keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 316/31.07.2020 Privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ţa Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timişoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului Român prin RA URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 316/31.07.2020
Privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ţa Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timişoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului Român prin RA URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-16987 din data 28.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-16987/28.07.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 16987/30.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 a Fondului Funciar ;
Având în vedere art.296, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea terenurilor cu top 202/2 inscris in CF. 428129 Timisoara, nr. top. 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF. nr.449905 Timişoara (CF vechi 90752) aflate în proprietatea Statului Român în folosinţa Consiliului Popular al Municipiului Timişoara(RA URBIS) în domeniul privat al Municipiului Timişoara.

Art.2 : Se aprobă trecerea imobilelor-teren menţionate la art.1 din prezenta hotărâre în domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST şi Direcţia Economică - Biroul Evidenţă Mijloacelor Fixe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice - Biroul Evidenţă Patrimoniu;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilităti;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

NR: SC2020-16987/28.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului

Român prin RA URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 16987/28.07.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului Român prin RA URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara

Facem următoarele precizări: Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 177/07.04.2015-privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local, au fost declarate ca fiind de interes public local terenurile aparținând Municipiului Timișoara, în vederea efectuării de lucrări de modernizare și mai bună funcționalizare a acestora prin amenajare ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spații verzi, etc . Imobilele - teren cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) se află situate în spatele fostului cinematograf ”STUDIO” în careul de blocuri situat în P-ța Victoriei nr.5. Pe imobilele de mai sus se afla amplasate garaje care sunt inscrise in cartea funciara menționată mai sus.

In caz de incendiu, evacuarea din cinematograf precum și acesul mașinilor de intervenție este necesar sa se poate face și prin spatele clădirii fostului cinematograf ”STUDIO”, si pe imobilele - teren cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) acest teren fiind ocupat cu garaje . Având în vedere Ordinul Ministrului Culturii nr.3867 din 25.10.2016 prin care orașul Timișoara a fost nominalizat Capitala Europeană a Culturii în anul 2021 este imperios necesar amenajarea si tehnologizarea imobilelor - teren cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752). În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule. In acest sens, in vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de municipalitatea timişoreană în domeniul îmbunătăţirii infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, precum şi ridicării standardelor privind modernizarea urbanistică şi optimizarea economică este necesară realizarea unei străzi pietonală si a unor locuri de parcare în acea zona.

Având în vedere adresa Serviciului Juridic nr.SC2020-16987/29.07.2020 prin care ne informează că, pentru imobilele situate în Timișoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752), nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare .

Prin adresa nr.SC2020-16987/28.07.2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar ne comunică faptul că din evidența acestora, în momentul de faţă, respectiv din dosarele depuse în temeiul Legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr.1/2000, Titlul IV, V şi VI din Legea nr. 247/2005, Legea nr. 165/2013 şi Legea nr. 231/2018) completate până în prezent cu actele solicitate de către Comisia municipală de fond funciar, rezultă faptul că din parcela cu nr. top. 202, înscrisă în C.F. Nr. 401501- Timişoara, C.F. colectivă nr. 474, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5; parcela cu nr. top. 202/2, înscrisă în C.F. Nr. 428129- Timişoara, C.F. vechi nr. 90752, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5; parcela cu nr. top. 202/3, înscrisă în C.F. Nr. 442578- Timişoara, C.F. vechi nr. 90752, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5; parcela cu nr. top. 202/4, înscrisă în C.F. Nr. 449905- Timişoara, C.F. vechi nr. 90752, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5:

- parcela cu nr. cad.: 202/IV/VIII, (garaj nr. 8), situată în Timișoara, str. 30 Decembrie, nr. 5, (Piața Victoriei, nr. 5), sc. A, înscrisă în C.F. nr. 64640- Timişoara, este solicitată de către Pascal Jean Pierre, prin cererea formulată în baza prevederilor Legii nr. 231/2018, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, depusă la Instituția Prefectului- Județul Timiș, unde a fost înregistrată sub numărul 16242/17.12.2018, transmisă la Primăria Municipiului Timişoara şi înregistrată sub nr. SC2019-006969/21.03.2019 (Reg. Spec. nr. crt. 623). Cererea solicitantului s-a analizat în cadrul şedinţei Comisiei municipale de fond funciar din data de 17.10.2019. În urma analizelor efectuate, Comisia municipală de fond funciar a respins cererea solicitantului cu numărul de mai sus.

Împotriva soluţiei de respingere a cererii, solicitantul Pascal Jean Pierre, nu a formulat CONTESTAŢIA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara;

- parcela cu nr. top.: 202/2/1, (garaj nr. 1), situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5, înscrisă în C.F. nr. 428129-C1-U2 Timişoara, este solicitată de către SC UNIC PASCAL COMPANY SRL, prin cererea formulată în baza prevederilor Legii nr. 231/2018, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, depusă la Instituția Prefectului- Județul Timiș, unde a fost înregistrată sub numărul 16055/12.12.2018, transmisă la Primăria Municipiului Timişoara şi înregistrată sub nr. SC2019-006969/21.03.2019 (Reg. Spec. nr. crt. 615). Cererea SC UNIC PASCAL COMPANY SRL s-a analizat în cadrul şedinţei Comisiei municipale de fond funciar din data de 17.10.2019. În urma analizelor efectuate, Comisia municipală de fond funciar a respins cererea cu numărul de mai sus.

Împotriva soluţiei de respingere a cererii, SC UNIC PASCAL COMPANY SRL, nu a formulat CONTESTAŢIA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara

În evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, la data prezentei, pentru imobilele - teren cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) situate în Timișoara, P-ța Victoriei nr.5, nu a fost depusă cerere de revendicare, prin notificare, conform prevederilor Legii nr.10/2001, art.2, alin. 2,3. Imobilul nu a fost revendicat conform prevederilor O.U.G. nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr.209/2005 -privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut unor culte religioase din România.   Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, transmiterea cu titlu gratuit a unor imobile din proprietatea Statului Roman în domeniul privat si ulterior in domeniul public al municipiului Timişoara , în administrarea Consiliului Local Timişoara .

Conform extrasului de carte funciară imobilele-teren, situate în Timișoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) sunt proprietatea Statului Român prin URBIS RA provenitre din CF vechi nr.474 Timișoara.

Conform înscrierii nr.11363/10.12.1974 din CF vechi nr.474 Timișoara proprietar asupra imobilului-teren este Statul Român în folosința Consiliului Popular al Municipiului Timișoara prin ICRAL. Ulterior acestei înscrieri apare RA URBIS .

Astfel, la momentul apariției Legii nr.18/1991, imobilele-teren se aflau în administrarea Municipiului Timișoara prin RA URBIS .

Regia Autonomă URBIS Timișoara este antecesoara Direcției Patrimoniu din Cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, activitatea acesteia fiind preluată de către Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse .

În momentul de fața așadar se impune intrarea imobilelor-teren situate în Timișoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) în proprietatea Municipiului Timișoara prin efectul legii nr.18/1991 a fondului funciar cum rezultă din art.36 alin.(1):”terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art.26 .”

Totodată, din Anexa 4 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ rezultă în mod neîndoielnic că bunurile din prezentul raport de specialitate sunt de natura domeniului public al Municipiului Timișoara .

Având în vedere cele prezentate mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind privind trecerea imobilelor - teren cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara (CF vechi 90752)din proprietatea Statului Român prin URBIS RA în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, Ec.Florin Răvăşilă Călin N.Pîrva ÎNTOCMIT, Dumitraşcu Viorel

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST

NR: SC2020-16987/28.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului

Român prin RA URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara

Având în vedere intenția Municipiului Timișoara de a reglementa situația juridică a imobilului-teren situat în P-ța Victoriei nr.5 a imobilelor - teren cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) proprietatea Statului Român în folosința Consiliului Popular al Municipiului Timișoara/prin URBIS în domeniul public al Municipiului Timișoara.

Imobilul-teren situat în P-ța Victoriei nr.5 cu nr. top. 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752), în suprafață totală de 192 mp se află în proprietatea Statului Român prin RA URBIS.

Conform art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1991 a Fondului Funciar :”terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art.26 .”

Având în vedere adresa Serviciului Juridic nr.SC2020-16987-29.07.2020 prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timișoara, P-ța Victoriei nr.5, înscris în CF nr. 401501 Timişoara (CF vechi 474) cu nr. top 202/1 și CF nr.428129 Timișoara (CF vechi 90752) cu nr.top.202/2, 202/3, 202/4 nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare .

Prin adresa nr.SC2020-16987/28.07.2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar ne comunică faptul că din evidența acestora, în momentul de faţă, respectiv din dosarele depuse în temeiul Legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr.1/2000, Titlul IV, V şi VI din Legea nr. 247/2005, Legea nr. 165/2013 şi Legea nr. 231/2018) completate până în prezent cu actele solicitate de către Comisia municipală de fond funciar, rezultă faptul că din parcela cu nr. top. 202, înscrisă în C.F. Nr. 401501- Timişoara, C.F. colectivă nr. 474, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5; parcela cu nr. top. 202/2, înscrisă în C.F. Nr. 428129- Timişoara, C.F. vechi nr. 90752, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5; parcela cu nr. top. 202/3, înscrisă în C.F. Nr. 442578- Timişoara, C.F. vechi nr. 90752, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5; parcela cu nr. top. 202/4, înscrisă în C.F. Nr. 449905- Timişoara, C.F. vechi nr. 90752, situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5:

- parcela cu nr. cad.: 202/IV/VIII, (garaj nr. 8), situată în Timișoara, str. 30 Decembrie, nr. 5, (Piața Victoriei, nr. 5), sc. A, înscrisă în C.F. nr. 64640- Timişoara, este solicitată de către

Pascal Jean Pierre, prin cererea formulată în baza prevederilor Legii nr. 231/2018, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, depusă la Instituția Prefectului- Județul Timiș, unde a fost înregistrată sub numărul 16242/17.12.2018, transmisă la Primăria Municipiului Timişoara şi înregistrată sub nr. SC2019-006969/21.03.2019 (Reg. Spec. nr. crt. 623). Cererea solicitantului s-a analizat în cadrul şedinţei Comisiei municipale de fond funciar din data de 17.10.2019. În urma analizelor efectuate, Comisia municipală de fond funciar a respins cererea solicitantului cu numărul de mai sus.

Împotriva soluţiei de respingere a cererii, solicitantul Pascal Jean Pierre, nu a formulat CONTESTAŢIA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara;

- parcela cu nr. top.: 202/2/1, (garaj nr. 1), situată în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 5, înscrisă în C.F. nr. 428129-C1-U2 Timişoara, este solicitată de către SC UNIC PASCAL COMPANY SRL, prin cererea formulată în baza prevederilor Legii nr. 231/2018, pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, depusă la Instituția Prefectului- Județul Timiș, unde a fost înregistrată sub numărul 16055/12.12.2018, transmisă la Primăria Municipiului Timişoara şi înregistrată sub nr. SC2019-006969/21.03.2019 (Reg. Spec. nr. crt. 615). Cererea SC UNIC PASCAL COMPANY SRL s-a analizat în cadrul şedinţei Comisiei municipale de fond funciar din data de 17.10.2019. În urma analizelor efectuate, Comisia municipală de fond funciar a respins cererea cu numărul de mai sus.

Împotriva soluţiei de respingere a cererii, SC UNIC PASCAL COMPANY SRL, nu a formulat CONTESTAŢIA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara

În evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, la data prezentei, pentru imobilul situat la adresa mai sus menționată, nu a fost depusă cerere de revendicare, prin notificare, conform prevederilor Legii nr.10/2001, art.2, alin. 2,3. Imobilul nu a fost revendicat conform prevederilor O.U.G. nr.94/2000, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr.209/2005 -privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut unor culte religioase din România.

După preluarea acestui imobil, municipalitatea doreşte să execute lucrări de modernizarea si retehnologizarea zonei .

Având în vedere cele de mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ța Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului Român prin RA URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara

PRIMAR, VICEPRIMAR, Nicolae Robu Farkas Imre DIRECTOR, Florin Răvăşilă