keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 117/31.03.2020 Privind modificarea Statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 117/31.03.2020
Privind modificarea Statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-6220/10.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CERC2020 - 196/03.03.2020, al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
Avand in vedere avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 6220/10.03.2020 ;
Având ân vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.03.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. CERC2020 - 196/03.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit.a) şi alin. (3), lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) si art. 196. alin (1) lit.a) , din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR

Cod FO53-03,Ver.3

CERC2020 - 197/03.03.3030

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a

Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 Descrierea situatiei actuale

Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Dezvoltare și Competențe a Furnizorilor în Sectorul Automotive este un serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, infiintat prin HCL nr.188/10.05.2016, finanțat din sursa proprie pe de o parte, dar și în cadrul Programului Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Ultimul stat de funcții al serviciului public a fost aprobat prin HCL nr.601/2019, împreună cu organigrama,regulamentul de organizare și funcționare și grila de salarizare a personalului.

 Schimbari preconizate și rezultate așteptate Modificarea vizează asigurarea unei organizari in conditii de eficienta si eficacitate a Serviciului Public de Administrare CERC, în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare. Acest deziderat se realizează prin modificarea Statului de functii prevazut in Anexa la prezentul material -modificare ce rezidă în transformarea unei funcții vacante de inspector de specialitate gradul IA în inspector de specialitate gradul II - responsabil Administrtiv- IT. Această functie este necesară derulării activității serviciului în condiții optime dat fiind faptul că Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public cu personalitate juridică care are misiunea de încurajare a investiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a Polului de Creştere Timişoara – prin implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector cu scopul creşterii competenţelor acestora, şi implicit a performanţei sectorului automotive la nivel regional - astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii de Vest. Postul este vacant

= Y o 83 =£ 4 nf) 1

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR

Cod FO53-03,Ver.3

începând cu data de 01.03.2020, prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara.. Având în vedere condițiile specifice pentru ocuparea postului – respectiv studii superioare in domeniul tehnologiei informatiei/informatică, respectiv econimiei și vechimea în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea acestuia (minim 7 ani), raportată la condițiile specifice pe piața forței de muncă, propun transformarea postului de inspector de specialitate gradul IA în inspector de specialitate gradul II, în vederea ocupării cât mai facile a postului rămas vacant. Nivelul de salarizare este adaptat noilor necesități ale structurii organizatorice, conform Legii nr. 153/2017 și HCL nr.601/2019 și este cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

 Alte informatii Reorganizarea propusă nu afectează personalul angajat, nu influențează prevederile bugetare pe anul în curs si sunt imperios necesare pentru derularea activității în condiții de legalitate.

 Concluzii Propun aprobarea Statului de functii –conform anexei, parte integrantă din prezentul referat.

PRIMAR, DIRECTOR, NICOLAE ROBU RAMONA GROSARIU

= Y o 83 =£ 4 nf) 1

Atasament: Raport.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMM CERC2020 - 196/03.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea statului de func de Competențe și Dezvoltare

Prin prezentul raport propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timi modificarea statului de funcții al Serviciulu nr. 188/10.05.2016, aflat în subordinea Consiliului L privitoare la noul statul de funcții se regăsesc în

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de personalitate juridică, care are misiunea de a încuraja investi dezvoltării durabile a Polului de Creștere Timișoara programe de training în beneficiul înteprinderilor din sectorul automotive prin intermediul compartimentelor func

 Departamentul Adminsitrativ  Departamentul Academia de Training  Departamentul de Marketing  Departamentul Prototipare și Serie Mic  Departamenul Tehnic.

În conformitate cu nevoile actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC vedere faptul că începând cu data de 01.03.2020 Adminsitrativ - IT prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara. În vederea ocupării Administrare CERC, propunem transformarea postului de Inspector de specialitate grad IA în Inspector de specialitate grad II și modificarea cor

Modificările aduse statului de funcții, sunt determinate de nevoia vacant, date fiind condițiile specifice de ocupare a postului și cererea este destul de redusă pentru posturile care necesită o vechime mai mare în câmpul muncii.

În vederea eliminării disfunc prevederile Codului administrativ modificările aduse statului de funcții din cadrul Serviciului Public de A

Menționez faptul că modificările propuse s secțiunea cheltuielile de personal.

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare privind modificarea conform anexei- parte integrantă din prezentul material.

MMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

RAPORT DE SPECIALITATE

modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional țe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timi al Serviciului Public de Administrare CERC, serviciu

aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi se regăsesc în anexa la prezentul material.

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de personalitate juridică, care are misiunea de a încuraja investițiile în sectorul automotive pentru susținerea

ștere Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii g în beneficiul înteprinderilor din sectorul automotive. Aceste deziderate se realizează

prin intermediul compartimentelor funcțional-organizaționale aprobate, respectiv:

dminsitrativ - IT Departamentul Academia de Training

și Serie Mică

nevoile actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC ă începând cu data de 01.03.2020 s-a vacantat postul din cadrul Departamentului

IT prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului În vederea ocupării mai facile a postului vacant din cadrul Serviciului Public de

ministrare CERC, propunem transformarea postului de Inspector de specialitate grad IA în Inspector modificarea corespunzătoare a statului de funcții .

ii, sunt determinate de nevoia ocupării cât mai rapide a postului rămas țiile specifice de ocupare a postului și având în vedere faptul

cererea este destul de redusă pentru posturile care necesită o vechime mai mare în câmpul muncii.

vederea eliminării disfuncțiilor prezentate în prezentul referat și în aprobat prin OUG 57/2019, art.391, propun să

ții din cadrul Serviciului Public de Administrae CERC.

că modificările propuse se încadrează în prevederile bugetare

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, modificarea Statului de functii al Serviciului Public de Administrare CERC

parte integrantă din prezentul material.

DIRECTOR Adina Ramona Grosariu

Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional a Furnizorilor în Sectorul Automotive"

propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, erviciu înființat prin HCL

ocal al Municipiului Timișoara. Propunerile

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu țiile în sectorul automotive pentru susținerea

prin implementarea unui pachet de servicii și a unor Aceste deziderate se realizează

nevoile actuale ale Serviciului Public de Administrare CERC și având în a vacantat postul din cadrul Departamentului

IT prin transferarea titularului în cadrul aparatului de specialitate al Primarului mai facile a postului vacant din cadrul Serviciului Public de

ministrare CERC, propunem transformarea postului de Inspector de specialitate grad IA în Inspector

cât mai rapide a postului rămas faptul că pe piața muncii,

cererea este destul de redusă pentru posturile care necesită o vechime mai mare în câmpul muncii.

țiilor prezentate în prezentul referat și în conformitate cu OUG 57/2019, art.391, propun să îmi aprobați

dministrae CERC.

ază în prevederile bugetare pe anul 2020 -

Fata de cele prezentate mai sus, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, lui Public de Administrare CERC,

CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa la HCL nr._______________________

Numar

Posturi HCL

1 Director S 1

Personal conducere 1

2 Inspector de specialitate S IA 3

3 Inspector de specialitate S II 2

Personal de execuție 5

TOTAL 6

DIRECTOR

ADINA RAMONA GROSARIU

APROBAT

Nicolae Robu PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

Grad

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE - CERC

Nr.crt Denumirea funcţiei Nivel studii