keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 232/25.06.2020 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 232/25.06.2020
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-11942/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-11942/02.06.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-11942/02.06.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-11942/02.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14 cu nr 127/25.05.2020 , înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2020-11499/27.05.2020;
Având în vedere Adresa 306/25.05.2020 a Societăţii Cooperativa "Igiena" Timişoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art.20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. d) şi alin. (7), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea în aceleaşi condiţii a Contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.635/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416Timişoara, provenit din CF vechi nr.420747 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14, pe o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2022.

Art.2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 "Învăţământ Preşcolar " titlul II "Bunuri şi servicii" art.20.30.04 "Chirii" şi se vor achita în lei la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii.

Art.3: Se aprobă actul adiţional conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcţiei Economice, Serviciul Juridic şi Serviciul Şcoli -Spitale şi Baze Sportive să avizeze contractul de închiriere.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Biroul Finanţare Şcoli, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri otări Diverse II VEST;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Gradinitei cu Program Prelungit nr. 14;
- Societăţii Cooperativa Igiena Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.................

ACT ADIŢIONAL NR.____________ La contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013

Încheiat azi_____ I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA , cu sediul în mun. Timişoara, str. Vadul Călugăreni, nr. 5, jud. Timiş, tel. ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş, sub nr. ..........., având codul de înregistrare fiscală RO..................., cont curent nr.................... deschis la BCR Timişoara, reprezentată prin preşedinte ........................şi şef birou contabilitate........................., în calitate de LOCATOR sau PROPRIETAR ŞI 2. GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, cu sediul in mun. Timişoara , str. Al. Odobescu nr. 56 A, telefon ............................., e-mail .....................având codul de înregistrare fiscală ..............., cont curent nr............................deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin director .........................., în calitate de LOCATAR sau CHIRIAŞ, şi Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D.Loga nr. 1 300030 Timişoara, reprezentat de prof. univ. dr.ing. Nicolae Robu, Primar în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, Având în vedere HCL nr. ......................părțile de comun acord au convenit modificare contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013, după cum urmează: ART. 1 Art. 4 din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 se modifică, astfel: ” Art. 1 Locatorul închiriază, iar locatarul ia cu chirie imobilul situat în Municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56A, în suprafață de 1035,00 mp , înscris în CF nr.438416 Timișoara provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1”. „ Art. 4 Durata contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 se prelungeşte pe 2(doi) ani începând cu data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2022 „ ART.2 Celelalte clauze din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 rămân nemodificate. ART.3 Prezentul act adiţional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale câte un exemplar pentru fiecare parte, şi reprezintă voinţa părţilor. LOCATOR LOCATAR(CHIRIAŞ) Societatea Cooperativă Igiena Gradiniţa cu program prelungit nr. 14 Preşedinte Director : Şef birou contabilitate

AVIZAT Municipiul Timişoara -Ordonator de credite

Reprezentat prin Primar –

Viceprimar,

Direcţia Economică prin Director Economic

Şef Serviciul Şcoli-Spitale

Serviciul Juridic

Atasament: Raport.pdf

ROMĂNIA PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE SI BAZE SPORTIVE NR.SC2020-11942/02.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013

pentru imobilul, situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit

nr.14

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. SC2020-11942/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14 Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea. Conform art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local în exercitarea atribuţilor ce îi revin asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia. Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14 este unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică și funcționează cu contract de închiriere în clădirea situată în Timişoara, str.Odobescu nr. 56A, înscrisă în CF nr.438416 Timișoara, provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1, cu suprafaţa totală de 1035 mp, aflată în proprietatea Societăţii Cooperativa „Igiena”Timişoara. Terenul construit și neconstruit aferent construcției, în suprafață de 3920,00 mp se află în proprietatea statului. Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013 cu o chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data plății și a fost prelungit în aceleași condiții prin actul adiţional nr. 209/2014, actul adiţional nr.197/2015, actul adiţional nr.294/2016, actul adiţional nr. 484/2017, actul adiţional nr.507 /2018 și actul adițional nr 573/2019, care a prelungit valabilitatea contractului până la data de 30 iunie 2020. Prin adresa nr. 127/25.05.2020 înregistrată la instituţia noastra sub nr.SC2020-11499/27.05.2020, conducerea Gradiniţei cu Program Prelungit nr.14 a solicitat sprijinul pentru prelungirea contractului de închiriere nr.693/16.12.2013, încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013. Prin adresa nr.306/25.05.2020, Societatea Cooperativa „Igiena” Timişoara şi-a exprimat acordul de prelungire a contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 pentru desfăşurarea activităţii Gădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, pe o perioadă de doi ani. Având în vedere că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt spaţiu în proximitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, se impune prelungirea contractului de închiriere, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani cu aceiași chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data plății și în aceleași condiții, începând din data de 01.07.2020. până în data de 30.06.2022. Contractul de închiriere se va încheia, între proprietarul imobilului şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 în calitate de chiriaş şi va fi avizat de Municipiul Timişoara prin Primar în calitate de ordonator principal de credite.

Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 “Învăţământ Preşcolar ” titlul II "Bunuri şi servicii" art.20.30.04 "Chirii" şi se vor achita în lei la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii. Faţă de cele mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14 îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. SEF SERVICIU CONSILIER, Anca Lăudatu Ioana Ciucur

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR NR.SC2020-11942/02.06.2020

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416

Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14

1.Descrierea situaţiei actuale Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, este unitate de învăţământ de stat cu personalitate juridică și funcționează cu contract de închiriere în clădirea, situată în Timişoara, str.Odobescu nr. 56A, înscrisă în CF nr.438416 Timișoara provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1, în suprafaţă totală de 1035,00 mp, aflată în proprietatea Societăţii Cooperativa „Igiena”Timişoara. Terenul construit și neconstruit aferent construcției, în suprafață de 3920,00 mp se află în proprietatea statului. Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013 cu o chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data plății și a fost prelungit în aceleași condiții prin actul adiţional nr. 209/2014, actul adiţional nr.197/2015, actul adiţional nr.294/2016 actul adiţional nr. 484/2017 act adiţional nr.507 /2018 și actul adițional nr 573/2019 care a prelungit valabilitatea contractului până la data de 30 iunie 2020.

Prin adresa nr. 127/25.05.2020 înregistrată la instituţia noastra sub nr.SC2020-11499/27.05.2020, conducerea Gradiniţei cu Program Prelungit nr.14 a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.693/16.12.2013, încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013.

Prin adresa nr.306/25.05.2020, Societatea Cooperativa „Igiena” Timişoara şi-a exprimat acordul de prelungire a contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013, pentru desfăşurarea activităţii Gădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, pe o perioadă de doi ani. Având în vedere că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt spaţiu în proximitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, şi având în vedere că autoritatea administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, conform prevederilor art. 20, alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani și în aceleași condiții pentru imobilul situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416, începând din data de 01.07.2020. Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 “Învăţământ Preşcolar ” titlul II "Bunuri şi servicii" art.20.30.04 "Chirii" şi se vor achita în lei la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii. 2. Concluzii Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14 PRIMAR VICEPRIMAR Nicolae Robu Dan Diaconu

ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu Cod.FO 53-01,Ver.1