 064| 62452 1.500 1.191.837 62.443 157.727 9 7.829.365| 1.829.365 88.404 4.676.936 5.195 5.195 269.741 200 269.541 14213 14213 5.000 16.500 135.290 304.147 1.190.033 1.500 1.056.050 132.483 7.829.365 7.829.365 83 404

Pag, g. 15 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Atid Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati 7 Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive A B 1 3 4 5 6 7 8=6-7 9 55 Ol 653| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 6.733.300 9.914.800| 7.740.961 7.740.961| 7.740.961 7.740.961 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 5.227.700) 4.347.200) 3.253.433) 3.253.433 3.253.433 135.421 57 02 Ajutoare sociale 5.227.700| 4.347.200 3.253.433 3.253.433 3.253.433| 3.135.421 37 02 01| Ajutoare sociale in numerar 3.570.700 2.690.200 1.897.187| 1.897.187 1.897.187| 1.884.188 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 1.645.000| 1.645.000) 1.353.446 1.353.446| 1.353.446 1.248.433 37 02 03 Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 12.000| 12.000) 2.800| 2.800| 2.800) 2.800 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.017.980| 224.766| 224.166| 224.766| 33445 58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.682.410 127.444 127.444 127.444 5.712 58 01 Ol Finantarea nationala 252.370) 104.996| 104.996 104.996| 58 01 02 | Finantarea externa nerambursabila 1.430.040) 22.448 22.448 22.448 5712 58 11 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 335.57 97.322 97.322| 97.322 17133 58 11 Ol | Finantarea nationala 50.300) 4.473 4.473 4473 4473 38 11 02| Finantarea externa nerambursabila 285.270) 92.849) 92.849 92.849) 73.260 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.233.510) 7.261.550) 5.935.014 5.935.014 5.913.762 21.252 6.478.023 59 01 Burse 6.792.860) 6.861.550) 5.535.014 5.535.014 5.513.762 21.252 6.300.938 59 02 Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 40.650 59 17 Despagubiri civile 400.000) 400.000 400.000) 400.000| 400.000) 177.085 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.162.470 35.654.310 24.792.136 24.792.136| 11.487.553 13.304.583| 2.613.940 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE - 35.162.470 35.654.310 24792.13 24.792.136 11.487.553 13.504.585) 2.613.940

Pag. 16 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa / Titlu Ar- ti- Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 s 6 1 8=6-7 9 6602 1 71 71 71 " 84 01 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana 35.162.470) 30.168.850) 473.100| 543.900| 3.976.620) 91.779.290) 60.787.290| 18.383.420 17.422.608| 14.280.666| 2.100.842) 62.800) 978.300 35.654.310 28.102.790 493.750 2.356.800 4.700.970| 98.094.040 15.668.770| 15.865.940) 15.269.608| 13.390.156| 1.309.952 40.300 900| 528.300 24.792.136 23.270.887| 267.443 312.045 941.761 -357.356| -357.356| -357.356| -357.356| 71.831.506| 60.196.509| 15.101.557) 14.561.701 12.724.056| 1.297.921 38.670) 508| 500.566 24.792.136| 23.270.887| 267.443 312.045 941.761 -357.356| -357.356| -357.356| -357.356| 71.831.506| 60.196.509| 15.101.557| 14.561.701 12.724.036| 1.297.921 38.670) 508| 500.566| 11.487,553| 10.004.241 267.443 312.045| 903.824 -357.356 -357.356| -357.356| -357.356| 70.556.331 59.872.623 15.101.557| 14.561.701 12.724.036| 1.297.921 38.670) 508| 13.304.583 13.266.646) 37.957| 1.275.175 323.886| 2.613.940 270.231 564.875 1.074.740 704 096 19.198.612 17.739.335 15.577.579 14.836.195 13.089.716 1.169.195 41.815 508 534.961

Pag. 17 - lei- Capi tol Sub- capi- tol Gru- pa/ Titlu ne+ Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 6 7 9 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5I 51 51 51 01 0 02 02 0% 07 01 02 04 01 02 46 22 Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre 470.080 470.080) 490.732 490.732| 2.307.430) 2.000.000) 167.430 75.000) 71.430 15.000 45.000 45.000) 95.00 34.641.680) 575.810 575.810) 34.065.870) 252.600) 252.600| 343.732) 343.732| 3.157.890) 2.590.000) 283.942| 158.307| 110.635| 15.000| 102.648 102.648 7.500| 2.000) 5.500| 70.000| 103.800| 103.800) 51.027.040) 1.285.810 1.285.810) 49.741.230) 211.179 211.179) 328.677| 328.677| 2.139.116| 1.904.043| 55.452| 34.145| 16.797) 4 510| 28.174 28.174 5.339| 1.617 3.722 67.500| 18.608 78.608 42.917.601 660.764 660.764 42.256.837| 211.179) 211.179 328.677| 328.677| 2.139.116 1.904.043 55.452 34.145| 16.797| 4510 28.174 28.174 5.339| 1.617 3.722| 67 500| 18.608) 78.608 42917.601 660.764| 660.764| 42.256.831| 211.179 211.179) 328.6717| 328.677| 1.815.230| 1.581.990| 55.452 34.145| 16.791) 4510 28.174| 28.174 3.506) 1.617 1.889| 67.500| 78.608| 78.608 42.917.601 660.764| 660.764| 42.256.837| 323.886| 322 053| 833, 412.800 412.800 328.584 328.584 1.395.966 1.312.176 5.339 1617 3722 200 78.251 78.251 660.764 660.764 660.764

18 = led Capi-| Sub-[ Pa-|[Gru-] Ar- tol | capi-| ra- | pa / | ti- tol |graf| Titlu | col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente initiale bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 5L 02 56 56 0I 56 01 58 58 ol 58 01 58 01 70 71 71 01 71 Ol 71 Ol 28 02 01 02 01 02 bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarca externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport 9.996.000| 23.873 000| 20.756.409| 24.069.870) 25.868.230| 21.500.428 5.454.760) 5.617.900) 38.235 5.454.760) 5.617.900| 38.235| 1.634.030) 1.649.520) 2.231 3.812.740) 3.848.880) 5.206| 1.990) 119.500) 30.798| 30.992.000 22.425.270 11.634.997| 30.992.000) 22.425.270 11.634.997 30.992.000| 22.425.270) 11.634.991| 28.271.940| 20.028.840 11.246.680) 20.756.409| 21.500.428 38.235| 38.235 2231 5.206 30.798| 11.634.997| 11.634.997 11.634.997| 11.246.680 20.756.409 21.500.428| 38.235 2231 5.206| 30.798) 10.683.708] 10.683.708| 10.683.708| 10.295.391 105.026 105.026 105.026 951.289 1.459.277 951.289| 1.459.277 951.289| 1.459.277 951.289 1.429 384

Pag. 19 - lei- Capi- tol Sub-| Pa- capi-| ra- tol |graf| Gru- pa/ Titlu Ar- ti- Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 6702 71 VI 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 12 13 16 17 30 01 07 08 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitati Drepturi de delegare Alocatii pentru locuinte Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de Stat Contributia asiguratorie pentru munca Contributii platite de angajator in numele angajatului 2.720.060) 136.632.360| 117.152.770| 30.710.000 29.402.824| 21.735.2917| 2.173.739) 68.250| 522.000| 1.050.000) 20.400) 260.000] 1.426.554 2.146.584 478.800| 478.800 828.376 192.452| 634.924 1.000) 2.396.430) 1352.132.760) 138.101.730| 32.428.280) 31.005.612| 22.221.413| 2.049.834 65.816 529.000) 1.230.960 22.400) 361.000) 1.391.942| 3.133.247| 570.542| 570.542 852.126 190.5517| 660.569) 1.000) 388.317 132.898.942| 128.473.774| 31.756.510| 30.352.881 22.077.281, 2.025.064| 64.357| 523.844| 921.459) 8212 309.860| 1.373.912| 3.048.892 564.548 564.548 839.081 189.351 649.684 46 388.317 124.039.841 119.914.083| 31.546.514 30.203.211 21.972.531, 2.024.864 58.857| 523.844| 921.459| 4.212 309.860| 1.373.912 3.013.672| 514.148| 514.148 829.155| 189.351 639.758| 46| 388.317| 14.869.936 9.169.905 110.846.801 9.067.282| 31.546.514 30.203.211 21.972.531 2.024.864 58 857| 523.844 921.459 4212 309.860| 1.373.912 3.013.672 514.148) 514.148 829.155| 189.351 639.758| 46| 1909.739.754 106.888.978 31.847.495 30.450.250 22.305.013 1.992 430 74450 523 844 910.203 4.212 302310 1.455.165 2.882.603 546.698 546 698 850.565 193.092 657.473

Pag. 20 - lei- Pa- |Gru- | Ar-| Ali- Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator tol |graf]|Titlu| col | at A B l 2 3 4 5 6 7 8=6-7 4 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 84.557.850| 104.796.760| 96.358.164| 88.008.469| 78.941.187| 9.067.282 74.648.977 20 01 Bunuri si servicii 26.417.836 28.419.844| 26.196.827| 23.250.120| 22.886.751 63.369 23.494.323 20 01 01| Fumituri de birou 71.088 80.294| 74.713) 65.530) 63381 2.149) 65.443 20 01 02| Materiale pentru curatenie 34.936 32.777| 31.15| 24.999| 24.608 391 21,527 20 01 05| Incalzit, iluminat si forta motrica 866.655 950.487 839.096| 704.858| 654.602 50.256| 765.820 20 01 04| Apa, canal si salubritate 132.417| 159.550| 138.365, 133.789 119.329 14.460) 109.523 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 66.321 53421 47.512 31.701 30.124 1.577 35.284 20 01 06| Piese de schimb 10.993| 19.000 13.424 8.559| 8.559| 10.653 20 01 07| Transport 830.338| 718.268 746.394 650.563 625.210) 25 353| 514.956 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 180.497 182.497 167.532| 126.613 122.702 3911 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.071.353 22.188.772| 20.231.147 18.864.949) 18.628.471 236478 16.807.922 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.147.238 3.974.778| 3.907.529) 2.638.559 2.609.765 28.794 3.032.597 20 02 Reparatii curente 3.336.746 2.693.369| 1.801.972| 1.743.991 1.311.131 432.860| 1.647.924 20 03 Hrana 1.265.000| 2289715 2.124.941 2.124.941 1.633.063 491.878 1.707.123 20 03 01| Hrana pentru oameni 765.000| 1.7050 1.542.590| 1.542.590) 1.311.815 230.775 1.283.620 20 03 02| Hrana pentru animale 500.000) 584.715 582.351 582.351 321.248| 261.103 423.503 20 04 Medicamente si materiale sanitare 113.000) 123.435 34.668 34.668 79411 3.257| 52.813 20 04 01| Medicamente 108.000| 115.335| 79.678) 79.678 14421 5.257| 52.815 20 04 02| Materiale sanitare 4.000 6.100 3.992 3.992 3.992| 20 04 04| Dezinfectanti 1.000| 2.000| 998| 998| 998| 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 845.079| 1.090.930| 822.785| 695.422) 631.563] 61.859| 250.958 20 05 01| Uniforme si echipament 410.000 480.000 441.565 396.605 351.350) 45.255 118021 20 05 30| Alte obiecte de inventar 435.079 610.930| 381220) 296.817| 280.213 16.604 132.937

Pag. 21 - lei- Cart tol Sub- capi-j ra- tol Pa- graf] Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 3 4 s 6 7 8=6-7 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5I 51 0% 0% 11 14 25 3 30 30 30 30 02 02 01 02 01 29 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare 2.169.564) 1.386.964| 182.600| 243.470) 39.756 18.795| 50.108.604) 269.615| 45.502| 1.851.502 47.941.985| 1.500.000) 1.500.000) 1.500.000) 182.220| 2.284.185 1.557.185| 127.000 236.970) 42.256| 24.595| 687.771 66.903.690 542615 52.925| 1.585.738 3.423 64.718.989| 300.000) 300.001 300.000 316.690| 2.180.068 1479.141 700.921| 231.254 23.236 19.522| 685.771 62.187.120| 534.232| 45.728 1.517.446) 3.423| 60.086.291 104.009] 1.820.737) 1.191.583 629.154 15.236| 19.522) 685.771 57.543.807 231.339 38.728) 721.982, 3.423 56.548.335 104.009) 1.638.514 182.223| 1.075.343 116.240 563.171 65.983 25.224 1.030) 685.771 50.015.001 7.528.806| 222.021 9.318 38.226) 502| 707.519) 14.463 3.423| 49.043.812 1.504.523 104.009| 1.274.001 961.334 312.667 8.856 18.019 46.112.838 442541 45.046 972.822 44.652.429 147.982

Pag. 22 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- |Gru- ra- graf| Titlu pa / Ar- ti- col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A 8=6-7 9 58 58 58 58 58 59 59 70 7) 7" 71 7” "7 71 71 84 01 OI 15 18 15 17 40 01 i Ol 01 01 01 02 01 02 01 02 03 Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 Finantarea nationala Finantare externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII 151.570) 22.740) 128.830| 30,650) 30.650 202.700| 202.700 19.628.170) 19.628.170) 19.628.170) 13.251.320 1.262.340 1.003.590| 4.110.920 -148.580| 272.290) 40.850) 231.440 44.400 30.650| 13.750) 260.000) 2.100| 257.900 14.250.770) 14.250.770 14.234.940) 9.272.790) 1.337.360) 596.590) 3.028.200 15.830) -219.740) 82.069 24.649) 57.420) 21.940 21.940| 255.091 2.066| 253.025| 4.763.026| 4.763.026| 4.747.196) 3.555.326| 392.729 196.578| 602.563 15.850| -337.858| 82.069 24.649| 57.420) 21.940) 21.940) 255.091 2.066, 253.025| 4.463.616| 4.463.616| 4.463.616] 3.293.746) 392.729) 174.578) 602.563 -337.858| 82.069) 24.649) 57.420) 21.940) 21940) 255.091 2.066| 253.025 4.360.993 4.360.993) 4.360.993) 3.243.174 392.729 174.578| 550.512 -337.858| 102.623 102.623 102.623| 50.572 52.051 131.230 32037 99.193 16.752 16.752 244.526 2.066 242 460 2.850.776 2.850.776 2.844.026 1.561.302 1.074.700 162.362 45.662 6.750

Pag. 23 - lei- z- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-j ra- | pa/ to |graf| Titlu Ar- ti- Ali- ne- at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare itiale definitive itiale definitive Angajamente bugetare Angajamente Plati legale Angajamente legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 6802 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 01 01 01 01 ol 01 01 01 01 01 01 Ol 01 06 12 13 17 07 01 02 04 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate -148.580)| -148.580| -148.580| 111.706.220) 110.039.060| 56.051.990) 52.749.945| 24.764.917| 3.948.820) 20.794.207| 10.000) 3.232.001 2.052.550) 2.052.554 1.249.495 1.249.495 11.300.010 3.387 134| 301.135| 311.661 1.071.824 298.569) -219.740| -219.740| -219.740| 120.746.740) 119.263.320| 59.813.240) 56.865.695| 26.335.967| 4.933.120) 21.895.507| 10.000) 3.691.101 1.642.550) 1.642.550) 1.304.995| 1.304.995| 12.468.760) 4.123.735| 401.135| 331.661 1.322.824, 432.570 -337.858| -337.858 -337.858| 114.049.089| 113.260.770| 58.880.504 55.983.161 25.851.213| 4.797 558| 21.844.665| 3.489.725) 1.637.150 1.637.150] 1.260.193] 1.260.195 9.333.929| 2.863.388| 343.735 272.210 153.363| 231433 -337 858| -337.858| -337.858| -337.858| -337.858| -337.858| 114.049.089| 108.185.639| 5.863.450 113.260.770| 108.031.590| 5.229.180| 58.880.504| 58.880.504| 55.983.161 55.983.161 25.851.213 25.851.213 4.197.558 4.197.558| 21.844.665 21.844.665| 3.489.725| 3.489.725) 1.637.150| 1.637.150) 1.637.150] 1.637.150| 1.260.193| 1.260.193 1.260.193 1.260.193| 9.333.929) 6.551,64 2.782.289| 2.863.388 2.186.060| 677.328 343.735| 205.696, 138.039) 272.210) 225.097| 47.113 153.363 638.493 114.870 231.433 190.496 409317| 105.961.746 105.497.195 58.857.042 56.357.013 26.013.726 21.087.278 3.941.670 1.241.300 1.241.300 1.258.729 1.258.729 6.862.079 2.263.236 291.961 139.006 661.229

Pag. 24 - lei- Cap] tol Sub- Pa- capi-| ra- tol graf| Gru- pa/ Tidu Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare ale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B n 7 8=6-7 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 91 01 01 01 01 02 E) 3 05 06 08 09 Ol 01 02 04 0 02 Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 199.400 49.319 232.102 195.112 728.012| 753.890 5.803.234| 5.803.234 184.441 81.987| 15.000 87 454| 263.584 55.355| 60.785| 147.444 189.125| 159.125| 30.000| 175.490) 172.157| 192.100) 42.819) 325.502| 247.112 828.012 987.8%% 5.798.234 5.798.234 224.440) 119.086| 14.900| 90.454| 256.584 45.355| 43.785) 167.444| 153.125 153.125 157.490| 172.157 190.899) 17.702| 266.750) 204.010 583.286 915.682| 4.471.570| 4.471.570 110.154| 64.523 1.628 44.003 205.751 15.363| 42.316 148.072| 136.479| 136.479| 148.680| 100.845 190.899 17.702| 266.750] 204.010| 583.286| 915.682 4.471.570 4.471.570| 110.154 64.523 1.628| 44.003 205.751 148.072 136.479 136.479| 148.680| 100.845| 100.899| 9.543 127.889 424.064 402.280) 3.150.147| 3.150.147 80.781 50.882) 1.072) 28.827| 173.011 15.225 42.316 115.470) 94.639| 94.639 108.600) 63.090) 90 000| 8.159 2.867| 76.121 159.222 513.402| 321423 -321.423| 29.373 13.641 556| 15.176 32.740| 138| 32.602| 41.840 41.840) 112.080 5.468 266.545 11.144 458.586 799.250 2.989.627 2.989.627 91.389 50.910 16.289 24.190 106714 106.714 115.230 86.579

Pag. 25 -lei- Capi- tol Sub- Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / tol graf| Titlu col at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit efective Cheltuieli B 20 20 20 20 51 57 37 537 57 58 58 58 58 58 58 58 3 30 30 3 01 01 02 02 01 01 01 o 02 02 01 02 01 02 01 intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli necligibile Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala 20.000] 350.955| 39.350) 58.045| 253.560 1.032.000] 1.032.000 1.032.000 31.000.000| 31.000.000) 29.740.567| 1.259.433 1.099.060) 200.000 30.000| 170.000) 899.060 134.860) 36.350| 58.045| 470.710) 1.227.000) 1.227.000 1.227.000 33.600.000) 33.600.000 32.340.567| 1.259.433 1.423.810 524.750) 35.891 203.279 285.580| 899.060 134.860| 21.713 22.751 306.916| 1.227.000| 1.227.000) 1.227.000) 32.897. 716| 32.897.716 31.744.795 1.152.921 797.351 56.421| 5.279 29.490) 21.658 740.924 30.000) 351.380 21713) 22.751 306.916) 1.227.000| 1.227.000) 1.227.000| 32.897.716| 32.897.716| 31.744.795| 1.152.921 797.351 56.421| 5.27 29.490) 21.658 740.924 RE 221.018 1.227.000) 1.227.000| 1.227.000) 32.583.283 32.583.283 31.744.795| 838.488 797.351 56.427) 5.219 29.490) 21.658 740.924 111.138| 30.000 88.348 380.054 2.450 16.445 22751 85.898 340.858 1.227.000 1.227.000 1.227.000 314.433 30.744.367 314.433 30.744.367 29.591.446 314.433 1.152.921 575.378 42.254 5.561 36.693 533.124 79.969

Pag. 26 - lei- Capi-| Sub-| Pa- tol | eapi-| ra- tol Gru- pa/ graf| Titlu Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 7 9 7000 02 58 59 59 59 70 71 71 71 71 71 71 84 83 85 85 02 40 01 01 91 01 01 01 01 02 01 02 01 Finantarea externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SL APE 764.200) 9.556.000) 9.400.000 156.000) 1.667.160) 1.667.160) 1.667.160) 89.250) 512.204 1.065.706] 99.384.840) 164.200| 10.730.510) 10.574.510| 156.000| 1.483 420| 1.483.420 1.483.420| 10.000 89.250) 822.204 561.966 131.375.260| 629.786 10.124.270 10.035.945| 88.325| 982.757| 982.751) 982.757| 82.598) 703.198 196.961 -194.438| -194.438 -194.438 -194.438 100.360.008| 629.786| 10.124.270) 10.035.945| 88.325| 982.757) 9827517| 982.757 82.598| 703.198| 196.961 -194.438 -194 438| -194 438| -194.438| 100.360.008! 629.786| 7.991.812) 1.903.487| 88.325 348.487 348.487 348.4817| 168.091 180.396 -194.438| -194.438| -194.438| -194.438| 85.613.664 2.132.458 2.132.458 634.270) 654.270| 82 598| 535.107| 16.565 14.746.344 453.155 7.231.329 7.130.482 100.847 464 SSI 464.551 464 551 933 270.244 151872 41.502 65.361.496

Pag. 27 -le Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator tol |graf[Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale A B 1 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 86; 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 80.523.710) 98.255.620) 71.716.974 71.716.974 64.721.972| 7.049.002 43.863.225 OI CHELTUIELI CURENTE 31.814.110) 50 735.620) 35.201.629| 35.201.629 28.189.966) 7.011.663 26.718.351 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 470.00 470.010) 427.840 427.840 427.840) 425.709 10 01 Cheltuieli salariale in bani 451.578 451.588 411.387| 411.387| 411.387| 409.255 10 01 Ql| Salarii de baza 430.830| 429.795| 397.066| 397.066| 397.066| 392.869 10 01 13| Drepturi de delegare 500| 10 Ol 17| Indemnizatii de hrana 20.748 20.758 14.321 14.321 14.321 15.847 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 537 537 10 02 Cheltuieli salariale in natura 1.250| 7.250) 1.250 1.250| 7.250) 7.250 10 02 06| Vouchere de vacanta 1.250 7.250) 7.250) 1.250| 1.250 10 03 Contributii 11.172) 11.172| 9.203| 9.203 9.203| 9.206 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 239| 239| 10 03 07| Contributia asiguratorie pentru munca 10.933 10.933 9.203| 9.203) 9.203 9.206 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19.926.580 38.848.080) 34.413.923 34.413.923| 27.422.714 6.991.209) 26.244.184 20 01 Bunuri si servicii 11.102.798 22.969.113 20.673.178 20.673.178| 17.450.348| 3.222.830) 15.019.878 20 01 01| Fumituri de birou 4.000 4.000) 3.320) 3.320) 3.320 20 01 02| Materiale pentru curatenie 2.000 87815 86.881 86.881 16.183, 70.698 84.977 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 7.530.268| 17.129.568| 15.603.084 15.603.084, 13.827.372) 1775.712| 11.395.989 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.802.01 4.682.710) 4.065.405| 4.063.405 2.828 039| 1.235.366| 3.187.642 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5.432| 5.932| 5.727 5721| 5.250| 477| 5.727 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 90.368 90.368 63.262) 63.262 63.262| 29.267 20 Ol 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 668.720| 968.720 847.499 847 499| 706.922 140.577 316.276

Pag. 28 - lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-[Ar-] Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator tor |graf|Titlu| col | at înitiale A B 1 2 3 4 5 6 7 "8-7 9 20 02 Reparatii curente 490.540) 4.634.725) 4.034.128 4.034.128| 1.459.484 2.574.644 4.222.887 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50.000| 20 05 30| Alte obiecte de inventar 50.000) 20 06 Deplasari, detasari, transferari 10.000) 10.000 1.592 1.592 1.592 1.592 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 10.000| 10.000 1.592| 1,592| 1.592| 1.592 20 13 Pregatire profesionala 3.900| 20 14 Protectia muncii 3 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 64.0 64.000| 36.097| 36.0917| 36.097| 26.708 20 30 Alte cheltuieli 8.255.042| 11.116.042 9.668.928 9.668.928| 8.475.193) 1.193.735| 6.973.119 20 30 01| Reclama si publicitate 1.060 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 12.020) 12.020 9.143 9.143 9.143| 9.143 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.243.022 11.103.022 9.659.785| 9.659.785 8.466.050 1.193.735| 6.963.976 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 900| 900| 900| 900| 900| 900 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 909 900 900| 900) 900| 900 56 Ol 01 | Finantarea nationala 900 900 900 900| 900) 900 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 11.416.630| 11.416.630 358.966 358.966| 338.512 20.454 47.558 58 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 11.416.630) 11.416.630 358.966 358.966 338.512 20.454 41.558

Pag. 29 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati legal Cheltuieli egale bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra-| pa/ | ti- | ned tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 58 01 01 | Finantarea nationala 5516.73 5.516.730) 176.227 176.227| 166.147| 10.080) 23.637 58 01 02 | Finantarea externa nerambursabila 5.742.210) 5.142.270 182.739) 182.739| 172.365 10.374, 23.921 58 01 05 | Cheltuieli neeligibile 157.630) 157.630) 14.066.473 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.869.140 10.079.540) 287.606| 287.606| 250.267| 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 10.869.140) 10.079.540 287.606| 287.606| 250.267| 37339 14.066.473 71 ol Active fixe 10.869.140 10.079.540 287.606 287.606| 250.267| 31.339| 14.066.473 71 Ol 01| Constructii 8.062.940 7.303.940 74.658| 74.658 74.658| 12.687.568 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 689.026 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 97.300) 606.561 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.806.200) 2.678.300) 212,948 212.948| 175.609| 37.339| 83318 79 OPERATIUNI FINANCIARE 37.840.460) 37.440.460) 37.068.286| 37.068.286 37.068.286 3.078.401 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 37.840.460 37.440.460 37.068.286 37.068.286| 37.068.286 3.078.401 si ol Rambursari de credite externe 15.303.000) 15.078.000 15.077.784 15.077.784| 15.077.784| 3.077.784 81 Ol 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 15.303.004 15.078.000) 15.077.784 15.077.784 15.077.784 3.077.784 81 02 Rambursari de credite interne 22.537.461 22.362.460) 21.990.502| 21.990.502| 21.990.502 617 81 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 22.537.460) 22.362.460) 21.990.502 21.990.502| 21.990.502| 617 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -180.541 -180.547| -180.547| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -780.547, -180.547| -180.547|

Pac. 30 - lei- Capi- tol Sub- capi-| ra- Pa- tol graf Gru- pa / Titlu Ar-| Ali- ti- | ne col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale Angajamente definitive bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 7402 85 OI 20 20 20 20 20 20 20 56 56 56 58 01 01 01 01 02 01 01 30 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Cocziune (FC) Finantarea nationala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) n 18.861.130| 18.497.840 18.200.000] 17.500.000] 17.500.000) 700.000) 700.000) 297.840) 297.840) 297.841 -780.541| -24.619| -755.928| 33.119.640) 28.583.034| 32.416.850 28.265.847| 31.906.060] 28.031.955| 30.688.000) 27.809.462| 30.688.000) 27.809.462 1.000) 1.000] 1.217.060) 222.493 1.217.060 222.493) 297.840 226.730 297.840 226.730| 297.840) 226.730| 212.950| 7.162| 82.950 7 162| -780.547| -24.619| -755.928| 28.583.034| 28.265.847| 28.031.955| 27.809.462| 27.809.462| 2224953 222.493 226.730) 226.730| 226.730) 7,162 7:162| -780.547| -24.619| -755.928| 20,885.692| 7.697.342 20.778.512 1.481.335 20.544.620| 1.487.333| 20.392.776) 1.416.686) 20.392.776| 7.416.686 151.844 70.649] 151.844 70.649| 226.730) 226.730 226.730 7.162| 7.162| 21.498.271 21.367.080 21.295.582 21.073.005 21.073.005 222.577 222577 71.498 11498

Pag. 31 - lei- Capi-| Sub- Pa- tol | capi-| ra- tol graf Gru- pa / Titlu Ar- ti- col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 8=6-7 8000 02 8102 58 58 58 58 70 71 71 771 n "1 01 40 40 58 58 58 58 i 11 15 01 01 01 01 01 02 02 30 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, cchipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul de Coeziune(FC) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila 363.290) 363.290 363.290 363.290) 307.647.240| 107.998.300| 81.326.520 36.469.680) 36.469.680| 44.856.840) 44.856.840) 5.654.210) 32.040.600) 12.450 70.500| 130.000) 130.000) 702.790 702.790| 702.790) 161.000 178.500) 363.290) 367.434.230) 108.432.830| 81.326.520) 36.469.680 36.469.680) 44.856.840) 44.856.840| 5.654.210) 32.040.600) 1.074| 6.088 317.187| 317.187| 317.187 160.007| 157.180| 285.609.284| 62.537.491) 36.469.680) 36.469.680] 36.469.680 1.074 6.088 317.187| 317.187| 317.187] 160.007| 157.180| 285.609.284| 62.537.497| 36.469.680) 36.469.681 36.469.680| 1.074 6.088| 107.180) 107.180| 107.180) 107.180 241.065.318 58.738.645 33.072.400 33.072.400) 33.072.400 210.007 210.007| 210.007 160.007| 50.000| 44.543.966 3.798.852| 3.397.280) 3.397.280| 3.397.280) 10.674 60.824 131.191 131.191 131.191 121.404 9.787 192.091.03 36.475.693 36.469.683 36.469.683 36.469.683

Pag. 32 - lei- Capi- tol Sub- capi-| ra- tol Pa-|Gru- graf| Titlu pa/ Ar- ti- Ali- ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltuieli legale de platit efectuate efective A 3 4 8402 58 70 m 7 n 71 72 72 72 84 85 85 01 20 20 20 03 01 01 01 01 01 01 01 01 OI 0 0 o 0 3 1 o Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru 7.162.030| 26.671.780| 5.671.780] 5.671.780) 5.181.580) 490.200 21.000.000 21.000.000) 21.000.000 19.648.940) 126.393.510| 50.176.000 14.244.000) 1.162.030) 27.106.310| 6.106 310| 6.106.310) 5.366.110| 740.200) 21.000.000) 21.000.000 21.000.000) 259.001.400) 195.271.740| 80.013.000| 19.234.000) 26.246.153| 5.246.153 5.246.153 5.174.032| 72421, 21.000.000| 21.000.000 21.000.000 -178.336| -178.336| -178.336| -178.336| 223.071.787| 189.792.891 71.859. 364| 19.160.149| 26.246.153 5.246.153| 5.246.153 5.174.032) 72.121 21.000.000| 21.000.000 21.000.000] -178.336| -178.336| -178.336| -178.336| 223.071.787| 189.792.891 71.859.364| 19.160.149 25.844.581 401.572 6.010 4.844 581, 401.572 6.010 4.844.581 401.572, 6.010 4.772.460) 401.572 72.121 6010 21.000.000 21.000.000) 21.000.000) -178.336| -178.336| -178.336| -178.336| 182.326.673| 40.745.114 155.615.344 150.851.638| 38.941.253| 145.121.448 57.651.842 20.207.522| 53.883 511 14,135.935| 5.024.214

Pag. 33 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol ra- graf pa/ Titlu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 20 20 40 40 58 58 58 58 58 58 70 " " 71 7” 7 Ol Ol 01 91 15 15 15 01 01 01 i Ol 02 03 01 02 91 02 intretinere si functionare Reparatii curente Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 Finantarea nationala Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte 14.244.000) 35.920.000| 12.000] 12.000) 76.000.000| 76.000.000| 217.310 212.310) 31.850 180.460) 5.000| 750| 4.250) 73.255.630) 73.255.630 73.255.630) 45.285.970) 21.403.140) 19.234.000 60.757.000 22.000) 22.000| 13.000.000) 113.000.000| 2.258.740) 2.228.740) 184.290| 1.044.450 1.000.000 30.000| 13.250) 16.750) 63.729.660) 63.729.660) 63.729.660) 37.384.570| 19.823.140| 19.160.149 58.681.715 17.500| 17.500) 11.853.021 111.853.021 80.506 80.506| 9.721| 70.719| 33.278.896| 33.278.896| 33.278.896| 13.805.129] 18.932.623 19.160.149| 58.681. 715| 17.500 17.500) 111.853.021 111.853.021 30.506 80.506| 9.721| 70.779) 33.278.896| 33.278.896| 33.278.896) 13.805.129 18.932.6253| 14.135.935 43.502.907| 13.000 13.000) 93.119.290) 93.119.290) 80.506| 80.506| 9.721 70.77 31.475.035| 31.475.035] 31.475.035 12.240.616] 18.835.123 5.024.214) 15.178.808 4.500) 4.500) 18.733.731 18.733.751 1.803.861 1.803.861 1.803.861 1.564 513| 97.500) 12.638.975 41.230.536 14.000 14.000 91.091.033 91.091.033 146.904 144.775 24.135 120.640 2.129 341 1.788 10.493.896 10.495.896 10.493.896 10.493.896

Pag. 34 - lei- 2 Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angi tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol |graf|Titlu| col | at initiale A B 1 2 s 4 = vo n 8=6-7 9 active corporale 400.000) 400.000| 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 6.166.520) 6.121.950| 541.144| 541.144| 399.296; 141.848| Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil nb Pr. SEF pe Q

ia NIC CL Tri SARA / CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31122019 Pag. e 1 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- |Gru- ra-| pa / graf| Titlu Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective 3 4 s 6 7 8=6-7 9 5002 5100 5102 5402 5502 6000 6102 6500 6502 6602 6702 6802 7000 7002 7402 8000 8102 8402 02 02 02 TOTAL CHELTUIELI Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT SANATATE CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA PROTECTIA MEDIULUI Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE TRANSPORTURI 673.841.450| 101.808.920| 71.528.590| 500.000) 23.780.330) 33.065.010 33.065.010 299.834.800| 54.356.170) 21.266.660) 115.321.970| 108.940.000| 16.437.040 58.237.040| 18.200.000 162.645.680 36.469.680 126.176.000| 825.809.320| 108.979.910| 86.449.580) 750.000) 21.780.330 33.366.000] 33.366.000| 345.316.120) 69.901.670) 20.309.640| 137.265.500| 117.839.510| 108.664.610| 16.758.550| 31.906.060| 229 482.680) 36.469.680| 193.013.000| 1770.805.821 94.221.193 75.911.304 517.736) 17.792.153 31.952.633 31.952 633| 318.710.881, 60.508.556) 17.901.437| 128.031.907| 112.268.981, 99.917.385 71.885.430| 28.031.955 226.003.729| 36.291.344| 189.712.385| 1762.246.120) 94.221.193 75.911.304| 517.736| 17.792.153 31.952.633 31.952.633 310.151.180| 60.508.546| 17.901.437| 119.472.216| 112.268.981 99.917.385| 71.885.430 28.031.955| 226.003.729| 36.291.344| 189.712.385| 684.368.381| 71.877.739) 92.040.591 2.180.602 73.917.239 1.994.065 331.199| 186.537 17.792.153 31.740.539 212.094 31.740.539 212.094 291.483.214 18.667.966) 56.460.928 4.047 618| 17.571.551, 323.886| 110.404.934 9.067.282| 107.039.801 5.229.180) 85.438.841 14.478.544 64.894.221 6.991.209) 20.544.620| 1.487.335| 183.665.196| 42.338.535 32.894.064 3.397.280 150.771.132| 38.941.253 1733.922.861 187.257.508 170.189.205 419233 16.648.872 31.700.036 31.700.036 282.477 414 53.180.292 17.634.309 106.740.996 104.921.817 51.043.876 29.748.294 21.295.582 181.444.227 36.469.685 144.974.544

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 31122019 Pag. 2 -lei- Sub- tol | capi-| ra- Capi-| Pa- tol |graf| Titlu Gru- pa/ | ti- col Ar- Ali ned at Denumire in ator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A *13 65 02 5002 5100 02 5102 20 3 55 57 59 79 81 84 85 01 10 10 9 10 01 10 01 01 06 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri 100| 100 673.841.450| 825.809.320| 6536.149.570) 1788.588.600 197.036.840| 202.933.480| 2535.036.700) 335.488.240) 23.780.330) 21.780.330| 112.469.680) 149.469.680| 1.622.810 2.512.810 6.733.300| 10.564.800| 36.227.700) 37.947.200) 23.242.210| 27.892.060) 37.840.460) 37.440.460 37.840.460) 37.440.460 -148.580| -219.740| -148.580| -219.740| 101.808.920 108.979.910| 71.528.590) 86.449.580) 71.528.590) 86.449.580| 60.063.430) 62.956.010) 57.583.398| 60.467.263| 53.834.053 56.998.543| 62.000 69.690| 1770.805.821 7136.069.283 197.830.109| 305.340.110| 17.792.153 148.322.701 1.887.764 7829.565| 36.151.149 20.915.932 37.068.286| 37.068.286| -2.331.748| -2.331.748| 94.221.193| 75.911.304 16.846.778 60.934.697| 58.568.294 55.294.367| 63.866 1762.246.120 1727.509.582| 197.620.113 296.990.403| 17.792.153 148.322.701 1.887.764 1.829.365| 36.151.149| 20.915.932 37.068.286] 37.068.286) -2.331.748| -2.331.748| 94.221.193 15.911.304) 76.846.778 60.934.697| 58.568.294| 55.294.367| 63.866| 684.368.381 649.631.843| 197.620.113| 243.711.820| 17.792.153 126.191.690| 1.887.764| 1.829.365 35.836.716| 18.762.222| 37.068.286 37.068.286| -2.331.748 -2.331.748| 92.040.591 13.917.239) 14.852.713 60.934.6917| 58.568.294 55.294 367| 63.866| 11.871.739) 71.871.739| 53.278.585| 22.131.011 314.433 2.153. 710| 2.180.602| 1.994.065 1.994.065] 7133.922.861 7130.844.460 200.959.524 31.026.232 16.648.872 127.560.716 1.887.764 7.829.365 33.879.788 111.052.199 3.078.401 3.078.401 187.257.308 170.189.203 170.189.203 63.481.283 60.335.631 56.841.472 63.442

Pag. 3 - lei- Capi-| tol Sub- capi tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ali: ne- at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 8=6-7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 05 05 06 06 02 07 01 02 03 04 05 06 08 30 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari de somaj Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 873.498| 31.600) 2.482.247| 300.000) 1.232.060 1.232.000 1.248.032| 160.197| 1.087.835| 11.465.160) 6.549.931| 355.123 139.500| 1.373,996| 215.468 34.000| 51.600] 978.794| 3.401.456 283.900 133.993| 133.993 435.340 891.818 66.100| 2.362.100] 79.010) 1.023.466| 1.023 466| 1.465.281 129.997| 1,335.284| 13.993.570) 7.134.925] 406.123| 154.500) 1.120.244 261.773 39.000| 111.600 983.200 4.058.485| 313.900) 261.950) 261.950 388.340 813.437| 30.686) gi 2.342.856| 2 102| 983.941 983.941 1.382.462 121.008] 1.261.454 11.310.524 5.899.909| 322.21 123.926| 992.478| 158.049| 24.618| 42817 710.820| 3.524.982 262.731 173.476| 173.476| 238.288 813.437| 30.686| 2.342.836| 2 .102| 983.941 983.941 1.382.462 121.008 1.261.454 11.310.524| 5.899.90' 322.219 123.926| 992.478 158.049) 24.618 423817 710.820 3.524.982| 262731 173.476 173.476 238.288 813.437 30.686 2.342.836| 23.102| 983.941 983.941 1.382.462| 121.008] 1.261.454| 9.316.459| 5.193.054 268.995 102.527 861.622| 114413 22.018| 34.674| 652,521 3.136.284 172.275| 101.036| 101.036| 227.813 1994.065| 706.855| 53.224 21.399] 130.856 58.299| 388.698) 90.456, 72.440) 72.440) 10.475, 830.824 30.434 2490449 79010 1.687.170 1687170 1.458.482 121.866 1.336.616 9.609.599 5.131 512 281.700 83.935 873.560 145 394 37117 32.803 585.241 3.091.762 158 838 44.664 44.664 235.559

Pag. 4 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol ra- graf| Gru- pa / Titlu Ar- ti- col Ali- at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Chelti efective B 3 4 9 5402 20 20 20 20 20 20 20 20 20 59 59 834 01 20 13 25 17 01 01 01 02 01 Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servici: TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII 246.540| 114.540 188.800| 213.800| 182.000) 240.000) 1.057.090) 1.354.509) 2.822.900) 4.299.946) 23.200 33.200| 185.000) 210.000 43.200| 73.200| 2.571.500) 3.983.546) 6.000.000) 9.500.000 6.000.000) 9.500.000 500.000) 750.000| 500.000 750.000| 500.000 750.000 54.721) 54.727 183.561 183.561 104.698| 104.698 896.165 896.165| 3.735.257| 3.735.251| 28.752 28.752| 106.864 106.864) 53.686| 53.686| 3.545.955] 3.545.955 4.601.557 4.601.557) 4601.557| 4.601.557 -935.474 -935.474| -935.474| -935.474| -935.474| -935.474| -935.474| -935.474| 517.736| 517.736 517.736 517.736 517.736 517.736 53.921| 800| 173.886| 9.675 94.198| 9.900) 871.165 25.000) 2.656.318) 1.078.939) 26.034 2.718 92.052 14 812| 52.899| 787| 2.485.333) 1.060.622| 4.601.557 4.601.557| -935.474 -935.474| -935.474 -935.474| 331.199 186.537| 331.199) 186.537| 331.199 186.537| 54.727 180.832 74.698 1.016.681 2.947.647 25.628 106.864 53.686 2.761.469 97.098.321 97.098.321 419.233 419233

Pag. e. 5 - lei- Capi-| Sub-| Pa- tol | capi-| ra- tol |graf| Gru- pa / Titlu Ar-| Alt ti- | ned Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati 7 legale efectuate de platit Cheltuieli efective 1 2 3 9 5502 6000 02 6102 20 20 20 20 20 20 01 30 30 30 30 30 30 ol 10 10 01 01 07 05 05 50 30 30 30 01 01 01 02 02 02 03 Ol Bunuri si servicii Transport Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIEL! DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani 130.000) 130.000| 50.000 50.000) 320.000 320.000 23.780.530) 23.780.330) 23.780.330| 15.459.810) 15.459.810 8.320.520| 6.820.520) 1.500.001 33.065.010| 33.065.010 33.065.010| 30.600.000) 25.225.330) 230.000) 230.000) 150.000| 150.000) 370.000 370.000| 21.780.330) 21.780.330) 21.780.330) 13.459.810 13.459.810| 8.320.520) 6.820.520| 1.500.000 33.366.000| 33.366.000| 33.366.000) 30.600.000 25.223.330 119.192| 119.192 28.544| 28.544 370.000 370.000) 17.792.153) 17.792.153| 17.792.153 11.710.899| 11.710.899| 6.081.254| 6.012.564 68.690) 31.952.633 31.952.633| 32.256.300| 30.036.239| 24.898.002, 119.192 119.192 28.544| 28.544| 370.000| 370.000) 17.792.153| 17.792.153 17.792.153 11.710.899| 11.710.899| 6.081.254| 6.012.564| 68.690 31.952.633| 31.952.633 32.256.300) 30.036.239) 24.898.002 52.666| 66.526| 52.666| 66.526| 28.544 28.544 249.989| 120011 249.989 120011 17.792.153 17.792.153 17.792.153 11.710.899| 11.710.899| 6.081.254 6.012.564 68.690 31.740.539| 212.094 31.740.539 212.094 32.044.206 212.094| 30.036.239| 24.898.002 119.192 119.192 -76.874 -16.874 376915 376.915 16.648.872 16.648.872 16.648.872 11.704.104 11.704.104 4.944.768 4.876.078 68.690 31.700.036 31.700.036 31.700.036 30.054.033 24.915.707

Pag. 6 -lei Capi- tol Pa- graf Gru- pa / Titlu Ar- ti- Ali ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive ale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 OI o 01 01 01 01 01 01 01 02 3 03 04 n na > 01 | Salarii de baza 05 | Sporuri pentru conditii de munca Drepturi de delegare Cheltuieli salariale in natura 02| Norme de hrana 06| Vouchere de vacanta Contributii 07| Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servici! 01 | Furnituri de birou 02| Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05 | Carburanti si lubrifianti 06| Piese de schimb 08 | Posta. telecomunicatii, radio, tv, internet 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana 01 | Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare 24.359.970 847.360) 18.000) 4.821.673 4.271.673| 550.000 552.997| 552.997 2.200.010 1.554.010 85.000) 17.000 175.000 23.850 387.500| 43.096| 100.000 687.564 35.000) 30.000| 7.000| 7.000| 4.000) 24.359.970 847 360| 18.000| 4.821.673 4.271.673 550.000| 552.9917| 552.997| 2.626.000) 1.765.778 95.000| 21.800 255.500 28.350) 387.500| 67.09%) 134,372| 136.160| 40.000| 20.000) 7.000 7.000| 4.090) 24.125.678 765.204| 7.120 4.589.953 4.117,553| 472.400| 548.284, 548.284 2.220.061 1.500.083 82.503 21.760] 192.352| 25 298| 347.557| 58.766| 120.377 626.763 24. 707| 17.468 6.913 6.913 2.976| 24.125.678 765.204 7.120) 4.589.953 4.117,553| 472.400) 548.284| 548.284| 2.220.061 1.500.083| 82 503| 21.760) 192.352 25.298| 347.551| 58.766| 120.377 626.763 24.707 17.468| 6.915| 6.913 2.976 24.125.678| 765.204 1.120) 4.589.953! 4.117.553 472.400 548.284| 548.284 2.007.967| 1.376.607 69.980) 21.76 182.658| 24.445 322.480 44 526| 110.979 518.109 21.670 3.366| 1.976| 212.094 123.476| 12.523 9 694| 25.077 14.240| 9398 48.654| 3.037| 14.102| 6.913| 6913 1.000 24.147.116 761.471 7.120 4.589.955 4.117.553 472.400 548373 548.313 1.646.003 1.184.033 65.800 13.319 163.685 22.883 305.225 38.468 111.163 439.460 24.030 14.315 6913 6.913 1.976

Pag. a - lei- Capi] tol Sub- capi tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 8=6-7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 01 01 01 02 04 01 01 Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale 1.0001 2.000 1.000| 390.000 305.000) 20.000| 65.000| 25.000 25.000 27.000| 30.000| 108.000) 94.000) 14.009 15.000 15.000| 15.000 250.000) 250.000 1.000| 2.000| 1.000| 566.502 331.542 20.000) 214.960) 25.000| 25.000 41.000 25.000) 48.720| 123.000 94.000) 29.000 140.000 140 000| 1.000) 1.488) 488| 482.260 329.273| 19.579 133.408| 17.880| 17.880| 37.406| 21.872| 30.301 102.902 86.085| 16.817 1.000| 1.488 488| 482.260) 329.273 19.579| 133.408 17.880| 17.880| 37.406 21.872| 30.301 102.902| 86.085| 16.817 488 1.000) 488| 433.001 314.387| 19.579| 99.035| 17.880 17.880) 29.906| 21.872 30.301, 93.058 84.216 8.842 512 488 49.259 14.886| = E a z 7.500, 9.844 1.869| 1.915| 267.592 17.880 17.880 31.407 30301 76.113 59.286 16.827

Pag. 8 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali- Credite de angajament Credite bugetare Augajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale le definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi- ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf| Titlu] col | at initiale definitive A B 1 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -303.667| -303.667| -303.667| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -303.667| -303.667| -303.667| 83 Ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -303.667| -303.6617| -303.667| 85 01 Ol |Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -303.667| -303.667| -303.661| 6500 02 Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 299.884.800| 345.316.120| 318.710.881 310.151.180 291.483.214 18.667.966| 282.477 414 6502 INVATAMANT 54.356.170) 69.901.670 60.508.556 60.508.546 56.460.928 4.047.618 53.180.292 01 CHELTUIELI CURENTE 54.356.170) 69.901.670 60.865.912 60.865.902 56.818.284 4.047.618 53.180.292 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 758.000 800.000| 692.762) 692.762 692.762| 716.385 10 01 Cheltuieli salariale in bani 144.200 185.200) 677.962 677.962| 677.962) 701.245 10 01 01| Salarii de baza 175.000) 213.500| 215.500 215.500 215.500| 288 336 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 305.000) 305.000| 305.000) 305.000] 305.000) 257 547 10 01 15| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 258.000 258.000 150.762 150.762| 150.762| 145.606 10 01 17| Indemnizatii de hrana 5.428 5.928| 5.928, 5.928| 5.92 9.325 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 17, 772 TM, 2 772| 431 10 02 Cheltuieli salariale in natura 2.500 2.900) 2.900 2.900) 2.900 2.900 10 02 06| Vouchere de vacanta 2.900 2.900 2.900| 2.900 2.900 2.900 10 03 Contributii 10.900 11.900 11.900| 11.900) 11.900 12.240 10 03 07| Contributia asiguratorie pentru munca 10.900| 11.900 11.900 11.900| 119 12240 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34.403.660) 46.928.120| 43.155.338 45.155.328| 39.128.962| 4.026.366 33.021.098 20. 01 Bunuri si servicii 25.342.496) 35.185.156| 32.470.592 32.470.592 30.574.025| 1.896.567! 28.404.043

Pag. 9 - lei- Sub-| Pa-|Gru-|Ar-] Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive initiale A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 01 01| Furnituri de birou 625.424 649.324 589.510) 589.510 549.888| 39.622| 462.146 20 01 02| Materiale pentru curatenie 902.207 1.027.457 972.505| 972.505 912.895| 59.610) 825.755 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 14.041.937 21.084.431 19.516.920) 19.516.920 18.400.218| 1.116.702 17.107.226 20 01 04| Apa, canal si salubritate 3.147.274| 4.074.614 3.832.302 3.832.302| 3.653.341 178.961 3.371.401 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 80.20 203.200) 187.877 187.877| 109.877| 78.000) 54293 20 01 06| Piese de schimb 43.510 115.510 34.124 34.124 31.322| 2.802 27216 20 Ol 07| Transport 3.590) 2.890) 1.729| 1.729) 1.709 20 1.728 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 826.798 915.848 801.305| 801.305 719.345 21.960 756.883 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.126.776| 1.427.396| 1.230.159 1.230.159 1.184.233 45.924 1.095.324 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.544.780) 5.684.480) 5.304.161 5.304.161 4.951.195 352.966 4.702.071 20 02 Reparatii curente 6.109.915 7.536.865 1.166.578| 1.166.568| 5.312.809| 1.853.759| 4.676.936 20 04 Medicamente si materiale sanitare 11.163 11.463 6.044| 10.000 10.300| 5.482 5.482| 5.482 5.195 6.044 6.044 5.195 20 04 01| Medicamente 20 04 02| Materiale sanitare 663| 663| 562) 562| 562| 20 04 04| Dezinfectanti so 500) 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.108.487 1.535.637| 1.493.110) 1.495.110) 1.323.029 3.938 200 170.081 269.741 20 05 01| Uniforme si echipament 5.97 4.476 3.938 3.938 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 16.000 14.000) 10.000| 10.000| 10.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.086.511 1.517.161 1479172 1479.172| 1.309.091 170.081 269.541 20 06 Deplasari, detasari, transferari 42.622| 33.622, 16.379 16.379) 15.719) 660| 14.213 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 39.647] 30.647 16.375) 16.379 15.719) 660| 14213 20 06 02| Deplasari in strainatate 2.975 2915 20 09 Materiale de laborator 1.000 1.000)

Pag. 10 - lei- Capi- tol Sub- Pa- capi-| ra- tol graf] Gru- pa / Titlu Ali: ne at Denumire indicator Cre e de angajament Credite bugetare itiale initiale definitive definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 20 57 57 57 37 ST 01 01 01 02 02 02 02 OI 02 18 63 01 02 Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia munci Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale Despagubiri civile 19.650 35.500| 338.649) 411.381 982.697 1.500) 2.250| 840.810 138.137| 6.733.300) 6.733.300| 6.733.300| 5.227.700 5.227.700) 3.570.700) 1.645.000] 12.000| 7.233.510 6.792.860| 40.65 100.006; 16:650| 35.500 263.349| 437.181 1.871.597| 1.500| 2.250| 1.700.710) 167.137| 10.564.800] 10.564.800 650.000 9.914.800] 4.347.200) 4.347.200) 2.690.200 1.645.000 12.000| 7.261.550) 6.861.550 400.000 13.692 22.500) 162.246) 390.681 1413516 1.500) 1.254.280 157.736| 1.829.365 1.829.365| 88.404| 7.740.961 3.253.433 3.253.433| 1.897.187 1.353.446| 2.800) 5.935.014 5.535.014 400.000| 390.681 1.413.516 1.500| 1.254.280) 157.736| 1.829.365| 7.829.365| 88.404 7.740.961 3.253.433) 3.253.433 1.897.187| 1.353.446 2.800| 5.935.014 5535014 400.000| 13.692| 19.500 137.312| 375.768| 1.351.064| 1,500) 1.191.837| 157.721| 1.829.365| 1.829.365| 88.404 7.740.961 3.253.433| 3.253.433 1.897.187| 1.353.446 2.800 5.913.762| $.513.762| 400.000 3.000 24934 14913 62.452| 62.443 21252 21252| 5.000 16.500 135.290 304.147 1.190.033 1.500 1.056.050 132483 1.829.365 7.829.365 88.404 7.740.961 3135421 3.135.421 1.884.188 1.248.433 2.800 6.478.023 6.300.938 177.085

Pag. 11 -lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu Ar- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 8=6-7 6602 84 85 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 01 01 02 04 04 0 01 05 06 13 17 06 07 01 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICIU Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente 21.266.660) 20.309.640) 21.266.660) 20.309.640 18.383 420| 15.865.940) 17.422.608 15.269.608] 14.280.666 13.390.156 2.100.842| 1.509.952| 62.800) 40.300 900| 978.300 528.300) 470.080) 252.600 470.080 252.600 490.732| 343.732) 490.732) 343.732| 2.307.430 3.157.890 2.000.000| 2.590.000 167.430 283.942| 75.000 158.507| -357.356| -357.356| -357.356| -357.356| 17.901.4317| 17.901.437| 15.101.557| 14.561.701, 12.724.036 1.297.921 38.670) 508| 500.566 211.179 211.179 328.677| 328.677 2.139.116| 1.904.043 55.452| 34.145| -357.356| -357.356| -357.356| -357.356| 17.901.431) 17.901.437) 15.101.557 14.561.701 12.724.036 1.297.921 38.670) 508, 500.566| 211.179| 211.179 328.671 328.677 2.139.118| 1.904.043 55.452 34 145| -357.356| -357.356| -357.356| 17.577.551 17,577,551 15.101.557| 14.561.701, 12.724.036| 1.297.921 38.670) 508| 500.566 211.179| 211.179 328.677) 328.677 1.815.230 1.581.990 55.452| 34.145 323.886| 323.886 323.886| a 17.634.309 17.634.309 15.577.579 14.836.195 13.089.716 1.169.195 41.815 508 534.961 412.800 412.800 328.584 328.584 1.395.966 1.312.176

Pag. 12 - lei- Capi-| tol Sub- Pa- capi-| ra- tol graf| Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugctare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 8=6-7 6702 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 51 ol 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 ol 01 46 91 05 06 10 12 Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 77.430| 15.000| 45.000 45.000) 95.000 575.810 575.810) 575.810 115.321.970) 115.470.550| 30.710.000) 29.402.824 21.735.297 2.173.739| 68.250) 522.000 1.050.000) 110.635| 15.000 102.648| 102.648 7500) 2.000) 5.500| 70.000| 103.800| 103.800) 1.285.810) 1.285.810 1.285.810) 137.265.300| 137.485.040| 32.428.280) 31.005.612 22.221.413] 2.049.834| 65.816 529.000| 1.230.960) 16.797| 4.510 28.174 28.174 5.339) 1.617 3.722| 67.500) 78.608 78.608) 660.764 660.764 660.764| 128.031.907| 128.369.765 31.756.510 30.352.881 22.077.281 2.025.064| 64.357| 523.844 921.459 16.797| 4.510 28.174 28.174 1.617| 3.722| 67.500) 18.608 78.608, 660.764 660.764| 660.764 119.472.216| 119.810.074| 31.546.514 30.203.211 21.972.531 2.024.864 58.857 523 844| 921.459 16.797| 4510 28.174 28.174 1.617| 1.889| 67.500| 78.608 78.608| 660.764| 660.764 660.764 110.404.934| 110.742.792) 31,546.514| 30.203.211 21.972.531, 2.024.864| 58.857 523.844| 921.459 9.067.282 9.067.282| 660.764 660.764 660.764 106.740.99%6 106.740.9% 31.847.495 30.450.230 22.305.013 1.992.430 74450 523.844 910203

Pag. 13 - lei- Capi- tol Sub- Pa- capi-j ra- tol arat Gru- pa / Titlu Ar- ti- col Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 01 01 01 01 91 01 01 01 01 01 01 3 06 01 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Drepturi de delegare Alocatii pentru locuinte Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributia asiguratorie pentru munca Contributii platite de angajator in numele angajatului TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru 20.400| 260.000 1.426.554 2.146 584 478.800| 478.800 828.376| 192.452 634.924 1.000) 84.557.850| 26.417.836) 71.088 34.936| 866.655| 132.417| 66.321| 10.993 830.338 180.497| 20.071.353 22.400 361.000| 1.391.942| 3.133.247 570.542| 570.542| 852.126 190.557| 660.569| 1.000) 104.796.760| 28.419.844 80.294 32.777) 950.487) 159.550| 53.421 19.000) 718.268 182.497| 22.188.772 8212 309.860 1.373.912| 3.048.892! 564.548 564.548 839,081 189.351 649.684| 46 96.358.164| 26.196.827| 74.713 31.115| 839.096 138.365 47.512 13.424| 146.394 167.532 20.231.147| 4212 309.860| 1.373.912 3.013.672| 514.148| 514.148 829.155| 189.351 639.758 46| 88.008.469) 23.250.120) 65.530) 24.999) 704.858| 133.789] 31.701 8.559| 650.563 126.613 18.864.949 4212| 309.860 1.373.912 3.013.672| 514,148 514.148 829.155| 189.351 639.758| 46| 78.941.187) 22.886.751 63.381| 24.608| 654.602| 119.329) 30.124| 8.559 625.210) 122.702| 18.628.471 9.067 282| 363.369| 2.149| 391 50.256| 14.460) 1.577 25.353 3911 236.478| 2.882.603 546.698 546.698 850.565 193.092 657473 74.648.977 23.494.323 65.443 21.527 765.820 109.523 35.284 10.653 514.956 130.598 16.807.922

Pag. 14 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator tol |graf] Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive A B 1 2 3 4 5 6 T 8=6-7 9 intretinere si functionare 4.147.238| 3.974.778 3.907.529| 2.638.559) 2.609.765 28.794| 5.032.597 20 02 Reparatii curente 3.336.746| 2.693.369 1.801.972 1.743.991 1311131 432.860) 1647924 20 03 Hrana 1.265.000) 2.289.715| 2.124.941 2.124.941 1.633.063 491.378 1.707.123 1.705.000| 1.542.590) 1.542.590| 1.311.815| 230.775] 1.283.620 423 503 20 03 01| Hrana pentru oameni 765.000) 20 03 02| Hrana pentru animale 500.000) 584 715| 582351 582.351 321.248| 20 04 Medicamente si materiale sanitare 113.000) 123.435 84.668 84.668 79411 52.813 20 04 01| Medicamente 108.000) 115.335 79.678 19.618| 74421 5.257| 52313 20 04 02| Materiale sanitare 4.000| 6.100) 3.992) 3.992| 3.992| 20 04 04| Dezinfectanti 1.000) 2.000) 998 993| 993| 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 845.079| 1.090.930 822.785 693.422 631.563 480.000| 441.565| 396.605 351.350) 45.255] 118.021 61.859| 250.958 20 05 01| Uniforme si echipament 410.000) 20 05 30| Alte obiecte de inventar 435.079 610.930| 381.220 296.317| 280.213 16.604 132.937 20 06 Deplasari, detasari, transferari 2.169.564 2.284.185| 2.180.068! 1.820.737| 1.638.514 182.223| 1.274.001 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 1.386.964 1.557.185| 1.479.141 1.191.583| 1.075.343 116.240| 961.334 20 06 02| Deplasari in strainatate 182.600 127.000] 700.9217| 629.154 563.171 65.983| 312.667 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 243.470) 236.970| 231.254| 26.254| 25.224| 1.030| 82.122 20 13 Pregatire profesionala 39.756| 42.256| 23.236 15.236 15.23 8.856 20 14 Protectia muncii 18.795| 24.595, 19.522| 19.522, 19.522| 18.019 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 687.771 685.771 685.771 685.771 20 30 Alte cheltuieli 50.108.604 66.903.690) 62.187.120) 57.543.801 50.015.001 7.528.806| 46.112.838 20 30 01| Reclama si publicitate 269.615 542.615 534.232 231.339| 222.021| 9318 442.541 20 30 05| Prime de asigurare non-viata 1 45.502) 52.925 45.728 38.728 38.226 502 45.046

Paz. 15 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltuieli legale de platit efective efectuate 3 4 s 7 8=6-7 9 6802 20 20 20 59 59 59 84 85 85 01 10 10 10 10 10 10 10 17 40 01 01 01 OI 01 01 01 QI 01 01 06 12 Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana 1.851.502| 47.941.985 202.700| 202.700 -148.580| -148.58i -148.580| -148.580| 108.940.000| 108.940.000| 56.051.990) 52.749.945| 24.764.917 3.948.820) 20.794.207| 10.000) 3.232.001 1.585.738 3.423 64.718.989 260.000) 2.100 257.900| -219.740| -219.740| -219.740) -219.740| 117.839.510| 117.839 510) 59.813.240 56.865.695| 26.335.967 4.933.120 21.895.507 10.000| 3.691.101 1.517.446] 3.423 60.086.291 255.091 2.066) 253.025| -337.858| -337.858| -337 858| -337.858| 112.268.981 112.463.419| 58.880.504| 55.983.161 25.851.213 4.797.558| 21.844.665| 3.489.723 721.982| 3.423 56.548.335 255.091 2.066| 253.025| -337.858| -337.858| -337.858 -337.858| 112.268.981, 112.463.419| 58.880.504 55.983.161 25.851.213 4.797.558] 21.844.665| 3.489.725| 107.519 972.822 3.423| 49.043.812| 7.504.523 44.652.429 255.091 244.526 2.066 253.025| 242.460 -337.858| -337.858| -337.858| -337.858| 107.039.801 5.229.180) 104.921.817 107.234.239) 5.229.180 104.921.817 58.880.504| 58.857.042 55.983.161 56.357.013 25.851.213 26.013.726 4.797.558) 5.314.339 21.844.665| 21.087.278 3.489 725| 3.941.670

Pag. 16 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- tol |capi-| ra-| pa / tol |graf] Titlu Ar- ti- col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 02 02 03 3 01 ol 01 01 91 01 Ol 01 01 01 04 04 04 05 06 07 01 02 3 04 05 06 08 09 01 01 02 04 Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.052.550) 2.052.550 1.249.495 1.249.495| 11.300.010| 3.387.134) 301.135 311.661 1.071.824 298 569| 199.400 49.319) 232.102| 195.112| 728.012 753.890) 5.803.234| 5.803.234| 184.441 81.987 15.000| 87.454 263 584| 1.642.550| 1.642.550) 1.304.995 1.304.995| 12.468.760) 4.123.735| 401.135| 331.661 1.322.824 432.570| 192.100 42.819) 325.502| 247.12 828.012 987.890| 5.798.234) 5.798.234 224.440 119.086| 14.900| 90.454 256.584 1.637.150 1.637.150) 1.260.195 1.260.193| 9.333.929) 2.863.388| 343.735| 272.210 153.363 231.433| 190.899 17.702| 266.750) 204.010| 583.286| 915.682| 4.471.570| 4.471.570) 110.154 64.523 1.628 44.003, 205.751 1.637.130) 1.637.150) 1.260.195) 1.260.193 9.333.929) 2.863.3838| 343.735| 272210 753.363| 231.433 190.899 17.702) 266.750 204.010 583.286| 915.682 4.471.570 4.471.570) 110.154 64.523 1.628 44.003, 205.751 1.637.150 1.637.150) 1.260.193 1.260.193 6.551 640| 2.186.060) 205.696| 225.091| 638.493 190.496| 100.899| 9.543) 263.883 127.889 424.064 402.280) 3.150.147| 3.150.147| 80.781 50.882| 1.072, 28.827| 173.011 1.241.300 1.241.300 1.258.729 1.258.729 2.782.289| 6.862.079 677.328 2.263.236 138.039) 291.561 47.113 159.006 114.870| 661.229 40.937, 197217 90.000) 112.080 8.159| 5.468 2.867| 266.545 76.121 111.144 159.222| 458.586 513.402 799.250 1.321.423| 2.989.627 1.321.423) 2.989.627 29.313 91.389 13.641 50910

Pa; 17 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol ra- graf| Gru- pa / Titlu Ali: at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 51 51 05 05 05 06 06 06 3 14 25 01 01 02 02 02 01 02 01 03 30 39 01 02 Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura 55.355 60.785| 147.444 189.125| 159.125| 30.000) 175.490) 172.157| 20.000 350.955| 39.350| 58.045 253.560) 1.032.000 1.032.000) 1.032.000) 51.000.000) 31.000.000) 29.740.567| 1.259.433) 45.355 43.785 167.444| 153.125 153.125 157.490| 172.157 30.000) 565.105 36.350) 58.045| 470.710 1.227.000 1.227.000) 1.227.000 33.600.000| 33.600.000) 32.340.567 1.259.433 15.363| 42.316 148.072| 136.479 136.479| 148.680) 100.845| 30.000| 351.380) 21.713 22.751 306.916 1.227.000| 1.227.000| 1.227.000 32.897.716| 32.897.716| 31.744.795 1.152.921 15.363 42.316 148.072| 136.479 136.479) 148.680) 100.845| 21713 22.751 306.916 1.227.000) 1.227.000 1.227.000 32.897.716| 32.897.716| 31.744.795] 1.152.921 15.225| 138| 42.316 115.470) 32.602 94.659| 41.840 94.639) 41.840 108.600) 40.080) 63.090| 37.755 30.000| 263.052| 88.348 19.263 2.450) 22751 221.018 85.898 1.227.000) 1.227.000| 1.227.000) 32.583.283| 314.433 32.583.283 314.433 31.744.795| 838 488| 314.433 106.714 106.714 115.230 86.579 30.000 380.054 16.445 22751 340.858 1.227.000 1.227.000 1.227.000 30.744.367 30.744.367 29.591.446 1152921 i

Pag 18 -lei- Capi-| Sub- tol | capi-| ra- tol Pa- |Gru- pa/ graf| Titlu Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7 8=6-7 5 7000 02 7002 59 59 84 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 40 01 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01 8 17 30 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii 9.556.000) 9.400.000) 156.000| 76.437.040) 58.237.040) 20.396.580] 470.000) 451.578] 430.830) 20.748 7.250) 7.250) 11.172 10.730.510 10.574.510) 156.000) 108.664.610| 16.158.550) 39.318.090 470.010 451.588| 429.793 500| 20.758 537| 7.250| 7.250| 11.172) 10.124.270) 10.035.945 88.325| -194.438 -194,438| -194.438| -194.438 99.917.385| 71.885.430) 34.841.763 427.840) 411.387| 397.066 14.321 7.250 7.250| 10.124.270| 10.035.945| -194.438| -194.438| -194.438| -194.438 99.917.385| 71.885.430 34.841.763) 427.840 411.587| 397.066| 14.321, 1.250) 7.250| 9.203 7991.812| 1.903.487| 88.525| -194.438 -194.438| -194.438| -194.438| 85.438.841 64.894.221 27.850.554| 427.840) 411.387 397.066 14.321 1.250) 7.2501 9.203 2.132.458| 2.132.458 14.478 544| 6.991.209 6.991.209) 17.231.329 7.130.482 100.847 51.043.876 29.748.294 26.669.893 425.709 409.253 392.869

Pag. 19 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- |Gru- ra- graf Titlu pa/ Ali: at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective A B 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 i 01 ol 01 ol 01 02 05 05 06 06 13 14 25 06 07 Ol 02 04 08 09 30 30 01 Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 239| 10.933 19.926.580) 11.102.798 4.000| 2.000| 7.530.268| 2.802.010 5.432| 668.720) 490.540| 10.0 10.000| 3.900| 300 64.000| 239| 10.933 38.848.080 22.969.113 4.000) 87.815| 17.129.568 4682710 5.932| 90.368 968.720) 4.634.725| 50.000| 50.000| 10.000| 10.000 3.900) 300| 64.000| 9.203 34.413.923 20.673.1738| 3.320| 86 881 15.603.084 4.063.405| 5.727| 63.262| 847.499| 4.034.128| 1.592| 1.592| 36.0917| 9.203| 34.413.923 20.673.178 3.320) 86.881 15.603.084| 4.063.405| 5.727) 63.262| 847.499| 4.034.128 1.592| 1.592| 36.097| 9.203 21.422.714 17.450.348 3.320 16.183| 13.827.372 2.828.039| 5.250) 63.262) 706.922 1.459.484 1.592 1.592, 36.0917| 9.206 6.991.209) 26.244.184 3.222.830) 15.019.878 70.698 84977 1.775.712 11.395.989 1.235.366| 3.187.642 477 5.727 29.267 140.577 316276 2.574.644 4.222.887 1.592 1,592 26.708

Pag. 20 - lei- Capi- tol Sub- capi-| ra- tol graf] Gru- pa / Titlu Ar- ti- ned Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 5 6 7 8=6-7 9 7402 20 20 20 20 79 SI 8I 81 sI 81 84 85 85 01 20 20 01 01 02 02 01 01 01 Ol 05 05 9 3 1 o Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru 8.255.042| 12.020| 8.243.022| 37.840 460| 37.840.460) 15.303.000) 15.303.000| 22.537.460) 22.537.460 18.200.000 18.200.000) 18.200.000) 17.500.000 11.116.042| 1.000) 12.020| 11.103.022| 37.440.460 37.440.460 15.078.000| 15.078.000| 22.362.460) 22.362.460 31.906.060| 31.906.060| 31.906.060) 30.688.000| 9.668.928| 9.143| 9.659.785 57.068.286| 37.068.286| 15.077.784| 15.077.784| 21.990.502| 21.990.502| -24.619| -24.619| -24.619| -24.619| 28.031.955| 28.031.955| 28.031.955| 27.809.462 9.668.928| 9.143 9.659.785| 37.068.286| 37.068.286| 15.077.784 15.077.784 21.990.502| 21.990.502 -24.619| -24.619| -24.619| -24 619| 28.031.955) 28.031.955| 28.031.955| 21.809.462| 8.475.193 9.143 8 466.050) 37.068.286 37.068.286| 15.077.784| 15.077.784 21.990.502! 21.990.502 -24.619| -24 619| -24.619| -24.619| 20.544.620 20,544.620| 20.544.620 20.392.776| 1.193.735 1.193,73 1.487.335 1.487 335| 1.487.355) 7.416.686| 6.973.119 9.143 6.965.976 3.078.401 3.078.401 3.077.784 3.077.784 617 617 21.295.582 21.295.582 21.295.582 21.073.005

Pag. 21 -lei- Capi-| Sub- tol tol Pa-|Gru- pa / graf| Titlu Ar- ti- Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltuicli legale de platit efectuate efective B 3 4 s 6 7 8=6-7 9 8000 02 8102 8402 20 20 20 20 01 40 40 84 01 20 20 20 01 01 01 OI o intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru 17.500.000 700.00 700.000) 162.645.680 36.469.680| 36.469.680) 36.469.680) 36.469.680) 126.176.000| 126.176.000| 50.176.000| 14.244.000) 30.688.000) 1.000) 1.000) 1.217.060| 1.217.060) 229.482.680| 36.469.680| 36.469.680) 36.469.680) 36.469.680 1953.013.000 193.013.000| 80.013.000) 19.234.001 21.809 462| 222.493 222.495 226.003.729| 36.291.344| 36.469.680) 36.469.680) 36.469.680] -178.336| -178.336| -178.336| -178.336| 189.712.385| 189.712 385| 71.859.364) 19.160.149 27.809.462| 222.493 222.493 226.003.729| 36.291.344 36.469.680| 36.469 680| 36.469.680] -178.336| -178.336| -178.336| -178.336| 189.712.385| 189.712.383| 71.859.364| 19.160.149| 20.392.776| 7.416.686| 21.073.005 151.844 222.577 151.844 222.577 183.665.196 181.444.227 32.894.064 36.469.683 397.280) 33.072.400 397.280) 36.469.683 n 33.072.400 397.280| 36.469.683 33.072.400) 397.280 36.469.685 -178.336| -178.336| -178.336| -178.336| 150.771.132| 38.941.253| 144974.544 150.771.132| 38.941.253 144.974.544 57.651.842| 20.207.522 53.883 511 14.135.935 5.024 214| 12.638.975

Pag. 22 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente set: hagi ve) pat |) int) Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 ş 4 6 7 8=6-7 9 intretinere si functionare 14.244.000) 19.234.000) 19.160.149 19.160.149| 14.135.935| 5.024.214 12.638.975 20 02 35.920.000 60.757.000) 58.681.715 58.681.715 43.502.907| 15.178.808 41.230 536 20 30 Alte cheltuieli 12.000| 22.000 17.500) 17,500) 13.000| 4.500 14.000 20 30 30| Alte chelt cu bunuri si servicii 12.000) 22.000) 17.500 17.500| 13.000 4.500, 14.000 40 TITLUL IV SUBVENTII 76.000.000 113.000.000| 1111.853.021 11.853.021 93.119.290| 18.733.731 91.091.033 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor 910910 de pret si tarif 76.000.000 113.000.000| 111.853.021 111.853.021 93.119.290 Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil Cosoi, FE DE SU Ba, & ST TI ANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122018 Pag. | - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente + E = a tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati tegale Cheltuieli tol |graf[Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 3 3 4 5 6 1 8=6-7 9 6.231 152816.821 134.369.192 18.447.629| 36.770.215 TOTAL CHELTUIELI 310.985.790)| 306.849.570) CHELTUIELI CURENTE 99.618.450| 18.988.530) 44.429.842 44429.842| 44.408.847 20.995 1.427.282 a e e m o TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35.565.870| 50.041.230 42.256.831 42256.837| n 42.256.837| 6 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 298.740) 298.740) 227.630) 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 63.753.840| 68.648.560) 1.945.375 1.945.375| 1.924.380) 20.995 1.321.356 18.426.634 35.342.933 Va 227.630 227.630 105926 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 211.367.340) 187.861.040| 109.442.317 109.142.907| 90.716.273 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 190.367.340) 16.861.040) 88.442.317 88.142.907 69.716.273 18.426.634 35.342.933 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 21.000.000) 21.000.000 21.000.000) 21.000.000 21.000.000 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -755.928| -155.928| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -155.928| -155.928 -155.928| 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5.711.450) 5.468.710) 2.693.383 2.693.383| 1.711.752| 981.631 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5.711.450) 5.468.710) 2.693.383 2.693.383) 1.711.752 981.631 1.603.912 01 CHELTUIELI CURENTE 527.020) 527.020) 334.380) 334.380) 333.839) 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 527.020| 527.020| 334.380 334.380) 333.83 S41 248 591 -155.928| 1603912 S4i 248.591 58 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 72.000i 72.000) m FR S4I S41

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub- tol | capi tol Pa- graf| Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente definitive bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuicli efective 6000 02 6102 38 38 58 58 58 70 “i 7" 71 7" "1 70 71 71 71 ” " 01 01 02 02 02 Ol 01 01 01 01 01 01 01 ol i 02 i 02 01 02 03 01 02 03 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 72.000 455.020| 68.250) 386.770| 5.184 430| 5.184.430) 5.184.430) 2.190.430 1.730.640) 1.263.360| 1.513.270) 7.513.270) 1.513.210 7.513.270) 7.573.270) 3.806.810| 2.459.010 72.000 541 455.020 333.839 68.250) 50.075 386.770| 283.764| 4.941.690) 2.359.003 4941.690| 2.359.003 4.941.690) 2.359.003 2.190.430) 951.758 1.356.890) 809.139| 195.260) 4.165| 1.199.110 593.941 1.487.280 4.780.556 1.487.280) 4.780.556) 1.487.280) 4.780.556| 1.487.280) 4.780.556) 7.481.280) 4.780.556| 4.106.810) 3.891.799) 2.504.710 698.206 50.075 283.764| 2.359.003) 2359.003| 2.359.003 951.758 809.139 4.165| 593.941 4.780.556| 4.780.556) 4.780.556| 4.780.556| 4.780.556| 3.891.799) 698.206| 50.075 283.764| 1.377.913 981 090| 1.377.903 981.090 1.377.913 981.090) 699.628| 252.130) 195.454| 613.685 4.165, 478.666| 115.275 4.780.556) 4.780.556 4.780.556) 4.780.556| 4.780.556| 3.891.799| 698.206; a a a a 1.074.306 18.624 262.391 1.901.498 1.901.498 1.901.498 1.901.498 1.901.498 45 1.439.041 452266

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub- tol | capi- tol Gru- pa/ Titlu Ar- Ali- ne: Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective Va 3=6-7 6500 02 6502 7" 01 58 58 58 58 58 58 70 71 "1 71 7" " " Ol 01 01 01 11 11 11 01 i 01 01 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 01 | Finantarea nationala 02 | Finantarea externa nerambursabila Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) Ol | Finantarea nationala 02 | Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01| Constructii 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.307.450 129.751.710| 35.162.470 35.162.470 35.162.470) 35.162.47 30.168.850| 473.100) 543.900| 3.976.620) 875.760) 37.672.290) 2.017.980) 2.017.980| 1.682.410) 252.370) 1.430.040 335.570 50.300| 285.270) 35.654.310) 35.654.310| 35.654.310) 28.102.790) 493.750 2.356.800| 4.700.970) 190.551 85.594.114| 25.016.902 224.766| 224.766| 127 444| 104.996| 22.448 97.322| 4.473 92.849 24.792.136 24.792.136 24.792.136) 23.270.887| 267.443 312.045 941.761 190.551 85.294.704 25.016.902| 224.766) 224.766| 127.444 104.996| 22448 97.322 4.473 92.849 24.792.136 24.792.136 24.792.136| 23.270.881) 267.443 312.045 941.761 190.551 70.301.939) 11.712.319) 224.766 224.766 127.444 104.996| 22.448 97.322 4.473 92.849) 11.487.553 11.487.553 11.487.553| 10.004.241 267.443| 312.045 903.824 14.992.765| 13.304.583 13.304.583| 13.304.583 13.304.583| 13.266.646] 37.937| 83.445 572 73.260 2.613.940 2.613.940 2.613.940 270.231 564.873 1.074.740 704.096

Pag. 4 - lei- Capi- tol Sub-[ Pa-|Gru- capi-| ra- | pa / tol |graf|Titlu Ar- col Ali- ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare tiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 5 6 7 8=6-7 9 6602 01 51 51 51 51 58 58 58 02 02 02 01 0 01 01 01 01 22 28 02 01 02 03 SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli nec! 70.512.630) 39.520.630) 34.065.870| 34.065 870| 9.996.000) 24.069.870) 5.454.760 5.454.760 1.634.030) 3.812.740) 7.990 71.784.400) 55.359.130) 49.741.230 49.741.230| 23.873.000| 25.868.230) 5.617.900) 5.617.900) 1.649.520| 3.848.880 119.500| 53.930.069 42.295.072| 42.256.837| 42.256.837| 20.756.409 21.500.428| 38.235 53.930.069) 42.295.072| 42.256.837| 42.256.8317| 20.756.409) 21.500.428| 38.235| 52.978.780) 42.295.072| 42.256.837 42.256.837| 20.756.409 21.500.428| 38.235| 951.289| 1.564.303 105.026 105.026 105.026 105.026

Pag. 5 - lei- CSE tol Sub-[ Pa-[Gru- capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu Ar- ti- col Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale Angajamente definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 s 6 7 8=6-7 3 6702 70 71 71 71 71 TI n 01 51 51 51 58 58 58 58 01 01 01 01 01 02 02 01 01 01 15 01 02 30 2 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 30.992.000) 30.992.000) 30.992.000) 28.271.940) 2.720.060) 21.310.390) 1.682.220] 1.500.000) 1.500.000) 1.500.000] 182.220) 151.570 22.740) 128.830) 30.650) 22.425.270| 11.634.997) 22.425.270) 11.634.997 22.425.270 11.634.997| 20.028.840| 11.246.680) 2.396.430) 388.317| 14.867.460 4.867.035 616.690| 104.009 300.000 300.000 300.000] 316.690| 104.009) 272.290 82.069| 40.850) 24.649) 231.440) 57.420) 44.400) 21.940| 11.634.997 11.634.991| 11.634.997| 11.246.680| 388.317 4.567.625| 104.009) 104.009| 82.069| 24.64 57.420) 21.940) 10.683.708 10.683.708 10.683.708 10.295.391 388.317) 4.465.002 104.009) 104.009 82.069 24.649| 57.420 21.940 951.289| 951.289| 951.289| 951.289 102.623 1.459.277 1.459.277 1.459.277 1.429.384 29.593 500 2.998.758 147.982 147.982 32.037 99.193 16.752

Pag. 6 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- tol capi: tol ra- | pa / graf] Titlu Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive inițiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective Va 8-7 6802 58 58 70 71 71 71 71 71 71 71 01 58 15 15 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 02 Ol Finantarea nationala Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala 30.650 19.628.170) 19.628.170 19.628.170) 13.251.320) 1.262.340) 1.003.590| 4.110.920 2.766.220 1.099.060) 1.099.060 200.000) 30.000 170.000| 899.060| 134.860) 30.650| 13.750| 14.250.770) 14.250.770) 14.234.940 9.272.790) 1.337 360| 596.590 3.028.200 15.830| 2.907.230) 1.423.810) 1.423.810) 524.750) 35.891 203.279| 285. 580| 899.060) 134.860) 21.940| 4.763.026) 4.763.026| 4.747.196) 3.555.326| 392.729| 196.578 602.563 15.830) 1.780.108 797.351 797.351 56.427| 5.279| 29.490| 21.658 740.924| 11.138 21.940) 4.463.616| 4.463.616, 4.465.616 3.293.746| 392.729 174.578| 602.563 1.780.108 797.351 797.351 56.421) 5.279| 29.490) 21.658| 740.924| 111.138 21.940) 4.360.993 4.360.993 4.360.993 3.243.174| 392.729 174.578 550.512 1.145.838 197351 797351 56.427 5.279 29.490) 21.658 740.924| 111.138 102.625| 102.625 102.623| 50572 52.051 634.270| 16.752 2.850.776 2.850.776 2.844 026 1.561.302 1.074.700 162,362 45.662 6.750 1039929 575.378 575.378 42.254 5.561 36.693 533.124 79.69

Pag. 7 - lei- Capi-| Sub- tol | capi-| ra- tol graf] Gru- pa / Titlu Ar- ti- col ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive iale definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 m 8=6-7 7000 02 7002 58 70 71 71 71 71 71 " 01 56 56 56 58 58 02 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 02 01 Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1764.200| 1.667.160) 1.667.160| 1.667.160) 89.250| 512.204 1.065.706| 22.947.800 22.286.670) 11.417 530| 900| 900| 900| 11.416.630) 11.416.630 764.200] 1.483.420) 1.483.420) 1.483.420) 10.000 89.250) 822.204 561.966| 22.710.650 21.497.070| 11.417.530 900| 900| 900; 11.416.630| 11.416.630) 629.786| 629.786| 982.757| 982.7517| 982.7517| 982.757| 982.757| 982.757 82.598| 82.598 703.198 703.198 196.961 196.961 442.623 442.623 -108.456| -108.456| 359.866| 359.866| 900| 900| 900| 900| 900| 900| 358.966| 358.966| 358.966| 358.966| 629.786| 348.487 348.487| 348.487| 168.091 180.396| 174.823 -166.249| 339412 900| 338.512 634.270) 634.270) 634270) 82.598 535.107] 16.565| 267.800 57.795 20.454| 20.454 20.454 453.155 464.551 464.551 464.551 93 n 210.244 151.872 41.502 14.317.620 14.114.931 48.458 900 47.558

Pag. 8 - lei- Capi- tol Sub- capi. tol Pa- |Gru- ra-| pa / graf] Titlu Ar- ti- col Ali- at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale Angajamente definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 5 7 7402 71 71 84 85 85 ol 01 01 01 ol 01 01 01 01 o 91 91 02 01 02 02 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 5.516.730) 5.742.270 157.630| 10.869.140 10.869.140 10.869.140 8.062.940| 2.806.200) 661.130 297.840| 5.516.730 176.221 5.742.270| 182.739) 157.650| 10.079.540) 287.606 10.079.540) 287.606 10.079.540) 287.606| 7.303.940) 74.658 97.300) 2.678.300) 212.948 -155.928| -755.928| -755.928| -155.928| 1.213.580) 551.079) 510.790) 233.892 176.227 182.739) 287.606| 287.606 287.606| 14.658 212.948 -155.928| -755.928| -155.928| -155.928 551.079) 233.892| 166.147| 172.365| 250.267 250.267| 250.267| 14.658, 175.609] -155.928| -155.928| -155.928| -155.928| 341.072| 233.892| = te 210.007| 23.637 23.921 14.066.473 14 066.473 14.066.475 12.687.568 689.026 606.561 83318 202.689 71.498

Pag. 9 - lei- Capi-| Sub- tol | capi-| tol Gru- pa / Titlu Ar- col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective n 7 8=6-7 8000 02 8102 56 56 58 58 58 58 58 58 70 71 71 71 "1 7" ol 58 11 11 15 01 01 91 01 01 01 02 02 02 30 POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 297.840 297.840) 297.840) 363.290) 363.290| 363.2% 363.290) 145.001.560| 71.528.620| 44.856.840) 297.840| 297.840 297.840) 212.950| 82.950| 12.450| 70.500| 130.000) 130.000 702.790) 102.790) 702.790) 161.000) 178.500 363.290) 71963.15 44.856.840| 226.730) 226.730) 226.730) 1.162 7.162, 1.074 6.088 317.187| 317.187 317.187| 160.007 157.180| 59.605.555| 26.246.153| 226.730 226.730) 226.730) 7.162| 7.162| 1.074 6.083) 317.187| 317.187 317.187 160.007| 157.180) 59.605.555 26.246.153| 226.730) 226.730 226.730) 7.162| 7.162| 1.074] 6.088) 107.180) 107.180 107.180) 107.180 57.400.122| 25.844.581 210.007| 210.007| 210.007| 160.007| 50.000) 2.205.433 401.572 71.498 71.498 10.674 60.824 131.191 131.191 131.191 121.404 9.787 10.646.810 6.010

Pag. 10 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa-|Gru- ra- | pa / graf| Titlu Ar-| Ali: ti- | me col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente legale efectuate de platit Plati Cheltuieli efective B 8402 58 58 58 58 70 71 71 71 71 72 72 01 58 58 58 58 03 0 03 02 01 01 0 01 01 Ol 01 01 OI 01 02 01 03 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul de Coeziune(FC) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuicli neeligibile 44.856.840 44.856.840| 5.654.210 32.040.600) 1.162.030| 26.671.780 5.671.780| 5.671.780) 5.181.580) 490.200) 21.000.000| 21.000.000| 21.000.000 73.472.940 217.310| 217.310) 212.310 31.850 180.460| 44.856.840) 44.856.840) 5.654.210 32.040.600 7.162.030) 27.106.310) 6.106.310) 6.106.310 5.366.110| 740.200| 21.000.000 21.000.000) 21.000.000 65.988.400) 2.258.740) 2.258.740| 2.228.740) 184.290) 1.044.450) 1.000.000 26.246.153 5.246.153) 5.246.153 5.174.032| 72121 21.000.000 21.000.000 21.000.000 33.359.402 80.506| 80.506 80.506| 9.727, 70.779 26.246.153| 5.246.153) 5.246.153| 5.174.032 72.121 21.000.000] 21.000.000 21.000.000 33.359.402 80.506 80.506 80.506| 9.721| 70.77 25.844 581 401.572 4.844.581 401.572| 4.844 581 401.572 4.712.460 401.572 72.121 21.000.000 21.000.000] 21.000.000 31.555.541 1.803.861 80.506| 80.506| 80.506 9.7217 10.779) 6.010 6.010 6.010 6.010 10.640.800 146.904 146.904 144.775 120.640

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub- tol | capi tol Pa- ra- praf| Gru- pa / Titlu ti- col Ali: ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B n 9902 97 58 58 58 70 71 71 71 71 71 71 15 15 15 01 01 01 01 01 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 01| Finantarea nationala 02| Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01 | Constructii 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv Conducatorul institutiei, DIRECŢOR STELIANL 5.000| 4.250| 13.255.630) 13.255 630| 13.255.630) 45.285.970 21.403.140 400.000) 6.166.520| -9.931.890| 30.000| 13.250) 16.750) 63.729.660| 63.729.660 63.729.660) 37.384.570) 19.823.140| 400.000 6.121.950) -9.931.890| 33.278.896| 33.278.896 33.278.896| 13.805.129 18.932.623 541.144 Conducatorul compartimentului financiar-contabil OROTIC 33.278.896| 33.278.896| 33.278.896 13.805.129 18.932.623 541.144 31,475.035| 31,475.035| 31.475.035| 12.240.616| 18.835.123 399.296 -1.031.811 1.803.861 1.803.861 1.803.861 1.564.513 97.500; 141 848| 1.788 10.493.896 10.493.896 10.493.896 10493 896

Atasament: ANEXA_NR_2_-_CONTUL_DE_EXECUTIE_AL_BUGETULUI_DE_VENITURI_PROPRII.pdf

HINIO PL Conf PE EXECUTIE ri! PROPRIE ci NEA SR VENITORi Pag. 1 Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe | Drepturi tol |capi- ra-| pa! | ti- | ne3 Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafTitlu| col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 52.607.764 611.105.966, 614.453.192 701.703 48.558.835 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII, SUBVENTII 630.357.980 719.157.150 663 0002 1. VENITURI CURENTE 415.589.900 480.241.640 448 555.174 44.616.172 403.939.002 402.895.469| 701 703 44.958.002 1510 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 18.100 Ol Impozit pe spectacole 18.100 2900 10 C. VENITURI NEFISCALE 415.571 800 480.241.640 4148.555.174 44.616.172 403.939.002 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 2.255.300 2.279.900 1.014.020 1.014.020 1.000.048| 13.972 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 2.255.300 2.279.900 1.014.020 1.014.020 1.000.048) 13972 03 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.884.800) 1.904.400 956.375 956.375 949.001 7314 402.895 469| 701.703 44.958.002 30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 1.884.500| 1.904.400 956.375 956.375 949.001 7374 3010 50 Alte venituri din proprietate 370.500| 375.500 57645 57.645 51.047 6.598 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 413.316.500 4117.961.740 447.541.154 44.616.172 402.924.982 401.895.421 687.751 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 409.456.880, 473.664.240, 445.339.892| 44.616.172 400.723.720 400.272.395| 109.495 11.958.002 44.958.002 3310 05 Taxe si alte venituri in invatamant 7.684.000 7.687.700 3.807.057 3.807.057 3.760.501 46.550 08 Venituri din prestari de servicii 3.258.160) 3.258.160 4.963.743 202.693 4.761.050 4.840.103 123.640 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 20.280.900 20.390.900 10.601.792 218.044 10.383.748 10.365.880| 235.912 3310 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 6.000 6.000 675 675, 675| 310 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 400.000| 400.000, 344.779 344.779 315.309 29470 e s ca a Venituri din serbari si spectacole scalare

Pag. 2 -lei- [Capi4Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali ne+ tol |capi+ ra-| pa/ tol |grafTitlu| col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe realizate alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 3=4+5 8=3-6-7 3310 20 21 3310 30 3310 31 3410 3410 50 3610 3610 32 02 3610 50 3710 manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatati: Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise DIVERSE VENITURI Sume provenite din finantarca bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital 966 500| 298.000 239.763.560 114.251.280 13.500.000 9.048.480, 32.000 32.000 3.509.980 3.509.980 854.500| 298.000 292.940.310 135.741.990 2.200.000 9.886.680 32.000 3.526.980 8.000, -8.000 3.534 980 751.289 81.967 290.917.027| 127.854.089 6.017.474 610 610 1.117.259| 1.117.259 265.822 42.447.651 542.257| 939.705 485.467 81.967 248.469.376 127.311,832| 5.071.769, 610 610 1.117.259 1.117.259 554 319| 62.542 19.425 246.704.396| 14.050 127.854.089| 5.814.575| 610| 610 1.073.099| 44.160 1.073.099| 44.160 196.970 44.198.581 202.899

Pag. 5 -lei- tol |Capi Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali capi ra- | pa/ | ti- | ne tol |grafi Titlu] col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi bugetare Total, definitive din care: din anii precedenti din anul realizate alte cai constatate curent decat incasari| de incasat B 5 6 7 8=3-6-7 4810 4810 4810 4810 02 02 11 OI Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Instrumentul de Asisenta pentru Preaderare (PAID Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 2.054.160 1.781.680 272.480 567.862 2.054.160 632.591 1.781.680 272.480| 632,591 567.862 567 862| 632.591 632.591 632.591 632.591 PT SET sa i BET, ADA

MUNICIPII CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122019 Pag. 1 -lei- tol capi ra- tol |grafi |Capiq Sub-| Pa- IGru- pa/ Titlu Ar-| ti- col Ali at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+5 4 5 6 8=3-6-7 001 0002 1510 2900 3000 3010 3300 3310 01 10 05 50 10 05 08 14 16 3 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII 1, VENITURI CURENTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni inchirieri de catre institutiile publice Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestari de servicii Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare 575.240.840 414.647.090 18.100 18.100 414.628.990 2.255.300 2.255 300| 1.884.800 1.884.800 370.500 412.373.690 409.456.880 7.684.000, 3.258.160 20.280.900 6.000 400.000 6646.289.720, 4711.223.900 477.223.900 2.279.900 2.279.900 1.904.400 1.904.400 375.500 4714.944.000 4713.664.240 7.687.700 3.258.160 20.390.900 6.000 400.000 612691.893 1448.086.963 4148.086.963 1.014.020, 1.014.020 956.375 956.375 57.645 447.072943 4435.339.892 3.807.057 4.963.743 10.601.792 675 344.779 45.729.674 44.616.172 44.616.172 44.616.172 44.616.172 202.693 218.044 566.962.219, 403.470.791 403.470.791 1.014.020 1.014.020, 956.375 956.375 51.645 402.456.771 400.723.720 3.807.057| 4.761.050) 10.383.748 675 344.779, 565.918.686| 402.427 258| 402.427.258| 1.000.048 1.000.048 949.001 949.001 51.047 401.427.210| 400.272 395| 3.760.507) 4.840.103 10.365.880 675 701703 701.703 701.703 13.972 13.972, 17314 1314 6.598, 687731 109.495 46.550 29470, 46.071.504 44.958.002 44.958.002 44.958.002 44.958.002 123.640 235.912

Pag. 2 -lei- |Capi-| Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate incitat Stingeri pe Drepturi Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat tol ra-| pa/ | ti- | ned tol |grafTitlu| col | at B 1 2 3=4+5 4 5 6 8=3-6-7 3310 19 manifestari culturale, artistice si sportive 966.500 854.500 751.289 265.822 485.467 554.319) 62.542| 19.425 196.970 20 Venituri din cercetare 298.000 298.000| 81.967 81.967 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 239.763.560 292.940.310 290.917.027| 42.447.651 248.469.376 246.704 396 14.050, 44.198.581 30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 114.251.280 1335.741.990 127.854.089| 542.257 127311.832 127.854.089| 31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 13.500.000 2.200.000 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 9.048.480 9.886.680 6.017.474 939.705 5.077.769 5.814.575| 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 32.000 32.000 610 610 202.899 610| 50 Alte venituri din taxe administrative, cliberari permise 32.000 32.000 610 610 610 3610 DIVERSE VENITURI 3.509.980 3.534.980 1.117.259| 1.117.259 1.073.099, 44.160 so Alte venituri 3.509.980 3.534.980 1.117.259 1.117.259 1.073.099 44.160 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 625.170 -2.287.220 615.182 615.182 81.106| 534.076 01 Donatii si sponsorizari 237.700 658.580 1.048.393 1.048.393 514317 534.076 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local : -942.810, -3.025.740: -468211|' 468211 468211

Pag. 3 -lei- ICapi- Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali- Prevederi Prevederi Drepturi constatate Stingeri pe Drepturi tol ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari] de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 3710 50 Alte transferuri voluntare 19.940 19.940 35.000 35.000 35.000) 4100 10 IV. SUBVENTII 160.593.750 169.065.820 164.604.930 1.113.502 163.491.428 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 160.593.750| 169.065.820 164.604.930 1.113.502 163.491.428 163.491.428 10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 575.810, 1.285.810 1.774.266 1.113.502, 660.764 660.764| 1 = a 33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 160.017.940| 167.780.010, 162.830.664 162.830.664 162.830.664, DLECT& (OTC STEUANĂ

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122019 Pag. 1 -lei- tol |Capi4 Sub-| Pa- capi ra- tol |graf Denumire indicator Prevederi bugetare Prevederi Drepturi constatate din care: bugetare Total, din anii initiale definitive precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe Drepturi realizate alte cai decat incasari constatate de incasat B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 0002 2900 3300 3610 3710 3900 3910 4100 4210 04 10 01 10 70 02 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII IL. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare Il. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 55.117.140 72.867.430 942.810 3.017.740 468211 942.810 3.017.740 468211 942.810, 3.017.740 468211 -8.000 -8.000 -8.000 92 810 3.025.740 468211 942.810 3.025.740 468211 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 37.290.830 52.966.190 3.224.960, 3.224.960 362.036 3.224 960| 3.224 960 362.036 51.021.837 6.878.090, 45.106.204 6.878.090 44.143.147 468211 468211 468.211 468211 468211 38.228.114 362.036 362036, 48.534 506| 2487331 468211 468211 468211 468211 468211 42.618.873 2487331 362.036| 362.036

Pag. 2 -lei- [Capi4 Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Alt tol |capi] ra-| pa/ | ti- | ned tol |grafTitlu| col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=415 4 5 6 8=3-6-7 4310 01 4610 04 4810 01 01 02 01 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii în urgenta in sanatate ALTE SUME PRIMITE DE LA UE Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Prefinantare Fondul Social European(FSE) Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 34.065.870 24.069.870 9.996.000| 9.996.000 4.795.020, 4.793.020, 12.080.980 8.435.610 7.407.850 1.027.760 1.591.210 1.591.210 49.741.230 25.868.230 23.873.000 23.873.000 4.793.020 4.793.020 12.080.980, 8.435.610 7.407.850! 1.027.760 1.591.210 1.591.210 44.744.168 44.744.168 5.447.422 4.122.547 2.809.256 1.313.291 692.284 124,422 6.878.090 6.878.090 37.866.078 37.866.078 5.441.422 4.122.547 2.809.256 1.313.291 692.284 124.422 42.256.837 42.256.837 5.447.422, 4.122.5417| 2.809.256) 1.313.291 692.284 124.422 2.487.331 248733

Pag. 3 -lei- (CapiSub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali: Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafTitlu| col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari] de incasat tol 8=3-6-7 Fa vw n A B 1 2 3=4+5 4 4810 02 02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 567.862 567.862 567.862| 11 Instrumentul de Asiscnta pentru Preaderare (PA II) 2.054.160 2.054.160 632.591 632.591 632.591 01 Sume pri in contul platilor efectuate in anul curent 1.781.680, 1.781.680 02 Sume prin in anii anteriori 272.480 272.480 632.591 632.591 632.591 in contul platilor efectuate Pr i RT SC 7 RIMAR DRE STEI Tu ut“

Nr MOINIC Pr 7 TNT. DE EXCAOTTE rROPR 342 2013 DI = Ia CHELTUIELI Pag. 1 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol ra- graf] Gru- pa / Titlu Ar- ti- col Ali- ne at Credite de angajament Credite bugetare Denumire indicator Angajamente | Angajamente initiale definitive initiale definitive bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 1 2 3 4 8=6-7 5010 6510 6610 6610 6710 6710 6810 04 05 11 06 06 0: ca 04 91 02 Ol 02 03 0 04 06 ol TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 630.357.980| 719.174.900| 675.510.806| 6530.524.126) INVATAMANT 39.660.600 40.099.340 21.678.997| 18.678.997| Invatamant prescolar si primar 17.995.800 18.173.800 10.840.355 7.840.355| Invatamant prescolar 12.113.400) 12.223.400) Invatamant primar 5.882.400| 5.950.400 Invatamant secundar 16.536.000 16.796.740| Invatamant secundar inferior 4.424.400) 4.517.290 Invatamant secundar superior 11.971.600) 12.139.450 Invatamant profesional 140.000 140.000 Invatamant postliceal 3.209.900) 3.209.900 Servicii auxiliare pentru educatie 1.918.900| 1.918.900) Internate si cantine pentru elevi 1.918.900 1.918.900) SANATATE 587.795.380| 676.119.560) 651.989.650| 630.038.834| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 587.795 380| 676.119.560 65 Spitale generale 5871.795.380) 676.119.560| 65 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.882.000 2.936.000) Servicii culturale 2.807.000) 2.861.000) Institutii publice de spectacole si concerte 1.857.000) 1.911.000) Case de cultura 950.000| 950.000 Servicii recreative si sportive 15.000) 75.000) Sport 15.000 75.000| ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta acordata persoanelor in varsta ş 8.854.563) 5.854.563| 1.985.792| 1.985.792| 7.604.582| 7.604.582| 1.842.674 1.842.674 5.730.320) 5.730.320) 31.588 31.588| 1.961.689] 1.961.689| 1.272.371 122.371 1.272.371 1.272.371 1.989.650) 630.038.834| 1.989.650) 630.038.834| 1.842.159) 1.806.295 1.842.159) 1.806.295 892.159 892.159 950.000| 914.136| 612.109 877| 18.653.292 1.814.650 5.828 858| 1.985.792 7.604.582 1.842.674| 5.730.320) 31.588 1.961.689 1.272.371 1272371 591.665.688| 591.665.688| 591.665.688 1.790.897 1.790.897 876.761 914.136 38414249 25.705| s n & 25.705| 38.373.146 38.373. 146| 38.373.146| 15.398| 15.398| 15.398 3572.271.644 18.542.777 7.621.737 5.854 354 1.773.383 7.701.077 1.686.538 5.982.951 31.588 1.944.439 1.269.524 1.269.524 5352.076.429 3552.076.429 5352.076.429 1.652.252 1.605.167 924.801 680.366 47.085 47.085 186 186

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Ali tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne+ Denumire indicator tol |graf|Titlu| col | at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente | Angajamente Plati initiale definitive bugetare legale efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective A B 8—6-7 9 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 20.000| 20.000 20.000| 20.000)

Pag. 3 - lei- Capi- tol Sub-[ Pa-|Gru- pa / tol |graf|Titlu Ar- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltuieli legale de platit efectuate efective B 5010 6510 0 10 20 57 58 59 70 n" Ol 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 ol 01 ol 01 01 01 01 05 06 10 11 13 15 17 30 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Drepturi de delegare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani 630.357.980| 595.750.020) 380.866.670| 192.947.970| 384.200) 20.509.180| 1.042.000) 34.607.960 34.607.960) 39.660.600 39.651.100 10.830.200| 10.344.580 1.695.780] 5.000) 33.000) 330.600) 7.756.180 5.200) 32.600) 64.020, 422.200 719.174.900| 666.798.900| 412.227 408 232.476.112| 384.200| 20.509.180 1.202.000) 52.376.000) 52.376.000 40.099.340) 39.974.090 10.895.900| 10.407.980| 1.693.380 5.000| 35.450) 330.600| 7.817.030| 5.200) 32.600| 65.520| 423.200) 675.510.806| 6623.631.083 389.130.470| 214.869.990| 72.613 18.423.810) 1.134.200 51.879.723 51.879.723 21.678.9917| 21.572.116| 5.602.378) 5.459.095 1.077,063 1.663 3.172| 145.320) 4.059.929) 1.137 51.146 119.665 650.524.126| 601.634.837| 5389.130.470) 207.310.363 12.613 4.002.715 1.118.676 48.889.289) 48.889.289| 18.678.997| 18.572.116 5.602.378 5.459.095| 1.077.063 1.663| 3.172 145.320| 4.059.929| 1.137 51.146| 119.665 612.109.877| 38.414 249| 3572.271.644 569.135.472| 32 499. 3651 566.378.960 389.130.470| 384.550.483 174.819.501| 32.490.856) 1719.174.465 72.613 91.913 3.994.206| 8.509| 1.340.063 1.118.676 1.222.036 42.974.405| 5.914.884 5.892.684 42.974.405| 5.914.884| 5.892.684 25.705| 18.542.777 18.653.292 18.546.411 25.705 18.379.366 5.602.378| 5.549.163 5.459.095 5.404.154 1.077.063 1.076.063 1.663, 1.600 3.172| 2333 145.520 137.400 4.059.929) 4.008.632 1.137 1.137 51.146 57324 119.665 119.665

Pag. 4 = lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol Pa- ra- graf Gru- pa / Titlu Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale defini! Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Ol 01 01 ol 01 01 01 01 01 06 01 02 04 06 07 08 01 02 04 05 06 07 08 Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca Contributii platite de angajator in numele angajatului TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 37.500] 37.500) 448.120 75.800| 400| 26.400 200| 800| 344.220) 300| 28.334.700) 6.455.200) 595.200] 447.400 595.300| 178.800) 167.50 135.400) 62.600) 285.800 37.500) 37.500) 450.420| 75.800) 400| 26.400 200| 800| 346.520| 300) 28.591.990| 6.605.890 611.200 446.400) 604.200 175.800) 150.000| 135.400) 62.600| 294-000) 122.983 122.983 15.862.925| 2.384.038 108.503 73.491 158.308 44.498) 38.548| 8.231 5.735 179.003 20.300) 20.300) 122.983 122.983 12.862.925| 2.384.038 108.503 73491 158.308 44.498 38.548 8231 5.735| 179.003 20.300) 122.983| 122.983 12.837.220 2.384.038 108.503| 73.491 158.308| 44.498, 38.548 8.231 5.7335| 179.003 25.705| 24.650 24.650 120.359 120.359 12.703.690 2.336.059 94.941 62.015 148918 44.498 32.406 10.267 5.734 176.492

Pag. 5 - lei- Capi-| tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa / Titlu Ar- ti- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de pla Cheltuieli efective B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 12 13 14 30 30 09 01 01 02 04 01 02 o Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate 671.000 3.316.200 860.700 18.234.100| 18.234.100 51.600) 20.500 $.500| 22.600 1.967.900) 54.100| 133.000) 1.780.800 254.400| 173.200) 81.200 14.000) 44.900) 50.600) 233.400 71.500) 90.400| 1.600; 746.100 3.380.190| 872.200) 18.324.100) 18.324.100) 49.600) 18.500 8.500 22.600| 1.992.900) 54.100| 113.000) 1.825.800) 245.900) 170.700) 15.200) 14.000) 44.900 50.600| 225.000) 71.500) 39.400) 17.600 182.544| 1.585.177| 129.645| 12.842.869 12.842.869) 6.237| 5.790| 441| 415.242 1.395 28.789| 379.058| 22.292| 20.675| 1.617 853| 11.578) 12.000] 15.233| 10.322 12.616 2.504| 182.544| 1.585.171 129.645| 9.842.869| 9.842.869| 6.237| 5.790) 441| 415.242 7.395 28.789) 379.058 22.292| 20.675| 1.617| 853| 11.578| 12.000 15.233 10.322 12.616 2.504 1.585.177) 129.645| R 9.817.164, 9.817.164 25.70$| 6.237| 5.790| 447| 415.242| 1.395| 28.789| 319.058| 22.292| 20.675) 1.617 853| 11.578| 12.000| 15.233 191.415 1.569.373 122373 9.815.509 9.815.509 6237 5.790 447 322.732 322.732 42726 22.675 20.051 853 6.579 12.000 15.232 10.322 13.068 2.504

Pag. 6 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- ra- graf| Gru- pa / Titlu Ali ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente legale efectuate de platit Plati Cheltuieli efective B 6610 20 20 20 57 57 57 59 59 59 59 70 71 71 71 71 71 71 01 10 10 10 02 02 01 17 40 01 01 i 01 01 i ol 02 03 02 01 02 03 01 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza 2.000| 4.500) 76.300) 384.200 384.200| 384.200| 102.000) 87.000 5.000 10.000) 9.500) 9.500| 9.500| 8.000| 1.500 587.795.380| 553.346 920| 369.761.970) 3353.456.970 242.052 862| 2.0001 65.300 384.200) 384.200| 384.200| 102.000 87.000| 5.000 10.000| 125.250) 125.250) 125.250| 34.000| 9.750) 81.500| 676.119.560 624.018.810| 401.039.8530| 386.144.830| 263.631.000| 883| 9.229 72.613 72.613) 72613 106.881 106.881 106.881| 18.060| 81.500 651.989.650| 600.227.739| 383.310.375| 369.279.019| 258 307.401 883| 9.229| 72.613| 72.613 72.613 34.200| 34.200| 106.881 106.881 106.881 18.060 7.321 81.500| 630.038.834| 581.267.357| 383.310.375| 369.279.019| 258.307 401 883| 9.229| 72.613 72.613 172.613 34.200| 34.200) 106.881 106.881 106.881 18.060) 1.321 81.500 591.665.688| 38.373.146| 548.809.095| 32.458.262| 383.310.375| 369.279.019| 258.307.401 883 9.681 91913 91913 91.913 34.600 34.600 163411 1653411 163411 25.066 57.334 69.542 11.469 552.076.429 546.442.411 378.838.827 366.895.844 2354.360.511

Pag. 7 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator initiale definitive tol col | at initiale definii A B 1 2 3 4 5 6 1 8=6-7 9 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 60.826.000) 63.990.000| 59.553.796 59.553.796| 59.553.796| 59.539.390 10 01 06| Alte sporuri 10.380.000) 10.890.000 9.852.254 9.852.254 9.852.254 9.956.242 10 01 08| Fondde premii 298.500 400.000) 354.000| 354.000] 354.000| 354.000 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 4.290.000) 5.940.000 4.231.266| 4.237.266 4.231.266 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 17.068.053) 21.960.833| 19.230.752| 19.230.752 19.230.752| 23.345.832 10 01 13| Drepturi de delegare 4.100| 5.600) 1.965| 1.965| 1.965| 1965 10 01 17| Indemnizatii de hrana 12.465.240) 13.005.182| 12.192.904, 12.192.904| 12.192.904 12324948 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 6.072.215| 6.322.215 5.548.681 5.548.681 5.548.681 2171424 10 02 Cheltuieli salariale in natura 2.315.000) 1.475.000) 1.433.350) 1.433.350| 1.433.350| 1.436.450 10 02 06| Vouchere de vacanta 2.315.060 1.475.000) 1.433.350) 1.433.350) 1.433.350) 1.436.450 10 03 Contributii 13.990.000| 13.420.000| 12.598.006| 12.598.006| 12.598.006| 10.506.533 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 740.001 840.000 724.979) 724.979) 724.979) 717.067 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 3.000.000) 3.000.000) 3.000.000| 3.000.000] 3.000.000 1.520.351 10 03 07| Contributia asiguratoric pentru munca 10.250.000) 9.580.000 8.873.027 8.873.027| 8.873.027| 8.269.115 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 162.135.770| 201.369.800| 197,393.554| 192.869.791 160.420.038| 32.449.753| 165.076.085 20 01 Bunuri si servicii 33.347.985| 43.459.585| 41.618.427| 39.812.060) 34.016.381 5.795.679) 32.299.873 20 01 01| Fumituri de birou 624.071 662.000| 639.954 549.794 457.404 92.390 469.787 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.555.000] 1.705.000) 1.699.787| 1.493.771 1.286.076| 207.695 1.331.970 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 7.085.980) 8.350.000) 7.411.779) 1.258.352| 6.349.551| 908.795| 5.850.436 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.947.469 2.557.485 2.406.613) 2.406.613| 2.118.907 287.706| 1.821.409 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 203.131 208.100 122.810| 112.864| 98.561 14.303| 127.561 20 01 06| Piese de schimb 2.767.250) 3.217.250) 2.993.981 2.528.382 2.295.670| 232.712 2.119.469 20 01 07| Transport 736.000 688.000| 590.212 460.883 405.504 55.379) 329.969 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio. tv,

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|[Gru- tol | capi ra-| pa / eraf| Titlu tol Ar- ti- col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de pia Cheltuieli efective 8=6-7 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 09 11 12 13 14 09 DI 01 02 04 01 02 internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii 576.000| 5.829.000) 12.024.104| 1.788.667] 3.785.000) 3.785.000 115.879.754| $6.755.814| 13.125.000| 14.007.810| 1.991.130| 3.215.840| 380.000) 346.340| 2.489.500| 228.365| 217.084| 11.281 1.507.240| 6.000| 440.000) 260 719) 40.000| 112.750 5.829.000| 19.470.000) 1,788.667| 4.285.000) 4.285.000) 140.082.744| 105.908.804| 14.965.000 17.107.81i 2.101.130) 4.515.840| 350.000) 376.340) 3.789.500) 231.365| 220.084| 11.281, 1.720.680 6.000| 440.000 260.719| 40.000| 764.830| 5.518.455 19.470.000) 1.481.652 4.269.346| 4.269.346| 139.976.915| 105.908.000| 14.965.000) 17.107.810) 1.996.105| 3.934.222 33.421| 307.998 3.592.797| 168.074 156.793| 11.281 1.682.121 1.691 71.350) 172.521 18.592| 560.861 5.516.671 18.923.869) 832.647 3.949.516 3.949.516| 139.976.915| 105.908.000| 14.965.000) 17,107.810| 1.996.105 3.067.378| 22.8617| 274.1017| 2.770.404| 105.401 100.866| 4.535 1.087.466 1.691 71.350) 156.086| 18.592 530.683| 5.068 499| 15.405.520) 824.912| 115.174.533| 83.182.576| 14.327.876| 16.253.479 1.410.602 2.016.088 1.813 115.845 1.892.430) 105.401 100.866| 4.535| 577.394 1.691 71.400 156.086| 17,592| 30.178| 448.172 3.518.349| 7135 257.181 257.181 24.802 382| 22.725.424 637.124| 854.331 585 503 1.051.290) 15.054 158.262| 877974 510.072| 5.950 1.000| 471.528 5.198.620 14.579.324 499.645 3.732.628 3.732.628 124.919.124 92.492.819 16.377.002 15.104.201 945.102 1.132.939 105.046 131.666 896.227 105.552 101.060 4.492 558.272 1.501 71.400 156.108 87351

Pag. 9 - lei- Capi- tol Sub- capi tol Pa- ra- arat Gru- pa / Titlu Ar- ti- Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 20 20 20 20 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 70 25 01 01 Ol 02 02 02 11 11 40 01 02 01 02 01 02 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.000 1.633.200) 661.960 971.240) 20.509.180) 4.445.870) 1.061.650 3.384.220 13.967.170) 2216310 11.750.860) 2.096.140 314.420| 1.781.720| 940.000 940.000 34.448 460| 34.448.460 3.000| 4.536.200| 1.181.960 3.354.240) 20.509.180 16.528.620| 2.984. 740| 13.543.880) 1.884 420| 293.220| 1.591.200 2.096.140) 314.420| 1.781.720) 1.100.000 1.100.000) 52.100.750 52.100.750| 2.000| 3.990.643| 636.779 3.353.864 18.423.810) 15.571.831| 2.216.310) 13.355.521| 755.833 116.279 639.554| 2.096.140 314.420 1.781.720) 1.100.000 1.100.000 51.761.911 51.761.911 2.000| 3.782.689| 428.825| 3.353.864| 4.002.715 3.108.215| 367.787| 2.740.428) 155.833 116.279) 639.554 138.667| 6.927 131.740) 1.084.476| 1.084.476| 48.771.4717| 48.771.471 3.766.225 412.361 3.353.864 3.994.206 3.108.215 367.787 2.740.428 741.324 116.27 631.045 138.667 6.921| 131.740) 1.084.476 1.084.476| 42.856.593 42.856.593| 2 000| 16.464 16.464 8.509| 8.509| 8.509| 5.914.884 5.914.884 1.511.692 147.114 164.578 1.340.063 549753 88.840 460913 131779 113.865 617914 58.531 8792 49739 1.187.436 1.187.436 5.634.018 5.634.018

Pag. 10 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati * Cheltuieli legale initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective toi | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |grafjTitlu| col | at initiale definitive A B 1 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 71 01 Active fixe 34.448.460 52.100.750 51.761.911 48.771.471| 42.856.593 5.914.884 5.634.018 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 33.922.001 50.211.531 49.872.696| 48.282.956| 42.614.038| 5.668.918 5.452.326 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 168.174 168.174| 168.170) 168.170| 20.730) 147.440) 133.658 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 358.285| 1.721.043 1,721.045| 320.351 221.825| 98.526) 48.034 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.882.000) 2.936.000) 1.842.159| 1.806.295 ol CHELTUIELI CURENTE 2.732.000 2.786.000 1.831.228| 1.795.364| 1.779.966 15.598 1.790.897| 15.598 652.252 556.997 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 274.500) 291.678 217.717 217717| 217.717) 162.493 10 01 Cheltuieli salariale in bani 274.500) 291.678 217.717 217.717 217.717 162.495 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 111.500 111.500 109.401 109.401 109.401 109.404 10 01 13| Drepturi de delegare 148.000) 180.178| 108.316 108.316| 108 316| 53.089 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 15.000) 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.457.500) 2.494.322 1.613.511 1.577.647) 1.562.249) 15.398 1.394.504 20 0 Bunuri si servicii 137.350) 599.172| 367-110) 336.488) 332.191 4.297 374.689 20 01 01| Fumituri de birou 19.700| 20.522 6.347| 6.347| 5.935| 412 13.187 20 01 02| Materiale pentru curatenie 17.500 18.500) 1.599| 1.599| 7.5991 8.098 20 01 3 | Incalzit, iluminat si forta motrica 34.000) 33.000) 1.326| 1.326| 1.326| 1.326 20 01 04| Apa, canal si salubritate 4.500) 7.500) 4.695 4.695 4.695 4412 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 39.000 42.000| 33.132| 14.133 14.133 9.132 20 01 06| Piese de schimb 14.000 14.000| 13.671 2171 2171 2171 20 01 07| Transport 93.000) 47.000 33.257| 33.257| 31,552 1.705 32.14 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet a 34.800) 36.800) 20.990 20.915 20.915 36717

Pag. 11 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 1 71 "7 71 01 02 05 05 06 06 0% i 13 14 30 01 01 OI 09 OI 02 02 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obicctelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte 225.800| 255.050) 75.000| 62.500) 62.500| 119.000| 89.500) 29.500| 9.500| 17.850| 1.300 1.435.000 29.000) 20.000| 8.000) 46.000 1,332.000| 150.000) 150.000) 150.000| 107.800 272.050) 72.000 66.500) 66.500) 110,350 79.850) 30.500) 8.500) 15.000) 2.300) 1.620.500) 38.000) 20.000) 17.000 61.000 1.484 500| 150.000) 150.000| 150.000) 55.906| 190.187 19.886| 21.005 16.314 4.691 3.328| 6.363 1.290) 1.158.446| 15.631 17.000) 40.549 1.085.266 10931 10.931 10.931 55.858 190.187| 36.083 19.886| 19.886 21.005| 16.314 4.691 3.328 6.363 1.290| 1.153.204| 15.058| 40.549| 1.081.966| 10.931 10.931, 10.931 55.678| 180| 188.187) 2.000) 35.726| 357| 19.886| 19.886 21.005 16.314 4.691 3.328 6.363 1.290) 1.142.460 10.744 14.893| 138| 15.058 40.549| 1.071.960| 10.006| 10.931 10.931 10.931 TL3II 196221 36415 18.689 878.822 16.664 8466 40.838 812.854 95.255 95.255 95.255 74.721

Pag. 12 - lei- Capi-i tol Sub- Pa- capi ra- tol graf] Gru- pa/ Titlu Ali- ne- at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente initiale definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 8=6-7 9 6810 7010 71 Ol 20 20 20 20 Ol 20 20 20 01 01 01 ol 01 01 30 01 09 active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Alte bunuri si servi pentru intretinere si functionare LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Conducatorul institutiei, 41.200 108.800 20.000| 20.000 20.000| 20.0 20.000] 41.200 9.094 108.800| 1.837| 20.000 20.000) 20.000) 20.000; 20.000 Conducatorul compartimentului Core, 7 ANC financiar-contabil 9.094 1.837| 9.094, 18.561 1.967 186 186 186 186 Sl CF SERV "hub

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122019 Pag. 1 - lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- | Ar- capi-j ra- | pa / | ti- tol |graf[Titlu| col Ali: neg at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Aungajamente legale de platit Cheltuieli efective B 8=-6-7 5010 Ol 10 20 57 59 01 10 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 02 10 02 10 03 10 03 01 05 0% 10 11 13 15 06 01 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Drepturi de delegare Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 5175.240.840) 5735.240.840) 380.866.670 192.947.970| 384.200) 1.042.000 39.651.100| 39.651.100 10.830.200 10.344.580) 1.695.780 5.000 33.000 330.600) 1.756.180 5.200) 32.600| 64.020) 422.200) 37.500| 37.500| 448.120 75.800| 646.289.720| 646.289.720) 412.227.408 232.476.112| 384.200 1.202.000| 39.974.090| 39.974.090 10.895.900| 10.407.980| 1.693.380 5.000) 35.450) 330.600) 7.817.030| 5.200| 32.600| 65.520) 423.200) 37.500) 37.500 450.420 75.800 605.207.273| 605.207.273| 389.130.470| 214.869.990| 726 1.134.200) 21.572.116 21.572.116| 5.602.378 5.459.095 1.077.063 1.663| 3.172| 145.320 4.059.929| 1.137| 51.146| 119.665| 20.300) 20.300) 122.983| 597.632.122| 597.632.122| 389.130.470| 207.310.363| 72.613 1.118.676| 18.572.116 18.572.116| 5.602.378| 5.459.095 1.077.063 1.663, 3.172 145.320) 4.059.929| 1.137 51.146 119.665 20.301 20.300) 122.983 5653.141.266 565.141.266| 389.130.470| 174.819.507| 72.613 1.118.676) 18.546.411 18.546.411 5.602.378) 5.459.095 1.077.063| 1.663 3.172 145.320) 4.059.929| 1.137| 51.146 119.665 20.300 20.300| 122.983 32.490.856 32.490.856 32.490 856| 25.705 25.705| 565.038.897 565.038.897 384.550.483 179.174.465 91913 1.222 036 18.379.366 18.379.366 5.549.163 5.404.154 1.076.063 1.600 2333 137.400 4.008.632 119.665 24.650 24.650 120.359

Pag. 2 Capi-| Sub-| Pa-|Gru- |Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol tol |graf] Titluj col | at definitive A B 1 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 400 400) 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 26.400) 26.400) 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 200| 200 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 800| 800| 10 03 07| Contributia asiguratorie pentru munca 344.220) 346.520 122.983| 122.983| 122.983 120.359 10 03 08| Contributii platite de angajator in numele angajatului 300| 300 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 28.334.700) 28.591.990 15.862.925 20 01 Bunuri si servicii 6.455.200) 6.605.890) 2.384.038 2.384.038 2.384.038| 2.336.059 20 01 01| Fumituri de birou 595.200 611.200| 108.503 108.503 108.503 94.941 12.862.925| 12.837.220| 25.705 12.703.690 447 400| 446.400| 73.491 73491 13.491, 62.015 158.308| 148918 20 01 02| Materiale pentru curatenie 20 01 05| Incalzit, iluminat si forta motrica 595.300 604.200| 158.308 158.308 20 01 04| Apa, canal si salubritate 178.800 175.800) 44.498 44.498 44.498 44.498 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 167.500 150.000 38.548 38.543 | 38.548| 32.406 20 01 06| Piese de schimb 135.400) 135.400) 8.231 8251 8231 10.267 20 01 07| Transport 62.600 62.600) 5.135| 5.735| 5.733| 5.734 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 285.800) 294.000) 179.003| 179.003 179.003 176.492 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 671.000) 746.100) 182.544 182.544 182.544 191.415 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.316.200) 3.380.190 1.585.177 1.585.177| 1.585.177| 1.569.373 20 02 Reparatii curente 860.700) 872.200 129.645| 129.643] 129.645| 122373

Pag. 3 - lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol Pa- ra- graf| Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 37 57 06 06 11 12 13 14 3 30 30 30 30 02 01 01 02 04 01 02 Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale 18.234.100 18.234.100 51.600 20.500| 8.500) 22.600) 1.967.901 54.100 133.000| 1.780.800) 254.400| 173.200) 81.200] 14.000) 44.900) 50.600 233.400 77 500| 90.400| 1.600| 2.000) 4.500) 76.300) 384.200| 384.200) 18.324.100) 18.324.100 49.600 18.500| 8.500| 22.600) 1.992.900| 54.100| 113.000) 1.825.800| 245.900) 170.700) 15.200 14.000 44.900) 50.600| 225.000 77.500 89.400 17.600) 2.000 4.500| 65.300 384.200| 384.200 12.842.869 12.842 869| 415.242 17.395| 28.789| 379.058 22.292| 20.675] 1.617| 853| 11.578 12.000 15.233 10.322| 12.616 2.504| 883 9.229| 72.613 72.613| 9.842.869| 9.842 869| 6.237| 5.790| 447| 415.242| 7.395| 28.789) 379.058 22.292| 20.675| 1.617 853| 11.578 12.000| 15.233, 10.322| 12.616| 2.504 9.229| 72.613 72.613 9.817.164, 25.705 9.817.164| 25.705| 6.2317| 5.790 441| 415.242| 7.395| 28.789) 379.058| 22.292 20.675) 1.617 853| 10.322| 12.616 2.504 883, 9.229) 72.613 72.613 9.815 509 9.815.509 6.237 5.790 447 322.732 42.726 22.675 20.051 6.579 12.000 15.232 10.322 13.068 2.504 883 9.681 91913 91913

Pag. 4 -lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Esti bugctare legale efectuate de platit efective tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive A B 1 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 384.200) 384.200 72.613, 72.613 72.613) 91.913 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 102.000 102.000 34.200) 34.200| 34.200| 34.600 59 01 Burse 87.000) 87.000| 34.200| 34.200 34.200| 34.600 59 17 Despagubiri civile 5.000) 5.000| 59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 10.000| 10.000) 6610 SANATATE 532.837.740| 603.509.630| 581.803.929| 577.264.642| 544.814.889| 32.449 753| 3545.102.348 OI CHELTUIELI CURENTE 532.837.740| 603.509.630| 581.803.929| 571.264.642| 544.814.889| 32.449.753) 545,102.348 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369.761.970| 401.039.830| 383.510.375| 383.310.375| 383.310.375| 378.838.827 10 0 Cheltuieli salariale in bani 353.456.970| 386.144.830| 369.279.019) 369.279.019| 369.279.019| 366.895.844 10 01 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 60.826.000) 63.990.000) 59.553.796 59.553.796 59.553.796] 59.539.390 Q1 | Salarii de baza 242.052.862| 263.631.000| 258.307.401 258.307401 258.307.401 254.360.511 10 01 06| Alte sporuri 10.380.000| 10.890.000 9.852.254 9.852.254 9.852.254 9.956.242 10 Ol 08| Fond de premii 298.500 400.000) 354.000| 354.000| 354.000] 354.000 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 4.290.000) 5.940.000) 4.237.266| 4.237.266| 4.237.266 4.235.532 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 17.068.053 21.960.833 19.230.752| 19.230.752 19.230.752 23.345.832 10 01 13| Drepturi de delegare 4.100 5.600) 1.965| 1.965| 1.965 1.965 10 01 17| Indemnizatii de hrana 12.465.240 13.005.182 12.192.904 12.192.904 12.192.904 12.324.948 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 6.072.215 6.322.215 5.548.681 5.548.681 5.548.681 2777424 10 02 Cheltuieli salariale in natura 2.315.000) 1.475.009 1.433.350 1.433.350) 1.433.350 1.436.450 10 02 06| Vouchere de vacanta 2.315.000 1.475.000 1.433.350) 1.433.350 1.433.350| 1.436.450 10 03 Contributii 13.990.000 13.420.000 12.598.006| 12.598.006| 12.598.006 10.506.533 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 740.000 840.000) 724.979) 124.979| 724.979) 717.067 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 3.000.000) 3.000.000 3.000.000 3.000.000) 3.000.000 1.520.351

Pag. 5 - lei- Capi- tol Sub- capi tol Pa- ra- graf] Gru- pa/ Titlu Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive nitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 UI 02 03 03 04 04 04 04 04 05 05 07 01 02 3 04 05 06 07 08 09 01 01 02 03 04 01 Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament 10.250.000) 162.135.770| 33.347.985 624.071 1.555.000) 7.085.980| 1.947 469| 203.111 2.767.250) 736.000 576.000) 5.829.000) 12.024.104, 1.788.667) 3.785.000) 3.785.000| 115.879.754 86.755.814 13.125.000 14.007.810 1.991.130| 3.215.840| 380.000) 9.580.000 201.369.800| 43.459.585 662.000 1.705.000) 8.350.000) 2.557 485| 208.100| 3.217.250 688.000| 712.150) 5.829.000) 19.470.000) 1.788.667| 4.285.000| 4.285.000| 140.082.744| 105.908.804j 14.965.000 17.107.810 2.101.130 4.515.840| 350.000| 8.873.027| 197.393.554| 41.618.4217| 639.954 1.699.787 7.411.779) 2.406.613 122.810 2.993.981 590.212 164.830 5.518.455| 19.470.000 1.481.652| 4.269.346| 4.269.346| 139.976.915| 105.908.000| 14.965.000) 17.107.810 1.996 105| 3.934222| 33.427 8.873.021 192.869.791 39.812.060 549.794 1.493.771 1.258 352| 2.406.613 112.864| 2.528.382 460.885 560.861 5.516.671 18.923.869) 832.647| 3.949 516| 3.949 516| 139.976.915| 105.908.000| 14.965.000| 17.107.810 1.99%.105| 3.067.378 22.867 8 873.027| 160.420.038| 016.381 457.404 1.286.076) 6.349.557 2.118.907 98.561 2.295.670 405.504 530.683 5.068.499) 15.405.520) 824.512| 3.692.335| 3.692.335| 115.174.533| 83.182.576| 14.327.876| 16.253.479) 1410.602| 2.016.088| 7.813 32.449.753 5.795.679| 92.390| 207 695| 908.795 287.706| 14.305 232712 55.379) 30.178 448.172 3.518.349| 11735 257.181 257.181 24.802.382 22.725.424 637.124| 854.331 585.503 1.051.290| 15.054, 8.269.115 165.076.085 32.299.873 469.787 1.331.970 5.850.436 1.821.409 127.561 2.119.469 329.969 471.528 5.198.620 14.579.324 499.645 3.732.628 3.732.628 124919.124 92.492.819 16.377.002 15.104.201 945.102 1.132.939 105.046

Pag. 6 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali: ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitiv initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 6 7 8=6-7 9 6710 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 59 59 ol 10 10 10 05 05 06 06 09 11 12 13 14 25 See mm m 40 01 01 04 Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii platite unor persoane din 346.340| 2.489.500) 228.365| 217.084 11.281 1.507.240 6.000) 440.000) 260.719] 40.000) 3.000| 1.633.200 661.960) 971.240) 940.000) 940.000) 2.732.000) 2.732.000) 274.500) 274.500) 376.340 3.789.500) 231.365] 220.084| 11.281 1.720.680) 6.000| 440.000 260.719| 40.000| 3.000) 4.536.200 1.181.960) 3.354.240) 1.100.000) 1.100.000) 2.786.000| 2.786.000] 291.678 291.678 307.998 3.592.7917| 168.074 156.793 11.281 1.682.121 1.691 71.350 172.521 18.592| 2.000| 3.990.643 636.779) 3.353.864| 1.100.000) 1.100.000 1.831.228 1.831.228| 217.717 217.717 274.107 2.770.404| 105.401 100.866| 4,535| 1.087.466| 1.691 71.350| 156.086| 18.592| 2.000| 3.782.689 428.825| 3.353.864 1.084.476) 1.084.476| 1.795.364| 1.795.364 2777 217717 115.845| 1.892.430) 105.401 100.866| 4.533 577.394 1.691 71.400) 156.086| 17.592| 3.766.225| 412.361 3.353.864 1.084.476) 1.084.476 1.779.966] 1.779.966) 27717| 217.717| 158.262 877974 510.072 5.950| 1.000| 2.000| 16.464 16.464 15.398| 15.398| 131.666 896.227 105.552 101.060 4.492 558.272 1.501 71.400 156.108 87351 1.511.692 747.14 764.578 1.187.436 1.187.436 1.556.997 1.556.997 162.493 162.495

Paz- 7 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- tol | capi-| ra- | pa / tol |egraf| Titlu Ar- ti- Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente initiale definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 5 7 8=6-7 9 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 Ol Ol 01 01 Ol Ol 01 01 01 01 01 01 02 05 05 06 06 06 13 30 Ol 02 03 04 05 06 07 08 30 afara unitatii Drepturi de delegare Alte drepturi salariale in bani TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 111.500 111.500 109.401 148.000) 180.178 108.316 15.000 2.457.50 2.494.322 1.613.511 137.350 599.172| 367.110 19.700 20.522| 6.347| 17.500 18.500 7.599| 34.000 33.000) 1.326| 4.500| 7.50 4.695| 39.000| 42.000| 33.132 14.000) 14.000 13.671 93.000) 47.000 33.257| 34.800) 36.800) 20.990) 225.800 107.800) 55.906| 255.050 272.050) 190.187| 75.000| 72.000 36.083 62.500) 66.500 19.886 62.500| 66.50 19.886 119.000) 110.350 21.005| 89.500| 79.350| 16.314 29.500| 30.500| 4.691 9.500| 8.500) 3.3281 109.401 108 316| 1.577.647| 336.488 6.341| 1.599) 1,326) 4.695| 14.133 2171 33.257| 20915 55.858 190.187| 36.085 19.886| 19.88 21.005| 16.314 4691 3.328 109.401 108.316 1.562.249) 332.191 5.935| 1.599| 1.326| 4.695| 14.133 2171 31.552| 20.915 55.671 188.187 35.726| 19.886| 19.886| 21.005 16314 4.691 3.328 1.705| 180| 2.000) 357| 109.404 53.089 394.504 374.689 13.187 8.098 1.326 4412 9.132 2.171 32.114 36.717 71311 196.221 36.415 18.689 18.689 76.232 17,534 58.698 3.294

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tol | capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu Ar- ned Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective 20 20 20 20 20 20 20 20 6810 Ol 20 20 20 20 7010 13 14 3 30 30 30 3 01 01 01 Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli 01 | Reclama si publicitate 02| Protocol si reprezentare 03 | Prime de asigurare non-viata 04| Chi 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii 01 | Furnituri de birou 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII -Bunuri si servicii 0R& prestari de servicii cu fe caracter funcțional e; sect funct PI OA E * / Conducatorul institutiei, d DIRECTE a / 17.850 1.300) 1.435.000) 29.000| 20.000| 8.000) 46.000) 1.332.000 20.000 20.000| 20.000 20.000 20.000 15.000) 2.300| 1.620.500) 38.000) 20.000| 17.000 61.000, 1.484.500) 20.000 20.000) 20.000) 20.000) 20.000 6.363 1.290) 1.158.446 15631 17.000) 40549 1.085.264 Conducatorul compartimentului financiar-contabil 6.363| 1.290) 1.153.204 15631 15.058| 40.549) 1.081.966| e [ 1.142.460| 14.893 15.058| 40.549 1.071.960) 777.420| 6.363 10.744 878.822 738 16.664 8.166 40.838 10 006| 812.854 186 186 186 61 el D657

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122019 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltui legale initiale dcfinitive bugetare legale efectuate de platit efective ned Denumire indicator tol | capi-| ra- | pa/ graf Titlu | col | at initiale definitive tol A B 1 2 3 4 5 6 7 3=6-7 9 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 55.117.140) 72.885.180 10.303.533 52.892.004 46.968.611 5.923 393 7.232.747 Ol CHELTUIELI CURENTE 20.509.180 20.509.180| 18.425.810 4.002.715| 3.994.206) 8.509 1.340.063 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 20.509.180) 20.509.180| 18.423.810 4.002.715 3.994.206] 8 509) 1.340.063 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 34.607.960) 52.376.000 51.879.723 48.889.289| 42.974.405 5.914.884 5.892.684 7" TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 34.607.960| 52.376.000 51.879.723| 48.889.289| 42.974.405 5.914.884 5.892.684 6510 INVATAMANT 9.50 125.250) 106.881 106.831 106.881 163.411 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.500 125.250 106.881 106.881 106.881 163411 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 9.500 125.250) 106.881 106.881 106.881 163.411 71 01 Active fixe 9.500| 125.250) 106.881 106.881 106.881 163411 7L 01 01| Constructii 25.066 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 8.000) 34.000) 18.060 18.060 18.060 57.334 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 9.150) 7321 1.324 7321 69.542 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.500) 81.500 81.500 81.500 81.500| 11.469 6610 SANATATE 54.957.640 72.609.950) 70.185.721 52.774.192 46.850.799) 5.923.393 6.974.081 ol CHELTUIELI CURENTE 20.509.180| 20.509.180) 18.423.810| 4.002.715) 3.994.206| 8.509| 1.340.063 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 20.509.180 20.509.180| 18.423.810 4.002.715| 3.994.206) 8.509 1.340.063 58 0 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 4445 870) 16.528.620 15.571.837) 3.108.215| 3.108.215 549.753

Pag- 2 - lei- Capi- tol Sub- capi-] tol Pa- graf] Gru- pa / Titlu ti- | ned col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 1 2 3 4 5 7 8=6-7 9 6710 58 58 58 58 58 58 58 58 70 71 71 71 71 1 70 71 71 7" " 01 01 01 02 02 02 01 02 02 1 01 01 02 01 03 01 30 01 01 02 01 03 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 1.061.650 3.384.220) 13.967.170) 2.216.310 11.750.860) 2.096.140 314.420) 1.781.720) 34.448.460) 34.448.460 34.448.460) 33.922.001| 168.174 358.285| 150.000 150.000) 150.000) 150.000 41.200 2.984.740 13.543.880) 1.884.420 293.220| 1.591.200) 2.096.140 314.420 1.781.720) 52.100.750 52.100.750) 52.100.750) 50.211.531 168.174 1.721.045] 150.000| 150.000) 150.000) 150.000| 41200 2.216.310 13.355.527| 155.833) 116.279| 639.554 2.096.140) 314.420) 1.781.720) 51.761.911 51.761.911 51.761.911 49.872.696 168.170) 1.721.045| 10.931 10.931 10.931 10.931 9.094 367.787| 2.740.428 155.833) 116.279 639.554 138.667| 6.927| 131.740 48.771.477| 48.771. 477| 48.771.477| 48.282.956| 168.170| 320.351 10.931 10.931 10.931 10951 9.094 367.781| 2.740.428 747.324 116.27: 631.045 138.667| 6.921| 131.741 42.856.593 42.856.593| 42.856.593 42.614.038 20.730) 221.825| 10.931, 10.931, 10.931 10.931 9.094 8.509) 8.509 5.914.884 5.914.884 5.914.884| 5.668.918 147.440) 98.526| 88.840 460.913 731.779 113.865 617914 58.531 8792 49.739 5.634.018 5.634.018 5.634.018 5.452 326 133.658 48.034 95.255 95.255 95.255 95.255 74.727 18.561

Paz- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-| Ali tol | capi: ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf|Titlu| col | at Credite de angajament Credite bugetare Angajamente initiale definitive initiale definitive bugetare Angajamente Plati legale efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 9910 97 excedent/deficit sect dezv Conducatorul institutiei, 108.800 108.800) 1.837| -17.750| Conducatorul compartimentului financiar-contabil NOT Axe! 1.837| 1.837| 1.565.895| 1.967

Atasament: ANEXA_NR._3_-_CONTUL_DE_EXECUTIE_AL_BUGETULUI_DE_FONDURI_EXTERNE_NERAMBURSABILE.pdf

711iSOARA CT 3112.20 1) ZoNDURI EXIERNE VERS BURSA E Vi TURI Pag. 1 -lei- tol capi- ra- (Capi Sub-| Pa- |Gru- pa/ tol |grafi Titlu Ar- col Ali- ne+ at Denumire indicator Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari bugetare bugetare Total, din anii din anul initiale definitive din care: precedenti curent realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari| de incasat B 1 2 3=4+5 4 5 7 8=3-6-7 0001 4000 4108 4100 4208 4808 4808 4808 4808 08 04 08 61 TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE NI. OPERATIUNI FINANCIARE ALTE OPERATIUNI FINANCIARE Sume aferente fondurilor externe nerambursabile IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) Prefinantare Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 Prefipantare 45.950 118200 99.838 99.838 13.750 13.750) 13.750 13.000 13.000 13.000 45.950 105.200 99.838 99.838 45.950, 32.200 27.486 27486 45.950, 32.200, 27.486 27.486) DiRES MOT IC, STELAR ANC 73.000, 72.352 72.352 73.000 12.352 72.352 4 | PF SAI 99.838 99.838 21.486| 27.486, 72.352) 12.352|

TI SCARA CONȚI. FONDEORI DE Exo TE ] EXTEENEC. CACLȚUIEL Pag. - lei- Capi- tol Sub- capi tol Pa-|Gru- ra- | pa/ | ti- graf|Titlu Ali- ne+ col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B n 8=6-7 5008 6608 6608 6708 6808 06 06 15 ol 04 01 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale publice de spectacole si concerte ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Prevenirea excluderii sociale Ajutor social 45.950) 45.950 45.950) 45.950) 118.200| 86.000| 32.200| 21.486| 27.486) 27.486| 27.486| 27.486 27.486| 27.486 27.486| 27.486 27.486) 21.486| 27.486 80.869 53.699 53.699 53.699 27170 27.170 27170

Pag. 2 -lei- Capi-| tol Sub-| Pa- capi-j ra- tol [graf] Gru- pa/ Titlu Ar-| Ali col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 8=6-7 9 5008 6608 6708 i 58 70 7 [UI 58 58 01 58 58 70 71 31 31 0 31 02 15 02 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 Finantare nationala Finantare externa nerambursabila CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 45.950) 45.950) 45.950) 45.950 45.950) 45.950| 45.950) 45.950) 118.200 118.200| 118.200 86.000) 86.000) 86.000) 86.000) 13.000| 73.000) 32.200) 32.200) 32.200) 32.200| 32.200) 27.486| 27.486) 21.486| 27.486, 27.486| 27.486) 27.486| 21.486| 21.486 27.486) 27.486) 27.486| 21.486| 21.486 27.486 27.486 27.486| 27.486 27.48 27.486| 27.486) 27.486 27.48 21.486 30.869 27.486 53.699 27.486 27486 27.486 27.486 26213 26213

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angaj i ngajamente Angajamente | Angajamente Plati i Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de pla tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tol [graf] Titlu| col | at initiale definitive initiale efective 71 01 Active fixe 26.213 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de 3441 transport 71 01 03 active corporale 22772 6808 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27.170 27.170 27.170 71 0 Active fixe 27170 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 14.676 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3373 71 Ol 30| Alteactive fixe 9.121 (inclusiv reparatii capitale) Cont l institutiei, ducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil DRE covor: PR BEP SERV. | j EL. — / STETIA, FANCIU FA N [.