keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 302/31.07.2020 Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 302/31.07.2020
Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărîre nr.SC2020 - 17337/29.07.2020- al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 17338/29.07.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC 2020-17338/31.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 17338/29.07.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 30.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere adresa cu numarul CDD 2020-702/30.07.2020, prin care Asociatia Prin Banat isi da acordul cu privire la semnarea Acordului si isi asuma valoarea contributiei proprii;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’ conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre .

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Asociatia Prin Banat.

Art.3: Prezenta hotărâre se publicî în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei Prin Banat
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 la HCL nr. ........./...........................

1

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile

1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, Blv. C.D. Loga, nr. 1, codul fiscal 14756536, având calitatea de Promotor de proiect și

2. Asociația Prin Banat cu sediul în Jud. Timiș, Mun. Timișoara, str. Piatra Craiului, nr.3, sc.

E, ap. 27, având cod de identificare fiscală 35725915, având calitatea de Partener, au convenit următoarele: Art. 2. Obiectul (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea proiectului: ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu” care este finanțat în cadrul Programului RO-CULTURA – Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice prin GRANTURILE SEE 2014 – 2021 (2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului (1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în

cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. (2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor

privind evoluţia proiectului. (3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor

profesionale şi de etică cele mai înalte. (4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul

incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din

Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: Organizaţia Roluri şi responsabilităţi Municipiul Timisoara Activitatea 1 Gestionarea, monitorizarea și controlul

proiectului Participa la activitatea de gestionare, monitorizare si control al proiectului prin membrii desemnati in echipa

ANEXA 1 la HCL nr. ........./...........................

2

de management proiectului. Desfasoara achizitiile care ii revin prin proiect. Activitatea 2 Desfasurarea contractelor necesare pentru realizarea investitie de baza – Reabilitare monument Monitorizeaza desfasurarea contractelor de executie lucrari, dirigentie de santier si proiectare- asistenta tehnica pe durata lucarilor de reabilitare a Turnului de Apa Ioasefin. Se urmareaste punerea acestei constructii in valoare prin completarea ei si integrarea unei noi functiuni , care sa cuprinda esenta primara industriala a obiectivului convertita intr-o functiune publica socio culturala. Activitatea 4 Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala Organizarea si desfasurarea unui curs de formare profesionala pentru dobandirea de catre participanti a unui set de cunostiinte aporfundate in domeniile relevante pentru obiectul proiectului: Marketing si management cultural.

Asociatia Prin Banat Activitatea 1 Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului Participa la activitatea de gestionare, monitorizare si control al proiectului prin membrii desemnati in echipa de management si echipa de implementare. Desfasoara achizitiile care ii revin prin proiect. Activitatea 3 Revitalizarea monumentului istoric Activitatea de revitalizare a monumentului, pornind de la Planul De Valorificare A Monumentului Istoric Restaurat va duce la indeplinirea obiectivelor specifice de valorificare a patrimoniului istoric al Timișoarei prin refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de Apă din Iosefin, stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă si educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-sociala si promovarea diversității culturale și toleranței.

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 10.957.611,20 lei cu TVA, din care:

- cheltuieli eligibile aferente Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara = 9.199.116,70 lei cu TVA

- cheltuieli eligibile aferente partenerului Asociația Prin Banat= 1.758.494,50 lei cu TVA

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Părțile se angajează să asigure mijloacele financiare pentru implementarea Proiectului în conformitate cu bugetul planificat, pentru activitățile de care sunt responsabile, astfel:

Organizaţia Contribuţia

ANEXA 1 la HCL nr. ........./...........................

3

Promotor de proiect Municipiul Timisoara

Valoarea contribuţiei 1.999.711,74 lei cu TVA, din care: - 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA ( valoarea

totala a contractului de proiectare)

Partener Asociația Prin Banat

Valoarea contribuţiei 351.698,90 lei cu TVA, reprezentand 20% din cheltuielile eligibile

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara Drepturile Promotorul de proiect (1) Promotorul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror

informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligaţiile Promotorul de proiect (1) Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara va semna Cererea de finanţare şi

Contractul de finanţare. (2) Promotorul de proiect Primaria Municipiului Timisoara va consulta partenerii cu

regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management.

(4) Promotorul de proiect este responsabil cu transmiterea rapoartelor intermediare de progres și raportului final către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.

(5) Promotorul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

(6) Promotorul de proiect este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

ANEXA 1 la HCL nr. ........./...........................

4

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului Asociația Prin Banat Drepturile Partenerului (1) Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de

către promotorul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. (2) Partenerul are dreptul, prin transfer de către Promotorul de proiect, la fondurile obţinute

din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către acesta, care au fost certificate ca eligibile.

(3) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către Promotorul de proiect, să fie informat despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către promotorul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

(4) Partenerul are dreptul să fie consultat, de către Promotorul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligaţiile Partenerului (1) Partenerul este obligat să pună la dispoziţia Promotorului de proiect documentaţiile de

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

(2) Partenerul este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(3) Partenerul este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

(4) Partenerul este obligat să furnizeze Promotorului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

(5) Partenerul este obligat pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea (1) Înainte de sfârşitul proiectului, dacă va fi cazul, părţile vor conveni asupra modului de

acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului. După caz, copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

(2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

(3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.

Art. 10 Confidențialitate (1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg

ANEXA 1 la HCL nr. ........./...........................

5

să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. (2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării

anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare. Semnături Municipiul Timisoara

Nicolae Robu - Primar Semnătura Data şi locul semnării

Asociația Prin Banat

Alexandra Palconi-Sitov - Președinte Semnătura Data şi locul semnării

Atasament: Raport.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil

pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener) a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.” Obiectivele specifice:

- Valorificarea patrimoniului istoric al Timișoarei prin reabilitarea, refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin și stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă

- Educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico- sociala si promovarea diversității cultural și toleranței, prin prezentarea patrimoniului cultural material din Iosefin ca moştenire a beneficiilor interculturalităţii.

- Dezvoltarea competentelor la locul de munca prin cursuri de formare profesionala Obiectivele prezentate mai sus vor fi indeplinite prin restaurarea si refunctionalizarea monumentului Turnul de Apa- Iosefin si apoi, in noul spatiu spaţiul multifunţional neconventional creat, desfasurarea de activitati socio-culturale prin implementarea Planului de Revitalizare aferent cererii de finantare. Obiectul parteneriatului încheiat între entitățile mai sus menționate este reprezentat de implementarea proiectului “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gh. Baritiu‘’. Activitatea principala ce revine Municipiului Timisoara este restaurarea si refunctionalizarea monumentului si activitatea principala ce revine Asociatiei Prin Banat este desfasurarea de activitati socio-culturale pentru revitalizarea si punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin. Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care: Valoare totala aferenta Promotorului de proiect Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

- cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA ( valoarea totala a contractului de

proiectare)

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA. Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel: Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care:

- 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

p. Director Directia Dezvoltare Intocmit,

Magdalena Nicoară Roxana Canceal

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru

Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’

1. Descrierea situatiei actuale

Primaria Municipiului Timisoara (Promotor de proiect) in parteneriat cu Asociatia Prin Banat ( Partener) a depus spre finantare proiectul ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara in cadrul programului RO-CULTURA - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice.

2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Obiectivul general al proiectului este „Stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul municipiului Timisoara prin reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural si istoric al orasului.” Obiectul parteneriatului încheiat Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat este reprezentat de implementarea proiectului “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apa, Iosefin, str. Gh. Baritiu‘’. Activitatea principala ce revine Municipiului Timisoara este restaurarea si refunctionalizarea monumentului si activitatea principala ce revine Asociatiei Prin Banat este desfasurarea de activitati socio-culturale pentru revitalizarea si punerea în circuitul public a Turnului de Apă Iosefin.

3. Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 11.117.499,60 lei cu TVA, din care: - Valoarea totala eligibila este de 10.957.611,20 lei cu TVA - Valoare totala ne-eligibila este de 159.888, 40 lei cu TVA (valoarea contractului de

proiectare nr. 138/17.09.2019 ) Valoare totala aferenta Solicitantului Primaria Municipiului Timisoara este de 9.359.005,10 lei cu TVA, din care:

- cheltuieli eligibile = 9.199.116,70 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Valoarea totala aferenta Partenerului Asociatia Prin Banat este de 1.758.494,50 lei cu TVA. Conform reglementarilor programului contributia proprie este 20% din cheltuielile eligibile la care se aduga chetuielile ne-eligibile. Astfel:

Contributia proprie a Municipiului Timisoara este: 1.999.711,74 lei cu TVA, din care: - 20% din cheltuielile eligibile = 1.839.823,34 lei cu TVA - cheltuieli ne-eligibile= 159.888,40 cu TVA

Contributia proprie a Asociatiei Prin Banat este: 351.698,90 lei cu TVA

4. Concluzii Considerăm oportună incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu’’.

PRIMAR p. Director Directia Dezvoltare NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3