keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/18.05.2020 Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Moise Nicoară nr.11

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 176/18.05.2020
Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Moise Nicoară nr.11


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -996 / 19.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -996 / 19.03.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020 - 996 / 26.03.2020- Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
Având în vedere Declaraţia notarială autentificată cu nr. 508/05.06.2019 la Biroul Individual Notarial Maria Bora;
Având în vedere Declaraţia notarială autentificată cu nr. 746/30.05.2019 la Societatea Profesională Notarială "Miculescu";
În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) şi art.361, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă operaţiunea de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Moise Nicoară nr. 11, înscris în C.F.nr.411736 Timişoara (C.F.vechi nr.2551 Timişoara), cu nr.top. 411736 (top. vechi 6061), conform documentaţiei de apartamentare întocmită de PFA Neagoe Lucian, Proiect nr.8/2018, Referat de admitere nr.103175/14.05.2018 al OCPI Timiş.

Art. 2: Se aprobă trecerea terenului înscris în CF 411736 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi încheierea unor contracte de închiriere pentru teren în funcţie de cota parte corespunzătoare fiecărui apartament.

Art. 3: Apartamentul nr.2, situat la parterul imobilului, compus din 2 camere, antreu, bucătărie, cămară, baie cu p.c.i. 32% şi 166/520 mp. în folosinţă, rămâne în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Art. 4: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- D-lui Crişan Dumitru Petre;
- OCPI Timiş;
- Mass - mediei locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -996 / 19.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Moise Nicoară nr.11

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020-996/19.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Prof. Moise Nicoară nr.11, facem următoarele precizări: Pe terenul situat în str. Prof. Moise Nicoară nr.11, înscris în CF 411736 Timișoara (CF vechi 2551 Timișoara) cu nr. top. vechi 6061 și suprafața de 520 mp, este situată o construție parter cu trei apartamente neîntabulate. Ap.1 a fost vândut de SC OJCVL TIM SRL conform Contractului de vânzare- cumpărare nr.1917/R/28.01.2008, Ap. nr. 2 este proprietatea Statului Român în administrarea Municipiului Timișoara și a fost încheiat un Contract de închiriere nr.62/09.07.2010, iar Ap. nr.3 a fost vândut de SC OJCVL TIM SRL conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.1290/R/17.03.2003. Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public conform HG1016/2005.

Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii apartamentelor în cartea funciară a imobilului cu nr. cad. 411736, situat în str. Prof. Moise Nicoară nr.11, și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar. Documentația tehnică a fost realizată de dl. Neagoe D.Lucian, persoană fizică autorizată de ANCPI, Proiect nr.8/2018, avizat de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 103175/14.05.2018.

Proprietarii apartamentelor nr.1 și nr.3 au completat solicitarea privind promovarea unui proiect de hotărâre, prin adresa nr. CT2020-996/27.02.2020, cu Declarația nr.508/05.06.2019, respectiv Declarația nr.746/30.05.2019, în care se specifică că sunt de acord cu documentația tehnică realizată de dl. Neagoe D.Lucian.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Prof. Moise Nicoară nr.11, înscris în CF 411736 Timișoara, conform documentației anexate, trecerea terenului aferent din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și încheierea unor contracte de închiriere pentru teren în funcție de cota parte corespunzătoare fiecărui apartament. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

IT TTX LOST IT IT TI

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -996 / 19.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu; Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -996 / 19.03.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2020 -996 / 19.03.2020;

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015; Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;

Având în vedere Declarația notarială autentificată cu nr. 508/05.06.2019 la Biroul Individual Notarial Maria Bora;

Având în vedere Declarația notarială autentificată cu nr. 746/30.05.2019 la Societatea Profesională Notarială ”Miculescu”;

În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) și art.361, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1 : Se aprobă operațiunea de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Prof. Moise Nicoară nr. 11, înscris în C.F.nr.411736 Timișoara (C.F.vechi nr.2551 Timișoara), cu nr.top. 411736 (top. vechi 6061), conform documentaţiei de apartamentare întocmită de PFA Neagoe Lucian, Proiect nr.8/2018, Referat de admitere nr.103175/14.05.2018 al OCPI Timiş; Art. 2: Se aprobă trecerea terenului înscris în CF 411736 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și încheierea unor contracte de închiriere pentru teren în funcție de cota parte corespunzătoare fiecărui apartament ; Art. 3: Apartamentul nr.2, situat la parterul imobilului, compus din 2 camere, antreu, bucătărie, cămară, baie cu p.c.i. 32% și 166/520 mp în folosință, rămâne în proprietatea Statului Român și în administrarea Municipiului Timișoara. Art. 4: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii apartamentelor. Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara , pe site-ul propriu și totodată, se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcției Economice; - Direcției Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități; - Direcției Urbanism; - Direcției Dezvoltare; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest; - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est; - Direcţiei Comunicare - Relaționare; - Biroului Audit;

- Biroului Locuințe; - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului; - Biroului Managementul Calităţii; - D-lui Crișan Dumitru Petre, str. Prof. Moise Nicoară nr. 11, ap.1; - OCPI Timiş; - Mass - mediei locale.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

CT2020 -996 / 19.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Moise Nicoară nr.11

1. Descrierea situaţiei actuale: Pe parcela cu nr. cadastral 411736 este situată o construție parter cu trei apartamente neîntabulate. Ap.1 a fost vândut de SC OJCVL TIM SRL conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.1917/R/28.01.2008, Ap. nr. 2 este proprietatea Statului Român în administrarea Municipiului Timișoara și a fost încheiat un Contract de închiriere nr.62/09.07.2010, iar Ap. nr.3 a fost vândut de SC OJCVL TIM SRL conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.1290/R/17.03.2003. Terenul aferent construcției este proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public conform HG1016/2005. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Documentația de apartamentare a imobilului respectiv a fost realizată în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilului cu nr. cad. 411736, situat în str. Prof. Moise Nicoară nr.11, a apartamentelor și stabilirea cotelor părți pe care le deține fiecare proprietar. 3. Alte informații: Se va lua în considerare documentația întocmită de dl. Neagoe D.Lucian, persoană fizică

autorizată de ANCPI, Proiect nr.8/2018, avizat de O.C.P.I. Timiș cu Referat de admitere nr. 103175/14.05.2018.

De asemenea, se vor lua în considerare declarațiile notariale în formă autentică a proprietarilor ap. nr.1 (Declarația nr.508/05.06.2019) și ap.nr.3 (Declarația nr.746/30.05.2019), în care se specifică că sunt de acord cu documentația respectivă.

4. Concluzii: Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Prof. Moise Nicoară nr.11, înscris în CF 411736 Timișoara, conform documentației anexate, trecerea terenului aferent din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și încheierea unor contracte de închiriere pentru teren în funcție de cota parte corespunzătoare fiecărui apartament. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA

Cod FO53-03,Ver.2

IT TTX LOST IT IT TI