keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 270/22.07.2020 Privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara

22.07.2020

Hotararea Consiliului Local 270/22.07.2020
Privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-15999/15.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-15999 din data de 15.07.2020 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-15999/15.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
Luand in considerare prevederile art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c), coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 589 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se infiinteaza Centrul de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara,instituţie publică, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu sediul in Timişoara, strada Vasile Alecsandri, nr.1, judeţul Timiş.

Art. 2: Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, Organigrama si Statul de Functii pentru Centrul de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara conform Anexelor nr. 1, 2 si 3, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba nivelul de salarii de baza pentru personalul din cadrul Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara, conform Anexei nr. 4 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale
Europene al Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat_de_aprobare.pdf

Pr "R FE T FL C ate aste 1
1 PERI Tai res AAA E pu a | REL EI | Tu PLATI BMI E ul ETV Te ri Bare re TOR Print ol EI la ec EEE IT. E E Li RILE BE pill ACE, pe A 1 atata RIA i dA MI FI et age Du iile A Fl enter su ra EL pie alt li e LUNI TIE i RUE A pc mi-i! LE UTILI E ui ra UE TVT UL UI. MIA, i Leii 17, E: Un | Lev | suie e ir || E CRT Pra pir Pfa În E | MR ATI ET ES TI i EU | a UI | 1 IMI A TE agrare iri Ta ro ILIE a a ipac FMI VILE, a LE VII LELE au LA, |-1 MEI A se IT RT Ip ee TE N PCI + E ara | [pa n e riul n lan Hai i jam | 1 | = fe nt ELA N TI pri PL E, VL LT LI n d ital a IRI IRI iubi nl aa el Pet tii | ut mă ru rich MAT AL erai, e Er E) rin | Panel - MAT LE U CAME ial a ie d Pool, FIE Li E LI LL E Mai n, II LE ACI Lulu ca Ca Bota Price ta Pati rii LR ru n, MII LE , sigle | Tdi ui FE d astral Apa Bl EU LII LINA a UNI a |nr [fir poeta E | gi Pi RE Er ani A | A Lala N Dai) | da dl SLI) il DA ac tel | picta ra TE al Ea Mesa rr atu a a Su LR UE MI Bt mi LA i en Pisi pr al VEL HU m II la, FE ELITE DEAN iile PTR CA E d sr lu „EI Hiei a Mil RET Ioa str St de LE tra cul are mur Flu POE Et dr Ca e, FIII MIA MC ii RL bl RAUL N E die E, pe ME et a ie E Er i elle VE el uiti LU et i i AI | da un ALE E prana d en Liar pei in Er lg nn PAL mila 5 i Imp LEMNE Iu VREI pu “Le e că E HI ul DI ps,

N, i OL A
Mda PE a ra FEAA n Cahul dd taiga ALI ue 1 PRE A bi N it ei UL pl ME SET pre dC ou Fe Ra tii is IN fara | gari Ani pa vid di alele) a NI Li ci TREI ap me DE LANȚ aaa „ARAT. VE BRIAN rii ea ALEE TUL) PI) A SPICE E mul iii, ur pita LA UI A te cl n apte bi VI 1 l nr pacii pi ut prea EATA aurii re rr SNA PE Li, UL E ga es blat, 41 HMM | În Impe Bi ATI HAT “1 n pace LE Îi ide 7 ai d TE Sl one Fi E ami MIRA ELA PRI ŞI HUI | : a | e i NI mu MILE di MI ip n E tra ie pr E III 1 pi n ride uk TI | e Le re nm TE n pie „îl „m fe PRE 1 Tir E isi PE istet E Dă UL, HU ea VEL Lp bl E rad ura ei ME N REA RET LII l LILI a Ft re 1 FI. UNII) n IL vesti UA | „Au MII E MI edi bu _ hau bi n, MU, mia RARE HI ELE ia rii di Îi ŢI î A EAI E LII, |. „i EA Ei BI „AI Li A ai e Pete ur IUR, | „IN FA EL DE Rt n ieri | | LI le E ii TI, AI 4 i Eden LI ași | id BRL E di Pipe | BEA RISE nr Pre aer, TE bi [VI SMC re Sa RL i LE PMI TNI did ua d dc Arata md Aia opiu MANET rd ler VI la UE Hidan LE tă ERAI Sar DALI 5 FOI TELIT zeitei UI ar în ri ma | VII

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

[1 T 1G
LA: FI m Îi pitt. illa! vatra el ml i d rimă Fi 1 l Man E CPS Iei E iri rca Vigo Tu! ESI De rol robi LI ital te ut dr n te rin FIA LE tai il dn dl pi verii A este Eu ali. ATEI Pit Est anl a 1 ue, E adi BEE mi roza lt În [ŢI tai ali OR n ARI a d ţel E Ulmi mi ul ar HI di MIU di m Mp m ep bd 1 a El gl N a E ine Bir ul ue UL HM MI ai Mersul Eu ulm Vl HI „ll EA, INTRE MILĂ IRA “n iC i a PT se ME na | EA DEE MN Ti Di A E cati AL fr i! Muir i UI LA dl n MIU IE E PETRICI PARE IA CAE E par A Fri scad i În E rile 4 Pl ZE Dl Lol Var ur | lie îi E MEI ti pi n i Ieud LA VI ML) VO E e LUI dota “El a |. PUI AMI fe] MII A LL, PUII Legi RR ELE te bee eta TD DE RI EU | aL ANI " ui! A sa e PIESA ta AIE Tzi E |. ul Pt Wa ULUI LU pt E Ţ en ie FNT E AU PIN ai gi i Si Fola VI PTD EI |. Amalia TI MT ML | LEE HE | ca iar rs 2 NC stia | LI | d i. p dili „IMI pl orez ri iz ne E) a i iara i Lira bi Li TILL IILE loa d: MN 1, za E n ra ft LE bi it N-a, datul. i CT i ppt til di EA EEE PE E Hou) ral Eine rol PIC e PA Lia ob fa oil UE | e Va n Lb BEM let hei LI Pre vi | NET pi dul | | du tăiat ML bd EI RUE TC ler) PE luai, ungur) E nat cual la + ei TUI LUN VP RS n o E dit LL i 1 Leca e ORL e Ti E îm pi up = n Eat EEE et ri e tati | RI Lu A IE RI pi, WII II EU E El ln e ALIA LEI It PETE E a BI TIC, | | | | | n LR A BI : Pa ELE e ut rr pl Eticii LES ec) ru MI LC Ani BE pill FREACA RI unei eat ul i), [L-ai Budin EL A LE FI Ad EI Eh reni fi nu dle i plite, ME, „2 a | UI lb PTT E lin E, e est) PE PU La Ie E d | aie) Fe ti UI Mai i urit Pe UI, FRI ul LH LA e e ii Hl | m ri R. itzi _ mi ni ai (1 LII | i UI | | mai d sc E Ex gl data li ag | Ia BRA LL REA Dre nt

N | | | HI " n H H PL bu EL LII MI H ar Fi MI SĂ ERIE ea LI pa Pda ind d LE fas BN E n E A ron Var Pnl Lido că pat art MAI BI RIA Er N | | | I EET at CN lu pati pi E | PIE n UL. a ri tot MEI e a „E a tn ial” BAG n USS nul | dirt „i MI LEI Ul CT li Attila a | AL RO RE LS An PILA CA stu pi per RI | iti ral nare FE EA iu d i E citata dorii NEI LEII ata lu lea) (cutii BE ALA Tr oale | | | Pret, i) Sute ÎLE Sr i LI o NI pă luni IA E CA E LI) sade traii i nl eta LEE partie d ITI sa | login! edil PL arid ani FILA | ghia UE Bee dem i „AN Erei ri BI Hi | | | | 1 a CALA n Hrib „A iii JUL, ăla E e, ri SEE pe iri LIME a-i ari pir rii) ata 1 Fi deal A ML, pi AS FL ia Pyle PESTE IE Ea ERA Pr Micile te ULEI a li nui a i uri SI a LEU AI una, H. va mi LEA, Dre CEL lo BRE Lulu ÎI pote TI TVA UC dili LL PE ba PE = ai HAL UT m chit FR it) | | | UN IE beat REY În 1 | N = În. alinia 7 d d, | bate : | TNI | | min IL PREIA Far Lot Iu UE A art EPA RSR nt (N aria sd unit d HAL) TINU. PI LL di RM LE URI pl preț | cul INN ei vre die pi Air but) a A i ns [11 Ana ba Reel [EL in “an Ip lare lu dt TR MN MI Bnr fe] pc FE para a e LU aci PMR A Pi prd le FI E E E UN) a pa ir FILME) Ip | ET i mil TARE LMI pl | Pets A hu NE ina Sel intial m BRL E n Liri Li ME IL] PITT LE ea i RAE a ran d |- d Pen, Dormi pet Ata Cr lea aur et iul, n LINII A GP tel e MINA LI III n „IA LL „CI n TA ta Ia BT ii re MS natie FI RI NT et INS | ETA E SE dna cur, CR IPC A FC Lu m LI A retail DE Poe PNL br | Fa Ad + 1 MEI ii 5, ud) Pl Pb pe pur Sua Edda i ue E PT, daci VER TA FAT a RL E pi E Diete Tel UL N sg n n RL A | Bale E n dl. a dl Pal !_MA „Ba, bel atăt TIE sal LU să li iu MA i dea Fl pe tal ae e na E nt pal PLAI ip LEII E UI, PULA i |. VA RI | URII PI Pr da ZE DEE Sa DE aere ÎL PL Pair ari SE N art ul PSM i noni piu DA atol al A E tai ee Sri un EL Ea EEE n die lay in” pa Iti | | | d | l FI POE. data E pps Arcelor) apr a uri e sl E a E FR n SIE Dirt Salata [ia nn ICI MAI, EI LE ora i Ls AA PRL UL see LUA UL Per cai suzi Cui bi ara re pl fl A ATU ES nt ri e HU n e PEST VL ra Fe Pda ide m RIP Min da iulie na UE SE UTM

> se m a "n dn dr AU LL DIC
| TIE ÎN oi n TI Fa RAT Ei BEE TI Le trei E IE LE E LIRI IL Bg n i: LE AI Pra E LH un Pa At EP lar, ont ie BE CARE Ip lb) E Ca UI HA | i A e, TIR pare 1 JR Er pH DEE Nor ear sa E ei UML ID LE ed E, = Ele furt rr | | | | Cui ilor EN rar Ut rent aș Cine rii E LE CL n LE, Ba ee pt BERI În ni IP Lei Miz nl MEA E KE fr BLA e [ur nete VL EL mie ar dl A i ran RE a a ra LII Et LII, d] Sie: esf Ca MF Lu lic ear ao RE FE Maier BEE CT a pe il mei il pl I-ai a m" = FI PIETEI ph „1, fran nt fe REA LEE rr ul Cu li ia Poe i na II EI E laur ct d tdi Fola fe BERE DA FL Tal rii pa EI ERE IT ri n rari II, A n Ur VI ere UI al d CR „= 1 MIL LUA | „MI i Pi Ea UCI EREI i m ln Dian d oii NE E a IL od | RT - FF Eni ME HE cl ve pa dn a, || id E pont ol Pe bf RULE 1 ] | | I AIE ST duri pr a azi FILES EEE e [ua ME tut | bi, RI, TILL E TC FELIE HA BE că ps od dell En ol a II Li NI d sc mi nec Rapa MTA LUNII Va Marar AB FI MI și asia E tari LE PS | anii PE SARA ITI ac are der rd en IE La pd [ Le Îi în TE

Atasament: Anexa_2.pdf

r—+ 1
in SEE et) ol 1 ud ZI) A A cat A 1 Merania i Pt imi TE te BILL E iesi Le bul | 1 MU Ea RIES rog torii) LL za SE e IL MULTI dU RUE EA MI

Atasament: Anexa_4.pdf

+ 4 Dr CA w
nfs n EDEN Li Pe ELI 1, a FI a d a) bre E dr a n, lie i a ape PETRE CEZ | Lila n îi Fanii IC PE ur Zr E i LI AA al E E UT E ra LE al n Perle a d be PESE E e a DEEA PAL FA li UL lt) ratat a Pal NI ÎS E te ia a E Diana Fr În d e vi ESI EN LEI Ti pl Mi a ru biata, N fo tal a NCH piata debt d Ieri Pot nt mur mul i UNT poi ll BC ivi E E Erata E puli IT E

Atasament: Anexa_3.pdf

dle Ea Poll LE il CN ni UE aL iși si inte PEG muti Tanti br TE Ki FE „util Fra [isa în scolar OU ET o Bl nu Milut E rr să EN e MI i TE UL i alui

Atasament: Anexa_1-ROF.pdf

PI et til ip i a tri nl Pe rurala e plute Sep În ec dci indica FA Tartă Fe retina În eri iara Paste EI VE i TFE aut E pt ul Ut ied TES ILIA FA DN Pg lil UE ECE PE Pair IE TIP LIREI Ela Il Luati ICE e, i FA vi e Lu PATE [oul m Ia ZE LE cr sp DPTR) E, EEE LU nr N Mai a La NT DUH Miu) e caii sit Bi CRBL i bn le n AT ia E |! Fa uri iri n Lt ELOR tar di ae sl FAR AL E fr d i Ci te od E ie e al TI "IER Et UN li)

"0
IEŞI aid d etice dărui E FAIN EU n LECA ned for și MELE N Le LE Luica Pnl PA n AI ep d MT Pra ILIA e pass FEPER SE se LA idea tr ll e FETE LE SFERA E ŢI ui ne EI ob riul LE E aer pi E Pier Iota Pe iai pila i SEAN ler E aa Eee tt En n |. lo Mi pol lu FE Ii 14 mea LEA | imi ai 1 ET Star tai EI =) E FAC Mal A ME E i) adu rea Pen Ene ml d dc E lg ba sis (Br) dn fata il a fra Pa FITE in ua E n die leit PETE EST sl [n Data pi ÎI Fed N i ŞT == Pa | mei | i A Fa ear it ir Fed ÎL LN Her (lei rilor ăi d Rr Pol E ENE IA PETALE Mai | bataile, ||. „atei |N | Moti st nt | și za EA A ESTI ETERA [ET Eu Ol fr BA pu al el dna pt N pipe Si bu i De na mute fe n rr PE E. arii LE nt TERRA A Fate SE Lai n rit Pita run Rl ră | piu CE LA Pali toat pia roci nl ri el tir er le LUT RIL pret gate (1 ri FIRE du e MELE RIA d PICE să-i tit NI-I adr) ll) MA FACE PAINE Cap Îi pila ATEI MERE Luni sa | TR POPI N ml EET LA asia BETI ANL Sali) LEE EEE pr MIA Pi dori MORTI GC E voi Nos Baa de | ete apr) pi Orare TI ari a | şi E, Tei n În ET n LEEA pf pt ee Fura aerial | dirt ll e d li PE a-l mite E) Pilon DU | pt inc ln Men | pi nt E VER ll Îi Vp A N et Et EI SLI lor | Îi Plai dana Laptarie = ae ia nt EEE n a O nt ul E E all e bt IER | MUIE Ra e DIETE Ti d AC i a el PE ra LU natal, dalta y pina BE n TEATRE [| apt |n) Page la Fo RS a PRELATA le stie e aaa FI i, tie te DE LL, dit aa ti FR na a Dal lu ge SAR: luni E ELE Ro Ei SEM Adda a PF Nini | BE pi CITIT ES E ah esp a Sigrid, in MOR E LI E NEI du e e E a E i ST ll UL N TEA UI HI RT i 1! VB air E tul fe BE EAI E

E a d Pe 1 PE PE stil a a ti N i ina pr E Ea n citita pt n a ul E SE = EI ll i d a lia 9 E mda Ur i ct n pa usa pet _ _ o = pet ta a pri LE = E ia a E i is arie E E, E "af E ru n pe-a, = | ai er i ral d în ral _ m n ui nl lit e n m "n a a m ue cl ci lg e i al e si, TI EP ti E tu i a Saal ace 1 ta i e a E, la a. ma na rul i E E UL A, rr pt i ori E RE n EEE POE ne sue tr tal ——— —— E Ir ERE ana) la a caer d i e ir GE RU iii i i li a Me ga an, II aul E E POSE ui cl i ct m 0 n a E E, E 5 ial ii II ES “= — Cape E i i eta lu = 1 E tt ir Il si th a FI _— = '_
pl ALI mt = ne pat aL NUT LD dar IE pi | Patti 111. MA, Vi, MAT LL Dl LUI ANI ARI MEL FR |N tea ţi |. Bi LUI IE Elie le LR Lisi TITU e | N tt FIU ati be UL, IP PER dur tă pal) pliu te N IAT, ATI MARCATI A Va Fier că BE RI LIREI era E ta i e d ied i IA Le | | n LIRE nb Bart i EU Pia Lt lo dernier) gi EI al nl ERE ei | adie ti ri tie ELI WI BEL OIL URL IE bit 1-a li i E UNIC ir [au MA real) | T ZI E) (RA PEPI TE Hi RI pu WU Ru | ars ae ţi A RN LE De Si, d UNII RI n. NL amp. tai; m le, pla VL rii FL PA NL 5 THU bell TE ESL n FATA TI ani fară iC ping i LIN, ur n PCIE ei pi TEA CI pi sat El Sete PA NEI N Eat st. duri | e | : Nk ÎN E uta d Lu TEA destul FE BT EI Agia Rt FETELE lar) "au li i Air pp ra ni dA PI A E a MI a fede LU ul VU Pa cl ru gt mei La PLATE EI ICR VI d pe E pt Ei be | ar HL tri E pi ÎI md e d rit | n i ph, | JI, vel fe! SE i DCL UA E EI ut fus AA d dai rue n] IUL 11 AT, le ȘI o Dual +a E ţi pn n, a Ein |. e FILM Milena Toni | | | | | E, er LE ari x LEII , _- ATI LD ENE ri 1 Liu ÎTI | aie AIA Mir 1 avi or mur l dl: | LA i VI e Eli par | NIL LI, ed LEE Lt ati ÎMI LU pnl ai) | IEI CUL , Bal, pp Pr a Para N dt Vl E LT e MI ua bb URI pri drd Eee Pi A uri: pd Nil | Luat ai | e TRE Lu, Maui ET, VAI ÎN E ei ta MICII, Tu . ÎN AMAIL go În il anul ll “E de sri DI Vl VP FL A a RE E Tri d PE ar edil 1 He III pain sta VE LILI, cl tina N MIR, Elgi n eul e pr HR lg u- ui bd sa LU EL Bi roti LL PI pir rogi IN tnt nd A bee” UT | der Tel voi Un LU e E ir el tacit lut ci dei SR. ata LTL E not ERE ARE Tare le Lu EI tie E LI ej tari at en ara = FI LL A i: RR I, LC SEA TIR UI Lire MRI IT, N MALI PITT ni cata Pet netu N e UL st el Re RAR A, l „E Si iu LU TI le Lin LE VA LIRE die

“golire ma a a pa ir Sen et Pa a ut iei E i i _ 1 “Fan tt = al ate e up tra E a | = ela, PPE Ra a E a ta E E e e ae E lesin ul ui al n i i iai pă pa a E ul tir îl Pai E E ret ct ca 1 a E E gt ap re a milă papua pai ne ui = Fr T—— a a fi ac ti e ee nai -L* IL n E iii sila a 1 arata ră pîna ar — ale lt i n n FI _ a — = i a pr ra Thor da
i E a e EA PU pai e n pl UI / a PC SE i A pt d baie Bud E N ea nt ul, IA d DS | IM Fay MINI MI ALI 1 din VEI fa Iri A pl, RE pă REF RC uri IS Fig LEI a n le pg Etnii iN Emi şi Mind LII TB LN, i Ta ris Lira Lea II: le pa sii ul Hg LUT | | Etica Miu AAA PASTE PALE să ierti |N Bop o ee MEET ES anu Elefterie BERI ni II se a UNU IA FEAR U Mu LE db pi LL a. Vali a LA E II Pale REIES e Al Aa i i id e Dali E UI! rul ARE d di i i E TILL A N uni ES A FR ALIAT [ln cea frig) n | l Vi sn E peria pa URR RI HI EPIC poat fă n 1 UNU BR TENE ati eri al a CITE E pi || Fa rel NL Lp IA EI Ea) WALD! Lil A FE e a Ba MN LUI | pur a N I.L) Ag WEIL, L-a bi Tei TIE E dn legii a-i miti | FE ra SE i-l IL „A Ie pb zl ri UI E Hr “ Part Pg al FI în Cl BAR RU E Pe "nr Băi 35 soul TI WI bi lei „RE gin Pure e IRI RUE =. m si E AA _ | i Poet MIEI PE dont tt n rasa iai rad te Și at) LE CI ian șia n p LI UNI N LI. | | l UE L | i Fell it d d i cata ALI mie Pl Lu LA m IUN Lua VE d iul! Fi re kg ML BELA In IE = E Ari E foi pin fue HELP N dar unii rotor HI ţa ME 1 i m UR i d HU i a e e Bu oi Buta dr a E pri del ee UI RI ti d | || RE sot sal RE TA ALR ep NAC. | | | BEC [Sri TE ea ȘT nr E Ap pl Dl e ti i ue iar co | In | | Plug [ UI N sira unii al olt — e uiti EL, i Pol a RI | er iile rutier Vi ET i a | Hi MEL ba n Fit E [UI Ma rari n TR i „ E RA BI h | RASUL E ri URA ET 3 | , ae ri NN E e FI FĂ FA fat ra TA) ni CT 1 NN [E nd | pi md N ETA EET E | smile PESE Ip E RESET E RCA fe ra am ea a) a ata pure RET 1 d TI LEE i ad n Ma, Pr) i fn LILI n beci Re Flag "N LI N Liri Fr OLE UI LE sii N led ZE IE TE NI ri TIR. i REA N EI, LI

Te
rin ir abil WI MU 1 a se ru Te A Popii AT IE n) Pi n în e ne per a LL _ Ia E a FUGE UTA UL MEI ii A ul | JUMA LE E i tim nt MII a | d il al, i TRE ta eul RE) LII be [PN | romii fo emir LA EI BI ul! Alp a LR, oana sl pă II lu ML i a IRU, ri Pacii VALI, + Lira i BAI MIA A n at LUI ET |title CA balta PE da SENEI FOI IE gar n d A tz im UE II Ps Nur Pe Fi a-si ci coat ȘI : Um. tel ML RI ami LI el unii girat Ier A an FREE IL LITE Verdi E LI LE Et | 1) n A MN El bt n LUI Ft E mei Fl Ki UL . sli e a le de. a: 5 [asi Ma) ia pi n NI, LITE, | i Ema n a Îi iri REEL | ll * Comarna UL Iris tun N CAE II E tal Ata a LL EUL. MA Bra A ni raci Fura od CI Dus i Lala ear | pla! d lu dn CERN d JUL Rr i je ie LEA [a m | al. n Hate puli TEI vi RE i d 1 sibi UI lor o A usi e UA olt X Alina. tdi | A IML PNI n dmat TE feri! TUL A LI |” PRL A) ŢI sl ei eg ME i a E. sat AL E FATA ALA fe n MIRI ÎI Pap nt a e AI ri lt Ea PA i rii [iuli recul ung FLA U cel felt edict east i Ta ot E MILL bn N DIE fa iti DE UNSA m

pa i i i ut E a iu ul cd i et a a ml ua oa aa a m ia i pe at CL 1 More a i E IL E Ea a a e aer E Îl n a li a ct 1 ia II pr E PS ui E E ua a CE RE. E ceda, a ut e ata a 0 i i E E E a a-i pr i i a —_ _ E | a r n au) sI eg gt tra 1 ! ELI fn RR nu ca n rai ai e Bl E i a it PE at E arata ieri E ll 19 E a E N o E DAC e a a 0 pa n 1 li LI RE in a n pat E te ao ct a i e n E E ia a up Tr a E arsi ai ur a a E i fana E i E E _—= "N 1 - = E IE IE, E ne lili i 2 1 e i =
RIL ea san a a a ri li cu pe ar e LEE E BTD sati 7 ru E a Lt E L HUI, RAE pa ETA UTE nu A FETE IE n dp ada II E pie Fa LE E pi il LEE AT i | | ALUAT RECI in LA o) e et a dn ILIA) AR e | LU bit ari d) m s-a pui i. E 1] FE Rute i Fri Prin NI LII pn NI , rm IT nl Mr i. VI rd aie i hube mr IUNI Br II Re N PIN A Ea dr n ÎL INI n. spania) Teo LIN PE ÎN ei sil în al „II Fri scor LE WE | itzi « n LEE LE Ca LL ul | a RE, pe) TV apuca i MA =| în? din man | o, ame a a a ne i RL AI e E LT jale LE Id rr Th al AI ME NEI UTE EZRA N a și fe Re LE bifa) i, i a | E ERIN „1 TI Nu-i Nud i Ile i MILA pi mat et sa E li LT [ei or ară n N DURIN IRC AMI rh LI IL) | a el n Pa INELUI de, AMI IL | ni | | rr E ur = aici i dl EL ul HA TILA pa 1 Pt pute ÎN) fii frina ÎN Preta NA Ir Heil UL, Lin E TI Ne | DPI UL url | LIU , între ai _ "| IEI FR ni VII Mi | FR) Mn Fra SEP d FRA mi LI det E) “d En | AMI [ bi EA, dr i. SIL MIN | i alee! dd iti | 1 + SAU A iei RI UI LUI. LE LI MII ala FIRE, ELL ip ELL La Li | Uni pa LH ral AP 1. ML, A Li Lian FE pat all Metan | i păi TE "1 ai ep gl ruina i n. n am A i aL En FA CEEA DA rai i El Aral d E VE Laz LI E bă cei pol DIE bb UN E td ah della iii FAT EEE e a ra bl SI gr Si A nu ral pu AI ALU) pr UL Pie lt a E E ii in e | LR ENE ein Dede d AVI EAT E da ei RI LI! ET de ui | IUR LUT VI E, RE ARICI SARI, a pe A latin lets 1 MEL Nat br EET TNT pt LES E META

PRR EA doit Sr ape a e pi e a TE Inte sari La tei e UT Al TALE E CIA perie aie N TI i ri FA, Vai Sati, LI AN Il ra LA matii N nr ML Bet să Sl, e Pai Na, pd II su i. 24) ME duri dl NE, _ he ARI a feri LI LMI LI | La ne ELIS a AN ui tie Aa li a PA FI i deea ALE a Alei ut LA MT E | a HIT LI i iesti și | A FI LUI = n! II mul ET mumii MERA EI Bel din DS m NT E e ET a | EL] IE dpi Lt ., nd el NAT, Parma ei IN VERI îi LDA SI TH [ni n n E ri ră NP DARE ar 1 lu Ile Bart LA d URLA m Ir E E, por) up | | | PEPE A ele rai i tam n ur LIN) E IE 7 i pi del pa | tra LEE = ţi IEI A T d E E Uli i ra IUL pia ați pa sa pat al tul riza E AI | _ MIU JL A! LA FE PERII N d EA i E Ir, nl e E i 1 d atesta ME ui i Dol de EEE ni ue Eu i | PE near NISE NULE ral Şi pi N dn FR al e e ERIE ru m Putea De pir | [ FI . răni | LR Ii e RILE oC FEST DL La ler an BILE, Ul Me II Mr a ed nt E HI ar Ir Mu USL Pee LE I-a art ia ri Mi | its Cred Peg n ESTI] FEAA EEE m Oil d Midi al RĂUL. 1 LA ru NI BA TUI at ECE pe e ÎI MR Mr i lea LE MALUL pă UL PU BULAI al WE LI, ăi Cal Lu II L LL BA TI sr at LI ELI PERI Du Serbia 1 EI înot FSE „Ub ET md ni et pod ud) = dle ageri | d aa RE BILL , frau DEE et | pusi ll CUI LAM UL L Lira ei TE ra pati lui |n nt IN îsi | MMA „ui, AI a MU MEZAT Sp lol ti Ca |. Ca sata a aa | ct Ja UI AIE a RI II LUI IL TURLA, d] Psi MIA | MBT, || eri ari CU [n cai NI LU ALA N 1 i

_ Pa EI = E a Para ca clei în ga tt a a, a a oua ir a e ta ta li d a nt e n E E e ir îi i i IE i E ta a a E e nl şi „a aa e gl a a TI E a i a măi at E sg sa leat ligi ce i E er, e n a ia a i o pita va tit ia it i a pi RE PULA daia a Da re Ta a on pri a ra ap i la d i e e 1 ai ta i a e mru goli up
BE gri... FEN image n Pat, ai TEAM d 7 oniric Lai 1 aa a atacati SE | Pra Cab tri ei ul n Peel RP pi Popa | ul en i ra UL, trei ti ID LMI Peste pe i "N sl UL SPUI Mr: | e E [ri SE Pr MC PRE dur Calu i | NU Ludwi i MI E urari Emi SIT AI n inci WM He E N na „| HIT, „1 “E a, BLU | E UR LI d ude NA n i ll N NI ANI a ETIC indiana LU LL | |! | LN II | cin ori ina i urii mA E Petri șa A EL bl fot mt A VTR trei El N ml mii ora pri vi i voia bai | FIN TI | tii În tii Ia a e, min SII A ie Cu val e pa LE ve dle BL. CC ct el i ori nb 1-1 tinte ] ue das m pri E i ri ler raba dee LUI MR i cpr n HU U | pete e) le po că MEA E ANII MN II IL. del n a = 1 ptr N Fe Pai |, BPI Ene el fat m I.I "Ma vb Sly NI II N LC DĂ DER it Pam Ludi rare ppt UL URC ea | EEE | ul sti i LI af e IM UML, IL LILI Flat LI arțar 1 A, a ape perii a | d ALR ITI E e ri it ad LI etc IUL | RI LUI! FA IERTI. | rr PETER MAEI EA LEE ră EI ELI ÎN IE ME = n tell | fe lua m INI ALI LL RT i-a li = — ri Ad pup tt E FA n niz) e "m „LMI, Fu PL ship MITA, n Pagal a UI pi TV alui 1 alt SE ne ci AN LE + le PL = „Tep UI | tel PNL LI al BLU, [a band Gt La Îl sala DA ri a RS LC aL n MA ln Fu TA nl Pta | i Pra aa gt la si INI EEE pi PREA EI AL iat pe en E. | gl l | GC mt d) ez ep Pi E it ÎN ri Sus, | UL | LE LA ni ci E Ap ra LI „i IEI N pat LUI tt dr RL A led UI stirii

NI ih, rai N il N k îl nn hr m HI, ML IE Hit în | UI IN n) | | | i a UI II, n | E II FI NI il A
E iata Cali PE d e ft II ari EI NET Ene AIR N) hi IE : l. | ai i pt A UT EEE nt Sica ni Bar E TUL. du PERL tun seal cl LIN RE IAT m E TIE Fm ai ai ri A Fa a sa A ii ale td LEI E IT. tab NE SII E ri TE TIE MANI) III IVI [Lt eta IE HI MN |n pa intii MI E e El Et e Ann E "MI TISE, LMI d Ir, HI “2 LT Ă ui WII, pl AL. CAI pp na i Ed adera Li i | i PRE m a Ea CI pir pet a te 1 diete ul îs fler i al ct Pi PL MEL) d EAI BRA LUI E Nu PE e LINII Ana Hi E Ii Ami [1 SUL! spui LA RI m a LE du FE PA FE Mr DA Sint My Pad pi 4 cl TI ai l i NI N, II " LUI CE UR eta ia zi lol PLIN LL pre [LA a Be ali far pt ri Ie de LI N IN Lu ei _ Sad. JI Arte ML LR fl | ALI "HM | TIR ITAL LL Fig Hi II-A h. i un a-l na stie e n pa zii Paza grai, de a! n Mel. LI UIT A ete n n a) i i rost BALL, GARI |, ULUI, brd) , LIMA i ul Li a iii LA să det) E ul RTR a MILL Durin n art LA fi ti eg ir LE d FIU ai Ea d * na aul i nr N LL TRAIA | Eine reda i al, LL, LUI ae: e indrept ae Mi ur LALA d: d SRL PE ln pl arm pi RL 5 Jul te pi du pn IL VIE fe LAMIELI „nl LIT N TR RI IL Es FILL Hera | d rr) mai m “ai îi E IRI NT nl dn FI sterile I | ih IAR PCIE Lao E) da ie lu HA VOL | Li UNU DEEE e Pa a detii FA Sri e SUDOR ELIAS pia etapa e AT cint pa i rr ue LIN Actii N AN ml PULA PRM. BULL LU e UL ENI 1 E |. i E ra d re MILĂ Li LE | „ACEI ALA a LAN LU BIT, pia N L-AU, ML, NI LAUR IE LL - al | li risti ile tm LE d LUT aer E pu Di = To ad LET MN, alia [LU |. nl LN LEII SI im | „AJ UNEI TE MGM ILIE AI i Rl BI dl A , CI IL , n i lui UE, 1 Di Erie LA FR la pi aa La) ri STA MALI ok TORI ral LI erp ile de LL UL AI dei a cafe ii ui Duran CNAA pe UA = m! VA

a ra a a a E a aaa a af a —< n a a a n E e E i E — i lu tt tale lt ta NI PPE E i ME ui poa i În II te a pn a E E ni i a aa za Milan o i ne e ali eee PI E Fi rea E ea E a i rul e 0 e E ul SS agale o a i at PRI E il i it i o N n n a e GT E Paul —_— L a a n E E E E Ep br E E n E GT pa n pa ae ÎN IL al pat 1 d ae ou a N E pe ur legi E ti e a a op ce i ia E E = = tame — E a E E Dra i a a i d i E O a a i al a n ti ai Mg gta = eg PE a ra e tataie i i | tt a EI E E i i li a i ra ar Și E PE, E pa ci E pi i du ru E —L i i
ee Par Ut n TE re ME Sarat IL PTR A Pi Angst iti LI Pi taur IE PROG Fi iki ALE mel DIN LUT 1 UL pu LA login ditai fani Dn, Pit de TELIT DIE m: 1 n SEI iu 5 NA NU ali Dec EMI Dati N INT i d ua, pi astia e Mt LE farse DMI IA PR e E e pie Polul ei FER lu N E oala a fer POE LET EP Rog ll IL n | | | Pont N pri LL A 1, A at Dn, [cil val ici ne d, RAS e IRI! DM SECUI Se ln BOM TUE) MI Lor port! ri: WINE „VI i d, i RARI fe [el Putin ue IA In sr FI Iul CĂ d ELL rit RS UI Fa red al e Lie n n n LL) da ata d ILIA A A tul II LI DIET pi ] | mil ANI _L WI „| a sell A) [+a E MII A ETEN ceia E IEI ră păi Vi | în RU ecler nt TIR grab Bir nb Iuri LUN va Bart pată Tla m n MEL n) pat aerului sti let Dna orala i n ui TIE dem i i lin ud TATE) val bre La Li LII fn arti 1-a IE d: FE LIN „NUI Moat LII UI 1 iat Erie Cat A Pa laur JET eri ră ride dei a d ud pl UI Fra sia UR bal „Ari FRATII MI m. RR far il ea on IL AU ru RE În PRR UL Vl EI (ulei Li E pat Na pt tert ir MAT dusi 1 TE nl E i Re | al Pa a ŞI e tisa | 1 p pa Te A, E LILI Aa | „NA | - rs sl pa NL LL pal EPA a anti le CEON TE I-a Dag i Pate a ÎTI Ene CE LI _ ddr af În LS La a ua | Et CE a pl del et, e AT ERE i far LIN PP LI BL pill „UA VU NEA i MR „a LCR aia dr EA [il e i dar nai EI nai mobil A Ele ni Aa ul E et Tla E m n NI, MITA HI Ea Ir REA IA LA | m 1 i area ȘI n nl ft Lo i |“ aie none En UE VE ORCE DĂ a (Tiger ori al cui sil ARI PA wii E tal = am uit lee one ij ETA Eului i IL ti și il] zi ri E LA ELI fe “AMI N a i PAI UITI E CONICA BN Dupri ea ii pl dramele NEIL UPA A a E at ps Vi INA LA E VU, MI e pa] îl d AMI A ri] ii ALI Papal pu En EI oi SAM ETA pat E SEI jum cp ALE sir i LTL FUEL MEA LR a LA E LE cl BE! Ss lire i

DUE ra ii LS, | d IDE toli ruta a ea Lege [A pie to IC A nl FI E IDLE TEN TI Dot In, a LR ir De dl EET) ura Lei Zig E mp il rai LE | E vota PIE Rt N i pi Eroi bed E n pia al E EI i | | mea | parta E TI L l Ta! LE | MI Îmi) UP UA 1 "Il [ri td UE A Ft PARIA El CARTE | it LE LIU | ei UL ing LU STI L-a ir PIE, da i da AȚI ft | m od pr Gane Fa a a Pta n sicrie urata CE SENATE TI FEL a ti DĂ dA DINU CI 1 Ra aL LMI Miel De porta LU nt | Hire) bi ieri Tu i in ol al. UL ut UI LL, 7 n PM i MI. LI - et a E NN ELE sr nt al CT usa a ie a || Plot a Dc BI nor UE Mm | | TI LR Ne ut E Tei Rl ÎN CR arati TI RA Diesel ri ab lt A Aupair A PE los LELE șa n E Uri pi ri n mira pat N n tam rari LN furnal e bari ol SL lil E a au lb | | e via de ran ur CERT ICE ama TINU si pini = Pe E ci tan lua ll 1 pete MUN tic BR ml n near La UI NI. pi mr E [ini ni EC late id UL MI ȚIN, e, A! Aria nt si RUE cade! UER ul MT un ete be Aa Sri a be BLUE E SME e patul ai au n) ET be ri OR Pnl PR FE MI vie ri VALI L-a ră pen le Cp UL | Ai MII, n br Mr BLIT LE Br tie ul Fii | LU LIN, pri gate TI bul uri Ul | | E pia Par fe ai fetei rr file îl she a i MILET a, gri pri usb TEI să IE dei st pă 5 altii Er E sa Fu ul PUII E EA RI Bop ri NBA pi Il Mu ) lie 15, La VU Dolari i ar EI PE REȚETE nl sita n en CA) | MW „aa TI LD IMI FIE PIESEI Iri Dai Fine fi Po N! TE a a Fr rin Ad sati | EA Se k.- mi, ir pt le ICR i E CI RM hi MIRE TAL E PLITA ATI TI A Er a REC UL Ea ol a ct i | E

- HI E fi d ln sI ri i | i | Îi AIE ua HI al NI Vi HN Hi n IAN ii iu: N
pile ET Tout Art ra TULSA De planif SERII TVA EI Ra! Lee PRI ir El NL cari LI Papi îi PILE DALI MA be n Id! DL UL = TISE i E na) LA CE ia n Il șI ITU TE den eng CI CURELE URII n, Mi BLEU E LANA) EI 5 AI RI RUSE UL al, EEE i pi FER) ante EG Si BI ati st e salii MEI dm 1 i fe Nu E a META | ARIA E artar Fa HIT EET n m PRM VAI url E ia m Ti" Rice FE Lect | ri MEI MN „LI UNI, TATI URI via FĂ E e ITI LL ln Tot, ab i Vaza i Feat [Eee nf, fus | | dag Te | [IL dA SV | LL EEE Lit ÎI NIUE FI VALI air, MI E nr FE N 8 pt [| tai FT CI TUE In Le E Aerul LUI UL E a MII MA | lu ME, LEI Ha IE sli ALU Mu st a a ri MI EEE VII LL EI UL Erei an Pa ii | LAT IE LL scrii Bo 1 El, PETRE) L ramii ca | UR ui end pri Modei DEAR Pnl a | Popa CPE LR eri E bt EET psi CE IILE ti ui e E UL BNC nl UA. NU E în d minti n SAL E) a MI LILLE LI d cre Fota | INTER E fam" [3 de + pi) RE Le Re N BIR al E E pie Pap la | PLINE rii DECE eee E tdi Fa | IA abat ur N îți RE |, n er Dle Toy m? fl MIL UA Ve NEI BEA em și tt Cetea “A | el Focal nt e Rap tao adie AA Sr ji ni Iu n „ai n Ir ae A ni | a MT d EI Lire Ba sua EET. o A sd Pat UE ser RR atu n RUA ri nd, i CUI riul | ot ra EU i i e E ital | aid TI Er lati | lea 1 A E d PE De ra

rs * m), pe ALMA Ari ASTE e RE e mil ri De A PUI pr ns Sp N Cl ln Feat EA nl IA duc e d e A are n A i ei Fin rul Eli Bir ENI Po E SELLE, int A NEON alei EA EU pe LA au LEE, testul | |nume ni N I I | LU fel | n VIEI IA =) senine | FA MUN TI a PAL te ln | gat 5 N MN LEII EAI ve la, E tar | El Eee i E) MILA E acri E e bn E REL RILE MC EC TI Poole pr ri Pe Peg TESTA e nalt ela HE sila UTM Lila SEE, N aer TE BE n VIU pa d Lin be e pri age lu |n pi De er te re LIVE ratie Di E Id „aa Pr fre A E PE VB pi HE 1 „a pr 1 UL Ea ETA a-l sabia Fu pie a uite | E TRE o ut art la ET) i FL i Page |N ÎLE i ELE. IL URL u URI BI pat | E BEM tu A VI AU MALIN) A || dl [n NNE Fapt n LI EA rr] plai! letal 3 BM Srl MERCI) n a retro TITI WU VA Sucul PE UE i Paler 1-1 NL ÎI pr Îsi pi, RE la) pildă LMI SLI dul i ăsta MANA Rom lin MURI e FT rai Tia OT: E [| LI 1 LU HUI i Sacou n) MN N val ul al NE UI | | | N I WM D-ra d lupa Și) Mee CT II rage le Bula m RALIU SI LI LI LASI Lu | E) LL VE E NET a i Dl LL i m : at SE Fane IMA ri i LE U Lei UT UNI iuli n a rada SE Basa is Rei leg IRA se Ep ant n ASIA FEBER pene N ILIE E În aa iod o TUR, TI re