keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 171/30.04.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" Timişoara prin POR 2014-2020

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 171/30.04.2020
privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" Timişoara prin POR 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 9580 /30.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 9580 /30.04.2020 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.04.2020- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020- 9580 /30.04.2020;
Având în vedere POR 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara" şi a Hotărârii nr. 291/28.07.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului "Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz", în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate - Anexa 1.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru semnarea acordului de parteneriat precizat la Art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri. Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: rectificare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL SERVICIUL DE ADMINISTRAȚIE LOCALĂ NR.SC2020 - 10068/07.05.2020 PROCES-VERBAL DE AFIŞARE Azi, 07.05.2020, s-a afişat la vedere publică la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1, RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.171/30.04.2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educațional Kuncz” Timişoara prin POR 2014-2020, în ceea ce priveşte cuprinsul art.3, la care, în loc de:” (...) Direcţia de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi (...)” se va citi ” (...) Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi (...)”. SECRETAR_GENERAL, rad, SON LL Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA DIRECTIA SECRETARIAT GENERAL Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel/fax: +40 256 -220311, www.primariatm.ro RECTIFICARE la Hotărârea Consiliului Local NR. 171/30.04.2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timişoara prin POR 2014-2020 În Hotărârea Consiliului Local NR.171/30.04.2020 - privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educaţional Kuncz” Timişoara prin POR 2014-2024, se face următoarea rectificare: La art.3 în loc de ” (...) Direcţia de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi (...)” se va citi ” (..) Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi (...)”.

Atasament: ATTQKKDW.pdf

Anexa 1 la HCL nr 72020 Acord de parteneriat nr. / pentru realizarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educațional Kuncz” Timişoara Art. 1. Părţile 1. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel: Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată': 50.41.02 “Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O.U.G. nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare ” Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr.98, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod poştal 300080, România rambursare“: 2. UI Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de i 21.A.48.01.01 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX, 21.A.48.01.02 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ621214A480102XXXX, 21.4.48.01.03 -“Prefinanţare ”,codul IBBAN RO85TREZ62121A480103XXXX, 21.4A.42.69.00 -“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriii proiectelor finanţate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN ROS4TTEZ62121A426900XXXX. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, instituţie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel: ' Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; * Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G, nr. 93/2016;

au convenit următoarele: 1) 2) d) Art. 2. Obiectul Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educațional Kuncz” Timişoara, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 — Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 —Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 — Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, precum şi pe perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare. Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. Art. 3. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Fişa de proiect: Organizaţia Roluri şi responsabilităţi UAT Municipiul Timişoara — lider de parteneriat este implicată în următoarele activități: 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare 1.1 Pregatirea si aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației 1.3. Evaluarea cererii de finatare şi semnarea contractului de finantare 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor 2.6. Informare si publicitate 27. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor 2.9. Managementul de proiect UAT Municipiul Timişoara — lider de parteneriat

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara — Partener 2 este implicată în următoarele activități: L. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului - n Timișoara — 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate Partener 2 - : i , ati 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare şi semnarea contractului de finantare 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor 2.6. Informare si publicitate 2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor 2.9. Managementul de proiect (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Fişa de proiect şi în prezentul acord. Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) UAT Municipiul Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile Timişoara (Lider de __ 47.515 ____lei (2% din total cheltuieli eligibile) parteneriat) Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile - 0 lei Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului -__ 4645.794,12 lei Directia de Asistenta - Qlei Sociala a Municipiului Timişoara (3) Plăţile Derularea fluxurilor financiare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru

perioada de programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor curopene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. a) b) UAT Municipiul Timişoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/plată/ rambursare către Ol/autoritatea de management”, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timişoara, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare activităţii/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) şi (2) din acordul de parteneriat. UAT Municipiul Timişoara îşi cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare”. Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ambele părți şi 31 decembrie 2023. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme, la 31 decembrie 2023, Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat 1) 1) 2) 3) 4 5) A. Drepturile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat UAT Municipiul Timişoara are dreptul să solicite Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. B. Obligaţiile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat UAT Municipiul Timişoara va semna Cererea de finanțare şi Contractul de finanţare. UAT Municipiul Timişoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. UAT Municipiul Timişoara se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare UAT Municipiul Timişoara va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. "A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; “A se vedea art. 8 alin (1) din 0UG nr. 40/2015).

6) 7 În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuției la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică UAT Municipiul Timişoara va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. În cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timişoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. Art. 6. Drepturile şi obligațiile partenerului 1) 2) 3) 5) 2) 3) 4) 5) A. Drepturile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timişoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. Cheltuielile angajate de Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către UAT Municipiul Timişoara corespunzător activității/activităţilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către autoritatea de managment, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timişoara, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri ctc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. B. Obligațiile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să pună la dispoziţia UAT Municipiul Timişoara, documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligată să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligată să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara va înainta UAT Municipiul Timişoara, cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc,, conform activității/activităților proprii din proiect. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligată să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea

6) 7 de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să să furnizeze UAT Municipiul Timişoara orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde in solidar cu liderul de proiect. Art. 7. Achiziţii publice Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către UAT Municipiul Timişoara, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate. Art. 8. Proprietatea 1) 2) (4) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, şi natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligația de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au făcut obiectul finanţării nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. Art. 9. Confidențialitate Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părţile înţeleg să utilizeze informațiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Dispoziţii finale (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile. (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanţele competente. (3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. Întocmit în 4 exemplare, în limba română, pentru cererea de finanțare. câte unul pentru fiecare parte şi două în original Semnături Lider de Numele, prenumele şi funcţia Semnătura Data şi locul parteneriat reprezentantului legal al semnării (Partener 1) organizaţiei/înstituţiei MUNICIPIUL NICOLAE ROBU - PRIMAR Partener 2 Numele, prenumele și funcția Semnătura Data şi locul reprezentantului legal al semnării DIRECŢIA DE organizaţiei/instituţiei ASISTENȚĂ RODICA SURDUCAN SOCIALĂ A - DIRECTOR GENERAL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA TIMIŞOARA

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020- 9580 /30.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia

de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional

Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020- 9580 /30.04.2020, Acordul de parteneriat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020;

Ţinând cont de prevederile Ghidului Solicitantului – Centru Comunitar Integrat, Condiții specifice de accesare a fondurilor, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate;

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca ţintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială;

Având în vedere ca una dintre intervenţiile cheie pentru reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea şi îmbunătăţirea acestora la nivel comunitar, prin finanţarea din POR 2014-2020 a investiţiilor în infrastructura necesară furnizării şi dezvoltării lor;

Conform Studiului de fundamentare pentru Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020, întocmit de Banca Mondială, ”trebuie sporit accesul anumitor grupuri vulnerabile la serviciile specializate, iar unele tipuri de servicii trebuie dezvoltate în continuare. Anumite categorii expuse riscului de excluziune ar trebui să beneficieze de acces mai mare la servicii sociale de calitate în România, precum persoanele defavorizate care trăiesc în comunităţi urbane marginalizate”. Prin intermediul Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei, se propun o serie de politici orientate către persoane, dintre care le enumerăm pe cele privitoare la serviciile sociale. Serviciile integrate, care includ servicii de protecţie socială, ocupare, educaţie, sănătate, şi alte servicii publice sunt extrem de rare;

În considerarea faptului că obiectivul specific al proiectului îl reprezintă revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate;

Având în vedere necesitatea îndeplinirii condiţiei de eligibilitate a proiectului, solicitantul finanţării trebuie să aibă calitatea de prestator de servicii sociale acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare, iar în acest sens Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului

Timişoara, serviciu cu personalitate juridică proprie, subordonat Consiliului Local, este acreditată conform Certificatului de Acreditare nr. AF, seria 003748; Întrucât zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate, zona in care membri comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale;

Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului;

Reţinând obiectivele specifice ale proiectului care urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-educative, recreative şi culturale), apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului.

ŞEF SERVICIU U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ BUDA MALINA

Atasament: Referat_de_aprobare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020- 9580 /30.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea

proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale

În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza municipiului Timișoara. În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România şi-a asumat ca ţintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. Principalul instrument strategic de realizare a acestui obiectiv îl reprezintă Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020. Cu scopul promovarii incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, Municipiul Timişoara intenţionează să depună spre finanţare proiectul Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. În conformitate cu prevederile Ghidului Specific este necesară încheierea unui Acord de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara întrucât Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara deţine Certificatul de acreditare pentru desfăşurarea serviciilor sociale ce fac obiectul proiectului.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate, zona in care membri comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale. Se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-

educative, recreative şi culturale). Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul priectului.

Investițiile propuse vor contribui de asemenea la creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii. 3. Concluzii Pentru depunerea cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor necesare proiectului se impune aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin POR 2014-2020.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Șef Serviciu U.I.P.I.C. Sanda Greblă

Atasament: Acord_de_parteneriat.pdf

Anexa 1 la HCL nr 72020 Acord de parteneriat nr. / pentru realizarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educațional Kuncz” Timişoara Art. 1. Părţile 1. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel: Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată': 50.41.02 “Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O.U.G. nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare ” Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr.98, Municipiul Timişoara, jud. Timiş, cod poştal 300080, România rambursare“: 2. UI Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de i 21.A.48.01.01 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX, 21.A.48.01.02 -“Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ621214A480102XXXX, 21.4.48.01.03 -“Prefinanţare ”,codul IBBAN RO85TREZ62121A480103XXXX, 21.4A.42.69.00 -“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriii proiectelor finanţate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN ROS4TTEZ62121A426900XXXX. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, instituţie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Timişoara, cu sediul în Timişoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel: ' Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; * Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G, nr. 93/2016;

au convenit următoarele: 1) 2) d) Art. 2. Obiectul Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilitățile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural şi educațional Kuncz” Timişoara, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 — Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 —Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 — Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, precum şi pe perioada de durabilitate şi de valabilitate a contractului de finanţare. Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. Art. 3. Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Fişa de proiect: Organizaţia Roluri şi responsabilităţi UAT Municipiul Timişoara — lider de parteneriat este implicată în următoarele activități: 1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare 1.1 Pregatirea si aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației 1.3. Evaluarea cererii de finatare şi semnarea contractului de finantare 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor 2.6. Informare si publicitate 27. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor 2.9. Managementul de proiect UAT Municipiul Timişoara — lider de parteneriat

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara — Partener 2 este implicată în următoarele activități: L. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului - n Timișoara — 1.1 Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate Partener 2 - : i , ati 1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei 1.3. Evaluarea cererii de finatare şi semnarea contractului de finantare 2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare 2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor 2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire 2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza 2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice 2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor 2.6. Informare si publicitate 2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor 2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor 2.9. Managementul de proiect (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Fişa de proiect şi în prezentul acord. Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) UAT Municipiul Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile Timişoara (Lider de __ 47.515 ____lei (2% din total cheltuieli eligibile) parteneriat) Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile - 0 lei Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului -__ 4645.794,12 lei Directia de Asistenta - Qlei Sociala a Municipiului Timişoara (3) Plăţile Derularea fluxurilor financiare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru

perioada de programare 2014-2020 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor curopene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. a) b) UAT Municipiul Timişoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefinanțare/plată/ rambursare către Ol/autoritatea de management”, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timişoara, şi în concordanţă cu valoarea corespunzătoare activităţii/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) şi (2) din acordul de parteneriat. UAT Municipiul Timişoara îşi cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare”. Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ambele părți şi 31 decembrie 2023. Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme, la 31 decembrie 2023, Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat 1) 1) 2) 3) 4 5) A. Drepturile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat UAT Municipiul Timişoara are dreptul să solicite Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. B. Obligaţiile UAT Municipiul Timişoara - lider de parteneriat UAT Municipiul Timişoara va semna Cererea de finanțare şi Contractul de finanţare. UAT Municipiul Timişoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. UAT Municipiul Timişoara se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare UAT Municipiul Timişoara va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii. "A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; “A se vedea art. 8 alin (1) din 0UG nr. 40/2015).

6) 7 În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuției la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică UAT Municipiul Timişoara va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. În cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timişoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. Art. 6. Drepturile şi obligațiile partenerului 1) 2) 3) 5) 2) 3) 4) 5) A. Drepturile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timişoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. Cheltuielile angajate de Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către UAT Municipiul Timişoara corespunzător activității/activităţilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către autoritatea de managment, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timişoara, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri ctc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. B. Obligațiile Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să pună la dispoziţia UAT Municipiul Timişoara, documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligată să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligată să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara va înainta UAT Municipiul Timişoara, cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc,, conform activității/activităților proprii din proiect. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligată să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea

6) 7 de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. Direcţia Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara este obligata să să furnizeze UAT Municipiul Timişoara orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde in solidar cu liderul de proiect. Art. 7. Achiziţii publice Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către UAT Municipiul Timişoara, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI şi/sau alte organisme abilitate. Art. 8. Proprietatea 1) 2) (4) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, şi natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligația de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au făcut obiectul finanţării nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. Art. 9. Confidențialitate Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părţile înţeleg să utilizeze informațiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Dispoziţii finale (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile. (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanţele competente. (3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. Întocmit în 4 exemplare, în limba română, pentru cererea de finanțare. câte unul pentru fiecare parte şi două în original Semnături Lider de Numele, prenumele şi funcţia Semnătura Data şi locul parteneriat reprezentantului legal al semnării (Partener 1) organizaţiei/înstituţiei MUNICIPIUL NICOLAE ROBU - PRIMAR Partener 2 Numele, prenumele și funcția Semnătura Data şi locul reprezentantului legal al semnării DIRECŢIA DE organizaţiei/instituţiei ASISTENȚĂ RODICA SURDUCAN SOCIALĂ A - DIRECTOR GENERAL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA TIMIŞOARA