keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

Hotararea Consiliului Local 92/27.03.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 7737/26.03.2020 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 7737/26.03.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7737/26.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4, alin.(1), art.(5), art.19, alin.( 1) şi (2) si art. 20, alin.(1), art.22 alin.(1) şi art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr.1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr.2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr.3 - Program Dezvoltare 2020 - Investitii şi se validează Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 405 din data 18.03.2020 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

Municipiul Timisoara

 

Anexa nr.1

BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget Sursa de finantare: 02A

Pagina 1/24

Rectificare nr.2

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 1.458.597.695,00 1.458.597.695,00 0,00 00.02 VENITURI PROPRII 830.645.434,00 830.645.434,00 0,00 00.03 I. VENITURI CURENTE 898.394.434,00 898.394.434,00 0,00 00.04 A. VENITURI FISCALE 849.594.134,00 849.594.134,00 0,00

00.05 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00 506.853.000,00 0,00

03.00.01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00 505.853.000,00 0,00

03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

03.02A.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

04.02A Cote si sume defalcatedin impozitul pe venit 502.353.000,00 502.353.000,00 0,00

04.02A.01 Cote defalcate dinimpozitul pe venit 502.353.000,00 502.353.000,00 0,00

05.00.01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

05.02A Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

05.02A.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

07.00.01 A3. IMPOZITE SI TAXEPE PROPRIETATE 201.800.000,00 201.800.000,00 0,00

07.02A Impozite si taxe peproprietate 201.800.000,00 201.800.000,00 0,00

07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00 168.700.000,00 0,00 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00 138.700.000,00 0,00 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Pagina 2/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

07.02A.02.03 Impozit pe terenurileextravilane 600.000,00 600.000,00 0,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

07.02A.50 Alte impozite si taxe deproprietate 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

11.00.01 A4. IMPOZITE SI TAXEPE BUNURI SI SERVICII 138.441.134,00 138.441.134,00 0,00

11.02A Sume defalcate din TVA(se scad) 67.749.000,00 67.749.000,00 0,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

57.814.000,00 57.814.000,00 0,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00 9.935.000,00 0,00

12.02A ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

12.02A.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 90.000,00 0,00 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 30.000,00 0,00

15.02A.50 Alte taxe pe serviciispecifice 60.000,00 60.000,00 0,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.602.134,00 67.602.134,00 0,00

16.02A.02 Taxa asupra mijloacelorde transport 48.602.134,00 48.602.134,00 0,00

16.02A.02.01 Taxa asupra mijloacelorde transport - PF 33.587.134,00 33.587.134,00 0,00

16.02A.02.02 Taxa asupra mijloacelorde transport - PJ 15.015.000,00 15.015.000,00 0,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

18.00.01 A6. ALTE IMPOZITE SITAXE FISCALE 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

18.02A Alte impozite si taxefiscale 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

18.02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

Pagina 3/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE 48.800.300,00 48.800.300,00 0,00

30.00.02 C1. VENITURI DINPROPRIETATE 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

30.02A Venituri din proprietate 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

30.02A.05 Venituri din concesiunisi inchirieri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

30.02A.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

30.02A.08.03

Dividende de la societatile ºi companiile nationale ºi societãþile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURISI SERVICII 30.800.300,00 30.800.300,00 0,00

33.02A Venituri din prestari deservicii si alte activitati 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

33.02A.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

500.000,00 500.000,00 0,00

33.02A.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

33.02A.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

100.000,00 100.000,00 0,00

34.02A Venituri din taxe administrative, eliberari permise

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

34.02A.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

35.02A Amenzi, penalitati siconfiscari 20.100.300,00 20.100.300,00 0,00

35.02A.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

35.02A.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

300,00 300,00 0,00

35.02A.50 Alte amenzi, penalitati siconfiscari 100.000,00 100.000,00 0,00

36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

Pagina 4/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

36.02A.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00 100.000,00 0,00

36.02A.50 Alte venituri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

37.02A.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-99.975.000,00 -99.975.000,00 0,00

37.02A.04 Varsaminte din sectiuneade functionare 99.975.000,00 99.975.000,00 0,00

42.00.01 IV. SUBVENTII 37.121.983,00 37.121.983,00 0,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

37.121.983,00 37.121.983,00 0,00

42.02A Subventii de la bugetulde stat 37.121.983,00 37.121.983,00 0,00

42.02A.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

16.077.370,00 16.077.370,00 0,00

42.02A.65 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00 21.044.613,00 0,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00 523.081.278,00 0,00

48.02A.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

441.890.584,00 441.890.584,00 0,00

48.02A.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

441.890.584,00 441.890.584,00 0,00

48.02A.02 Fondul Social European(FSE) 17.528.594,00 17.528.594,00 0,00

48.02A.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

17.528.594,00 17.528.594,00 0,00

48.02A.03 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00 62.350.430,00 0,00

48.02A.03.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

62.350.430,00 62.350.430,00 0,00

48.02A.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

739.970,00 739.970,00 0,00

48.02A.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

739.970,00 739.970,00 0,00

48.02A.15 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00 571.700,00 0,00

Pagina 5/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

48.02A.15.01 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00 571.700,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 1.458.955.604,00 1.458.955.604,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.119.302.894,00 1.132.144.894,00 12.842.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 200.257.370,00 200.257.370,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 355.347.010,00 349.347.010,00 -6.000.000,00

30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00 0,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

50 TITLUL V FONDURI DEREZERVA 500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

23.740.830,00 39.882.830,00 16.142.000,00

55 TITLUL VII ALTETRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0,00

57 TITLUL IX ASISTENTASOCIALA 35.201.000,00 35.201.000,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00 302.669.530,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 37.951.690,00 38.651.690,00 700.000,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 322.733.440,00 309.891.440,00 -12.842.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 298.862.440,00 286.020.440,00 -12.842.000,00

72 TITLUL XIV ACTIVEFINANCIARE 23.871.000,00 23.871.000,00 0,00

79 OPERATIUNIFINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

50.02A Partea I-a SERVICIIPUBLICE GENERALE 141.944.210,00 146.444.210,00 4.500.000,00

51.02A Autoritati publice siactiuni externe 120.805.340,00 120.805.340,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 106.763.030,00 106.763.030,00 0,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 62.967.000,00 62.967.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 24.806.720,00 24.806.720,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00 236.210,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 18.753.100,00 18.753.100,00 0,00

Pagina 6/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00 14.042.310,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 14.042.310,00 14.042.310,00 0,00

51.02A.01 Autoritati executive silegislative 120.805.340,00 120.805.340,00 0,00

51.02A.01.03 Autoritati executive 120.805.340,00 120.805.340,00 0,00

54.02A Alte servicii publicegenerale 3.498.000,00 7.998.000,00 4.500.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 3.498.000,00 7.998.000,00 4.500.000,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 998.000,00 498.000,00 -500.000,00

50 TITLUL V FONDURI DEREZERVA 500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00

54.02A.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

2.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00

54.02A.50 Alte servicii publicegenerale 998.000,00 498.000,00 -500.000,00

55.02A Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00 17.640.870,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 17.640.870,00 0,00 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00 0,00

55.02A.00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00 17.640.870,00 0,00

59.02A Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

36.272.360,00 36.972.360,00 700.000,00

61.02A Ordine publica sisiguranta nationala 36.272.360,00 36.972.360,00 700.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 32.593.390,00 33.293.390,00 700.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 30.037.000,00 30.037.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 2.391.390,00 2.391.390,00 0,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

15.000,00 15.000,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 150.000,00 850.000,00 700.000,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 3.678.970,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 3.678.970,00 3.678.970,00 0,00

61.02A.03 Ordine publica 35.183.230,00 35.183.230,00 0,00 61.02A.03.04 Politie locala 35.183.230,00 35.183.230,00 0,00

Pagina 7/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

61.02A.05 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

1.089.130,00 1.789.130,00 700.000,00

64.02A Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

545.272.304,00 552.914.304,00 7.642.000,00

65.02A Invatamant 135.896.214,00 135.796.214,00 -100.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 73.346.074,00 73.246.074,00 -100.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 42.995.350,00 42.895.350,00 -100.000,00

55 TITLUL VII ALTETRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0,00

57 TITLUL IX ASISTENTASOCIALA 3.018.000,00 3.018.000,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00 7.488.130,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00 62.550.140,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 62.550.140,00 62.550.140,00 0,00

65.02A.03 Invatamant prescolar siprimar 15.606.187,00 15.606.187,00 0,00

65.02A.03.01 Invatamant prescolar 14.349.252,00 14.349.252,00 0,00 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 1.256.935,00 0,00 65.02A.04 Invatamant secundar 120.290.027,00 120.190.027,00 -100.000,00

65.02A.04.01 Invatamant secundarinferior 26.645.906,00 26.645.906,00 0,00

65.02A.04.02 Invatamant secundarsuperior 93.644.121,00 93.544.121,00 -100.000,00

66.02A Sanatate 70.323.820,00 83.465.820,00 13.142.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 47.278.080,00 60.420.080,00 13.142.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 16.077.370,00 16.077.370,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 3.467.890,00 3.467.890,00 0,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

17.455.830,00 30.597.830,00 13.142.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00 10.276.990,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.045.740,00 23.045.740,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 23.045.740,00 23.045.740,00 0,00

Pagina 8/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

66.02A.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

53.678.560,00 66.820.560,00 13.142.000,00

66.02A.06.01 Spitale generale 53.678.560,00 66.820.560,00 13.142.000,00

66.02A.08 Servicii de sanatatepublica 16.645.260,00 16.645.260,00 0,00

67.02A Cultura, recreere sireligie 212.428.690,00 206.528.690,00 -5.900.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 159.934.520,00 154.034.520,00 -5.900.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 31.563.000,00 31.563.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 124.339.200,00 118.439.200,00 -5.900.000,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00 634.360,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 397.960,00 397.960,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00 52.494.170,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 52.494.170,00 52.494.170,00 0,00

67.02A.03 Servicii culturale 116.756.500,00 113.086.500,00 -3.670.000,00

67.02A.03.04 Institutii publice despectacole si concerte 69.159.140,00 69.159.140,00 0,00

67.02A.03.06 Case de cultura 47.547.360,00 43.877.360,00 -3.670.000,00 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,00 50.000,00 0,00

67.02A.05 Servicii recreative sisportive 92.837.190,00 92.037.190,00 -800.000,00

67.02A.05.01 Sport 34.174.350,00 33.374.350,00 -800.000,00

67.02A.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

58.662.840,00 58.662.840,00 0,00

67.02A.06 Servicii religioase 1.800.000,00 370.000,00 -1.430.000,00

67.02A.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00 1.035.000,00 0,00

68.02A Asigurari si asistentasociala 126.623.580,00 127.123.580,00 500.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 123.841.790,00 124.341.790,00 500.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 58.885.000,00 58.885.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 11.371.290,00 11.871.290,00 500.000,00

Pagina 9/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.270.000,00 1.270.000,00 0,00

57 TITLUL IX ASISTENTASOCIALA 32.183.000,00 32.183.000,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00 10.031.870,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 10.100.630,00 10.100.630,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 2.781.790,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 2.781.790,00 2.781.790,00 0,00

68.02A.04 Asistenta acordatapersoanelor in varsta 7.517.849,00 7.517.849,00 0,00

68.02A.05 Asistenta sociala in cazde boli si invaliditati 70.028.489,00 70.028.489,00 0,00

68.02A.05.02 Asistenta sociala in cazde invaliditate 70.028.489,00 70.028.489,00 0,00

68.02A.06 Asistenta socialapentru familie si copii 2.712.894,00 2.712.894,00 0,00

68.02A.11 Crese 16.949.800,00 16.949.800,00 0,00

68.02A.15 Prevenirea excluderiisociale 29.414.548,00 29.914.548,00 500.000,00

68.02A.15.01 Ajutor social 20.156.978,00 20.606.978,00 450.000,00 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 9.257.570,00 9.307.570,00 50.000,00

69.02A Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

196.431.610,00 191.911.610,00 -4.520.000,00

70.02A Locuinte, servicii sidezvoltare publica 150.416.360,00 145.896.360,00 -4.520.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 109.646.740,00 109.646.740,00 0,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 428.000,00 428.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 41.121.310,00 41.121.310,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00 68.097.430,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.850.350,00 19.330.350,00 -4.520.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 23.850.350,00 19.330.350,00 -4.520.000,00

79 OPERATIUNIFINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

70.02A.03 Locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0,00

70.02A.03.01 Dezvoltarea sistemuluide locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0,00

Pagina 10/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

70.02A.05 Alimentare cu apa siamenajari hidrotehnice 12.335.000,00 7.815.000,00 -4.520.000,00

70.02A.05.01 Alimentare cu apa 12.335.000,00 7.815.000,00 -4.520.000,00

70.02A.06 Iluminat public sielectrificari rurale 17.051.890,00 17.051.890,00 0,00

70.02A.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

46.077.880,00 46.077.880,00 0,00

74.02A Protectia mediului 46.015.250,00 46.015.250,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 44.904.110,00 44.904.110,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 43.770.110,00 43.770.110,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00 1.134.000,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111.140,00 1.111.140,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 1.111.140,00 1.111.140,00 0,00

74.02A.03 Reducerea si controlulpoluarii 955.130,00 955.130,00 0,00

74.02A.05 Salubritate si gestiuneadeseurilor 44.751.120,00 44.751.120,00 0,00

74.02A.05.01 Salubritate 35.730.470,00 35.730.470,00 0,00

74.02A.05.02 Colectarea, tratarea sidistrugerea deseurilor 9.020.650,00 9.020.650,00 0,00

74.02A.06 Canalizarea si tratareaapelor reziduale 309.000,00 309.000,00 0,00

79.02A Partea a V-a ACTIUNIECONOMICE 539.035.120,00 530.713.120,00 -8.322.000,00

81.02A Combustibili si energie 148.267.860,00 148.267.860,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 123.346.880,00 123.346.880,00 0,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00 73.346.880,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00 24.920.980,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 1.049.980,00 1.049.980,00 0,00

72 TITLUL XIV ACTIVEFINANCIARE 23.871.000,00 23.871.000,00 0,00

81.02A.06 Energie termica 148.267.860,00 148.267.860,00 0,00

84.02A Transporturi 390.767.260,00 382.445.260,00 -8.322.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 276.509.410,00 276.509.410,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 60.085.750,00 60.085.750,00 0,00

40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00

Pagina 11/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00 131.423.660,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114.257.850,00 105.935.850,00 -8.322.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 114.257.850,00 105.935.850,00 -8.322.000,00

84.02A.03 Transport rutier 390.767.260,00 382.445.260,00 -8.322.000,00 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 25.127.810,00 23.802.810,00 -1.325.000,00 84.02A.03.02 Transport in comun 235.288.270,00 229.788.270,00 -5.500.000,00 84.02A.03.03 Strazi 130.351.180,00 128.854.180,00 -1.497.000,00

96.02A Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00

97.02A REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02A DEFICIT 357.909,00 357.909,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI 814.496.804,00 814.496.804,00 0,00 00.02 VENITURI PROPRII 830.645.434,00 830.645.434,00 0,00 00.03 I. VENITURI CURENTE 798.419.434,00 798.419.434,00 0,00 00.04 A. VENITURI FISCALE 849.594.134,00 849.594.134,00 0,00

00.05 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00 506.853.000,00 0,00

03.00.01 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00 505.853.000,00 0,00

03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

03.02A.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

04.02A Cote si sume defalcatedin impozitul pe venit 502.353.000,00 502.353.000,00 0,00

04.02A.01 Cote defalcate dinimpozitul pe venit 502.353.000,00 502.353.000,00 0,00

05.00.01 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

05.02A Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

05.02A.50 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

07.00.01 A3. IMPOZITE SI TAXEPE PROPRIETATE 201.800.000,00 201.800.000,00 0,00

07.02A Impozite si taxe peproprietate 201.800.000,00 201.800.000,00 0,00

07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00 168.700.000,00 0,00

Pagina 12/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00 138.700.000,00 0,00 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

07.02A.02.03 Impozit pe terenurileextravilane 600.000,00 600.000,00 0,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

07.02A.50 Alte impozite si taxe deproprietate 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

11.00.01 A4. IMPOZITE SI TAXEPE BUNURI SI SERVICII 138.441.134,00 138.441.134,00 0,00

11.02A Sume defalcate din TVA(se scad) 67.749.000,00 67.749.000,00 0,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

57.814.000,00 57.814.000,00 0,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00 9.935.000,00 0,00

12.02A ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

12.02A.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 90.000,00 0,00 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 30.000,00 0,00

15.02A.50 Alte taxe pe serviciispecifice 60.000,00 60.000,00 0,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.602.134,00 67.602.134,00 0,00

16.02A.02 Taxa asupra mijloacelorde transport 48.602.134,00 48.602.134,00 0,00

16.02A.02.01 Taxa asupra mijloacelorde transport - PF 33.587.134,00 33.587.134,00 0,00

16.02A.02.02 Taxa asupra mijloacelorde transport - PJ 15.015.000,00 15.015.000,00 0,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

Pagina 13/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

18.00.01 A6. ALTE IMPOZITE SITAXE FISCALE 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

18.02A Alte impozite si taxefiscale 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

18.02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE -51.174.700,00 -51.174.700,00 0,00

30.00.02 C1. VENITURI DINPROPRIETATE 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

30.02A Venituri din proprietate 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

30.02A.05 Venituri din concesiunisi inchirieri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

30.02A.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

30.02A.08.03

Dividende de la societatile ºi companiile nationale ºi societãþile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURISI SERVICII -69.174.700,00 -69.174.700,00 0,00

33.02A Venituri din prestari deservicii si alte activitati 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

33.02A.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

500.000,00 500.000,00 0,00

33.02A.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

33.02A.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

100.000,00 100.000,00 0,00

34.02A Venituri din taxe administrative, eliberari permise

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

34.02A.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

35.02A Amenzi, penalitati siconfiscari 20.100.300,00 20.100.300,00 0,00

35.02A.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

35.02A.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

300,00 300,00 0,00

Pagina 14/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

35.02A.50 Alte amenzi, penalitati siconfiscari 100.000,00 100.000,00 0,00

36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

36.02A.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00 100.000,00 0,00

36.02A.50 Alte venituri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

37.02A Transferuri voluntare,altele decat subventiile -99.975.000,00 -99.975.000,00 0,00

37.02A.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-99.975.000,00 -99.975.000,00 0,00

42.00.01 IV. SUBVENTII 16.077.370,00 16.077.370,00 0,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

16.077.370,00 16.077.370,00 0,00

42.02A Subventii de la bugetulde stat 16.077.370,00 16.077.370,00 0,00

42.02A.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

16.077.370,00 16.077.370,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 814.496.804,00 814.496.804,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 797.577.534,00 797.577.534,00 0,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 200.257.370,00 200.257.370,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 355.347.010,00 349.347.010,00 -6.000.000,00

30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00 0,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

50 TITLUL V FONDURI DEREZERVA 500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

4.685.000,00 7.985.000,00 3.300.000,00

55 TITLUL VII ALTETRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0,00

57 TITLUL IX ASISTENTASOCIALA 35.201.000,00 35.201.000,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 37.951.690,00 38.651.690,00 700.000,00

79 OPERATIUNIFINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

50.02A Partea I-a SERVICIIPUBLICE GENERALE 127.665.690,00 132.165.690,00 4.500.000,00

Pagina 15/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

51.02A Autoritati publice siactiuni externe 106.526.820,00 106.526.820,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 106.526.820,00 106.526.820,00 0,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 62.967.000,00 62.967.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 24.806.720,00 24.806.720,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 18.753.100,00 18.753.100,00 0,00

51.02A.01 Autoritati executive silegislative 106.526.820,00 106.526.820,00 0,00

51.02A.01.03 Autoritati executive 106.526.820,00 106.526.820,00 0,00

54.02A Alte servicii publicegenerale 3.498.000,00 7.998.000,00 4.500.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 3.498.000,00 7.998.000,00 4.500.000,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 998.000,00 498.000,00 -500.000,00

50 TITLUL V FONDURI DEREZERVA 500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

2.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00

54.02A.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

2.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00

54.02A.50 Alte servicii publicegenerale 998.000,00 498.000,00 -500.000,00

55.02A Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00 17.640.870,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 17.640.870,00 0,00 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00 0,00

55.02A.00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00 17.640.870,00 0,00

59.02A Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

32.593.390,00 33.293.390,00 700.000,00

61.02A Ordine publica sisiguranta nationala 32.593.390,00 33.293.390,00 700.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 32.593.390,00 33.293.390,00 700.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 30.037.000,00 30.037.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 2.391.390,00 2.391.390,00 0,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

15.000,00 15.000,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 150.000,00 850.000,00 700.000,00

Pagina 16/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

61.02A.03 Ordine publica 31.941.760,00 31.941.760,00 0,00 61.02A.03.04 Politie locala 31.941.760,00 31.941.760,00 0,00

61.02A.05 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

651.630,00 1.351.630,00 700.000,00

64.02A Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

356.913.284,00 351.713.284,00 -5.200.000,00

65.02A Invatamant 65.857.944,00 65.757.944,00 -100.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 65.857.944,00 65.757.944,00 -100.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 42.995.350,00 42.895.350,00 -100.000,00

55 TITLUL VII ALTETRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0,00

57 TITLUL IX ASISTENTASOCIALA 3.018.000,00 3.018.000,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00

65.02A.03 Invatamant prescolar siprimar 11.904.207,00 11.904.207,00 0,00

65.02A.03.01 Invatamant prescolar 10.647.272,00 10.647.272,00 0,00 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 1.256.935,00 0,00 65.02A.04 Invatamant secundar 53.953.737,00 53.853.737,00 -100.000,00

65.02A.04.01 Invatamant secundarinferior 14.521.336,00 14.521.336,00 0,00

65.02A.04.02 Invatamant secundarsuperior 39.432.401,00 39.332.401,00 -100.000,00

66.02A Sanatate 20.945.260,00 21.245.260,00 300.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 20.945.260,00 21.245.260,00 300.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 16.077.370,00 16.077.370,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 3.467.890,00 3.467.890,00 0,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.400.000,00 1.700.000,00 300.000,00

66.02A.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

4.300.000,00 4.600.000,00 300.000,00

66.02A.06.01 Spitale generale 4.300.000,00 4.600.000,00 300.000,00

66.02A.08 Servicii de sanatatepublica 16.645.260,00 16.645.260,00 0,00

67.02A Cultura, recreere sireligie 156.300.160,00 150.400.160,00 -5.900.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 156.300.160,00 150.400.160,00 -5.900.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 31.563.000,00 31.563.000,00 0,00

Pagina 17/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 124.339.200,00 118.439.200,00 -5.900.000,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 397.960,00 397.960,00 0,00

67.02A.03 Servicii culturale 80.489.020,00 76.819.020,00 -3.670.000,00

67.02A.03.04 Institutii publice despectacole si concerte 33.219.070,00 33.219.070,00 0,00

67.02A.03.06 Case de cultura 47.269.950,00 43.599.950,00 -3.670.000,00

67.02A.05 Servicii recreative sisportive 72.976.140,00 72.176.140,00 -800.000,00

67.02A.05.01 Sport 26.276.140,00 25.476.140,00 -800.000,00

67.02A.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

46.700.000,00 46.700.000,00 0,00

67.02A.06 Servicii religioase 1.800.000,00 370.000,00 -1.430.000,00

67.02A.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00 1.035.000,00 0,00

68.02A Asigurari si asistentasociala 113.809.920,00 114.309.920,00 500.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 113.809.920,00 114.309.920,00 500.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 58.885.000,00 58.885.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 11.371.290,00 11.871.290,00 500.000,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.270.000,00 1.270.000,00 0,00

57 TITLUL IX ASISTENTASOCIALA 32.183.000,00 32.183.000,00 0,00

59 TITLUL XI ALTECHELTUIELI 10.100.630,00 10.100.630,00 0,00

68.02A.04 Asistenta acordatapersoanelor in varsta 5.806.749,00 5.806.749,00 0,00

68.02A.05 Asistenta sociala in cazde boli si invaliditati 69.682.659,00 69.682.659,00 0,00

68.02A.05.02 Asistenta sociala in cazde invaliditate 69.682.659,00 69.682.659,00 0,00

68.02A.06 Asistenta socialapentru familie si copii 1.771.094,00 1.771.094,00 0,00

68.02A.11 Crese 10.358.290,00 10.358.290,00 0,00

68.02A.15 Prevenirea excluderiisociale 26.191.128,00 26.691.128,00 500.000,00

68.02A.15.01 Ajutor social 17.397.358,00 17.847.358,00 450.000,00 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 8.793.770,00 8.843.770,00 50.000,00

69.02A Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

102.238.690,00 102.238.690,00 0,00

70.02A Locuinte, servicii sidezvoltare publica 58.468.580,00 58.468.580,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 41.549.310,00 41.549.310,00 0,00

Pagina 18/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 428.000,00 428.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 41.121.310,00 41.121.310,00 0,00

79 OPERATIUNIFINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

16.919.270,00 16.919.270,00 0,00

70.02A.05 Alimentare cu apa siamenajari hidrotehnice 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00

70.02A.05.01 Alimentare cu apa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00

70.02A.06 Iluminat public sielectrificari rurale 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

70.02A.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

39.168.580,00 39.168.580,00 0,00

74.02A Protectia mediului 43.770.110,00 43.770.110,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 43.770.110,00 43.770.110,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 43.770.110,00 43.770.110,00 0,00

74.02A.05 Salubritate si gestiuneadeseurilor 43.770.110,00 43.770.110,00 0,00

74.02A.05.01 Salubritate 35.199.460,00 35.199.460,00 0,00

74.02A.05.02 Colectarea, tratarea sidistrugerea deseurilor 8.570.650,00 8.570.650,00 0,00

79.02A Partea a V-a ACTIUNIECONOMICE 195.085.750,00 195.085.750,00 0,00

81.02A Combustibili si energie 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 81.02A.06 Energie termica 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

84.02A Transporturi 145.085.750,00 145.085.750,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 145.085.750,00 145.085.750,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 60.085.750,00 60.085.750,00 0,00

40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 84.02A.03 Transport rutier 145.085.750,00 145.085.750,00 0,00 84.02A.03.02 Transport in comun 85.085.750,00 85.085.750,00 0,00 84.02A.03.03 Strazi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

96.02A Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00

97.02A REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02A DEFICIT 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

Pagina 19/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

00.01 TOTAL VENITURI 644.100.891,00 644.100.891,00 0,00 00.03 I. VENITURI CURENTE 99.975.000,00 99.975.000,00 0,00 30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE 99.975.000,00 99.975.000,00 0,00

33.00.01 C2. VANZARI DE BUNURISI SERVICII 99.975.000,00 99.975.000,00 0,00

37.02A Transferuri voluntare,altele decat subventiile 99.975.000,00 99.975.000,00 0,00

37.02A.04 Varsaminte din sectiuneade functionare 99.975.000,00 99.975.000,00 0,00

42.00.01 IV. SUBVENTII 21.044.613,00 21.044.613,00 0,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

21.044.613,00 21.044.613,00 0,00

42.02A Subventii de la bugetulde stat 21.044.613,00 21.044.613,00 0,00

42.02A.65 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00 21.044.613,00 0,00

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00 523.081.278,00 0,00

48.02A.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

441.890.584,00 441.890.584,00 0,00

48.02A.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

441.890.584,00 441.890.584,00 0,00

48.02A.02 Fondul Social European(FSE) 17.528.594,00 17.528.594,00 0,00

48.02A.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

17.528.594,00 17.528.594,00 0,00

48.02A.03 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00 62.350.430,00 0,00

48.02A.03.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

62.350.430,00 62.350.430,00 0,00

48.02A.11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II)

739.970,00 739.970,00 0,00

48.02A.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

739.970,00 739.970,00 0,00

48.02A.15 Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00 571.700,00 0,00

48.02A.15.01 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00 571.700,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 644.458.800,00 644.458.800,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 321.725.360,00 334.567.360,00 12.842.000,00

Pagina 20/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

19.055.830,00 31.897.830,00 12.842.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00 302.669.530,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 322.733.440,00 309.891.440,00 -12.842.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 298.862.440,00 286.020.440,00 -12.842.000,00

72 TITLUL XIV ACTIVEFINANCIARE 23.871.000,00 23.871.000,00 0,00

50.02A Partea I-a SERVICIIPUBLICE GENERALE 14.278.520,00 14.278.520,00 0,00

51.02A Autoritati publice siactiuni externe 14.278.520,00 14.278.520,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 236.210,00 236.210,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00 236.210,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00 14.042.310,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 14.042.310,00 14.042.310,00 0,00

51.02A.01 Autoritati executive silegislative 14.278.520,00 14.278.520,00 0,00

51.02A.01.03 Autoritati executive 14.278.520,00 14.278.520,00 0,00

59.02A Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

3.678.970,00 3.678.970,00 0,00

61.02A Ordine publica sisiguranta nationala 3.678.970,00 3.678.970,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 3.678.970,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 3.678.970,00 3.678.970,00 0,00

61.02A.03 Ordine publica 3.241.470,00 3.241.470,00 0,00 61.02A.03.04 Politie locala 3.241.470,00 3.241.470,00 0,00

61.02A.05 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

437.500,00 437.500,00 0,00

64.02A Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

188.359.020,00 201.201.020,00 12.842.000,00

65.02A Invatamant 70.038.270,00 70.038.270,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 7.488.130,00 7.488.130,00 0,00

Pagina 21/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00 7.488.130,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00 62.550.140,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 62.550.140,00 62.550.140,00 0,00

65.02A.03 Invatamant prescolar siprimar 3.701.980,00 3.701.980,00 0,00

65.02A.03.01 Invatamant prescolar 3.701.980,00 3.701.980,00 0,00 65.02A.04 Invatamant secundar 66.336.290,00 66.336.290,00 0,00

65.02A.04.01 Invatamant secundarinferior 12.124.570,00 12.124.570,00 0,00

65.02A.04.02 Invatamant secundarsuperior 54.211.720,00 54.211.720,00 0,00

66.02A Sanatate 49.378.560,00 62.220.560,00 12.842.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 26.332.820,00 39.174.820,00 12.842.000,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

16.055.830,00 28.897.830,00 12.842.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00 10.276.990,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.045.740,00 23.045.740,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 23.045.740,00 23.045.740,00 0,00

66.02A.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

49.378.560,00 62.220.560,00 12.842.000,00

66.02A.06.01 Spitale generale 49.378.560,00 62.220.560,00 12.842.000,00

67.02A Cultura, recreere sireligie 56.128.530,00 56.128.530,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 3.634.360,00 3.634.360,00 0,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00 634.360,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00 52.494.170,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 52.494.170,00 52.494.170,00 0,00

67.02A.03 Servicii culturale 36.267.480,00 36.267.480,00 0,00

67.02A.03.04 Institutii publice despectacole si concerte 35.940.070,00 35.940.070,00 0,00

67.02A.03.06 Case de cultura 277.410,00 277.410,00 0,00

Pagina 22/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,00 50.000,00 0,00

67.02A.05 Servicii recreative sisportive 19.861.050,00 19.861.050,00 0,00

67.02A.05.01 Sport 7.898.210,00 7.898.210,00 0,00

67.02A.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

11.962.840,00 11.962.840,00 0,00

68.02A Asigurari si asistentasociala 12.813.660,00 12.813.660,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 10.031.870,00 10.031.870,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00 10.031.870,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 2.781.790,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 2.781.790,00 2.781.790,00 0,00

68.02A.04 Asistenta acordatapersoanelor in varsta 1.711.100,00 1.711.100,00 0,00

68.02A.05 Asistenta sociala in cazde boli si invaliditati 345.830,00 345.830,00 0,00

68.02A.05.02 Asistenta sociala in cazde invaliditate 345.830,00 345.830,00 0,00

68.02A.06 Asistenta socialapentru familie si copii 941.800,00 941.800,00 0,00

68.02A.11 Crese 6.591.510,00 6.591.510,00 0,00

68.02A.15 Prevenirea excluderiisociale 3.223.420,00 3.223.420,00 0,00

68.02A.15.01 Ajutor social 2.759.620,00 2.759.620,00 0,00 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 463.800,00 463.800,00 0,00

69.02A Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

94.192.920,00 89.672.920,00 -4.520.000,00

70.02A Locuinte, servicii sidezvoltare publica 91.947.780,00 87.427.780,00 -4.520.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 68.097.430,00 68.097.430,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00 68.097.430,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.850.350,00 19.330.350,00 -4.520.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 23.850.350,00 19.330.350,00 -4.520.000,00

70.02A.03 Locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0,00

70.02A.03.01 Dezvoltarea sistemuluide locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0,00

70.02A.05 Alimentare cu apa siamenajari hidrotehnice 8.035.000,00 3.515.000,00 -4.520.000,00

70.02A.05.01 Alimentare cu apa 8.035.000,00 3.515.000,00 -4.520.000,00

Pagina 23/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

70.02A.06 Iluminat public sielectrificari rurale 2.051.890,00 2.051.890,00 0,00

70.02A.50 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale

6.909.300,00 6.909.300,00 0,00

74.02A Protectia mediului 2.245.140,00 2.245.140,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00 1.134.000,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111.140,00 1.111.140,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 1.111.140,00 1.111.140,00 0,00

74.02A.03 Reducerea si controlulpoluarii 955.130,00 955.130,00 0,00

74.02A.05 Salubritate si gestiuneadeseurilor 981.010,00 981.010,00 0,00

74.02A.05.01 Salubritate 531.010,00 531.010,00 0,00

74.02A.05.02 Colectarea, tratarea sidistrugerea deseurilor 450.000,00 450.000,00 0,00

74.02A.06 Canalizarea si tratareaapelor reziduale 309.000,00 309.000,00 0,00

79.02A Partea a V-a ACTIUNIECONOMICE 343.949.370,00 335.627.370,00 -8.322.000,00

81.02A Combustibili si energie 98.267.860,00 98.267.860,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 73.346.880,00 73.346.880,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00 73.346.880,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00 24.920.980,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 1.049.980,00 1.049.980,00 0,00

72 TITLUL XIV ACTIVEFINANCIARE 23.871.000,00 23.871.000,00 0,00

81.02A.06 Energie termica 98.267.860,00 98.267.860,00 0,00

84.02A Transporturi 245.681.510,00 237.359.510,00 -8.322.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 131.423.660,00 131.423.660,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00 131.423.660,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 114.257.850,00 105.935.850,00 -8.322.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 114.257.850,00 105.935.850,00 -8.322.000,00

84.02A.03 Transport rutier 245.681.510,00 237.359.510,00 -8.322.000,00 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 25.127.810,00 23.802.810,00 -1.325.000,00

Pagina 24/24

Indicator bugetar Denumireaindicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a) Total (T1+T2+

T3+T4) Influente (Total - Total anterior)

84.02A.03.02 Transport in comun 150.202.520,00 144.702.520,00 -5.500.000,00 84.02A.03.03 Strazi 70.351.180,00 68.854.180,00 -1.497.000,00

96.02A Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00

97.02A REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02A DEFICIT 357.909,00 357.909,00 0,00

PRIMAR Nicolae Robu

. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR ECONOMIC Steliana Stanciu

. . . . . . . . . . . . .

Pt. SEF SERVICIU BUGET

. . . . . . . . . . . . .

Atasament: Anexa_2.pdf

Municipiul Timisoara Anexa nr.2

BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii Sursa de finantare: 02F

Pagina 1/7

Rectificare nr.2

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

SECTIUNEA TOTAL 00.01 TOTAL VENITURI 661.824.564,00 677.966.564,00 16.142.000,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 443.041.484,00 443.041.484,00 0,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 443.041.484,00 443.041.484,00 0,00

16.00.04 C1. VENITURI DINPROPRIETATE 213.000,00 213.000,00 0,00

30.02F Venituri din proprietate 213.000,00 213.000,00 0,00

30.02F.05 Venituri din concesiuni siinchirieri 154.000,00 154.000,00 0,00

30.02F.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

154.000,00 154.000,00 0,00

30.02F.50 Alte venituri din proprietate 59.000,00 59.000,00 0,00

31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SISERVICII 442.828.484,00 442.828.484,00 0,00

33.02F Venituri din prestari deservicii si alte activitati 440.668.484,00 440.668.484,00 0,00

33.02F.08 Venituri din prestari deservicii 2.610.960,00 2.610.960,00 0,00

33.02F.20 Venituri din cercetare 80.000,00 80.000,00 0,00

33.02F.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

298.557.524,00 298.557.524,00 0,00

33.02F.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00 139.420.000,00 0,00

36.02F Diverse venituri 600.000,00 600.000,00 0,00 36.02F.50 Alte venituri 600.000,00 600.000,00 0,00

37.02F Transferuri voluntare, alteledecat subventiile 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00

37.02F.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00 -2.263.750,00 0,00

37.02F.04 Varsaminte din sectiunea defunctionare 2.263.750,00 2.263.750,00 0,00

37.02F.50 Alte transferuri voluntare 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

205.188.080,00 221.330.080,00 16.142.000,00

42.02F Subventii de la bugetul destat 2.172.250,00 2.172.250,00 0,00

Pagina 2/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

42.02F.70

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00 2.172.250,00 0,00

43.02F Subventii de la alteadministratii 203.015.830,00 219.157.830,00 16.142.000,00

43.02F.10 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

3.400.000,00 6.700.000,00 3.300.000,00

43.02F.14 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

16.055.830,00 28.897.830,00 12.842.000,00

43.02F.33

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

183.560.000,00 183.560.000,00 0,00

46.02F Alte sume primite de la UE 733.000,00 733.000,00 0,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00 733.000,00 0,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00 12.862.000,00 0,00

48.02F.01 Fondul European deDezvoltare Regionala (FEDR) 8.380.290,00 8.380.290,00 0,00

48.02F.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

8.180.290,00 8.180.290,00 0,00

48.02F.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00 200.000,00 0,00

48.02F.02 Fondul Social European (FSE) 960.160,00 960.160,00 0,00

48.02F.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00 407.610,00 0,00

48.02F.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00 552.550,00 0,00

48.02F.11 Instrumentul de Asistentapentru Preaderare (IPA II) 3.521.550,00 3.521.550,00 0,00

48.02F.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00 3.472.370,00 0,00

48.02F.11.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00 49.180,00 0,00

Pagina 3/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

TOTAL CHELTUIELI 661.824.564,00 677.966.564,00 16.142.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 643.504.984,00 646.804.984,00 3.300.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 430.339.000,00 430.339.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 197.398.734,00 200.698.734,00 3.300.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00 15.767.250,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

64.02F Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE 661.824.564,00 677.966.564,00 16.142.000,00

66.02F Sanatate 661.824.564,00 677.966.564,00 16.142.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 643.504.984,00 646.804.984,00 3.300.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 430.339.000,00 430.339.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 197.398.734,00 200.698.734,00 3.300.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00 15.767.250,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

66.02F.06 Servicii medicale in unitatisanitare cu paturi 661.824.564,00 677.966.564,00 16.142.000,00

66.02F.06.01 Spitale generale 661.824.564,00 677.966.564,00 16.142.000,00

96.02F Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00

97.02F REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02F DEFICIT 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 440.777.734,00 440.777.734,00 0,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 440.777.734,00 440.777.734,00 0,00

16.00.04 C1. VENITURI DINPROPRIETATE 213.000,00 213.000,00 0,00

30.02F Venituri din proprietate 213.000,00 213.000,00 0,00

30.02F.05 Venituri din concesiuni siinchirieri 154.000,00 154.000,00 0,00

Pagina 4/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

30.02F.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

154.000,00 154.000,00 0,00

30.02F.50 Alte venituri din proprietate 59.000,00 59.000,00 0,00

31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SISERVICII 440.564.734,00 440.564.734,00 0,00

33.02F Venituri din prestari deservicii si alte activitati 440.668.484,00 440.668.484,00 0,00

33.02F.08 Venituri din prestari deservicii 2.610.960,00 2.610.960,00 0,00

33.02F.20 Venituri din cercetare 80.000,00 80.000,00 0,00

33.02F.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

298.557.524,00 298.557.524,00 0,00

33.02F.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00 139.420.000,00 0,00

36.02F Diverse venituri 600.000,00 600.000,00 0,00 36.02F.50 Alte venituri 600.000,00 600.000,00 0,00

37.02F Transferuri voluntare, alteledecat subventiile -703.750,00 -703.750,00 0,00

37.02F.03

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

-2.263.750,00 -2.263.750,00 0,00

37.02F.50 Alte transferuri voluntare 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

186.960.000,00 190.260.000,00 3.300.000,00

43.02F Subventii de la alteadministratii 186.960.000,00 190.260.000,00 3.300.000,00

43.02F.10 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

3.400.000,00 6.700.000,00 3.300.000,00

43.02F.33

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

183.560.000,00 183.560.000,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 430.339.000,00 430.339.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 197.398.734,00 200.698.734,00 3.300.000,00

64.02F Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00

66.02F Sanatate 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00

Pagina 5/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

10 TITLUL I CHELTUIELI DEPERSONAL 430.339.000,00 430.339.000,00 0,00

20 TITLUL II BUNURI SISERVICII 197.398.734,00 200.698.734,00 3.300.000,00

66.02F.06 Servicii medicale in unitatisanitare cu paturi 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00

66.02F.06.01 Spitale generale 627.737.734,00 631.037.734,00 3.300.000,00

96.02F Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00

97.02F REZERVE 0,00 0,00 0,00 98.02F EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02F DEFICIT 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE 00.01 TOTAL VENITURI 34.086.830,00 46.928.830,00 12.842.000,00 00.02 I. VENITURI CURENTE 2.263.750,00 2.263.750,00 0,00 16.00.03 C. VENITURI NEFISCALE 2.263.750,00 2.263.750,00 0,00

31.00.01 C2. VANZARI DE BUNURI SISERVICII 2.263.750,00 2.263.750,00 0,00

37.02F Transferuri voluntare, alteledecat subventiile 2.263.750,00 2.263.750,00 0,00

37.02F.04 Varsaminte din sectiunea defunctionare 2.263.750,00 2.263.750,00 0,00

42.00.02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

18.228.080,00 31.070.080,00 12.842.000,00

42.02F Subventii de la bugetul destat 2.172.250,00 2.172.250,00 0,00

42.02F.70

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00 2.172.250,00 0,00

43.02F Subventii de la alteadministratii 16.055.830,00 28.897.830,00 12.842.000,00

43.02F.14 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

16.055.830,00 28.897.830,00 12.842.000,00

46.02F Alte sume primite de la UE 733.000,00 733.000,00 0,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00 733.000,00 0,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00 12.862.000,00 0,00

Pagina 6/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

48.02F.01 Fondul European deDezvoltare Regionala (FEDR) 8.380.290,00 8.380.290,00 0,00

48.02F.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent

8.180.290,00 8.180.290,00 0,00

48.02F.01.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

200.000,00 200.000,00 0,00

48.02F.02 Fondul Social European (FSE) 960.160,00 960.160,00 0,00

48.02F.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

407.610,00 407.610,00 0,00

48.02F.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

552.550,00 552.550,00 0,00

48.02F.11 Instrumentul de Asistentapentru Preaderare (IPA II) 3.521.550,00 3.521.550,00 0,00

48.02F.11.01 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

3.472.370,00 3.472.370,00 0,00

48.02F.11.02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori

49.180,00 49.180,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 34.086.830,00 46.928.830,00 12.842.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 15.767.250,00 15.767.250,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00 15.767.250,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

64.02F Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE 34.086.830,00 46.928.830,00 12.842.000,00

66.02F Sanatate 34.086.830,00 46.928.830,00 12.842.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 15.767.250,00 15.767.250,00 0,00

58

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00 15.767.250,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVENEFINANCIARE 18.319.580,00 31.161.580,00 12.842.000,00

66.02F.06 Servicii medicale in unitatisanitare cu paturi 34.086.830,00 46.928.830,00 12.842.000,00

66.02F.06.01 Spitale generale 34.086.830,00 46.928.830,00 12.842.000,00

96.02F Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0,00

97.02F REZERVE 0,00 0,00 0,00

Pagina 7/7

Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior

(T1a+T2a+ T3a+T4a)

Total (T1+T2+ T3+T4)

Influente (Total - Total anterior)

98.02F EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 99.02F DEFICIT 0,00 0,00 0,00

PRIMAR Nicolae Robu

. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR ECONOMIC Steliana Stanciu

. . . . . . . . . . . . .

Pt. SEF SERVICIU BUGET

. . . . . . . . . . . . .

Atasament: Anexa_3.pdf

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

SC 2020 -

0 1=2+3+4 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 344.259,52 10.086,05 2.470,25 331.703,22 2.412.268,22

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 115.847,95 8.740,46 0,00 107.107,49 123.435,65 LUCRĂRI NOI - B 104.278,47 1.345,59 0,00 102.932,88 1.779.534,79

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 124.133,10 0,00 2.470,25 121.662,85 509.297,78 TOTAL GENERAL 344.259,52 10.086,05 2.470,25 331.703,22 2.412.268,22 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 14.042,31 0,00 0,00 14.042,31 10.420,13

51.02.01.03 Autorităţi executive 14.042,31 0,00 0,00 14.042,31 10.420,13

A.Lucrări în continuare 5.884,76 0,00 0,00 5.884,76 0,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016

5.884,76 0,00 0,00 5.884,76 0,00

B. Lucrări noi 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 8.000,26

"Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria

Municipiului Timişoara din B-dul C.D.Loga , nr.1" HCL 113/2019

2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 7.044,26

Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016

500,00 0,00 0,00 500,00 956,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 4.857,55 0,00 0,00 4.857,55 2.419,87

b. Dotări independente 2.747,79 0,00 0,00 2.747,79 0,00

Dotari Directia Fiscala 84,49 0,00 0,00 84,49 0,00

Dotări Primărie 2.663,30 0,00 0,00 2.663,30 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.109,76 0,00 0,00 2.109,76 2.419,87

Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timisoara (migrarea pe o alta

platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicatii a Sistemului Informatic Geografic de

administrare al Municipiului Timisoara 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2.419,87

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-

dul C.D.Loga , nr.1" 181,48 0,00 0,00 181,48 0,00

APROBAT,

BUGET STAT

PRIMAR

Nicolae ROBU

mii leirectificare 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

Program Dezvoltare 2020 - investitii

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Page 1

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

ET+DALI ,, Reparaţii capitale la ansamblul ,,Primaria Veche” format din imobil inscris in

CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1” 261,80 0,00 0,00 261,80 0,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 16,48 0,00 0,00 16,48 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU a cladirii situate B-dul C. D. Loga nr.1 -PMT

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 3.678,97 0,00 0,00 3.678,97 0,00

61.02.03.Ordine publică 3.678,97 0,00 0,00 3.678,97 0,00

61.02.03.04 Poliţie locala 3.241,47 0,00 0,00 3.241,47 0,00

A. Lucrări în continuare 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00

Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale

a municipiului Timisora HCL 707/2018 1.750,96 0,00 0,00 1.750,96 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 1.490,51 0,00 0,00 1.490,51 0,00

b.Dotări independente 1.207,98 0,00 0,00 1.207,98 0,00

Dotari 1.207,98 0,00 0,00 1.207,98 0,00

Studii şi proiecte 282,53 0,00 0,00 282,53 0,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

47,43 0,00 0,00 47,43 0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii

aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de

supraveghere video rampe clandestine de deseuri" 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate,a proiectelor si a altor studii

aferente, inclusiv taxe si avize pentru obtinerea SF aferent proiect "Sistem de

supraveghere video sediu DPLT" 15,10 0,00 0,00 15,10 0,00

Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

61.02.05. Protecţie Civilă 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

b. Dotări independente 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

Dotări 437,50 0,00 0,00 437,50 0,00

Capitolul 65.02 Învăţământ 62.576,14 4.626,05 26,00 57.924,09 125.289,28

65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67

65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 1.423,99 0,00 0,00 1.423,99 2.516,67

Page 2

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

A. Lucrări în continuare 332,63 0,00 0,00 332,63 0,00 Reabilitare termica prin montare termosistem

pe fatada Gradinitei P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015 137,23 0,00 0,00 137,23 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Gradinitei P.P. 11, str. Versului, nr.

2 HCL 113/2015 195,40 0,00 0,00 195,40 0,00

C.Dotări independente şi alte investiţii 1.091,36 0,00 0,00 1.091,36 2.516,67

a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 100,00 1.801,20

Achiziţie imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcţionează Grădiniţa cu program

prelungit nr. 14 HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 1.801,20

b. Dotări independente 56,88 0,00 0,00 56,88 0,00

Dotari invatamant prescolar 56,88 0,00 0,00 56,88 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 934,48 0,00 0,00 934,48 715,47

Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire Gradinita PP nr.1, Timisoara, str. Alunis nr.

41 A 15,56 0,00 0,00 15,56 0,00

Expertiza +DALI Reabilitare corp cladire GRĂDINIȚA PP NR.10 TIMIȘOARA Str.

Iuliu Maniu nr 42 10,41 0,00 0,00 10,41 17,30

Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 23, str. Musicescu nr.9 80,65 0,00 0,00 80,65 83,87

Expertiza+DALI+PT Reabilitare gradinita PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A

74,29 0,00 0,00 74,29 0,00

AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare constructii instalatii Gradinita PP 22, str.semenic nr.8, Timisoara, jud. Timis 5,00 0,00 0,00 5,00 382,25

SF+PT+AC Construire gradinita, cu utilitati,Timisoara, jud.Timis 154,70 0,00 0,00 154,70 232,05

"Studii si proiecte - învățământ preșcolar" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Gradiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului

nr.3” Timisoara, jud. Timiş 65,20 0,00 0,00 65,20 0,00

“DALI+PT+DTAC reabilitare la Gradinita PP 5 Municipiul Timisoara, str. Canal Bega

nr.1” Timisoara, jud. Timiş 42,84 0,00 0,00 42,84 0,00

"Audit energetic + DALI reabilitare termica corp cladire Gradinita PP nr.6, Timisoara,

str. Ismail nr.17 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00

„Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.1, din

Timisoara, Jud. Timis” 30,36 0,00 0,00 30,36 0,00

Page 3

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

"Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu)

+AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare cladire

gradinita program saptamanal, Timisoara, str. Al. Odobescu nr. 46/A" jud. Timis

81,00 0,00 0,00 81,00 0,00

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparatii capitale cladiri si inprejmuire pe

amplasamentul situat in Timisoara str.Crisan nr.21-23(Gradinita Carla Peltz) 52,69 0,00 0,00 52,69 0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamnt prescolar ( Gradinite: PP nr. 22, PP nr. 27,

PP nr. 48, PP nr.53) Timisoara 174,95 0,00 0,00 174,95 0,00

65.02.04 Învăţământ secundar 61.152,15 4.626,05 26,00 56.500,10 122.772,61

65.02.04.01 Învăţământ secundar inferior 12.124,57 4.538,15 0,00 7.586,42 30.800,36

A. Lucrari in continuare 5.047,62 3.192,56 0,00 1.855,06 0,00 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL

12/2015 416,61 0,00 0,00 416,61 0,00

Extindere scoala in regim P+2E Scoala Gimnaziala nr.16, str. Bucuresti nr.11, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL 3.280,52 3.192,56 0,00 87,96 0,00

Reabilitare acoperiş tip şarpantă (corp C2) la Şcoala Gimnazială nr.19, Bv. Cetăţii nr.24

Timişoara HCL 215/2015 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 25, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 488,86 0,00 0,00 488,86 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 24, str.

Brandusei nr. 7 HCL 108/2015 510,91 0,00 0,00 510,91 0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatada Scolii Generale nr. 2, str. Mures, nr.

8 HCL 112/2015 349,72 0,00 0,00 349,72 0,00

B. Lucrari noi 2.955,90 1.345,59 0,00 1.610,31 30.372,36

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - Etapa I Sc. Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timisoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL

2.455,90 1.345,59 0,00 1.110,31 0,00

Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoara, str. Muzicescu nr.14 -

HCL 40/05.02.2019 200,00 0,00 0,00 200,00 3.775,64

Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara - HCL 274/22.05.2018 200,00 0,00 0,00 200,00 6.941,04

Page 4

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la faţade şi extindere pe

orizontală cu corpuri construcţie D şi E în regim D+P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30

din Timişoara”-HCL 316/15.09.2018 100,00 0,00 0,00 100,00 19.655,68

C. Dotări independente şi alte investiţii 4.121,05 0,00 0,00 4.121,05 428,00

b. Dotări independente 3.064,33 0,00 0,00 3.064,33 0,00

Dotari invatamant secundar inferior 880,53 0,00 0,00 880,53 0,00

Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara 2.183,80 0,00 0,00 2.183,80 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente 1.056,72 0,00 0,00 1.056,72 428,00

SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+1E la Şcoala Gimnazială nr.13 din Timişoar str.

Muzicescu nr.14 48,91 0,00 0,00 48,91 0,00

DALI+PT realizare instalatii curenti tari si slabi, tablouri electrice la Scoala Gimnaziala

nr.6. str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timis 78,30 0,00 0,00 78,30 0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp cladire C1 Scoala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2,

Timisoara 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Scoala cu clasele I-IV, nr 11,

Timisoara str. Razboieni nr.2” 11,93 0,00 0,00 11,93 0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Scoala Generala nr. 19 - corp cladire str. Avram

Iancu nr. 5” Timisoara, 54,00 0,00 0,00 54,00 0,00

Expertiza +DALI Reabilitare Corp Scoala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46 17,60 0,00 0,00 17,60 28,00

"Studii si proiecte - învățământ secundar inferior" 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Expertiza+AE+D.A.L.I.+P.T. Reabilitare constructii si instalatii la Scoala Generala

nr.12 b-dul Regele Carol I (Tineretii) nr17, Timisoara 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp cladire scoala la Scoala Generala nr.27,

Aleea Gornistilor, nr.3, Timisoara, jud. Timiş” 192,78 0,00 0,00 192,78 0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant secundar inferior ( Scoala Gimnaziala nr.2, Scoala generala nr. 12 ,Școala Gimnaziala

nr.21, Scoala gimnaziala nr. 24, Scoala generala nr. 27, ) Municipiul Timisoara

323,00 0,00 0,00 323,00 400,00

Page 5

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

SF+DALI construire cladire pentru relocare Centrala termica si modificare instalatii

aferente la Scoala Gimnaziala nr. 20, Str. Martir Radu Constantin nr.23 9,20 0,00 0,00 9,20 0,00

65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 49.027,58 87,90 26,00 48.913,68 91.972,25

A. Lucrări în continuare 31.699,58 87,90 0,00 31.611,68 56.778,95

Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul

Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018

,HCL 167/11.04.2019 - PNDL 149,60 87,90 0,00 61,70 0,00

Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timisoara, str.

Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.110,85

PT + Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul I.C.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2

HCL717/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 9.596,32

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială

Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.167,54

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp I. L. Caragiale, nr.6

HCL 299/2015 49,98 0,00 0,00 49,98 0,00

Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E din Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 (Înlocuire acoperiş nou)- cf.

HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timişoara" HG 673/2018; HCL 560/2018

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.904,24

B. Lucrări noi 700,00 0,00 0,00 700,00 33.267,07

PT + Executie Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

HCL 327/14.06.2019 200,00 0,00 0,00 200,00 11.850,35

PT + Executie „Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str.

Brediceanu nr.37 HCL 326/2019 200,00 0,00 0,00 200,00 18.709,02

Extindere corp cladire scoala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str.

Renasterii nr.24/A HCL237/2014 300,00 0,00 0,00 300,00 2.707,70

C. Dotări independente şi alte investiţii 16.628,00 0,00 26,00 16.602,00 1.926,23

a. Achiziţii imobile 11.840,07 0,00 0,00 11.840,07 1.926,23

Page 6

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

“Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Sali clasa pe amplasamentul

Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timisoara” jud. Timis 634,00 0,00 0,00 634,00 0,00

Achiziţionarea imobilului situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcţionează cantina Colegiului

Tehnic de Vest 100,00 0,00 0,00 100,00 1.926,23

Achiziţie de dotări „Spaţii modulare de învăţământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox

Antim Ivireanul, Timişoara” 707,00 0,00 0,00 707,00 0,00

Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv. 16 decembrie 1989 nr.26

HCL 205/2016 10.399,07 0,00 0,00 10.399,07 0,00

b. Dotări independente 1.121,26 0,00 26,00 1.095,26 0,00

Dotari invatamant secundar superior 1.121,26 0,00 26,00 1.095,26 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.666,67 0,00 0,00 3.666,67 0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis si fatade la Colegiul Banatean- corp

str. 16 Decembrie nr.4, jud Timis" 63,30 0,00 0,00 63,30 0,00

ET+AE+DALI+PT Reabilitare cladire camin internat I al Liceului Tehnologic Energetic

"Regele Ferdinand I" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timișoara

141,38 0,00 0,00 141,38 0,00

"Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si

clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 20”

jud. Timis 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00

“Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion

Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis 228,60 0,00 0,00 228,60 0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperis la corp Sala festiva Colegiul C.D.

Loga, Timisoara" 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

“Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp scoala Colegiul National “Ana Aslan”,

Timisoara, B-dul.Revoluţiei,nr.15/ A, jud. Timiş 177,60 0,00 0,00 177,60 0,00

Page 7

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

“Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul Tehnic

"ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timisoara, jud. Timis 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

„Expertizare+ DALI+PT reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul

Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timisoara, jud. Timiş” 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau,

Timisoara 177,53 0,00 0,00 177,53 0,00

Documentatie tehnica pentru conformare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la

incendiu la Colegiul National C.D.Loga 53,32 0,00 0,00 53,32 0,00

SF+PT realizare corp cladire P+1E, si spatii conexe de invatamant la Colegiul Banatean-

fosta PP14, Timisoara 111,50 0,00 0,00 111,50 0,00

SF (avize) pentru realizarea investitiei: “Creșterea eficientei energetice prin reabilitare

termică construcții și instalații; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic

“Grigore Moisil”-pentru corp de clădire situat in Piața N.Balcescu, Nr.2-3, Timisoara

17,07 0,00 0,00 17,07 0,00

SF (avize) pentru realizarea investitiei: “ Reabilitare fatade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp cladire B

existent cu doua corpuri de cladire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, corp Ghe,

Doja, Timisoara 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Liceul de Arte

Plastice, TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiş 44,04 0,00 0,00 44,04 0,00

ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş tip şarpantă la Căminul internat al Liceului

Teoretic ”Nikolaus Lenau, situat în Timişoara str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 5 15,90 0,00 0,00 15,90 0,00

Expertiză+ DALI+PT - Refuncţionalizarea atelierelor şcoală ale Colegiului Tehnic I.C. Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spaţii

pentru învăţământul preşcolar 242,05 0,00 0,00 242,05 0,00

"studii si proiecte - învățământ secundar superior"

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

“ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timisoara”

jud. Timis 137,00 0,00 0,00 137,00 0,00

Page 8

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

“DALI+PT – realizare instalatie climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL", corp cladire str. Ghirlandei nr.4, Timisoara” jud. Timis 31,32 0,00 0,00 31,32 0,00

„AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC Extindere corp cladire C1 (scoala) la Colegiului

Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C,

Timisoara, jud. Timiş” 172,30 0,00 0,00 172,30 0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare sarpanta, reabilitare finisaje corp scoala Colegiul

Național de Arta "ION VIDU", Municipiul Timișoara, str. Cluj nr.12 178,40 0,00 0,00 178,40 0,00

D.A.L.I.+P.T.–Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

54,84 0,00 0,00 54,84 0,00

DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la

Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str. Brediceanu nr.37 57,47 0,00 0,00 57,47 0,00

DALI Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara 43,47 0,00 0,00 43,47 0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperis la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta

Scoala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timisoara 100,29 0,00 0,00 100,29 0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unitatilor de invatamant

superior: ( Liceul Tehnologic Transporturi

Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul

Economic "F. S. NITTI"), Timişoara 814,34 0,00 0,00 814,34 0,00

DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in

tablouri electrice de incinta , realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic

,,W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timisoara, jud.Timis 60,34 0,00 0,00 60,34 0,00

ET+DALI+PT Reabilitare corp cladire scoala D+P+2E (înlocuire acoperiş nou) din

Timisoara, str. Regele Carol nr.11 colt cu str. Dragalina nr.8 24,43 0,00 0,00 24,43 0,00

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp cladire internat apartinand Liceului

Henri Coanda”, din Timisoara, str. Brediceanu nr. 35-39 31,86 0,00 0,00 31,86 0,00

Page 9

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

„Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM

SHAKESPEARE" – Timisoara, Str. Moise Nicoară” 22,90 0,00 0,00 22,90 0,00

„Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”CASA VERDE” – Timisoara,

Str. Aleea Padurea Verde nr. 5” 35,42 0,00 0,00 35,42 0,00

Capitolul 66.02 Sănătate 54.207,32 0,00 2.263,75 51.943,57 559.429,54

66.02.06 Spitale 54.207,32 0,00 2.263,75 51.943,57 559.429,54

A. Lucrări în continuare 18.718,47 0,00 0,00 18.718,47 45.884,20

Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de

incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL

303/25.06.2015 2.581,13 0,00 0,00 2.581,13 967,59

Modernizare staţie de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeş,

str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 335,97 0,00 0,00 335,97 0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul

Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

PT +Executie„ Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu un corp

de constructie pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori

si ambulatoriu – Timisoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019

1.710,62 0,00 0,00 1.710,62 0,00

Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare

cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara ,str. I. Nemoianu - Dr.

L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013

14.070,75 0,00 0,00 14.070,75 44.916,61 B. Lucrări noi 3.121,54 0,00 0,00 3.121,54 513.545,34

PT + Executie Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la

corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital

Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018

200,00 0,00 0,00 200,00 12.056,14

Page 10

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si

Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere compartiment de

recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 36.555,17

Reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis

Ţurcanu" din Timişoara HCL 528/2019 331,50 0,00 0,00 331,50 5.700,75

Constructie in regim maxim de inaltime cu functiuni mixte (administrativ , birouri ,

spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea bransamentelor la retelele utilitare

pentru, ,Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" , str.Balta Verde, nr.17, Timisoara , Timis

HCL 316/2019 300,00 0,00 0,00 300,00 356.574,12

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital

Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL

300/2017, HCL468/2019 200,00 0,00 0,00 200,00 10.523,24

PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str.Gheoeghe Adam nr.13

1.090,04 0,00 0,00 1.090,04 92.135,92

C. Dotări independente şi alte investiţii 32.367,31 0,00 2.263,75 30.103,56 0,00

b. Dotari independente 29.723,82 0,00 900,99 28.822,83 0,00

DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 5.373,13 0,00 373,13 5.000,00 0,00

DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.527,86 0,00 527,86 5.000,00 0,00

Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 18.822,83 0,00 0,00 18.822,83 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.643,49 0,00 1.362,76 1.280,73 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

75,00 0,00 0,00 75,00 0,00

SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT) 56,23 0,00 56,23 0,00 0,00

SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT) 103,89 0,00 103,89 0,00 0,00

Foraj Sectia Balneo(SCMUT) 316,64 0,00 316,64 0,00 0,00 SF+DTAC+DDE Sectie Ingrijiri Paleative

(SCMUT) 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00

Page 11

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT) 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

“Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp cladire internat , Timisoara,

str. V. Babes nr.22” jud. Timis 86,00 0,00 0,00 86,00 0,00

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie ,

Timisoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud. Timis 79,00 0,00 0,00 79,00 0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de

boli infectioase Victor Babes, Timisoara 134,75 0,00 0,00 134,75 0,00

DALI+PT+DTAC „Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, Refacere retele exterioare si interioare, redimensionare si

relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de

urgenta L. Turcanu, Timisoara - str. I.Nemoianu – Dr. L. Gabor, colţ cu str.Brăila”

100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU, cladiri Sectie Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care apartin de Spitalul

Clinic de Urgenta Louis Turcanu, Timisoara - str. I. Nemoianu nr.2 23,40 0,00 0,00 23,40 0,00

DALI+PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii "Louis

Ţurcanu" din Timişoara 35,62 0,00 0,00 35,62 0,00

Proiect complex de investiţii +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la

Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara,

etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

14,80 0,00 0,00 14,80 0,00

DALI+PT lucrari de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in

tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul cladirilor Spitalului de boli

infectioase "Victor Babes", Timisoara, jud. Timis 21,18 0,00 0,00 21,18 0,00

D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul

clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2- 7 din CF - respectiv corpurile Administrativ,

Laboratoare,Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală

Termică” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 54,74 0,00 0,00 54,74 0,00

Page 12

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timisoara 160,00 0,00 0,00 160,00 0,00

ET+ audit energetic+DALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare

pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu -

Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 138,00 0,00 0,00 138,00 0,00

Studii si proiecte - spitale 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

SF +PT Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ 258,24 0,00 0,00 258,24 0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 55.674,67 0,00 180,50 55.494,17 391.581,71

67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 35.486,21 0,00 180,50 35.305,71 196.105,70

A. Lucrări în continuare 5.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00

Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL

286/2008 5.312,04 0,00 0,00 5.312,04 0,00

B. Lucrări noi 23.602,19 0,00 0,00 23.602,19 195.783,46

Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga nr.2,

Timisoara, HCL 488/02.10.2019 500,00 0,00 0,00 500,00 113.155,13

Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str.

Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019 500,00 0,00 0,00 500,00 8.208,73

Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea

de spatiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 23.743,00

Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-

8,Timisoara HCL 278/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 6.268,50

Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 5.882,40

Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timisoara HCL

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 5.741,70

Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL

615/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 13.784,00

Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara HCL 351/2019

2.143,54 0,00 0,00 2.143,54 14.000,00

Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2 si B ale Palatului

Culturii HCL 585/2018 1.958,65 0,00 0,00 1.958,65 5.000,00

Page 13

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

C. Dotări independente şi alte investiţii 6.571,98 0,00 180,50 6.391,48 322,24

b. Dotări independente 1.687,10 0,00 180,50 1.506,60 0,00

Dotări Teatrul German 197,00 0,00 0,00 197,00 0,00

Dotari Teatrul Maghiar 137,50 0,00 0,00 137,50 0,00

Dotari Filarmonica 1.352,60 0,00 180,50 1.172,10 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 4.884,88 0,00 0,00 4.884,88 322,24

DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timisoara str. Iancu Vacarescu nr.18,

Refunctionalizare cladire Cinematograf Arta" cf. contract nr.2840/2018 (Teatrul Maghiar de

Stat Csiky Gergely Timisoara) 118,00 0,00 0,00 118,00 0,00

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2 si B ale

Palatului Culturii 138,66 0,00 0,00 138,66 0,00

DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu

(fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara

133,88 0,00 0,00 133,88 0,00

DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbarii destinatiei din functiune de spital in cladire cu functiune de

spatiu multicultural 108,00 0,00 0,00 108,00 0,00

DALI+PT Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul , str. CD Loga

nr.2, Timisoara 222,77 0,00 0,00 222,77 99,01

Expertiza / Documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru

cladirile ce apartin Palatului Culturii 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00

DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str.

Gh.Baritiu HCL 572/2019 103,93 0,00 0,00 103,93 0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7

( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timisoara 314,87 0,00 0,00 314,87 0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara

69,51 0,00 0,00 69,51 0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta

N.Balcescu nr.7-8,Timisoara 70,62 0,00 0,00 70,62 0,00

Page 14

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timisoara in centru

cultural multifunctional 68,16 0,00 0,00 68,16 0,00

Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie și

Experiment, MultipleXity", în Timișoara HCL 1/2020 3.080,20 0,00 0,00 3.080,20 0,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga

Fabric, Timisoara 378,20 0,00 0,00 378,20 223,23

DALI+PT Conservare si punere in siguranta a balconului de la etajul 1, str. Alba Iulia-

Palatul Culturii-Teatrul Maghiar 33,58 0,00 0,00 33,58 0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 b. Dotari 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piata Huniade

nr.3 Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

67.02.03.06 Casa de cultură 277,41 0,00 0,00 277,41 500,00 B. Lucrări noi 211,58 0,00 0,00 211,58 500,00

Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara HCL 538/2019

147,26 0,00 0,00 147,26 0,00

PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019

64,32 0,00 0,00 64,32 500,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00

Studii şi proiecte 65,83 0,00 0,00 65,83 0,00

SF+PT Realizare fundatie si amplasare CATARG in Piata Libertatii din Timisoara 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor " 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00

67.02.05.01 Sport 7.898,21 0,00 0,00 7.898,21 191.976,01

A. Lucrări în continuare 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica 2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4

cofinantare UPT HCL nr.134/14.03.2013 HCL nr.196/04.04.2013; HCL nr.344/2015 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.921,00

B. Lucrări noi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 180.922,45

Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de

tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra – Zona Lipovei, Timisoara”, HCL 366/2019

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 25.238,09

Page 15

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber,

teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL

12/2020 500,00 0,00 0,00 500,00 58.855,40

Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str.

Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020 500,00 0,00 0,00 500,00 96.828,96

C. Dotări independente şi alte investitii 2.898,21 0,00 0,00 2.898,21 132,56 c.Studii şi proiecte 1.798,36 0,00 0,00 1.798,36 132,56

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , bazin in

aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str.

Legumiculturii, str. Recoltei 286,79 0,00 0,00 286,79 70,21

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare),

str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 187,67 0,00 0,00 187,67 44,91

SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber,

terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde,

Silistra – Zona Lipovei, Timisoara” 17,43 0,00 0,00 17,43 17,44

Studii de fezabilitate – amenajare terenuri de sport multifuncţionale de minifotbal, baschet,

handbal în Timişoara 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00

ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor

nr. 2, Timişoara 87,98 0,00 0,00 87,98 0,00

ET+DALI+PT – Reabilitare acoperiş şi faţade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str.

F.C. Ripensia nr. 11, Timişoara 320,32 0,00 0,00 320,32 0,00

SF – „Reabilitare si refunctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timişoara, Splaiul

Tudor Vladimirescu nr.17 214,61 0,00 0,00 214,61 0,00

SF – „Amenajare teren de fotbal in Timişoara, str. Mircea Cel Batrân nr.114

66,10 0,00 0,00 66,10 0,00

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifunctionale

de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/Ion Ratiu”

43,70 0,00 0,00 43,70 0,00

SF – „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timişoara str. Pictor Aman

nr.11 45,30 0,00 0,00 45,30 0,00

Page 16

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

"ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul

Poporului), Timisoara 28,70 0,00 0,00 28,70 0,00

DALI Sistem de iluminat cu LED Sala ”Constantin Jude” 13,09 0,00 0,00 13,09 0,00

SF – Amenajare terenuri de sport - ,,Construire stadion pe structură metalică” 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00

DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafata sintetica teren baschet/streetball- in incinta

Parcului Fratii Constantin, str. Uzinei 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00

Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investitiei "Construire bază sportivă

TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timişoara, judeţul Timiş 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00

Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr.

35-37, Municipiul Timișoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă,

alei, etc.)˝, 65,17 0,00 0,00 65,17 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare siguranta la incendii la Sala Polivalenta ''Constantin Jude''(Olimpia) , Aleea FC

Ripensia nr.11 91,50 0,00 0,00 91,50 0,00

"studii si proiecte - sport " 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

b. Dotări independente 1.099,85 0,00 0,00 1.099,85 0,00

Dotari Sala Polivalenta ”Constantin Jude”: 846,32 0,00 0,00 846,32 0,00

Echipamente pentru terenuri multifuncţionale 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00

Dotari echipamente Complex Sportiv Bega 218,53 0,00 0,00 218,53 0,00

67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement

11.962,84 0,00 0,00 11.962,84 3.000,00

A. Lucrări în continuare 6.088,27 0,00 0,00 6.088,27 0,00

Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic) HCL 78/2016 6.033,81 0,00 0,00 6.033,81 0,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 47,91 0,00 0,00 47,91 0,00

Reconstrucţia ecologica a bălţii de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 6,55 0,00 0,00 6,55 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 5.874,57 0,00 0,00 5.874,57 3.000,00

b. Dotări independente 362,83 0,00 0,00 362,83 0,00

Dotari Gradina Zoologica 178,38 0,00 0,00 178,38 0,00

Page 17

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Achizitie Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor 184,45 0,00 0,00 184,45 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 5.511,74 0,00 0,00 5.511,74 3.000,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul

Constantinescu 59,50 0,00 0,00 59,50 0,00

SF+PT+DE+CS+DTAC Amenajare parc pe Bulevardul Dâmbovița

142,80 0,00 0,00 142,80 0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de

pe strada Kiriac 56,43 0,00 0,00 56,43 0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de

pe strada Verde 80,24 0,00 0,00 80,24 0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piata Crucii

42,04 0,00 0,00 42,04 0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015

5,80 0,00 0,00 5,80 0,00

DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civic) 3,81 0,00 0,00 3,81 0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion

Creanga 127,84 0,00 0,00 127,84 0,00

Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei și tigrii) la Grădina Zoologică

Timișoara” 48,20 0,00 0,00 48,20 0,00

Studiu - "Amenajament Silvic" 25,03 0,00 0,00 25,03 0,00

Intocmirea Registrului Spaților Verzi în Municipiul Timișoara 4.920,05 0,00 0,00 4.920,05 3.000,00

Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 2.781,79 0,00 0,00 2.781,79 7.075,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 654,60 0,00 0,00 654,60 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 654,60 0,00 0,00 654,60 0,00

b. Dotări independente 638,03 0,00 0,00 638,03 0,00

Dotari pentru persoane vârstnice 638,03 0,00 0,00 638,03 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 16,57 0,00 0,00 16,57 0,00

Page 18

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Documentatie de proiectare si avizare centrala termica - Camin persoane varstnice M.Klein

DASMTM 16,57 0,00 0,00 16,57 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de

invaliditati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

Dotări independente 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati 345,83 0,00 0,00 345,83 0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 60,11 0,00 0,00 60,11 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 60,11 0,00 0,00 60,11 0,00

Dotări independente 54,16 0,00 0,00 54,16 0,00

Dotari Servicii pentru copii si familie 54,16 0,00 0,00 54,16 0,00

Studii şi proiecte 5,95 0,00 0,00 5,95 0,00 PT Bransare la reteaua de gaz Complexul de servicii pentru victimele violentei domestice si agresori, str. Simion Barnutiu nr.11 a DASMTM 5,95 0,00 0,00 5,95 0,00

68.02. 11 Creşe 636,00 0,00 0,00 636,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 636,00 0,00 0,00 636,00 0,00

b. Dotări independente 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00

Dotari creşe 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00

DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+1E a imobilului situat in str. Brediceanu

nr.37A si refunctionalizare in creșă 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

Sistem de supraveghere video pentru creşe 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale 1.085,25 0,00 0,00 1.085,25 7.075,00

68.02.15.01 Ajutor social 650,74 0,00 0,00 650,74 7.075,00 B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 7.075,00

Centru Multifunctional Kuncz HCL 200,00 0,00 0,00 200,00 7.075,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 450,74 0,00 0,00 450,74 0,00

b. Dotări independente 302,58 0,00 0,00 302,58 0,00

Dotări Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara 302,58 0,00 0,00 302,58 0,00

Page 19

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 148,16 0,00 0,00 148,16 0,00

SF+PT " Centru Multifunctional Kuncz" 148,16 0,00 0,00 148,16 0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

C Dotări independente şi alte investiţii 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

Dotări independente 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

Dotari prevenirea excluderii sociale 434,51 0,00 0,00 434,51 0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 19.330,35 0,00 0,00 19.330,35 91.722,57

70.02.03 Locuinţe 6.854,16 0,00 0,00 6.854,16 46.290,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 6.854,16 0,00 0,00 6.854,16 46.290,00

A.Lucrări în continuare 2.824,65 0,00 0,00 2.824,65 0,00

Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timişoara"

HCL414/2009 HCL 74/2016 2.187,70 0,00 0,00 2.187,70 0,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31- 33 HCL 145 /31.10.2016 636,95 0,00 0,00 636,95 0,00

B. Lucrări noi 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 46.000,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al

Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 158/.2016 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 46.000,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 2.029,51 0,00 0,00 2.029,51 290,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

2.029,51 0,00 0,00 2.029,51 290,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.32 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.34 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00

DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00

DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv. Republicii nr.6 50,00 0,00 0,00 50,00 290,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444151 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

Page 20

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444153 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuinte ANL teren str.Ion Ionescu de la Brad nr.1/E CF 444150 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în CF

446813 188,40 0,00 0,00 188,40 0,00

SF în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu

Grigore Alexandrescu 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00

ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din

Municipiul Timisoara POR 2014-2020 931,11 0,00 0,00 931,11 0,00

70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă 3.515,00 0,00 0,00 3.515,00 22.720,00

A. Lucrări în continuare 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 700,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 576,00 0,00 0,00 576,00 0,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pesti HCL 192/2018 50,00 0,00 0,00 50,00 700,00

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

B. Lucrări noi 2.105,00 0,00 0,00 2.105,00 22.020,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. Neajlov HCL 438/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00

Executie podet canal desecare CCP263 str. N. Stoica de Hateg HCL 436/21.11.17 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00

Executie Fantani publice forate in municipiul Timisoara HCL605/16.11.2018 970,00 0,00 0,00 970,00 0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Balcescu HCL 404/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 930,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1 HCL 50,00 0,00 0,00 50,00 470,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 240,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 940,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piata Iuliu Maniu HCL373/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 450,00

Page 21

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker HCL371/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 700,00

PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timisoara HCL 10,00 0,00 0,00 10,00 18.290,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

84,00 0,00 0,00 84,00 0,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara

60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

70.02.06. Iluminat public şi electrificări 2.051,89 0,00 0,00 2.051,89 3.712,57

B. Lucrări noi 1.729,82 0,00 0,00 1.729,82 3.712,57

PT + Executie lucrari extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018

100,00 0,00 0,00 100,00 3.712,57 PT + Executie lucrari - Extindere iluminat

publci în parcare Calea Buziaşului - str.Siemens HCL 801,05 0,00 0,00 801,05 0,00

PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL

536,70 0,00 0,00 536,70 0,00

PT+Executie lucrari - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele

blocului), str. Iosif Sârbu HCL 292,07 0,00 0,00 292,07 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 322,07 0,00 0,00 322,07 0,00

Studii şi proiecte 322,07 0,00 0,00 322,07 0,00

SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziaşului -

str.Siemens 34,99 0,00 0,00 34,99 0,00

SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est

26,18 0,00 0,00 26,18 0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului) și str. Iosif

Sarbu 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților

(porțiunea de la Hotel 2000 pâna la ieșirea din oraș) 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00

Page 22

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea

Torontalului și Calea Aradului 20,74 0,00 0,00 20,74 0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până

la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu 17,98 0,00 0,00 17,98 0,00

SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timisoara

119,10 0,00 0,00 119,10 0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizarea iluminat public Calea Șagului, Calea

Martirilor 22,38 0,00 0,00 22,38 0,00 Proiect luminotehnic+devize - Modernizare

iluminat public blv. Take Ionescu și blv. Simion Barnuțiu 11,31 0,00 0,00 11,31 0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea

Torontalului, Calea Sever Bocu 31,78 0,00 0,00 31,78 0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu,

C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, I.C. Brătianu, 20 Decembrie 1989

15,83 0,00 0,00 15,83 0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării

comunale 6.909,30 0,00 0,00 6.909,30 19.000,00

C.Dotări independente şi alte investiţii 6.909,30 0,00 0,00 6.909,30 19.000,00

a. Achiziţii imobile 4.559,00 0,00 0,00 4.559,00 18.200,00

Achizitie imobile 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 18.200,00

Exproprierea terenului in suprafata de 3769 mp situat in Timisoara, str. Bistrei nr. 5 2.618,00 0,00 0,00 2.618,00 0,00

Achiziții imobile/expopriere pentru cauza de utilitate

publică Str.Mureș nr.52 941,00 0,00 0,00 941,00 0,00

b. Dotări independente 299,30 0,00 0,00 299,30 800,00

Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timisoarei 97,30 0,00 0,00 97,30 0,00

Camera tehnică si dotari pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C. 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00

Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil

pentru cetateni 160,00 0,00 0,00 160,00 800,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.051,00 0,00 0,00 2.051,00 0,00

Page 23

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, ) 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Alte studii si proiecte 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului,

Calea Torontalului 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul

cuprins intre strazile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de

Crestere Timisoara 206,00 0,00 0,00 206,00 0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu 282,00 0,00 0,00 282,00 0,00

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

48,80 0,00 0,00 48,80 0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru

elaborare si avizare 614,20 0,00 0,00 614,20 0,00

Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.111,14 0,00 0,00 1.111,14 570,00

74.02.03 Reducerea si controlul poluarii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00

Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timişoara 130,13 0,00 0,00 130,13 0,00

74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 981,01 0,00 0,00 981,01 570,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 981,01 0,00 0,00 981,01 570,00

Dotări independente 531,01 0,00 0,00 531,01 0,00

Dotari salubritate 531,01 0,00 0,00 531,01 0,00 Studii şi proiecte 450,00 0,00 0,00 450,00 570,00

DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deseuri din Municipiul

Timisoara, str. Mile Cărpenișan nr.3 450,00 0,00 0,00 450,00 570,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00

81.02.06 Energie termică 24.920,98 0,00 0,00 24.920,98 29.140,00

A. Lucrări în continuare 428,97 0,00 0,00 428,97 0,00

Page 24

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

PT+ Executie lucrari privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată

cu CET Centru HCL 263/2016 423,46 0,00 0,00 423,46 0,00

PT+ Executie lucrari privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf

prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017 5,51 0,00 0,00 5,51 0,00

B. Lucrări noi 200,00 0,00 0,00 200,00 29.140,00

PT + Execuţie lucrări de Retehnologizare reţea primară de termoficare în municipiul

Timişoara - Zona centrală şi Zona Constantin cel Mare. HCL

100,00 0,00 0,00 100,00 26.972,00

PT + Execuţie lucrări de retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru

utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 2.168,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 24.292,01 0,00 0,00 24.292,01 0,00

Studii şi proiecte 421,01 0,00 0,00 421,01 0,00

Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in

municipiul Timisoara 46,83 0,00 0,00 46,83 0,00

Consultanţă privind revizuirea/actualizarea cererii de finantare si a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica

aferente proiectului – Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în

Municipiul Timişoara – etapa II-a. 52,88 0,00 0,00 52,88 0,00

Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul

"Realizarea unei noi instalatii de cogenerare care sa produca energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica

instalata de 15 MW" 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00

Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finantare pentru proiectul

"Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara in

vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu

caldura urbana" etapa III 160,65 0,00 0,00 160,65 0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 23.871,00 0,00 0,00 23.871,00 0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016 23.871,00 0,00 0,00 23.871,00 0,00

Capitolul 84.02 Transporturi 105.935,85 5.460,00 0,00 100.475,85 1.197.039,99

84.02.03 Transport rutier 105.935,85 5.460,00 0,00 100.475,85 1.197.039,99

84.02.03.02 Transportul în comun 13.278,86 0,00 0,00 13.278,86 783.992,42

Page 25

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

B. Lucrări noi 8.507,84 0,00 0,00 8.507,84 306.022,86 Lucrări de energoalimentare a stațiilor de

încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele

electrice HCL 500,00 0,00 0,00 500,00 22.967,00

M16a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 26.603,60

PT+execuție "Tunelul Luminii" HCL 500,00 0,00 0,00 500,00 4.300,00

PT+ Executie "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in

municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD 1.808,37 0,00 0,00 1.808,37 85.077,81

PT+execuție "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord" HCL 2.229,74 0,00 0,00 2.229,74 54.828,74

PT+execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in

Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin" HCL 2.369,73 0,00 0,00 2.369,73 88.940,36

Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23.305,35

C. Dotări independente şi alte investiţii 4.771,02 0,00 0,00 4.771,02 477.969,56

b.Dotări independente 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50 477.569,56

Maşini, echipamente si mijloace de transport 1.262,50 0,00 0,00 1.262,50 477.569,56

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 97,50 0,00 0,00 97,50 0,00 Achiziție autobuze de capacitate mică (21

buc.) + autocar 500,00 0,00 0,00 500,00 24.004,48

M7a.Innoirea flotei de tramvaie 115,00 0,00 0,00 115,00 301.259,00

Achiziție statii de transport public 100,00 0,00 0,00 100,00 13.539,78

Achiziție ambarcațiune 50,00 0,00 0,00 50,00 445,10

Achiziție autobuze hibride (30 buc.) 100,00 0,00 0,00 100,00 54.735,20

Achiziție troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc. troleibuze scurte) 50,00 0,00 0,00 50,00 81.346,00

Achiziție navă turistică 200,00 0,00 0,00 200,00 1.450,00

Sistem proiecție holografică Poarta Cetății 50,00 0,00 0,00 50,00 790,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.508,52 0,00 0,00 3.508,52 400,00

Studii si proiecte 3.508,52 0,00 0,00 3.508,52 400,00

Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de

transport (IC-ITS) 293,52 0,00 0,00 293,52 0,00

Page 26

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Crestere Timisoara 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru

"Atelier biciclete STP Timișoara", situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 50,00 400,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00

Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timișoara; Elaborare regulament de

navigație portuară 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00

SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare

locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice 1.666,00 0,00 0,00 1.666,00 0,00

SF+PT M16a.Amenajarea retelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a

714,00 0,00 0,00 714,00 0,00

SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timisoara, pe relatia E-V,

respectiv pe relatia N-S 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

23.802,81 5.460,00 0,00 18.342,81 222.428,47

A. Lucrări în continuare 8.099,02 5.460,00 0,00 2.639,02 0,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

PNDL 4.459,02 2.150,00 0,00 2.309,02 0,00

Reabilitare Podul Ştefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL 3.640,00 3.310,00 0,00 330,00 0,00

B. Lucrări noi 15.125,61 0,00 0,00 15.125,61 222.428,47 Construire Pod peste Bega - str. Jiul

HCL 845/2018 2.627,32 0,00 0,00 2.627,32 20.000,00 Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereţii)

HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 11.900,00 Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) HCL

455/2019 50,00 0,00 0,00 50,00 48.115,00

Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 12.148,29 0,00 0,00 12.148,29 120.000,00

PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 9.900,00

Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 2019 100,00 0,00 0,00 100,00 12.513,47

C. Dotări independente şi alte investiţii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 578,18 0,00 0,00 578,18 0,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 54,88 0,00 0,00 54,88 0,00

SF+PT Pasarelă Indrăgostiților ( Parcul Copiilor) 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00

Page 27

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții) 56,74 0,00 0,00 56,74 0,00

DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii) 71,41 0,00 0,00 71,41 0,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,15 0,00 0,00 20,15 0,00

Alte studii si proiecte 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

84.02.03.03 Străzi 68.854,18 0,00 0,00 68.854,18 190.619,10

A. Lucrări în continuare 25.334,98 0,00 0,00 25.334,98 9.151,50

PT+ Execuție Modernizare si extindere Blv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 7.654,50

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade

HCL 578/2013 5.220,18 0,00 0,00 5.220,18 700,00

Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016

23,53 0,00 0,00 23,53 0,00

Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 HCL

34/2017 15.797,69 0,00 0,00 15.797,69 797,00

PT+Executie utilitati bloc locuinte ANL str. I. Ionescu de la Brad 1/E etapa I- pt.specialisti

in sanatate HCL 384/2017 293,58 0,00 0,00 293,58 0,00

B. Lucrări noi 38.518,99 0,00 0,00 38.518,99 180.744,95

Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca,

Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.886,26

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018

HCL 583/2018 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.932,96

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL

318/2018 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 44.609,53

Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.712,34

Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.918,96

Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu HCL 527/2019 528,99 0,00 0,00 528,99 0,00

Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade HCL 92/2019 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 45.693,20

Extindere Calea Buziașului HCL 505/2019 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 31.456,00

PT+Executie Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Page 28

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

Inelul II: inchidere estica cu intersectii la nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului- Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 44.535,70

C. Dotări independente şi alte investiţii 5.000,21 0,00 0,00 5.000,21 722,65

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii

5.000,21 0,00 0,00 5.000,21 722,65

DALI+PT Reabilitare Piaţa Victoriei 100,00 0,00 0,00 100,00 350,65

SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 79,10 0,00 0,00 79,10 0,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 35,81 0,00 0,00 35,81 0,00

SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 25,53 0,00 0,00 25,53 0,00

SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48 0,00 0,00 107,48 0,00

SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz 54,42 0,00 0,00 54,42 0,00

SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor 108,60 0,00 0,00 108,60 0,00

SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu 18,26 0,00 0,00 18,26 0,00

SF+PT Viabilizare zona cu destinatie sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu - str.

Costica Radulescu - Aleea F.C. Ripensia, in vederea realizarii obiectivelor CNI

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea 110,00 0,00 0,00 110,00 0,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici 150,25 0,00 0,00 150,25 0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade 119,96 0,00 0,00 119,96 0,00

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor- Apicultorilor - Cehov 81,02 0,00 0,00 81,02 0,00

SF+PT Extindere Calea Buziasului 158,58 0,00 0,00 158,58 0,00

SF+PT Amenajare zona Procopiu (str. S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, H. Hulubei)

218,10 0,00 0,00 218,10 0,00 SF +PT Amenajare zona Emanuel de

Martonne 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 SF Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul

stâng al Canalului Bega 353,00 0,00 0,00 353,00 0,00

Page 29

0 1=2+3+4 2 3 4 5

BUGET STAT

DENUMIREA OBIECTIVULUI

SURSE PROPRII (ale inst.

subordonate)

BUGET LOCAL

TOTAL 2020

Credit de angajament

SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului 443,00 0,00 0,00 443,00 0,00

SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter - Canal Bega 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00

SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin 159,00 0,00 0,00 159,00 372,00

SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei 115,00 0,00 0,00 115,00 0,00

SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloșca 246,00 0,00 0,00 246,00 0,00

SF Inel IV tronson str. Cloșca - Calea Bogdăneștilor 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop și Calea Torontalului 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00

SF Amenajare strada Stefan Szonyi 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00

SF Modernizare strada Ovidiu Cotruș 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chișodei 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00

SF+PT Zona Calea Urseni 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00

SF+PT Amenajare zona Kuntz 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00

DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00

DALI Amenajare strazi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac 163,00 0,00 0,00 163,00 0,00

Alte studii şi proiecte parcări 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Alte studii şi proiecte drumuri 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

Steliana STANCIU

SEF SERVICIUL M.I.P.

Gabriela BICA Luminița TOMA

Cod FO-03-07, ver.1

DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

Magdalena NICOARĂ

Întocmit, CONSILIER SERVICIUL

M.I.P.

Page 30