keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 196/04.06.2020 Privind privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 298/29.05.2019, care revocă Hotătârea Consiliului Local nr. 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului -teren în suprafaţă de 362 mp., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, în vigoare

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 196/04.06.2020
Privind privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 298/29.05.2019, care revocă Hotătârea Consiliului Local nr. 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului -teren în suprafaţă de 362 mp., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, în vigoare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-2582/01.05.2020, privind oportunitatea proiectului de hotărăre al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NicolaeRobu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC 2020-2582 din data de 01.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotăti Diverse I Est - Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul PrimărieiTimişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.CT2020-2582 din data de 21.05.2020, Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 806 din data de 31.01.2020 a Direcţiei Poliţiei Locale, înregistrată la noi cu nr. SC2020-2582 din 04.02.202, prin care solicită atribuirea în administrare a imobilului - teren , în suprafaţă de 362 mp, situat în Timişoara, str. Renaşterii nr. 28, înscris în CF nr.447752;
Având în vedere Proiectul nr.3016/2020 întocmit de către Black Light S.A şi înregistrat la OCPI -Timiş sub nr.64091/26.03.2020;
Având în vedere Adresa nr.CT2020/2582 din data de 30.04.2020 a Serviciului Juridic;
Având în vedere Adresa nr.SC 2020-2582 din data de 29.04.2020 a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art. 78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.297, alin.1, lit a), art. 298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1 şi alin. 2, lit.c), art.196, alin 1, lit. a) din Odonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.1 şi 3 din Odonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezlipirea parcelei de 1281 mp. înscrisă în CF 447752 în două parcele: parcela cu nr. cadastral nou 449841, în suprafaţă de 919 mp. şi parcela cu numărul cadastral nou 449842 în suprafaţă de 362 mp.

Art.2: Se aprobă alipirea parcelei înscrisă in CF 446528 în suprafaţă de 6154 mp. cu parcela nr. cadastral nou 449841 în suprafaţă de 919 mp.

Art.3: Se însuşeşte documentaţia topo - cadastrală întocmită de către SC Black Light S.A., proiect nr.3016/2020 avizat OCPI prin referat de admitere nr. 64091/26.03.2020.

Art.4: Se aprobă darea în administrare Direcţiei Poliţiei Locale a imobilului - teren situat în Timişoara, str. Renaşterii nr.28, nr.top 449842, în suprafaţă de 362 mp, val. de inventar 161.090.

Art.5: Imobilul - teren va fi predat Direcţiei Poliţiei Locale prin proces verbal de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Cartea Funciară.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia Evidenta Patrimoniu.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Politia Locală Timisoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

  ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.SC 2020- 2582 /01.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului –teren în suprafaţă de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, în vigoare

          Prin    referatul  şi  adresa  înregistrate  cu  nr.  SC  2020‐2582/11.02.2020,  s‐a  solicitat  

demararea   documentaţiei topo – cadastrale de către SC Black Light , , pentru aducerea la 

forma iniţială a parcelelor de pe strada Renaşterii nr. 28, conform HCL   298/29.05.2019, 

care  revocă HCL 83/12.03.2019 . 

 Având  în  vedere  adresa  nr.SC  2020‐2582/04.02.2020,    primită  de  la  Direcția  Poliției  Locale  Timișoara,  prin  care  solicită  dezlipirea  suprafeţei  de  362  mp    şi  darea în administrarea Direcţia Poliţiei Locale (instituţie publică de interes local) a imobilului – teren în suprafaţă de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, nerevocată. 

Având  în  vedere  HCLMT  nr.  83/12.03.2019 privind dezlipirea și alipirea parcelei în suprafaţă de 7.073 m.p., înscrisă în C.F. nr.444783-Timişoara str. Renașterii nr.28 și darea în administrare către Direcția Poliției Locale, a imobilului-teren în suprafață de 1281 m.p, rezultat în urma alipirii nr. cadastral 444784 cu nr. cadastral 446529, HCLMT nr.298/29.05.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din data de 12.03.2019 Având  în  vedere  Certificatul  de  urbanism  nr.  1608/14.04.2020  emis  în  scopul  dezlipirii 

imobilului înscris în CF 447752 Timişoara , iar ulterior alipirea lotului rezultat în suprafaţă 

de 919 mp cu imobilul înscris în CF 446528 Timişoara 

Având în vedere documentaţia topo‐ cadastrală întocmită de de către SC BLACK LIGHT SA, 

proiect nr.  3016/2020    avizat OCPI        prin  referat de admitere nr.  64091/26.03.2020  se 

propune  spre  analiză  Comisiilor  din  cadrul  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara, 

materialul întocmit de către SC BLACK LIGHT SA  privind : 

Dezlipirea parcelei  de 1281 mp  în două parcele: parcela cu nr. cadastral nou 449841, în 

suprafaţă de 919 mp şi  parcela cu numărul cadastral nou  449842 în suprafaţă de 362 mp

şi  alipirea      parcelei    înscrise  in  CF  446528  în  suprafaţă  de  6154  mp  cu  parcela    nr. 

cadastral nou 449841 în suprafaţă de 919 mp. 

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC 2020-2582/08.050.2020, Compartimentului Administrare Fonf Funciar nr. SC2020-2582/29.04.2020, ni s-a adus la cunostinţă că asupra acestor imobile-teren nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu a făcut obiectul unor cereri de revendicare , nefiind solicitate de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora.

Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri , Terenuri şi Dotări Diverse, la data prezentei, nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001şi nici în baza O.U.G. nr. 94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.

Conform prevederilor art.108, lit.a) din OUG 57/2019 , privind Codul Administriv, “Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca, bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţen, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice , să fie concesionate ori să fie închiriate”.

Conform art. 867, alin. 1, din Legea nr. 287/2009- privind Codul Civil, “Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”

Conform prevederilor art.129 alin. 2, lit.c şi art. 29, alin. 6, lit a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, “Consiliul Local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului”

Conform art.297, alin.1, lit a), art. 298-301 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă în administrare Direcţiei Poliţiei Locale imobilul - teren situat în Timişoara, str. Renaşterii nr. 28,nr.top 449842 , în suprafaţă de 362 mp, val de inventar 161.090 . Imobilul –teren va fi predat Direcţiei Poliţiei Locale prin proces verbal de predare-primire , în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Cartea Funciară;

Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului

Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019,

care revocă HCL 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului-teren în suprafaţă de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, învigoare

 

.  

         DIRECTOR, ŞEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

DORINA DELIA NICOARĂ

                                  

0 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.SC2020- 2582/ 01.05.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului –teren în suprafaţă de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, în vigoare Descrierea situaţiei actuale :

Conform HCL 83/12.03.2019: I. parcela înscrisă în CF 446528 Timişoara , în suprafaţă de 6154 mp II. parcela înscrisă în CF 447752 Timişoara ,în suprafaţă de 1281 mp, formată din două loturi

a)LOT 1- nr. cadastral 447752/1, teren intravilan curţi – construcţii , în suprafaţă de 919 mp, str. Renaşterii nr. 28 b)LOT 2 – nr. cadastral 447752/2, teren intravilan curţi – construcţii, în suprafaţă de 362mp, str. Renaşterii nr. 28

III. radiat drept de administrare a suprafeţei de 1281 mp care serveşte drept curte operativă şi loc de garare a mijloacelor auto pentru Poliţia Locală , prin încheierea nr. 275111 emisă de OCPI din data de 16.12.2019. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate:

Având în vedere HCL 298/29.05.2019

          Având în vedere  documentaţiei topo – cadastrală de dezlipire şi alipire   înregistrată cu  nr. 3016/2020 

      Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1608/14.04.2020 

      Având în vedere adresa Poliţiei Locale înregistrată cu nr. SC 2020‐2582/04.02.2020 

     Se solicită : 

1.Parcela  de  1281  mp  se  dezmembrează  în  două  parcele:  parcela  cu  nr.  cadastral  nou  449841, în suprafaţă de 919 mp şi  parcela cu numărul cadastral nou  449842 în suprafaţă de  362 mp  2.Se alipeşte  parcela  înscrisă in CF 446528 în suprafaţă de 6154 mp cu parcela  nr. cadastral  nou 449841 în suprafaţă de 919 mp.   

Având  în vedere adresa nr.SC 2020‐2582/04.02.2020,   primită de  la Direcția Poliției Locale  Timișoara, propunem  darea în administrarea Direcţia Poliţiei Locale a imobilului –terenului în suprafaţă de 362 mp. 

.                                                             Alte informaţii: 

Documentaţia tehnică , privind aducerea la forma iniţială a parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL83/12.03.2019 , a fost executată de către S.C. Black  Light  S.R.L,  în  calitate de  societate  prestatoare către P.M.T , prin comanda emisă către BDU şi înregistrată cu numărul SC 2020- 2582/13.02.2020 Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre pentru înscrierea în cartea funciară a ultimei HCL , nr.298/29.05.2019, care revocă HCL83/12.03.2019 şi care prevede dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului – teren în suprafaţă de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, în vigoare.     PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS                                                                                

              DIRECTOR                                                                                                       EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ