keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 197/04.06.2020 Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str.Bujorilor nr.23 înscris în CF 449244 Timişoara, nr. topografic 1700/635-637, 1701/635-637/1

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 197/04.06.2020
Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str.Bujorilor nr.23 înscris în CF 449244 Timişoara, nr. topografic 1700/635-637, 1701/635-637/1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. CT2020 - 9233/19.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-9233 din data de 19.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Prmăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. CT2020 - 9233/25.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Bujorilor, nr.23 , înscris în CF 449244 Timişoara (CF vechi 420980), cu nr. top.1700/635-637, 1701/635-637/1 în suprafaţa de 1003 mp.

Art.2: Se aprobă radierea poziţiei nr. 3585 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2004, corespunzătoare poziţiei nr. 3585 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005, în care este înscris terenul cu nr. top. 1700/635-637, 1701/635-637/1, CF 449244 Timişoara (CF vechi 420980), cu suprafaţa de 1003 mp.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST CT2020-9233/19.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE , Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al

municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str.Bujorilor nr.23 înscris în CF 449244 Timişoara, nr. topografic 1700/635-637,

1701/635-637/1

Având în vedere adresa nr.CT2020-009233 din 24.04.2020 prin care domnul Savu Daniel, în calitate de proprietar al imobilului situat în Timişoara str. Bujorilor, nr.23, înscris în C.F. nr.449244 Timişoara (CF vechi 420980), nr.topo.1700/635-637, 1701/635-637/1 a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren în suprafaţa de 82 mp pentru extindere la casa existentă, etajare peste casă parter și extindere rezultând casă P+1E conform cu Certificatul de Urbanism nr.434/14.02.2020.Terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, conform înscrisului în Cartea Funciară nr. 449244 Timişoara (CF vechi 420980), nr.topo.1700/635-637, 1701/635-637/1. Având în vedere adresa CT2020-9233/08.05.2020 a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timişoara str.Bujorilor nr.23 nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată. Având în vedere adresa CT2020-9233/05.05.2020, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că pentru parcelele cu nr.top. 1700/635-637, 1701/635-637/1 , actual parcela cu nr.cadastral 449244 situată în Timișoara str.Bujorilor nr.23 sunt solicitate de către Secoșan Renate Angela prin Notificarea nr.438/27.10.2005 și în urma analizelor efectuate, Comisia municipală de fond funciar a respins cererea cu numărul de mai sus. Împotriva măsurilor stabilite de către Comisia municipală de fond funciar, Secosan Renate Angela a formulat contestația înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.D02014-001491/10.04.2014, care s-a înaintat în vederea soluționării la Instituția Prefectului-Județul Timiș. Prin Hotărârea nr.1/164 din 02.02.2015, emisă de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timiș, s-a respins contestația formulată de către Secoșan Renate Angela .       Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ, art.361,alin.(2) ” Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” De asemenea, conform Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art.286, alin. (4) ”Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”. În evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr.94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut unor culte religioase din România. Având în vedere că terenul menționat nu este potrivit legii sau prin natura lui, de uz sau de interes public.

Raportat la anexa 4 din Ordonanţa de Urgenţă 57/2019 privind Codul Administrativ, privind bunurile de uz sau interes public din care rezultă că terenul menţionat nu se încadrează în aceasta şi coroborat cu faptul că pe terenul înscris în C.F. nr.449244 Timişoara (CF vechi 420980), nr.topo.1700/635-637, 1701/635-637/1 se află un imobil proprietate privată cu destinaţie de locuinţă iar terenul aferent clădirii este împrejmuit şi nu prezintă interes public, constituind curtea imobilului din str. Bujorilor nr.23, pe acest teren neavând acces decât proprietarul clădirii, rezultă fără echivoc că terenul în speţă nu este de natura domeniului public, respectiv de uz sau de interes public local. Mai mult decât atât, prin trecerea acestui imobil-teren din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara s-ar realiza o mai bună administrare a imobilului, acesta putând fi concesionat. Având în vedere cele enumerate mai sus, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Bujorilor nr.23, înscris în C.F. nr.449244 Timişoara (CF vechi 420980), nr.topo.1700/635-637, 1701/635-637/1 in suprafață de 1003 mp și modificarea anexei la HCL145/2004 prin radierea poziției nr. 3585 din Anexa la HG 1016/2005. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Ec. Florin Răvăşilă Călin N. Pîrva ÎNTOCMIT, Dumitraşcu Viorel

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST CT2020-9233/19.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE ,

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în

Timişoara str.Bujorilor nr.23 înscris în CF 449244 Timişoara, nr. topografic 1700/635-637, 1701/635-637/1

Având în vedere adresa nr.CT2020-009233 din 24.04.2020 prin care domnul Savu Daniel, în

calitate de proprietar al imobilului situat în Timişoara str. Bujorilor, nr.23, înscris în C.F. nr.449244 Timişoara (CF vechi 420980), nr.topo.1700/635-637, 1701/635-637/1 a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren în suprafaţa de 82 mp pentru extindere la casa existentă, etajare peste casă parter și extindere rezultând casă P+1E conform cu Certificatul de Urbanism nr.434/14.02.2020. Terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, conform înscrisului în Cartea Funciară nr. 449244 Timişoara (CF vechi 420980), nr.topo.1700/635-637, 1701/635-637/1. Având în vedere adresa CT2020-9233/08.05.2020 a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timişoara str.Bujorilor nr.23 nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată. Având în vedere adresa CT2020-9233/05.05.2020, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că pentru parcelele cu nr.top. 1700/635-637, 1701/635-637/1 , actual parcela cu nr.cadastral 449244 situată în Timișoara str.Bujorilor nr.23 sunt solicitate de către Secoșan Renate Angela prin Notificarea nr.438/27.10.2005 și în urma analizelor efectuate, Comisia municipală de fond funciar a respins cererea cu numărul de mai sus. Împotriva măsurilor stabilite de către Comisia municipală de fond funciar, Secosan Renate Angela a formulat contestația înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr.D02014-001491/10.04.2014, care s-a înaintat în vederea soluționării la Instituția Prefectului-Județul Timiș. Prin Hotărârea nr.1/164 din 02.02.2015, emisă de către Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timiș, s-a respins contestația formulată de către Secoșan Renate Angela . Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr.94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut unor culte religioase din România. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.361,alin.(2) ” Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” Având în vedere motivele expuse mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str.

Bujorilor, nr.23, înscris în CF nr. 449244 Timişoara (CF vechi 420980), nr.topo.1700/635-637, 1701/635-637/1 în suprafața de 1003 mp. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ