keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 150/30.04.2020 Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017 încheiat cu S.C. NEUROPSHY MED S.R.L.

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 150/30.04.2020
Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017 încheiat cu S.C. NEUROPSHY MED S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-6484/11.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-6484/11.03.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-6484/11.03.2020;
Având în vedere Adresa nr . CT2019-007717/06.12.2019 a SC NEUROPSHY MED SRL prin administrator - Dragomir Adela Coralia.
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176/11.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 (1), lit.a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL, pentru imobilul din Timişoara, str. Preyer, nr.1/A, SAD 2, compus din 5 încăperi în suprafaţă de 34,75 mp, cu 6,19% pci si cu 16/401 mp teren în folosinţă, înscris în CF nr. 403347-C1 Timişoara, Nr.top 16901, Nr. CF vechi 130501, unitate individuală CF nr. 403347-C1-U4, pe o perioada de 5 ani începând cu data 01.05.2020 până la data de 01.05.2025.

Art.2: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II VEST din cadrul Primăriei Muniicpiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020-6484/11.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-007717/06.12.2019, SC NEURPSHY MED SRL, prin

administrator - Dragomir Adela Coralia solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017, pentru imobilul din Timişoara, str. Preyer, nr.1/A, SAD 2, compus din 5 încăperi în suprafață de 34,75 mp, cu 6,19% pci si cu 16/401 mp teren în folosință.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str. Preyer, nr.1/A, SAD 2, înscris în CF nr. 403347-C1 Timişoara, Nr.top

130501, Nr. CF vechi 5669, unitate individuală CF nr. 403347-C1-U4 se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Având în vedere referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-6484/11.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL.

Având în vedere documentele justificative (bonuri, facuri, chitanțe) depuse în completare prin adresa nr. CT2020-52/13.01.2020, privind investiția pentru amenajarea spațiului, inclusiv autorizația de construire pentru schimbări tâmplărie și montaj aparat AC, pentru amortizarea inevstițiilor efectuate și raportat la faptul că SC NEUROPSHY MED SRL, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 01.05.2020 până la data de 01.05.2025.

Tariful de închiriere al imobilul din Timișoara, str. Preyer, nr.1/A, SAD 2, râmăne la preţul de 3,25 euro/mp/lună. Situaţia imobilului din Timişoara, str. Preyer, nr.1/A, SAD 2, a fost verificată prin adresele : - CT2020- 52, CT2019-7717/02.03.2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2020- 52, CT2019-7717/03.03.2020 Servicul Juric; - CT2020- 52, CT2019-7717/28.02.2020 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către SC NEURPSHY MED SRL şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020-6484/11.03.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-007717/06.12.2019, SC NEURPSHY MED SRL,

prin administrator - Dragomir Adela Coralia solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017, pentru imobilul din Timişoara, str. Preyer, nr.1/A, SAD 2, compus din 5 încăperi în suprafață de 34,75 mp, cu 6,19% pci si cu 16/401 mp.

Imobilul situat în Timişoara, str. Preyer, nr.1/A, SAD 2, înscris în CF nr. 403347-C1 Timişoara, Nr.top 130501, Nr. CF vechi 5669, unitate individuală CF nr. 403347-C1-U4 se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Având în vedere documentele justificative (bonuri, facuri, chitanțe) depuse în completare prin adresa nr. CT2020-52/13.01.2020, privind investiția pentru amenajarea spațiului, inclusiv autorizația de construire pentru schimbări tâmplărie și montaj aparat AC, pentru amortizarea inevstițiilor efectuate și raportat la faptul că SC NEUROPSHY MED SRL, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 01.05.2020 până la data de 01.05.2025.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1599/02.05.2017 încheiat cu SC NEUROPSHY MED SRL, pe o perioada de 5 ani începând cu data de 01.05.2020 până la data de 01.05.2025. PRIMAR, NICOLAE ROBU VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

DIRECTOR, BONCEA MIHAI