keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 303/31.07.2020 Privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’ si a valorilor aferente

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 303/31.07.2020
Privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’ si a valorilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărîre nr. SC2020-17419/30.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-17418/30.07.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2020-17418/31.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 17418/30.07.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-17418/30.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere programul de finanţare RO-CULTURA - Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice şi finanţare prin Grant-uri SEE;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi alin.139 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finantare pentru proiectul ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’ si a valorilor aferente conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’ în cuantum de 11.117.499,60 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 10.957.611,20 lei (inclusiv TVA). Din suma totala contributia proprie a Municipiului Timisoara este de 1.999.711,74 lei (inclusiv TVA).

Art. 3: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Asociatia Prin Banat.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei Prin Banat
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 la HCL nr. ........./...........................

Valori aferente cererii de finatare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”,

Timișoara Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener) a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care:

- Valoarea totala eligibila este de 10.957.611,20 lei cu TVA - Valoare totala ne-eligibila este de 159.888, 40 lei cu TVA (valoarea contractului de

proiectare nr. 138/17.09.2019 ) Valoare totala aferenta Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

- cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA. Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel: Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

- 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA

Pt. Director Direcția Dezvoltare Inspector de specialitate Magdalena Nicoară Roxana Canceal

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Raport.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’ si a valorilor aferente

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener) a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Pentru intocmirea documentatiei tehnice aferente proiectul a fost incheiat contractul de proiectare 138/17.09.2019 cu SC STUDIO UNU DE ARHITECTURA SRL. A fost intocmita documentatia la faza DALI si a fost intocmita Hotararea de Consiliu Local nr.572 din data 12.11.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza DALI, pentru obiectivul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’, Timisoara – si a indicatorilor tehnico-economici. Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.” Obiectivele specifice:

- Valorificarea patrimoniului istoric al Timișoarei prin reabilitarea, refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin și stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă

- Educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico- sociala si promovarea diversității cultural și toleranței, prin prezentarea patrimoniului cultural material din Iosefin ca moştenire a beneficiilor interculturalităţii.

- Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala Obiectivele prezentate mai sus vor fi indeplinite prin restaurarea si refunctionalizarea monumentului Turnul de Apa- Iosefin si apoi, in noul spatiu spaţiul multifunţional neconventional creat, desfasurarea de activitati socio-culturale prin implementarea Planului de Revitalizare aferent cererii de finantare. Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care:

- Valoarea totala eligibila este de 10.957.611,20 lei cu TVA - Valoare totala ne-eligibila este de 159.888, 40 lei cu TVA ( valoarea

contractului de proiectare nr. 138/17.09.2019 )

Valoarea totala aferenta Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

- cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA. Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel: Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

- 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finatare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’ si a valorilor aferente îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

p. Director Directia Dezvoltare Intocmit,

Magdalena Nicoară Roxana Canceal

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’ si a valorilor aferente

1. Descrierea situatiei actuale

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener) a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.” care va fi indeplinit prin restaurarea si refunctionalizarea monumentului Turnul de Apa- Iosefin si apoi, in noul spatiu spaţiul multifunţional neconventional creat, desfasurarea de activitati socio-culturale prin implementarea Planului de Revitalizare aferent cererii de finantare.

3. Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care: - Valoarea totala eligibila este de 10.957.611,20 lei cu TVA - Valoare totala ne-eligibila este de 159.888, 40 lei cu TVA (valoarea contractului de

proiectare nr. 138/17.09.2019 ) Valoare totala aferenta Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

- cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA. Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga cheltuielile ne-eligibile. Astfel: Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

- 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA

4. Concluzii

Considerăm oportună aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’ si a valorilor aferente.

PRIMAR p. Director Directia Dezvoltare NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3